Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΙ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 4301/2014

10 σχόλια:


 1. Τὴν 08-03-2018 (ν.ἡ.), παρελήφθη στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας (Κάνιγγος 32) ἡ ἀπάντησις τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων εἰς τὰ ἐρωτήματά μας (ἀπὸ 06 / 19 - 10 - 2017), ὡς πρὸς τὴν διευκρίνισιν σημείων, ἐπὶ τῶν ὁποίων ἠγέρθη ὡς μὴ ὤφειλεν ἀμφισβήτησις ἤ καὶ πολεμικὴ ἀπό τινας, ἐκ διαστρεβλώσεως τῆς πραγματικότητος.
  Δεδομένου, ὅτι στὸ ἔγγραφο τοῦ Ὑπουργείου ὑπάρχουν μόνον αἱ ἀπαντήσεις, ἀκολούθως παρατίθενται τὰ ἐρωτήματα, εἰς τὰ ὁποῖα κατ’ ἀντιστοιχίαν ἀπαντῶνται. Προσετέθη καὶ μία περίληψις τῶν ἀπαντήσεων, αἱ ὁποῖαι εἶναι ἐκτενεῖς, καθὼς ἀναφέρονται εἰς τὴν σχετικὴν νομολογίαν. Οἱοσδήποτε ἐπιθμεῖ ἐπιπλέον διασαφήσεις, δύναται νὰ ἀπευθυνθῇ ἀπ’ εὐθείας εἰς τὴν Γενικὴν Γραμματείαν Θρησκευμάτων. Τὸ ἀπαντητικὸν ἔγγραφον ἐστάλη ἐκ τῆς Διευθύνσεως Θρησκευτικῆς Διοικήσεως καὶ ὑπογράφεται ἀπὸ τὸν Προϊστάμενον αὐτῆς κ. Κωνσταντῖνον Πιτταδάκην.

  1. Ὁ Ν.4301 ἔγινε μόνον γιὰ τοὺς ἑτεροδόξους καὶ ἑτεροθρήσκους;
  Ἡ ἀπάντησις ἀναφέρει, ὅτι ἔγινε γιὰ ὅλες τὶς ὑπόλοιπες θρησκευτικὲς κοινότητες, οἱ ὁποῖες θὰ ἤθελαν νὰ κάνουν χρῆσιν, ἐκτὸς ἀπὸ τρεῖς κατηγορίες: α) τὰ κλίματα τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν κοινωνίᾳ μετὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, β) τὶς Μουφτεῖες τῆς Θράκης καὶ γ) τὶς Ἰσραηλιτικὲς Κοινότητες.

  2. Παλαιότερα ἔγγραφα τοῦ Ὑπουργείου σας ἀνέφερον, ὅτι οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί δὲν εἶναι οὔτε ἑτερόδοξοι, οὔτε ἑτερόθρησκοι. Ἔχει τώρα μεταβληθῆ αὐτὴ ἡ θέσις;
  Ἡ ἀπάντησις ἐπαναλαμβάνει τὴν σχετικὴν νομολογίαν καὶ ἐπιβεβαιώνει, ὅτι οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ δὲν θεωροῦνται οὔτε ἑτερόδοξοι, οὔτε ἑτερόθρησκοι.

  3. Ἂν ὄχι, τότε οἱ ΓΟΧ ἀνήκουν εἰς τὴν ἔννοιαν τῆς ἐπικρατούσης θρησκείας, ἢ ἀποτελοῦν ἰδιαιτέραν κατηγορίαν;
  Ἡ ἀπάντησις εἶναι, ὅτι οἱ ΓΟΧ ἀπολαμβάνουν πλήρως τῆς Συνταγματικῆς προστασίας τοῦ ἄρθρ. 13 τοῦ Συντάγματος (τὸ ὁποῖο ἀναφέρεται στὶς γνωστὲς θρησκεῖες) καὶ ὅτι δὲν ὑπάγονται στὶς προβλέψεις τοῦ ἄρθρου 3 Σ (περὶ τῆς ἐπικρατούσης θρησκείας).

  4. Ποῖον γραφεῖον τοῦ Ὑπουργείου σας ἀσκεῖ τὴν κατὰ τὸν νόμον ἐποπτείαν ἐπὶ τῶν ΓΟΧ; Τὸ Τμῆμα Ἑτεροδόξων - Ἑτεροθρήσκων;
  Ἡ ἀπάντησις ἀναφέρει τὸ ἁρμόδιον διὰ τοὺς ΓΟΧ γραφεῖον, τὸ ὁποῖον εἶναι: Ἡ Διεύθυνσις Θρησκευτικῆς Διοικήσεως.

  5. Τὰ στοιχεῖα τῶν Ἑλλήνων Πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι ὑπέγραψαν διὰ τὴν σύστασιν Θρησκευτικῶν Νομικῶν Προσώπων, εὑρίσκονται εἰς τὸ Τμῆμα Ἑτεροδόξων - Ἑτεροθρήσκων;
  Βεβαιοῦται, ὅτι εὑρίσκονται στὸ ἀρχεῖον τῆς Ὑπηρεσίας (τοῦ Ὑπουργείου). Εἶναι προφανές, ὅτι τὰ Τμήματα τοῦ Ὑπουργείου δὲν ἔχουν ἀποθηκευτικοὺς χώρους γιὰ τέτοιες ἀρχειοθετήσεις.

  6. Τὸ Μητρῶον Θρησκευτικῶν Νομικῶν Προσώπων καὶ τὸ Μητρῶον Θρησκευτικῶν Λειτουργῶν εὑρίσκονται εἰς τὸ Τμῆμα Ἑτεροδόξων - Ἑτεροθρήσκων;
  Διευκρινίζεται, ὅτι εἶναι ἠλεκτρονικὰ ἀρχεῖα, ἄρα ἡ «φυσική» τους παρουσία εἶναι μὲ μαγνητικὴ μορφὴ στοὺς διακομιστὲς (σέρβερς) τοῦ Ὑπουργείου.

  7. Ἄν τὰ μητρῶα αὐτὰ εἶναι ἠλεκτρονικά, ἡ εἰσαγωγὴ δεδομένων εἰς αὐτὰ θὰ γίνεται ἀποκλειστικῶς ἀπὸ ὑπαλλήλους τοῦ Τμήματος Ἑτεροδόξων - Ἑτεροθρήσκων, ἢ καὶ ἀπὸ ὑπαλλήλους τοῦ γραφείου, τὸ ὁποῖον ἀσκεῖ τὴν ἐποπτείαν ἐπὶ τῶν ΓΟΧ;
  Ἀπαντᾶται, ὅτι οἱ ἐξουσιοδοτημένοι ὑπάλληλοι τῆς Διευθύνσεως Θρησκευτικῆς Διοικήσεως (οἱ ὁποῖοι χειρίζονται τὰ ζητήματα τῶν ΓΟΧ) ἔχουν πρόσβαση στὰ Μητρῶα αὐτά.

  Ὁλόκληρος ἡ ἀπάντησις τῆς ΓΓΘ:

  https://drive.google.com/file/d/1SLgaTCPlK3jkczfAtzRXNVbLB_g2LA6r/view

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΣΟΦΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ. ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ. ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΕΙΘΕΙ. ΚΡΙΜΑ ΤΙΣ 78 ΣΕΛΙΔΕΣ.

  Κ.Ν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 3. Η Εκκλησία ΓΟΧ Ελλάδος σαφώς και είναι ετερόδοξη σε σχέση με τους οικουμενιστές της "κρατικής" Εκκλησίας.

  Η Εκκλησία ΓΟΧ Ελλάδος έχει καταδικάσει τον οικουμενισμό και τους οικουμενιστές από το 1998.

  Από πότε ρε παιδιά ορίζει το κράτος ποιος είναι ορθόδοξος και ποιος ετερόδοξος ?

  Κυρ Οδυσσέα, λάθος θέμα βρήκες να ασχοληθείς. Ασχολήσου καλύτερα με τον ΝΟΜΙΜΟ (σύμφωνα με εσένα ) ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΚΑΙ και ΕΤΕΡΟΔΟΞΟ (σύμφωνα με το ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗ Σ ΠΙΣΤΕΩΣ) "μητροπολίτη" Λαρίσης της αιρετικής "εκκλησίας" του ΝΗ.


  Καταδίκη τοῦ Οἱκουμενισμοῦ 1998

  ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΣ

  τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

  Ἀθῆναι, 29-9-1998

  Τοῖς λέγουσιν ὅτι ἡ Μία ἁγία καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, ὑπάρχουσα ὡς Ἐκκλησία πρωτοτόκων ἐν οὐρανοῖς, καὶ καταστᾶσα σῶμα Χριστοῦ κατὰ τὴν ἐπιδημίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατὰ τὴν Ἁγίαν Πεντηκοστήν, ἐξέλιπεν ἐκ τοῦ κόσμου, ὡς κατατμηθεῖσα εἰς πολλοὺς κλάδους, ἕκαστος τῶν ὁποίων κατέχει μέρος τῆς ἀποκαλυφθείσης ἀληθείας καὶ χάριν μυστηρίων, καθ΄ἃ οἱ καινοφανεῖς οἰκουμενισταὶ διδάσκουσι, δι’ ὁ καὶ πρέπει αὕτη νὰ ἐπανιδρυθῇ ἐκ νέου ἐξ ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων, διὰ τῆς συνενώσεως πάντων τῶν κλάδων εἰς ἑνιαῖον δένδρον, ἤτοι διὰ τῆς ἀφομοιώσεως εἰς ἕν ὅλον πασῶν τῶν αἱρέσεων καὶ σχισμάτων μετὰ τῆς ἀληθοῦς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐν συνεχείᾳ δὲ καὶ πασῶν αὐτῶν μετὰ τῶν ἄλλων θρησκειῶν, πρὸς ἀπαρτισμὸν μιᾶς πανθρησκείας, ἡ ὁποία οὕτω θ’ ἀποτελεῖ τὴν «ἐκκλησίαν» τοῦ Ἀντιχρίστου.
  Ἀνάθεμα

  Ἰωακεὶμ τῷ Γ’, Πατριάρχῃ Κωνσταντινουπόλεως, Μελετίῳ Μεταξάκῃ, καὶ Χρυσοστόμῳ Παπαδοπούλῳ, τοῖς πρωτεργάταις τῶν κακοδοξιῶν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ,

  Ἀνάθεμα

  Τοῖς φρυαξαμένοις συνεδρίοις κατὰ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐν ἔτει 1923 καὶ ἐν Ἁγίῳ Ὅρει, ἐν ἔτει 1930

  Ἀνάθεμα
  Τοῖς λέγουσι ὅτι ὁ Χριστὸς εἶχε δύο ἁγιότητας, θείαν τε καὶ ἀνθρωπίνην, καὶ ὅτι προέκοπτε ἡ ἀνθρωπίνη ἁγιότης Αὐτοῦ,

  Ἀνάθεμα

  Τοῖς ἀγωνισαμένοις ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως Ἱερεμίᾳ τῷ Τρανῷ, Σιλβέστρῳ Ἀλεξανδρείας, Σωφρονίῳ Ἱεροσολύμων καὶ πᾶσι τοῖς λοιποῖς τοῖς μετασχοῦσι ταῖς Πανορθοδόξοις Συνόδοις ἐν ἔτεσιν 1583, 1587 καὶ 1593, αἱ ὁποῖαι κατεδίκασαν τὴν ἡμερολογιακὴν καινοτομίαν καὶ ἀπέκοψαν ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, τοὺς δεχθέντας καὶ δεχθησομένους ταύτην,

  Αἰωνία ἡ μνήμη
  Ἀνθίμω τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ καὶ τοῖς μετασχοῦσι τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Συνόδου τοῦ ἔτους 1848

  Αἰωνία ἡ μνήμη
  Πᾶσι τοῖς ἀγωνισαμένοις, ἔργοις καὶ λόγοις, ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ κατὰ τῶν καινοτομιῶν τοῦ νέου Καλενδαρίου καὶ τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμού,

  Αἰωνία ἡ μνήμη

  Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
  † Ὁ Ἀθηνῶν ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  † Ὁ Θεσσαλονίκης ΜΑΞΙΜΟΣ
  † Ὁ ἈχαΐαςΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
  † Ὁ Οἰνόης ΜΑΤΘΑΙΟΣ
  † Ὁ Χίου ΣΤΕΦΑΝΟΣ
  † Ὁ Ἀχαρνῶν ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  † Ὁ Εὐρίπου ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
  † Ὁ Ἀμερικῆς ΠΑΥΛΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γιατί δεν λένε τίποτα για τον αντίχριστο Αθηναγόρα και τον Βαρθολομαίο;Για τον Δημήτριο;;Αυτοί δεν είναι Οικουμενιστές;;;Αυτά όχι σε μας κ.Βαρβερη!

   Διαγραφή
  2. Αφού έχουν καταδικάσει ΣΥΝΟΔΙΚΑ τον οικουμενισμό,αυτό σημαίνει ότι έχουν καταδικάσει και τους οικουμενιστές ως αιρετικούς στο διηνεκές ! Τι δεν καταλαβαίνεις ?

   Με την "λογική" σου και ο Φραγκίσκος του Βατικανού δεν είναι αιρετικός γιατί δεν έχει καταδικαστεί ονομαστικά από Σύνοδο !

   Ωραία λογική !

   Διαγραφή
 4. Παλαιοημερολογίτη Βαρβέρη ασχολήσου με τα σχίσματα του παλαιοημερολογιτισμού και άφησε ήσυχη την Ορθόδοξη Εκκλησία και τους κανονικούς και νόμιμους μητροπολίτες της.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γράψε μου την Αποστολική Διαδοχή των "κανονικών" "Επισκόπων" του ΝΗ ! Μόνο πρόσεχε μη συμπεριλάβεις επισκόπους που προήλθαν από Αριστίνδην Σύνοδο !

   Διαγραφή
  2. Είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα!

   Και όσοι προήλθαν από Αριστίνδην κανονικοί επίσκοποι είναι.
   Στα σχίσματα του παλαιοημερολογιτισμού υπάρχει η δυσκολία να βρούμε κανονικούς επισκόπους.

   Διαγραφή
  3. ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ Νγτων "Επισκόπων" από έναν δικό τους !

   Ο Αμβρόσιος Ελευθερουπόλεως

   "ΑΡΝΟΥΜΑΙ να μετάσχω της εκλογής δια λόγους συνειδήσεως.
   Η παρούσα Σύνοδος είναι αντικανονική ως μη μετεχόντων πάντων των επισκόπων της Ελλαδικής Εκκλησίας...
   Οι ιεροί Κανόνες θέλουν και αξιούν όπως υπό πάντων των Επισκόπων εκάστης Εκκλησίας αναδεικνύεται ο Προκαθήμενος και όχι υπό μερίδος αυτών...
   Σας ερωτώ, άγιοι Αδελφοί: Είμεθα όντως και απολύτως κανονικοί;

   Έχομεν άσπιλον κανονικότητα; Απαντώ στεντορείως:

   ΟΧΙ, ΟΧΙ, ΟΧΙ! Είμεθα και ημείς αντικανονικοί,

   πρώτον, διότι όλοι φέρομεν εν εαυτοίς προπατορικόν αμάρτημα αντικανονικότητος, ως προελθόντες, αμέσως ή εμμέσως, εκ της Ιεραρχίας, την οποία εδημιούργησεν η αντικανονική πενταμελής Αριστίνδην Σύνοδος του 1922, η οποία ανέδειξεν Αρχιεπίσκοπον τον Χρυσόστομον Παπαδόπουλον, και μάλιστα διά τριών μόνο ψήφων...

   δεύτερον, διότι εις την παρούσαν Σύνοδον παρακάθηνται Ιεράρχαι, εκλεγέντες υπό της Αριστίνδην Συνόδου του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού...

   τρίτον, διότι οι ημίσεις περίπου εκ των Συνέδρων της παρούσης Συνόδου είναι συναυτουργοί των μετά το 1967 γενομένων...

   τέταρτον, διότι το σύνολον των μελών της παρούσης Συνόδου, ή τουλάχιστον η συντριπτική πλειονότης, έλαβον χειροτονίαν Διακόνου ή Πρεσβυτέρου ή και αμφοτέρας εις ηλικίαν κατωτέραν της υπό των ιερών Κανόνων οριζομένης..."

   Διαγραφή
  4. Παλαιοημερολογίτη Βαρβέρη είπαμε ασχολήσου με τα σχίσματα του παλαιοημερολογιτισμού και άφησε ήσυχη την Ορθόδοξη Εκκλησία και τους κανονικούς και νόμιμους μητροπολίτες της ένας απο τους οποίους είναι ο μακαρίτης Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος.

   Ο μακαρίτης Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος δεν αμφισβήτησε ποτέ την αποστολική διαδοχή και τα έγκυρα Μυστήρια των Επισκόπων που εκλέχθηκαν από Αριστίνδην.

   Το μεγάλο μπέρδεμα υπάρχει μόνο τα σχίσματα του παλαιοημερολογιτισμού, όπου εκεί δεν μπορεί να είναι κανείς σίγουρος για πολλά πράγματα, εγκυρότητας των Μυστηρίων και τα πολλά παρόμοια....

   Διαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου