Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023

ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. 

ΟΥΤΕ ΠΑΤΡΙΟ ΕΙΝΑΙ, 

ΟΥΤΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

ΤΑ ΦΡΙΚΤΑ ΨΕΜΜΑΤΑ 

ΤΩΝ ΑΣΤΟΙΧΕΙΩΤΩΝ 

ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΗΤΩΝ.


Σχολιασμός των απαντήσεων του «Εν τούτω Νίκα» από τον π.Ευθ. Τρικαμηνά και απάντησις στις ερωτήσεις περι Νεου Ημερολογιου.
Ἀγαπητοί ἀδελφοί, χαίρετε ἐν Κυρίῳ.
Πιθανόν νά σᾶς λυπήσω μέ αὐτά τά ὁποῖα θά ἀναφέρω, πλήν ὅμως τό θεωρῶ ἀναγκαῖο διά νά ξεκαθαριστοῦν ἐξ ἀρχῆς κάποια πράγματα καί νά τεθῆ ὁ διάλογος αὐτός σέ ὑγιεῖς βάσεις.
Κατ’ ἀρχάς ἀποδεχθήκατε τόν διά συγκεκριμένων ἐρωτήσεων καί ἀπαντήσεων διάλογο καί μάλιστα ἀναφέρατε εἰσαγωγικά τό ὄντως ἀξιέπαινο «Ευχόμαστε ο διάλογος αυτός να είναι ειλικρινής και να μην διεξάγεται δια να λάβει ο καθείς “στεφάνους νίκης” ή δια να εξουθενώσει τον “αντίπαλο”, αλλά ειλικρινής διάλογος δια να βρεθούν κοινά σημεία δια κοινό αγώνα!». Καί ὀλίγο κατωτέρω: «Τονίζομε ὅτι οἱ ἀπαντήσεις θά πρέπει νά εἶναι σύντομες καί νά ἀφοροῦν μόνο τά ἐρωτήματα» (ἐδῶ). Αὐτές οἱ ὀρθές τοποθετήσεις σας μοῦ δίδουν τό δικαίωμα νά σᾶς ἐπισημάνω ὅτι αὐτά, τά ὁποῖα εἰσαγωγικῶς ὑποσχεθήκατε, δέν ἐτηρήσατε στίς ἐν συνεχείᾳ ἀπαντήσεις σας. Συγκεκριμένα ἀναφέρω τά ἑξῆς:
1. Ἡ πρώτη ἐρώτησι ἀπαιτοῦσε νά ἀπαντήσετε συγκεκριμένα ἄν τό «δυνάμει καί ἐνεργείᾳ» ἰσχύη καί διά τά θέματα τῆς πίστεως. Ἡ ἀπάντησίς σας προφανῶς ἔπρεπε νά εἶναι συγκεκριμένη, ὅπως προαναφέρατε εἰς τήν εἰσαγωγή σας καί μάλιστα κατοχυρωμένη, εἰ δυνατόν, εἰς τήν ἁγία Γραφή τούς ἱερούς Κανόνες καί τήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων. Ἐσεῖς, ἀντιθέτως καί παραπλανητικῶς, ἀναφέρατε κάποια κείμενα τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου, τά ὁποῖα ἦσαν ἐμφανέστατα ἐκτός θέματος, διότι ἀφ’ ἑνός μέν δέν μᾶς ἐνδιέφερε ἡ γνώμη του εἰς τήν παρούσα στιγμή καί ἀφ’ ἑτέρου διότι αὐτήν τήν γνώμη ἐκρίναμε, τήν ὁποία ἔχουν σήμερα καί οἱ περισσότεροι τῶν Γ.Ο.Χ.

«Ἂν προβεῖ σὲ χορήγηση Αὐτοκεφαλίας στὰ Σκόπια, θὰ σημάνει καὶ τὴν διεύρυνση τῆς διαίρεσης στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία»

Ἀκόμη καὶ οἱ «Ἡρακλεῖς» τοῦ Προκαθημένου τῆς Κων/λεως καὶ σφοδροὶ ἐπικριταὶ τοῦ Πατριάρχου Μόσχας ἀναγνωρίζουν ὅτι ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἔχει διαπράξει ἐγκληματικὰ λάθη. Διὰ τοῦτο τὸν προειδοποιοῦν διὰ τὴν τραγικὴν συνέχειαν…, ἐκεῖνος ὅμως ἀκολουθεῖ προδιαγεγραμμένην πορείαν. Ὡς ἀναφέρει ἡ ἱστοσελὶς «ekirikas.com» τῆς 11ης Μαρτίου 2023:

«Τὴν Κυριακὴ 5 Μαρτίου ποὺ ἦταν ἡ Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ νεοεκλεγεὶς Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος ἐπισκέφθηκε τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο πραγματοποιώντας τὴν εἰρηνική του ἐπίσκεψη κατὰ τὰ κρατοῦντα θέσμια καὶ εἰωθότα, ὅπως λέγεται στὴν ἐκκλησιαστικὴ γλώσσα. Συλλειτούργησε μὲ τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο καὶ τὰ μέλη τῆς περὶ αὐτὸν Συν­όδου, πράγμα τὸ ὁποῖο συνιστᾶ φανέρωση τῆς ἑνότητας τῶν δύο Ἐκκλησιῶν Κύπρου καὶ Κωνσταντινουπόλεως ἐν τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ.

Διατί παραμένει ἀνέγγιχτος ἡ παπικὴ κακοδοξία περὶ τοῦ ἀλαθήτου τοῦ Πάπα;

 

 Ἰδοῦ μία ἀκόμη παραδοξότητα τῆς «Οἰκουμενικῆς Κινήσεως», ἡ φρικτὴ παπικὴ αἵρεση περὶ «ἀλαθήτου τοῦ Πάπα», παραμένει ἀνέγγιχτη! Οὐδέποτε τέθηκε, ὡς θέμα συζήτησης, στοὺς διαλόγους! Γιατί ἆραγε;

Διότι ἀποτελεῖ τὴν πεμπτουσία τοῦ Παπισμοῦ! Διότι, δι’ αὐτῆς ὁ «μαχαραγιὰς» τοῦ Βατικανοῦ καπηλεύεται τὸν ἴδιο τὸ Χριστό, «λειτουργώντας» ὡς «Χριστὸς ἐπὶ γῆς»!

Ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς ἔδωσε τὴ σωστὴ δογματικὴ διάσταση (καὶ) αὐτῆς τῆς κακοδοξίας: «Τὸ ἀλάθητον εἶναι φυσικὸν θεανθρώπινον ἰδίωμα καὶ φυσικὴ θεανθρώπινη λειτουργία τῆς Ἐκκλησίας ὡς Θεανθρωπίνου Σώματος τοῦ Χριστοῦ… Διὰ τοῦ δόγματος περὶ τοῦ ἀλαθήτου τοῦ πάπα εἰς τὴν πραγματικότητα ὁ πάπας ἀνεκηρύχθη εἰς Ἐκκλησίαν καὶ ὁ πάπας-ἄνθρωπος κατέλαβε τὴ θέση τοῦ Θεανθρώπου. Αὐτὸς εἶναι ὁ τελικὸς θρίαμβος τοῦ οὑμανισμοῦ, ἀλλὰ συγχρόνως καὶ “ὁ δεύτερος θάνατος’’ (Ἀποκ. 20,14. 21,8) τοῦ παπισμοῦ, μέσῳ δὲ αὐτοῦ καὶ τοῦ κάθε  οὑμανισμοῦ.  …τὸ  δό­γμα περὶ τοῦ ἀλαθήτου τοῦ πάπα εἶναι ὄχι μόνο αἵρεσις, ἀλλὰ παν­αίρεσις. Διότι καμμία αἵρεσις δὲν ἐξηγέρθη τόσον ριζοσπαστικῶς καὶ τόσον ὁλοκληρωτικῶς κατὰ τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας Του, ὡς ἔπραξε τοῦτο ὁ παπισμὸς διὰ τοῦ δόγματος περὶ τοῦ ἀλαθήτου τοῦ πάπα – ἀνθρώπου. Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία· τὸ δόγμα αὐτὸ εἶναι ἡ αἵρεσις τῶν αἱρέσεων, μία ἄνευ προηγουμένου ἀνταρσία κατὰ τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ. Τὸ δόγμα αὐτὸ εἶναι φεῦ! Ἡ πλέον φρικτὴ ἐξορία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴν γῆν»!

 Οἱ «δικοί» μας λοιπὸν δὲν διανοοῦνται νὰ θίξουν αὐτὴ τὴν παπικὴ κακοδοξία, διότι γνωρίζουν καλὰ πὼς ἔτσι θὰ ἀμφισβητοῦ­σαν αὐτὴ τὴν ἴδια τὴν οὐσία τοῦ Παπισμοῦ καὶ θὰ «ἐξανέμιζαν» τὶς περὶ «ἀδελφῆς ἐκκλησίας» ἀντιλήψεις τους! Γι’ αὐτὸ παραμένει ἀνέγγιχτη! Δυστυχῶς!

 

Έκκληση από τους Μοναχούς της Λαύρας του Κιέβου στα Ελληνικά ……προς πάσα διεθνή κοινότητα για τον διωγμό τους από την κυβέρνηση Ζελένσκι και την λήξη του τελεσίγραφου στις 29 Μαρτίου ώστε να φύγουν από την Λαύρα.

Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τους Ορθόδοξους αδελφούς μας στην Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου.

Τρίτη 21 Μαρτίου 2023

3 επίμαχες ερωτήσεις προς το Οικουμενιστικο πολιτικό κόμμα «ΝΙΚΗ» του γνωστού δασκάλου κ.Δημ.Νατσιού


 

Αγαπητό makpress Χριστός Ανέστη!

Διάβασα πρόσφατα άρθρο σας για την παρουσίαση της «ΝΙΚΗΣ», ενός νέου πολιτικού κόμματος, με ...κύρια προσωπικότητα της, τον γνωστό αγωνιστή ελληνορθοδόξων ιδανικών δάσκαλο Δημήτριο Νατσιό.
https://makpress.blogspot.com/2022/03/blog-post_244.html
Μεταξύ μας,
όλα όσα γράφουν για την δημοκρατία κλπ και για τις θέσεις του κόμματος, πιστεύω ελάχιστα θα επηρεάσουν ψηφοφόρους.
Όσοι ψηφίσουν το κόμμα αυτό, θα το κάνουν επειδή απαρτίζεται από πρόσωπα γνωστά -τα περισσότερα- για την σχέση τους με την εκκλησία. Αυτό δίνει κάποια ελπίδα/εγγύηση για το ήθος τους στους ψηφοφόρους. Εξαγγελίες και προτάσεις και θέσεις βρίσκεις σε κάθε κόμμα. Προφανώς και διαφέρουν από κόμμα σε κόμμα, αλλά για τους ψηφοφόρους, όλα αυτά είναι απλά εξαγγελίες.
Περιηγήθηκα για ώρες στην ιστοσελίδα του κόμματος.
Ως ορθόδοξος Έλληνας κι εγώ, και πραγματικά με καλή πρόθεση, θα τολμούσα, αφού κάνω 3 διαπιστώσεις, να υποβάλω 3 ερωτήματα στον επικεφαλής του κόμματος αγαπητό δάσκαλο κ.Δημ.Νατσιό αλλά και στο ίδιο το κόμμα «ΝΙΚΗ» θεσμικά:
Διαπίστωση 1η:
Νομίζω είναι κοινή διαπίσωση ότι ο ορθόδοξος πιστός αισθάνεται προδομένος όχι μόνον από τα πολιτικά κόμματα-πρόσωπα, αλλά και από τους Ιεράρχες του.
Πουθενά όμως στην ιστοσελίδα σας δεν είδα να τολμάτε να αναφερθείτε στην προδοσία της εκκλησιαστικής μας ηγεσίας.
Ποιος δεν θυμάται τις αποφάσεις της ΔΙΣ (Διαρκούς Ιεράς Συνόδου) που απαγόρευσαν την δημόσια τέλεση Θείας Λειτουργίας (μόνον κεκλεισμένων των θυρών για τους πιστούς) για κάποιο διάστημα,που απαγόρευσαν στους πιστούς να συμμετέχουν στην Ακολουθία της Αναστάσεως και στην αναστάσιμη Θεία Λειτουργία που ακολουθεί(Πάσχα 2020), Χριστούγεννα και Θεοφάνεια 2021 και 2022 που εόρτασαν πέρσι «2ήμερον» Ανάσταση (τελετή στις 9 μμ αντί στις 12 μμ) αντί της «3ημέρου» αναστάσεως του Κυρίου που ομολογούμε στο Σύμβολο της Πίστεώς μας, στο γνωστό «Πιστεύω».
που επέβαλαν στους ιερούς μας ναούς αντισηπτικά, και χαρτοπετσέτες, και μασκοφορία, προσβάλοντας την ιερότητα των ιερών ναών, προσβάλοντας την προσκύνηση των Αγίων εικόνων μας και του Επιταφίου και του Εσταυρωμένου, που ακόμη και το αντίδωρο το έβγαλαν έξω από την εκκλησία, χωρίς να επιτρέπουν στους πιστούς να προσκυνήσουν το χέρι του ιερέως που τέλεσε την Θεία Λειτουργία κλπ κλπ.
(Τα παραπάνω αφορούν ορθοδόξους πιστούς. Όσοι τα βλέπουν από την σκοπιά ενός ορθολογιστή, προφανώς δεν τους αφορά το ερώτημά μου).

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου