Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2015

Ὑπάρχει «ὀρθόδοξη» καί «αἱρετική» ψῆφος; Ναί, ὑπάρχει! Ἐσεῖς, λοιπόν, πῶς θά ψηφίσετε;Βουλευτικές κλογές 20/9/2015

Ὑπάρχει «ὀρθόδοξη» καί «αἱρετική» ψῆφος; 
Ναί, ὑπάρχει!

Ἐσεῖς, λοιπόν, πῶς θά ψηφίσετε;


Ἐπειδή τά πράγματα καί στόν ἐκκλησιαστικό καί στόν πολιτικό χῶρο εἶναι ὁριακά δηλαδή ἐπικίνδυνα, θά ἀποτολμήσουμε νά διατυπώσουμε, ἐν ὄψει καί τῶν αὐριανῶν ἐκλογῶν κάποιες ἀλήθειες.Εἶναι πλέον ἤ σαφές ὅτι βαδίζουμε πρός τά σχατα. Αὐτό συμβαίνει ἀπό τήν ἐποχή τῆς ἐπί γῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ! Ἡ ἱστορία τοῦ κόσμου ἔχει ἀρχή καί τέλος. Δέν εἶναι, κατά τήν χριστιανική θεώρηση, κύκλος ἀλλά μία γραμμή, μία πορεία πρός τά ἔσχατα, δηλαδή τήν δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου μας.Χριστός «ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα νικήση», κατά τήν Γραφή (Ἀποκάλυψη). Αὐτός ἔταμε τήν ἱστορία στά δύο, τήν πρό καί μετά τήν (κατά σάρκα) γέννησή Του ὡς ἀνθρώπου (Θεάνθρωπος Χριστός). Ατός καί μόνο Ατός εναι νυπόστατος λήθεια, δός καί ζωή!ρχοντας το κόσμου ταν καί παραμένει διάβολος! Καί αὐτό συμβαίνει ὄχι γιά ἄλλο λόγο, παρά γιά τό ὅτι ὁ κόσμος (οἱ ἄνθρωποι) ἐπιλέγει μεταξύ τοῦ ἀγαθοῦ καί τοῦ πονηροῦ, τό δεύτερο! Τό γιατί συμβαίνει αὐτό, τό ἐξηγεῖ ἡ τραγωδία τῆς πτώσεως τοῦ ἀνθρώπου στό πρόσωπο τῶν πρωτοπλάστων καί ἡ πεπτωκυῖα φύση μας.Γιά νά μή πᾶμε, λοιπόν, παλαιότερα, ξεκινώντας ἀπό τήν Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου, τό κήρυγμα, τήν Σταύρωση καί τήν Ἀνάστασή Του, διάβολος δέν παυσε νά βάζει «τρικλοποδιές» στόν νθρωπο γιά νά ποτρέψει τήν σωτηρία ατο καί λου το κόσμου.Ὑπογραμμίζεται ὅτι μοναδικός Σωτήρας τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός! Αὐτή δέ τήν σωτηρία τν νθρώπων πρέπει νά διακονον «κάστη φ’ τάχθη» κκλησία καί, ὑπό ὁμαλές καί ἰδανικές συνθῆκες, Πολιτεία.Ἡ ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ μέσα ἀπό τά πρόσωπα τῶν ἀγωνιζομένων πιστῶν μελῶν τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας, ἀντιμετώπισε ἀνά τούς αἰῶνες ὅλες τίς ἐφευρέσεις καί ἐπινοήσεις καί μηχανές τοῦ διαβόλου! Τήν εἰδωλολατρεία, τόν ἀγνωστικισμό, τίς θρησκεῖες ὡς κατασκευάσματα τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς πλάνης του, τήν ἀθεϊα, τίς αἱρέσεις.Τελευταίως διάβολος, τήν ὕπαρξη τοῦ ὁποίου πολλοί θεολόγοι τῆς ἐποχῆς μας περιέργως πως καί σφαλς κακοδόξως ποσιωπον, χρησιμοποιε συστηματικά γιά τόν σκοπό του να «κσυγχρονισμένο» περ-πλο, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ ἐπιτομή ὅλων τῶν ἀνά τῶν αἰώνων ἐφευρέσεών του: τόν Οκουμενισμό!Καί ἐπειδή γνωρίζει καλά ὅτι καί ἡ Ἐκκλησία καί ἡ Πολιτεία, εἰδικά σήμερα, ἐπηρεάζουν τή ζωή καί τίς ἐπιλογές τῶν ἀνθρώπων πού θἄθελαν νά ἀγωνισθοῦν, στησε διπλή παγίδα. Γιά τήν πρώτη, τήν παναίρεση το Οκουμενισμο πού καταργεῖ τήν ἀποκλειστικότητα τῆς Ἀληθείας (Ὀρθοδοξία) καί τήν ἀνάγκη ὁμολογίας Της, παρά τήν ρητή ἐντολή τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ! Γιά δέ τήν δεύτερη, (ἔστησε τήν παγίδα) το πολιτικο οκουμενισμο, δηλαδή τήν κατάργηση θνν καί πατρίδων καί δημιουργία περεθνικν νώσεων, ἀθρήσκων καί ἀθεϊστικῶν, δῆθεν χάριν τῆς ὑλικῆς εὐημερίας καί ἐπιβιώσεως τῶν λαῶν.Καί γιά νά μή πολυλογοῦμε, ἐρχόμαστε στό «ἐδῶ καί τώρα». Καί μάλιστα θά περιορισθοῦμε στήν Πατρίδα μας.

Ἡ Ἑλλάδα, λοιπόν, καί ὁ πάλαι ποτέ εσεβής λληνικός λαός (Ἑλληνισμός-Ρωμηοσύνη) γίνεται προσπάθεια νά διπλοπαγιδευθεῖ καί, εἰ δυνατόν, νά ἀφανισθεῖ, ἤ, ἔστω, νά ἀλλοιωθεῖ, ὥστε νά γίνει κυριολεκτικά γνώριστος!φ’ νός, μέ τήν παναίρεση το Οκουμενισμο, ἡ ὁποία ἀπό τό 1920 ἐπισήμως καί Συνοδικῶς, δυστυχῶς, μέσω τοῦ Πατριαρχείου Κων/λεως διοχετεύεται ὡς δηλητήριο στό αἷμα τῶν ὀρθοδόξων Ἱεραρχῶν, θεολόγων, Κληρικῶν καί λαϊκῶν, μέ πρῶτο στόχο τήν ἕνωση μέ τόν ἀντίχριστο Παπισμό, καί, φ’ τέρου μέ τήν πλήρη καί νευ ρων πολιτική ποταγή μας στήν σημερινή Ερωπαϊκή νωση πού, κακά τά ψέμματα, εἶναι τό «Βασίλειο» τῶν Φράγκων μέ τό μανδύα τοῦ καί ἐπιστημονικά ξεπερασμένου δυτικοῦ Διαφωτισμοῦ!Μετά ἀπό τά ἀνωτέρω, ὅποιος γνωρίζει «γραφή καί νάγνωση» (Ἕλληνας Ὀρθόδοξος χριστιανός) ς συνειδητοποιήσει τί μπορε νά σημαίνει καί τί συνιστ ψφος του στά πάρχοντα πολιτικά κόμματα καί κομματίδια. Ἀπό τήν λεγομένη Δεξιά τοῦ δόγματος «νήκομεν ες τήν Δύσιν» καί τήν λεγομένη Ἀριστερά τοῦ κ. Τσίπρα μέ τό νεόκοπο σύνθημα «ξεμπερδεύουμε μέ τό παλιό»(!), μέχρι τό θολό «Ποτάμι» τοῦ «πάση θυσία στήν Ερωζώνη» καί τό γραφικό (λόγω Προέδρου) Κόμμα τῶν Κεντρώων, τό ὁποῖο προκλητικῶς προωθεῖ τό σύστημα γιά νά μπεῖ στό Κοινοβούλιο, ἐφ’ ὅσον δηλώνει ὅτι «πρέπει νά ντρέπονται σοι μέ θνική περηφάνεια ψήφισαν «ΟΧΙ» στό πρόσφατο Δημοψήφισμα»!πάρχει, λοιπόν, «αρετική» ψφος, ἡ ὁποία δέν ἁρμόζει στά χέρια Ἑλλήνων ὀρθοδόξων χριστιανῶν! Ἀλλά, εὐτυχῶς, ὑπάρχει καί «ρθόδοξη» ψφος, ἔστω καί μέ μία πιλογή: Τήν Πολιτική Παράταξη τν συνεχιστν το Καποδίστρια, τήν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»!Ναί, αὐτή εἶναι, «τό γε νῦν ἔχον», μοναδική πιλογή γιά ναν δούλωτο λληνα καί συνειδητό χριστιανό πού φρονίμως καί λογικς δέν δέχεται τή σχιζοφρένεια τοῦ ἄλλα νά πιστεύουμε καί ἄλλα νά ψηφίζουμε (καί ἅρα νά ὑποστηρίζουμε) στήν κάλπη!Θαρσεῖτε, τό λοιπόν, συν-ἕλληνες! Καλό βόλι στήν καρδιά το διπρόσωπου ντίχριστου καί νθελληνικο Οκουμενισμο μέ «ὀρθόδοξη» καί ἑλληνική ψῆφο! Αὐτό εἶναι τό δικό μας χρέος. Τά ὑπόλοιπα εἶναι τοῦ Θεοῦ!

Μέ τιμή και ἐκτίμηση

Δημήτριος ω. Κάτσουρας

Τραπεζικός-Θεολόγος

ὑποψήφιος Βουλευτής Κορινθίας

μέ τήν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» μας!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου