Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Ο Μέγας Πάπας της Αμερικής ...τρέμει σύγκορμος!

Ο Μέγας Πάπας της Αμερικής ...τρέμει σύγκορμος!

   Ἀσφαλῶς τὰ παρακάτω (μὲ ἀφορμὴ ἀνάρτηση τοῦ Τελεβάντου, ποὺ μᾶς πληροφορεῖ πώς ...τρέμει σύγκορμος) δὲν τὰ γράφουμε γιὰ νὰ βοηθήσουμε τὸν κριτὴ τῆς Οἰκουμένης, καὶ "Πάπα" τῆς Ἀμερικῆς, νὰ ἀλλάξει τακτική! Ὁ κ. Τελεβάντος ἔχει χαράξει τον δρόμο του! Στηριζόμενος στὶς ἰδεοληψίες, τὶς φοβίες του καὶ τὶς ἀρρωστημένες σκέψεις του, ποὺ βάση ἔχουν ὄχι τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τοὺς Πατέρες, ἀλλὰ τὴν διεστραμμένη του φαντασία, ὁμιλεῖ γιὰ «συντεταγμένες αποτειχίσεις» καὶ κοινωνία μὲ τοὺς Οἰκουμενιστές, ἕως ὅτου κάποτε, κάποια Σύνοδος τοὺς καταδικάσει! Κι αὐτά, τὴν στιγμὴ ποὺ ὁλόκληρη ἡ Ἁγιογραφικὴ καὶ Πατερικὴ Παράδοση μιλᾶ γιὰ ἄμεση ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, ποὺ ἡ ἀλλοίωση τοῦ ὀρθόδοξου φρονήματος τῶν πιστῶν ἐπισυμβαίνει μὲ γεωμετρικοὺς ρυθμούς!
    Δυστυχῶς οἱ τοιοῦτοι, ὡς ὁ Τελεβάντος, κατὰ τὸν ἀπόστολο Παῦλο, ἔχουν παραστρατήσει «καὶ ἁμαρτάνουν ὄντες αὐτοκατάκριτοι» (Τίτ. 3, 11), «διαστρέφοντες τὰς ὁδοὺς Κυρίου τὰς εὐθείας» (Πράξ. 13, 10) καὶ κατασυκοφαντοῦντες τοὺς ἄλλους!
   Ἀφήνουμε στὴν ἄκρη τὰ ἑκατοντάδες πατερικὰ χωρία ποὺ ἔχουμε παρουσιάσει καὶ μένουμε σὲ τρία· μιὰ φράση τοῦ Εὐαγγελίου καὶ δυὸ χωρία ποὺ τοῦ ...ξέφυγαν καὶ τὰ δημοσιεύει τὸ ἴδιο τὸ ἱστολόγιο "Τελεβάντος"! Γιατὶ καὶ μόνον αὐτά, ἀρκοῦν γιὰ νὰ ἀποδείξουν τὴν διαστροφὴ ποὺ κάνει ὁ Τελεβάντος, συνεχίζοντας νὰ προπαγανδίζει τὴν κοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστές, ἕως ὅτου κάθε Ὀρθόδοξη φωνὴ θὰ ἔχει φιμωθεῖ, καθ' ὅν τρόπο τοῦτο πραγματοποιεῖται ἀκόμα και σ' αὐτὸ τὸ ἄλλοτε κάστρο τῆς Ὀρθοδοξίας, τὸ Ἅγιον Ὄρος!
     Μᾶς διδάσκει, λοιπόν, ὁ τῆς ἀγάπης Εὐαγγελιστής:
    «Εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρειμὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν, καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε» (Β΄ Ἰωάν. 1, 10).
 
   Καὶ μᾶς λέγει τὸ ἱστολόγιο Τελεβάντος, σὲ σημερινή του μάλιστα ἀνάρτηση (ταιριάζοντας βέβαια αὐτὰ ποὺ γράφει μόνο ὅπου τὸν συμφέρει, ὄχι ὅμως καὶ στὸν πατριάρχη Βαρθολομαῖο):
   «Μα ούτε και την ορθόδοξη απάντηση του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, που όντας φυλακισμένος έλεγε στους μονοθελήτας όταν τον ρωτούσαν: “ου κοινωνείς τω θρόνῳ Κωνσταντινουπόλεως;” ότι: “ου κοινωνώ... ότι τας αγίας τέσσαρας συνόδους εξέβαλον”... Δεν άκουσε ποτέ του τον Άγιο και Μεγάλο Φώτιο που συνιστούσε στους Ορθοδόξους “Αιρετικός εστίν ο ποιμήν; Λύκος εστί...φύγε την κοινωνίαν αυτού και την προς αυτόν ομιλίαν ως ιόν όφεως”» (ἐδῶ).

    Ὅλα αὐτὰ δὲν τὰ ἀκούει ὁ Τελεβάντος! Καὶ νὰ φανταστεῖ κανεὶς ὅτι ὁ πατρ. Βαρθολομαῖος δὲν κατάργησε 4 συνόδους (ὅπως ἀναφέρει ὁ ἅγιος Μάξιμος), ἀλλὰ 9 Οἰκουμενικὲς καὶ ἑκατοντάδες τοπικὲς ποὺ ὁμιλοῦν γιὰ "Μία" Ἐκκλησία καὶ "ἕνα" Βάπτισμα.
   Κι ἔχει τὴν ἀπαίτηση ὁ κ. Π. Τελεβάντος, νὰ μὴν ἀκολουθήσουμε τὸν Ἀπόστολο τοῦ Χριστοῦ, τοὺς Ἁγίους, ἀλλὰ τὸν ἑαυτό του, ποὺ ὑπηρετεῖ, πλέον, ἀντίχριστες καταστάσεις.

    Ὁ Μέγας «Πάπας» τῆς Ἀμερικῆς, λοιπόν, Τελεβάντος ...τρέμει σύγκορμος, ὄχι γιὰ τὸ σχίσμα ποὺ ἔχει κάνει ὁ Μέγας Πάπας τῆς Ἀνατολῆς κ. Βαρθολομαῖος, ἀλλὰ φοβούμενος μήπως καὶ βρεθοῦν ἄνθρωποι ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν τοὺς Ἁγίους καὶ θὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τοὺς σχισματικοὺς καὶ αἱρετικοὺς Πατριάρχες καὶ Ἐπισκόπους!


Τὸ δημοσίευμα Τελεβάντου:ΑΝΑΚΡΙΒΕΣ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ “ΟΜΟΛΟΓΙΑ”

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Διαβάσαμε, στο ιστολόγιο “Ομολογία”, το ακόλουθο ανακριβές σχόλιο που καταχωρήθηκε σε άρθρο του Πανοσ. Αρχιμανδρίτη Παίσιου Παπαδόπουλου που επιγράφεται Τι πρέπει να κάνουμε τώρα, ενάντια στην αίρεση του επαφρίζοντος οικουμενισμού;” 

“Όσο για τον Τελεβάντο και τα όσα κατά καιρούς γράφει εναντίον Σας από τα γραφόμενά του φανερώνεται ένας ακόμη παραπέρα
φόβος του, μήπως μελλοντικά οι Αποτειχισμένοι και οι Ορθόδοξοι του Πατρίου, αφού ωριμάσουν στον παράλληλο αλλά ουσιαστικά κοινό αγώνα τους, βρούν τον δρόμο της μεταξύ τους Ενότητος, γεγονός που πιστεύω ότι εάν κάποτε γίνει, θα εξυπηρετήσει την Ορθόδοξη Εκκλησία και τους αληθινούς Ορθόδοξους Χριστιανούς, βάζοντας για πάντα στο Ιστορικό και Εκκλησιαστικό περιθώριο τις θεωρίες που πίστεψαν και υπηρέτησαν κάποιοι "Αντιοικουμενιστές" για μία ζωή. Εύχομαι Θεού θέλοντος και Ευλογούντος να συναντηθούμε μία ημέρα όλοι οι αληθινοί Ορθόδοξοι στο μετερίζι του κοινού μας αγώνα.”

Το σχόλιο ανακριβώς αναφέρει ότι φοβούμαι ότι υπάρχει κίνδυνος οι ασύντακτες αποτειχίσεις να καταλήξουν σε σχίσμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν φοβούμαι μόνον αλλά τρέμω σύγκορμος ότι οι ασύντακτες αποτειχίσεις θα καταλήξουν σε σχίσμα. 

Ο κίνδυνος αυτός απορρέει καταρχήν από τη λανθασμένη ερμηνεία του ΙΕ΄ Κανόνα της ΑΒ΄ Συνόδου που κάνουν ορισμένοι -τονίζω και υπογραμμίζω το ορισμένοι- από τους αποτειχισθέντες. Ο κανόνας αυτός προνοεί σαφώς δυνητική και όχι υποχρεωτική διακοπή του μνημοσύνου του αιρετίζοντος επισκόπου πριν συνοδική διαγνώμη. 

Όσοι παρερμηνεύουν τον κανόνα και θεωρούν πλανεμένα ότι επιβάλλει και όχι απλά επιτρέπει τη διακοπή του μνημοσύνου του οικείου ιεράρχη όταν κηρύσσει γυμνή τη κεφαλή αίρεση, θα οδηγηθούν με μαθηματική ακρίβεια -αργά ή γρήγορα- σε διακοπή κοινωνίας με όλη την Εκκλησία, δηλαδή θα γίνουν σχισματικοί. Στη συνέχεια είναι πολύ πιθανόν να επιζητήσουν να έχουν κοινωνία με άλλους σχισματικούς (π. Ευθύμιο Τρικαμηνά, πρώην Ράσκας Αρτέμιο κτλ.) και στη συνέχεια δεν είναι καθόλου απίθανο να προχωρήσουν πάρα πέρα και να ενωθούν με τους Παλαιοημερολογίτες σχισματικούς.

Ασφαλώς και υπάρχει αυτός ο κίνδυνος για δύο λόγους:
1.) Καταρχήν επειδή πλείστοι όσοι -ασφαλώς όχι όλοι- από τους αποτειχισθέντες, δεν ξέρουν κανονικό δίκαιο και συγχύζουν το σχίσμα (τη διακοπή κοινωνίας με όλη την Εκκλησία) με την αποτείχιση (τη διακοπή του μνημοσύνου του οικείου ιεράρχη που κηρύσσει γυμνή τη κεφαλή αίρεση).

2.) Οι Οικουμενιστές έχουν βάλει στα σκαριά πρόγραμμα να καθαιρέσουν τους αποτειχισθέντες για να τους βγάλουν από τα πόδια τους. Αν τελικά συμβεί αυτό πόσο δύσκολο θα είναι για το διάβολο να τους ξεσηκώσει να ενωθούν με άλλους Νεοημερολογίτες σχισματικούς και στη συνέχεια με τους  Παλαιοημερολογίτες σχισματικούς;

Γι’ αυτό, σε αντίθεση με όσα αναφέρει ο σχολιογράφος του ιστολογίου “Ομολογία”, δεν φοβούμαι μόνον αλλά τρέμω σύγκορμος επειδή οι ασύντακτες αποτειχίσεις πιθανότατα θα καταλήξουν σε σχίσμα, αν ανοίξει το κουτί της Πανδώρας με την καθαίρεση και τον αναθεματισμό των αποτειχισθέντων.

Γι' αυτό παρακαλώ γονατιστός τον Χριστό να φωτίσει τον Πατριάρχη μας να μη προχωρήσει σε καθαιρέσεις και αναθεματισμό των αποτειχισθέντων επειδή οι συνέπειες μιας τόσο ασύνετης πράξης θα είναι κυριολεκτικά τραγικές για την ενότητα της Εκκλησίας.

1 σχόλιο:

  1. Το μέγιστο πρόβλημα είναι όχι τόσο οι ασύντακτες ή εν πειθαρχία αποτειχίσεις, οι οποίες είναι συνέπεια του προβλήματος, αλλά το ότι καταντήσαμε... η Ορθοδοξία να είναι "παπισμός" ενός πάπα της Ανατολής, και να παρακαλάμε τον Χριστό να τον φωτίσει, τον ένα, τον αρχηγό, να μην ... καθαιρέσει και αναθεματίσει τους ευσεβείς... Με ποιο δικαίωμα να τους καθαιρέσει αφού ανήκουν σε άλλη τοπική Εκκλησία; Μήπως στην Ορθοδοξία δεν υπάρχουν πλέον τοπικές Εκκλησίες, δεν υπάρχουν Σύνοδοι, δεν υπάρχουν Επίσκοποι, δεν υπάρχει Συνοδικό Σύστημα, δεν υπάρχει Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος, κι αν υπάρχουν είναι διακοσμητικά στοιχεία; Αυτό είναι το μέγιστο πρόβλημα κι όλα τα άλλα είναι συνέπειες.

    Όσο δεν επανέρχεται η Ορθοδοξία στην Ορθόδοξη Τάξι της Συνοδικότητος των ίσων Επισκόπων (συν πρεσβυτέροις και διακόνοις και λαού), χίλια μύρια δεινά θα ξεφυτρώνουν. Ο ένας, ο πρώτος, όσο και δήθεν "αλάθητος" και δήθεν "πρώτος" να είναι, όχι μόνον ως άνθρωπος θα κάνει λάθη, αλλά και η Εκκλησία υπό αυτόν τον ένα, τον πρώτο, δεν θα είναι Ορθόδοξη αλλά παπική. Εις μάτην οι "αποτειχίσεις" εάν δεν αποταχθεί το πρωτείον και το αλάθητον της Ανατολής.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου