Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

diaxor.

H EΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ

ΝΑΡΚΟΠΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Καὶ σήμερα ἡ κατάσταση τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας δὲν εἶναι εὐχάριστος. Θὰ γίνη δὲ εἰς τὸ προσεχὲς μέλλον ἀκόμα χειρότερη.

«Χειροτέρη;  θὰ μᾶς πουνε. Ὄχι δὰ τόση ἀπαισιοδοξία! Ὁμολογοῦμεν και ἐμεῖς ὅτι ἡ Παιδεία μας εἶναι μεγάλος ἀσθενὴς τοῦ Ἔθνους μας. Ἀλλὰ πῶς δὲν βλέπετε ὅτι μέγα ἐνδιαφέρον ἐπιδεικνύεται διὰ τὴν Παιδείαν; Ἰδού, εἰς τὴν κλίνη τῆς ἀσθενοῦς Παιδείας εἶναι συγκεντρωμένοι σπουδαῖοι ἰατροί, παιδαγωγοὶ μεγάλοι, μὲ ἠχηρὰ ὀνόματα, μὲ τίτλους βαρυγδουπους, μὲ γλωσσομάθεια καὶ ἐπιστήμη καὶ φιλοσοφία, οἱ ὁποῖοι ὑπόσχονται νὰ θεραπεύσουν τὴν ἀσθενῆ. Ἡ Ἑλληνικὴ Παιδεία ἐντὸς ὀλίγου θ᾽ ἀνορθωθῆ ἀπὸ τὴν κλίνη καὶ τὰ παιδιά της θ᾽᾽ἀκτινοβολοῦν ἀπὸ ὑγεία σωματικὴ καὶ πνευματική. Νέος τύπος νεοέλληνος θὰ δημιουργηθῇ….»
>Ἀκούοντας καὶ ἡμεῖς οἱ ταλαίπωροι ὅτι τέτοιο πλῆθος σπουδαίων ἰατρῶν συνεκεντρώθη γύρω ἀπό ἀπό τὴν ἀθενη συγκινούμεθα για τὸ εὐχάριστο γεγονὸς καὶ σπεύδομε να γνωρίσουμε ἐκ τοῦ πλησίον τοὺς σοφοὺς ἰατροὺς καὶ νὰ δοῦμε ποιά φάρμακα προσφέρουν γιὰ τὴν θεραπεία τῆς ἀσθενοῦς.
Ἀκούσατε, λοιπόν, ὦ Ἕλληνες, καὶ θαυμάσατε τὴν σοφία τῶν ἰατρῶν αὐτῶν.
Ἄλλοι μὲν ἐξ αὐτῶν μᾶς λέγουν: Ξεύρετε; Ἐμεῖς ἐξετάσαμε τὴν ἀσθενῆ, ἐκάναμε τὴν διαγνωσή καὶ βρήκαμε ὅτι ἡ αἰτία ποὺ πάσχει ἡ Ἑλληνικὴ Παιδεία εἶναι ἡ γλῶσσα. Αὐτὴ ἡ καθαρεύουσα εἶναι το μεγαλύτερο ἐμπόδιο. Αὐτὴ δὲν ἀφήνει ν᾽ ἀναπτυχθῇ ἡ ἐκπαίδευση. Ἐὰν ἀλλάξη ἡ γλῶσσα καὶ ἐπικρατήσῃ ἡ δημοτικὴ (ποιά δημοτική;), τὰ πράγματα θ᾽ ἀλλάξουν. Νέα περίοδος θ᾽ ἀνατείλῃ γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Σπουδαῖοι ἄνδρες βρῆκαν τὸ φάρμακο, βρῆκαν ὅπως εἶπε εἰρωνικῶς ἰσχυρὸς δημοσιογράφος  κρίνων τὸ ἐκπαιδευτικὸ Νομοσχέδιο, εὖρον τὴν πανάκειαν. Δηλαδὴ τὸ φάρμακον ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖο θὰ θεραπεύσῃ ὅλα τὰ δεινὰ τῆς Ἐκπαιδεύσεως.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ: Ο μεγαλύτερος εχθρός της Πίστεως Δὲν θὰ ὑπερβάλω οὔτε στὸ ἐλάχιστο. Ὁ μεγαλύτερος ἐχθρὸς τῆς Πίστεως εἶνε ὁ Oἰκουμενισμὸς

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ: Ο μεγαλύτερος εχθρός της Πίστεως


 Δὲν θὰ ὑπερβάλω οὔτε στὸ ἐλάχιστο. Ὁ μεγαλύτερος ἐχθρὸς τῆς Πίστεως εἶνε ὁ Oἰκουμενισμὸς

        Tὸ γράψαμε καὶ τὸ ἐπαναλαμβάνουμε, καὶ σὺν Θεῷ θὰ τὸ ἐπαναλαμβάνωμε, ὡς τὸ σοβαρώτερο θέμα Πίστεως, γιὰ τὸ ὁποῖο οἱ πλεῖστοι βαπτισμένοι Ὀρθόδοξοι Xριστιανοὶ εἶνε ἀκατήχητοι καὶ ἀπληροφόρητοι. Kαὶ τὸ Eὐαγγέλιο, λακωνικὸ βιβλίο, ἐπαναλαμβάνει ἰδιαιτέρως μεγάλα καὶ σπουδαῖα πράγματα πρὸς γνῶσιν καὶ ἐπίγνωσιν τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Πίστεώς μας, τοῦ Kυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Xριστοῦ.
    Ποιός εἶνε ὁ μεγαλύτερος ἐχθρ ὸς τῆς Πίστεως; Δὲν θὰ ὑπερβάλω οὔτε στὸ ἐλάχιστο. Ὁ μεγαλύτερος ἐχθρὸς τῆς Πίστεως εἶνε ὁ Oἰκουμενισμὸς καὶ οἱ Oἰκουμενιστές, δημιουργήματα τοῦ Διαβόλου κατὰ τὴν ἐποχὴν τῆς προφητευμένης ἀποστασίας τῶν χαλεπῶν καιρῶν μας. Ἀρχιοικουμενιστὴς δὲ σήμερα εἶνε ἀξιωματοῦχος τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ λέγεται κορυφὴ τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλ' εἶνε οὐρά.
    Διαβάζουμε τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία. Kαὶ διαπιστώνουμε, ὅτι μεγαλύτερος ἐχθρὸς τῆς Πίστεως ἀπ' ὅλους τοὺς αἰῶνες δὲν ἐνεφανίσθη ἄλλος, ἐκτὸς τοῦ φέροντος τὸ ἀποστολικὸν ὄνομα Bαρθολομαῖος. Aὐτὸς ὁ ἐκκλησιαστικὸς ἡγέτης δὲν πιστεύει «εἰς τὴν μίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν», ποὺ ἵδρυσεν ὁ Xριστὸς ἐπὶ «τῆς πέτρας» τῆς πίστεως καὶ ὁμολογίας τοῦ Πέτρου καὶ ὄχι βεβαίως ἐπὶ τοῦ Πέτρου. Ἄλλο πέτρα καὶ ἄλλο Πέτρος. Ἡ «μία Ἐκκλησία» ὀνομάζεται καὶ «μία ποίμνη» (Ἰωάν. 10:16). Δὲν πιστεύει ὁ Bαρθολομαῖος εἰς τὴν «μίαν ποίμνην» (ἢ εἰς τὸ ἓν πνευματικὸν «σῶμα» τοῦ Xριστοῦ, ὅπου κατοικεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο (Ἐφ. 4:4), ἀλλὰ πιστεύει στὶς Aἱρέσεις, ἀποκαλώντας αὐτὲς Ἐκκλησίες. Ἡ Ἐκκλησία κατ' αὐτὸν δὲν εἶνε μία, ἀλλὰ πολλές. Tὸν παρελθόντα αἰῶνα δημιουργήθηκε καὶ συντηρεῖται ἀκόμη τὸ λεγόμενο «Παγκόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν». Mεταξὺ δὲ αὐτῶν τῶν «Ἐκκλησιῶν» ἢ παρασυναγωγῶν τοῦ Σατανᾶ δὲν ἀποκλείεται νὰ περιλαμβάνεται καὶ ἡ «Ἐκκλησία», ποὺ ἐγκρίνει τὴν ὁμοφυλοφιλία, καὶ τοὺς γάμους τῶν ὁμοφυλοφίλων, καὶ τὴ χειροτονία δεδηλωμένων ὁμοφυλοφίλων ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν!
        Ὁ Παῦλος κήρυξε «ἓν βάπτισμα» (Ἐφ. 4:5), τὸ βάπτισμα τῆς Ἐκκλησίας, ὅπου ὑπάρχει ἡ ἀληθινὴ Πίστις, ἡ ἐξ ἀποκαλύψεως ἀπὸ τὸν Θεό, ποὺ περιλαμβάνει τὶς ἀναγκαῖες γιὰ τὴ σωτηρία μας οὐράνιες ἀλήθειες. «Ἓν βάπτισμα», λέγει ὁ θεόπνευστος Παῦλος, πολλὰ βαπτίσματα λέγει ὁ Διαβολόπνευστος Bαρθολομαῖος. Kαὶ τὰ βαπτίσματα τῶν αἱρετικῶν εἶνε ἔγκυρα κατὰ τὸν δεσπότη τοῦ Φαναρίου.
        Ὁ Oἰκουμενισμὸς εἶνε παναίρεσι. Ἀλλ' εἶνε καὶ πανθρησκεία. Ὁ Bαρθολομαῖος προχωρεῖ καὶ ἐκεῖ, ὅπου κανεὶς αἱρετικὸς δὲν προχώρησε ποτέ. Ἐγκρίνει καὶ τὶς ἄλλες θρησκεῖες, τὶς ψεύτικες, τὶς θρησκεῖες δαιμονίων κατὰ τὴν Ἁγία Γραφή. Ὀνομάζει τὶς ψεύτικες θρησκεῖες «σεβαστὲς» καὶ «σεβάσμιες», καὶ τὶς θεωρεῖ δρόμους σωτηρίας, ἐνῷ ἡ Γραφὴ λέγει: «Kαὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία· οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς» (Πράξ. 4:12).
        Λέγει ἀκόμη ὁ ἀρχιοικουμενιστὴς Bαρθολομαῖος, ὅτι σ' ὅλες τὶς θρησκεῖες ὁ αὐτὸς Θεὸς ὑπάρχει καὶ λατρεύεται ἀπὸ ὅλους τοὺς λαοὺς κατὰ διαφορετικὸ τρόπο, ἐνῷ στὸ Xριστιανισμὸ μόνον ὁ Tριαδικὸς Θεὸς ὑπάρχει καὶ λατρεύεται.
        Ὁ Bαρθολομαῖος εἶνε ἀντιπατερικός. Φρονεῖ, ὅτι οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, οἱ μεγάλοι διδάσκαλοι καὶ πρότυπα ποιμένων, ὧν τὰ μνημόσυνα αἰώνια καὶ τὰ λείψανα εὐωδιάζουν καὶ θαυματουργοῦν, ἀπέτυχον στὴν ἐποχή τους, διότι δὲν εἶχαν ἀγάπη, εἶχαν φανατισμό, ἦσαν μισογύνηδες καὶ ταλιμπάν! Ἐξωφλημένοι καὶ ξεπερασμένοι οἱ ἅγιοι Πατέρες, καὶ πλήρεις ἐπιτυχιῶν οἱ σύγχρονοι πατέρες, εἰς διάφορα πάθη δουλεύοντες, ἐκτὸς ὀλίγων, καὶ κατασκανδαλίζοντες τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ. Eἰς τὸ ἑξῆς ἐπιτυχία πρέπει νὰ ὀνομάζεται ἡ ἀποτυχία καὶ ἁγιότης ἡ θεομπαιξία! Ἐπὶ πλέον ὁ Bαρθολομαῖος, τοὺς Πατέρες, οἱ ὁποῖοι ἀπέσχισαν τοὺς αἱρετικοὺς ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, θεωρεῖ θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως καὶ ὑποδίκους ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ! Kαὶ νὰ προσευχώμεθα νὰ τοὺς ἐλεήσῃ ὁ Θεός…
        Aὐτὰ πρὸς τὸ παρόν, καὶ εἰς τὸ μέλλον περισσότερα. Kαὶ παρακαλῶ τὰ διάφορα ἐκλεκτὰ ἱστολόγια ν' ἀναρτήσουν τὰ ἄρθρα μου πρὸς πληροφόρησιν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν χειρότερο ἐχθρὸ τῆς Πίστεως, τὸν Oἰκουμενισμὸ καὶ τοὺς Oἰκουμενιστές, ἰδίως ἱεράρχες. Ὄχι δὲ μόνον ἠλεκτρονικά, ἀλλὰ καὶ προφορικὰ οἱ διαχειριζόμενοι ἱστολόγια καὶ ἄλλοι πληροφορούμενοι ἐξ αὐτῶν νὰ διαφωτίζουν τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν μεγαλύτερο ἐχθρὸ τῆς Πίστεως. Tὰ περιοδικά, ἐκτὸς τοῦ «Σταυροῦ» καὶ εἴτινος ἑτέρου, δὲν δημοσιεύουν τὰ ἄρθρα μου, οὔτε ἡ εὐρύτερη σὲ κυκλοφορία ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξος Tύπος», ἐπειδὴ λέγω τὴν ἀλήθεια ὁλόκληρη, καὶ τὴν ἀκίνδυνη, καὶ τὴν ἐπικίνδυνη, καὶ γι' αὐτὸ σὲ μερικοὺς εἶμαι ἀσυμπαθὴς καὶ ἀνεπιθύμητος.
    Tὸ ἑπόμενο ἄρθρο θ' ἀναφέρεται στὴ διπλωματία καὶ διγλωσσία τοῦ Bαρθολομαίου, καὶ δὴ στὶς ἀντικανονικὲς σχέσεις του μὲ αἱρετικοὺς καὶ ἀλλοθρήσκους.

Την Κυριακῃ 15.10.2017, ὁ Oικουμενιστης πατριάρχης τῆς πανθρησκειας Βαρθολομαῖος λειτούργησε σε Λουθηρανικό ναό, τον πιο εντυπωσιακό τοῦ κόσμου. Με τέτοια σκύβαλα ξεπουλα την Μάνα μας την ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Την Κυριακῃ 15.10.2017, ὁ Oικουμενιστης πατριάρχης τῆς πανθρησκειας Βαρθολομαῖος λειτούργησε σε Λουθηρανικό ναό, τον πιο εντυπωσιακό μεγαλύτερο καθεδρικό Λουθηρανικό ναό στην Ισλανδία με την ονομασία «Hallgrimskirkja» [κτίριο ύψους 74 μέτρων, που μοιάζει με πύραυλο, ΚΑΙ είναι ορατό από κάθε σημείο του Ρέικιαβικ!] ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα τελέσει τη Θεία Λειτουργία. «Την ημέρα αυτή η Λειτουργία της εκκλησία μας θα μεταφερθεί στο “Hallgrimskirkja” . Καλοῦν όλους τους Ορθόδοξους πιστούς να πᾶνε στη λειτουργία, για να τους παγηδέψουν στην αίρεση!!! «Να δείξουν», λένε αυτοί, «την μαρτυρία της ενότητας μας στην Ορθόδοξη πίστη, …»Με τέτοια σκύβαλα ξεπουλα την Μάνα μας την ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.

 

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. (Μέρος Α')
"ΔΥΝΑΜΕΙ" ΚΑΙ "ΕΝΕΡΓΕΙΑ".
Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΗ-(Γ.Ο.Χ.) ΠΛΑΝΗ.

του μοναχου Μακαριου Κουτλουμουσιανου


Στο Ιερό Πηδάλιο ο Άγιος Νικόδημος αναφέρει:
"α. Ότι οι κανόνες διαφέρουσιν από τους όρους...
διότι οι μεν κανόνες των συνόδων κυρίως περιέχουσιν, όχι τα δόγματα της πίστεως, (ειμή σπανιάκις), αλλά την της εκκλησίας ευταξίαν, και κατάστασιν.
Οι δε όροι των συνόδων κυρίως περιέχουσι μόνα τα της πίστεως δόγματα . (σελίδα ιη').

Κατόπιν ο Άγιος γράφει:
"Πρέπει να ηξεύρωμεν, ότι τα επιτίμια όπου διορίζουν οι Κανόνες, ήγουν το, καθαιρήσθω, το, αφοριζέσθω, και το ανάθεμα έστω.
Αυτά, κατά την γραμματική τέχνην, είναι γ'· προσώπου προστατικτού, μη παρόντος.
Εις το οποίον δια να μεταδοθή η προσταγή αυτή, εξ ανάγκης χρειάζεται να είναι β' παρόν.
Το εξηγώ καλλιώτερα.
Οι Κανόνες προστάζουσι την σύνοδον των ζώντων Επισκόπων, να καθαιρούν τους ιερείς ή να αφορίζουν, ή να αναθεματίζουν τους λαϊκούς, όπου παραβαίνουν τους κανόνας.
Όμως αν η σύνοδος δεν ενεργήση εμπράκτως την καθαίρεσιν των ιερέων, ή τον αφορισμόν, ή αναθεματισμόν των λαϊκών, οι ιερείς αυτοί και οι λαϊκοί ούτε καθηρημένοι είναι ενεργεία, ούτε αφορισμένοι ή αναθεματισμένοι.
Υπόδικοι όμως, εδώ μεν εις την καθαίρεσιν και αφορισμόν ή αναθεματισμόν, εκεί δε εις την θείαν δίκην...

Όθεν σφάλουσι μεγάλως εκείνοι οι ανόητοι όπου λέγουσιν, ότι εις τους παρόντας καιρούς όλοι οι παρά κανόνας χειροτονηθέντες ιερωμένοι, είναι ενέργεια καθηρημένοι...
Αυτοί οι ίδιοι Θείοι Απόστολοι φανερά εξηγούσι τον εαυτόν τους με τον μς'· Κανόνα τους, επειδή δεν λέγουσι πως ήδη ευθύς ενεργεία ευρίσκεται καθηρημένος, όποιος Επίσκοπος ή Πρεσβύτερος δεχθή το των αιρετικών βάπτισμα, αλλά καθαιρείσθαι προστάζομεν, ήγουν να παραταθή εις κρίσιν, και αν αποδειχθή πως τούτο έκαμε, τότε ας γυμνωθή με την ειδικήν σας απόφασην από την ιερωσύνη, τούτο προστάσσομεν". (σελ.5)

Στα  προλεγόμενα της εν Γάγγρα Συνόδου, ο Άγιος για τα αναθέματα των Συνόδων λέγει:
"... καθώς και όλοι οι άλλοι Πατέρες των λοιπών Συνόδων  και μάλιστα των Οικουμενικών, αναθεμάτισαν εις τα πράξεις αυτών τους αιρετικούς...
Ο ίδιος ο Χρυσόστομος λέγει, ότι πρέπει να αναθεματίζωμεν τα αιρετικά δόγματα και να τα ελέγχωμεν...",
«...και αναθεματισθήναι πάσαν αίρεσιν» (Β' Οικουμενική Σύνοδος Κανών Α').
"Η αλήθεια όμως είναι αυτή, ότι η παρούσα Σύνοδος με υπερβολήν εμεταχειρίσθη του αναθέματος, όχι μόνο εναντίον εις τα αιρετικά και σχισματικά φρονήματα του Ευσταθίου, αλλά και εναντίον εις εκείνα τα άτοπα όπου με μόνον αφορισμό των λαϊκών και καθαίρεση των ιερωμένων, θεραπεύονται από άλλους Κανόνας.
Τον γαρ νηστεύοντα εν Κυριακή και τον κατ' ιδίαν εκκλησιάζοντα, οι μεν Αποστολικοί Κανόνες καθαιρούσιν ιερωμένων όντα, αφορίζουσι δε λαϊκόν όντα, η δε παρούσα Σύνοδος αναθεματίζει...
Οι δε λοιποί Κανόνες, μόνο ένδεκα φορές... λέγει το ανάθεμα ".

Από αυτό συνεπάγεται ότι, υπάρχουν Αναθέματα από Αποφάσεις Οικουμενικών Συνόδων για Αιρέσεις και Αιρετικούς που αθετούν και παραβαίνουν  Δογματικούς Όρους:
«Αιρετικούς δε λέγομεν τούς τε πάλαι της Εκκλησίας αποκηρυχθέντας και τους με τα ταύτα υφ' ημών αναθεματισθέντας...»
(Β' Οικουμενική Σύνοδος Κανών ΣΤ').
Υπάρχουν όμως  σπανίως και κάποια Αναθέματα για όσους "Χριστιανούς" αθετούν και παραβαίνουν  Ιερούς Κανόνες.


συμμορία ληστών…
Έζησε πριν από 28 αιώνες. Κι, όπως ο ίδιος λέει, η γυναίκα του τον απατούσε. Γι’ αυτό και για ένα χρονικό διάστημα τη χώρισε. Αλλά κατόπιν τη συχώρεσε και την ξαναπήρε στο σπίτι του. Ο λόγος για τον προφήτη Ωσηέ, που η μνήμη του γιορτάζεται στις 17 Οκτωβρίου.
Δεν είναι όμως βέβαιο ότι η οικογενειακή του κατάσταση, ήταν όντως, όπως την  παρουσιάζει. Γιατί μπορεί η αναφορά του στη συζυγική απιστία να ήταν απλά μια παραστατική εικόνα της σχέσης των Εβραίων προς το Θεό. Είναι, άλλωστε χαρακτηριστικό ότι την ίδια γλώσσα, θα χρησιμοποιήσει αργότερα κι ο Χριστός, όταν θα μιλήσει για «γενεά μοιχαλίδα και διεστραμμένη»…
Δεδομένου ο Θεός λευτέρωσε τους Εβραίους απ’ την καταπίεση και γενοκτονία, που τους επέβαλαν οι Αιγύπτιοι. Τους περιέθαλψε για σαράντα χρόνια στην έρημο. Κάνοντας τον ουρανό να βρέχει τροφή και τις πέτρες να αναβλύζουν νερό. Κι όταν το προαιώνιο όνειρό τους έγινε πραγματικότητα, εκείνοι τον πρόδωσαν. Και λάτρεψαν άλλους θεούς.
Κύριοι υπαίτιοι της αλλαξοπιστίας αυτής; Η πολιτική και θρησκευτική, όπως συνήθως ηγεσία. Οι βασιλιάδες και το ιερατείο. Οι οποίοι πάνω απ’ το θέλημα του Θεού και την αγάπη για το συνάνθρωπο έβαζαν την ξενόφερτη απάνθρωπη θρησκεία του Βάαλ. Αυτήν ακριβώς που ήταν κατ’ εικόνα και ομοίωση των ανθρωποκτόνων συμφερόντων τους. Και βέβαια ο Ωσηέ αποκαλεί τη θρησκευτικότητα αυτού του είδους «πορνεία» και «μοιχεία» και εκσφενδονίζει τους μύδρους του εναντίον του ιερατείου:
«Το ιερατείο, λέει ο προφήτης, μοιάζει με συμμορία ληστών. Ψευδορκίες και δολοφονίες πολλαπλασιάζονται και αίματα επί αιμάτων συσσωρεύονται! Κάνουν συμφωνίες και παίρνουν αποφάσεις με ψεύτικους όρκους. Και η δικαιοσύνη τους ανθεί σαν δηλητηριώδες φυτό. Καλλιεργούν την αδικία και γι’ αυτό θα θερίσουν το μίσος. Ο λαός μου καταστράφηκε από την έλλειψη γνώσης. Γι’ αυτό, επειδή αυτοί απέρριψαν τη γνώση μου, τους απορρίπτω κι εγώ από λειτουργούς μου…»! Κι, όπως συνήθως, το κοπάδι του λαού ακολουθεί το «χορό» των μεγαλειότατων βασιλιάδων και του σεβασμιότατου ιερατείου του…
Τι, όμως, θα είχε να πει σε μας σήμερα ο προφήτης; Ή μήπως και σήμερα δεν υπάρχει έλλειψη θεογνωσίας; Αφού βέβαια η αληθινή θεογνωσία δεν είναι οι κοιλάρες, οι βιλάρες και οι πολυτελείς κουρσάρες κάποιων κληρικών. Ούτε η πολυτέλεια των ναών και των ιερατικών -και κυρίως των αρχιερατικών- αμφίων. Ή έστω κάποια, εκτός χώρου και χρόνου  άψυχα λογύδρια, που συνήθως εκφωνούνται ως κηρύγματα….

Και ασφαλώς, όπου δεν υπάρχει θεογνωσία, ούτε κι αγάπη μπορεί να υπάρξει. Κι όταν λέμε αγάπη δεν εννοούμε την όποια γλυκερότητα απέναντι στους συνανθρώπους μας. Ούτε τις όποιες ελεημοσύνες της πενταροδεκάρας,  που συνήθως γίνονται «με ξένα κόλλυβα». Ή την αγαπολογία και ταπεινολογία κάποιων κληρικών οι οποίοι αριβάρουν με τις πολυτελείς κουρσάρες τους, στις φτωχογειτονιές και τις φτωχοπαράγκες, για να κάμουν αγιασμούς, ευχέλαια, κλπ. Προκειμένου να εισπράξουν τα επαχθή ενίοτε και απεχθή, συνήθως, για τους πιστούς «τυχερά»τους! «Έχω να σου πω κάτι φοβερό», μου είπε κάποιος, αυτές τις μέρες: «Παπάδες ζήτησαν και πήραν για κηδεία 150 (εκατόν πενήντα) ευρώ! Και μάλιστα από ανθρώπους, που πέρα απ’ το βαρύτατο πένθος (απώλεια νέου οικογενειάρχη), αντιμετωπίζουν και σοβαρά οικονομικά προβλήματα»…
Βέβαια οι σημερινοί κληρικοί δολοφόνοι, συνήθως αποφεύγουν τα αίματα. Έχουν όμως άλλους τρόπους πιο εκλεπτυσμένους και ραφιναρισμένους, προκειμένου να δολοφονούν. Πετάνε μια «μελανιά» σε βάρος κάποιου και δια μέσου των ρουφιάνων, που χρησιμοποιούν και ως πληροφοριοδότες, τη διασπείρουν. Κι έτσι αποτραβηγμένοι στο σκοτάδι, απολαμβάνουν αθέατοι, το δολοφονικό τους έργο, που προωθείται και σαν τη σκουριά κατατρώγει την υπόληψη των θυμάτων τους. Και αναφέρω για την περίπτωση ένα πολύ πρόσφατο εύγλωττο περιστατικό: Κάποιος δεσπότης έκανε συστάσεις στους παπάδες  να μην κακολογούν αυτόν και τους αυλικούς του. Γιατί, όπως είπε χαρακτηριστικά, «έχουμε παντού ανθρώπους απ’ τους οποίους τα μαθαίνουμε όλα»! Για να επιβεβαιώνεται έτσι το γεγονός ότι το αναπόφευκτο «κακό συναπάντημα» της δεσποτοκρατίας, είναι η ρουφιανοκρατία. Που ουσιαστικά κυβερνάει κάποιες μητροπόλεις, των οποίων οι δεσποτάδες, «και παρόντες απουσιάζουν», όπως θα ’λεγε ο Ηράκλειτος Ή ανίκανοι όντες να διοικήσουν τη μητρόπολή τους την εμπιστεύονται σε πονηρούς και μοχθηρούς ανθρώπους του περιβάλλοντός τους. Οι οποίοι μέσω της μαφίας των ρουφιάνων «θύουν και απολύουν» κλήρο και λαό.
Το ν’ αποταθεί κάποιος στη, λεγόμενη Ιερά Σύνοδο ή την κοσμική δικαιοσύνη, προκειμένου να βρει το δίκιο το , είναι ματαιοπονία. Δεδομένου ότι στην πρώτη περίπτωση ενεργοποιείται το δεσποτικό «φιλάδελφο», ενώ στη δεύτερη κάποιοι δεσποτάδες εξαγοράζουν, όπως λέγεται, με τον οβολό του φτωχού λαού, που υπεξαιρείται απ’ τα παγκάρια των εκκλησιών, την υπέρ των ρουφιάνων μεροληψία των δικαστών. Ή  άλλοτε με τις πολλαπλές δικτυώσεις που διαθέτουν με ανώτερα κλιμάκια της εξουσίας, μεταβάλλουν τους δικαστικούς λειτουργούς σε έρμαια της αυθαιρεσίας τους. Έτσι ώστε ν’ ανατρέπουν κάθε έννοια δικαίου προκειμένου να κρατήσουν  στο απυρόβλητο την τόσο απαραίτητη για τη δεσποτοκρατία χούντα της ρουφιανοκρατίας.
Που σημαίνει ότι ο προφήτης Ωσηέ έρχεται να πει στο σημερινό ιερατείο ότι βρισκόμαστε πολύ μακρύτερα απ’ το Θεό απ’ όσο οι σύγχρονοί του Εβραίοι. Και ότι ζούμε στην προϊστορία όχι μόνο της Καινής αλλά και αυτής ακόμη της Παλαιάς Διαθήκης. Και ότι συνεπώς θα χρειαστούν πολλές ακόμη χιλιετίες, για ν’ αποκτήσουμε αληθινή θεογνωσία και άρα την αγάπη και τη δικαιοσύνη, που θέλει από μας το Ευαγγέλιο.
Έτσι ώστε να είμαστε αληθινοί κι όχι να λεγόμαστε τυπικά και καταχρηστικά χριστιανοί! Όπως τώρα….

παπαΗΛΙΑΣ