ΟΡΘΟΔΟΞΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΕ ΠΡΟΣΕΞΕ ΚΑΛΑ


ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙKΗ   ΔΗΛΩΣΙ

Απληροφορητοι ανθρωποι,
ή μαλλον κακοπροαιρετοι και κακοηθεις,
μας κατηγορουν,
οτι ειμεθα αποτειχισμενοι απο την Εκκλησια.

Δεινοτατη συκοφαντια.

Δεν ειμεθα 
αποτειχισμενοι απο την εκκλησια.

Ειμεθα εντος των τειχων της Εκκλησιας.

Και με ολο το παθος της ψυχης μας
αγωνιζομεθα υπερ της Ορθοδοξου Πιστεως
και εναντιον των Αιρεσεων,
και προ παντων εναντιον της Παναιρεσεως
και Πανθρησκειας του Οικουμενισμου.

Αποτειχισμενοι ειμεθα
απο τους Oικουμενιστες επισκοπους,
τους χειροτερους προδοτες
της Ορθοδοξου Πιστεως
και υπονομευτες της Εκκλησιας.

Μενουμε στην Ορθοδοξια.

Βρισκόμαστε εν Πλω.

Εν Διωγμώ.

Εν κατατρεγμω.

========================

Ο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ, για κληρικους και λαϊκους,
ΙΕ΄Κανων της Πρωτοδευτερας Συνοδου.


========

"Οι γαρ, ΔΙ' ΑΙΡΕΣΙΝ ΤΙΝΑ παρά των Αγίων Συνόδων,

ή Πατέρων κατεγνωσμένην,

της προς τον πρόεδρον κοινωνίας εαυτούς διαστέλλοντες,

εκείνου δηλονότι την αίρεσιν δημοσία κηρύττοντος,

και γυμνή τη κεφαλή επ' Εκκλησίας διδάσκοντος,

ΟΙ ΤΟΙΟΥΤΟΙ

ου μόνον τη κανονική επιτιμήσει ουχ υπόκεινται,

προ συνοδικής διαγνώσεως

εαυτούς της προς τον καλούμενον Επίσκοπον κοινωνίας αποτειχίζοντες,

αλλά και της πρεπούσης τιμής τοις ορθοδόξοις αξιωθήσονται.

Ου γαρ Επισκόπων, αλλά ψευδεπισκόπων και ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν,

και ου σχίσματι την ένωσιν της Εκκλησίας κατέτεμον,

αλλά σχισμάτων και μερισμών την Εκκλησίαν εσπούδασαν ρύσασθαι".

(Ιερόν Πηδάλιον Σ.358).


«Ακούων δε του Κανόνος του λέγοντος ακοινωνήτους είναι τους επισκόπους και λοιπούς ιερωμένους τους συνευχομένους τοις ακοινωνήτοις, ΜΗ ΕΙΠΗΣεξ αντιδιαστολής ανευθύνους είναι (τάχα) τους λαϊκούς παρά τον κανόνα ποιούντας.
ΚΑΙ ΟΥΤΟΙ ΓΑΡ ΑΦΟΡΙΣΘΗΣΟΝΤΑΙ κατά τον Ι΄ Αποστολικόν Κανόνα τον μη διαστέλλοντα κληρικούς και λαϊκούς». (Ερμηνεία στον Β΄ Κανόνα της εν Αντιοχεία, PG 137, 1281Β).


Ὁ ΙΕ΄ Κανὼν κατὰ τὴν ἑρμηνεία τοῦ Νικοδήμου Μίλας, λέγει:

«Ἐὰν Μητροπολίτης ἢ Πατριάρχης ἄρξηται νὰ διακηρύττῃ δημοσίᾳ ἐπ᾿ ἐκκλησίας αἱρετικήν τινα διδαχήν, ἀντικειμένην πρὸς τὴν ᾿Ορθοδοξίαν, τότε οἱ προαναφερθέντες κέκτηνται δικαίωμα ἅμα καὶ χρέος ν᾿ ἀποσχοινισθῶσι πάραυτα τοῦ ᾿Επισκόπου ἐκείνου, διὸ οὐ μόνον εἰς οὐδεμίαν θέλουσιν ὑποβληθῆ κανονικὴν ποινήν, ἀλλὰ θέλουσι καὶ ἐπαινεθῆ εἰσέτι, καθ᾿ ὅσον διὰ τούτου δὲν κατέκριναν καὶ δὲν ἐπανεστάτησαν ἐναντίον τῶν νομίμων ᾿Επισκόπων, ἀλλ᾿ ἐναντίον ψευδεπισκόπων καὶ ψευδοδιδασκάλων, οὔτε καὶ ἐγκατέστησαν τοιουτοτρόπως σχῖσμα ἐν τῇ ᾿Εκκλησίᾳ, ἀλλ᾿ ἀντιθέτως, ἀπήλλαξαν τὴν ᾿Εκκλησίαν, ἐν ὅσῳ ἠδυνήθησαν, τοῦ σχίσματος καὶ τῆς διαιρέσεως».----------------


«Κρείσσων γαρ εμπαθούς ομονοίας, η υπέρ ευσεβείας διάστασης» (Γρηγορίου Θεολόγου Λόγος 6, 11 (Ειρηνικός 1).


=============================
«Φύγωμεν οὖν τούς τάς πατρικάς ἐξηγήσεις μή παραδεχομένους, ἀλλά παρ’ ἑαυτῶν πειρωμένους εἰσάγειν τά ἐναντία, καί τάς μέν ἐν τῷ γράμματι λέξεις περιέπειν ὑποκρινομένους, τήν δέ εὐσεβῆ διάνοιαν ἀπωθουμένους· καί φύγωμεν μᾶλλον ἤ φεύγει τις ἀπό ὄφεως. Ὁ μέν γάρ ἐνδακών τό σῶμα θανατοῖ πρόσκαιρα, τῆς ἀθανάτου ψυχῆς χωρίσας· οἱ δέ τῆς ψυχῆς αὐτῆς λαβόμενοι τοῖς ὀδοῦσι χωρίζουσιν αὐτήν τοῦ Θεοῦ, ὅπερ ἐστί θάνατος αἰώνιος τῆς ἀθανάτου ψυχῆς. Φεύγωμεν οὖν τούς τοιούτους πάσῃ δυνάμει, καί προσφεύγωμεν τοῖς ὑποτιθεμένοις τά εὐσεβῆ καί σωτήρια, ὡς συνάδοντα ταῖς πατρικαῖς παραδόσεσι» Αγιος Γρηγοριος ο Παλαμας (ΕΠΕ, 10,356).

-------------------


Τούτο εστί το καύχημα ημών,η πίστις ημών,η καλή κληρονομία των Πατέρων ημών.Μετά ταύτης Θεώ παραστήναι ελπίζομενκαι των ημαρτημένων λαβείν την άφεσιν.Ταύτης δε άνευουκ οίδα ποία δικαιοσύνητης αιωνίου κολάσεωςημάς λυτρώσεται.


Αγιος Μάρκος ο Ευγενικός(προς Καθηγουμενον της Βατοπεδιου)Oυκ έστιν γαρ ο λόγος εν λόγοις ο αγών, αλλ’ εν πράγμασιν.
Ουδέ ρητών και αποδείξεων ο καιρός, αλλά δεί τους αγαπώντας τον Θεόν έργοις αυτοίς γενναίως παρατετάχθαι και πάντα κίνδυνον ετοίμους είναι παθείν υπέρ της ευσεβείας και του μη τη κοινωνία χρανθήναι των ασεβών.


αγιος Μαρκος ο Ευγενικος (Προς τον ιερομοναχον Θεοφανην)


=========================


Ποιμενες πολλοι διεφθειραν τον Αμπελωνα μου, εμολυναν την μεριδα μου, εδωκαν την μεριδα την επιθυμητην μου εις ερημον αβατον, ετεθη εις αφανισμον απωλειας.


(Ιερ.ΙΑ΄18-23)
«Τ’ άθεα γράμματα παραμέρισαν τούς άγιους καί τούς αγωνιστές καί βάλανε στό κεφάλι τού έθνους ξένους κι άπιστους γραμματισμένους, πού πάνε νά νοθέψουνε τή ζωή μας. Τ’ άθεα γράμματα κόψανε τό δρόμο τού έθνους και τ’ αμποδάνε νά χαρεί τή λευτεριά του. Είναι ντροπή μας, ένα γένος πού μέ τό αίμα του πύργωσε τή λευτεριά του, πού πορπάτησε τή δύσκολη ανηφοριά, νά παραδεχτεί πώς δέν μπορεί νά πορπατήσει στόν ίσιο δρόμο άμα ειρήνεψε κι ότι δέν ξέρουμε μείς νά συγυρίσουμε τό σπίτι, πού μέ τό αίμα μας λευτερώσαμε, αλλά ξέρουν νά τό συγυρίσουν εκείνοι πού δέν πολέμησαν, εκείνοι πού δέν πίστεψαν στόν αγώνα, εκείνοι πού πάνε νά μάς αποκόψουνε από τό Χριστό, καί πασχίζουνε νά μάς ρίξουνε στή σκλαβιά άλλων αφεντάδων, πούναι πιό δαιμονισμένοι από τούς Τούρκους. Γιατί καί κείνα πού σεβάστηκεν ο Τούρκος, τ’ άθεα γράμματα τά πατάνε καί πάνε νά τά ξερριζώσουνε. Αφανίζουνε μοναστήρια, πομπεύουνε τούς καλογέρους καί τίς καλόγριες, κλέβουνε τ’ άγια δισκοπότηρα καί τά πουλάνε γι’ ασήμι πού θά στολίσει τίς βρωμογυναίκες. Αρπάζουνε τ’ άγια τών αγίων καί τά βάζουνε κάτω από τά πόδια τής εξουσίας τους, πού τά ορίζει κατά τά νιτερέσα της. Τ’ άθεα γράμματα υφαίνουνε τό σάβανο τού γένους. Αυτά λοιπόν τά γράμματα θά μάθουμε στά παιδιά μας;» (σελ. 171)

===================

Οτι ου δει Αιρετικων
ευλογιας λαμβανει,
αιτινες εισιν αλογια μαλλον
ή ευλογια.


(Κανων ΛΒ΄της εν Λαοδικεια Συνοδου).

======================

IΔΟΥ ΤΑ ΥΠΟΥΛΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ

===========================.


Mητροπ. Αχαϊας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ:

«Στὴν Ἑλλάδα βρισκόμαστε μπροστὰ σὲ πολὺ λεπτὴ κατάσταση, γιατί, ἐνῶ ὁἀρχιεπίσκοπος (σ.σ. Χριστόδουλος) καὶ οἱ μητροπολῖτες ἐπιθυμοῦν νὰ ἔχουν μιὰσημαντικὴ συνεργασία μὲ τὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία, αὐτοὶ ἔχουν καὶ εὐθύνες πρὸς τὸνκόσμο, τοὺς πιστούς, πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους δὲν εἶναι προετοιμασμένοι στὴνπροοπτικὴ τοῦ διαλόγου, ἐνῶ ἄλλοι ἔχουν μιὰ ἄποψη πιὸ φονταμενταλιστικὴ γιὰ τὴνἘκκλησία. Αὐτὸ γιὰ μᾶς εἶναι ἡ μεγάλη πρόκληση νὰ προετοιμάσουμε τὸν κόσμο, νὰτὸν διαπαιδαγωγήσουμε, γιὰ νὰ μὴ ἀντιδράσει ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὶς προκαταλήψεις καὶ πληροφορίες, ποὺ δὲν ἀνταποκρίνονται στὰ γεγονότα... Εἶναι σημαντικὸ νὰκατανοηθεῖ ὅτι ἔχουμε ἀνάγκη χρόνου, ἐλπίζω ὄχι ὑπερβολικοῦ, γιὰ νὰ σχηματίσουμε τὴ συνείδηση τοῦ κόσμου»!!!,

«Ὀρθόδοξος Τύπος», 1444, 1/2/2002, σελ. 5.

========================


Γραφει ο πατηρ Γεωργιος Καψανης:


Είναι γνωστό ότι ο π. Παΐσιος δεν διάβαζε άλλα βιβλία εκτός από το Ευαγγέλιο και τον Αββά Ισαάκ τον Σύρο.

Μή δώσεις τὴν καρδιά σου σὲ γέροντα ή σε πνευματικο, που –σε θέματα Πίστεως– βάζει τη διάκριση και την υπακοή πάνω από το Ευαγγέλιο και τους Αγίους.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου