Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 

ΔΟΓΜΑ;

H OMOΛΟΓΙΑ κρινει σκοπιμο να δημοσιευση καποια αποσπασματα απαντησεως του ιερομοναχου Ευθυμιου Τρικαμηνα απευθυνομενα στο ιστολογιο "Εν τουτω νικα" που εχουν ιδιαιτερο ενδιαφερον:Tὸ ἡμερολόγιο διὰ τοὺς Γ.Ο.Χ. εἶναι κάτι τὸ ὁποῖο δὲν τίθεται σὲ συζήτησι καὶ σὲ ἀμφισβήτησι, ὅπως ἀκριβῶς τὰ δόγματα τῆς πίστεως. Εἶναι δηλαδὴ διὰ τοὺς Γ.Ο.Χ. ἕνα δεύτερο Σύμβολο Πίστεως. Εἶναι, ἐπίσης, τὸ μόνο σημεῖο ἑνότητος μεταξύ των, δεδομένου τοῦ ὅτι ἡ ἐκκλησιολογικὴ ἑνότητα καὶ κοινωνία, τὴν ὁποία ἐπιζητοῦσαν καὶ ἐπεδίωκαν οἱ Πατέρες, ἀπουσιάζει. Ἔχω λοιπόν, ἀναφέρει παλαιότερα καὶ δεδομένης εὐκαιρίας τὰ συνοψίζω, τὰ ἑξῆς:
   Α) Δι’ ἐμὲ ὄντως δὲν εἶναι θέμα πίστεως τὸ ἡμερολόγιο καὶ δι’ αὐτὸ ἔχω ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ οἱονδήποτε εἶναι ἀποτειχισμένος ἀπὸ τὴν αἵρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, εἴτε τοῦ Νέου, εἴτε τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου (π.χ. μὲ τοὺς Ἁγιορεῖτες Ἀποτειχισμένους ἀπὸ τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ μὴ ἐντεταγμένους σὲ κάποια Σύνοδο τῶν Γ.Ο.Χ.). Διὰ τοὺς Γ.Ο.Χ. ὅμως τὸ ἡμερολόγιο εἶναι θέμα πίστεως καὶ δι’ αὐτὸ δὲν ἔχουν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ οἱονδήποτε Ἀποτειχισμένο τοῦ Ν.Η. καὶ βέβαια, μὲ οἱονδήποτε Ἀποτειχισμένο τοῦ Π.Η., ἐφ’ ὅσον δὲν ἀνήκει στὴν ἴδια Σύνοδο τῶν Γ.Ο.Χ. Τί εἴδους, λοιπόν, ἑνότητα θὰ ἔχωμε, ἐφ’ ὅσον δὲν ἔχομε τὴν ἴδια πίστι; Προφανῶς, λοιπόν,θὰ ἔχωμε ἡμερολογιακὴ ἑνότητα, τὴν ὁποία κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο θέτουμε ὑπεράνω τῆς ἐκκλησιαστικῆς.
  Β) Ἂν ἐγὼ ὑποτεθῆ ὅτι ἀκολουθήσω τὸ Π.Η., θὰ ἔχω ἀσφαλῶς ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ Ἀποτειχισμένους τοῦ Ν.Η. καὶ βέβαια δὲν θὰ τοὺς συμβουλεύσω ποτὲ νὰ ἀλλάξουν τὸ Ἡμερολόγιο, διότι ἁπλούστατα δὲν τὸ θεωρῶ θέμα πίστεως. Αὐτὸ ὁπωσδήποτε καὶ ἀναντίρρητα θὰ εἶναι μέγα πρόβλημα γιὰ τοὺς Γ.Ο.Χ. καὶ ἀσφαλῶς θὰ διακόψουν πάραυτα τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μαζί μου, διότι δι’ αὐτοὺς αὐτὸ εἶναι θέμα πίστεως.
   Γ) Ἂν ἐγὼ ὑποτεθῆ ὅτι ἀκολουθήσω τὸ Π.Η. θὰ δημιουργήσω ἀμέσως μέγα πρόβλημα στοὺς πνευματικούς μου ἀδελφοὺς καὶ σὲ αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι ἐξομολογοῦνται σὲ ἐμένα, διότι ὅλοι αὐτοὶ ἀκολουθοῦν τὸ Ν.Η. καὶ θὰ ἐπέλθη εἰς αὐτοὺς σύγχυσις θεωρητικὰ καὶ πρακτικά.
   Δ) Ἂν ἐγὼ ὑποτεθῆ ὅτι ἀκολουθήσω τὸ Π.Η. κατ’ οὐσίαν δὲν θὰ ἔχω καμιὰ ἑνότητα μαζί σας, ἐφ’ ὅσον δὲν ἐνταχθῶ εἰς τὴν Σύνοδό σας καὶ δὲν ἐνστερνιστῶ τὴν ἴδια πίστι περὶ τοῦ Ἡμερολογίου μὲ τὴν ἰδικήν σας, θὰ ζημιώσω δὲ τὰ μέγιστα τὸν ἀντιαιρετικὸ ἀγῶνα, θὰ σκανδαλίσω ἐν τῇ πράξει ὅλους τοὺς Ἀποτειχισμένους τοῦ Ν.Η. καὶ θὰ δυσκολεύσω τὰ μέγιστα ὅλους αὐτούς, οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τὴν αἵρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ,  ἐφ’ ὅσον θὰ θεωρήσουν ὅτι, Ἀποτείχισι δὲν σημαίνει  ἐκκλησιαστικὴ ἀπομάκρυνσι ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον καὶ  ἀλλαγὴ Ἡμερολογίου.
   Ε) Τέλος, ἂν ὑποτεθῆ ὅτι ἀκολουθήσω τὸ Π.Η. θὰ εἶμαι ἀναγκασμένος νὰ ἀκολουθήσω δύο Ἡμερολόγια, ἕνα διὰ τὶς θρησκευτικὲς ἑορτὲς καὶ ἕνα διὰ τὴν ἐπικοινωνία μὲ τοὺς ἀνθρώπους, μὲ τὴν πολιτεία, τὰ σχολεῖα, τὶς τράπεζες καὶ ὅλη τὴν καθημερινότητα, διότι ὅλα αὐτὰ λειτουργοῦν μὲ τὸ Ν.Η.  Θὰ εἶμαι ἀναγκασμένος, ὅταν εἶναι ἐκκλησιαστικὴ ἀργία, ἐγὼ νὰ ἐργάζομαι, καὶ ὅταν δὲν εἶναι δι’ ἐμένα ἐκκλησιαστικὴ ἀργία, ἐγώ νὰ κάθωμαι (π.χ. Εὐαγγελισμός, Κοίμησις τῆς Θεοτόκου, Χριστούγεννα, Φῶτα κ.λπ.).
   ΣΤ) Εἰλικρινά, ἀδελφοί, δὲν βλέπω κάποιο οὐσιαστικὸ ὄφελος, τὸ ὁποῖο θὰ μὲ ὁδηγοῦσε νὰ προβληματιστῶ εἰς τὸ νὰ ἀκολουθήσω τὸ Π.Η., τὴν στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία, οὔτε θὰ ἐπετύγχανα διὰ τῆς ἀλλαγῆς τοῦ Ἡμερολογίου τὴν ἑνότητα μαζί σας, ἀλλὰ ἀπεναντίας θὰ ἔχανα καὶ τὴν ἑνότητα μὲ ὅλους τοὺς Ἀποτειχισμένους τοῦ Ν.Η., σὺν ὅλες τὶς ἄλλες ἐπιπτώσεις τὶς ὁποῖες προανέφερα.
    Δράττομαι τῆς εὐκαιρίας νὰ ἀναφέρω τὸ ὅτι, μήπως θὰ ἔπρεπε ἐσεῖς, ὄχι νὰ ἀλλάξετε τὸ Π.Η. τὸ ὁποῖο ἀκολουθεῖτε, ἀλλὰ ἁπλῶς νὰ μὴ τὸ θεωρῆτε θέμα πίστεως καὶ σωτηρίας καί, ὡς ἐκ τούτου, ἀπαράβατο ὅρο ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητος καὶ κοινωνίας, τὴν στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία δὲν εἴμεθα ἐμεῖς ὑπεύθυνοι διὰ τὴν διαμορφωθεῖσα κατάστασι καί, ὅπως κι ἐσεῖς ἀναφέρατε, δὲν εἶναι ἰδική μας ὑπόθεσις ἡ διόρθωσις αὐτῆς τῆς καταστάσεως, ἀλλὰ μιᾶς Πανορθοδόξου Συνόδου.
   Θὰ ἀναφέρω ἕνα παράδειγμα, τὀ ὁποῖο ἔχει σχέσι μὲ τὸν χρόνο, καὶ μάλιστα τὸν ἐκκλησιαστικὸ χρόνο, τὸ ὁποῖο συναντήσαμε εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος, μὲ τὴν πρόθεσι νὰ βοηθήση τὴ σκέψι μας πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνσι.
    Ὅλοι μας γνωρίζουμε ὅτι ὁ ἐκκλησιαστικὸς χρόνος τῆς κάθε ἡμέρας δὲν μετριέται σύμφωνα μὲ τὸν πολιτικό. Τὸ ἐκκλησιαστικὸ ρολόϊ εἶναι κινητό, ἐφ’ ὅσον ἡ δύσις τοῦ ἡλίου σημαίνει τὴν δωδεκάτη ὥρα. Ἔτσι ἠδύναντο τὸν παλαιὸ καιρὸ νὰ μετρήσουν τὸν χρόνο καὶ νὰ προσδιορίσουν τὶς ὧρες τῆς προσευχῆς τῆς κάθε ἡμέρας. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο ἡ 9η π.χ. ὥρα, κατὰ τὴν ὁποία ἀπέθανε ἐπὶ τοῦ σταυροῦ ὁ Χριστός, εἶναι τρεῖς ὧρες πρὶν τὴν δύσι τοῦ ἡλίου. Τότε διαβάζουμε τὴν ἀκολουθία τῆς ἐνάτης ὥρας, τὸν ἑσπερινὸ κ.λπ. Ἡ ἕκτη δὲ ὥρα, κατὰ τὴν ὁποία ἐσταυρώθη ὁ Χριστός, εἶναι ἀντιστοίχως ἕξι ὧρες πρὶν τὴν δύσι τοῦ ἡλίου κ.λπ. Ὅταν λοιπόν πρωτοπήγαμε στὸ Ἅγιον Ὄρος, μεταξὺ τῶν ἄλλων, μᾶς ἔκανε ἐντύπωσι τὸ ὅτι οἱ πατέρες ἀκολουθοῦσαν τὴν ἐκκλησιαστικὴ ὥρα, ὑπῆρχε δὲ ἕνα μεγάλο ρολόϊ στὰ Καθολικὰ τῶν Μονῶν, τὸ ὁποῖο ἔδειχνε τὴν ἐκκλησιαστικὴν ὥρα καὶ τὸ ἐδιόρθωναν, ἀλλοῦ κάθε ἑβδομάδα καὶ ἀλλοῦ κάθε δύο ἑβδομάδες, σύμφωνα μὲ τὴν δύσι τοῦ ἡλίου, διότι ὅπως γνωρίζουμε ὁ ἥλιος δὲν δύει κάθε ἡμέρα καὶ κάθε ἐποχὴ τὴν ἴδια ὥρα. Τώρα παρατηροῦμε ὅτι οὔτε στὰ μοναστήρια, οὔτε στὰ κελιὰ καὶ στὶς σκῆτες ἀκολουθεῖται ἡ ἐκκλησιαστικὴ (βυζαντινή) ὥρα, ἀλλὰ ἔχουν προσαρμοστῆ οἱ πατέρες καὶ ἀκολουθοῦν τὴν πολιτικὴ ὥρα, προκειμένου νὰ μὴν ἔχουν δυὸ ρολόγια καὶ ἀναγκάζονται νὰ μετατρέπουν τὴν ἐκκλησιαστικὴ ὥρα σὲ πολιτική, κάθε φορὰ ποὺ χρειάζεται νὰ συνδιαλλαγοῦν ἢ νὰ ἐπικοινωνήσουν μὲ τὸν κόσμο κ.λπ. Τὸ κυριώτερο δὲ εἶναι ὅτι ὁρίζουν καὶ τὶς ἐκκλησιαστικὲς ἀκολουθίες σύμφωνα μὲ τὴν πολιτικὴ ὥρα καὶ ἔτσι ἐξυπηρετοῦνται καὶ οἱ προσκυνητές, διότι αὐτοὶ κατὰ τὸ πλεῖστον δὲν ἔχουν ἰδέα περὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὥρας.
   Καὶ ἐρωτοῦμε, ἀδελφοί, τὰ ἑξῆς: Μήπως ἔβλαψε σὲ κάτι τὴν εὐσέβεια ἡ ἀλλαγὴ τῆς ὥρας; Μήπως ἀθέτησαν οἱ πατέρες κάποια Παράδοσι κι ἔτσι εἶναι ἔνοχοι ἀπέναντι στὸν Χριστό; Μήπως βρέθηκε κάποιος ἀκραιφνὴς Γ.Ο.Χ. νὰ τοὺς κατηγορήση δι’ αὐτὴν τὴν ἀλλαγή; Ἢ μήπως, τέλος πάντων, οἱ Γ.Ο.Χ. σήμερα ἀκολουθοῦν τὴν ἐκκλησιαστικὴ ὥρα ὡς Παράδοσι, ἡ ὁποία ὄντως εἶναι καταγεγραμμένη στὶς ἐκκλησιαστικὲς ἀκολουθίες καὶ στὴν ἴδια τὴν Ἁγία Γραφὴ (π.χ. Ματθ. 20, 3-7, ὅπου ἀναφέρεται ἡ παραβολὴ τοῦ Οἰκοδεσπότη μὲ τοὺς ἐργάτες τοῦ ἀμπελῶνος, εἰς τὴν ὁποία ἀναφέρονται ἡ τρίτη ὥρα, ἡ ἕκτη, ἡ ἐνάτη, ἡ ἑνδεκάτη κ.λπ).
   Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο καὶ μὲ τὴν σημερινὴ δημιουργημένη κατάστασι, νομίζω ὅτι θὰ πρέπη νὰ οἰκονομήσουμε τὰ πράγματα καὶ νὰ μὴν δημιουργοῦμε ἐπὶ πλέον προβλήματα ἐκεῖ ποὺ δὲν ὑπάρχουν, μὲ τὴν προϋπόθεσι πάντοτε ὅτι δὲν βλάπτεται ἡ εὐσέβεια καὶ δὲν θίγεται ἡ εὐσεβὴς πίστις. Αὐτὸ θὰ ἔπρεπε νὰ ἐξεταστῆ ἀπὸ ὅλους καὶ νομίζω, τότε θὰ συμφωνούσαμε νὰ ἀκολουθήσωμε τὸ Ν.Η., διότι καὶ οἱ διακρίσεις, καὶ οἱ διχοστασίες τῶν Ὀρθοδόξων μόνο τὸν διάβολο καὶ τὴν αἵρεσι ἐξυπηρετοῦν.
...............................................................
    Τελειώνοντας θὰ σᾶς ὑποβάλλωμε τὶς ἀκόλουθες ἐρωτήσεις.
    1) Γιατί τὸ Ἰουλιανὸ Ἡμερολόγιο, τὸ ὁποῖο ἀκολουθεῖτε, σταματήσατε νὰ τὸ ὀνομάζετε Ἰουλιανὸ καὶ τὸ ὀνομάζετε «Πάτριο»; Μήπως τὸ ἐθέσπισαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἢ κάποια Σύνοδος; Μήπως ἡ Ἁγία Γραφὴ ἢ οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι ὡμίλησαν δι’ αὐτό; Μήπως οἱ ἱεροὶ Κανόνες ὡμίλησαν δι’ αὐτό, ἢ μήπως ἐπεβλήθη σταδιακὰ διὰ τῆς πολιτείας καὶ τὸ ὀνομάζετε «Πάτριο», διὰ νὰ ἀποσιωπήσετε τὴν εἰδωλολατρική του προέλευσι; Ἂν ἡ ὀνομασία αὐτή, τὴν ὁποία τοῦ ἀποδώσατε, δὲν εἶναι τῶν Ἁγίων Πατέρων, ἀλλὰ αὐθαίρετη καὶ σκόπιμη, τότε θὰ ἠδυνάμεθα νὰ ὀνομάσωμε μὲ περισσότερη προσέγγισι στὴν ἀλήθεια τὸ Μακεδονικὸ Ἡμερολόγιο ὡς Ἀποστολικὸ καὶ τὸ Αἰγυπτιακὸ Ἡμερολόγιο ἐξ ἴσου «Πάτριο», ἐφ’ ὅσον τὸ ἀκολουθοῦσαν οἱ μεγάλοι φωστῆρες καὶ Οἰκουμενικοὶ διδάσκαλοι, Ἀθανάσιος ὁ Μέγας καὶ ὁ ἅγιος Κύριλλος, μετὰ μάλιστα τὴν πρώτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, καὶ βέβαια ἐπὶ αἰῶνες ὅλη ἡ μοναχικὴ πολιτεία τῆς Αἰγύπτου μὲ τοὺς καθηγητὰς τῆς ἐρήμου Μ. Ἀντώνιο, Παχώμιο κ.λπ.;
    2) Γιατί ταυτίζετε τὸ Ἡμερολόγιο μὲ τὸ Ἑορτολόγιο, τὰ ὁποῖα εἶναι σαφῶς διαφορετικὰ πράγματα, καὶ ὁμιλεῖτε δι’ ἀλλαγὴ τοῦ Ἑορτολογίου, ἐνῶ στὴν πραγματικότητα ὑπάρχει ἀλλαγὴ τοῦ Ἡμερολογίου μόνο καὶ ὄχι τοῦ Ἑορτολογίου κινητῶν καὶ ἀκινήτων ἑορτῶν;
    3) Γιατί δὲν ὡμιλήσατε καὶ δὲν ὁμιλεῖτε οἱ Γ.Ο.Χ. διὰ τὴν ἁγιοποίησι τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές, ἐνῶ ἔχετε καταφερθῆ δριμύτατα γιὰ ἄλλες πρόσφατες ἁγιοποιήσεις (π.χ. π. Παϊσίου, π. Πορφυρίου) καὶ ἔτσι μᾶς ἀφήσατε νὰ πολεμοῦμε μόνοι μας δι’ αὐτὴν τὴν Μασωνικὴ καὶ αἱρετικὴ ἁγιοποίησι μὲ τὰ θηρία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Εἰς τὴν περίπτωσι τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης σᾶς προσφέραμε ἄφθονα καὶ ἀναρίθμητα στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα χωρὶς κόπο θὰ μπορούσατε νὰ τὰ χρησιμοποιήσετε καὶ νὰ ἀποδείξετε μὲ ἀδιάσειστα ἐπιχειρήματα τὶς προθέσεις καὶ τὴν γραμμὴ τῶν Οἰκουμενιστῶν. Ἔτσι μᾶς δίδετε τὴν ἐντύπωσι ὅτι πολεμᾶτε ἐπιλεκτικὰ καὶ προγραμματισμένα καὶ κυρίως κατευθυνόμενα καὶ μόνο ὅσα ἐσεῖς ἀνακαλύψατε καὶ δι’ ὅλα τὰ ἄλλα δὲν δίδετε σημασία.

Χριστὸς Ἀνέστη
Εὐχόμενος τὰ βέλτιστα σᾶς χαιρετῶ  μὲ τὴν ἐν Κυρίῳ ἀγάπη
Ἱερομόναχος Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς

136 σχόλια:

 1. Οδυσσέα, σε παρακαλώ διόρθωσε τον τίτλο. Η απάντηση του π. Ευθυμίου είναι προς το ιστολόγιο "Εν τούτω νίκα" και όχι προς το ημέτερο ("Κρυφό Σχολειό"). Το ημέτερο ιστολόγιο έχει διακόψει εδώ και πολύ καιρό κάθε διάλογο με τον π. Ευθύμιο, εξ αιτίας του ότι τον οποίο θεωρεί έναν αμετανόητο αιρετικό και σχισματικό.
  Ευχαριστώ πολύ.
  Νικόλαος Μάννης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητε κυριε Μαννη, παραφερεσαι.
   Γιατι χανεις την ψυχραιμια σου;
   Μπορεις να δικαιολογησης τους απρεπεις και υβριστικους και συκοφαντικους αυτους χαρακτηρισμους σου;
   Που βλεπεις στον πατερα Ευθυμιο αιρεσεις;
   Ξερεις τι γραφεις;
   Αρα και εμεις που συλλειτουργουμεθα με το πατερα Ευθυμιο ειμαστε το ιδιο.
   Αδελφε χρειαζεται να εχουμε εμεις οι ευεξαπτοι ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΟΝ.
   Δεν πρεπει να κανουμε χρησι των κεκτημενων ταχυτητων μας.
   Ο συγκρατημος των λογων μας θα μας ωφελησει αναμφισβητητα.
   Για να δεις δε οτι ειμαι απεραντα ανοιχτος, πραγμα που στα δικα σας ιστολογια ουδεποτε θα το εβλεπα, δημοσιευσα τους απρεπεις χαρακτηρισμους σου που αφορουν τον σεβαστο μας πατερα Ευθυμιο, για τους οποιους σου συνιστω την ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΓΝΩΜΗ.
   Ακουσε εμενα τον γεροντοτερο σου και πολυπαθεστερο στις ιδιες πτωσεις.

   Διαγραφή
  2. Σχισματικός είναι γιατί δεν κοινωνεί με τους σχισματικούς Γ. Ο. Χ. και αιρετικός είναι γιατί δεν κοινωνεί με τους αιρετικούς Οικουμενιστές!
   Ο αιρετικός Μάνης(Οικουμενιστής) και ο σχισματικός Μάννης(Παλαιοημερολογίτης) είναι Θεομάχοι.
   Αυτός ο διάλογος τσακίζει τους δαίμονες.Ο αφελείς και λασπολόγος Μάννης είναι εχθρός της Αλήθειας.
   Ο Βαρβέρης μας λέει για το Άγιο Μύρο του Βαρθολομαίου.Έχει άγνοια ο άνθρωπος.Μόνο ο Πατριάρχης Νέας Ρώμης έχει Μύρο .Οι Γνήσιοι από που έχουν Άγιο Μύρο(Κυριάκο;);

   Διαγραφή
  3. Αγαπητέ Οδυσσέα, δεν χάνω την ψυχραιμία μου, αλλά έκανες λάθος στον τίτλο και σε διόρθωσα ως όφειλα, εξηγώντας μάλιστα και τον λόγο, ο οποίος μπορεί κάποιους να στεναχωρεί, αλλά αυτή είναι η γνώμη μου και μπορώ να την υποστηρίξω αν μου ζητηθεί.
   Ανώνυμε 4.34: Πριν μιλήσεις για τον Μάνη, τον Βαρβέρη και άλλους επώνυμους, μάθε να έχεις επιχειρήματα αντί για ύβρεις και κυρίως να μη τρέμεις να βάζεις το όνομά σου. Να έχεις θάρρος και να μη φοβάσαι, δεν κάνουμε κακό σε κανέναν επειδή διαφωνεί μαζί μας.

   Διαγραφή

  4. Προς Ανώνυμος 18 Μαΐου 2017 - 4:34 π.μ.

   http://www.ecclesiagoc.gr/index.php/istorika/39-sunoptikos-xronologikos-pinakas-imerologiakou-zitimatos-kai-ekklisias-gox

   2001 μ.Χ. Καθαγιασμός Ἁγίου Μύρου ἀπό τήν Ἐκλησία Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος.

   Διαγραφή
  5. Προς Ανώνυμο 18 Μαΐου 2017 - 4:34 π.μ.

   Ως τον 8ο αιώνα, το δικαίωμα παρασκευής Αγίου Μύρου είχαν όλοι οι επίσκοποι.

   Σταδιακά, ωστόσο, το δικαίωμα αυτό περιορίστηκε στους Πατριάρχες και κατόπιν στον Οικουμενικό Πατριάρχη, για λόγους ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ τάξης.

   Κατάλαβες αγαπητέ μου ?

   Διαγραφή
 2. Κύριε Οδυσσέα. Ο πατήρ Ευθύμιος γράφει τα εξής στο ιστολόγιο κρυφό σχολειό:

  Αὐτὸ θεωρῶ ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία, χωρὶς τὴν δογματοποίησι τοῦ ἡμερολογίου καὶ τὴν ὕπαρξι τῶν Συνόδων καὶ ὄχι σάν μία ἀλληλοαναγνώρισι καὶ μέχρι ἐκεῖ. Ἂν βεβαίως αὐτὸ δὲν γίνη, ἐπειδὴ εἶναι δύσκολο ὄντως στὴν κατανόησι καὶ στὴν πράξι, τότε νομίζω τὸ μόνο ποὺ ἀπομένει εἶναι ἕνωσις τῶν Ὀρθοδόξων, διὰ τῆς μὴ ἀποδοχῆς τοῦ σφραγίσματος τοῦ Ἀντιχρίστου, τὸ ὁποῖο, ὅπως φαίνεται, δὲν εἶναι πολὺ μακριά.
  ----------------------
  Εχω μία ενσταση στην τελευταία παράγραφο. Πώς γνωρίζει ότι το χάραγμα του Αντιχρίστου .........δέν είναι πολύ μακριά; Το Αγιο πνεύμα του το αποκάλυψε; Εχει τέτοια σιγουριά και τέτοια βεβαιότητα γιά το επίμαχο ζήτημα; Παρακαλώ να έχω κάποια απάντηση σας παρακαλώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. "Αναρωτιέσαι": "Πώς γνωρίζει ότι το χάραγμα του Αντιχρίστου .........δέν είναι πολύ μακριά; Το Αγιο πνεύμα του το αποκάλυψε; Εχει τέτοια σιγουριά και τέτοια βεβαιότητα γιά το επίμαχο ζήτημα; Παρακαλώ να έχω κάποια απάντηση σας παρακαλώ".

   Εσύ λοιπόν (Ανώνυμος17 Μαΐου 2017 - 9:30 μ.μ.) που "αναρωτιέσαι" είσαι απόλυτα σίγουρος για το αντίθετο και μήπως σου το αποκάλυψε το Άγιο Πνεύμα;;;

   Όπως είναι ψευδοπροφητεία, για παράδειγμα, να πούμε με απόλυτη σιγουριά ότι αύριο δεν είναι η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού άλλο τόσο ψευδοπροφητεία είναι να πούμε με βεβαιότητα ότι αύριο είναι η Δευτέρα Παρουσία Του... ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΟΙΠΟΝ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΘΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ...

   Εξάλλου ο π. Ευθύμιος εξέφρασε μια άποψη για το σφράγισμα του αντίχριστου λέγοντας "τὸ ὁποῖο, ὅπως φαίνεται, δὲν εἶναι πολὺ μακριά". "ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ" ΓΙΑΤΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΤΟ ΑΛΑΘΗΤΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΕΦΕΡΕ ΟΤΙ "δὲν εἶναι πολὺ μακριά" ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΠΕ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΩΡΑ ΚΑΙ ΜΕΡΑ ΟΥΤΕ ΠΡΟΦΗΤΕΨΕ... ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΠΡΟΦΗΤΕΥΕΙ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ "Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΑΡ ΕΓΓΥΣ"... "ΕΤΣΙ ΤΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ"... ΕΙΠΕ ΜΟΝΟ…

   Ωστόσο, ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ σε όλους τους αληθινούς ορθόδοξους χριστιανούς τα σημεία των καιρών για τα οποία μας έχει προειδοποιήσει ο Χριστός και τα βλέπουμε από την αγία Γραφή και ιδιαίτερα την Αποκάλυψη του Ιωάννου και είναι πολλά και ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΣΗΜΕΡΑ και θα ήμασταν υποκριτές αν λέγαμε ότι δεν φαίνονται...

   Συγκεκριμένα σήμερα η αποστασία είναι τεράστια ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ με την Παναίρεση αντίχριστη παγκόσμια πανθρησκεία του Οικουμενισμού που περιέχει μέσα της όλες τις αιρέσεις που ενώνονται με το παγκόσμιο Συμβούλιο παναιρετικών εκκλησιών του αντίχριστου ("ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ") και συμπροσεύχονται όλες μαζί (παπισμός, μονοφυσιτισμός, προτεσταντισμός και άλλες...) και οδηγούμαστε με την Παγκοσμιοποίηση σε μια μοναδική στην Ιστορία παγκόσμια πολιτικοθρησκευτική ενοποίηση ΚΑΙ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ και σε μια αντίχριστη σιωνιστική πανθρησκεία παγκόσμια όπου βλέπουμε τους αιρετικούς οικουμενιστές, δήθεν ορθοδόξους, όχι μόνο να έχουν εκκλησιαστική κοινωνία με όλες τις αιρέσεις αλλά και να συμπροσεύχονται ακόμα και με τους αλλοθρήσκους ισλαμιστές που λένε στο Σατανικό Κοράνι τους θάνατο στους αλλόπιστους και με τους σιωνιστές εβραίους που σταύρωσαν τον Χριστό και αναμένουν τον παγκόσμιο ηγέτη, αντίχριστο ψευδομεσσία τους 666 καθώς μάλιστα το νέο σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ ιδρύθηκε το 1948 μαζί με το λεγόμενο παγκόσμιο Συμβούλιο παναιρετικών εκκλησιών του αντίχριστου…
   Η συνέχεια κατωτέρω...

   Διαγραφή
  2. Η συνέχεια από ανωτέρω...
   Προχωρεί πλέον με γοργά βήματα η παγκόσμια διακυβέρνηση με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και εργαλείο της την ηλεκτρονική ταυτότητα παρακολούθησης του πολίτη με τσιπάκι καταδότη που καταπατά την Ελευθερία μας (γιατί σου λένε να την υπογράψεις με κλειστά τα μάτια προδίδοντας την ελευθερία που σου Χάρισε ο Θεός και προστατεύει το Σύνταγμα! χωρίς να γνωρίζεις το περιεχόμενο των προσωπικών σου δεδομένων και άλλως πληροφοριών στο τσιπάκι και θα παρακολουθούν τι αγόρασες, πότε και από πού και επιπλέον θα γνωρίζουν κάθε σου κίνηση κάθε στιγμή, ο μεγάλος αντίχριστος αδελφός, θα μπορεί να σε "εξαφανίσει" απενεργοποιώντας το τσιπάκι αν δεν τον προσκυνήσεις) και για αυτό είναι αντίχριστη, του αντίχριστου 666 το προοίμιο φανερά και δεν δογματίζω σαν τον "αλάθητο" αντίχριστο αιρετικό Πάπα γιατί δεν πρόκειται καν για δογματικό θέμα. Απλώς αναφέρω ότι πρέπει να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι όποτε και αν εμφανιστεί ο αντίχριστος... Πάντα οι ορθόδοξοι εκφράζουμε ελεύθερα την θέση μας και ας κάνουμε λάθη και συμφωνούμε αναγκαία μόνο στα Δογματικά ζητήματα σύμφωνα με την Αγία Γραφή, τους αγίους Θεοφόρους Πατέρες μας και την Ιερή Παράδοση της διαχρονικής Μίας Αγίας Ορθόδοξης Εκκλησίας μας με τις αληθινές Αγίες Οικουμενικές Συνόδους που έγιναν με την φώτιση του Αγίου Πνεύματος του Θεού με κύριο έργο τους να καταδικάσουν τις αιρέσεις ενώ η σημερινή ψευδοσύνοδος της Κρήτης αντίθετα αναγνώρισε όλες τις αιρέσεις ως εκκλησίες!!!!

   Διαγραφή
 3. Δίκαιο ἔχει στὀ θέμα αὐτὸ ὁ π. Εὐθύμιος διότι γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς πάτριον δὲν πρέπει νὰ εἶναι τὸ πρόσφατο, τὸ ἄσχετο, τὸ ἀδιάφορο, ἀλλὰ τὸ σημαντικὸ καὶ ταυτόχρονα πατροπαράδοτο διὰ τῆς ἀδιαλείπτου παραδόσεως τῶν αὶώνων ὡς παραδοθὲν ἀπὸ τὸν Κύριο, τοὺς Ἀποστόλους καὶ τὶς ἔγκυρες Συνόδους. Καὶ τὀ ἡμερολόγιο, οὔτε σημαντικὸ γιὰ τὴν Πίστι εἶναι (διότι ἡ πρώτη Ἐκκλησία δραστηριοποιεῖτο ὑπὸ τρία ἢ τέσσερα ἡμερολόγια, ταυτόχρονα καὶ ἄνευ προβλήματος ἢ ἀποδόσεως ἰδιαιτέρας σημασίας σὲ κρατικὰ καὶ ἐθνικὰ ἡμερολόγια), οὔτε πατροπαράδοτο (τὸ εἰδωλολατρικὸ Ἰουλιανὸ). Ἡ ἡμιμάθεια δἰδει τὸ δικαίωμα τῆς χρἠσεως τῆς λέξεως "πάτριον" ὄχι μὸνο γιὰ τὸ ἡμερολόγιο ἄλλὰ καὶ γιὰ πολλὰ ἄλλα. Πλὴν ὅμως οἱ καιροὶ ἐπιτάσσουν ἑνότητα, λιτότητα στοὺς ἐγωϊσμοὺς καὶ συγκατάβαση τῶν παραξενιῶν ποὺ δὲν ἔχουν σχἐσι μὲ τὰ δὀγματα. Καὶ ὡς καλὴ ἀρχὴ θὰ ἦταν ἡ ἔρευνα καὶ ἀποδοχὴ, ποῖοι ἀντιοικουμενιστὲς ἔχουν ἔγκυρη ἱεροσύνη καὶ ἔγκυρα μυστήρια καὶ ὁ ἐκκλησιασμὸς ΝΗ σε ΠΗ και ΠΗ σε ΝΗ ἀνεξαρτήτως ἡμερολογίου. Τὸ "πάτριον" μπορεῖ νὰ περιέχεται στὴν Πατροπαράδοτη Πίστι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΠΑΙΡΝΩ ΠΙΣΩ τη φράσι "Δίκαιο ἔχει στὀ θέμα αὐτὸ ὁ π. Εὐθύμιος" καὶ τὴν ἀντικαθιστῶ μὲ τὶς φράσεις: Δίκαιο ἔχει στὸ ἡμερολογιακό ὁ π. Εὐθύμιος, σφάλλει ὅμως ἐὰν γράφει ὅτι γνωρίζει γιὰ δῆθεν σφράγισμα καὶ δῆθεν χἀραγμα τοῦ (ἐσχάτου) ἀντιχρίστου στὴν ἐποχὴ μας, ὅν τρόπον σφάλλει ὅταν ὁμιλεῖ μετὰ βεβαιότητος ὅτι δῆθεν ζοῦμε σὲ ἐσχάτους καιρούς.

   Σφάλλουν ἐπίσης ὅσοι βασιζόμενοι σε δύσκολες κοινωνικοπολιτικὲς καὶ ἐκκλησιαστικὲς καταστάσεις προσδιορίζουν χρονικές ἑρμηνεῖες τῆς Ἀποκαλύψεως. Παγκοσμιοποιήσεις ὑπῆρξαν χειρότερες, σφραγίσματα με πυροσφραγῖδες, δουλεῖες, πόλεμοι, παρακολουθήσεις, ἐξορίες, διωγμοὶ καὶ μαρτύρια, σχίσματα, διαμάχες καὶ αἱρέσεις ὡς κυρίαρχο ῥεῦμα τῆς ἐκκλησίας ἐπὶ ἑκατονταετίες ἑκάστη, λιμοί, σεισμοί, φυσικὲς καταστροφές, καὶ ὅμως παρὰ τὶς ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ τῶν τότε ἐκκλησιαστικῶν παρερμηνευτῶν οὔτε ἀντίχριστος, οὔτε Χριστὸς ἐν τῇ Δευτέρᾳ Παρουσία Του ἐφἀνη. Δὲν εἶναι ἡ χειρότερη ἐποχὴ ἡ δικὴ μας ὅπου ὑπάρχῃ πλήρης θρησκευτικὴ ἐλευθερία, ἡ δὲ Ὀρθοδοξία ἀνασταίνεται (βλ. χῶρες τἐως ἀθεϊστικοῦ μπλόκ). Καὶ δὲν γνωρίζουμε τὶ θὰ ἐπικρατῇ σὲ 20 αἱῶνες ἀπὸ σήμερα, καλύτερο ἢ χειρότερο. Πῶς τολμοῦμε νὰ "γνωρίζουμε" (δῆθεν); Ἡ ἐπιμονὴ σὲ ἐσχατολογίες καὶ ἀντιχριστολογίες καταντᾶ αἵρεσις.

   Ὁ σχολιαστὴς 17 Μαΐου 2017 - 9:51 μ.μ.

   Διαγραφή
 4. Σε όλους είναι φανερό ότι το χάραγμα του Αντιχρίστου δέν είναι πολύ μακριά.
  Απορώ πώς κάποιοι δεν το βλέπουν!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οχι αγαπητε, εγω δεν το βλεπω ΣΥΝΤΟΜΑ το Χαραγμα του Αντιχριστου.
   Εσυ που το βλεπεις διορατικε;

   Διαγραφή
  2. Δεν είναι υποκριτικό να ρωτάτε που το βλέπει ότι δεν είναι πολύ μακριά και γιατί δεν έχετε το θάρρος να δημοσιεύετε τα επιχειρήματα (τα διαγράφετε) και απαντάτε σε ότι δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσετε και νομίζετε ότι δεν το καταλαβαίνει κανείς;;;
   Ελπίζω να έχετε το θάρρος να δημοσιεύσετε αυτή την φορά όσα δεν δημοσιεύσατε από φόβο και έλλειψη επιχειρημάτων;;;

   "Αναρωτιέσαι": "Πώς γνωρίζει ότι το χάραγμα του Αντιχρίστου .........δέν είναι πολύ μακριά; Το Αγιο πνεύμα του το αποκάλυψε; Εχει τέτοια σιγουριά και τέτοια βεβαιότητα γιά το επίμαχο ζήτημα; Παρακαλώ να έχω κάποια απάντηση σας παρακαλώ".

   Εσύ λοιπόν (Ανώνυμος17 Μαΐου 2017 - 9:30 μ.μ.) που "αναρωτιέσαι" είσαι απόλυτα σίγουρος για το αντίθετο και μήπως σου το αποκάλυψε το Άγιο Πνεύμα;;;

   Όπως είναι ψευδοπροφητεία, για παράδειγμα, να πούμε με απόλυτη σιγουριά ότι αύριο δεν είναι η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού άλλο τόσο ψευδοπροφητεία είναι να πούμε με βεβαιότητα ότι αύριο είναι η Δευτέρα Παρουσία Του... ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΟΙΠΟΝ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΘΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ...

   Εξάλλου ο π. Ευθύμιος εξέφρασε μια άποψη για το σφράγισμα του αντίχριστου λέγοντας "τὸ ὁποῖο, ὅπως φαίνεται, δὲν εἶναι πολὺ μακριά". "ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ" ΓΙΑΤΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΤΟ ΑΛΑΘΗΤΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΕΦΕΡΕ ΟΤΙ "δὲν εἶναι πολὺ μακριά" ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΠΕ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΩΡΑ ΚΑΙ ΜΕΡΑ ΟΥΤΕ ΠΡΟΦΗΤΕΨΕ... ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΠΡΟΦΗΤΕΥΕΙ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ "Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΑΡ ΕΓΓΥΣ"... "ΕΤΣΙ ΤΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ"... ΕΙΠΕ ΜΟΝΟ…
   Συνεχίζεται το κείμενο...

   Διαγραφή
  3. Η συνέχεια...
   Ωστόσο, ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ σε όλους τους αληθινούς ορθόδοξους χριστιανούς τα σημεία των καιρών για τα οποία μας έχει προειδοποιήσει ο Χριστός και τα βλέπουμε από την αγία Γραφή και ιδιαίτερα την Αποκάλυψη του Ιωάννου και είναι πολλά και ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΣΗΜΕΡΑ και θα ήμασταν υποκριτές αν λέγαμε ότι δεν φαίνονται...

   Συγκεκριμένα σήμερα η αποστασία είναι τεράστια ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ με την Παναίρεση αντίχριστη παγκόσμια πανθρησκεία του Οικουμενισμού που περιέχει μέσα της όλες τις αιρέσεις που ενώνονται με το παγκόσμιο Συμβούλιο παναιρετικών εκκλησιών του αντίχριστου ("ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ") και συμπροσεύχονται όλες μαζί (παπισμός, μονοφυσιτισμός, προτεσταντισμός και άλλες...) και οδηγούμαστε με την Παγκοσμιοποίηση σε μια μοναδική στην Ιστορία παγκόσμια πολιτικοθρησκευτική ενοποίηση ΚΑΙ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ και σε μια αντίχριστη σιωνιστική πανθρησκεία παγκόσμια όπου βλέπουμε τους αιρετικούς οικουμενιστές, δήθεν ορθοδόξους, όχι μόνο να έχουν εκκλησιαστική κοινωνία με όλες τις αιρέσεις αλλά και να συμπροσεύχονται ακόμα και με τους αλλοθρήσκους ισλαμιστές που λένε στο Σατανικό Κοράνι τους θάνατο στους αλλόπιστους και με τους σιωνιστές εβραίους που σταύρωσαν τον Χριστό και αναμένουν τον παγκόσμιο ηγέτη, αντίχριστο ψευδομεσσία τους 666 καθώς μάλιστα το νέο σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ ιδρύθηκε το 1948 μαζί με το λεγόμενο παγκόσμιο Συμβούλιο παναιρετικών εκκλησιών του αντίχριστου… Προχωρεί πλέον με γοργά βήματα η παγκόσμια διακυβέρνηση με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και εργαλείο της την ηλεκτρονική ταυτότητα παρακολούθησης του πολίτη με τσιπάκι καταδότη που καταπατά την Ελευθερία μας (γιατί σου λένε να την υπογράψεις με κλειστά τα μάτια προδίδοντας την ελευθερία που σου Χάρισε ο Θεός και προστατεύει το Σύνταγμα! χωρίς να γνωρίζεις το περιεχόμενο των προσωπικών σου δεδομένων και άλλως πληροφοριών στο τσιπάκι και θα παρακολουθούν τι αγόρασες, πότε και από πού και επιπλέον θα γνωρίζουν κάθε σου κίνηση κάθε στιγμή, ο μεγάλος αντίχριστος αδελφός, θα μπορεί να σε "εξαφανίσει" απενεργοποιώντας το τσιπάκι αν δεν τον προσκυνήσεις) και για αυτό είναι αντίχριστη, του αντίχριστου 666 το προοίμιο φανερά και δεν δογματίζω σαν τον "αλάθητο" αντίχριστο αιρετικό Πάπα γιατί δεν πρόκειται καν για δογματικό θέμα. Απλώς αναφέρω ότι πρέπει να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι όποτε και αν εμφανιστεί ο αντίχριστος... Πάντα οι ορθόδοξοι εκφράζουμε ελεύθερα την θέση μας και ας κάνουμε λάθη και συμφωνούμε αναγκαία μόνο στα Δογματικά ζητήματα σύμφωνα με την Αγία Γραφή, τους αγίους Θεοφόρους Πατέρες μας και την Ιερή Παράδοση της διαχρονικής Μίας Αγίας Ορθόδοξης Εκκλησίας μας με τις αληθινές Αγίες Οικουμενικές Συνόδους που έγιναν με την φώτιση του Αγίου Πνεύματος του Θεού με κύριο έργο τους να καταδικάσουν τις αιρέσεις ενώ η σημερινή ψευδοσύνοδος της Κρήτης αντίθετα αναγνώρισε όλες τις αιρέσεις ως εκκλησίες!!!!

   Διαγραφή
  4. ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ σε όλους τους αληθινούς ορθόδοξους χριστιανούς τα σημεία των καιρών /// ???
   ============

   Κολοκύθια τούμπανα αγαπητέ. Αν είχες την υπομονή να διαβάσεις λίγη Εκκλησιαστική και κοσμική Ιστορία αλλά και παλαιότερα άρθρα και σχόλια της Αποτειχίσεως θα είχες διαπιστώσει ότι, τέτοιοι Σούπερ Χριστιανοί Ορθόδοξοι, που στην εποχή τους διαπίστωναν χαράγματα του αντιχρἰστου, σημεία των καιρών και έσχατα χρόνια, υπήρχαν σε κάθε εποχή. Εκείνοι μεν διαψεύστηκαν καταταχθέντες στην χλεύη και περιφόνησι, αν δεν συμμετείχαν ως ηθικοί αυτουργοί σε αυτοκτονίες ή ασθένειες, η Εκκλησἰα όμως κάθε εποχής εξευτελιζόταν στα μάτια των απίστων και ετεροθρήσκων, ως ψευτοεκκλησία ψευτομαντών και ψευδοπροφητών. Αν δε σε πειράζει να εξευτελίζεται και σήμερα η Εκκλησία, ιδίως μετά από 30 χρόνια ψευδοπροφητειών για 666, κάποιους μας πειράζει. Όχι δεν βλέπουμε σημεία των Καιρών.

   Διαγραφή
  5. Προφανώς δεν έχει διαβάσει την Αγία Γραφή την Αποκάλυψη (Καινή Διαθήκη, Αποκάλυψη του Ιωάννου, κεφάλαιο 13, στίχοι 15-18) και την Εκκλησιαστική Ιστορία και δεν διάβασες τίποτα από το σχόλιό μου παρά μόνο την πρώτη φράση και με κεφαλαία την λέξη "ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ" τα σημεία των καιρών και μιλάς για επιχειρήματα που δήθεν έχουν εκτεθεί από την σελίδα εδώ! αλλά δεν μας αναφέρεις έστω ένα;;;;

   Για ποιους ορθόδοξους μας λες να διαπιστώνουν χαράγματα και δήθεν διαψεύσθηκαν όταν από την δεκαετία του 1980 προσπαθούν οι αντίχριστοι μασόνοι σιωνιστές πολιτικοί να επιβάλλουν νομοθετικά με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και στην ορθόδοξη Ελλάδα την κάρτα παρακολούθησης του Πολίτη-ηλεκτρονική Ταυτότητα με τσίπ καταδότη του αντίχριστου 666 την οποία κατήργησαν στην Αγγλία γιατί καταπατά τις ελευθερίες των πολιτών και τα ανθρωπινά δικαιώματα και για αυτό είναι φανερά αντίχριστη, ιδού το βίντεο ντοκουμέντο https://www.youtube.com/watch?v=NSqQ8pRu9WY

   Έχουν γίνει πολλές μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις από χρόνια στην Ελλάδα από τους αληθινούς ορθόδοξους για να την αποτρέψουν (δυστυχώς στην Κύπρο και χωρίς καμία ενημέρωση και κατήχηση από την Εκκλησία την παρέλαβαν)… ΓΙΑΤΙ ΠΑΛΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΛΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΔΗΛΩΣΟΥΜΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ "ΑΘΕΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ" ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ 21/5/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00 και η οποία συγκέντρωση δεν ανήκει σε κανέναν …μόνο σε Εσάς….

   Ελπίζω να έχεις το θάρρος να δεις επιτέλους τα επιχειρήματα που ανωτέρω δεν τα είδες στο προηγούμενο σχόλιο ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΜΟΥ ΩΣ ΕΞΗΣ: "Συγκεκριμένα σήμερα η αποστασία είναι τεράστια ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ με την Παναίρεση αντίχριστη παγκόσμια πανθρησκεία του Οικουμενισμού"... και δεν απάντησες παρά μόνο "Κολοκύθια τούμπανα αγαπητέ"....

   Διαγραφή
 5. Το έχουμε ξαναγράψει:
  Οι του Ιουλιανού ημερολογίου είναι διορθωτές του Δημιουργού, διότι:
  1/ τον διορθώνουν κατά τις ισημερίες κατά 13 ημέρες
  2/ τον διορθώνουν κατά τις πανσελήνους κατά 5 ημέρες
  3/ τον διορθώνουν κατά τις δύσεις του Ήλιου κατά μισή ώρα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τι και αν το έχετε ξαναγράψει; Ου με πείσεις κι αν με πείσεις.

   Διαγραφή
 6. Ηθελα στα λεγόμενα του π. Ευθυμίου τα τόσο σημαντικά να ενημερώσω οτι ο πατήρ Αγγελακάκης κηρύττει ότι η Αποτείχιση χωρίς το παληό ημερολόγιο είναι λειψή Αποτείχιση. Ακουέτω ταύτα και ο πατήρ Ευθύμιος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Διαφωνῶ πλήρως καί διαπιστώνω μέ λύπη μου ὅτι ὁ π. Εὐθύμιος διατελεῖ ἐν πλάνη! Μέ τά ἐνταῦθα ἐπιγραμματικῶς μέν λεγόμενα, σαφῶς δέ ὑποστηριζόμενα ὑπ' αὐτοῦ, θεωρῶ ὅτι προκαλεῖ ὁριστική ρήξη μετά τῶν λεγομένων παλαιοημερολογιτῶν πού ἀντιμετώπισαν ἀξιοθαύμαστα παρά τίς ἀνθρώπινες ἀτέλειες καί τά ἀναπόδραστα προβλήματα, τό ψῦχος τῆς νυκτός καί τό καῦμμα τῆς ἡμέρας ἀπό μιᾶς ἀρχῆς καί προκειμένου νά παραμείνουν ἀσυμβίβαστοι μέ τήν ἀποστασία, ὅπερ θά ἀποβεῖ σέ βάρος τοῦ ἤδη καρκινοβατοῦντος ἀντι-οἰκουμενιστικοῦ ἀγῶνος. Ἔτσι ὅμως ὑπαιτιότητι αὐτοῦ ἐπωφελεῖται ὁ Οἰκουμενισμός καί διαιωνίζεται ὁ διχασμός τῶν πιστῶν, οὐδέν δέ ἐπιτυγχάνεται! Δημ. Ἀναγνώστου, Θεολόγος. (Θά ἀκολουθήσει ἀναλυτική ἀπάντηση)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Αποτειχιση επιτρεπεται ΜΟΝΟ για θεματα πιστεως!Το ημερολογιακο ΔΕΝ ειναι θεμα πιστεως.Οσοι αποτειχισμενοι ιερεις προκαλουν ομαδικη διακοπη κοινωνιας,αρα ΣΧΙΣΜΑ μεσα στην ορθοδοξη εκκλησια για θεματα που ΔΕΝ ειναι θεματα πιστεως,ας προσεξουν καλα,μηπως βρεθουν μετα θανατον ενοχοι για συμμετοχη σε ΣΧΙΣΜΑ,η κατηγορια αυτη ειναι ΦΡΙΚΤΗ ενωπιον του Θεου!!! ΠΡΟΣΟΧΗ!!!Ο Αγιος Φιλοθεος ο Ζερβακος ελεγε: απο πεποιθηση το παλιο,για την υπακοη το νεο!Ο ταπεινος Αγιος Νικολαος ο Πλανας λειτουργουσε και με το παλιο και με το νεο,οπως και αλλοι.Κρατησαν το παλιο ημερολογιο,παραμενοντας ομως σε κοινωνια με το νεο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προς Ανώνυμο 18 Μαΐου 2017 - 8:21 π.μ.

   Οικουμενιστική εγκύκλιος 1920.

   Δες λοιπόν αγαπητέ πιο ήταν το πρώτο βήμα του οικουμενισμού :

   Δύναται δε η φιλία αυτή και αγαθόφρων προς αλλήλους διάθεσις εκφαίνεσται και τεκμηριούσθαι ειδικώτερον κατά την γνώμην ημών ως εξής:

   α) δια της παραδοχής ενιαίου ημερολογίου προς ταυτόχρονον εορτασμόν των μεγάλων χριστιανικών εορτών υπό πασών των Εκκλησιών.

   β) δια της ανταλλαγής αδελφικών γραμμάτων κατά τας μεγάλας του εκκλησιαστικού ενιαυτού εορτάς, εν είθισται και εν αλλαις εκτάκτοις περιστάσεσι,

   γ) Δια της οικειοτέρας συσχετίσεως των εκασταχού ευρισκομένων αντιπροσώπων των διαφόρων Εκκλησιών.

   δ) δια της επικοινωνίας των Θεολογικών Σχολών και των αντιπροσώπων της Θεολογικής Επιστήμης και δια της ανταλλαγής των εν εκάστη Εκκλησία εκδιδομένων θεολογικών και εκκλησιαστικών περιοδικών και συγγραμμάτων

   ε) δια αποστολής νέων χάριν σπουδών από της μιας εις τας σχολάς της άλλης Εκκλησίας

   στ) Δια της συγκροτήσεως παγχριστιανικών συνεδρίων προς εξέτασιν ζητημάτων κοινού πάσαις ταις Εκκλησίαις ενδιαφερόντων,

   ζ) δια της απαθούς και επι το ιστορικώτερον εξετάσεως των δογματικών διαφορών από της έδρας και εν ταις συγγραφαίς,

   η) δια του αμοιβαίου σεβασμού των κρατούντων εν ταις διάφοροις Εκκλησίαις ηθών και εθίμων,

   θ) δια της παροχής αμοιβαίως ευκτηρίων οίκων και κοιμητηρίων δια τας κηδείας και την ταφήν των εν την ξένη αποθνησκόντων οπαδών των ετέρων ομολογιών,

   ι) δια του διακανονισμού μεταξύ των διαφόρων ομολογιών του ζητήματος των μικτών γάμων,

   ια) δια της πρόφονος τέλος αμοιβαίας υποστήριξης των Εκκλησιών εν τοις έργοις της Θρησκευτικής επιρρώσεως, της φιλανθρωπίας και τοις παραπλήσιοις.

   Διαγραφή
  2. Είμαι άλλος ανώνυμος ο οποίος θα ήθελα να παρατηρήσω ότι ο Οικουμενισμός έγινε αλλά και γίνεται ολοένα με μεγαλύτερη πληρότητα. Δηλαδή όσον αφορά το ημερολόγιο που θίξατε, http://www.impantokratoros.gr/2AEE8EF1.el.aspx

   Διαγραφή
 9. 1.Αλλο ειναι το παπικο γρηγοριανο ημερολογιο,που εχει ηδη καταδικαστει,και αλλο ειναι το διορθωμενο ιουλιανο η νεο,οπως το λεμε σημερα,ημερολογιο.Δεν βλεπουν τις διαφορες μονο οσοι δεν θελουν να τις βλεπουν.
  2.Το δευτερο δεν εχει καταδικαστει μεχρι σημερα απο καμμια οικουμενικη η πανορθοδοξη συνοδο.
  3.Το σιγγιλιο των παλαιοημερολογιτων που παρεσυρε μεχρι σημερα χιλιαδες κοσμου σε πλανες και εκτροπα,αποδειχθηκε πλαστο,οπως παραδεχθηκε επισημα μονο ο Κυπριανος των ενισταμενων παλαιοημερολογιτων,μολις πριν απο λιγα χρονια.
  4.Ο Ματθαιος Καρπαθακης ειχε πιστεψει στην γνησιοτητα του σιγγιλιου,οπως επαθαν και πολλοι αλλοι.Ο Χρυσοστομος Καβουριδης μετανιωσε για τις χειροτονιες που ειχε κανει και για τις εγκυκλιους που ειχε συνταξει,γιαυτο και στα τελευταια χρονια της ζωης του δεν ξαναχειροτονησε κανεναν και δεν συνεταξε καμμια εγκυκλιο,παρα τις αυξημενες αναγκες της εκκλησιας και τις εντονες πιεσεις γυρω του.
  5.Εφοσον δεν εχει γινει μεχρι σημερα συνοδος οικουμενικη η πανορθοδοξη που να καταδικαζει την εφαρμογη του διορθωμενου ιουλιανου ημερολογιου,πως τολμουν καποιοι ιερεις και προκαλουν σχισμα μες στην εκκλησια με δικαιολογια το ημερολογιο;Ποιος τους εδωσε το δικαιωμα αυτο;Γιατι δεν ακολουθουν το παραδειγμα τοσων Αγιων μεχρι σημερα,που κρατησαν το παλιο ημερολογιο,παραμενοντας ομως σε κοινωνια με το νεο;Θεωρουν τον εαυτο τους πιο δυνατο πνευματικα απο αυτους τους Αγιους η μηπως θεωρουν οτι αυτοι αγαπουν τον Θεο περισσοτερο απο εκεινους;
  6.Η κοινωνια των αποτειχισμενων παλαιοημερολογιτων με τους αποτειχισμενους νεοημερολογιτες δεν επιτρεπεται απλως,αλλα επιβαλλεται,για να μην κατηγορηθει η ψυχη μας για συμμετοχη σε σχισμα.Και φυσικα δεν μολυνει γιατι δεν διαφερουνε σε τιποτα απολυτως στην πιστη τους.Ειναι και οι μεν και οι δε ορθοδοξοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Aιρετικος και σχισματικος, αγαπητε μου κ. Μανη;
  Σκεφτηκες καλα αυτα που εγραψες;
  Ο πατηρ Ευθυμιος αποτειχιστηκε απο τους Αιρετικους Οικουμενιστες των ημερων μας και για λογους δικαιοσυνης και για λογους Πιστεως. Ολα τα Πρακτικα ειναι δημοσιευμενα σε βιντεο.
  Δεν βρεθηκε ουδεις αλλος να το αμφισβητησει και ουδεις αλλος να το αρνηθη.
  Πως ειναι δυνατον ετσι με μια μονοκονδυλια να γραφεις τετοιες υβρεις;
  Υπαρχει κατι με μας διαφευγει εμας;
  Εκεινος λογοις και εργοις το αποδεικνυει εδω και 30 χρονια.
  Εσυ που στηριζεις τους απρεπεις ισχυρισμους σου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ μου Οδυσσέα, κάποτε πίστευα, ο αφελής, πως όποιος είναι Αντιοικουμενιστής είναι και Ορθόδοξος. Όταν διαπίστωσα πως επί Αρειανισμού υπήρξαν πολλοί Αντιαρειανοί (οι οποίοι μάλιστα διώχθηκαν) που όμως έπεσαν σε άλλες αιρέσεις και σχίσματα (χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων Αντιαρειανών αιρετικών: Μάρκελλος Άγκυρας, Λουκίφερος Καλλάρεως, Απολλινάριος Λαοδικείας κ.α.), τότε κατάλαβα πως δεν σημαίνει πως κάθε Αντιοικουμενιστής είναι και Ορθόδοξος. Συγκεκριμένα για τον π. Ευθύμιο Τρικαμηνά αποδεικνύεται σχισματικός (εφόσον αποσχίζεται από την κοινωνία με τους Ορθοδόξους που ακολουθούν το εκκλησιαστικό ημερολόγιο και υπερασπίζεται εκείνο το ημερολόγιο που θεσπίστηκε αντικανονικώς με σκοπό το πλησίασμα με τους αιρετικούς), αλλά και αιρετικός, αφού αποδέχεται την κακοδοξία των ακύρων Μυστηρίων (και μάλιστα όχι μόνο τα των ακρίτων αιρετικών Οικουμενιστών, αλλά και των Γνησίων Ορθοδόξων), οριοθετεί την Εκκλησία πέριξ αυτού (εγωκεντρισμός) και ενστερνίζεται προτεσταντικές εσχατολογικές θέσεις.

   Διαγραφή
  2. Aγαπητε μου κ. Μανη,
   εσυ λες οσα λες και περιγραφεις οσα περιγραφεις, κατα τις αποψεις σου.
   Πιστευω οτι σε μια αποφασι υπευθυνων Ανιοικουμενιστων για την επιβολη σε ολους και την χρησι απο ολους του παληου ημερολογιου, θα ηταν σιγουρα αποδεκτη απο ολους.
   Πιστευω και απο τον πατερα Ευθυμιο.
   Ομως σημερα βλεπεις να υπαρχη μια τετοια ...προθεσι;
   Ακομα, σε ρωτω.
   Ποσοι παλαιοημερολογιτες ερχονται να εκκλησιαστουν σε μας τους Αντιοικουμενιστες Νεοημερολογιτες τους σφοδροτερους και υμων;
   ΟΥΔΕΙΣ.
   Εδω εχουμε προβλημα και με τους Αντιοικουμενιστες που απλα χρησιμοποιουν το παληο, οπως π.χ.τον π. Σταυρο Βαϊο να μην κοινωνουμε μαζι του αφου δεν μας θεωρει ως κανονικους επειδη δεν χρησιμοποιουμε το παληο ημερολογιο.
   Τον καλεσα να λειτουργηση στο εκκλησακι του αγιου Μαρκου χρησιμοποιωντας τις ακολουθιες κατα το παληο και αρνηθηκε επειδη και εμεις δεν ειμαστε συνεχεια με το παληο.
   Τι συμπερασματα βγαζεις σε παρακαλω;
   Λες και το ημερολογιο αποτελει καποιον δαιμονικο πειρασμο και μας δημιουργει διαστασι.

   Διαγραφή
 11. Πρωτη ομαδα: Kυριακος Βαρβερης,Μαννης,"Δασκαλος",Κρυφο Σχολειο,ΓΟΧ,αποτειχισμενοι φιλοσχισματικοι καιτα λοιπα.

  Δευτερη ομαδα: ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ,ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΝΑΣ,ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ,ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ,ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ και οι συν αυτοις συγχρονοι Αγιοι Πατερες ημων.

  Διαλεξτε λοιπον ολοι ποια ομαδα θελετε να ακολουθησετε.

  Ακολουθω το παλαιο ημερολογιο,παραμενοντας σε κοινωνια με τους αποτειχισμενους του νεου ημερολογιου.

  Οδυσσεα σε ευχαριστουμε για το αρθρο.Την αγαπη μας και στον πατερ Ευθυμιο Τρικαμηνα,που ακολουθει την δευτερη ομαδα και δεχεται τους αποτειχισμενους παλαιοημερολογιτες σαν παιδια του!

  ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προς Ανώνυμο 18 Μαΐου 2017 - 7:27 μ.μ. :

   Έχεις ιδέα τι σημαίνει εκκλησιαστική κοινωνία ?

   Διαγραφή
  2. Αγαπητέ αδελφέ Κυριάκο μην συνδιαλέγεσαι με τρομαγμένους ανωνύμους με διπολική προσωπικότητα. Ακολουθεί λέει το παλαιό και κοινωνεί με τους αποτειχισμένους του νέου, που λειτουργούνται με το νέο. Σκέψου εσύ τώρα τί νηστείες και τί γιορτές κάνει. Τραγέλαφος και Βαβέλ.

   Διαγραφή
 12. Οι Παλαιοημερολογίτες «ΓΟΧ», πλανήθηκαν σαν τους Ευσταθιανούς, οι οποίοι αναθεματίστηκαν από την εν Γάγγρα Σύνοδο ως αιρετικοί, διότι ανήγαγαν εις όρους σωτηρίας στοιχεία άσχετα με τα δόγματα της πίστεως! Έλεγαν δηλαδή, πώς όποιος δεν απέχει του Γάμου και των κρεών, δεν σώζεται! Οι «ΓΟΧ» κηρύττουν από το 1924, πώς όποιος δεν διατηρεί το παλαιό ημερολόγιο δεν σώζεται!!! Ποιά λοιπόν η διαφορά μεταξύ των αναθεματισμένων Ευσταθιανών και των «ΓΟΧ»;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Δυστυχῶς, ὁ π. Εὐθύμιος πλανᾶται ὅταν λέγῃ ὅτι οἱ Π/Ηται δῆθεν ἀνήγαγον τό Ἰουλιανόν ἡμερολόγιον εἰς δόγμα πίστεως καί, ὡς ἐκ τούτου, εἶναι δῆθεν αἱρετικοί!!! Ἀφ' ἑαυτοῦ, τό νέον ἡμερολόγιον (ν.ἡ.) δέν εἶναι δογματικόν θέμα, πού σημαίνει ὅτι: (1) ἄν δέν εἶχε καταδικασθῆ ἀπό τρεῖς Πανορθοδόξους Συνόδους τοῦ 16ου αἰῶνος• (2) ἄν ὑπῆρχε ποιμαντικός λόγος διά τήν εἰσαγωγήν του εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν• καί (3) ἄν ὑπῆρχε Πανορθόδοξος συμφωνία (κατόπιν Συνόδου) διά τήν εἰσαγωγήν του• τότε θά μποροῦσε βεβαίως νά εἰσαχθῇ. Ἐπειδή, ὅμως: (1) οὐδεμία ἀπό τίς ὡς ἄνω τρεῖς προϋποθέσεις ὑπῆρχε• καί (2) τό ν. ἡ. εἰσήχθη χάριν τῆς προωθήσεως τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὅπως λέγει σαφέστατα ἡ Πατριαρχική Ἐγκύκλιος τοῦ 1920 καί τά βιβλία τῶν Οἰκουμενιστῶν (ὅπως αὐτό τοῦ Μητροπολίτου Βιζύης Ἀνθίμου, Ἀθῆναι 1922, σελ. 141 καί ἀλλαχοῦ)• τά δύο αὐτά γεγονότα προσδίδουν δογματικόν χαρακτῆρα στήν εἰσαγωγήν τοῦ ν.ἡ., ἐφόσον ἦτο βέβαιον ὅτι: (1) θά προκαλοῦσε σχίσμα στήν Ἐκκλησίαν, βλάπτοντας ἔτσι τό Δόγμα τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας• καί (2) εἰσήχθη χάριν τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Τά περί Μακεδονικοῦ ἡμερολογίου καί τά ἄλλα ἀνούσια πού ἀναφέρει ὁ π. Εὐθύμιος εἶναι ἄκρως παραπλανητικά καί θά δώσῃ λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως.
  (http://scripta---manent.blogspot.gr/2017/05/blog-post_807.html)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αὐτό τό σχόλιο τά λέει ὅλα! Τά ἐν αὐτῶ παρατιθέμενα ἐκκλησιολογικά ἐπιχειρήματα εἶναι ἀκαταμάχητα καί μόνον αὐτά ἀναιροῦν πλήρως καί ἀκυρώνουν τούς ἰσχυρισμούς τοῦ π. Εὐθυμίου Τ. Συγχαρητήρια στόν κ. Χατζηνικολάου. Σέ λίγες ἀράδες ὅλη ἡ οὐσία τοῦ ἡμερολογιακοῦ. Ὁ καθείς μπορεῖ ἐάν εἶναι λογικός καί εἰλικρινής νά τό κατανοήσει.

   Διαγραφή
  2. Αὐτό πού καταδίκασαν οἱ τρεῖς Σύνοδοι τοῦ ιστ΄ αἰῶνος, ἦταν ἡ τροποποίησις τοῦ πασχαλίου, πού ἐπήρχετο διά τοῦ γρηγοριανοῦ ἡμερολογίου. Τό 1924 ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δέν ἀποδέχθηκε τό γρηγοριανό ἡμερολόγιο οὔτε τροποποίησε τό πασχάλιο. Ἁπλά διώρθωσε τό ἰουλιανό ἡμερολόγιο διά τῆς προσθήκης δεκατριῶν ἡμερῶν σ᾿ αὐτό. Συνεπῶς ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δέν ἀθέτησε τίς ἀποφάσεις τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἀλλά οὔτε καί τῶν Ὀρθοδόξων Συνόδων τοῦ ιστ΄ αἰῶνος.

   Διαγραφή
  3. Δέν εἶναι ἀκριβῆ τά λεγόμενά σας. Οἱ τρεῖς Σύνοδοι κατεδίκασαν ὅλο τό πακέτο τῆς ἀλλαγῆς ἡμερολογίου καί Πασχαλίου. Αὐτό προκύπτει ἀπό ὅλα τά σχετικά κείμενα καί τά μετά τίς Συνόδους τά ἀναφερόμενα σ' αὐτές ἐκείνης τῆς ἐποχῆς. Ἐπιπλέον, αὐτά πού ἀναφέρετε εἶναι τά ἐπιχειρήματα τοῦ παποκαισαρικῶς ἐπιβαλόντος τήν ἡμερολογιακή μεταρρύθμιση Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου. Τότε ὄντως δέν ἄλλαξε τό Πασχάλιο, ἀλλά εἶναι στούς σχεδιασμούς των, ὅπως γνωρίζουμε ὅλοι. Σημαντικό τό γεγονός ὅτι ἡ ἐκκλησία τῆς Φινλανδίας ἀκολουθεῖ καί τό Δυτικό Πασχάλιο καί βεβαίως εἶναι κοινωνική ἀπό τούς ὑπολοίπους χωρίς κανένα πρόβλημα, ἄρα συμμετέχουν οἱ καινοτόμοι καί στήν ἀσέβεια καί καταφρόνηση τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Τέλος, ἡ ἀπόδειξη ὅτι οἱ Σύνοδοι ἀπέρριπταν αὐτό πού ποδηγετούμενο ἀπό τόν Οἰκουμενισμό ἔπραξε τό Πατριαρχεῖο Κων/λεως τό 1920-1924 μέ τήν ἐπιβολή τῆς ἡμερολογιακῆς Καινοτομίας εἶναι ὅτι δέν δέχθηκε, ἀπέρριψε καί κατεδίκασε καί γιά τό μέλλον κάθε ἡμερολογιακή μεταρρύθμιση καί διά νά μή θιγεῖ ποτέ τό Πασχάλιο καί γιά νά μή συνεορτάζουμε χρονικῶς μέ τούς Δυτικούς καί διότι ἡ Ἐκκλησία ἀρνήθηκε τό κριτήριο τῆς ἀστρονομικῆς ἀκριβείας στίς ἐπιλογές της προτιμήσασα τήν εἰρήνη, τήν ἑνότητα καί τήν διατήρηση τῶν ἰσχυόντων ὡς παραδεδομένων ἀφοῦ ἐπί αἰῶνες ἀκολουθοῦνταν ἄνευ προβλήματος. Τό ἡμερολογιακό συνυφάνθηκε μέ τό ἑορτολογικό καί τό Πασχάλιο καί αὐτό τό πλαίσιο ἀποφάσισε Συνοδικῶς νά διατηρήσει ἡ Ἐκκλησία διαβλέπουσα ὅτι πίσω ἀπό τήν ἀνακίνηση θέματος ἀπό τή Δύση ὑποκρύπτεται σχέδιο διεμβολισμοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολῆς καί ἀθέσμου προσεγγίσεως καί ἀφομοιώσεώς της ἀπό τήν Λατινική προπαγάνδα! Πόσο δύσκολο εἶναι νά κατανοηθοῦν αὐτά, τά ὁποῖα μάλιστα προκύπτουν ἀπό τά ἱστορικά ντοκουμέντα. Ἁπλῶς ὅλα αὐτά ἔπαυσαν νά ἐνδιαφέρουν ὅσους φωτίστηκαν ἀπό τήν αὐγή τοῦ Οἰκουμενισμοῦ τοῦ 20ου αἰῶνος καί μερικοί ὄψιμοι ἀντι-οἰκουμενιστές κάνουν τό ὀλέθριο σφάλμα νά τούς ἀντιγράφουν ἔστω καί ἀνεπιγνώστως παπαγαλίζοντας τά περί διορθωμένου, περί ἀστρονομικῆς ἀκριβείας, μή δογματικοῦ θέματος καί πάει λέγοντας!

   Διαγραφή
  4. @ Ανώνυμος19 Μαΐου 2017 - 2:17 π.μ.
   Γνωστόν τό σαθρότατον αὐτό ἐπιχείρημα τῶν Οἰκουμενιστῶν! Εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν Ἱστορίαν τοῦ Μελετίου, Μητροπολίτου Ἀθηνῶν, Γ’ Τόμος, Βιέννη 1784, σελ. 402 (http://invenio.lib.auth.gr/record/125916), διαβάζουμε τά ἑξῆς: «Πατριαρχεύοντος τότε τοῦ Ἱερεμίου σύνοδος Μητροπολιτῶν συνήχθη ἐν Κωνσταντινουπόλει τῷ αφπγ’. ἐπιδημήσαντος καί Σιλβέστρου τοῦ Ἀλεξανδρείας, ἥτις κατακρίνασα τό καινοτομηθέν ὑπό Γρηγορίου τοῦ Ρώμης Καλενδάριον, δέν τό ἐδέχθη, κατά τήν αἴτησιν τῶν Λατίνων.» Εἰς δέ τό Νέον Ὀρθογραφικόν Ἑρμηνευτικόν Λεξικόν τοῦ Δ.Β. Δημητράκου, Γ’ Ἔκδοσις, 1970, Ἐκδ. Χρ. Γιοβάνης, σελ. 730, διαβάζουμε ὅτι "καλανδάριον" ἤ "καλαντάρι" ἤ "καλεντάρι" σημαίνει "ἡμερολόγιον" ἤ "ἡμεροδείκτης." Ὑποθέτω ὅτι θ’ ἀπαντήσετε ὅπως ὁ π. Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς, ὁ ὁποῖος στέκεται σέ μίαν μόνον λέξιν τῆς Συνόδου τοῦ 1593 (στήν λέξιν "ἤτοι"), τήν παρερμηνεύει καί ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ Σύνοδος ἀπηγόρευσεν μόνον τήν ἀλλαγήν τοῦ Πασχαλίου! Ἐδῶ ἔχω νά παρατηρήσω ὅτι, πρῶτον, ὁ π. Ε. ἀγνοεῖ τίς ἄλλες Συνόδους πού κατεδίκασαν τό ν. ἡμ., ὅπως καί κάθε ἄλλον νεωτερισμόν, καί, δεύτερον, συμφώνως μέ τό Λεξικόν τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης τοῦ Ἰ. Σταματάκου, 1994, σελ. 439, ἡ λέξις "ἤτοι" σημαίνει "βεβαίως, ἀληθῶς" καί ὄχι μόνον "τοὐτέστιν." Συντάσσεσθε, λοιπόν, μέ τό ὡς ἄνω σαθρότατον "ἐπιχείρημα" καί δέν φαίνεται νά σᾶς ἐνοχλῇ τό γεγονός ὅτι ἡ ἀλλαγή ἔγινε χάριν τῆς προωθήσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, δηλαδή χάριν τῆς καταργήσεως τῆς Ὀρθοδοξίας! Οὔτε φαίνεται νά σᾶς ἐνοχλῇ τό γεγονός ὅτι ἡ ἀλλαγή ἀνεμένετο νά προκαλέσῃ σχίσμα, ὅπως βεβαιώνουν πολλά κείμενα καί γνωματεύσεις ἐπιτροπῶν, πού ἐδημοσιεύθησαν πρό τοῦ 1924. (Σημειωτέον ὅτι εἰς μίαν ἐξ αὐτῶν τῶν ἐπιτροπῶν συμμετεῖχε καί ὁ τότε Ἀρχιμανδρίτης καί μετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ὁ σχίστης τῆς Ἐκκλησίας.) Συντάσσεσθε μέ τό ὡς ἄνω ψευδοεπιχείρημα, παρά το γεγονός ὅτι ἡ Συνοδική Ἐγκύκλιος τῶν Πατριαρχῶν τοῦ 1848 λέγει ὅτι "πᾶς νεωτερισμός εἶναι ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου"! Τό ἀναπαράγετε χωρίς νά σᾶς ἀπασχολῇ τό γεγονός ὅτι τό Πατριαρχικόν ὄργανον "Ἐκκλησιαστική Ἀλήθεια" τοῦ 1895, καθώς καί ἡ Ἐγκύκλιος τοῦ Πατριάρχου Ἰωακείμ Γ', μετά τήν διαβούλευσιν πού αὐτός εἶχε μέ τίς τοπικές Ἐκκλησίες γιά τήν ἀλλαγήν τοῦ Ἑορτολογίου τό 1902, ἐκτιμοῦσαν ὅτι ἡ εἰσαγωγή τοῦ ν.ἡ. θά προκαλοῦσε ἀναστάτωσιν εἰς τήν κοινωνίαν καί θά ἦτο «παγκόσμιον σκάνδαλον»! Κατ’ ἐσᾶς, γιά τό σχίσμα τοῦ 1924 πταίουν οἱ ἀντιδράσαντες, τούς ὁποίους ἀναιδῶς χαρακτηρίζετε «σχισματικούς», παρά τό γεγονός ὅτι ἡ ἀντίδρασίς των ἀπεδείχθη ἐκ τῶν ὑστέρων σωτήριος! Διότι, ἄν δέν ὑπῆρχεν, σήμερα θά εἴμεθα ὅλοι οὐνῖται!

   Διαγραφή
  5. Ο θεολόγος κ. Αναγνώστου που κάποιος παραπάνω τον ρωτάει βρήκαμε ότι έχει στείλει αναλυτική απάντηση που δημοσιεύεται στο ιστολόγιο ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ-ΣΩΤΗΡΙΑ για όλα τα παραπάνω. Όποιος θέλει την διαβάζει.

   Διαγραφή
  6. Όχι παραπάνω αλλά παρακάτω κ.Ανώνυμε 2020171119.
   Να είσαι καλά.Να απαντήσει στις πλάνες του κ.Αναγνώστου ο Πατέρας Ευθύμιος για να διαλυθούν οι ψευδοσύνοδοι των σχισματικών Γνησίων κακοδόξων( Ιερομόναχος Φ.Ζερβάκος )!

   Διαγραφή
 14. https://1.bp.blogspot.com/-tlnNTeo8fJo/V6exgadK6HI/AAAAAAAAE4I/M7betRWtsQIQxZyNtaX_8SHB299gQ18pQCLcB/s1600/015.jpg

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Ἀγαπητέ μου Ὀδυσσεῦ, Χριστός Ἀνέστη!

  Ὁμολογῶ ὅτι μέ ἐξέπληξες κάπως πού ἀνήρτησες τό σχόλιόν μου. Σέ συγχαίρω γιά τήν ἀμεροληψίαν σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Προς Δημητριο Χατζηνικολαου,Δημητριο Κατσουρα και φιλους των σχισματων:

  δειτε ΕΔΩ ολη την ουσια και χωρις καμμια αμφιβολια:

  AΓΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ,ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΝΑΣ,ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ,ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ,ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ.

  Mελετηστε τους προσεχτικα.

  Αυτους ακολουθουμε και οχι τις ατελειωτες πλανες και τις ερμηνειες του καθενος.Τα λογια του ΑΓΙΟΥ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ προς αισχυνη οσων τολμουν να μας υποδεικνυουν αλλη οδο:

  AΠΟ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΚΟΗ ΤΟ ΝΕΟ.Kρατηστε λοιπον το παλαιο,παραμενοντας σε κοινωνια ομως με τους αποτειχισμενους αδερφους σας του νεου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Προς Χατζηνικολαου,Kατσουρα,Βαρβερη,"Δασκαλο",ΓΟΧ,αποτειχισμενους του παλαιου που συμμετεχουν στο σχισμα μεταξυ των αποτειχισμενων του παλαιου και των αποτειχισμενων του νεου:

  Απαντηση στον Χατζηνικολαου 8.04:

  1."τα δυο αυτα γεγονοτα προσδιδουν δογματικο χαρακτηρα στην εισαγωγη του νεου ημερολογιου"
  Απαντηση:
  H δογματοποιηση θεματος που ΔΕΝ ειναι δογμα,αποτελει AIΡΕΣΗ.

  2."βλαπτοντας ετσι το δογμα της μιας εκκλησιας"
  Απαντηση:
  Η εκκλησια της Ελλαδος,μετα την ημερολογιακη αλλαγη, διετηρησε πνευματικη κοινωνια με τις εκκλησιες/πατριαρχεια,που κρατησαν το παλαιο ημερολογιο,για παραδειγμα με το πατριαρχειο Ιεροσολυμων.

  3."εισηχθη χαριν της προωθησης του οικουμενισμου"
  Απαντηση:
  α)Αυτο που ηθελαν να εισαγουν ειναι το παπικο γρηγοριανο ημερολογιο,και οχι το διορθωμενο ιουλιανο.
  β)Αποδειχθηκε στην πραξη,οτι εκκλησιες/πατριαρχεια που ακολουθησαν το διορθωμενο ιουλιανο ημερολογιο,ΚΑΙ εκτος του Παγκοσμιου Συμβουλιου Εκκλησιων ειναι,ΚΑΙ την ψευδοσυνοδο της Κρητης καταδικασαν επισημα,σε αντιθεση με εκκλησιες/πατριαρχεια που κρατησαν το παλαιο ημερολογιο,αλλα ΚΑΙ μεσα στο Παγκοσμιο Συμβουλιο Εκκλησιων ειναι,ΚΑΙ την ψευδοσυνοδο της Κρητης δεν καταδικασαν.Αρα,το διορθωμενο ιουλιανο ημερολογιο,σε αντιθεση με το γρηγοριανο-παπικο που καταδικαζεται στο Πηδαλιο(εκδοθηκε το 1800),δεν αποτελει δεικτη οικουμενισμου.

  4.ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ,ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΝΑΣ,ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ,ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ,ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ.Αυτοι ειναι για εσας πλανεμενοι ανθρωποι που καταπατησαν το δογμα της μιας εκκλησιας;
  O AΓΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ ελεγε:ΑΠΟ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΚΟΗ ΤΟ ΝΕΟ.
  Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΝΑΣ λειτουργουσε και με το παλαιο και με το νεο ημερολογιο.
  Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ υποστηριξε την διατηρηση του παλαιου χωρις ομως διακοπη κοινωνιας απο το νεο ημερολογιο.
  Ποιους πρεπει να ακολουθησουμε;Αυτους τους ανθρωπους που αγιασαν κρατωντας αυτην την γραμμη στο ημερολογιακο προβλημα η αυτους που μας υποδεικνυουν να κρατησουμε αλλη γραμμή;

  Ας ακολουθησουμε λοιπον τους Αγιους μας που εζησαν στην πραξη το ημερολογιακο προβλημα,κρατωντας την σωστη σταση,και ευαρεστωντας τον Θεο,γενομενοι ΑΓΙΟΙ,και οχι τον καθενα που λεει τα δικα του και τα ερμηνευει οπως νομιζει,θετοντας σε κινδυνο την σωτηρια της ψυχης μας.

  Ας διαβασουμε προσεχτικα τον βιο και τις διδαχες τους,και τοτε,αν τολμουμε,ας τους αμφισβητησουμε.

  Και εμεις το ιδιο κανουμε.Κρατησαμε το παλαιο ημερολογιο,παραμενοντας ομως σε κοινωνια με τους αποτειχισμενους αδερφους μας του νεου ημερολογιου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. @Ἀνώνυμος 19 Μαΐου 2017 - 9:13 π.μ.

   Ἡ αὐτοσυνειδησία τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ π.ἑ. ἦταν ἀνέκαθεν ὅτι εἴμεθα ἡ συνέχεια τῆς πρό-τοῦ-1924 Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐφόσον ἐμείναμε ἀμετακίνητοι στά πατροπαράδοτα. Ἑπομένως, ἐσεῖς εἶσθε ἀποτειχισμένοι ἀπό τήν Ἐκκλησίαν, τοὐτέστιν ἀποτελεῖτε σχίσμα. Ἰδού τί ἔγραψεν ὁ πρ. Φλωρίνης Ἅγιος Χρυσόστομος:

   «Οὐδείς ποτε τῶν ἐγκρατῶν τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου καί τῶν ἐχόντων ὀρθόδοξον παλμόν δύναται νά διϊσχυρισθῇ σοβαρῶς ὅτι οἱ Παλαιοημερολογῖται ἀποτελοῦν δευτέραν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἐν τῷ Κράτει, ἀλλά τήν πατροπαράδοτον καί Ἀκαινοτόμητον Αὐτοκέφαλον Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος. Διότι ὅσῳ καί ἄν παρουσιάζωνται κατά τό φαινόμενον καί τήν ἐξωτερικήν ἐκδήλωσιν τῆς πίστεως, ὡς ἔχοντες ἰδίαν λατρείαν, ἰδίους εὐκτηρίους οἴκους καί ἰδίους Λειτουργούς, οὐχ ἧττον ὅμως οὗτοι, καίτοι διατελοῦν ἐν ἀκοινωνησίᾳ πρός τήν καινοτομήσασαν Ἱεραρχίαν ὡς ἐχόμενοι στερρῶς τῶν Παραδόσεων καί τῶν θείων καί ἱερῶν Κανόνων, ἀποτελοῦν ἐν τῇ Κανονικότητι, οὐχί ἰδιαιτέραν Ἐκκλησίαν ἐκείνης μεθ’ ᾖς διέκοψαν προσωρινῶς διά λόγους Κανονικούς τήν Ἐκκλησιαστικήν ἐπικοινωνίαν, ἀλλά τήν ἀνύστακτον φρουράν, τήν ἀγρύπνως φρυκτωροῦσαν ἐπί τῶν ἀδαμαντίνων ἐπάλξεων τῆς Μιᾶς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας» [Ἅπαντα πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου (1871 -1955), Ἐκδόσεις Ἱ.Μονῆς Ἁγίου Νικοδήμου, Ἑλληνικοῦ Γορτυνίας, 1997, Α’ Τόμος, σελ. 383].

   Διαγραφή

  2. Προς Ανώνυμο 19 Μαΐου 2017 - 9:13 π.μ.

   Μπορείτε να μας πείτε ποιος έγραψε το παρακάτω ? :

   " Έλαβα τήν από 17/30-8-75 επιστολή σας καί σάς γράφω σήμερα, άν καί είμαι Γέρων καί άρρωστος.

   Τό Παλαιό Ημερολόγιο γιά τό οποίο μέ ρωτάτε, τό εθέσπισαν οί 318 Άγιοι καί Θεοφόροι Πατέρες τής Εκκλησίας στήν Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, καί τό επικύρωσαν καί όλες οί άλλες πού ακολούθησαν, γιά 16 περίπου αιώνες, μέχρι τό 1923.

   Τό 1923 λοιπόν, " ό μή διά τής θύρας εισελθών είς τήν αυλήν τών προβάτων, αλλά αλλαχόθεν..." παρανόμως, καί διά τής πολιτικής εξουσίας τών Αγγλογάλλων, Οικουμενικός Πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης, κατήργησε παρανόμως τό Πάτριον Ορθόδοξον ημερολόγιον καί εισήγαγε τό Παπικόν.."

   Μήπως ήταν ο AΓΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ ?

   Μήπως ο AΓΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ ταύτισε στο κείμενό του το Ν.Η. ΜΕ ΤΟ ΠΑΠΙΚΟ ???

   Διαγραφή
  3. Έτσι είναι. Όμως το Πηδάλιο δεν καταδίκασε το Παπικό ημερολόγιο αλλά το Παπικό εορτολόγιο-Πασχάλιο.Η διδασκαλία του π. Ε. Τρικαμηνά για το ημερολογιακό σχίσμα ΕΙΝΑΙ ΘΑΥΜΑΣΙΑ.

   Διαγραφή
  4. Προς Ανώνυμο 19 Μαΐου 2017 - 5:20 μ.μ.

   ἡ Συνοδική Ἐγκύκλιος τῶν Πατριαρχῶν τοῦ 1848 λέγει ὅτι "πᾶς νεωτερισμός εἶναι ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου"

   Διαγραφή
 18. Γιατί βρε παιδιά του Καβουρίδη και του Καρπαθάκη δεν σας διώκουν οι Οικουμενιστές;Γιατί δεν πολεμούν την αγιοκατάταξη του Πατριδολάτρη Χ. Σμύρνης οι Γ. Ο. Χ. ,πολεμουμύν όμως τον όντως άγιο Παΐσιο(σ' αυτό να απαντήσει ο κ. Αναγνώστου αν μπορεί αλλά και στις ερωτήσεις του π. Ευθυμίου πρός τον Γιάννη Παπαρρήγα).Θα πρέπει να απαντήσει στις θέσεις του κ. Δ. Αναγνώστου(ο Ομολογιτής Ιερομόναχος)και μετά στην μελέτη του π. Ν. Δημαρά(σε λίγο θα μας παρουσιάσει τις Συνόδους που δημιούργησαν οι Άγιοι σε εποχές αιρέσεων!).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Κυριε Βαρβερη,

  1.μετα απο το ΠΛΑΣΤΟ ΣΙΓΓΙΛΙΟ με το οποιο εξαπατησατε οι ΓΟΧ χιλιαδες ανθρωπων,μεχρι να αποδειχτει ΠΛΑΣΤΟ,και δεν ειχατε καν την στοιχειωδη εντιμοτητα να παραδεχθειτε ΔΗΜΟΣΙΑ οτι ειναι πλαστο(το εκανε αντι για εσας ο ΜΑΚΑΡΙΤΗΣ πλεον ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ των ενισταμενων μολις πριν απο λιγα χρονια,με δημοσιευθεν εγγραφο του),περιμενετε να σας πιστευουμε στο εξης για οποιο εγγραφο μας παρουσιαζετε?

  2.Μηπως θελετε να κανουμε αναφορα και στα "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ" των ριζων σας?Ας ψαξουν οι ενδιαφερομενοι αναγνωστες μας να δουν τι ειδους εγγραφα παρουσιασαν ως "ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΤΗΡΙΑ" οι ριζες σας,δηλαδη ο ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ ΠΑΣΤΡΑΣ και ο ΑΚΑΚΙΟΣ ΠΑΠΑΣ.Θα χασουν πασα ιδεα για τους ΓΟΧ.

  Και λεω οι ριζες σας,γιατι ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ αρνιοταν να χειροτονησει ξανα,και αρνιοταν να εκδοσει αλλη εγκυκλιο,στα τελευταια του χρονια,παρα το οτι τον πιεζατε,γιατι ΜΕΤΑΝΙΩΣΕ και για τις χειροτονιες και τις εγκυκλιους του,στις οποιες ειχε ηδη αλλαξει τα λεγομενα του και αυτο το ξερουν ολοι.Προτιμησε λοιπον να σας αφησει ορφανους.Και αυτο επισης το ξερουν ολοι.

  3.Ο ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ δεν ηταν ΓΟΧ.Ηταν υπερ του παλαιου ημερολογιου,σε κοινωνια ομως με το νεο.

  4.Απαντηστε μας και για τους αλλους ΑΓΙΟΥΣ μας παρακαλω.Αμφισβητειτε τον ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΛΑΝΑ? Τον ΑΓΙΟ ΙΩΣΗΦ ΗΣΥΧΑΣΤΗ? Τον ΑΓΙΟ ΠΟΡΦΥΡΙΟ? Τον ΑΓΙΟ ΠΑΙΣΙΟ?

  Αλλα μαλλον δεν τους αναγνωριζετε ως Αγιους.Σωστα κυριε Βαρβερη? Αμφιβαλω και αν κανατε ποτε τον κοπο να μελετησετε προσεχτικα τον βιο τους,τα θαυματα,και τις διδαχες τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προφανώς δεν με γνωρίζετε καλά για να γράφετε αυτά που γράφετε αγαπητέ αβάπτιστε - Ανώνυμε 19 Μαΐου 2017 - 7:23 μ.μ. .

   Βγείτε πρώτα από το σκότος της Ανωνυμίας και μετά θα ξαναμιλήσουμε. Ελάτε λοιπόν βγείτε στο φως και ομολογίστε την " Αλήθεια " σας.

   Τι φοβάστε ?

   Διαγραφή
  2. Τά προαναφερθέντα ἐπιχειρήματά μου ἰσχύουν ἀνεξαρτήτως τῆς ἐγκυρότητος τοῦ Σιγγιλίου τῆς Συνόδου τοῦ 1583, ἑπομένως ἡ ἀναφορά σου σ' αὐτό τό ἀνούσιον θέμα ἀποτελεῖ πονηράν ὑπεκφυγήν ἀπό τήν οὐσίαν τοῦ θέματος. Τά ὑπόλοιπα περί τῶν συγχρόνων "ἁγίων" στεροῦνται σοβαρότητος. Σημειωθήτω ὅτι διά τόν π. Νικόλαον Πλανᾶν ἔχει γραφῆ ἀπό ἔγκυρα ἄτομα ὅτι ἦτο ἁπλοῦς καί δέν γνώριζε οὔτε κἄν ποιός ἦτο ὁ πρωθυπουργός, ὁπότε ἴσως καί νά ἁγίασε.

   Διαγραφή
 20. Προς Χατζηνικολαου 2.27:

  Ειναι φανερο οτι δεχεστε ως Αγιο τον Χρυσοστομο Καβουριδη και οχι τους ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ,ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΝΑΣ,ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ,ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ,ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ.

  Εμεις αυτους τιμουμε ως ΑΓΙΟΥΣ μας και το δικο τους παραδειγμα ακολουθουμε.

  Ακολουθουμε το παλαιο ημερολογιο,μενοντας ομως σε κοινωνια με τους αποτειχισμενους αδερφους μας του νεου ημερολογιου.

  Μελετηστε και εσεις προσεχτικα τον βιο τους,τα θαυματα,τις διδαχες τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἄν δέν καταλαβαίνῃς τά δικά μου σχόλια, διάβασε τό ὡς ἄνω σχόλιον τοῦ Θεολόγου κ. Δ. Κάτσουρα. Ἄν ἔχῃς καλήν προαίρεσιν, θά καταλάβῃς. Ἔχω τήν ἐντύπωσιν ὅτι εἶσαι κρυπτο-οικουμενιστής, ὁπότε δέν ἔχει ἔννοιαν ὁ περαιτέρω ψευδο-διάλογος μαζί σου. Διότι, πρῶτον, ἐφόσον προσκυνᾶς τούς οἰκουμενιστάς Παΐσιον καί Πορφύριον πού ἀνεκήρυξεν "ἁγίους" ὁ Βαρθολομαῖος, ποῖος ἄραγε λόγος ὑπάρχει νά εἶσαι "ἀποτειχισμένος" ἀπό αὐτόν; Δεύτερον, "πᾶς κι ἐσύ μέ τό παλαιόν," ἀλλά συλλειτουργεῖσαι μέ τούς Ν/Ητας, οἱ ὁποῖοι κατ' ἐκείνην τήν ἡμέραν ἑορτάζουν ἄλλην ἑορτήν ἀπό αὐτήν πού ἑορτάζουν οἱ Ὀρθόδοξοι! Ἡ συμπεριφορά αὐτή εἶναι Ἰησουΐτικη! Τέλος.

   Διαγραφή
  2. Εσύ κ.Δ.Χ. θεωρείς αιρετικό τον άγιο Παΐσιο και τον Πατέρα Ε.Τρικαμηνά; Να πας στον γιατρό πρώτα και μετά στον Άγιο Γεράσιμο!Αν τολμάς ονόμασε αιρετικό τον φίλο του Οδυσσέα,λέω αν τολμάς σαν τον κ.Μάννη που ονόμασε τον π.Ευθύμιο και τον κ.Κάτσουρα ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ!

   Διαγραφή
 21. Προς Βαρβερη 7.05:
  "πας νεωτερισμος ειναι υπαγορευμα του διαβολου"

  Απαντηση:
  1.Το ΠΛΑΣΤΟ ΣΙΓΓΙΛΙΟ δεν ηταν υπαγορευμα του διαβολου?

  2.Τα πρωτοφανη εγγραφα που μας παρουσιασαν ως "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ" η "ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΡΙΑ" οι ριζες σας,δηλαδη ο ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ ΠΑΣΤΡΑΣ και ο ΑΚΑΚΙΟΣ ΠΑΠΑΣ,δεν ηταν νεωτερισμος?

  3.Οι ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ και ο τροπος με τον οποιο χειροτονηθηκαν,καταπατωντας την ιδια την ομολογια σας,των ΓΟΧ,δεν ηταν νεωτερισμος?

  4.Το να διαδιδετε ΨΕΥΔΩΣ οτι το ΠΗΔΑΛΙΟ καταδικαζει το ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΑΝΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,που ονομαζουμε σημερα νεο ημερολογιο,ενω στην πραγματικοτητα καταδικαζει το μεχρι τοτε,δηλαδη το 1800,αποκαλουμενο ως νεο,που ηταν το ΠΑΠΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΙΑΝΟ ημερολογιο,αυτο δεν ειναι νεωτεριασμος?

  5.Το να προκαλειτε απο μονοι σας ΣΧΙΣΜΑ,χωρις να εχει συνελθει συνοδος οικουμενικη η πανορθοδοξη που θα αποφανθει για την εφαρμογη του διορθωμενου ιουλιανου ημερολογιου,και αυτη θα δωσει ΕΝΤΟΛΗ για το τι πρεπει να κανουμε,αυτο δεν ειναι νεωτερισμος?

  6.Οι ΑΛΛΗΛΟΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ,οι ΑΛΛΗΛΟΑΦΟΡΙΣΜΟΙ,οι ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ,που καταγραφηκαν μεχρι σημερα στις παραταξεις σας,δεν ειναι νεωτερισμος?

  7.Ο τροπος με τον οποιο φερθηκατε στους Αγιους μας,που εξακολουθουν μεχρι σημερα να λαμπουν με τον βιο τους,τις διδαχες και τα θαυματα τους,ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ,ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΝΑΣ,ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ,ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ,ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ,επειδη δεν εγιναν ΓΟΧ,αυτα δεν ειναι νεωτερισμος?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις

  1. Βγες από το σκότος της ανωνυμίας σου άνθρωπε μου ? Τι πρόβλημα έχεις ? Τι φοβάσαι ?

   Επαναλαμβανεις τα ίδια και τα ίδια ανεξάρτητα από αυτά που σου γράφουμε. Τουλάχιστον αν πληρώνεσαι με το κομμάτι γράψε κάτι και άλλο για ποικιλία. Για παράδειγμα, γράψε και το όνομά σου !!!

   Διαγραφή
  2. +Ιερομόναχος Γρηγόριος Ζιώγος

   Αναφορικά με το ποιοι είναι οι σχισματικοί και ποιο ημερολόγιο είναι η παράδοση της Εκκλησίας η απάντηση είναι στον Ζ’ αποστολικόν κανόνα,
   στα σχόλια του Νικοδήμου στην σελίδα 9 και για την ακρίβεια στην αριστερή στήλη [ όπως διαβάζεις ]
   Πηδάλιον εκδόσεις Αστηρ

   ΥΣ
   Αντιστρέφω το ερώτημα:
   Πότε έγινε οικουμενική η Πανορθόδοξος ώστε να θεσμοθετήσει το Νέο ημερολόγιο;

   Για την εγκυρότητα των χειροτονιών ΓΟΧ σας πρόλαβαν άλλοι το 1976, όταν μας πήγαν στα δικαστήρια επι αντιποίηση αρχής, [αλλά όποιος σκάβει τον λάκο του άλλου, πέφτει ο ίδιος μέσα].
   Το δικαστήριο επεφάνθη ότι τα χειροτονητήρια των ΓΟΧ απο την ΡΟΕΔ Φιλαρέτου 1969 είναι αληθινά, τουτέστιν έγκυρα, και ότι οι επίσκοποι ΓΟΧ είναι Νόμιμοι με ότι σημαίνει αυτό.

   Οι επαναλήψεις μυστηρίων [ προφανώς για βάπτισμα μιλάς] έγκειται στα ποδόλουτρα του νεου και τα ραντίσματα των Σλάβικων οικουμενιστικών εκκλησιών.
   Για να μην γίνομαι κουραστικός εαν σε ενδιαφέρει το θέμα, τότε δες στο Blog scripta---manent.blogspot.com στην ετικέτα Βάπτισμα
   Εκει υπάρχει δική μου μελέτη ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ για το εαν ο ραντισμένος ανθρωπος πρεπει να βαπτισθεί.

   Ο Ιωσήφ ο ησυχαστής και η συνοδεία του ήταν Ματθαικοί ΓΟΧ κατόπιν έγιναν Φλωριναίοι ΓΟΧ και τα τελευταία 5 χρόνια γύρισαν με το Πατριαρχείο. [Αυτα προς ενημέρωση]
   Οσο για τους άλλους αγίους είναι επόμενο για εμας να μην τους δεχόμαστε, οχι επειδή δεν ειχαν αγιο βιο, αλλά επειδή είχαν κοινωνία με τον Βαρθολομαίο.
   Που είναι η παραλογία;

   Διαγραφή
 22. Προς Βαρβερη 9.51 :

  Καλα που μου το θυμησατε.Σαν ΓΟΧ που εισαστε,θεωρειτε οποιον δεν ειναι ΓΟΧ αβαπτιστο.

  Οι αναγνωστες μας εχουν καταλαβει.Περαιτερω σχολια περιττευουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αδελφέ παλαιοημερολογίτη 12:33,πνευματικοπαίδι του Ιερομονάχου Σταύρου,ο Βαρβέρης πήγε στο σχίσμα των Γ.Ο.Χ. γιατί έχει άγνοια.Σε λέει αβάπτιστο γιατί γράφεις ανώνυμα( ανώνυμος = αβάπτιστος ).Πουλάει πνεύμα στον Πατέρα Ευθύμιο και εξυπνάδες στις γνώσεις σου.ΤΣΑΚΙΣΕ τους αδελφέ!

   Διαγραφή
  2. Μέ πελώρια ψέματα, ὅπως αὐτά πού γράφεις κι ἐσύ, μέ ὕβρεις, μέ ἀνοησίες, μέ διαστροφές τῆς Ἀληθείας καί μέ αἱρετικά ἐπιχειρήματα δέν δύνασαι νά "τσακίσῃς" τόν ἀντίπαλόν σου σ' ἕνα διάλογον Ἀληθείας. Ἁπλῶς φανερώνεις (στούς καλοπροαιρέτους καί στούς ἀντικειμενικῶς κρίνοντας) τήν πνευματικήν σου γύμνια καί τό αἱρετικόν σου φρόνημα.

   Διαγραφή

  3. Προς Ν.Τ.21 Μαΐου 2017 - 5:38 μ.μ.

   Η φράση σου "ΤΣΑΚΙΣΕ τους αδελφέ" τα λέει όλα και είναι εξαιρετικά Ευαγγελική.

   Σε ευχαριστούμε για τα λόγια σου .

   Διαγραφή

  4. Προς Ανώνυμο 20 Μαΐου 2017 - 12:33 μ.μ.

   Καλό είναι να τιμάει κανείς το όνομά του, να έχει το θάρρος της γνώμης του και να γράφει επώνυμα.

   Που ξέρω αγαπητέ αν είστε ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ή ΚΡΥΦΟ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ και θέλετε να σπιλώσετε των Ιερό Αγώνα των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών ?

   Διαγραφή
 23. Προς Χατζηνικολαου 10.37:

  1.To ξερουμε οτι για τους ΓΟΧ το ΠΛΑΣΤΟ ΣΙΓΓΙΛΙΟ με το οποιο
  παρασυρατε χιλιαδες κοσμου σε εκτροπα,ειναι ενα ΑΝΟΥΣΙΟ ΘΕΜΑ,οπως το αποκαλειτε παραπανω.Για αυτον τον λογο δεν λετε την αληθεια με λεπτομερειες στον κοσμο ΚΑΙ για το σιγγιλιο ΚΑΙ για οσα σας ανεφερα παραπανω? Η μηπως για να μην γελοιοποιηθειτε και εξευτελιστειτε παντελως ενωπιον τους?

  2.Το ξερουμε οτι οι ΓΟΧ οχι μονο δεν σεβονται τους ΑΓΙΟΥΣ μας,ΑΓΙΟ ΦΙΛΟΘΕΟ ΖΕΡΒΑΚΟ,ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΛΑΝΑ,ΑΓΙΟ ΙΩΣΗΦ ΗΣΥΧΑΣΤΗ,ΑΓΙΟ ΠΟΡΦΥΡΙΟ,ΑΓΙΟ ΠΑΙΣΙΟ,αλλα και κανουν οτι μπορουν,ανεπισημα,για να τους εξευτελισουν.

  Καλα κανατε και μας θυμησατε και καποια απο τα υπολοιπα χαρακτηριστικα των ΓΟΧ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Μερικές ἐπισημάνσεις μέ πολλούς ἀποδέκτες. Περί τοῦ φρονήματος τοῦ Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου παραλείπεται ἀπό τούς νεοημερολογίτες τό οὐσιωδέστερο, δηλαδή ὅτι ὁ ἀγωνιστής αὐτός Γέροντας ἦτο ἀναφανδόν ὑπέρ τῆς ἀναγκαίας ἐπιστροφῆς τοῦ παλαιοῦ ἡμερολογίου, ὅπως προκύπτει ἀπό πολλά κείμενά του. Ἐπίσης, ὁ παπα-Νικόλας ὁ Πλανᾶς κοιμήθηκε πρό τῆς ἐπιστροφῆς τῶν τριῶν Ἀρχιερέων στήν ἑορτολογική παράδοση καί τήν κανονική συγκρότηση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χώρου μετά τό σχίσμα τοῦ ἡμερολογίου. Ἔτσι μᾶλλον δικαιολογεῖται ἡ στάση του, ἐνῶ παραλείπεται ἐπίσης ὅτι κατά τήν ὁμολογία τοῦ ἰδίου τοῦ ἁπλοϊκοῦ Λευίτου οἱ ἴδιοι οἱ Ἅγιοι ἀποκαλύπτονταν σέ αὐτόν καί τοῦ ζητοῦσαν νά ἱερουργεῖ μέ τό παλαιό! Τί συμβαίνει λοιπόν ἀγαπητοί ὑπερασπιστές τῆς Καινοτομίας; Τί ἰσχύει; Τέλος, ἀνά τήν Ἑλλάδα ἔζησαν καί ἀγωνίσθηκαν πολλοί ἅγιοι Κληρικοί καί μοναχοί οἱ ὁποῖοι παρέμειναν παλαιοημερολογίτες καί ἦταν σφοδροί πολέμιοι τῆς Καινοτομίας. Αὐτῶν τά λείψανα εὐωδιάζουν καί θαυματουργοῦν καί στίς τοπικές κοινωνίες θεωροῦνται Ἅγιοι καιτοι δέν τυγχάνουν γιά εὐνόητους λόγους τῆς ἀναλόγου τῶν ἄλλων ἁγίων stars διαφημίσεως. Βάσει τῶν ὀρθοδόξων διαχρονικῶν κριτηρίων σύμφωνα μέ τά ὁποῖα τά θαύματα δέν εἶναι κριτήρια ἁγιότητος καί δή Ὀρθοδοξία, σίγουρα δέ εἶναι περιφρονητέα ἄνευ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁπότε διαλέγει κανείς καί παίρνει Ἁγίους μέ μεμερτυρημένη ἁγιότητα βίου καί Ὀρθοδοξία (ἀποχή ἀπό τήν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ) ἤ "ἁγίου" νέου τύπου πρωτόγνωρου γιά τήν Ἐκκλησία καί τήν Ὀρθοδοξία μέ "θαύματα", μέ ἀμφιβαλλόμενη ὅμως ὀρθοδοξία καί σίγουρα μέ σκανδαλώδη ἀνοχή τῆς παναιρέσεως καί κοινωνία μετ' αὐτῆς. Ἐπί τῶν τύπων τῶν ἥλων, λοιπόν καί ὄχι συνθηματολογία καί στεῖρα ἀντιπαράθεση!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Παιδιά εγώ είμαι άσχετος και τον τελευτέο καιρό έχω αρχίσει να ψάχνομε. Αυτό που βλεπω όμος είναι πως από τη μιά υπάρχουν επώνυμοι άνθρωποι (Κάτσουρας, Μάνης, Χατζηνικολαου, Βαρβερής κλπ) κι απο την άλλη ανωνυμοι. Νομίζω ότι αυτό λέει πολλα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ας απαντήσουν στον π.Ευθύμιο αν μπορούν( οι άσχετοι ).Επώνυμος είναι ο άνθρωπος.Οι δυο χοντροκέφαλοι ( Μάννης- Μανιχαϊστής,Χατζηνικολάου-άσχετος Θεολογικά )τον λένε αιρετικό και οι δυο μπουταλάδες πλανεμένο( Κάτσουρας- κούτσουρο στο ημερολογιακό σχίσμα,Βαρβέρης-από μπαρπέρης κάνει μάθημα και πουλάει πνεύμα στον άριστο Θεολόγο Αρχιμανδρίτη Ευθύμιο ).Ξύπνα κ.Ανωνυμίδη!

   Διαγραφή
  2. @Ν.Τ.22 Μαΐου 2017 - 1:48 π.μ
   Τό σχόλιόν μου Δημήτριος Χατζηνικολάου18 Μαΐου 2017 - 8:04 μ.μ. ἀπευθυνόταν πρός τόν π. Εὐθύμιο καί τοῦ τό ἔστειλα μέσῳ τοῦ ἱστολογίου "Πατερική Παράδοση," ἀλλά δέν ἀπήντησε. Ἐπαναλαμβάνω ὅτι εἶσθε γυμνοί ἀπό Ὀρθόδοξα ἐπιχειρήματα, διό καί μόνον ὕβρεις, ἀνοησίες καί διαστροφές ξέρετε νά γράφετε. Τέλος.

   Διαγραφή

  3. Προς Ν.Τ.22 Μαΐου 2017 - 1:48 π.μ. :

   Να σας δώσω τα πλήρη διαπιστευτήριά μου λοιπόν για να μην αγχώνεστε :

   Κυριάκος Βαρβέρης :
   Bsc Economics - Msc Finance
   Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

   ΥΓ: Όποιος προσεύχεται αληθινά είναι Θεολόγος και όποιος είναι Θεολόγος προσεύχεται αληθινά.

   Διαγραφή
 26. Οι επωνυμοι χαλασαν τον κοσμο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Εσυ τοτε να κανεις οτι λεει ο καθε "επωνυμος",χωρις να ελεγχεις εσυ ο ιδιος απο μονος σου τα επιχειρηματα του καθενος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Εγώ θέλω να ρωτήσω αυτόν που δήλωσε ιερομόναχος,δηλαδή τον κύριο Γρ.Ζιώγο,μπορείτε σας παρακαλώ να μας πείτε από ποιόν χώρο προέρχεστε;Ποιός σας χειροτόνησε;Και σε ποια παράταξη Γ.Ο.Χ. ανήκετε τώρα;

  Λέτε πιο πάνω πως το δικαστήριο επεφάνθη ότι τα χειροτονητήρια είναι αληθινά,τουτέστιν έγκυρα.Να σας ενημερώσω κύριε,πως άλλες είναι οι προϋποθέσεις για να είναι -αληθινά- και άλλες για να είναι -έγκυρα-.Για να είναι έγκυρα,θα πρέπει να έχουν αριθμό πρωτοκόλλου και να έχουν σφραγίδα και υπογραφή από -τουλάχιστον δύο- αρχιερείς.Ερευνήστε λοιπόν να δείτε αν έτσι είναι τα χειροτονητήρια του κυρίου Αυξέντιου Πάστρα και του κυρίου Ακάκιου Παπά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Άγιος Παίσιος 1994,Άγιος Πορφύριος 1991,Άγιος Ιωσήφ Ησυχαστής 1958.Και η σύνοδος που αναγνώρισε ΕΠΙΣΗΜΑ τον οικουμενισμό και τις αιρέσεις έγινε το 2016 στο Κολυμπάρι της Κρήτης.Και τολμάτε ασεβέστατοι πάντων αγιομάχοι να τους κατηγορείτε ως οικουμενιστές,ενώ στην πραγματικότητα τους περιφρονείτε και τους πολεμάτε επειδή δεν είναι ΓΟΧ;

  Για τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή,αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης είναι ο πατήρ Ευθύμιος Τρικαμηνάς και άλλοι παλαιοί Αγιορείτες,και οι γεροντότεροι στις Ιερές Μονές Φιλοθέου,Διονυσίου,Βατοπεδίου,όπως και ο γέροντας Εφραίμ ο Φιλοθείτης στην Αριζόνα της Αμερικής.

  Ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής ήταν υπέρ της διατήρησης του παλαιού ημερολογίου,χώρις σχίσμα όμως μέσα στην εκκλησία.Μισούσε το σχίσμα.Κόντεψε να διαλύσει την συνοδεία του,όταν στην αρχή βρήκε αντιδράσεις σε αυτό το θέμα.Και θα μας πεις εσύ ότι ο Άγιος Ιωσήφ ο ησυχαστής ήταν Ματθαιϊκός ή Φλωριναίος ή γενικότερα ΓΟΧ;

  Κάτω τα χέρια σας από τους Αγίους μας!Ιερόσυλοι αγιομάχοι!
  Έτσι φερθήκατε και στον Άγιο Νεκτάριο Πενταπόλεως.Και αυτόν ως οικουμενιστή τον συκοφαντούσατέ!

  Ντροπή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. +Ιερομοναχος Γρηγόριος Ζιώγος

   Με χειροτόνησε ο σημερινός αρχιεπίσκοπος ΓΟΧ Καλλίνικος

   Δεν εχω προσχωρήσει σε κανενα σχισμα διότι δεν υπάρχει αλλη Εκκλησία για να πάω
   Παραμενω στο κελί μου για κάποια ζητήματα τα οποια δεν εχουν ξεκαθαρισει οι ΓΟΧ
   Περι Ιωσηφ
   Ενημερώσου πρώτα φίλε και μετά βγες να υποστηρίξεις τις φανφάρες που γράφεις.
   Ο Ιωσήφ ηταν Γέννημα θρέμα Ματθαικός, το κατάλαβες;;;
   Τα κατορθώματα που διαβαζεις στον βίο του Ως Ματθαικος τα έκανε. Το κατάλαβες;;;
   Ο Ιωσηφ κοιμηθηκε πριν την ενωση με τους Παπικους το 1965
   Εαν ζούσε, τι νομίζεις ότι θα έκανε;

   Ποιος συκοφαντούσε τον αγιο νεκτάριο;
   Οι Ματθαικοί που τον εχουν Πανάγιο η μήπως οι ΓΟΧ που τον εχουν άγιο;
   Εισαι ασχετος και καλα θα κανεις να σιωπήσεις μεχρι να ενημερωθείς

   Διαγραφή
  2. @Ανώνυμος22 Μαΐου 2017 - 12:49 μ.μ.
   Τελικά, τά ψέματά σας εἶναι ἀτελείωτα, σάν τά κεφάλια τῆς Λερναίας Ὕδρας! Τόν Ἅγιον Νεκτάριον τόν ἐπολέμησε μόνον ἡ μοναχή Μαγδαληνή, ἀλλά ἐσύ, ἐλλείψει ἐπιχειρημάτων, γενικεύεις τήν ἁγιομαχίαν τῆς Μαγδαληνῆς σέ ὅλους τούς Π/Ητας! Ντροπή σου. Τώρα, σέ κάποιους κουκουλοφόρους σάν καί τοῦ λόγου σου ὑπεσχέθην ὅτι δέν θά συνεχίσω τόν "διάλογον," ἀλλ' ἐπειδή εἶσθε ὅλοι ἴδιοι μεταξύ σας, δέν σέ γνωρίζω. Μπάς κι εἶσαι ἕνας ἀπό αὐτούς; Τέλος.

   Διαγραφή

  3. Για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα :

   1) Αγιότητα δεν σημαίνει Αλάθητο. Ο Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής δεν είπε ούτε έγραψε ποτέ ότι ήταν αλάθητος.

   2) Μπορείτε να μου πείτε πότε εορτάζεται η μνήμη του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστού ?

   Διαγραφή
 30. +ΙΓΖ

  Περι χειροτονητηρίων

  Το δικαστήριο που απεφάνθη οτι τα χειροτονητηρια ειναι εγκυρα και ως εκ τουτου οι επίσκοποι ΓΟΧ εχουν αποστολική διαδοχή... δεν ήξερε και εσεις θα τους διορθώσετε;
  Εμεις δεν εχουμε ανάγκη κανενα χαρτί. Εσεις μας πηγατε στα δικαστήρια, και το δικαστήριο μας έδωσε δικαίωσε.

  Να σε ρωτήσω κι εγω κάτι:
  Οι Σιμωνιακές χειροτονίες και οι Μασονικές.... που γίνονται στο Νεο ειναι εγκυρες επειδη εχουν αριθμο πρωτοκόλου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Το 2011 ο ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ των ενισταμενων παλαιοημερολογιτων ΤΟΛΜΗΣΕ να δημοσιευσει την αληθεια για το ΠΛΑΣΤΟ ΣΙΓΓΙΛΙΟ των ΓΟΧ.Θα λεγε και αλλες αληθειες,αλλα...δεν προλαβε."Εφυγε" απο την επιγεια ζωη.Κυκλοφορησαν και καποιες ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ στο διαδικτυο απο την ΚΗΔΕΙΑ του,που λενε πολλα.Περισσοτερα δεν προκειται να πουμε γιαυτο.

  Ο ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ και οι ενισταμενοι παλαιοημερολογιτες δεχοντουσαν οτι η ορθοδοξη εκκλησια στην ελλαδα ειναι η επισημη του νεου ημερολογιου,με μυστηρια εγκυροτατα,και οτι οι ενισταμενοι παλαιοημερολογιτες απλα ενιστανται,διαμαρτυρονται δηλαδη, για την ημερολογιακη αλλαγη.ΠΩΣ ΕΝΩΘΗΚΑΤΕ λοιπον μαζι τους το 2013,αμεσως μετα τον θανατο του Κυπριανου,ΞΕΧΝΟΝΤΑΣ την ΓΟΧικη ομολογια σας και τους ΓΟΧικους αγωνες σας?Για εξηγηστε μας αυτο το φαινομενο.Ξεχασατε ακομα και τον Χρυσοστομο Καβουριδη?Πως γινεται αυτο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Και δεν προκειται να ξαναασχοληθω με τους ΓΟΧ.Φτανει πια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Ακουσα καποιον να λεει οτι το χειροτονητηριο του ΑΚΑΚΙΟΥ ΠΑΠΠΑ, ΤΟ ΕΦΑΓΕ Ο ΓΑΤΟΣ! Και οτι στο χειροτονητηριο του ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΠΑΣΤΡΑ,δεν χρειαζεται υπογραφη και σφραγιδα και απο δευτερον αρχιερεα,ενας ειναι αρκετος,γιατι δεν ειναι οι Ματθαιικοι πιο εξυπνοι απο τους Φλωριναιους να εχουν χειροτονηθει απο εναν μονο!

  Σεβασμος στις ριζες των ΓΟΧ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τους ξερίζωσε ο Ρίζος με το νέο βιβλίο του!Η Εκκλησία της Ρώμης εόρταζε το Πάσχα σε διαφορετική ημερομηνία από αυτήν που όρισε η Α' Οικ. Σύνοδος(όταν ήταν Ορθόδοξη η Δύση).Παρακαλώ τον ιστολόγο να δημοσιεύσει το θαυμάσιο βιβλίο του Ι. ΡΊΖΟΥ από την Π. Π.

   Διαγραφή
  2. Αὐτό συνέβαινε ΠΡΙΝ ἀπό τήν Α' Οἰκ. Σύνοδον! Μετά ἀπό αὐτήν, ὅποιος ἑορτάζει τό Πάσχα παρά τούς Κανόνας εἶναι "ἀλλότριος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ" (Ἀπόφασις τῆς Α' Οἰκ. Συνόδου, ἡ ὁποία ἀποτυποῦται εἰς τόν Α' Κανόνα τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Τοπικῆς Συνόδου.) Τελικῶς, ἐσεῖς οἱ ἐχθροί τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ π. ἑ. οὔτε ἕνα σωστό δέν ἔχετε εἰπῇ μέχρι τώρα! Ὅλα ὅσα ἔχετε γράψει εἶναι ἀνούσια καί παραπλανητικά εἰς τήν καλυτέραν περίπτωσιν καί ψευδῆ, συκοφαντικά καί αἱρετικά εἰς τήν χειροτέραν. Ντροπή σας!

   Διαγραφή
 34. Όποιος σου είπε αυτό το κ α ρ α γ κ ι ο ζ ι λ ί κ ι, ότι δηλαδή ο Άγιος Ιωσήφ ο ησυχαστής ήτανε Γοχ Ματθαιικός,να πάει να κοιταχτεί στον γιατρό και μετά να πάει για αποτοξίνωση βλακείας.Ξεκαρδιστήκαμε στα γέλια εδώ.

  Και μην διαβάζεις πολλά βιβλία Γοχικά,γιατί βλάπτουν σοβαρά την ψυχική υγεία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προς Ανώνυμο 23 Μαΐου 2017 - 6:54 μ.μ.

   Μπορείτε να μου πείτε πότε εορτάζεται η μνήμη του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστού ?

   Διαγραφή
  2. Πανίβλακα ανώνυμε πήγαινε στο βιβλίο Γέροντας Εφραὶμ Κατουνακιώτης, Ησυχαστηρίου Άγιος Εφραὶμ, Κατουνάκια 2000 στην σελίδα 54-55 και θα διαπιστώσεις πως ο γ. Ιωσήφ με την συνοδεία του υπήρξαν για κάποιο διάστημα ματθαιϊκοί και κατόπιν θεϊκής αποκάλυψης επανήλθαν στον πρώην Φλωρίνης. Διάβασε κανα βιβλίο πριν γράψεις βλακείες

   Διαγραφή
 35. Πολυ σωστη η παρατηρηση σου Νικολα.Σε παρακαλουμε Οδυσσεα,εαν εχεις τον χρονο,ξαναβαλε αυτο το θεμα στην πρωτη σελιδα στο ιστολογιο,για να τα δουν ολα αυτα και οι υπολοιποι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Λενε στον κοσμο οτι εχουν αποστολικη διαδοχη απο τον ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΚΑΒΟΥΡΙΔΗ,ενω ο ανθρωπος πεθανε χωρις να τους αφησει αρχιερεα.Εν γνωσει του και με συνειδητη επιλογη του,καρπος της ειλικρινους ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ του στα τελευταια χρονια της ζωης του.

  Η αποστολικη τους διαδοχη,εαν αυτο το πραγμα ειναι αποστολικη διαδοχη,ειναι απο τον Ακακιο Παππα και τον Αυξεντιο Παστρα.Ας βγαλει ο καθενας τα συμπερασματα του.
  Ως γνωστον χρειαζονται ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ για να ειναι εγκυρη η χειροτονια αρχιερεα.Εγκυρη με βαση το ΙΕΡΟ ΠΗΔΑΛΙΟ και οχι με βαση οτι αρεσει η οτι συμφερει στον καθενα μας.Ειναι να τους λυπασαι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Και εμεις ΚΡΑΤΗΣΑΜΕ το παλαιο ημερολογιο.Αλλα δεν ξεφυγαμε τελειως σαν τους Γοχ.Ειμαστε ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ.Και σε κοινωνια με τους αδερφους μας αποτειχισμενους ομως του νεου ημερολογιου.

  ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΧΙΣΜΑ μεταξυ νεου και παλαιου ημερολογιου,και αν δεν αποφανθει για την εφαρμογη του διορθωμενου ιουλιανου Συνοδος Οικουμενικη η Πανορθοδοξη,ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΛΛΗ ΕΝΕΓΕΙΑ εκτος απο την αυτονοητη.Το να κρατησουμε το παλαιο ημερολογιο.

  Και δεν κατακρινουμε τους Αγιους μας,Αγιο Πορφυριο και Αγιο Παισιο επειδη δεν εκαναν παυση μνημοσυνου ΠΡΟ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ στο Κολυμπαρι το 2016.Η επειδη πηγαιναν ΚΑΙ με το παλαιο ημερολογιο ΚΑΙ με το νεο.

  Και δεν ξεχνουμε αυτο που ειπε ο Αγιος Φιλοθεος Ζερβακος.ΑΠΟ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΚΟΗ ΤΟ ΝΕΟ.

  Οδυσσεα ενα θερμο ευχαριστω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κάπως έτσι σκέφτεται και ο Πειραιώς Σεραφείμ. Από πεποίθηση είναι αντί-οικουμενιστής και από υπακοή στέλνει πορτρέτα στο Βαρθολομαίο. Ωραία λογική !

   Αλήθεια πότε εορτάζεται η μνήμη του Αγίου Φιλοθέου Ζερβάκου ?

   Διαγραφή
  2. Αυτο δεν ειναι αληθεια.
   Οι Αποτειχισμενοι απο τον Οικουμενισμο εκ του νεου δηλαδη ο πατηρ Βαιος και ο ερμαφροδιτος πατηρ Αγγελακακης, δεν κοινωνοιυν με μας του π. Ευθυμιου αποτειχισθεντες.
   Το γνωριζω απο ιδιαν πειραν.
   Δυστυχως ο σατανικος φανατισμος του ημερολογιου εισηχθη και εις αυτους και αρνουνται να κοινωνησουν μαζι μας και εμας.
   Αν ομως ενας απο αυτους ελθη σε ναους οπου λειτουργει ο πατηρ Ευθυμιος μπορει να κοινωνηση αν ειναι και μονο ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΣ απο τον Οικουμενισμο.
   Νομιζω ακομα και αφανατιστος παλαιοημερολογιτης

   Διαγραφή
  3. Το πιο πανω απαντητικο αφορα τον Ανώνυμο24 Μαΐου 2017 - 12:12 μ.μ.

   Διαγραφή
  4. @ΟΜΟΛΟΓΙΑ 25 Μαΐου 2017 - 7:12 π.μ.

   Ἀγαπητέ μου Ὀδυσσεῦ, γράφεις: "Αν ομως ενας απο αυτους ελθη σε ναους οπου λειτουργει ο πατηρ Ευθυμιος μπορει να κοινωνηση αν ειναι και μονο ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΣ απο τον Οικουμενισμο."

   Μά αὐτό εἶναι ἀντίφασις, ἀδερφέ μου, καθότι τό ν.ἡ. εἰσήχθη ΧΑΡΙΝ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί ἑπομένως εἶναι ἀρρήκτως συνδεδεμένον μέ αὐτόν! Δεδομένου μάλιστα τοῦ γεγονότος ὅτι γιά νά προωθήσῃ τόν Οἰκουμενισμόν ἐθυσίασε τήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀπορῶ πῶς εἶναι δυνατόν νά τό καταπίνετε αὐτό τό "χονδράδι."

   Διαγραφή
  5. Προς έτερον πανίβλακα ανώνυμο. Το ΑΠΟ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΚΟΗ ΤΟ ΝΕΟ ούτε ειπώθηκε έτσι ούτε ειπώθηκε από τον Ζερβάκο. Το είπε ο Παπανικόλας Πλανάς ΑΠΟ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ, ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟ ΝΕΟ. Ανάγκη και βία, όχι υπακοή, γιατί ως γνωστόν λειτουργούσε και με το παλαιό κρυφά. Αλλά ας είχες, είρωνα και παλιάνθρωπε, την ταπείνωση και την αγάπη του Παπανικόλα Πλανά και ας κράταγες το νέο...

   Διαγραφή
  6. Αγαπητε κ. Χατζηνικολαου,
   μπροστα μας ισταται και ολο και γιγαντουται η Παναιρεσι του Οικουμενισμου.
   Αυτος ειναι ο μεγαλος εχθρος ΟΛΩΝ ΜΑΣ και της Εκκλησιας του Χριστου.
   Αφηστε σημερα τα ημερολογια και ασχοληθειτε μονο με την Παναιρεσι.
   Αυτο προεχει και ουδεν ετερον.
   Ποτε θα το καταλαβετε επιτελους;
   Το ημερολογιο ερχεται δευτερο και οχι πρωτο.

   Διαγραφή

 38. QUIZ :

  Ποιος έγραψε το παρακάτω κείμενο ?

  " Ως γνωστόν η χάρις της ιερωσύνης υπάρχει εις το ιερέα δυνάμει της χειροτονίας, η ενέργειά της όμως εξαρτάται από την θέληση και την επιθυμία του Επισκόπου. Ο ιερεύς δεν είναι αυτοδύναμος και ανεξάρτητος λόγω του ότι δεν είναι κεφαλή της εκκλησίας. Δια να έχουν λοιπόν κύρος οι λειτουργικές και μυστηριακές του πράξεις πρέπει να υπάρχει η άδεια και ευλογία της κεφαλής. "

  Συμφωνεί ο π.Ευθύμιος με το παραπάνω κείμενο ?

  Από ποιον ορθόδοξο Έλληνα επίσκοπο έχει την άδεια ο π.Ευθύμιος να ιερουργεί ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μην ψάχνετε πολύ να βρείτε την απάντηση.

   Ο π.Ευθύμιος το έγραψε. Τότε βέβαια ήταν πολέμιος της αποτειχισης.

   Διαγραφή
  2. Κυριε Βαρβερη,
   οταν βρισκομαστε στην εποχη της Παναιρεσης και ολοι οι επισκοποι ειναι Αιρετικοι αποδεδειγμενα, δεν λαμβανουμε αδεια καποιου επισκοπου.
   Ο πατηρ Ευθυμιος απλα ελαβε ευλογια απο τον σεβασμιωτατο Αρτεμιο για να λειτουργει και τιποτα περισσοτερο, που σημερα ειναι ο ΑΓΙΩΤΕΡΟΣ επισκοπος της γης.
   Εγω αν ημουνα κληριμος και ειχα την Ομολογιακη διαδρομη του π. Ευθυμιου δεν θα ζητουσα αδεια κανενος επισκοπου αλλα θα συνεχιζα να λειτουργω ανεπιφυλακτα.
   Ο πατηρ Ευθυμιος, ΚΑΚΩΣ ΚΑΚΙΣΤΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ, ετηρησε καποια αλλη γραμμη και γι αυτο τον κατηγορουν πολλοι.
   Και πανυ δικαιως.

   Διαγραφή

  3. Κύριε Οδυσσέα καλημέρα,

   Που γράφει το Πηδάλιον ότι η ΑΠΛΗ ευλογία από Επίσκοπο αρκεί δια να έχουν κύρος οι λειτουργικές και μυστηριακές πράξεις ?


   ΥΓ : Το τι θα κάναμε αν εσείς ή εγώ ήμασταν κληρικοί δεν έχει καμία σημασία στη συγκεκριμένη περίπτωση.

   Διαγραφή
  4. Κυριε Βαρβερη.
   Κανενας δεν λεει το αντιθετο.
   Εδω δεν εχουμε αντλησι κυρους της χειροτονιας αλλα μια ενισχυσι και συμπαραστασι σε εναν αγωνιστη που βγηκε απο την μαχη του πολεμου.
   Δεν μπορειτε να το καταλαβετε;
   Και εγω σας εγραψα οτι αν ημουνα στην θεσι του δεν θα σταματουσα να λειτουργω.
   Ουτε και ο πατηρ Ευθυμιος δεχθηκε την ΨΕΥΤΟΚΑΘΑΙΡΕΣΙ.
   Γι αυτο αλλωστε προχωρησε και σε προσφυγες.
   Αλλα ο ιδιος απο μια κακη εκτιμησι των πραγματων αφου ηταν ο πρωτος παλαιστης κατα της Παναιρεσης επαθε τι το ανθρωπινον και σταματησε να λειτουργει.
   Εγω ετσι το βλεπω το ζητημα αυτο.
   Μην συκοφαντειτε εναν πρωτοπορο αγωνιστη.
   Υποκλιθητε μπροστα του.

   Διαγραφή

  5. Οι πρωτοπόροι ήταν άλλοι κύριε Οδυσσέα. Ήταν όσοι και όσες διέγνωσαν την αίρεση στα σπάργανά της το 1924 και έδωσαν το αίμα τους για να διασώσουν την ορθόδοξη εκκλησία.

   Διαγραφή
  6. Κύριε Οδυσσέα,

   Μια κακή εκτίμηση από εδώ άλλη μια κακή εκτίμηση από εκεί και άλλη μια κακή εκτίμηση παρά πέρα, πως είστε σίγουρος ότι και τώρα ο π.Ευθυμιος δεν έχει κάνει κακή εκτίμηση ?

   Διαγραφή
  7. @ΟΜΟΛΟΓΙΑ25 Μαΐου 2017 - 7:42 μ.μ.
   Ἀγαπητέ μου Ὀδυσσεῦ, γράφεις ὅτι ὁ π. Εὐθύμιος ἦτο δῆθεν "ο πρωτος παλαιστης κατα της Παναιρεσης"!

   Ἡ δήλωσίς σου αὐτή δείχνει καθαρά τό πόσον ἐσφαλμένην θεώρησιν τῶν πραγμάτων ἔχετε ἐσεῖς οἱ ὄψιμοι "ἀντι-οικουμενισταί," πού ἐπιλεκτικῶς κρατεῖτε κάποια χαρακτηριστικά τῆς αἱρέσεως (π.χ. τό ν. ἑορτολόγιον) καί ἀπορρίπτετε ἄλλα, ὡστόσον εἶσθε ἐχθροί τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὅπως Αὐτή συνεχίζεται σήμερα στήν Ἑλλάδα μετά τό σχίσμα τῶν Οἰκουμενιστῶν τοῦ 1924.

   Διαγραφή
  8. Κυριε Χατζηνικολαου και κ. Βαρβερη
   Ο πατηρ Ευθυμιος εκανε αγωνα κατα της Παναιρεσης του Οικουμενισμου.
   Το ημερολογιο δεν ηταν δογματικο θεμα για να ειναι αιρεσι, αλλα ενα αλλο ζητημα.
   Σημερα εδειξε καλα τα δοντια της η Αιρεσι.
   ΣΗΜΕΡΑ.
   Αυτην πολεμαμε και απο αυτην Αποτειχισθηκαμε.
   Εσεις το πατε παλι στο ημερολογιο.
   Οχι τοτε δεν ακουστηκε πουθενα η λεξι Οικουμενισμος. Αυτη ειναι η αληθεια.
   Ενταξει διαδιδονταν απο τους απλοϊκους η λεξι φραγκεψαμε.
   Μην υπερβαλετε λοιπον και φτανουμε και παλι στα ιδια.
   Δηλαδη οτι επειδη οι Οικουμενιστες ξεκινησαν απο το ημερολογιο την επιβολη και ειχαν την προθεσι της επιβολης της Αιρεσης, ΑΡΑ το ημερολογιο ειναι ζητημα δογματικο.
   Αυτα ειναι της Πυθιας ερμηνειες.
   Ειστε υπερβολικοι.

   Διαγραφή
 39. Κυριε Βαρβερη,
  πολλα λαθη καμνετε.
  Ποτε ο πατηρ Ευθυμιος ηταν κατα της Αποτειχισης;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις

  1. Αγαπητέ κύριε Οδυσσέα,

   Ανοίξτε το παρακάτω link και διαβάστε τι έγραφε τότε (1989)ο π.Ευθύμιος στο π.Στέφανο Λάχανη Καρακαλλινό.

   Προσωπικά πιστεύω ότι η αίρεση του οικουμενισμού υπήρχε το 1989, έτσι δεν είναι ?

   http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2016/08/blog-post_8.html

   Βέβαια κανείς δεν είναι τέλειος.

   Διαγραφή
  2. Κυριε Βαρβερη
   αυτα που γραφετε εχουν απαντηθει απο τον πατερα Ευθυμιο.
   Δεν το γνωριζετε;

   Διαγραφή

  3. Σε τι έχει απαντήσει ? Σε αυτά που έγραφε ο ίδιος ?

   Διαγραφή
  4. Τον προκαλεσε κακοβουλα ο κ. Μανης και του εκαμε εκτενεστατη απαντησι.
   Στειλε μου το εμειλ σου να σου την στειλω. Ειναι τεραστια.

   Διαγραφή
  5. Ο πατηρ Ευθυμιος μνημονευε τον Κανονικο μητροπολιτη Λαρισης Θεολογο και οταν εκθρονιστηκε παρανομως επαψε να μνημονευει επι 2 χρονια τον Μοιχεπιβατη. Αυτο τι ηταν; Δεν ηταν αποοτειχισι;
   Ο κ. Μανης δεν το καταλαβαινει αυτο με τιποτα.
   Και επιμενει στα λαθη του.

   Διαγραφή
  6. Μόνο κρυφό σχολειό διαβάζει ο κ.''Βαρβέρης'';Βρε μπας και είναι ο ιστολόγος του κρυφού και σκοτινού σχολειού;;Γιατί δεν ρωτάει με ελληνικό ερωτηματικό( για να μας γελάσει );;;
   Μόνο οι δαίμονες πολεμούν τον αγιότατο Ευθύμιο.Ή ο Μάννης είναι ο Βαρβέρης ή έχουν τα ίδια ταγκαλάκια που τους βάζουν να ρίχνουν λάσπη στον Γίγα Ομολογιτή και Πατέρα της Εκκλησίας .Αίσχος !

   Διαγραφή
  7. @ΟΜΟΛΟΓΙΑ25 Μαΐου 2017 - 9:46 μ.μ.

   Ἀγαπητέ μου Ὀδυσσεῦ, γράφεις: "Ο πατηρ Ευθυμιος μνημονευε τον Κανονικο μητροπολιτη Λαρισης Θεολογο και οταν εκθρονιστηκε παρανομως επαψε να μνημονευει επι 2 χρονια τον Μοιχεπιβατη. Αυτο τι ηταν; Δεν ηταν αποοτειχισι;"

   Καλά, ἐφόσον ὁ Θεολόγος εἶχε κοινωνία μέ τόν Οἰκουμενισμόν, πῶς θεωρεῖται "ἀποτειχισθείς" ἀπό τήν Παναίρεσιν ὁ π. Εὐθύμιος; Ἐάν ὁ Ἰγνάτιος κατελάμβανε τόν θρόνον μετά τόν θάνατον τοῦ Θεολόγου, ὁ π. Ε. θά τόν ἐμνημόνευε καί αὐτόν, ὁπότε δέν βλέπω καμμίαν ἀποτείχισιν τοῦ π. Ε. Ἄρα γαιτί ἔγραψε δῆθεν κακοβούλως ὁ κ. Μάννης;

   Διαγραφή

  8. Προς Σαχάρ 25 Μαΐου 2017 - 11:37 μ.μ. :

   Αν και δεν γνωρίζω αν το Σαχάρ είναι το βαπτιστικό σας, πρέπει να σας ενημερώσω για τα εξής :

   1) Προφανώς και δεν διαβάζω μόνο το ιστολόγιο κρυφό σχολειό. Αφού σας γράφω από το ιστολόγιο αποτείχιση.

   2) Δεν είμαι ο ιστολόγος του κρυφού σχολειού. Αυτό το Έργο το επιτελεί ο κ.Νικόλαος Μάννης.

   3) Δεν χρησιμοποιώ το ελληνικό ερωτηματικό επειδή μου είναι πιο εύκολο στην πληκτρολόγηση το αλλοδαπό (δεν χρειάζεται να αλλάζω γλώσσα πληκτρολόγησης)

   4) Ο Μάννης και ο Βαρβέρης είναι δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα. Αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε άνετα από τον διαφορετικό τρόπο που γράφουν (αν έχετε το ενδιαφέρον να μας διαβάσετε). Εγώ δεν έχω τις θεολογικές γνώσεις του κ.Μάννη.

   5) Εγώ προσωπικά δέχομαι ευχαρίστως το χαρακτηρισμό του δαιμονισμένου από εσάς. Αλλά κάτι επί της ουσίας έχετε να γράψετε ?

   6) Εφόσον έχετε φτάσει σε τέτοια ύψη διορατικότητας και διάκρισης για να μπορείτε να διακρίνετε δαιμόνια μέσω ενός blog, ζητώ την προσευχή σας για να με απαλλάξει ο Κύριος από τα δαιμόνια που διαπιστώσατε ότι έχω, καθώς :

   Ιακ Ε-16. " πολύ ισχύει δέησις δικαίου ενεργουμένη."

   Διαγραφή
  9. Κυριε Χατζηνικολαου
   γιατι τα λες αυτα;
   Η Αιρεσις του Οικουμενισμου ΣΗΜΕΡΑ ανδρωθηκε.
   Ουδεις πιστευε οτι θα γιγαντωθη, αλλα με τον θανατο Αθηναγορου, θα εσβυνε σταδιακα.
   Τα προηγουμενα χρονια ουδεις υπολογιζε τοσο την Αιρεσι.
   Ουτε ο Θεολογος, ουτε οι αλλοι επισκοποι, ουτε και εμεις.
   Μην συγχεεις τα πραγματα και πλαθεις ολοκληρες θεωριες για αγριους, αγαπητε κ. Χατζηνικολαου.
   Εμφανιζεσαι ψευδολογων.
   Ουδεις ασχολουνταν τοτε με την αιρεσι.
   Σημερα εδειξε το πραγματικο της προσωπο.
   Καταλαβετε το επιτελους.
   Ετσι εμεις ειδαμμε και βλεπουμε τα πραγματα.
   Τωρα αν θελεις να λεμε για να λεμε θεωριες, συνεχισε στο ιδιο μοτιβο για να μην συννενοηθουμε ποτε.
   Ουτε και ο πατηρ Ευθυμιος ουτε. ουτε και ο καντιωτης, ουτε και αλλοι πατερες και κανενας αλλος δεν ειχε συλλαβει εδω και πριν απο λιγα χρονια το ζητημα της Αιρεσεως με αυτον τον τροπον.
   Σταματηστε επιτελους να λετε αυτα τα φανταστικα πραγματα.
   Γι αυτο και ο πατηρ Ευθυμιος αρχισε τον Αντιοικουμενιστικο αγωνα την εποχη ΜΟΙΧΕΠΙΒΑΣΙΑΣ Χριστοδουλου στον Βολο.
   Μην μπερδευετε τα πραγματα.
   Εσεις παντοτε μιλουσατε μονο για το ημερολογιο.
   Επιτελους σταματηστε τα παραμυθια.
   και μετα συνεχισε και μας ξυπνησε και εμας.

   Διαγραφή

  10. Κύριε Οδυσσέα δεν είναι παραμύθια.

   Ποιος ήταν στο Βόλο όταν έγραφε τα παρακάτω ο π.Ευθυμιος ? Γιατί υπερασπιζόταν τότε τον αιρετικό Ζηζιούλα ? Μήπως είναι πρόσφατες οι κακοδοξίες του Ζηζιούλα ?

   http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2016/08/blog-post_8.html

   Διαγραφή
  11. @ΟΜΟΛΟΓΙΑ 27 Μαΐου 2017 - 8:24 π.μ.

   Ἀγαπητέ μου Ὀδυσσεῦ, οὔτε ψευδολογῶ οὔτε φαντάζομαι πράγματα! Ἐγώ λέγω τήν πᾶσαν ἀλήθειαν, τήν ὁποίαν δυστυχῶς ἐσεῖς θέλετε νά ἀγνοῆτε καί νά κακοποιῆτε ἐπιδεικτικῶς, λέγοντες πελώριες ἀνακρίβειες, ὅπως ὅτι οἱ Π/Ηται δῆθεν ἀνέκαθεν ὡμιλοῦσαν μόνον γιά τό ἡμερολόγιον! Διάβασε πρῶτα τά γεγονότα, ἀγαπητέ, καί μετά γράφεις! Ὁ κόσμος τό 1924 φώναζε: "ΜΑΣ ΦΡΑΓΚΕΨΑΝ!!!" Ὁ Ἅγιος πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος καί ἄλλοι πρίν ἀπό αὐτόν ἔγραψαν ξεκάθαρα ὅτι ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗΝ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΕΠΑΤΗΘΗΣΑΝ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΚΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ, Ο ΔΕ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΗΤΟ Η ΕΝΩΣΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΑΣ!!! Συνεπῶς, ἦτο ἑπόμενον νά προκαλέσῃ σχίσμα! Γιά σᾶς δέν σημαίνουν τίποτε ὅλ' αὐτά; Ὅλοι ὅσοι ἀγνοοῦν αὐτά τά γεγονότα, τά βεβαίως εἶναι ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ, καί ὁμιλοῦν γιά τό ἡμερολόγιον ὡς ἕν ἀστρονομικόν ζήτημα ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ! Φλυαροῦν μέ στόχον νά ὑποβαθμίσουν τό ὅλον ζήτημα, προκειμένου νά χλευάσουν τούς ἀγωνιστάς τοῦ 1924, ἐμφανίζοντες ἑαυτούς ὡς πρωτεργάτας τοῦ ἀντι-οικουμενιστικοῦ ἀγῶνος! Ἀλλ' ὅταν ἐγκολπώνεσαι ἕνα μέρος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ (τό ν.ἡ.), τότε δέν δύνασαι νά εἶσαι ἀντι-οικουμενιστής! Ἀγνοῶντας δέ τούς πραγματικούς ἀντι-οικουμενιστάς, οἱ ὁποῖοι ἠγωνίσθησαν 80 χρόνια πρίν ἀπό ἐσένα, τότε γίνεσαι ἕνας διαστρεβλωτής τῆς Ἱστορίας!

   Διαγραφή
  12. Aγαπητε κ. Χατζηνικολαου τα παρακατω αποσπασμα το παιρνω απο το σημερινο (τμημα γ΄συνεχεια) του βιβλιου του Ιω. Ριζου που μολις κυκλοφορησε και σε ηλεκτρονικη μορφη. Τι λες γι αυτα;
   -----------

   Ακόμα και 13 χρόνια μετά, το 1937 οι τρεις επίσκοποι ανέλαβαν την ηγεσία της παλαιοημερολογίτικης κίνησης, στην επιστολή απόσχισης τους δεν γράφουν απολύτως τίποτα για την προδοσία με τους Αγγλικανούς! Και ούτε επίσης
   αναφέρουν τίποτα για την προτεσταντική «θεωρία των κλάδων» που εισήγαγε επίσημα ο πατριάρχης Ιωακείμ ο Γ΄ στην εγκύκλιο του 1902, μιλώντας για «αναδενδράδες». Αυτός ήταν ο οικουμενισμός που κανείς δεν είδε να γεννιέται. Δεν δικαιούνται να διαπιστώνουν λοιπόν μετά από δεκαετίες ότι ήταν αυτοί κατάλαβαν και είδαν το πρώτο βήμα του.
   3) Το 1923 συμβαίνει κάτι καταπληκτικό! Το Βατικανό με Πάπα τον Πίο τον 11ο, και την εγκύκλιο του Mortalium Animos ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την πατριαρχική εγκύκλιο του 1920 ζητώντας από τους Ορθοδόξους να μετανοήσουν και να επιστρέψουν υπό την ηγεσία του Πάπα.[3]
   Κι όμως ένα χρόνο μετά λαμβάνει χώρα το Σχίσμα με αιτία υποτίθεται την εφαρμογή της εγκυκλίου του 1920 σε ό,τι αφορά την εορτολογική προσέγγιση με τους παπικούς, την οποία οι παπικοί απέρριψαν! Κάτι που απλά σημαίνει, ότι και χωρίς την εκ των υστέρων αναγνώριση του εχθρού της αίρεσης η ημερολογιακή καινοτομία αποτελούσε για τους παλαιοημερολογίτες αυτόνομο και ανεξάρτητο λόγο απόσχισης. Άρα διακήρυξη τους ότι το ημερολόγιο ήταν το πρώτο βήμα προς τον οικουμενισμό είναι απατηλό. Αυτό το επιχείρημα θα μπορούσαμε με σχετική ακρίβεια να πούμε ότι προστέθηκε τουλάχιστον 24 χρόνια μετά από το Σχίσμα, με την ίδρυση του Π.Σ.Ε

   Διαγραφή
  13. Κυριε Χατζηνικολαου γραφεις παρακατω ...τα ΟΠΟΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ....Ποια αγαπαητε ειναι δογματικα;
   Μηπως ολοι επαναλαμβανετε και εννοειτε την ΥΠΟΝΟΙΑ της ενωσεως ως ΔΟΓΜΑ;
   Τι λετε λοιπον;
   -------------
   Ὅλοι ὅσοι ἀγνοοῦν αὐτά τά γεγονότα, τά βεβαίως εἶναι ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ, καί ὁμιλοῦν γιά τό ἡμερολόγιον ὡς ἕν ἀστρονομικόν ζήτημα ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

   Διαγραφή
  14. Δεν βλεπω την λεξι ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ πουθενα κ. Χατζηνικολαου.
   Ετσι δεν ειναι;

   Διαγραφή
  15. @ΟΜΟΛΟΓΙΑ27 Μαΐου 2017 - 9:52 μ.μ.

   Ἀγαπητέ μου Ὀδυσσεῦ, μεταξύ πολλῶν καί μεγάλων ἄλλων ἀνακριβειῶν, γράφεις καί τοῦτο: "Άρα διακήρυξη τους ότι το ημερολόγιο ήταν το πρώτο βήμα προς τον οικουμενισμό είναι απατηλό."

   Καλά, τήν Ἐγκύκλιον τοῦ 1920 δέν τήν ἐδιάβασες; Ἐκεῖ, καθώς καί εἰς τά προπαγανδιστικά βιβλία τῶν Οἰκουμενιστῶν, ἡ ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου ἀναφέρεται ὡς τό "πρῶτον βῆμα" διά τήν "Ἕνωσιν τῶν Ἐκκλησιῶν"!

   Διαγραφή
  16. @ΟΜΟΛΟΓΙΑ27 Μαΐου 2017 - 10:08 μ.μ

   Ἀγαπητέ μου Ὀδυσσεῦ, μοῦ γράφεις: "Δεν βλεπω την λεξι ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ πουθενα κ. Χατζηνικολαου. Ετσι δεν ειναι;"

   Ὄχι δέν εἶναι ἔτσι, ἀγαπητέ μου! Εἶναι φανερόν ὅτι δέν διαβάζεις τά σχόλιά μου! Ἀλλά τότε ὁ διάλογος δέν ἔχει νόημα! Εὐχαριστῶ γιά τή φιλοξενία (τό ἐννοῶ, δέν εἰρωνεύομαι). Τέλος διαλόγου.

   Διαγραφή
 40. Βρε παιδια τι εγινε τελικα με αυτο το χειροτονητηριο του Ακακιου Παππα,που καποιος ειπε οτι ΤΟ ΕΦΑΓΕ Ο ΓΑΤΟΣ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Κύριε Βαρβέρη,τελικά οι Φλωριναίοι ΓΟΧ τί είναι τώρα,μετά την ανήκουστη ένωσή τους το 2013 με τους Ενιστάμενους;

  Είναι ΓΟΧ ή είναι Ενιστάμενοι;

  Ή είναι λίγο από όλα,δε βαριέσαι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις

  1. Ορίστε το κοινό εκκλησιολογικό κείμενο :

   http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2014/03/blog-post_22.html?m=1

   Διαγραφή
 42. Περίμενε.Ας τους πρώτα να κάνουν την επίσημη αγιοκατάταξη του Αγίου Φιλόθεου Ζερβάκου και του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή,και μετά εμείς όλο και κάτι κακό θα βρούμε να λέμε και για αυτούς τους δύο!
  Αφού δεν έγιναν ΓΟΧ,καλά να πάθουνε!
  Σεβασμός στις ρίζες των ΓΟΧ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Αφιερωμένο στον ανώνυμο 25 Μαίου-6.19 με πολλή πολλή αγάπη.

  Άκου καλέ μου όλα τα λόγια του Αγίου:
  Άγιος Φιλόθεος Ζερβάκος: "Eάν θέλεις να μου ακούσεις,ακολούθει το παλαιόν εορτολόγιον,χωρίς να το πιστεύεις ως Θεόν και να υβρίζεις όσους ακολουθούν το νέον και να τους συμβουλεύεις να αρνηθούν την Εκκλησίαν,τα μυστήρια κλπ."

  Mε πολλή αγάπη και φιλάκια!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Πάντως κύριε Οδυσσέα, μου κάνει εντύπωση το εξής :

  Πώς γίνεται αιρετικοί άνθρωποι (οικουμενιστές) να έχουν τόση ενότητα και ενιαίο στρατηγικό βηματισμό και εμείς ορθόδοξοι άνθρωποι (υποτίθεται με ταπεινό φρόνημα ) να μην μπορούμε να ανεχθούμε ο ένας τον άλλο.

  Είναι λυπηρή διαπίστωση. Εύχομαι ο Κύριος να μας χαρίσει την ομόνοια που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε από κοινού τον εωσφορικό οικουμενισμό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ορθα τα λες αυτα κ. Βαρβερη, αλλα σιγονταρεις σε ολες τις διαμαχες.
   Μια κουβεντα του αλλου και γινεσαι μπαρουτι

   Διαγραφή
  2. Έχετε δίκιο κύριε Οδυσσέα.

   Λοιπόν προτείνω το εξής :

   1) Να σταματήσουμε να καρφωνουμε ο ένας τον άλλον.
   2) Να ασχολουμεθα (ο καθένας από το πόστο του) αποκλειστικά και μόνο με την πολεμική ενάντια στον οικουμενισμό και τη νέα τάξη.
   3) Για τα μεταξύ ορθοδόξων ζητήματα θα τα λύσουμε εν αληθεία και αγάπη όταν ωριμάσουν οι συνθήκες, οι οποίες προφανώς και δεν είναι ώριμες ακόμη.

   Είμαστε σύμφωνοι ?

   Διαγραφή
  3. Όταν λύσουν οι παρατάξεις των γνησίων τα μεταξύ τους ζητήματα( Καρπαθακική- Καβουριδική,Κάτσουρας ή Αναγνώστου- Μάννης η Βαρβέης ), τότε είμαστε σύμφωνοι.
   Το ΤΕΡΑΣ του αντιχρίστου Παλαιοημερολογιτισμού είναι το εμπόδιο της Αποτειχισης από τους Οικουμενιστές.Ο π.Ε.Τρικαμηνάς τσεκουρώνει το ΤΕΡΑΣ( αγιότατος Σεραφείμ Ρόουζ ) και οι Τσακίρογλου και Ρίζος το αποτελειώνουν.
   Η Σύναξη των Αποτειχισμένων θα καταδικάσει την καινοτομία των Γ.Ο.Χ. και τους ίδιους(όπως η Α' Οικουμ.Σύνοδος καταδίκασε τους αιρετικους Τετραδίτες- Πρωτοπασχίτες).Το σχίσμα είναι κόλαση(χωρίς Μυστήρια και Χάρη Θεού).Η αίρεση και το σχίσμα σε χωρίζουν από τον Θεό και γι'αυτό η Εκκλησία τα πολεμάει και θα τα πολεμαει.

   Διαγραφή

  4. Προς Σαχάρ 26 Μαΐου 2017 - 12:38 μ.μ. :

   Γράφετε :

   " Η Σύναξη των Αποτειχισμένων θα καταδικάσει την καινοτομία των Γ.Ο.Χ. και τους ίδιους(όπως η Α' Οικουμ.Σύνοδος καταδίκασε τους αιρετικους Τετραδίτες- Πρωτοπασχίτες). "

   Από ποιους Ορθόδοξους Επισκόπους θα αποτελείται η ιδιότυπη αυτή σύναξη που αναφέρετε ?

   Διαγραφή
  5. @Kyriakos Varveris26 Μαΐου 2017 - 2:13 μ.μ.

   Ἀγαπητέ μου ἀδερφέ, ὅλοι αὐτοί πού γράφουν αὐτά τά φαιδρά εἶναι κρυπτο-οικουμενισταί, γι' αὐτό καί ἀρνοῦνται λυσσωδῶς νά ἐπανέλθουν στήν πρό-τοῡ-1924 ἐκκλησιαστικήν κατάστασιν. Ἐδῶ δέχονται, ἤ μᾶλλον ὑπερασπίζονται, τήν ἑορτολογικήν καινοτομίαν, καί θά λογαριάσουν τόν Συνοδικόν θεσμόν; Πιθανόν νά φωνάξουν τόν Ἀρτέμιον καί νά κάνουν "Οἰκουμενικήν Σύνοδον"!!! Ἀρκεῖ πού θά καταδικάσουν τούς Ὀρθοδόξους τοῦ π.ἑ., αὐτός εἶναι ὁ καημός των!

   Διαγραφή
  6. Αγαπητε κ. Χατζηνικολαου,
   αν ΟΛΟΙ οι αποτειχισμενοι πατερες αποδεχθουν να επιβληθη σε ολους το παλιο ημερολογιο ουδεις θα αρνηθη να το εφαρμοση.
   Το ημερολογιο δεν ειναι δογμα. Με τιποτα.

   Διαγραφή
 45. Δυστυχως πισω απο αγωνιστικο φρονημα,που καλως το εχουμε,κρυψαμε ολα τα παθη μας και μονοι μας πεσαμε στην παγιδα.Τωρα ολα τα κακως κειμενα που εχουμε μεσα μας τα εκδηλωνουμε στον αντιοικουμενιστικο αγωνα μας για αυτο και δεν ερχεται ομονοια και συμπνοια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Προς ανωνυμο 25 Μαιου 6.16:

  Μηπως σου περασε ποτε απ το μυαλο,οτι αυτος στον οποιο απευθυνεσαι,μπορει να εχει κανει τον κοπο να ταξιδεψει μεχρι την ΑΡΙΖΟΝΑ της Αμερικης και να εχει μιλησει με τον ιδιο τον γεροντα ΕΦΡΑΙΜ τον ΦΙΛΟΘΕΙΤΗ,τον υποτακτικο του Αγιου Ιωσηφ του Ησυχαστη,και επομενως να εχει παρει πληροφοριες κατευθειαν απο την ΠΗΓΗ,για τον Αγιο Ιωσηφ τον Ησυχαστη?

  Να σου το πω για τελευταια φορα,και ελπιζω να βγεις απο την πλανη.Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ ηταν υπερ της διατηρησης του ΠΑΛΑΙΟΥ ημερολογιου,χωρις ομως ΣΧΙΣΜΑ μεσα στην εκκλησια.

  Γιαυτο και αρχικα στηριξε τους ΓΟΧ,και στην συνεχεια τους εγκαταλειψε,οταν ειδε οτι εχασαν τον ελεγχο και εκτροχιαστηκαν στο σχισμα και σε πολλα αλλα κακα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Πληροφοριες μας ΕΓΚΥΡΕΣ αναφερουν οτι ο Εφραιμ ο Φιλοθεϊτης ειναι πλεον ενα σαν φυτο, μονο ευλογια σκορπαει δεν μπορει να πει τιποτα αλλο πνευματικο.Εχει βαθυ γηρας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Κυριε Οδυσσεα,ας το ακουσουν αυτο που ειπατε για τον γεροντα Εφραιμ Φιλοθειτη,οσοι βιαζονται να τον κατηγορησουν για οικουμενισμο.

  Μακαρι να μπορουσαμε να τον βοηθησουμε σε κατι.Ελπιζουμε μονο να εχει καθε μερα την αγαπη και την φροντιδα ολων οσοι ειναι διπλα του,γιατι το αξιζει.ΕΧΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΑΣ!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Διάβασα το βιβλίο του εκλεκτού και ομολογιτού Ιωάννη Ρίζου και θαύμασα της εξυπνάδα αυτού του ανθρώπου.
  Διάβασα και την απάντηση του Νικολάου Μάννη.Βλέπω ότι ο άγιος Χρυσόστομος Καβουρίδης(ο Ευστρατιάδης κλπ. ) ονομάζει τους Παπικούς "Εκκλησία"!Βλέπω που μας λέει (ο άγιος πρώην Φλωρίνης)ότι"το ημερολόγιο δεν είναι δόγμα πίστεως".
  Βλέπω τον κ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ να σταματάει τον διάλογο για ένα λάθος του Μάννη Νικολάου(λέει τον κ. Ρίζο αναθεματισμένο,γιατί βρε Νικόλα;)!Παρακαλώ τον κ. Ρίζο να απαντήσει και τον Νικόλα απ'την Βερδικούσα να διαγράψει την πρόταση που προσβάλει τον κύριο Ρίζο (και να ζητήσει συγνώμη για την αφέλειά του).Ο εγωϊσμός είναι θάνατος πνευματικός και πρέπει να μας διδάξουν με την εν Χριστό αγάπη τους οι γνήσιοι ορθοδοξοι και όχι με αναθέματα.Ξύπνα Νικόλα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου