Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

Τραγική φιγούρα δειλίας, σκιά Επισκόπου ο διάδοχος του θρυλικού Καντιώτη, εκβράζει Ζηζιούλειο οχετό από την "Ωραία Πύλη"! (Βίντεο)

Τραγική φιγούρα δειλίας, σκιά Επισκόπου ο διάδοχος του θρυλικού Καντιώτη, εκβράζει Ζηζιούλειο οχετό από την "Ωραία Πύλη"! (Βίντεο)

Ποιός θὰ περίμενε πρὶν μερικὰ χρόνια ὅτι οἱ «καλοὶ» Ἐπίσκοποι, ἡ κρυφὴ ἐλπίδα τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν, διὰ μέσου τῶν ὁποίων θὰ πολεμούσαμε τὸν Οἰκουμενισμό, θὰ ἀποδεικνύονταν διαπρύσιοι ὑποστηρικτὲς τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Ὅτι θὰ ἀπειλοῦσαν μὲ διωγμοὺς καὶ καθαιρέσεις τοὺς ὀρθόδοξους πιστούς;
Ποιός θὰ τὸ περίμενε ὅτι στὴ θέση τοῦ θρυλικοῦ Καντιώτη θὰ ἐνθρονιζόταν ἕνα ἀνθρωπάκι, ὁ κ. Θεόκλητος Πασσαλῆς, ἕνα ὁμοίωμα καὶ ἀναμεταδότης τῶν κακοδοξιῶν τοῦ Ζηζιούλα καὶ τοῦ Προύσης Ἐλπιδοφόρου, ἕνα νέος Βέκκος, ποὺ θὰ ὑπερασπίζετο τὸ «θεσμὸ» τοῦ Πατριάρχη, ἀνεξάρτητα ἂν αὐτὸς εἶναι αἱρετικός;
Ποιός θὰ φανταζόταν, πρὶν μερικὰ χρόνια, ὅτι αὐτὸ τὸ ὁμοίωμα Ἐπισκόπου θὰ τὸ ἐπαινοῦσε καὶ θὰ τὸ ὑπερασπιζόταν ὁ "Πάπας" τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν, ὁ Τελεβάντος, καὶ ἀντίθετα θὰ κατηγοροῦσε τὸν ἐκφραστὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων, τὸν π. Παΐσιο Παπαδόπουλο, ποὺ ἀποτειχίστηκε ἀπὸ ἕναν τέτοιο Ἐπίσκοπο; Νά, ὅμως, ποὺ ὅλα εἶναι δυνατὰ στὴν ἐποχή μας.
Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος, ποὺ ἀπὸ δειλία καὶ φόβο δὲν διακόπτει τὸ Μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχη, δὲν ντράπηκε νὰ βγεῖ στὴν «Ὡραία Πύλη» τοῦ ἱ. Ναοῦ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ, νὰ ἐκστομίσει βλάστημους λόγους ἐναντίον τῶν Ἁγίων μας, ποὺ διέκοψαν τὸ Μνημόσυνο τῶν αἱρετικῶν τῆς ἐποχῆς τους.
Λοιπόν, μάθετε ἅγιε Γρηγόριε Παλαμᾶ, ἅγιε Θεόδωρε Στουδίτη, ἅγιοι ἐπί Βέκκου Ἁγιορεῖτες Ὁσιομάρτυρες καὶ ὅσοι ἄλλοι, τὴν Ὀρθόδοξη διδασκαλία ποὺ ἐσεῖς δὲν κατείχατε, ἀπὸ τὸν Οἰκουμενιστὴ Ἐπίσκοπο Φλωρίνης Θεόκλητο: Ἡ ἀποτείχιση ποὺ ἐκάνατε σᾶς κατέστησε ἀκέφαλους αἱρετικούς! Σᾶς ἔβγαλε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ! Ὅσες Θ. Λειτουργίες ἐτελέσατε, χωρὶς νὰ μνημονεύετε τὸν Ἐπίσκοπό σας, ἦσαν ἄκυρες! Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μιὰ παράλληλη ἐξουσία, ἕνας θεσμός, ὅπως τὸ κράτος, καὶ ὅ,τι συμβαίνει στὸ κράτος, παρόμοια συγχωροῦνται νὰ συμβαίνουν καὶ στὴν Ἐκκλησία!

 Εἶπε, λοιπόν, ὁ κ. Θεόκλητος:
«Αὐτὲς τὶς ἡμέρες εἴχαμε ἐπάνω στὴν Φλώρινα τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας. Τὸν ὑποδέχτηκε ὁ λαός, οἱ ἀρχὲς καὶ οἱ ἐξουσίες, διότι δείχνουν σεβασμὸ σ’ ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος ἐκπροσωπεῖ τὸ Ἔθνος μας. Κάτι ἀντίστοιχο ὑπάρχει καὶ στὴν Ἐκκλησία. Ὅπως, τρόπον τινά, Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας εἶναι ὁ Πατριάρχης, ὁ Ἐπίσκοπος, ἡ Ἱ. Σύνοδος κ.λπ.
Ὑπάρχουν, ὅμως, κάποιοι οἱ ὁποῖοι ἔκαναν ἐπανάσταση, καὶ οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ μὴν μνημονεύουμε τὸν Πατριάρχη, τὴν Ἱ. Σύνοδο, δηλ. νὰ εἴμεθα «ἀκέφαλοι», σὰν νὰ μὴ ἔχουμε Πρόεδρο Δημοκρατίας(!). Νὰ ξέρετε, ὅποιος ἱερεὺς δὲν μνημονεύει τὸν Μητροπολίτη του, εἶναι ἄκυρος ἡ Θ. Λειτουργία(!!) Κι ὅποιος Ἀρχιερεὺς δὲν μνημονεύει τὴν προϊσταμένη του ἀρχή, ποὺ στὶς νέες χῶρες εἶναι ὁ Πατριάρχης, εἶναι ἄκυρος ἡ Θ. Λειτουργία(!!!) Σεβόμαστε τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, ἀσχέτως ἂν μερικὰ κόμματα, μερικοὶ σὰν ἄνθρωποι νὰ ἔχουν διαφορά. Ἄλλο τὸ ἕνα καὶ ἄλλο τὸ ἄλλο. Δὲν παύει νὰ εἶναι ὁ θεσμὸς τοῦ Ἔθνους μας. Ἔτσι δὲν παύει ὁ Πατριάρχης μας νὰ εἶναι θεσμὸς τῆς Ἐκκλησίας. Γι’ αὐτὸ μὴ παρασύρεστε ἀπὸ ὅσα λένε μερικοί· αὐτοί, δυστυχῶς, βαδίζουν τὸν κατήφορο. Καὶ ὁ κατήφορός τους εἶναι οἱ μὲν κληρικοὶ ὁδηγοῦνται στὴν καθαίρεση, οἱ δὲ λαϊκοὶ θὰ ἀποκοποῦν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.
Μὴ παρασύρεστε. Κυβερνᾶται ἡ Ἐκκλησία κι ἂς ἔχουμε διαφορὰ μὲ τὸν Πατριάρχη!!!!!!! [σ.σ.: Νά, λοιπόν, ποὺ πρῶτος ἀποδέχεται καὶ κηρύσσει τὶς αἱρετικὲς ἀποφάσεις τῆς Κολυμπαρίου Συνόδου ὁ Φλωρίνης! Δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ Παναίρεση τῶν Οἰκουμενιστῶν. Ὅλοι κάτω ἀπὸ τὴν σκέπη τῶν αἱρετικῶν, γιὰ να μὴν ὑπάρχει ἀναρχία στὴν Ἐκκλησία,ἀλλὰ νὰ ὑπάρχει ἑνότητα!!!]. Δὲν παύει, ὅμως, νὰ εἶναι Πατριάρχης, δὲν παύει νὰ εἶναι ἡ κορυφὴ τῆς Ἐκκλησίας μας ἐπὶ τῆς γῆς, [σ.σ.: πάει περίπατο ὁ Χριστός], δὲν παύει ὁ Ἐπίσκοπος νὰ εἶναι αὐτός, τὸν ὁποῖο πρέπει νὰ μνημονεύουμε καὶ πρέπει νὰ ὑποτασσόμεθα, ὅπως ὑποτασσόμεθα στὸ κράτος, στὶς ἀντίστοιχες ἀρχές!!!!!!!!!!!!!! Αὐτὰ συμβαίνουν καὶ σὲ κυβερνήσεις, καὶ σὲ διοικήσεις κ.λπ. Πρέπει νὰ ὑπακούσουμε γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχει ἀναρχία. Διαφορετικὰ θὰ καταλήξουμε τὴν Ἐκκλησία στὴν ἀναρχία, θὰ γίνουν αἱρέσεις (!!!!!!!!!!!!!!!!!!) ἀναστατώσεις κ.λπ.
Σκεπτόμουνα ἂν αὐτὰ πρέπει νὰ τὰ πῶ. Ἔκανα τὴν προσευχή μου· πρέπει νὰ τὰ πῶ».
Διαβάσαμε στὸ διαδίκτυο, ὅτι σὲ συνάντηση κληρικῶν καὶ λαϊκῶν στὴ μητρόπολη Φλωρίνης, στὴν ὁποία ἦταν παρὼν καὶ ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης, σὲ ἐρώτηση ποὺ ἔγινε στὸν κ. Θεόκλητο, γιατὶ δὲν ἀντιδρᾶ στὶς κακοδοξίες τοῦ Πατριάρχη, ἀπάντησε: Διότι θὰ μᾶς καθαιρέσει! Καὶ ὁ Ἡγούμενος π. Μάξιμος Καραβᾶς, θύμισε (ἄνευ ἀποτελέσματος, ὅπως ἀποδείχτηκε) τὴν ἡρωϊκὴ ἀπάντηση τοῦ Καντιώτη, σὲ ἀνάλογη περίπτωση!

7 σχόλια:

 1. Ξέχασε οτι και ο Καντιώτης είχε πάψει το μνημόσυνο του Αθηναγόρα; Ακυρες ήταν και αυτές οι θ. Λειτουργίες κ. Θεόκλητε; Αυτός και τον Άρειο ή τον Νεστόριο να είχε πατριάρχη, θα τον μνημόνευε.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΠΩ ! ΠΩ ! ΚΑΤΗΦΟΡΑ ..ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΜΩΡΕ Ο ΒΟΘΡΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ? ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ? ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΤΗΦΟΡΟ ΠΗΡΑΝ ΑΥΤΟΙ .. ΚΑΙ ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΑΣ ??? ΣΑΝ ΔΕΝ ΝΤΕΠΟΝΤΕ.. ΠΟΣΟ ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. "Δὲν παύει, ὅμως, νὰ εἶναι Πατριάρχης, δὲν παύει νὰ εἶναι ἡ κορυφὴ τῆς Ἐκκλησίας μας ἐπὶ τῆς γῆς"

  Δεν είμαστε παπικοί! Δεν είμαστε Δεσποτοκρατία! Δεν έχουμε αρχηγό της Εκκλησίας έναν Πατριάρχη! Ας παρατήσουμε το "οικουμενικός" να προωθείται από τα παγκόσμια πολιτικοστρατηγικά συμφέροντα, ας αφήσουμε τους τίτλους των πατριαρχών για την Εκκλησιαστική Ιστορία (πρωτεύουσα του Κράτους, ή πρεσβυγενής εκκλησία πάλαι ποτέ) και ας σκεφτούμε επιτέλους με Δογματική θεώρηση, ότι οι 12 Απόστολοι και οι διάδοχοί τους επίσκοποι ήταν ισότιμοι, δεν υπήρχε ένας Απόστολος μεταξύ των 12 ως... Αρχηγός τους, ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός δεν όρισε ούτε διώρισε έναν Απόστολο ή επίσκοπο ή Πατριάρχη Αρχηγό της Εκκλησίας, διότι Αρχηγός της είναι ο ίδιος, ο ζωντανός Θεάνθρωπος. Και όταν προέκυπταν θέματα (π.χ. της περιτομής ή όχι των εξ εθνών) δεν αποφάσισε ο Πέτρος ή ο Παύλος αλλά εν Συνόδω όλοι οι Απόστολοι δι' Αγίου Πνεύματος, συμμετεχόντων ενίοτε και πρεσβυτέρων και λαϊκών.

  Αυτή είναι η Εκκλησία, αυτή είναι η Πίστις μας. Θα αλλάξουμε την Πίστι μας; Θα αλλάξουμε τα δόγματα; Θα γίνουμε "Ορθόδοξοι με παπική νοοτροπία"; Δεν νοείται Ορθοδοξία με έναν αρχηγό!!! Η Σύνοδος, ή οι τοπικές Σύνοδοι είναι τα κυρίαρχα όργανα αποφάσεων στην Εκκλησία, χιλιάδες ισότιμοι επίσκοποι είναι οι ποιμένες της Εκκλησίας μεταξύ των οποίων διοικητικά ή / και για τιμητικούς ιστορικούς λόγους και όχι δογματικά, κάποιοι εξ αυτών είναι τιτλούχοι πατριάρχες, πέραν τούτου Δεσποτοκρατία!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Το αγωνιστικό πνεύμα του μακαριστού π.Αυγουστίνου αντί να αποτελεί δεδομένο στη μητρόπολη Φλωρίνης αποτελεί ζητούμενο.
  Ο διάδοχός του με τις δηλωσεις του και την εν γένει πολιτική που ακολουθεί έχει απογοητεύσει τον πιστό λαό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Καί ἡ γλῶσσα τοῦ σώματος τοῦ ἐν λόγῳ κυρίου λέει πολλά! Χαμογελάει ψεύτικα, κατά συνθήκη. Ὅταν ἐπιτίθεται στούς διαφωνοῦντες τρέμει ὁλόκληρος. Θεολογικῶς δέ αὐτά πού λέει εἶναι θλιβερά! Ἡ Ἐκκλησία μόνον εἶναι θεσμός καί μάλιστα θεῖος. Οὔτε ὁ Δεσπότης, οὔτε ὁ Πατριάρχης εἶναι θεσμός. Ἐκτός ἄν ἀντιλαμβάνεται τόν θεανθρώπινο ὀργανισμό τῆς Ἐκκλησίας ὄχι σάν Σῶμα Χριστοῦ, ἀλλά σάν Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου καί τὁν ἑαυτό του ἀνώτατο διοικητικό στέλεχος! Ποῦ καταντήσαμε; Οὔτε γιά ἀστεῖο νά μή συγκρίνεται αὐτός ὁ καλοθρεμμένος πρίγκηπας μέ τόν ἀσκητικό καί ἀγωνιστή πάτερ Αὐγουστῖνο. Εἶναι ἀσέβεια στή μνήμη του!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Καί ἡ γλῶσσα τοῦ σώματος τοῦ ἐν λόγῳ κυρίου λέει πολλά! Χαμογελάει ψεύτικα, κατά συνθήκη. Ὅταν ἐπιτίθεται στούς διαφωνοῦντες τρέμει ὁλόκληρος. Θεολογικῶς δέ αὐτά πού λέει εἶναι θλιβερά! Ἡ Ἐκκλησία μόνον εἶναι θεσμός καί μάλιστα θεῖος. Οὔτε ὁ Δεσπότης, οὔτε ὁ Πατριάρχης εἶναι θεσμός. Ἐκτός ἄν ἀντιλαμβάνεται τόν θεανθρώπινο ὀργανισμό τῆς Ἐκκλησίας ὄχι σάν Σῶμα Χριστοῦ, ἀλλά σάν Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου καί τὁν ἑαυτό του ἀνώτατο διοικητικό στέλεχος! Ποῦ καταντήσαμε; Οὔτε γιά ἀστεῖο νά μή συγκρίνεται αὐτός ὁ καλοθρεμμένος πρίγκηπας μέ τόν ἀσκητικό καί ἀγωνιστή πάτερ Αὐγουστῖνο. Εἶναι ἀσέβεια στή μνήμη του!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Πού κατάντησαν τη μητρόπολη Φλώρινας! Να παραιτηθει καλύτερα ο Θεόκλητος! Δεν κάνει για διάδοχος του π.Αυγουστίνου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου