Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2015

Ο ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΧΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΑΣ;

Ο ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΧΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΑΣ;Λέων Μπράνγκ

   ταν στή Γενική Συνέλευση τς 7ης Μαρτίου 2014 το Τµήµατος Θε­ο­λογίας το ΑΠΘ λήφθη µέ µεγάλη πλειοψηφία πόφαση γιά τήν δρυση Τµή­µατος σλαµικν Σπουδν µέσα στή Θεολογική Σχολή το ΑΠΘ (πό τούς παρόντες 30 καθηγητές ψήφισαν: 23 πέρ, 6 κατά καί 1 λευκό) φάνηκε τι ξεπλάγησαν ο πάντες. Καί µως κανονικά δέν θά πρεπε νά πάρξει κπληξη, διότι πό τό καλοκαίρι το 2008 ρχισε νά ξετυλίγεται να ντεχνα καταστρωµένο σχέδιο, πού δήγησε βαθµηδόν στήν πόφαση ατή.
Τό καλοκαίρι το 2008 µέ τρες γκυκλίους τό πουργεο Παιδείας, καταστρατηγντας τό Σύνταγµα, χωρίς καµιά οσιαστική φορµή καί παί­τηση εχε καταστήσει τό Μάθηµα τν Θρησκευτικν προαιρετικό γιά τούς ρθόδοξους µαθητές(!), µέ ποτέλεσµα νας µεγάλος ριθµός παιδιν δίως στήν Γ΄ Λυκείου γιά ενόητους λόγους νά ζητάει παλλαγή πό τό µάθηµα. Τό ποτέλεσµα: µιά πρωτοφανής ναστάτωση, κόµα καί λειτουργικά προβλή­µατα στά σχολεα.
Τό 2010 ξεκίνησε κατάρτιση νέων Προγραµµάτων Σπουδν (ΠΣ) γιά τήν Πρωτοβάθµια καί Δευτεροβάθµια κπαίδευση. Καί τσι τέθηκε πό πλευρς το Μαθήµατος τν Θρησκευτικν µεγάλη εκαιρία – χαρα­κτη­ρισµός προέρχεται πό κσυγχρονιστές θεολόγους, πού κατάρτισαν τό νέο ΠΣ στά Θρησκευτικά– γιά τήν ναβάθµιση το µαθήµατος, γιά να µά­θη­µα ποχρεωτικό γιά λους χωρίς καµιά δυνατότητα παλλαγς, γιά να µάθηµα πού νταποκρίνεται στή (δθεν) πολυπολιτισµική κοινωνία πού ζοµε. Τό ποτέλεσµα: λλαγή το περιεχοµένου το µαθήµατος. πό ρθόδοξο θρησκευτικό µάθηµα γινε πολυθρησκειακό. ξι µεγάλες θρησκεες καί τρες χριστιανικές µολογίες µέ βαρύτητα στήν ρθόδοξη Παράδοση - µιά παραχώρηση µέ καθαρά ποσοτικό χαρακτήρα, φο στόχος το Προγράµµατος σύµφωνα µέ τούς µπνευστές του
εναι «πέρβαση τς θρησκευτικς πολυτότητας», φο «στίς περισσότερες θρησκεες πάρχουν “πηγές” θεραπείας καί συµφιλίωσης» - διδάσκονται παράλληλα πό τήν Γ’ Δηµοτικο. δη πό τό 2011 τό νέο ΠΣ φαρµόζεται πιλοτικά µέ προοπτική τή γενική του φαρµογή ργότερα.
Τό 2013 ψηφίστηκε νόµος 4115/2013 πού παραχώρησε στούς Μου­σουλ­µάνους λληνες Πολίτες τς µειονότητας τς Θράκης τό δικαίωµα νά διδάσκονται τή θρησκευτική τους παράδοση καί στά δηµόσια σχολεα τς Θράκης (στά µειονοτικά σχολεα βάσει τν διεθνν συνθηκν πάρχει διδασκαλία τς θρησκείας τς µειονότητας). Τό πόµενο βµα, ναγγελία τν ντίστοιχων σπουδν σέ νώτατη Πανεπιστηµιακή Σχολή καί πόλυτη ξίσωση τν σπουδν ατν µέ τίς ρθόδοξες Θεολογικές Σπουδές, γινε πό τόν Γενικό Γραµµατέα Θρησκευµάτων το πουργείου Παιδείας Γεώρ­γιο Καλαντζή στίς 29 κτωβρίου 2013 στή Θεσσαλονίκη σέ µερίδα γιά τίς ξίες τς Χριστιανο-σλαµικς συνύπαρξης στήν λλάδα. Τό βασικό του πιχείρηµα ταν: πως πάρχει τό ρθόδοξο µάθηµα τν Θρησκευτικν γιά τούς ρθόδοξους µαθητές, τσι φείλει νά πάρχει καί τό ντίστοιχο µάθηµα γιά τούς Μουσουλµάνους µαθητές, πως πάρχουν ρθόδοξες Θεο­λο­γικές Σπουδές πρέπει νά πάρχουν καί ντίστοιχες σλαµικές Σπουδές. Καί φυσικά δέν πιλέχθηκε π.χ. Φιλοσοφική Σχολή τς Κοµοτηνς λλά Θεολογική Σχολή τς Θεσσαλονίκης γιά νά τονισθε πόλυτη ποιοτική ξίσωση (γιά τήν γεσία το πουργείου Παιδείας) τς ρθόδοξης Χριστι­α­νικς µέ τήν σλαµική θρησκευτική παράδοση. Τό πόµενο βµα θά εναι προφανς µετατροπή τν Θεολογικν Σχολν σέ Σχολές προβολς διαφόρων Θρησκειν, γιά νά νταποκρίνονται ατές στή στοχοθεσία το νέου Μαθήµατος τν Θρησκευτικν, πού λοφάνερα εναι πλήρης λλοίωση τς ρθόδοξης ταυτότητας το λληνικο λαο.
Μετά πό ατή τή σύντοµη εσαγωγή στή συνέχεια τς εσηγήσεώς µου θά πικεντρωθ στίς σλαµικές Σπουδές. πάρχει, βέβαια, σέ λες τίς Θεολογικές Σχολές µας µιά δρα Θρησκειολογίας, ποία µελετάει τό παγκόσµιο φαινόµενο τς θρησκείας καί τήν πίστη πως καί τόν πολιτισµό πού χουν παράξει ο διάφορες θρησκεες. Καί, προφανς, εναι σηµαντικότατη δρα ατή. λλο εναι, µως, ατή µελέτη τν διαφόρων θρησκειν καί ντελς λλο τό Τµµα σλαµικν Σπουδν πού σχεδιάζεται καί θά χει να ντίστοιχο σκοπό µέ ατό τν ρθόδοξων Θεολογικν Σχολν, δηλ. τήν κατάρτιση, µπέδωση, διδασκαλία, προβολή καί διάδοση το σλάµ!

Τί Εστί Ισλάµ;
φ’ σον, µως, τό πουργεο Παιδείας καί τό Θεολογικό Τµµα τς Θεολογικς Σχολς το Α.Π.Θ. περθεµατίζουν ατν τν σπουδν ς κάνουµε µες δ µαζί τά πρτα βήµατα ξετάζοντας τίς σπουδές ατές!!!
ς δοµε πρτα π’ λα, τί σηµαίνει λέξη σλάµ. σλάµ σηµαίνει: ποταγή στόν λλάχ, κούσια καί ναγκαστική, πως µαρτυρε περίτρανα στορία καί σηµερινή πραγµατικότητα. ποµένως ο σπουδές ατές ποβλέπουν στήν µπέδωση, κατάρτιση, διδασκαλία, προβολή καί διάδοση τς ΥΠΟΤΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΑΛΛΑΧ. Γιά νά γίνει κατανοητή ατή ποταγή στόν λλάχ, θά θελα νά ναφερθ σέ δύο παραδείγµατα:

α. Σαουδική ραβία 2002: 14 µαθήτριες πέθαναν καί πολλές λλες τραυµατίστηκαν σέ πυρκαγιά σέ Σχολεο στή Μέκκα (11.3.2002). Γιατί; θρησκευτική στυνοµία δέν φησε τά κορίτσια νά γκαταλείψουν τό κτήριο πειδή δέν φοροσαν µπούρκα καί πειδή δέν τά περίµεναν νδρες συγγενες ξω πό τό σχολεο νά τά συνοδεύσουν. πίσης δέν πιτρεπόταν εσοδος τν πυροσβεστν στό σχολεο, γιά νά σώσουν τά κορίτσια, πειδή ταν ν­δρες καί σέ νδρες δέν πιτρέπεται νά εσέλθουν στίς διδακτικές αθουσες γυναικν!

β. Λιθοβολισµός γιά τό δίκηµα τς µοιχείας: Σέ νάρτηση http://heilgap.blogspot.nl/2014/05/al-shabaab.html πό τίς 10.5.2014 δόθηκε εδηση µέ βίντεο καί φωτογραφίες γιά τόν λιθοβολισµό µέχρι θανάτου νός κοριτσιο στήν περιοχή Lower Shabelle τς Νότιας Σοµαλίας γιά ποτιθέµενη µοιχεία. Τό κορίτσι θάφτηκε µέχρι τό στθος σέ µιά τρύπα βάθους νάµισι µέτρου καί πέτρες κσφενδονίστηκαν στό κεφάλι του, µέχρι νά πέσει νεκρό.
λα ατά γιναν σύµφωνα µέ τή Σαρία, τήν τέλεια τάξη γιά τήν φαρµο-γή το θελήµατος το λλάχ κατά τήν Θεολογία το σλάµ. Σαρία θεωρε­ται θείας προελεύσεως καί γιά τόν λόγο ατό δέν µπορε νά λλάξει. Ατή θά φέρει σέ λες τίς κοινωνίες τήν ερήνη! Ρυθµίζει τόσο τήν κάθετη σχέση µέ τόν λλάχ σο καί τίς ριζόντιες σχέσεις µεταξύ τν νθρώπων. Δέν πρόκειται µως γιά κωδικοποιηµένο νοµικό βιβλίο, δέχεται καί ρµηνεία καί γι’ ατό διαφοροποιεται σέ µεµονωµένα ζητήµατα, πειδή πηγές της κτός πό τό Κοράνιο εναι καί Παράδοση (hadith) καί ρµηνεία ατν γινε πό πρώϊµους σλαµικούς νοµικούς καί θεολόγους, ποία ρµηνεία δήγησε στή δηµιουργία τεσ­σάρων Σουννιτικν «Νοµικν Σχολν» καί µις Σιϊτικς. Δέν πρόκειται µως γιά σµα σαφν ντολν, στό ποο θά µποροσε νά εσαγάγει κανείς ποικίλες ρµηνεες. δίως στό Οκογενειακό καί Ποινικό Δίκαιο ο δηγίες το Κορανίου καί τς Παράδοσης εναι µέ µεγάλη σαφήνεια διατυπωµένες καί δέν φήνουν παρά µόνο λάχιστο περιθώριο ρµηνειν.
δίως γιά τό Κοράνιο πρέπει νά σηµειωθε δ, τι κατέχει πόλυτη αθεντία στό σλάµ. Θεωρεται οράνιο βιβλίο, δηµιούργητο, λάνθαστο πού πρξε καί θά πάρχει πάντοτε µαζί µέ τόν λλάχ. Τό συγκεκριµένο βιβλίο, τό ποο ο µουσουλµάνοι κρατον παράλλακτο στά χέρια τους πό τόν τρίτο χαλίφη, τόν Οθµν, γι’ ατούς εναι ντίγραφο το ορανίου πρω­τοτύπου πού βρίσκεται νώπιον το λλάχ.

Τό Οικογενειακό Δίκαιο
Γιά τίς σχέσεις νδρν καί γυναικν τό Κοράνιο δέχεται µέν ς πρός τή δηµιουργία τους (σούρα 39,6 καί 49,13), ς πρός τίς βασικές τους πο­χρεώσεις (πέντε στύλοι) καί ς πρός τήν πόσχεση το παραδείσου (33,35) να εδος σότητας, ποία, µως, σέ λλα χωρία ναιρεται σαφέστατα. κε διακηρύττεται νωτερότητα τν νδρν: «Ο νδρες ξουσιάζουν τίς γυνακες, πειδή λλάχ τούς κανε νώτερους καί πειδή ξοδεύουν τά γαθά τους γιά νά τίς συντηρήσουν» (4,34). Τό θεµελιώνει καί τό χωρίο πού πιτρέπει τήν πολυγαµία τν νδρν: «Μπορετε νά παντρεύεστε λλες γυνακες πού σς φαίνονται καλές: δύο, τρες, τέσσερεις π’ ατές. λλά ν φοβστε πώς δέν θά µπορετε νά τίς µεταχειριστετε λες µέ σότητα, τότε παντρευτετε µιά µόνο σες σκλάβες χετε» (4,3). δεύτερος, τρίτος καί τέταρτος γάµος το νδρα σηµαίνει φυσικά τήν ντίστοιχη ποβάθµιση τς γυναίκας, πό πρώτη σέ δεύτερη, σέ τρίτη καί σέ τέταρτη. Στή Σιϊτική παράδοση, πί πλέον, πιτρέπεται νας γάµος περιορισµένου χρόνου πό­λαυσης, π.χ. γιά τή διάρκεια νός ταξιδιο.
Χαρακτηριστικό στή συνάφεια ατή εναι καί πόλυτη λευθερία πού δίνει τό Κοράνιο στούς νδρες σχετικά µέ τίς σεξουαλικές σχέσεις µέ δολες: «Μακάριοι εναι ο πιστοί, ο ποοι … πέχουν πό σεξουαλικές σχέσεις, κτός πό κενες µέ τίς συζύγους τους καί σες σκλάβες κατέχουν» (23,1-6. Βλ. πίσης:  4,24˙ 4,3˙ 70,28-30). Ατή λεύθερη χρήση τν σκλάβων πιτράπηκε πό τόν λλάχ γιά τήν κανοποίηση τν σεξουαλικν ναγκν τν διοκτητν τους, τν πιστν νδρν Μουσουλµάνων! Μάλιστα, γιά τή ρύθµιση τν σχέσεων το δίου το Μωάµεθ µέ τό γυναικεο φύλο, ποος εχε καταγεγραµµένες τουλάχιστον 9-11 γυνακες, λλάχ το παρέδωσε µιά εδική γι’ ατόν ποκάλυψη: « Προφτα, σο πιτρέπεται νά παντρευτες τίς γυνακες πού προικοδότησες, σες πέκτησες µέ τήν δεξιά σου (ννοονται ο σκλάβες πού το δόθηκαν πό τόν λλάχ ς λεία)... καί κάθε λλη πιστή γυναίκα πού θέλει νά φοσιωθε σέ σένα. Ατό τό δικαίωµα τό δίνουµε µόνο σέ σένα...» (33,50).
Παρατηροµε δ µεταξύ τν λλων καί τή δουλεία ς µιά φυσική κατάσταση, δοσµένη πό τόν λλάχ γιά τούς πιστούς του. Ατό πιβεβαιώ­νεται καί πό τά χωρία το Κορανίου 16,71 καί 30,28. δουλεία εναι µέρος τς φυσικς κοινωνικς τάξης το κόσµου πως χει δηµιουργηθε πό τόν λλάχ.
νωτερότητα τν νδρν πιβεβαιώνεται καί πό τήν πρακτική τς συνάψεως γάµου. Παραδοσιακά γίνεται συµφωνία το κηδεµόνα τς γυναίκας µέ τόν νδρα. Συχνά οτε κν παρουσία τς γυναίκας θεωρεται παραίτητη, φο νοµικά δέν χει δικαίωµα πογραφς. Τό κατώτατο ριο λικίας πό παλαιά ταν 9 τν, πειδή Μωάµεθ  σύµφωνα µέ τήν Χαντίθ, τήν Παράδοση το σλάµ, παντρεύτηκε τήν γαπηµένη του γυναίκα ϊσσά ( διος περίπου 50 τν) σέ λικία 6 τν καί ξεκίνησε τήν γγαµη ζωή µαζί της σέ λικία 9 τν. Σήµερα σέ ρκετές µουσουλµανικές χρες τό κατώτατο ριο λικίας χει νέβει σέ 16 18 τν.
Μέ τό συµφωνητικό γάµου καί τήν νάληψη τς πληρωµς τς διατροφς νδρας ποκτάει τό δικαίωµα στό σµα τς γυναίκας: «Ο γυνακες σας», κηρύττει τό Κοράνιο, «εναι χωράφια σας˙ πηγαίνετε, λοιπόν, µέσα στά χω­ράφια σας, πως καί ποτε σς ρέσει» (2,223. Βλ. καί 2,187). πίσης νδρας ποκτάει τό δικαίωµα λήψης πειθαρχικν µέτρων, ν τό παιτον ο περιστάσεις: «Ο καλές γυνακες εναι πάκουες ... Ατές δέ πού φοβάστε πώς εναι νυπάκουες, νά τίς συµβουλεύετε, νά τίς στέλνετε σέ χωριστά κρε­βάτια καί νά τίς χτυπτε. πειτα ν σς πακούσουν, νά µή κάνετε καµιά λλη πράξη ναντίον τους» (4,34). γυναίκα, πό τήν πλευρά της, µέ τό συµφωνητικό γάµου ποκτάει τό δικαίωµα τς φροντίδας το νδρα γι’ ατήν: «Ο νδρες ξουσιάζουν τίς γυνακες, πειδή λλάχ τούς κανε νώτερους καί πειδή ξοδεύουν τά γαθά τους γιά νά τίς συντηρήσουν» (4,34).
Τό διαζύγιο κ µέρους τν νδρν εναι εκολη πόθεση, ρκε νά προφέρουν σύµφωνα µέ τό Κοράνιο τρες φορές τό «Talaq», «σέ διώχνω». άν τό λένε µόνο µία φορά, µπορε µέχρι τό διάστηµα τν τριν µηνν νά πάρουν τήν γυναίκα τους πίσω (2,229-230). γυναίκα µέχρι τότε µένει σέ κκρεµότητα. κ µέρους τς γυναίκας τό διαζύγιο πιτυγχάνεται µόνο µέσ δικαστικς ποφάσεως.
Χαρακτηριστική γιά τήν ποτίµηση τς γυναίκας εναι καί ξία τς καταθέσεώς της σέ δικαστήριο: κατάθεση νός νδρα ναιρεται µόνο µέ τήν κατάθεση δύο γυναικν: «Μιά γυναίκα µόνη µπορε νά κάνει λάθος» (2,282).
Μιά παρόµοια ντίληψη φανερώνεται καί στό κληρονοµικό δίκαιο: να κορίτσι κληρονοµε πάντα µόνο το µισό κείνου πού θά παιρνε στή θέση της να γόρι (4,11).

Τό Ποινικό Δίκαιο
Τό σλαµικό Ποινικό Δίκαιο συνήθως χωρίζεται σέ παραβάσεις ρίων, ντεκδικήσεως καί κρίσεως. Ο πρτες, ο hadd παραβάσεις, ναφέρονται στά ρια πού λλάχ χει θέσει στό Κοράνιο. Θεωρονται γκλήµατα πού δέν προσβάλλουν τό νθρώπινο λλά τό θεο δίκαιο. Περιλαµβάνονται τά ξς:
Μοιχεία καί πορνεία: Τό Κοράνι πιβάλλει γιά νύπανδρους (24,2 –3) 100 βουρδουλιές, Παράδοση γιά παντρεµένους τή θανατική ποινή. Θεωρητικά διες ποινές πιβάλλονται στούς νδρες καί στίς γυνακες, λλά γιά τούς νδρες πάρχουν πολύ περισσότερα περιθώρια (χρειάζονται π.χ. 4 µάρτυρες). Γιά τή γυναίκα συχνά γκυµοσύνη εναι ρκετή πόδειξη.
Συκοφαντία στήν περίπτωση πορνείας: Τό Κοράνι (24,2 – 3) πιβάλλει 80 βουρδουλιές.
Κλοπή σέ βαριά µορφή: Τό Κοράνι (5,33+38) πιβάλλει κρωτηριασµό, τήν πρώτη φορά το δεξιο χεριο καί σέ περίπτωση παναλήψεως το ριστερο ποδιο.
Ληστεία πί δο: νάλογα µέ τή βαρύτητα (φόνος χι) πιβάλλονται κρωτηριασµός το δεξιο ποδιο καί το ριστερο χεριο θανατική ποινή µέ δηµόσια κτέλεση, συχνά µέσ σταυρώσεως.
Κατανάλωση ονοπνευµατωδν ποτν: πιβάλλονται 40-80 βουρδου­λιές σύµφωνα µέ τήν Παράδοση.

µοφυλοφιλία – παιδεραστία καί βιασµός: Σύµφωνα µέ τή Παράδοση πιβάλλεται ποινή νάλογη µέ τίς τοπικές παραδόσεις, µέχρι καί θανατική ποινή.
ποστασία – κπτωση πό τό σλάµ: Σύµφωνα µέ λες τίς σχολές δι­καίου πιβάλλεται θανατική ποινή, ν καί τό Κοράνιο πειλε µόνο µέ τιµωρία µετά θάνατον.
Τά γκλήµατα ντεκδικήσεως (qisas) πως δολοφονία, σοβαρή σω­µα­τική κακοποίηση κ.. δέν προσβάλλουν τό Θεο λλά µόνο τό νθρώπινο δίκαιο. παιτον τήν πρόκληση τς διας βλάβης τή θανάτωση το νόχου µέ παρουσία δικαστή, γιά νά τηρεται αστηρά ντιστοιχία καί γιά νά µήν πάρχει πέρβαση το µέτρου. Μόνο πιό στενός ρσενικός συγγενής το θύµατος µπορε νά ζητήσει τή θανάτωση. Τηρεται πόλυτα ρχή τς σότητας: Π.χ. νας νδρας γιά ναν νδρα, µιά γυναίκα γιά µιά γυναίκα, νας σκλάβος γιά να σκλάβο (2,178). ν δέν µπορε νά τηρηθε ατή σότητα, δέν πιτρέπεται ντεκδίκηση. οκογένεια το θύµατος µπορε νά παραιτηθε πό τή θανάτωση το νόχου καί νά ζητήσει τή πληρωµή τιµς το αµατος (π.χ. στό ράν γιά ναν νδρα ρίζονται σήµερα: 100 καµλες, 200 γελάδες, 200 χιτνες εµένης καί 1000 Ντινάρια. Γιά τίς γυνακες παιτεται κατά κανόνα τό µισό). ν προκλήθηκε σωµατική βλάβη, µόνο τό διο τό θύµα χει τό δικαίωµα νά προκαλέσει στό δράστη τήν δια βλάβη. Μπορε µως καί νά ζητήσει ποζηµίωση.
Τέλος γιά τά δικήµατα κρίσεως (ta‘zir) πως ψευδοµαρτυρία, προσ­βο­λή, χρηµατισµός, πλαστογραφία, ξαπάτηση, κβιασµός κ.. ποινή ρίζεται σύµφωνα µέ τήν κτίµηση το δικαστή.

Ισλαµικός Επεκτατισµός  - Τζιχάντ
λος κόσµος νήκει στόν λλάχ: Ατή εναι πόλυτη πεποίθηση τν µουσουλµάνων. φο µως διαµόρφωση τς ζως καί ο ντιλήψεις τν λαν γιά τό Θεό ποικίλουν, πιβάλλεται στή συνέχεια διαχωρισµός ατο το κόσµου το λλάχ σέ Χώρα τς Ερήνης, δηλ. το σλάµ (κε πού πικρατε τό σλάµ σέ µεγάλο ποσοστό) καί Χώρα το Πολέµου (κε πού φείλει νά πικρατήσει τό σλάµ) σπου τελικά νά πιτευχθε σέ λο τόν κόσµο ποταγή στό θέληµα το λλάχ. τσι σέ 95 στίχους το Κορανίου λλάχ δίνει τήν ντολή γιά ερό πόλεµο. Μία γεύση µς δίνουν τά ξς χωρία:
« πόλεµος εναι ποχρέωσή σας ... Κανέναν π’ ατούς νά µήν τόν κάνετε φίλο σας πρίν δεχθε νά πορεύεται στίς δούς το λλάχ. Καί που σς γυρίσουν τήν πλάτη νά τούς πιάσετε καί νά τούς σφάξετε» (4.91).
«Χειρότερα πό τά ζα εναι στά µάτια το λλάχ ο πιστοι» (8.57).
« µισθός κείνων πού ναντιώνονται στόν λλάχ καί στόν πόστολό του εναι νά σκοτώνονται καί νά σταυρώνονται νά κρωτηριάζονται σέ χέρια καί πόδια ναλλάξ» (5.37).
«ταν συνανττε πίστους, κόψτε τους τά κεφάλια µέχρι νά προκαλέ­σετε σφαγή... άν ντως θελε λλάχ, τότε διος θά εχε πάρει κδίκηση πό ατούς, µως θελε νά δοκιµάζει τούς µέν διά τν δέ. Καί κενοι πού σκοτώνονται στό νοµα το λλάχ … θά τούς εσαγάγει στόν παράδεισο» (47.4-7).
Ατή µικρή καί σύντοµη περιπλάνηση στίς παραπάνω οσιαστικές πλευρές τς συµβιώσεως τν νθρώπων, πως τίς ρίζει τό Κοράνιο, πιστεύ­ουµε, τι φωτίζει να σηµαντικό µέρος τν σλαµικν Σπουδν, φο τό Κοράνιο ποτελε ναµφισβήτητα τήν καρδιά το σλάµ.
Μετά πό σα κθέσαµε παραπάνω ναρωτιόµαστε:
Δέν εναι παραλογισµός σχατη προδοσία γιά µιά χώρα µέ στω στοιχειδες νθρωπιστικό πόβαθρο νά προβάλλει µέσα πό νώτατα κπαιδευτικά δρύµατά της ατήν τήν θρησκεία πού κηρύττει: τήν περιφρόνηση καί τόν ξευτελισµό τς γυναίκας, τή δουλεία, να πάνθρωπο, νατριχιαστικό σύστηµα ποινικο δικαίου, µεθόδους θρησκευτικο πεκτατισµο πως σφαγές, ποκεφαλισµούς, σταυρώσεις καί κρωτηριασµούς;
Δέν γγίζει τά ρια το παραλόγου καί τς σχάτης προδοσίας κατά τν ρθοδόξων πολιτν της, πολιτική γεσία τς λλάδος ταν ποχρεώνει τόν µαρτυρικό λληνικό λαό µας (το ποίου ο πρόγονοι χουν ποστε µύ­ρια σα δεινά καί σφαγές ν νόµατι το λλάχ), νά ποδεχθε καί νά χρη­µατοδοτήσει τήν προβολή καί τήν διάδοση το σλάµ πό τά Α.Ε.Ι. τς χώρας µας, µάλιστα δέ πό τή Θεολογική Σχολή το Α.Π.Θ., πως καί πό τά δηµόσια σχολεα τς Π/βάθ­µιας καί Δ/βάθµιας κπαιδεύσεως;

 Δρ. Θεολογίας

«ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» ρ. Τεύχους 142

ούνιος - ούλιος 2014* Εσήγηση στήν µερίδα « ρθόδοξη λλάδα καί τό σλάµ», πού πραγ­µα­τοποιήθηκε πό τό Παράρτηµα Βορείου λλάδος το Συλλόγου «ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ», πό τήν αγίδα τς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης στίς 21-5-2014 στήν Αθουσα Τελετν το Α.Π.Θ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου