Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

Υπάρχει και κάτι χειρότερο από την αμαρτία. Είναι η αλαζονεία της αρετής (Ἱερὸς Αὐγουστῖνος)

Υπάρχει και κάτι χειρότερο από την αμαρτία. Είναι η αλαζονεία της αρετής


 (Ἱερὸς Αὐγουστῖνος)
Τοῦ Ἀδαμάντιου Τσακίρογλου

«ν τῷ κόσμῳ θλίψιν ἔξετε» μᾶς δίδαξε ὁ Χριστός μας καὶ ὁ λόγος Του μένει εἰς τὸν αἰῶνα. Διότι τί ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ θλίψη προκάλεσε τὸ χθεσινὸ θέαμα ποὺ μᾶς προσέφεραν ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ. Ἐν καιρῷ διωγμοῦ ρασοφόρων καὶ λαϊκῶν, ἐν καιρῷ λύπης καὶ ἀγωνίας γιὰ τὰ τεκταινόμενα στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, ἐν καιρῷ ἀνάγκης μετανοίας, ταπείνωσης καὶ ὀρθοδόξου, πατερικοῦ φρονήματος εἴδαμε ζωντανὰ ποιμένες, ποὺ θεωρούσαμε ὡς ἐλπίδα καὶ στήριγμα στὸν ἀγώνα ἐναντίον τῆς Παναιρέσεως, νὰ εὐθυμοῦν καὶ νὰ χαριτολογοῦν, νὰ ἐπαινεῖ καὶ νὰ εὐλογεῖ ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, νὰ διακατέχονται ἀπὸ αἰσθήματα ἐπιστημονικῆς οἴησης, αὐτοικανοποίησης, χαιρεκακίας, ναί, ἀκόμα καὶ εἰρωνείας· ξεχνώντας, ὅτι τὴν ἴδια στιγμὴ χιλιάδες μάτια στέκονται δακρυσμένα μπροστὰ στὶς εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καὶ τῶν Ἁγίων παρακαλώντας γιὰ τὴν θεάρεστη καὶ σωτηριολογικὴ ἀντιμετώπιση τῆς χειρότερης αἱρέσεως στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας.

Χαριτολογώντας λοιπὸν καὶ διαφοροποιώντας τὴν θέση τους ἀπὸ ὅλους τοὺς πρὶν ἀπὸ αὐτοὺς ἀποτειχισθέντες ἱερεῖς, παρουσίασαν τὴν δική τους αὐθαίρετη ἄποψη ὡς πρὸς τὴν ἐρώτηση, πῶς πρέπει νὰ ἀντιμετωπιστεῖ ἡ αἵρεση: Περαιτέρω οἰκονομία, κοινωνία μὲ τοὺς μνημονεύοντες κληρικοὺς καὶ προαναγγελία ἀκόμα μίας (πόσες ἀκόμα, Θεέ μου, ὁμολογίες πίστεως καὶ ἡμερίδες θὰ γίνουν;) ἡμερίδας ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Ἐπειδὴ βέβαια οἱ defendores dictae auctoritatis scientiae (ὑπερασπιστὲς τῆς λεγομένης πανεπιστημιακῆς αὐθεντίας) θὰ σπεύσουν νὰ ἐκφράσουν argumenta ad verecundiam (ἐπιχειρήματα ποὺ ὀφείλεις, εἶσαι ἀναγκασμένος λόγῳ τῆς «αὐθεντίας» νὰ σεβαστεῖς) σπεύδω καὶ ἐγὼ νὰ τοὺς προλάβω κάνοντας μίας μικρὴ παρένθεση: Ἡ ἐπίκληση μίας αὐθεντίας ἰδίως στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας δὲν ἀποτελεῖ λογικὸ ἐπιχείρημα, ἀντιθέτως εὔκολα μπορεῖ νὰ παρασύρει σὲ λογικὴ πλάνη, σὲ ἕνα εἶδος ὑποταγῆς τῶν πιστῶν χρησιμοποιώντας τὴν ἐκτίμηση ποὺ δείχνουμε σὲ κάποιο πρόσωπο καὶ ὄχι στὴν διδασκαλία του. Μοναδικὲς αὐθεντίες στὴν Ἐκκλησία εἶναι ἡ κεφαλή Της ὁ Χριστὸς καὶ οἱ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι Πατέρες Της.

Μίλησαν οἱ Πατέρες τῆς χθεσινῆς μικρῆς εὔθυμης σύναξης γιὰ οἰκονομία.
Οἱ τρεῖς ἀπὸ αὐτούς (γιατὶ οἱ ἄλλοι δύο δὲν θεωροῦν κἂν τὴν ἀποτείχιση ὡς πατερικὴ ὁδό) δικαιολογοῦσαν τὴν στάση τους πρὶν ἀπὸ τὴν ἀποτείχισή τους μὲ τὸ ἐπιχείρημα τῆς οἰκονομίας. Τώρα, μετὰ τὴν ἀποτείχιση τους, χρησιμοποιοῦν τὸ ἴδιο ἐπιχείρημα θέτοντας ὡς βάση τὶς ἀνάγκες τοῦ ποιμνίου τους, λέγοντας, ὅτι ἔτσι φροντίζουν γιὰ τὶς λειτουργικές του ἀνάγκες. Καὶ ἐρωτοῦμε: Οἱ πιστοὶ τῶν παλαιῶν χρόνων, ἐπὶ Ἀρείου, ἐπὶ Νεστορίου, ἐπὶ Μονοθελητισμοῦ, ἐπὶ Εἰκονομαχίας, ποῦ ἐκπλήρωναν τὶς λειτουργικές τους ἀνάγκες; Ὁ εὐκτήριος οἶκος, οἱ σπηλιές, τὰ ὄρη, τὰ δάση, οἱ στάβλοι, τὰ ὑπόγεια, ὅλοι οἱ χῶροι, τοὺς ὁποίους προτείνουν οἱ Ἅγιοι γιὰ τὶς λειτουργικές μας ἀνάγκες σὲ καιρὸ αἱρέσεως, δὲν ἰσχύουν πιά; «Ἀλλ' ἐξορίαν, εἰπέ μοι; Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς» ( Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ὁμιλία πρὸ τῆς ἐξορίας, α, PG 52, 427).

Μὲ τὴν ὑπόλοιπη ὀρθοδοξία τί μέλλει γενέσθαι; Εἶναι ὁ ρόλος τῶν ποιμένων καὶ τῶν πιστῶν τοπικὸς ἢ πανορθόδοξος; Οἱ πιστοὶ τῆς διασπορᾶς ποὺ βιώνουν τὴν παναίρεση κατὰ τὸν χείριστο τρόπο -τόσες καὶ τόσες ἀποδείξεις ἔχουν δημοσιευθεῖ- καὶ περιμένουν ὡς ναυαγοὶ τὸν πατερικὸ λόγο τῶν λιγοστῶν πιὰ ὀρθοτομούντων ποιμένων σὰν σανίδα σωτηρίας, δὲν εἶναι ποίμνιο; Αὐτοὶ ποὺ δὲν ἔχουν «εὐσεβεῖς» ἱερεῖς καὶ ναοὺς γιὰ νὰ λειτουργηθοῦν, μιᾶς καὶ ὅλοι καὶ ὅλα κατέχονται ἀπὸ τοὺς οἰκουμενιστές, εἶναι ἐκτὸς ἐκκλησίας, ἐπειδὴ συνειδητὰ δὲν λειτουργοῦνται; Πῶς θὰ δυναμωθοῦν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι καὶ πῶς θὰ πεισθοῦν οἱ ἀκόμα ἀμφιταλαντευόμενοι, ἂν ἐκφράζονται θέσεις, ὅπως οἱ θέσεις τοῦ π. Θεοδώρου και τῶν σὺν αὐτῷ; «Καὶ ἐὰν ἡ δική σου σταθερότης δὲν διασφαλισθεῖ, ποιὸς λοιπὸν θὰ σωθεῖ; Καὶ αὐτὸς ποὺ μὲ τὴν δύναμη τοῦ Θεοῦ ὁμολόγησε μὲ παρρησία σὰν ἅγιος πλὴν ὁλοκληρωθεῖ ἡ αἵρεση, ἐὰν τώρα, μετὰ τὴν αἵρεση ὑποχωρήσει, πῶς κάποιος ἄλλος θὰ τολμήσει νὰ πεῖ «γρύ» ((Ἁγ. Θεοδώρου Στουδίτου, Ἐπιστολή (39) Θεοφίλω Ηγουμένω, PG 99, 1049Α.Β (μεταγλώττιση).

Ἐκφράστηκε ἀπὸ τὸν π. Θεόδωρο και τοὺς σὺν αὐτῷ ὡς πατερικὴ ἀπόδειξη τῶν θέσεων τους ὁ Ἅγ. Θεόδωρος ὁ Στουδίτης. Τί λέει ὅμως ὁ Ἅγιος;

Περὶ τῆς σημασίας τῆς μόρφωσης εὐσεβείας σὲ καιρῷ αἱρέσεως: «Διὰ τοῦτο σοῦ ὑπενθυμίζω νὰ μὴ ξεφύγης καθόλου ἀπὸ τὴν ἔνστασι, σὺ ποὺ ἔχεις στηριχθεῖ πάνω στὴν ἀσάλευτη πέτρα τῆς Ὀρθοδοξίας, μήτε νὰ γίνεις εὐκολο πτόητη καὶ διχόγνωμη, ἐξ αἰτίας τῶν πτώσεων [στὴν αἵρεσι] εἴτε λαϊκῶν εἴτε μοναστῶν καὶ ὅσων νομίζουν, ὅτι εἶναι κάτι... Αὐτοὶ εἶναι ψευδάδελφοι, ψευδαπόστολοι, ποὺ ἔχουν μόρφωσιν εὐσεβείας, ] ἀλλὰ ἔχουν ἀρνηθεῖ τὴν δύναμή της [Β΄Τιμ. 3, 5]. Πολλοὶ δοκησίσοφοι καὶ ἀρχιεροφανεῖς και ἁγιόδοκοι νικήθηκαν στὶς παλαιὲς γενεές· ἀντιθέτως, ἔλαμψαν ὡς φωστῆρες ἐν τῷ κόσμῳ [Φιλιπ. 2, 15] ὀλίγοι καὶ ἀληθινοὶ σοφοί, οἱ ὁποῖοι διαβιοῦν μὲ φόβο Θεοῦ, ἐπειδὴ ἀρχὴ σοφίας εἶναι τὸ νὰ φοβεῖται κάποιος τὸν Κύριο [Ψαλμ. 110, 10], μολονότι δὲν ἔχουν θεωρηθεῖ καὶ σπουδαῖοι, ἐπειδὴ ὁ ἄνθρωπος βλέπει στὸ πρόσωπο, ἀλλὰ ὁ Θεὸς στὴν καρδιά» (Ἐπιστολὴ (156) Εἰρήνῃ Πατρικίᾳ, ἐν Theodori Studitae Epistulae, τόμ. Β΄, ἐκδ. De Gruyter, Corpus Fontium Historiae Byzantinae, Series Berolinensis 31, Berlin 1992, σελ. 276 ff. (μεταγλώττιση).

Περὶ τοῦ χρόνου οἰκονομίας:
«... Θὰ πρέπει νὰ γνωρίζεις ὅτι μνημονεύαμε τότε ποὺ δὲν εἶχε γίνει ἀκόμη Σύνοδος, οὔτε εἶχε συνοδικῶς ἐκφωνηθεῖ τὸ αἱρετικό δόγμα καὶ ὁ ἀναθεματισμὸς τῶν ὀρθοδόξως φρονούντων... Ἀπὸ τὴν ὥρα ὅμως ποὺ ἔγινε φανερὴ καὶ ξεκάθαρη ἡ αἱρετικὴ διδασκαλία, καὶ μάλιστα κατοχυρώθηκε συνοδικῶς, πρέπει καὶ σὺ καὶ ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι νὰ ἀποφύγετε μὲ παρρησία κάθε ἐκκλησιαστικὴ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς κακοδόξους καὶ νὰ μὴν μνημονεύετε κάποιον ἀπὸ αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι συμμετείχαν στὴν Σύνοδο, ἢ εἶναι ὁμόφρονες μὲ τὶς ἀποφάσεις της… Ἐπειδὴ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ἐχθροὺς τοῦ Θεοῦ δὲν χαρακτήριζε μόνον τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι ἐπικοινωνοῦν ἐκκλησιαστικά μαζί τους» (Ἐπιστολή 39. Θεοφίλῳ ἡγουμένῳ, Φατοῦρος, σελ. 113, στιχ. 51. PG 99, 1045D. ΕΠΕ, μεταγλώττιση). Ποιὸς ἀπὸ τοὺς ἐπισκόπους δὲν ἐπικοινωνεῖ ἐκκλησιαστικὰ μὲ τοὺς οἰκουμενιστές, ὥστε νὰ μὴν θεωρεῖται ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ; Κατήργησαν καὶ οἱ Ἅγιοι τὴν Ἐκκλησία;

Ἀδιασάλευτο ἐπιχείρημα περὶ τῆς ἀναγκαιότητας καὶ τὴν πιστὴ ἐφαρμογὴ τῆς ἀποτειχίσεως καὶ τερματισμοῦ τῆς οἰκονομίας: «Ὑπέρ τίνος ἐγὼ ὁ ταπεινὸς ἐνταῦθα ἀπόκλειστος; Ὑπέρ τίνος ὁ πατήρ μου ὁ ἔγκλειστος τεταλαιπώρειται...; Ὑπέρ τίνος ἀρχιεπίσκοπος ὡς κατ’ αὐτοὺς καθηρεμένος...; Ὑπέρ τίνος ἡ τιμιότης σου σὺν τοῖς ἀδελφοῖς ἐν Θεσσαλονίκῃ φρουρουμένη, Θεόσωστος τε ὁ ἡγούμενος διωκόμενος σὺν τοῖς φοιτηταῖς...; Ὑπέρ τίνος Ναυκράτιος τε καὶ Ἀρσένιος οἱ ἀδελφοὶ ἕως δεῦρο καταφρουρούμενοι...; Ὑπέρ τίνος Στέφανος...; Ὑπέρ τίνος Ἀντώνιος...; Ὑπέρ τίνος ἐν Χερσῶνι δεδιωγμένος Λέων...; Ὑπέρ τίνος ἡ δι’ ἀρχόντων παράστασις ὑμῶν ἐν τῇ πολυανθρώπῳ συνόδῳ, συγκαθεζομένων καί τριῶν τῶν μεγίστων ἀξιωμάτων; Ὑπέρ τίνος ἐγώ ὁ ταπεινός ἐκεῖσε ὑβριζόμενος, καί κυκλόθεν περιστοιχιζόμενος; καί ἀκούων· Οὐκ οἶδας τί φλυαρεῖς, τί λαλεῖς. Βοῶντός μου· Πίπτει ὁ Πρόδρομος· λύεται τό Εὐαγγέλιον· οὐκ ἔστιν οἰκονομία κἀκείνων τό ἐπιλέγειν πολύ, ὅτι οἰκονομία· καί οὕτως οἱ ἅγιοι ᾠκονόμησαν, καί ὁ ἐν ἁγίοις προηγησάμενος. Ἴδε μάρτυρες ὅτι ἐπέτρεψε τήν μοιχοζευξίαν· κἄν οὐκ ἔλεγον αὐτήν οὕτως, ἀλλά καί τό εἰπεῖν, μοιχοζεύκτην, διεπρίοντο τούς ὀδόντας τοῦ οἱονεί ῥοφῆσαι. Ὑπέρ τίνος τό ἀνάθεμα τοῖς μή δεχομένοις τάς οἰκονομίας τῶν ἁγίων διαβοήτως ἀνακραχθέν· καί ἐγώ σύν τῷ Πατρί μου καί Καλογήρῳ ὑπ' ἀρχοντικῆς χειρός ἀφορισθείς ἐκ μέσου· ὁ δέ ἀρχιεπίσκοπος ἐναπολειφθείς· καί διότι μόνον ἐλειτούργησεν ὑπ' ἐμοῦ παρακληθείς εἰς τά Στουδίου, ὡς κοινός πρεσβύτερος καθαιρεθείς κατ' αὐτούς; Τόν γάρ ὑπ' αὐτοῦ Χριστοῦ καθαιρεθέντα καί τῶν θείων κανόνων μοιχοζεύκτην ἠθώωσαν· ἀνένοχον ἀποφηνάμενοι κατά πάντα καί συνιερουργόν αὐτοῖς ὄντα καί πρότερον. Τόν δέ ἀκαθαίρετον ἐκ κανόνων, καθαιρέσει ὑπέβαλον· ἔργῳ τόν λόγον αὐτῶν βεβαιούμενοι ὡς ἐξουσίαν ἔχειν τούς ἱεράρχας, κατά τό αὐτοῖς δοκοῦν, κεχρῆσθαι τοῖς κανόσιν. Ὅπερ ἐνεργοῦσιν εἰς τό ἀεί...» (Ἐπιστ. 48, Ἀθανασίῳ τέκνῳ Φατοῦρος σελ. 130 καὶ 132).

Φωνάζει ὁ Ἅγιος, π. Θεόδωρε καὶ οἱ σὺν αὐτῷ! Σὲ ὁλόκληρη τὴν Ὀρθοδοξία, ἀδελφοί σας ἱερεῖς καθαιροῦνται ἢ τιμωροῦνται, μοναχοὶ διώκονται παρανόμως καὶ αἰσχρῶς ἀπὸ τὶς μονὲς καὶ τὰ κελλιά τους, λαϊκοὶ τιμωροῦνται μὲ ἀκοινωνησία, ἀπομόνωση, ἀφορισμό, ναοὶ καταπατοῦνται, Κανόνες ἀκυρώνονται, Μυστήρια ἀλλοιώνονται, Δόγματα διαστρεβλώνονται καὶ ἐσεῖς ἀπορροφᾶτε κάθε πιθανὴ δυνατὴ ἀντίδραση, κάθε δυνατότητα ἐκκένωσης τῶν ναῶν καὶ αὐτομάτης ἀπομόνωσης τῶν αἱρετικῶν καὶ ἐνδυνάμωσης τῶν ἀμφιταλατευόντων καὶ ἀναποφασίστων.

Λέτε, ὅτι θὰ κάνετε οἰκονομία μέχρι νὰ γίνει μία Σύνοδος ποὺ θὰ καταδικάσει τὸν Οἰκουμενισμό. Δὲν γνωρίζετε, ὅτι ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός καὶ τόσοι ἄλλοι Ἅγιοι δὲν ἔζησαν τὶς Συνόδους ποὺ δικαίωσαν αὐτοὺς καὶ τοὺς ἀγῶνες τους; Πόσο σίγουροι εἶστε, ὅτι μόνο ἐσεῖς ξέρετε πόσο θὰ πρέπει νά διαρκέσει ἡ οἰκονομία ποὺ κηρύσσετε;

Ξεχάσατε μέσε σὲ λίγε μέρες τὰ λόγια τοῦ πραγματικοῦ καὶ μεγάλου ὁμολογητοῦ Ἰουστίνου Πόποβιτς: «Ἕως πότε θὰ ἐξευτελίζωµεν δουλικῶς τὴν Ἁγίαν µας Ὀρθόδοξον Ἁγιοπατερικὴν καὶ Ἁγιοσαββιτικὴν Ἐκκλησίαν διὰ τῆς οἰκτρῶς καὶ φρικωδῶς ἀντιαγιοπαραδοσιακῆς στάσεώς µας ἔναντι τοῦ Οἰκουµενισµοῦ καὶ τοῦ λεγοµένου Οἰκουµενικοῦ Συµβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν; …Ἀλλοίµονον, ἀνήκουστος προδοσία» (Ὀρθοδοξία καὶ Οἰκουμενισμός. Μία Ὀρθόδοξος γνωμάτευσις καὶ μαρτυρία», Θεοδρομία ΙΔ3 (Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 2012) 425-432.

Ξεχάσατε, ὅτι, ὅπως ὁμολογήσατε καὶ ἐσεῖς, ἂν σᾶς πάρει τώρα ὁ Θεός, δὲν θὰ δώσετε λόγο μόνο γιὰ τὶς ψυχὲς τοῦ ποιμνίου σας, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλες τὶς ψυχὲς τῶν βασανιζομένων ἀπὸ τὴν παναίρεση πιστῶν;

Ξεχάσατε λέγοντας νὰ ἐκκλησιαζόμαστε στοὺς εὐσεβεῖς ἱερεῖς, ὅτι ὁ χαρακτηρισμὸς «εὐσεβῆς» ὁρίζεται ὄχι ἀπὸ τοὺς λόγους ἀλλὰ ἀπὸ τὰ ἔργα;

Ξεχάσατε
«Νὰ φυλάσσετε δὲ τοὺς ἑαυτούς σας ἀπὸ ὅσους νομίζουν, ὅτι δὲν πιστεύουν τὰ τοῦ Ἀρείου, κοινωνοῦν ὅμως μὲ τοὺς Ἀρειανούς. Ἰδιαιτέρως δέ, ἁρμόζει σὲ μᾶς νὰ ἀποφεύγουμε τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ ἐκείνους ποὺ ἀποστρεφόμαστε τὸ φρόνημά τους. Ἐὰν πάλι κάποιος προσποιεῖται, ὅτι ὁμολογεῖ τὴν ὀρθὴ πίστη, παρουσιάζεται ὅμως νὰ κοινωνεῖ μὲ τοὺς αἱρετικούς, αὐτὸν νὰ τὸν προτρέπετε νὰ ἀπέχει ἀπὸ μία τέτοια συνήθεια. Καὶ ἐὰν μὲν συμφωνεῖ μαζί σας, νὰ τὸν ἔχετε σὰν ἀδελφό. Ἐάν ὅμως ἐπιμένει φιλόνικα, νὰ τὸν ἀποφεύγετε. Ἐφόσον συμπεριφέρεστε μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, θὰ διατηρήσετε τὴν πίστι σας καθαρή. Ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνοι θὰ ὠφεληθοῦν βλέποντάς σας καὶ θὰ φοβηθοῦν, μήπως θεωρηθοῦν ὅτι εἶναι ἀσεβεῖς καὶ ἔχουν τὰ ἴδια φρονήματα μὲ αὐτούς» (Μέγας Ἀθανάσιος, Τοῖς τόν μονήρη βίον ἀσκοῦσι….P.G.26, 1188BC μεταγλώττιση);

Ξεχάσατε «Oἵτινες τὴν ὑγιῆ ὀρθόδοξον πίστιν προσποιοῦντες ὁμολογεῖν, κοινωνοῦσι δὲ τοῖς ἑτερόφροσιν, τοὺς τοιούτους , εἰ μετὰ παραγγελίαν μὴ ἀποστῶσιν, μὴ μόνον ἀκοινωνήτους ἔχειν, ἀλλὰ μηδὲ ἀδελφοὺς ὀνομάζειν..» (TLG, Basilius Theol., Asceticon magnum sive Quaestiones (regulae fusius tractatae), Volume 31);

Ξεχάσατε «... Ἐγὼ ὅμως δὲν θὰ γίνω ποτὲ συγκοινωνὸς μὲ αὐτοὺς ποὺ δέχονται αὐτὲς τὶς καινοτομίες (Μάξιμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Περὶ τῶν πραχθέντων…» P.G. 90, 145C μεταγγλώτιση);


Ξεχάσατε «Εἴμαστε ὑπεύθυνοι καὶ ἐμεῖς οἱ Πρεσβύτεροι καὶ μαζὶ μὲ ἐμᾶς, εἶστε καὶ ἐσεῖς οἱ λαϊκοί, ποὺ ἔρχεστε μαζί μὲ μᾶς καὶ δὲν μᾶς λέτε: “Φεύγουμε ἐμεῖς”» (π. Θεόδωρος Ζήσης ἄνευ τῶν σὺν αὐτῷ).


Δυστυχῶς μᾶς σπρώχνετε στὸ συμπέρασμα, ὅτι δὲν ξεχάσατε, ἁπλῶς δὲν εἴχατε σκοπὸ νὰ τὰ ἐφαρμόσετε. Γι’ αὐτὸ καὶ σᾶς λέμε “Φεύγουμε ἐμεῖς” !

Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου

13 σχόλια:

 1. Κυριε Οδυσσεα μου σε ευχαριστουμε και παλι για το βιντεο με την ομιλια του πατρος Ευθυμιου Τρικαμηνα.Ειναι μεγαλη ευλογια το εκκλησακι της Σουρωτης στην Θεσσαλονικη,και σε μας που ειμαστε μακρια μοιαζει με οαση ευλογιας μεσα στην απεραντη ερημο του οικουμενισμου.Σου ειμαστε ευγνωμονες κυριε Οδυσσεα μου!!!Την αγαπη μας!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δεν κατατανοήσαμε όμως πού πάει ο αδελφός Αδαμάντιος όταν λέει "φεὐγουμε εμείς".

  Όλοι αδελφέ ομιλούν για "οικονομία". Όλοι οι αποτειχισμένοι, διαφωνούν μαζί σου. Εκτὀς αν έμεινες μόνο στο ψήφισμα της Ημερίδας. Στις απαντήσεις όμως στην Ημερίδα και στη συνέντευξη του μοναχού π.Σάββα, ομιλούν για οικονομία και ότι συνιστούν στους πιστούς όταν δεν υπάρχει μη μνημονεύων, να εκκλησιάζονται σε μνημονεύοντες αλλά αντιοικουμενιστές. Τα ίδια είπαν και οι 5 (π.Θ.Ζήσης). Τα ίδια είπε και ο π. Ευθύμιος. Για να το λένε όλοι θα έχουν δίκαιο. Εξ άλλου, μια αλήθεια που είπε ο π. Ευθύμιος είναι ότι η "οικονομία" είναι κατάσταση που βιώνει -και διδάσκει δυστυχώς-η Εκκλησία για αιώνες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Είσαι καλά;
  Πού είπε ο πατήρ Ευθύμιος να πηγαίνουμε σε ναούς των Οικουμενιστών;
  Καλύτερα να μην εκκλησιαζόμαστε καθόλου, παρά σε ναούς Οικουμενιστών, αυτό λέγει ο πατήρ Ευθύμιος, αλλωστε αυτό λέγουν και οι Αγιοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Βεβαίως το είπε έμμεσα. Και βεβαίως δεν θέλετε να το αποδεχτείτε, διότι ο καθένας ακούει μόνο ό,τι του χαϊδεύει τα αυτιά. Και βεβαίως ταύτισε την κρατούσα πολιτική κατάσταση με του Αντιχρίστου, λες και δεν είμαστε εμείς που τις τελευταίες δεκαετίες ορίσαμε (επιλέγοντας με την ψήφο μας) τους άρχοντές μας και λες και δεν υπήρξαν εποχές, επί Ρωμαίων, επί Βυζαντίου, επί Φραγκοκρατίας, επί Τουρκοκρατίας, επί Αφεντάδων Γαιοκτημόνων και Κολλήγων στη Θεσσαλία (όπου δραστηριοποιείται ο π. Ευθὐμιος) που "έπιναν" το αίμα του λαού που ήταν σκλάβος και εἰλωτας στον γαιοκτήμονα, χωρίς όμως να συνδέσει η Εκκλησία την τότε κατάσταση με τα έσχατα χρόνια και με τον Αντίχριστο. Η Χριστιανική αγάπη επιβάλλει να αναφέρουμε ότι διαφωνούμε στο θέμα αυτό με τον π. Ευθύμιο.


   Όταν λοιπόν είπε ότι "κατ' οικονομίαν οι αποτειχισμένοι αναγνωρίζουν ως έγκυρα τα μυστήρια των οικουμενιστών" τι είπε; Να μην εκκλησιαζὀμαστε αν δεν έχουμε άλλη επιλογή; Ή να εκκλησιαζόμαστε, να κοινωνούμε, να βαπτιζόμαστε, να παντρευόμαστε, να κηδευόμαστε, κατ΄ οικονομίαν;

   Αυτό, το κατ΄ οικονομίαν, ή το κατά κυριολεξίαν, ἐγκυρο των μυστηρίων των οικουμενιστών το είπαν και στις απαντήσεις ερωτήσεων στην Ημερίδα του Ωραιοκάστρου. Το είπε και στη συνέντευξή του σε αλλοεθνείς, ένας εκ των διοργανωτών αγιορειτών, ο π. Σἀββας. Και βεβαίως το αποδέχονται και οι 3 μη συμμετέχοντες στην ημερίδα αποτειχισμένοι. Και ασφαλώς και οι 2 μη συμμετέοντες αντιοικουμενιστές μνημονεύοντες. Η διαφορά είναι ότι ο π. Ευθύμιος, αποδέχεται μεν κατ΄ οικονομίαν την εγκυρότητα των μυστηρίων των οικουμενιστών ή αντιοικουμενιστών μνημονευόντων, ανέφερε όμως πως δεν αρκεί μια αναφορά ως απάντηση ερωτήσεως στην Ημερίδα ή μια συνέντευξη του π.Σἀββα ή των 5, αλλά μια επίσημη ανακοίνωση κάποιας επόμενης συνάξεως αποτειχισμένων ότι για λόγους οικονομίας οι αποτειχισμένοι αποδέχονται ως έγκυρα τα μυστήρια των οικουμενιστών ή αντιοικουμενιστών μνημονευόντων.

   Το δικό μου ερώτημα δεν είναι αυτό.

   Είναι το εξής. Ή είναι έγκυρα κάποια μυστήρια που τελέστηκαν από συγκεκριμένους ή δεν είναι. Την εγκυρότητά τους δεν την αποφασίζει ο καθένας, έστω και μια σύναξι αποτειχισμένων, αλλά ο Θεός. Οι άνθρωποι, έστω και Οικουμενικές Σύνοδοι, οφείλουν να ερμηνεύουν αν βάσει της Ορθοδόξου Πίστεως είναι έγκυρα ή όχι τα μυστήρια.

   Αν είχα λοιπόν κάποιες αμφιβολίες ως προς την εγκυρότητα των μυστηρίων των οικουμενιστών, έστω και μετά την Κολυμπάρειο Ψευτοσύνοδο, και δεν πατούσα ιδίως μετά από αυτή σε ναούς οικουμενιστών, τώρα μετά την ομόφωνη αποδοχή έστω και κατ΄ οικονομίαν ως εγκύρων των μυστηρίων τους, και από τον π. Ευθύμιο και από τον π. Θ.Ζήση και τους περί αυτών και από τον π.Σάββα και από την ημερίδα και από άλλους με τους οποίους συζήτησα το θέμα, δεν μπορὠ να επιμένω στην λανθασμένη μου άποψη. Ούτε σήμερα εκκλησιάστηκα σε ναό οικουμενιστών αλλά ήταν δική μου επιλογή. Όφειλα κατ΄ οικονομίαν να παρευρεθώ και όταν θα λέει "των ορθοτομούντων τον λόγον της αληθείας" να πω μέσα μου "Κύριε Θεέ, δεν συμφωνώ ότι διδάσκουν την Ορθόδοξη Πίστι, στείλε μας Ορθοδόξους επισκόπους και πρεσβυτέρους".

   Διαγραφή
  2. https://apotixisi.blogspot.gr/2017/04/blog-post_50.html#comment-form

   Διαβάστε τα σχόλια και δείτε στο βίντεο ποιες οι απόψεις των συμμετεχόντων στην ημερίδα.

   Δεν διαφώνησε ούτε ο π. Ευθύμιος με την Ημερίδα. Την επικύρωσε ομιλώντας για οικονομία. Πλην ίσως του π. Π. Παπαδοπούλου υπάρχει ομοφωνία των υπολοίπων.

   Διαγραφή
  3. Αδελφοί στην σύνοδο στο Κολιμπάρι στην ουσία δεν απέδωσαν Θεία Χαρή στα μυστήρια των αιρετικών όταν τους δέχτηκαν σαν αδελφές εκκλησίες επισημοποιώντας την γραμμή της μυστηριακής δι επικοινωνίας των οικουμενιστών και του ΠΣΕ ?

   Σε τι διαφέρουν τούτοι ?Γιατί νομίζετε οτι μας λέγανε τόσους αιώνες για τους ιερείς του ογδόου αιώνα ?

   Λοιπόν δεν είναι στο χέρι ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ συνόδου όχι μιας χούφτας ιερέων να αλλάξει την πάγια γραμμή για το τι είναι τα μυστήρια των αιρετικών που ξεκινά απο την Παλαιά Διαθήκη ( πχ Χρυσό μοσχάρι της αποστασίας ) συνεχίζεται στην Καινή με σαφή αναφορά του Απ Παύλου δογματίζετε απο τον Αγιο Κυπριανό στις συνόδους του της Καρχηδόνας και πάνω σε αυτή κινούνται όλες οι σύνοδοι ...Αγ Δαμασκινός , Αγ Βασίλειος , Αγ Χρυσόστομος κτλ Είναι σαφής η θέση της Ιερής μας Παράδοσης .

   Αυτοί που λένε τα ενάντια είναι ιερείς του ογδόου αιώνα και ΑΝ δεν μετανοιώσουν ( ακολουθώντας το παράδειγμα του κατασκευαστή του Χρυσού Μόσχου που μετανόησε ) θα στελεχώσουν τον τόπο των ιερέων του ογδόου αιώνα ....

   Διαγραφή
  4. Α και δεν απάντησα πότε έφυγε ο Άγγελος απο την εκκλησία ... Αμέσως μετά που ο Βαρθολομαίος στην Ραβέννα το 2002 μνημόνευσε δημόσια Πάπα .... τότε εξέπεσε του Χριστιανισμού και αυτός και όσοι συνέχισαν να τον μνημονεύουν όπως έπεσε απο τον ουρανό ο σατανας και όλα τα ταγματα του .
   Η κοινωνία που έδωσε στους καρδιναλιους αμέσως μετά ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ αλλά ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ .
   Απο τότε τα τελούμενα μυστήρια στους ναους του είναι του ΕΧΘΡΟΥ και ισχύουν για αυτούς οτι ισχύει για τον Βεκο και τον Μαμα και όσους τον μνημονεύουν και για όλους τους αιρετικούς όλων των αιώνων .

   Διαγραφή
 4. Διαβαζω στο http://www.inagiounikolaoutouneou.gr/apps/gr/spag/3_1324319106.html
  ".... Πέρα από τον προσωπικό φύλακα άγγελο, κάθε ναός επίσης έχει τον άγγελό του, όσο τελούνται ορθόδοξες λειτουργίες εκεί. Αν γίνει ‘κατάληψη’ του ναού από αιρετικούς ο άγγελος αποχωρεί. Στη Νικόπολη κάποτε (που αποτελούσε μητρόπολη της Μικράς Αρμενίας) ο ορθόδοξος επίσκοπός της είχε δεχτεί την πίστη των αρειανών και έγινε όργανο των αιρετικών, με αντάλλαγμα λίγη πρόσκαιρη ανθρώπινη δόξα. Οι χριστιανοί έπαψαν να πηγαίνουν στους ναούς όπου συνήθιζαν να εκκλησιάζονται, όπου συνέχιζε να μνημονεύεται ο πρώην επίσκοπός τους∙ οι ναοί είχαν πλέον καταληφθεί από τους αιρετικούς. Πηγαίναν στο ύπαιθρο ή σε σπίτια να κάνουν τις ακολουθίες τους.

  Σε μια επιστολή του προς τους χριστιανούς της Νικοπόλεως, ο Μ. Βασίλειος έγραφε:
  «Σας λυπεί ότι εκδιωχθήκατε από τους τοίχους των ναών; Όμως θα εκκλησιάζεστε τώρα κάτω από την σκέπη του Θεού του ουρανού, και ο φύλακας Άγγελος της Εκκλησίας έφυγε κι αυτός μαζί σας. Επομένως σε κενούς οίκους συναθροίζονται καθημερινά εκείνοι, προετοιμάζοντας μεγάλο κρίμα για τον εαυτό τους εξ αιτίας της διασποράς του λαού».

  Με τον άγιο Χρυσόστομο παρόμοια. Όταν είχε καταδικαστεί ο άγιος από τη σύνοδο στη Δρυ ζήτησε από τον λαό που παρευρίσκονταν στο ναό να προσευχηθούν λίγο πριν αναχωρήσει για την εξορία:
  «Ελάτε, είπε, κι αφού προσευχηθούμε ας συνταχθούμε με τον άγγελο της Εκκλησίας».

  Να συνταχθούμε με τον άγγελο της εκκλησίας. Ο άγγελος του ναού δεν μένει απαραίτητα και δια παντός στο γνώριμο περιβάλλον, εκεί που συνηθίσαμε που μεγαλώσαμε, αποκτήσαμε φίλους και γνωριμίες, εκεί που ζήσαμε και γνωρίσαμε τον Χριστό. Ο άγιος Χρυσόστομος μας βεβαιώνει με τη γνωστή του σαφήνεια, ότι παίρνει τα ‘πράγματά’ του κι ο άγγελος και φεύγει κι αυτός μαζί μας όταν οι εκκλησιαστικές προδιαγραφές αλλοιώνονται.

  Καθώς κι ο βιογράφος του Παλλάδιος στη συνέχεια αναφέρει:
  «Συνεξήλθε μαζί του [με τον άγιο] και ο άγγελος της εκκλησίας, επειδή δεν υπέφερε την ερημία της, για την οποία είχαν εργαστεί οι αρχές και εξουσίες των πονηρών πνευμάτων, οι οποίες κατάντησαν την εκκλησία αμαρτωλό θέατρο».

  Κάποιοι ορθόδοξοι ρώτησαν τον άγιο Θεόδωρο Στουδίτη αν μπορούν να μπαίνουν για να προσευχηθούν σε ναούς που έχουν καταλάβει οι αιρετικοί. Ο άγιος, αφού μνημόνευσε τα λόγια του Μ. Βασιλείου που αναφέραμε πιο πάνω, απάντησε αποκλείοντας τέτοιο ενδεχόμενο και πρόσθεσε ότι οι ναοί αυτοί έχουν ερημωθεί. Από τότε, λέει, που μπήκε η αίρεση έφυγε (‘πέταξε’ λέει επί λέξει) ο άγγελος και έγινε κοινό σπίτι ο ναός...."Από το περιοδικό ΚΙΒΩΤΟΣ, τεύχος 25, καλοκαίρι 2011, σελίδες 25 -28

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ολα αυτα που συμβαινουν στην Εκκλησια ειναι ακατανοητα και μακρια απο το Πνευμα του Ιησου Χριστου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αργούσε να κατεβεί ο Μωυσής απο το βουνό και ο λαός πίεζε τον Ααρών να αποστατήσει και έδωσε τον χρυσό απο τα ενώτια ...

  Και τώρα δεν είναι στην ουσία η ίδια πίεση όταν λένε μα που να κοινωνήσω?

  Γνωστού τώρα οτι υπάρχει Θεός , και ο θεός δεν συγχωρεί την αποστασία
  πως είναι δυνατόν να επιλέγει ο Ζήσης μια λύση που αποδοκιμάζετε , που παροργίζει τον Θεό ?

  Καλά τι σου κανε αυτός ο λαός π Ζήση και τον σπρώχνεις σε τέτοια αμαρτία ?Και συμφωνούν λέει και οι άλλοι αποτειχισμένοι πλήν ίσως ενός .. Καλά πως συμφωνείτε ? Πες μου στην Αγια Πίστη σου π Τρικαμηνά , πες μου π Σάββα πως συμφωνείτε στην "οικονομία" του Ιούδα , πως με φίλημα προδίδεται τον Κύριο μας ?
  Τάχα γιατί ΤΟΝ αγαπάτε ? Τάχα γιατί αγαπάτε τον λαό?
  Μα με τέτοια κακή οικονομία και τον Ιησού χάνετε και ο λαός κακήν κακώς θα απολεσθεί ...

  Πες μου στην Αγια Πίστη σου π Σάββα ...

  Ο διάβολος που καβάλησε τον Κάιν σας καβάλησε και θέλετε τον Θάνατο του ευσεβή και την εξάλειψη της ευσέβειας ? Και βάζετε παγίδες μπροστά του και τις καμουφλάρετε με ωραία λογάκια ... ξέρουμε λέτε την ακρίβεια αλλα η βασιλική οδός είναι η οικονομία ...
  Ποια οικονομία ? Οικονομία ΠΟΥ ΚΑΙ ΕΣΑΣ σας καθιστά ακοινώνητους ?
  Πως ο ακολουθών την ακρίβεια να κοινωνήσει μαζί σας ?

  Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνον τὴν γῆν, ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι.

  Ὁ Θεὸς ἔστη ἐν συναγωγῇ Θεῶν, ἐν μέσῳ δὲ θεοὺς διακρινεῖ.
  Ἕως πότε κρίνετε ἀδικίαν, καὶ πρόσωπα ἁμαρτωλῶν λαμβάνετε;
  Οὐκ ἔγνωσαν, οὐδὲ συνῆκαν, ἐν σκότει διαπορεύονται, σαλευθήτωσαν πάντα τὰ θεμέλια τῆς γῆς.
  Ἐγὼ εἶπα Θεοί ἐστε, καὶ υἱοὶ Ὑψίστου πάντες ὑμεῖς δὲ ὡς ἄνθρωποι ἀποθνῄσκετε, καὶ ὡς εἷς τῶν ἀρχόντων πίπτετε.

  Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνον τὴν γῆν, ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οικονομία έκανε και ο Απ.Παύλος σε θέμα Πίστεως!Οικονομία και ο Μέγας Βασίλειος σε θέμα Πίστεως!!Οικονομία και η Οικουμενική Σύνοδος στο ΒΑΠΤΙΣΜΑ των αιρετικών!!!

   Διαγραφή
 7. Η Οικονομια δεν επιβαλεται συλλογικα αλλα σε μεμονω,μενους σε χοντροκεφαλους θα λεγαμε και οχι σε ολους. Κατα συγκαταβασι επιτρεπεται η οικονομια, ειναι υποχωρησι τροπον τινα.
  Οικονομια ειναι ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ.
  Ισον παρανομια.
  Δεν το ακουσατε απο τον πατερα Ευθυμιο;
  Εννοει μονο σε μεμονωμενους γινεται η οικονομια και δεν ισχυει για ολους.
  Για ολους ισχυει η ακριβεια.
  Αλλα οι αδυνατοι να το κατανοησουν και να το αποδεχθουν, ας πανε εκει, αλλα αυτο που κανουν ειναι παρανομια.
  Ειναι δηλαδη σαν η ερμηνεια του ΙΕ Κανονα. Το προαιρετικον και το υποχρεωτικον.
  Το προαιρετικον ειναι υποχωρησις, το μαλακο μαξιλαρακι, η ακρα υποχωρησις και η ακρα συγκαταβασις στον αλλο που φοβαται το μαρτυριο.
  Οικονομια σε μεμονωμενους λοιπον.
  Η παρανομες πραξεις δεν νομιμοποιουνται αγαπητοι μου, καταλαβετε το.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Εχεις δίκαιο Οδυσσέα .

  Αμα θέλεις πάς πίσω απο τον Χριστό έτσι δεν είπε ?
  Αμα δεν θέλεις ... έτσι δεν είπε?
  Ε αφου το είπε δεν είαν εθελοντικό ? Και βέβαια είναι με την θέληση σου πας και σώζεσαι ,και με την θέληση σου δεν πάς .. ε εκεί σώζεσαι ?

  Αν δεν θέλατε κακοτοπιές και διώξεις άραγε γατί διαλέξατε να ακολουθήσετε ενα που σας λέει να πάρετε τον σταυρό σας και να τον ακολουθήσετε ? Η δεν σας ειπε ότι θα έχετε διωγμούς ?

  Αμ και η πίτα ακέρια και ο νηστικός χορτάτος γίνεται ?

  Άλλωστε με την μνημόνευση ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ και ΚΟΙΝΟΝΟΥΜΕ την πίστη του επισκόπου που μνημονεύουμε .Η διακοπή κοινωνίας , η αποτείχιση είναι Δ Ι Α Κ Ο Π Η όμολογίας και μυστηριακής επικοινωνίας με την αλλότρια πίστη .Αμα πάς σε άλλο ναο και κοινωνήσεις τι διακοπή μνημοσύνου έκανες ?Τι αποτείχιση έκανες ? Δεν έκανες !Τουρισμό κάνεις .. και επιπροσθέτως σε όσα είπαμε κάθε μορφή αγώνα καταντά κωμωδία όταν αθετείτε στην ουσία της .πχ όταν ένας απεργός πείνας κατ ιδίαν τρώει και γλεντοκοπά ....

  Αν θέλανε ποιό λάιτ διαφωνίες ας φωνάζανε απλά ΑΝΑΞΙΟΣ την ώρα της μνημόνευσης , την ώρα της κοινωνίας . Να ξεκαθαρίσουν την αντίθεση και να μην ομολογήσουν την ενότητα πίστεως με την αίρεση .

  Αλλά ακούω και "ανέκδοτα" . Μα εμένα είναι ορθόδοξος . είναι ευσεβής ο Επίσκοπος, ο ιερέας ... ? Ορθόδοξος και μνημονεύων ομολογεί την ενότητα πίστης με την αίρεση ΤΙ ορθόδοξος τι ευσεβής είναι ?
  Απο πότε η ομολογία της ενότητας με την αίρεση είναι ορθοδοξία και ευσέβεια ?

  Σε όσους λένε μα ξέρετε έκανε οικονομία σε θέματα πίστης και ο Αγ Τάδε ? και δεν ξέρω και ποιός άλλος και ρωτάνε υποκριτικά μα έχασε την αρχιερωσύνη του ο Αγιος ? Μα αγίασε τι μας λές ?

  Ε και ?Αν τό έκανε κακως έκανε και για να αγιάσει μετανόησε . Τα καλά και όχι τα κακά είναι υπόδειγμα Και ο Ιουδας αν μετανοούσε για την προδοσία θα γινόταν αποδεκτός και αν απο κει και μετά ζούσε χριστιανικά θα αγίαζε . Τι θα μου λέγατε τότε να αγίασε επειδή πρόδωσε ? Τι θέλετε να μου πείτε ? Ο Ααρών σας ερωτά ...όταν θυσίαζε στο χρυσό βόδι ιερέας του Θεού ήταν ή του σατανά ? Τα τελούμενα προ του Χρυσού Βοδιού ήταν μυστήρια του Θεού ή του σατανά? Οι μετέχοντες σε αυτά ευχαρίστησαν ή Θύμωσαν τον Θεό ? Οι μετέχοντες σε αυτά σώθηκαν ή απωλέσθηκαν . Γιατί άγιασε ο Ααρών ? Μα γιατί μετανόησε ! Αν δεν μετανοούσε και έμενε ,λέμε τώρα ,και συνέχιζε να θυσιάζει σε χρυσά βόδια σας ερωτώ θα τον λέγατε αρχιερέα Θεού και θα τρέχατε να μετάσχετε στα τελούμενα και να φάτε απο την θυσία ?
  Τι ανοησίες είναι οτι αν δεν καταδικαστεί και δεν καθαιρεθεί και μπλα μπλα ... ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΒΟΔΙ δεν το βλέπετε ? Την παναίρεση τον οικουμενισμό δεν τον βλέπετε ?

  Διαβαζω "Οικονομία έκανε και ο Απ.Παύλος σε θέμα Πίστεως!Οικονομία και ο Μέγας Βασίλειος σε θέμα Πίστεως!!Οικονομία και η Οικουμενική Σύνοδος στο ΒΑΠΤΙΣΜΑ των αιρετικών!!!"

  Παπικο- πρωτεσταντική κούνια σε κούναγε , τον Ζήση είχες καθηγητή ? Σε κούναγε και σε ζάλισε και αρνήθηκες το γάλα της ορθοδοξίας ?. Πότε και που έγιναν αυτά που λές ΓΙΑ ΟΣΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ? Πότε είπε η εκκλησία άντε τράβα ένα βάπτισμα στους αιρετικούς δεν πειράζει ?Πότε είπε η εκκλησία σε ΌΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ εκκλησίας ε .. και αν πάς να βαπτιστείς στους αιρετικούς δεν πειράζει ? Αυτό που λές εσύ οικονομία τι είναι ? ΟΤΙ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΜΕΤΑΝΟΟΥΝ και ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ λέει περασμένα ξεχασμένα και εκεί ΠΑΛΙ με το Αγιο Χρίσμα ΤΑ ΕΛΛΕΊΠΟΝΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΟΙ . Ε θεραπεύει κατ οικονομία και αναπληρώνει οτι δεν υπάρχει για να σωθεί ο πιστός . Αυτή είναι η οικονομία που λές? Και πως απο εκεί πάς να πείς οτι δέχεται το βαπτισμα των αιρετικών ΟΤΑΝ σαφώς η σύνοδος στην Καρχηδόνα λέει οτι δεν έχουν Βαπτισμα αλλά ΜΟΛΥΣΜΑ ? Είδες εσυ ποτέ και πουθενά στα 2000 χρόνια να στέλνουμε χριστιανόπουλα να μαγαριστούνε σε αντίχριστες κολυμπήθρες ?
  Εδώ η ΣΚΙΆ του αιρετικού να πέσει σε παιδικό παιγνίδι και είναι για κάψιμο για την μόλυνση που έλαβε !

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου