Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

ΟΜΟΛΟΓΙΑ: Εχω την εντυπωσι οτι ο περιγραφομενος ως μελλων Αντιχριστος, κατα τον αγιο Χρυσοστομο, μαλλον ως Ορθοδοξος πατριαρχης περιγραφεται και οχι σαν Παπας της Ρωμης.Aγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

   (Περί Αντιχρίστου)


«Μη τις υμάς εξαπατήσει κατά μηδένα τρόπον, ότι εάν μη έλθη η αποστασία πρώτον και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας, ο υπεραιρόμενος και αντικείμενος επί πάντα λεγόμενον Θεόν ή σέβασμα, ώστε αυτόν εις τον ναόν του Θεού ως Θεόν καθίσαι, αποδεικνύοντα εαυτόν ότι εστί Θεόν». 
Εδώ ομιλεί περί του αντιχρίστου και αποκαλύπτει μεγάλα μυστήρια. Τι είναι η αποστασία; Τον ίδιο τον αντίχριστο ονομάζει αποστασία, επειδή πρόκειται να οδηγήσει πολλούς εις την απώλειαν και να τούς απομακρύνει από την πίστιν, ώστε, λέγει, ει δυνατόν, να σκανδαλισθούν και οι εκλεκτοί.
Και άνθρωπον αμαρτίας τον ονομάζει. Διότι θα πράξει αναρίθμητα δεινά, αλλά και άλλους θα παρακινήσει να πράξουν τα ίδια. Τον λέγει δε και υιό απωλείας, διότι και αυτός πρόκειται να οδηγηθεί στην απώλειαν. Ποιός όμως είναι αυτός; Άραγε ο Σατανάς; Βεβαίως όχι. Αλλά κάποιος άνθρωπος που θα δέχεται όλη την ενέργειά του. «Και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος», λέγει, «ο υπεραιρόμενος επί πάντα λεγόμενον Θεόν ή σέβασμα», δηλαδή ο αντίχριστος. Διότι δεν θα φέρη μίαν ειδωλολατρικήν θρησκείαν, αλλά θα είναι ένας αντίθεος και θα καταλύσει όλους τους Θεούς και θα διατάξει να τον προσκυνούν αντί του Θεού, και θα εγκατασταθεί εις τον ναόν του Θεού, όχι μόνο τον εν Ιεροσολύμοις, αλλά και εις όλας τας τοπικάς χριστιανικάς Εκκλησίας. Και «αποδεικνύοντα» , λέγει, «εαυτόν ότι εστί Θεός». Δεν είπε ότι θα ονομάζει τον εαυτό του Θεόν, αλλά ότι θα προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι Θεός. Διότι και μεγάλα έργα θα κάνει και σημεία θαυμαστά θα αποδείξει… Έπειτα θέλων να φανερώσει ποιός είναι αυτός, του οποίου η παρουσία θα γίνει κατ΄ ενέργειαν του Σατανά, λέγει: «εν πάσει δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους». Δηλαδή θα επιδείξει παντός είδους θαυματουργικήν ικανότητα, όμως τίποτε δεν θα είναι αληθές, αλλά τα πάντα θα γίνονται προς εξαπάτησιν. Αυτά τα προείπε δια να μην εξαπατηθούν οι χριστιανοί της εποχής εκείνης. «Και τέρασι» λέγει, ψευδή. Δηλαδή με θαύματα που θα είναι ή θα οδηγούν στο ψεύδος. «Και εν πάση απάτη της αδικίας εν τοις απολλυμένοις».
Γιατί λοιπόν επέτρεψεν ο Θεός – θα ρωτήσει κάποιος – να γίνη αυτό το πράγμα; Και τι είδους θεία οικονομία είναι αυτή; Ποιό δε θα είναι το κέρδος από την εμφάνιση εκείνου του αντιχρίστου, αφού θα έλθη να μας κακοποιήσει;
Μη φοβηθής, αγαπητέ, αλλά άκουε αυτόν που λέγει ότι η εξουσία του θα έχει ισχύν εις αυτούς που πρόκειται να απολεσθούν, οι οποίοι, ακόμη κι αν δεν ερχόταν εκείνος (ο αντίχριστος), δεν θα επείθοντο. Ερωτάς λοιπόν ποιό είναι το κέρδος; Ότι θα αποστομωθούν αυτοί ακριβώς που πρόκειται να απωλεσθούν. Πώς; Διότι κι άν ακόμη δεν ερχόταν εκείνος, δεν επρόκειτο να πιστεύσουν εις τον Χριστόν.
Έρχεται λοιπόν, δια να τους ελέγξη. Δια να μην έχουν να λέγουν, ότι επειδή ο Χριστός έλεγε ότι είναι Θεός – αν και πουθενά δεν το είπε φανερώς – αλλά επειδή το εκήρυξαν οι μετέπειτα, δι΄αυτό δεν επιστεύσαμε. Επειδή ηκούσαμε ότι ένας είναι ο Θεός, από τον οποίον εδημιουργήθησαν τα πάντα, δι΄αυτό δεν επιστεύσαμε εις τον Χριστόν.
Ο αντίχριστος λοιπόν θα αναιρέση αυτή ακριβώς την πρόφασιν των. Διότι όταν θα έλθη εκείνος και θα τον πιστεύουν, αν και δεν εντέλεται τίποτε το ορθόν αλλά όλα τα παράνομα, τότε θα αποστομωθούν. Διότι εάν δεν πιστεύης εις τον Χριστόν, πολύ περισσότερο δεν θα έπρεπε να πιστεύης εις τον αντίχριστον. Διότι εκείνος μεν έλεγεν ότι είχε σταλεί από τον Πατέρα, αυτός δε το αντίθετο.
Δι΄ αυτό έλεγε ο Χριστός : «εγώ ήλθον εν τω ονόματι του πατρός μου και ουκ εδέξασθέ με. Εάν άλλος έλθη εν τω ονόματι τω ιδίω, εκείνον λήψεσθε». Αλλά θα ειπούν, είδαμε σημεία. Αλλά και επί του Χριστού έχουν γίνει πολλά και μεγάλα. Πολύ περισσότερον λοιπόν δεν θα έπρεπε να πιστεύσετε εις αυτόν (τον αντίχριστον). Αν και περί αυτού βέβαια πολλά έχουν προλεχθή, ότι δηλαδή θα είναι ο άνομος, ο υιός της απωλείας, ότι η παρουσία του θα είναι κατ΄ ενέργειαν του Σατανά, ενώ περί εκείνου τα αντίθετα, ότι θα είναι ο Σωτήρ, ότι φέρει άπειρα αγαθά. «Ανθ’ ων γαρ την αγάπην της αληθείας ουκ εδέξαντο εις το σωθήναι αυτούς».
«Και δια τούτο πέμψει αυτοίς ο Θεός ενέργειαν πλάνης εις το πιστεύσαι αυτούς τω ψεύδει, ίνα κριθώσι πάντες οι μη πιστεύσαντες τη αληθεία, αλλ΄ ευδοκήσαντες εν τη αδικία». «Ίνα κριθώσι». Δεν είπε «ίνα κολασθώσι», διότι και χωρίς αυτόν επρόκειτο να κολασθούν, αλλ΄ «ίνα κριθώσι» δηλαδή να κατακριθούν ενώπιον του φοβερού δικαστηρίου, επειδή θα είναι αναπολήγητοι. Ποιοί δε θα είναι αυτοί;
Το ερμήνευσεν ο ίδιος προσθέτων: «οι μη πιστεύσαντες τη αληθεία, αλλ΄ ευδοκήσαντες εν τη αδικία». «Αγάπην» δε «αληθείας» ονομάζει τον Χριστόν. «Ανθ΄ ων γαρ», λέγει, «την αγάπην της αληθείας ουκ εδέξαντο».
Διότι ήτο και αγάπη και αλήθεια. Δι΄ αυτά τα δύο ήλθε εις τον κόσμον, και επειδή αγαπά τους ανθρώπους και δια να αποκαλύψη αληθή πράγματα… Ο δε αντίχριστος θα έλθη δια να αδικήση τους ανθρώπους και να τους καταστρέψη. Και τι δεν πρόκειται να κάνη τότε; Θα ανακινήση τα πάντα, τα πάντα θα συνταράξη και εξ αιτίας αυτών που θα συνταράξη και εξ αιτίας αυτών που θα διατάζη και εξ αιτίας του φόβου που θα προκαλή. Από παντού θα είναι φοβερός, από την εξουσία του, από την ωμότητά του, από τις παράνομες προσταγές του.
Αλλά μη φοβηθείς, η εξουσία του θα ισχύει, λέγει εις αυτούς που πρόκειται να απωλεσθούν. Διότι τότε θα έλθη και ο Ηλίας δια να προφυλάξει τους πιστούς. Το είπε δε και αυτό ο Χριστός: « Ηλίας δε έρχεται και αποκαταστήσει πάντα»…
Όπως ακριβώς ο Ιωάννης ήτο πρόδρομος της πρώτης παρουσίας του Χριστού, έτσι και ο Ηλίας θα είναι πρόδρομος της δευτέρας ενδόξου Αυτού παρουσίας, και δι΄αυτό δεν απέθανε αλλά διατηρείται.

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
(Ερμηνεία της Β’ προς Θεσ/νικείς επιστολής του Απ. Παύλου, κεφ. β’ 3-12) (PG 62. 467)

2 σχόλια:

 1. Δὲν τεκμηριώνονται τὰ περί «ἐπικειμένης σατανικῆς παγκοσμιοποιήσεως τοῦ ἀντιχρίστου » ὅπως «προφητεύουν» οἱ ἀντιχριστολόγοι τριεξάρηδες.

  Οἱ ἐπικοινωνίες, οἱ συγκοινωνίες, τὸ παγκόσμιο διαδίκτυο, οἱ θετικὲς ἐπιστῆμες, ἡ μόρφωση για ὅλους, ἡ πρόοδος τῆς ἰατρικῆς, εἶναι δῶρα κι’ εὐλογία Θεοῦ. Ἡ τεχνολογία προχωρεῖ καὶ μπορεῖ μὲ καλὴ χρήση νὰ βελτιώσει τὸ βιοτικὸ ἐπίπεδο καὶ ὁ πλανήτης νὰ θρέψει 100πλάσιο πληθυσμό.

  Ἐξ’ἄλλου ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ ἀπόλυτος Κυρίαρχος σύμπαντος τοῦ κόσμου, ὁρατοῦ τε καὶ ἀοράτου. Εἰ ὁ Θεός μεθ’ ἡμῶν οὐδεὶς καθ’ ἡμῶν.
  Κάθε δόλιο σχέδιο ανθρώπων ἢ πονηρῶν πνευμάτων κατὰ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ εἶναι καταδικασμένο σὲ ἀποτυχία, διότι ἡ Θεία Πρόνοια τὰ διευθετεῖ τοιουτοτρόπως ὥστε νὰ ἐξυπηρετηθεῖ τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ.

  Γιατὶ δαιμονοποιοῦμε τὴν παγκοσμιοποιημένη κοινωνία; Μήπως διότι δὲν ἔχουμε τὰ κότσια, οἱ Ἕλληνες «Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι» νὰ μαρτυρήσουμε τὸ Ευαγγέλιο; Μήπως, καίτοι «ὀρθόδοξοι» ἀκολουθοῦμε τὸ «Ρελφαγγέλιον» λόγω τοῦ ὅτι «τὸ ἅλας μας ἐμωράνθη»;

  Θυμηθεῖτε ὅτι ἡ παγκοσμιοποίηση τοῦ Μ.Ἀλεξάνδρου ἀλλὰ καὶ ἡ παγκοσμιοποὶηση τῆς Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας ἐξυπηρέτησαν τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ. Πιθανῶς στὴ νέα παγκοσμιοποιημένη κοινωνία νὰ εἴχαμε τὴν εὐκαιρία νὰ διαδώσουμε τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη στὰ ἔθνη καὶ στοὺς αἱρετικοὺς, ἄν δὲν εἴχαμε καταντήσει θρησκόληπτοι, κουκουσκιάχτες, ἀντιχριστολόγοι, ἀνάλατοι, ἑθελόθρησκοι, ἄκαρπα ἄχρηστα δέντρα προορισμένα γιὰ κάψιμο.

  Ἰωάννης Μ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Διαβάσαμε σε προηγούμενο άρθρο σας εξωφρενικά δημοσιεύματα σχετικά με ψευδείς διαδόσεις για τον ΑΜΚΑ! Σχεδόν όλοι χρησιμοποιούμε ΑΜΚΑ στα Νοσοκομεία και Κλινικές αλλά και στις ιατρικές επισκέψεις σε γιατρούς του ΕΟΠΥΥ και στις συνταγές τους. Και ασφαλώς υπάρχει πλέον και ο γραμμικός κώδικας στις συνταγογραφήσεις μέσω ΕΟΠΥΥ αλλά και στις συσκευασίες των φαρμάκων. Δεν πάθαμε τίποτε ούτε πνευματικώς ούτε σωματικώς ούτε μας ενόχλησε κάποιος αντίχριστος λόγω ΑΜΚΑ.

  Επανέρχονται όμως πάλι κάποιοι, δήθεν εξ ονόματος της Εκκλησίας και διασπείρουν δημοσίως ότι ο ΑΜΚΑ είναι "του αντιχρίστου". Δεν πρέπει να υποκύψουμε πλέον στην ψυχολογική βία και τρομοκρατία που επιχειρούν να μας επιβάλουν. Κι ευχαριστούμε το ιστολόγιο που αχολείται με το θέμα αυτό, όχι μόνο ως ομολογία πίστεως και υπεράσπισης των αληθειών του Ευαγγελίου, αλλά ως έρευνα σχετική με τα επιστημονικά δεδομένα.

  Για την κάρτα του Πολίτη: Χθεσινά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι, εντός του 2017 θα ολοκληρωθεί το 75% της διασύνδεσης ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και Αρ. Ταυτότητος ώστε αφού (μετά το 2017) ολοκληρωθεί η διασύνδεση, έπειτα να εκδοθούν οι κάρτες του Πολίτη. Δηλαδή ίσως μετά το 2018 ή το 2019. Καλά "προφήτευσε" ο π. Βασίλειος ότι δεν πρόκειται να έχουμε σύντομα κάρτα του Πολίτη, κυρίως και λόγω κόστους! Σκεφτείτε πόσα τερματικά ανάγνωσης καρτών, σταθερά και φορητά, θα απαιτηθούν για όλες τις υπηρεσίες του Κράτους!

  Ας θυμηθούμε, παρά ταύτα, εν ονόματι της Αληθείας, ότι υπάρχει επίσημη Εκκλησιαστική τοποθέτηση για τις κάρτες του Πολίτη. Υπάρχει ομόφωνη απόφαση της Ι.Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης από το 2010. Κι ας μην πει κάποιος "μα είναι της Κρήτης" διότι, αφορά τις κάρτες του Πολίτη όλης της Ελλάδας (αν υπάρξει η κάρτα, μετά το 2018) συνεπώς δεν νοείται ο κάτοικος της Κρήτης να θεωρεί ακίνδυνη την κάρτα του Πολίτη στην Κρήτη αλλά μόλις έρχεται στην Αθήνα να θεωρεί ότι η ίδια κάρτα έχει τον αντίχριστο!

  http://www.amen.gr/article/i-ekklisia-tis-kritis-gia-mathima-thriskeutikwn-kai-karta-tou-politi

  Οµόφωνη απόφαση της Ι.Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.

  Η Σύνοδος «αναφορικά µε το θέµα της ηλεκτρονικής κάρτας συναλλαγών του πολίτη προτρέπει και παρακαλεί τον Ιερό Κλήρο και τον ευσεβή Λαό της Κρήτης, να µην τροµοκρατείται (ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΙΤΑΙ) από ανεύθυνους (ΑΠΟ ΑΝΕΥΘΥΝΟΥΣ) να προσδοκά το Πρόσωπον του Ερχόµενου Κυρίου Ιησού Χριστού. Υπενθυµίζει δε τα λόγια του διορατικού Γέροντος Πορφυρίου: "... αν εµείς έχοµε µέσα µας τον Χριστό, δεν µπορεί µε τίποτα να µας πειράξει ο αντίχριστος...». (ΑΝ ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΜΕ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΡΑΞΕΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ).

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου