Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

ΜΟΡΦΗ ΚΙ ΕΜΦΑΝΙΣΙ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΄ Α΄ του Θεολογου Φιλολογου Κων. ΣΙΑΜΑΚΗ      ΜΟΡΦΗ ΚΙ ΕΜΦΑΝΙΣΙ


ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 ΄
                                                                  Α΄

 του Θεολογου Φιλολογου Κων. ΣΙΑΜΑΚΗ

Ὅσοι Χριστιανοὶ μελετοῦμε τὴν Ἁγία Γραφή, μερικὲς φορὲς αἰσθανόμαστε τὴν ἐπιθυμία, ἂν μπορούσαμε, νὰ ξέραμε γιὰ τὰ μεγάλα βιβλικὰ πρόσωπα, ἄντρες καὶ γυναῖκες, καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τὸν Κύριο, πῶς ἦταν στὴ μορφὴ καὶ στὴ σωματικὴ τους διάπλασι, καμμιὰ φορὰ στὴν ἡλικία καὶ σ’ ἄλλα φυσικὰ ἰδιώματα, ἢ στὴν ἐμφάνισι, δηλαδὴ τί ῥοῦχα καὶ τί ὑποδήματα φοροῦσαν, τί κόμωσι εἶχαν, κι ἂν μερικὰ ἀπ’ αὐτὰ εἶχαν κάποια κοσμήματα.  καὶ σχεδὸν ταυτόχρονα στοὺς πιὸ πνευματικοὺς γεννᾶται τὸ ἐρώτημα, ἂν εἶναι σωστὸ οἱ πιστοὶ νὰ ἔχουμε ἕνα τέτοιο γνωστικὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὰ βιβλικὰ πρόσωπα, ποὺ ὑπηρέτησαν μιὰ τόσο ὑψηλὴ καὶ τόσο πνευματικὴ ὑπόθεσι, ὅπως εἶναι ἡ σωτηρία τῆς ἀνθρωπότητος, ὅπου πρυτανεύει τὸ πνεῦμα. ἀπαντώντας πρῶτα σ’ αὐτὸ τὸ ἐρώτημα, ἔχω νὰ πῶ ὅτι ἕνα τέτοιο ἐνδιαφέρον εἶναι σωστὸ σὲ τόσο βαθμὸ σὲ ὅσο καὶ τὸ ἱκανοποιεῖ ἡ Ἁγία Γραφὴ μὲ τὶς πληροφορίες ποὺ δίνει, τὶς πολλὲς ἢ τὶς λίγες. πρὶν προχωρήσουμε στὸ ζήτημά μας, εἶναι καλὸ νὰ λεχθοῦν μερικὰ γενικά.


      1. Ἡ Βίβλος γενικῶς δίνει ἐλάχιστες πληροφορίες αὐτοῦ τοῦ εἴδους, κι ὅταν τὶς δίνῃ, τὶς δίνει, ἢ ἐπειδὴ ἐξυπηρετοῦν κάποιον ἄλλο ἀνώτερο σκοπό της ἢ καὶ ἐντελῶς παρεμπιμπτόντως.


      2. Συγκριτικὰ μεταξὺ τῶν δυὸ Διαθηκῶν, ἡ μὲν Παλαιὰ δίνει ἀρκετὲς τέτοιες πληροφορίες, ἡ δὲ Κ. Διαθήκη γιὰ μὲν τὴν ἐνδυμασία καὶ τὴν ὑπόδησι καὶ τὴν κόμωσι δίνει μερικὲς πληροφορίες, γιὰ δὲ τὴ μορφὴ καὶ τὴ σωματικὴ διάπλασι δὲν δίνει ἀπολύτως καμμία.


      3. Γενικὲς ἢ ἀρνητικὲς πληροφορίες τοῦ εἴδους ποὺ συζητᾶμε μποροῦμε νὰ βγάλουμε ἀπὸ τὰ ἱερὰ κείμενα τῆς Βίβλου ἀρκετὲς καὶ θεμελιώδεις, ἔχοντας ὑπ’ ὄψι μας, ὅτι τὰ βιβλικὰ πρόσωπα ἀνῆκαν σὲ μία μόνο σαφῶς προσδιωρισμένη ἀνθρώπινη φυλή, τὴ λευκή, τὰ τῆς Π. Διαθήκης ὅλα ἀνεξαιρέτως καὶ τὰ τῆς Κ. Διαθήκης περίπου τὰ μισὰ σὲ ἕνα μόνο ἔθνος, τὸ Ἑβραϊκό, καὶ μάλιστα σὲ μιὰ ἐποχὴ καὶ μιὰ χώρα, ποὺ αὐτὸ δὲν εἶχε ἀκόμη καμμιὰ ἐπιμιξία μὲ ἄλλα ἔθνη. γνωρίζοντας ἐπίσης τὶς περισσότερες φορὲς πολὺ καλὰ τὸ οἰκονομικὸ ἐπίπεδο τῶν βιβλικῶν προσώπων, μποροῦμε βάσει τῶν γενικῶν μας ἱστορικῶν γνώσεων νὰ ὑποθέσουμε μὲ ἀρκετὴ ἐπιτυχία τὴν ἐξωτερική τους ἐμφάνισι (κόμωσι, ἐνδυμασία, ὑπόδησι, διακόσμησι). ἐπιμένοντας στὶς ἀρνητικές, τὶς γενικές, καὶ τὶς αὐτόματες πληροφορίες, θέλω νὰ πῶ ὅτι, γιὰ τὰ βιβλικὰ πρόσωπα, κι ἂν δὲν μποροῦμε νὰ ποῦμε πῶς ἦταν στὴ μορφή τους, ἐν τούτοις μποροῦμε πολλὲς φορὲς νὰ ποῦμε πῶς δὲν ἦταν.  μποροῦμε  δηλαδὴ νὰ ποῦμε ὅτι, ὅσοι ἦταν Ἑβραῖοι, καὶ ἦταν, καθὼς εἶπα, οἱ περισσότεροι, ἀποκλείεται νὰ εἶχαν -ἔστω και ἕνας ἀπ’ αὐτοὺς- ξανθὰ μαλλιὰ καὶ γαλανὰ μάτια, διότι στὸ ἄμικτο τότε Ἑβραϊκὸ ἔθνος τὰ χαρακτηριστικὰ αὐτὰ ἦταν ἀνύπαρκτα. τὰ ξανθὰ μαλλιὰ καὶ τὰ γαλανὰ μάτια εἶναι ἀποκλειστικὰ χαρακτηριστικὰ τῆς Β. Εὐρώπης, σὲ καμμιὰ ἄλλη ἤπειρο τῆς γῆς, οὔτε στὴ Ν. Εὐρώπη ἐξ ἀρχῆς, δὲν ὑπῆρχαν αὐτὰ τὰ χαρακτηριστικά. κι ὁπουδήποτε στὸν κόσμο ὑπάρχουν σήμερα, προέρχονται ἀπὸ αἷμα τῆς Β. Εὐρώπης. αὐτὰ λοιπὸν τὰ δύο χαρακτηριστικὰ ἀποκλείονται ἀπὸ τὰ βιβλικὰ πρόσωπα μὲ ὅση βεβαιότητα ἀποκλείονται καὶ τ’ ἄλλα δυὸ χρωστικὰ γνωρίσματα, τὸ μαῦρο καὶ τὸ κίτρινο χρῶμα τοῦ δέρματος. ἀνῆκαν ὅλοι ἀνεξαιρέτως στὴ λευκὴ φυλή, καὶ ἦταν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον μὲν μελαχροινοὶ μὲ μαῦρα μαλλιὰ καὶ μαῦρα ἢ καστανὰ μάτια. 
αὐτὰ ἀσφαλῶς ἰσχύουν γιὰ τὰ πρόσωπα ἀπὸ τὸν Ἀβραὰμ μέχρι τὸν τελευταῖο χρονικῶς ἀπόστολο, καὶ λίγο πρὶν ἀπὸ τὸν Ἀβραάμ. 
δὲν μποροῦμε νὰ τὰ βεβαιώσουμε γιὰ τοὺς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς ἀπὸ τὸν Ἀδὰμ μέχρι τὸ Νῶε καὶ λίγο ἔπειτα άπὸ τὸ Νῶε. 
ἂν καί, ἐπειδὴ γνωρίζουμε α΄) τὴν περιοχὴ τῆς γῆς ὅπου ἐγκαταβίωσαν μετὰ τὸν κατακλυσμὸ ὁ Νῶε καὶ οἱ ἄμεσοι ἀπόγονοί του, καὶ β΄) ὅτι τὸ χρῶμα τοῦ δέρματος τῶν μαλλιῶν καὶ τῶν ματιῶν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ κλῖμα καὶ τὸ ἔδαφος, μέσα στὰ ὁποῖα διαβιοῦν οἱ ἄνθρωποι, κι ἀπὸ τὶς τροφές, μὲ τὶς ὁποῖες τρέφονται, μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι τὰ χρώματα μαῦρο κίτρινο ξανθὸ καὶ γαλανὸ εἶναι μεταγενέστερες προσαρμοστικὲς μικρομεταβολές, καὶ νὰ ὑποθέσουμε ὅτι δὲν ὑπῆρχαν στὸ Νῶε καὶ τοὺς πρώτους ἀπογόνους του.


      4. Εἶναι πολλαπλῶς βεβαιωμένο, ὅτι οἱ ἀρχαῖοι ἄνθρωποι ἦταν γενικῶς πιὸ κοντοὶ καὶ λεπτοὶ καὶ μικρόσωμοι ἀπὸ τοὺς σημερινούς, πιὸ μυώδεις, ὄχι τόσο δυνατοὶ σωματικῶς ὅσο οἱ σημερινοί, ἀλλὰ πιὸ ὄμορφοι, καὶ κυρίως εἶχαν πολὺ μεγαλείτερη βιολογικὴ ἀντοχὴ ἀπὸ τοὺς σημερινούς. τὰ κρεβάτια, οἱ θώρακες, καὶ οἱ περικνημῖδες τῶν ἀρχαίων, τὰ ὁποῖα διασώθηκαν, δείχνουν τὰ μικρά τους ἀναστήματα∙ τὰ διασῳζόμενα λίθινα βάρη, τὰ ὁποῖα κατώρθωναν νὰ σηκώσουν διάφοροι ἀρχαῖοι πρωταθληταὶ τῆς ἄρσεως βαρῶν καὶ πάνω στὰ ὁποῖα οἱ ἀρχαῖοι συνήθιζαν νὰ γράφουν ἔπειτα ἐπιγραφὲς ποὺ λὲν ὅτι «Ὁ τάδε περίφημος πρωταθλητὴς μὲ σήκωσε καὶ μ’ ἔρριξε πίσω ἀπὸ τοὺς ὤμους του», εἶναι βάρη ἐλαφρὰ γιὰ τοὺς πιὸ συνηθισμένους σημερινοὺς ἀθλητάς. οἱ σημερινοὶ ἄνθρωποι εἶναι πιὸ ψηλοὶ μεγαλόσωμοι καὶ παχύσαρκοι, καὶ πιὸ δυνατοὶ ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους, -ἡ δύναμί τους ὀφείλεται περισσότερο στὸ βάρος καὶ τὸ ὕψος τους παρὰ στὴ μυϊκότητά τους- ἀλλὰ καὶ πιὸ ἄσχημοι καὶ μὲ πολὺ περισσότερα ἄσχημα ἄτομα, καὶ βιολογικῶς πολὺ μικρότερης ἀντοχῆς. οἱ διαφορὲς αὐτὲς ὀφείλονται γενικῶς στὸ λιγώτερο κόπο καὶ τὴν περισσότερη ἄνεσι, στὴν πλουσιώτερη διατροφή, στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων ποὺ συσσώρευσαν στὸ ἀνθρώπινο γένος περισσότερες καταχρήσεις καὶ κληρονομικὲς ἐπιβαρύνσεις,  καὶ στὴν περισσότερη ἰατρικὴ καὶ φαρμακευτικὴ περίθαλψι ποὺ ἐξασφαλίζει τὴν ἐπιβίωσι σὲ ὅλο καὶ περισσότερους βιολογικῶς μὴ ἀνθεκτικούς, οἱ ὁποῖοι καὶ κληροδοτοῦν τὶς βιολογικὲς ἀδυναμίες των στοὺς ἀπογόνους των. οἱ ἀρχαῖοι προέκυπταν ἀπὸ σκληρὸ βιολογικὸ τέστ ἐπιβιώσεως. ὅσο ἀφορᾷ στὶς καταχρήσεις, ποὺ ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιὰ φθείρουν σιγὰ σιγὰ κι ἐκφυλίζουν τὸ ἀνθρώπινο γένος, πρέπει νὰ ἔχουμε ὑπ’ ὄψι μας ὅτι στὴν ἀρχαιότητα δὲν ὑπῆρχε τὸ τσιγάρο. ἀπὸ δὲ τὰ οἰνοπνευματώδη ποτὰ ὑπῆρχαν μόνο τὰ ποτὰ ζυμώσεως (κρασὶ καὶ μπύρα, ποὺ εἶναι πολὺ ἐλαφρὰ καὶ μαλακὰ) καὶ δὲν ὑπῆρχαν τὰ σκληρὰ ποτὰ τῆς ἀποστάξεως (ῥακή, βότκα, οὐΐσκυ, κονιάκ, τζίν, κλπ.), διότι ἡ ἀπόσταξι ἦταν ἄγνωστη. μὲ τὰ  ποτὰ ζυμώσεως γίνεται κανείς μεθύστακας (οἰνόφλυξ), ἀλλ’ ὄχι κι ἀλκοολικὸς μὲ τὴ σημερινὴ σημασία καὶ μὲ τὶς γνωστὲς κληρονομικὲς ἐπιβαρύνσεις, ποὺ γίνεται μὲ τὰ δηλητηριώδη καὶ θρεπτικῶς τελείως ἄχρηστα ποτὰ τῆς ἀποστάξεως. ὑπῆρχαν στὴν ἀρχαιότητα καὶ ναρκωτικά, ἰδίως τὸ ὄπιο καὶ τὸ χασίς, ἀλλ’ ἐπειδὴ ἡ χρῆσι τους ἦταν τελείως ἐλεύθερη κι ἀνεξέλεγκτη, ὅσοι ἄρχιζαν νὰ τὰ χρησιμοποιοῦν, πέθαιναν ὅλοι ἀνεξαιρέτως καὶ πολὺ γρήγορα καὶ ἄκληροι, χωρὶς νὰ θεραπεύεται οὔτε ἕνας. ἔτσι μὲ τὸ νὰ μὴν ὑπάρχουν κάπνισμα καὶ ἀλκοολισμός, καὶ μὲ τὸ νὰ ἐξοντώνονται ἄκληρα ὅλα τὰ ναρκομανῆ ἄτομα, τὰ τρία αὐτὰ μεγάλα κακὰ δὲν ἐπισώρευαν στὸ ἀνθρώπινο γένος καμμία κληρονομικὴ ἐπιβάρυνσι. δὲν ὑπῆρχαν δὲ στὴν ἀρχαιότητα οὔτε ἡ ζάχαρι ὁ καφὲς καὶ ἡ σοκολάτα. σήμερα δὲν μποροῦμε νὰ νιώσουμε πόσο πιὸ καθαροὶ βιολογικῶς ἦταν οἱ ἀρχαῖοι ἀκόμη καὶ μὲ τὶς καταχρήσεις των. πρέπει λοιπὸν καὶ γιὰ τὰ βιβλικὰ πρόσωπα νὰ φανταστοῦμε ὅτι εἶχαν τὰ ὅσα ἀνέφερα καλὰ βιολογικὰ χαρακτηριστικὰ τῶν ἀρχαίων.

1 σχόλιο:

  1. Οι αρχαίοι ευσεβείς των πρώτων αιώνων της Βίβλου ήταν αιωνόβιοι. Καθαρές τροφές, πεντακάθαρο περιβάλλον, όχι τσιγάρα ποτά ναρκωτικά και ξενύχτια, καί γονίδια χωρίς τις κληρονομικές επιβαρύνσεις των αιώνων.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου