Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

  ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΥ
     
                   ΕΔΑΦΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΚΟΡΑΝΙΟΥ1/ Ο φόνος των μη μουσουλμάνων, δηλ. των απίστων, διαφημίζεται στο Κοράνι, όπου και υπάρχει η σχετική προτροπή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β¨: Η ΒΟΥΣ, εδάφιο 187:
«Φονεύετε αυτούς όπου τους εύρητε, και αποδιώξατε αυτούς όθεν απεδίωξαν υμάς. Ο πειρασμός της ειδωλολατρείας είναι χείρων της εν πολέμω σφαγής».
2/ Ο φονευθείς υπέρ της πίστεως έχει άφεση αμαρτιών:
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄: Ο ΟΙΚΟΣ ΕΜΡΑΝ, εδάφιο 151:
«Εάν φονευθήτε ή αποθάνητε μαχόμενοι υπέρ πίστεως, η άφεσις των αμαρτημάτων αναμένει υμάς. Τούτο εστί καλλίτερον του πλούτου ον συναθροίζετε».
3/ Δίκες των απίστων σύμφωνα με το Κοράνι, το οποίον επέμφθη άνωθεν:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Η ΤΡΑΠΕΖΑ, εδάφιο 51:
«Οι μη δικάζοντες κατά τας διατάξεις ενός των Βιβλίων άτινα ο Θεός έπεμψεν άνωθεν, είναι ασεβείς».
4/ Κόψιμο κεφαλιών και δακτύλων των απίστων:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΤΑ ΛΑΦΥΡΑ, εδάφιο 12:
«Θα ενσπείρω φρίκην εις τας καρδίας των απίστων, ους τύπτετε επί του τραχήλου και επί των άκρων των δακτύλων αυτών».
«ους τύπτετε……….», δηλ. κόβετε το λαιμό και τα δάκτυλα των απίστων.
5/ Εξαφάνιση των απίστων:
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄: ΤΑ ΛΑΦΥΡΑ, εδάφιο 40:
«Πολεμείτε αυτούς (τους απίστους) μέχρις ου δεν θα υπάρχη πλέον πειρασμός, μέχρις ου δεν θα υπάρχη άλλη θρησκεία ή του μόνου Θεού»
Έτσι, από όλες τις υπάρχουσες θρησκείες είναι η μοναδική, που εξαναγκαστικά θέλει τους ανθρώπους να την ακολουθήσουν. Και αυτό φαίνεται καθαρά, στο εδάφιο αυτό.
6/ Σφαγή των απίστων αιχμαλώτων:
ΚΕΦΑΛΙΟ ΜΖ΄: Ο ΜΩΑΜΕΘ, εδάφιο 4:
«Οπόταν συναντάτε τους απίστους φονεύετε και κατασφάζετε, συγκρατούντες στερρώς τα δεσμά του αιχμαλώτου».
            Έτσι, ως προς το κόψιμο των κεφαλιών των αιχμαλώτων, το Κοράνι είναι σαφές. Σύμφωνα λοιπόν με τον ισλαμικό νόμο του «Ιερού Κορανίου» (και όχι αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με την θεώρηση των ακραίων τζιχαντιστών), πρέπει να σφάζονται όσοι άπιστοι πιάνονται αιχμάλωτοι. 
            7/ Βασανιστήρια στους απίστους:
            ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν΄: ΚΑΦ, εδάφιο 25:
            «Εξομοιών (άπιστος) τον Θεόν προς ετέρας θεότητας. Ρίψατε αυτόν εις τα σκληρά βασανιστήρια».
8/ Ο Θεός έδωσε στον Μωάμεθ την αληθινή θρησκεία:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΞΑ΄: ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΙΣ, εδάφιο 9:
«Ούτος έδωκεν εις τον απόστολον αυτού την αληθή θρησκείαν, ίνα εξάρη αυτόν υπεράνω πάντων, προς πείσμα των πολυθεϊστών» (στους πολυθεϊστές περιλαμβάνονται και οι Χριστιανοί, καθότι πιστεύουν σε 3 θεούς: τον Πατέρα, τον Υιόν και το άγιον Πνεύμα).

                        ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΥ

                                    ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ

                             (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ: Ι. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ: Κατά αιρέσεων:
                                                      100. Κατά του Μουσουλμανισμού)

            «Έστι δε και η μέχρι του νυν κρατούσα λαοπλανής θρησκεία των Ισμαηλιτών πρόδρομος ούσα του αντιχρίστου………. και δεύρο ψευδοπροφήτης αυτοίς ανεφύη Μαμέδ επονομαζόμενος………. Ιδίαν συνεστήσατο αίρεσιν………. Λέγει τον Χριστόν λόγον είναι του θεού και πνεύμα αυτού, κτιστόν δε και δούλον, και ότι εκ Μαρίας, της αδελφής Μωϋσέως και Ααρών, άνευ σποράς ετέχθη………. και κρατήσαντες εσταύρωσαν την σκιάν αυτού, αυτός δε ο Χριστός ουκ εσταυρώθη, φησίν, ούτε απέθανεν, ο γαρ θεός έλαβεν αυτόν προς εαυτόν εις τον ουρανόν δια το φιλείν αυτόν……….  Και άλλα πολλά τερατολογών εν τη τοιαύτη συγγραφή γέλωτος άξια, ταύτην προς θεού επ’ αυτόν κατενεχθήναι φρυάττεται………. Ούτος ο Μαμέδ πολλάς, ως είρηται, ληρωδίας συντάξας εκάστη τούτων προσηγορίαν επέθηκεν………. Πάλιν γραφήν «βοϊδίου» λέγει και άλλα τινά ρήματα γέλωτος άξια, ά δια το πλήθος παραδραμείν οίομαι δειν».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου