Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018

ΟΜΟΛΟΓΙΑ: Με πραγματικη ΘΛΙΨΙ και ΑΛΓΟΣ ΨΥΧΗΣ δημοσιευουμε το παρακατω κειμενο που αφηνουμε να το σχολιασετε εσεις οι επισκεπτες μας. Ισως στο τελος να κανουμε και εμεις καποιους σχολιασμους.. Δηλωνουμε οτι θα μπουν ολα τα σχολια μηδεμιας εξαιρεσεως.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑ

Πρός τό χριστεπώνυμο πλήρωμα της Εκκλησίας μας
    Ἡ σύγχρονη πραγματικότητα μᾶς φέρνει ἀντιμέτωπους μέ τήν καθολική ἀπαξίωση τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί τῆς παραδόσεώς μας καί τῆς κατευθυνόμενης προσπάθειας μέ σκοπό τήν ἀποορθοδοξοποίηση καί τόν ἀφελληνισμό τοῦ λαοῦ μας.
     Σέ κοινωνικό καί πολιτικό ἐπίπεδο, τό σύν­δρο­μο τοῦ δῆ­θεν ἐκ­συγ­χρο­νι­σμοῦ καί ἀθεϊστικοῦ προοδευτισμοῦ, δρᾶ πλέον σαρωτικά ἰσοπεδώνοντας
κάθε ἔννοια ἠθικῆς, κάθε ἰδανικό καί ἀνθρώπινη ἀξία. Ἡ ἀνηθικότητα καί ἡ διαστροφή ἐπαινοῦνται καί τελικά θεσμοθετοῦνται. Ἡ ἱστορική μας μνήμη ἀπαξιώνεται, παραποιεῖται καί ἀλλοιώνεται. Ἡ ἐθνική καί θρησκευτική μας αὐτοσυνειδησία διαβάλλεται καί ἐνοχοποιεῖται.
   Στόχος ἡ ὑ­πο­δού­λω­ση τοῦ λα­οῦ μας στήν κυριαρχία τῆς παγ­κο­σμι­ο­ποιήσεως, τῆς Πανθρησκείας, τῆς «Νέ­ας Τά­ξεως Πραγ­μά­των» καί τῆς «Νέ­ας Ἐπο­χῆς»· ἡ δέ­σμευ­σή μας στήν γι­γαν­τια­ία αὐ­τή πο­λι­τι­στι­κή, θρη­σκευ­τι­κή, ἐ­θνι­κή καί οἰκο­νο­μι­κή χο­ά­νη, πού ὁ­μο­γε­νο­ποι­εῖ καί ἀ­πο­συν­θέ­τει θε­σμούς, πι­στεύ­μα­τα, παραδό­σεις, πο­λι­τι­σμούς, ἤ­θη, ἀρ­χές, ἀ­ξί­ες, ἐ­θνό­τη­τες, λα­ούς καί πα­τρί­δες.
   Σέ ἐκκλησιαστικό ἐπίπεδο ἡ μάστιγα τοῦ οἰκουμενισμοῦ καί τοῦ διαθρησκειακοῦ συγκρητισμοῦ συνεχίζει νά καταρρακώνει τήν ἀλήθεια τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας. Τά σύγχρονα οἰκουμενιστικά ἀνοίγματα ἔχουν πλέον ξεπεράσει καί καταπατήσει τίς «κόκκινες γραμμές» τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησιολογίας καί παραβιάζουν κατάφωρα τήν ὀρθόδοξη δογματική συνείδηση τῶν πιστῶν.
    Ἡ οἰκουμενική Κίνηση, ἄλλωστε, ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰώνα με τίς γνωστές Πατριαρχικές Ἐγκυκλίους του 1902, 1904 καί 1920, ἔχει ἀνοίξει δι­ά­πλα­τα τόν δρό­μο πρός τόν οἰ­κου­με­νι­στι­κό συγ­κρη­τι­σμό καί τήν σχε­τι­κο­ποί­ση τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Πί­στε­ως, ἐγκλωβίζοντας τήν Ὀρ­θό­δο­ξη Ἐκ­κλη­σί­α στήν οἰκουμε­νι­στι­κή πα­γί­δα.
   Τό Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ), ἡ πανσπερμία αὐτή τῶν αἱρέσεων, ἡ κοιτίδα ὅλων τῶν καινοφανῶν θεολογικῶν ἀπόψεων, εἶναι τό φυτώριο τῶν συγχρόνων θεολογικῶν παρεκτροπῶν, ἡ πηγή τῆς ἀξιακῆς παρακμῆς, τῆς ἠθικῆς παρεκτροπῆς καί τῶν ποικίλων ὀλισθημάτων, πού ἔχουν ἀπαξιώσει κυριολεκτικά τόν προτεσταντικό χριστιανισμό. Ἀναφέρουμε ἐνδεικτικά τήν χειροτονία γυναικῶν, τήν ἱερολογία γάμων των ομοφυλοφίλων  κ.λπ. Οἱ τελευταῖες, ἄλλωστε, ἀποφάσεις τῶν Γενικῶν Συνελεύσεων τοῦ ΠΣΕ, ὅπως αὐτή τοῦ Porto Alegre καί του Μπουσάν, ἔχουν καταλύσει κάθε ἔννοια ὀρθοδόξου ἐκκλησιολογίας.
    Ἡ συμμετοχή τῶν ὀρθοδόξων, ἐπί μισό καί πλέον αἰώνα στό Π.Σ.Ε., ὄχι μόνο δέν κατάφερε νά ἐπαναφέρει ἀπό τήν πλάνη τούς ὑπολοίπους συμμετέχοντες, ἀλλά ἐπεσώρευσε καί στόν χῶρο τῆς ὀρθοδοξίας μία σειρά κακοδοξιῶν καί πλανεμένων θεωριῶν, ὅπως τήν θεωρία τῶν κλάδων, τήν θεωρία τῆς διηρημένης ἐκκλησίας, τήν μεταπατερική θεολογία, τήν συναφειακή θεολογία κ.α.
    Ὁ διάλογος τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τούς αἱρετικούς θά ἔπρεπε νά ἔχει σάν στόχο τήν ἐπάνοδο τῶν αἱρετικῶν στήν κοινωνία τῆς Ἐκκλησίας, ὑπό τήν προϋπόθεση τῆς εἰλικρινοῦς διαθέσεως ἐπιστροφῆς τοῦ αἱρετικοῦ «χριστιανικοῦ» κόσμου στήν κοινή παράδοση τῆς προσχισματικῆς περιόδου. Ὅμως στό ἐπίπεδο τῶν διμερῶν θεολογικῶν διαλόγων μέ τούς ἑτεροδόξους συναντᾶ κανείς ἀνάλογες συμπεριφορές καί θεολογικές παραμορφώσεις μέ αὐτές τοῦ Π.Σ.Ε.
Πιό συγκεκριμένα, ὁ ἐπίσημος θεολογικός διάλογος ὀρθοδόξων-ρωμαιοκαθολικῶν, πού διεξάγεται τά τελευταῖα τριανταοκτώ χρόνια, δέν παύει νά ἐπαναλαμβάνει καί νά ἀνακυκλώνει ἀπόψεις καί πορίσματα πού δέν ὁδήγησαν σέ καμμία οὐσιαστική πρόοδο, ἀφοῦ δέν συνέβαλαν στήν ἀποβολή καμμίας  ἀπό τίς πλάνες ἐκ μέρους τῶν παπικῶν.
   Παρά τήν ἀποτυχία τοῦ ἐπίσημου θεολογικοῦ διαλόγου ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας καθιέρωσε τόν λεγόμενο διάλογο τῆς ἀγάπης, ὁ ὁποῖος στηρίζεται σέ καθαρά νεοεποχήτικες μεθόδους καί πρακτικές. Χρησιμοποιεῖ γεγονότα καί καταστάσεις πού τά παρουσιάζει μέ ἰδιαίτερο τρόπο, ὥστε νά προβάλλεται πρός τά ἔξω ἡ πλαστή εἰκόνα μίας τεχνητῆς συμφωνίας καί μίας ψευδοενότητας μεταξύ Ὀρθοδόξων καί Παπικῶν. Ἔχουμε, ἔτσι, τις ἀνταλλαγές ἀντιπροσώπων στίς θρονικές ἑορτές (Φανάρι-Βατικανό), συμμετοχή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη στίς «λειτουργίες» τῶν παπικῶν καί τοῦ Πάπα σέ ὀρθόδοξες λειτουργίες στό Φανάρι, κοινές λατρευτικές ἐκδηλώσεις, συμπροσευχές, διαθρησκειακές συναντήσεις κ.ἄ.
     Ὅλα αὐτά λειτουργοῦν καί ἐπιβάλλονται ὡς τετελεσμένα, καθιερώνοντας μία οὐνιτίζουσα μορφή τοῦ σύγχρονου οἰκουμενισμοῦ, πού στηρίζεται στήν κυρίαρχη ἰδεολογία τῆς Νέας Ἐποχῆς ὅτι μποροῦμε νά «εἴμαστε ὅλοι τό ἴδιο» καί ὅτι «μποροῦμε νά εἴμαστε ἑνωμένοι διατηρώντας ὁ καθένας τίς ἰδιαιτερότητές μας». Ἔχουμε μέ τόν τρόπο αὐτό τήν ἐπιβολή τῆς οὐνίας εἰς βάρος τῶν ὀρθοδόξων, ὡς «πρότυπο ἑνώσεως», ἔτσι ὅπως πάγια προβάλλεται ἀπό τούς παπικούς καί πού ἔγινε ἀποδεκτή ἀπό τούς Ὀρθοδόξους οἰκουμενιστές στό Ballamand.
    Πρόκειται οὐσιαστικά γιά τήν ἐφαρμογή τῶν ἀποφάσεων τῆς Β΄ Βατικανῆς Συνόδου καί τοῦ «Διατάγματος περί Οἰκουμενισμοῦ» πού ἐξέδωσε (1965). Στά πρότυπα, ἄλλωστε, τῆς Β΄ Βατικανῆς Συνόδου πραγματοποιήθηκε καί ἡ πρόσφατη (Ἰ­ού­νιος 2016) «Σύνοδος» τῆς Κρήτης, ἡ ὁ­ποί­α, ὅ­πως ἀ­πε­δεί­χθη, οὔ­τε Με­γά­λη, οὔ­τε Πα­νορ­θό­δο­ξος εἶ­ναι, ἀλλά «Σύνοδος τῶν Προκαθημένων καί ὄχι Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν»[1].
    Ἡ «Σύ­νο­δος» τῆς Κρή­της θεσμοθέτησε οὐσιαστικά τόν οἰκουμενισμό καί κατέληξε σέ ἀντορθόδοξες ἀποφάσεις, προσδίδοντας ἐκκλησιαστικότητα στίς αἱρέσεις καί κλονίζοντας τήν πίστη στήν Μία, Ἁγία Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, ὡς τήν μόνη ἀληθινή καί σώζουσα. Οἱ ἀποφάσεις αὐτές βρῆκαν ἰσχυρότατες ἀντιδράσεις καί δέχτηκαν ὀξύτατη κριτική ἀπό Ἐπισκόπους, κληρικούς, μοναχούς καί θεολόγους ἀπό ὅλες τίς Τοπικές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καί δέν ἔχουν γίνει ἀποδεκτές ἀπό τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, τό ὁποῖο «ἔ­χει τὸ δι­καί­ω­μα (...) καὶ ὄ­χι μό­νο τό δι­καί­ω­μα, ἀλ­λὰ και τὸ κα­θῆ­κον τῆς “ἐ­πι­βε­βαι­ώ­σε­ως”»[2]­ τῶν ἀποφάσεων τῶν Συνόδων, κατά τήν μνημειώδη ἀπόφαση τῶν Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς τό 1848.
    Ἐνώπιον ὅλων αὐτῶν τῶν τραγικῶν καταστάσεων, τῶν ἀπειλῶν καί τῶν κινδύνων, ἡ ἀδιαφορία και ὁ ἐφησυχασμός δέν ἔχουν θέση. Γιά τόν λόγο αὐτόν, μέ τή χάρη τοῦ Παναγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ μας και ἔχοντας ὑπόψη τόν λόγο τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, «οὗ γάρ εἰσί δύο ἤ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τόἐμόν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμί ἐν μέσω αὐτῶν» (Ματθ.18,20), συγκροτήσαμε τήν «ΣΥΝΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ», ὡς ἄτυπο σῶμα, γιά τήν ὁμολογία και ὑπεράσπιση τῆς ὀρθοδόξου Πίστεώς μας.
    Δέν ἐμφανιζόμαστε ὅμως γιά πρώτη φορά. Ὅλοι ἔχουμε ἀποδεχθεῖ καί συνυπογράψει τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ» τό 2009, στήν ὁποία μένουμε καί σήμερα πιστοί καί ἀμετακίνητοι. Γιά τήν ἑνότητα, ὅπως καί τόν συντονισμό τῶν περαιτέρω ἐνεργειῶν μας καί ὡς συνέχεια τῆς Ὁμολογίας μας ἐκείνης, «ἐν ἐνί στόματι καί μία καρδία», ὁμολογοῦμε καί διακηρύσσουμε:
    α) Ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία εἶναι μόνον ἡ Ὀρθόδοξη Καθολική Ἐκκλησία, ὅπως ἱδρύθηκε ἀπό τόν Κύριο Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό καί συνεχίζεται στήν ἱστορία ἀπό τούς Ἁγίους Ἀποστόλους καί ὅλους τούς Ἁγίους. Ἡ σωτηρία ὡς θέωση, ἐνεργεῖται  ἀποκλειστικά μέσα σ’ Αὐτήν  μέ τήν «ὁλοτελῆ» (Α΄Θεσ.5,23) «παράθεση» ὅλης τῆς ζωῆς μας στόν Χριστό κατά τό λειτουργικό: «Ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα». Οἱ ἐκτός αὐτῆς διάφορες θρησκευτικές ὁμάδες, πού αὐτοπροσδιορίζονται ὡς «ἐκκλησίες», εἶναι σχίσματα καί αἱρέσεις.
    β) Αὐθεντικοί φορεῖς καί ἐκφραστές τῆς ΜΙΑΣ σώζουσας Ἀλήθειας εἶναι οἱ ἅγιοι καί θεοφόροι Πατέρες, οἱ ὁποῖοι θεολογοῦν σέ κάθε ἐποχή ἀπλανῶς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, μέσω τοῦ φωτισμοῦ καί τῆς θεώσεώς τους καί ἡ θεολογία τους γίνεται ὁμολογία ὄλου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Πληρώματος. Γι’ αὐτό, μαζί μέ τόν θειότατο Πατέρα μας Ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ, πιστεύουμε καί διακηρύσσουμε, ὅτι Ὀρθοδοξία εἶναι «τό μή πρός τούς Πατέρας ἀμφισβητεῖν».
     Θεωροῦμε ὅτι:
    α) Ὁ Παπισμός εἶναι ἡ μήτρα ὅλων τῶν νεωτέρων αἱρέσεων καί πλανῶν, τήν ὁποία, μέσα σέ μία μακρά διαλεκτική διαδικασία, ἐγέννησε ἡ ἀλλοτριωμένη δυτική Χριστιανοσύνη, ἡ δέ συνέχειά του, ὁ πολυώνυμος Προτεσταντισμός, προσέθεσε τίς δικές του πλάνες καί αἱρέσεις.
   β) Ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἶναι ὁ μεγαλύτερος κίνδυνος γιά τήν Ἐκκλησία, διότι ἀλλοτριώνει σταδιακά καί ἀθόρυβα τό ὀρθόδοξο φρόνημα τῶν πιστῶν καί σχετικοποιεῖ τήν ὀρθόδοξη πίστη. Γιά τόν λόγο αὐτόν εἴμαστε σαφῶς ἀντίθετοι πρός ὅλα τά ἀνοίγματα πρός τόν Οἰκουμενισμό καί τή συμμετοχή τῶν ὀρθοδόξων στό Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ). Παράλληλα καταδικάζουμε καί τόν διαθρησκειακό οἰκουμενισμό, ὁ ὁποῖος ἀρνεῖται τήν μοναδικότητα καί ἀποκλειστικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας τῶν Ἁγίων μας στήν ἱστορία. Ὡς ἐκ τούτου, διακηρύσσουμε καί πάλι, ὅτι ὅσοι διδάσκουν καί στηρίζουν τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, στήν πράξη, «θέτουν οὐσιαστικῶς ἑαυτούς ἐκτός Ἐκκλησίας». Δέν τούς «ἐξωεκκλησιάζουμε» ἐμεῖς, ἀλλ’ οἱ πράξεις καί οἱ ἐνέργειές τους, ὡς καί οἱ διακηρύξεις τους, περί «ἀδελφῶν ἐκκλησιῶν», «διευρυμένης ἐκκλησίας», «διηρημένης ἐκκλησίας», «βαπτισματικῆς θεολογίας», κλπ.
    Ὅσον ἀφορᾶ στή «Σύνοδο» τῆς Κρήτης φρονοῦμε ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ σύγκληση μίας νέας Συνόδου, μέ ὀρθόδοξα κριτήρια, πού θά ἀνασκευάσει τίς ἀντορθόδοξες ἀποφάσεις της καί θά καταδικάσει τόν οἰκουμενισμό.
    Τέλος ὁ 15ος Κανόνας τῆς Α/Β Συνόδου (863) δέν ἔχει ὑποχρεωτικό χαρακτήρα καί ὡς ἐκ τούτου δέν «ἀποτειχιζόμεθα» ἄχρι καιροῦ, ἀλλά συνεχίζουμε τήν διαμαρτυρία μας, κατά τήν σεβαστή παρότρυνση ἁγιασμένων Γερόντων, οἱ ὁποῖοι μᾶς ὁδηγοῦν μέ τό λόγο τους καί μᾶς ἐνισχύουν μέ τήν προσευχή τους. Ἐξ ἄλλου, σύμφωνα μέ δηλώσεις τῶν οἰκουμενιστῶν, ἡ ἀποτείχισή μας αὐτή τή στιγμή, τούς χαροποιεῖ, διότι διευκολύνει τό ἔργο τους.  
     Μέ βάση αὐτές τίς ἀρχές ἐπιθυμοῦμε νά δραστηριοποιηθοῦμε στόν τομέα τῆς ἐνημέρωσης καί ἐνεργοποίησης τοῦ ὀρθοδόξου πληρώματος, στήν διατήρηση καί ἀνάδειξη θυλάκων πού θά ἀντισταθοῦν στήν παραχάραξη τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί παραδόσεώς μας καθώς καί στήν πραγμάτευση τρόπων ὑγιοῦς ἀντίστασης στίς μεθοδεύσεις καί τίς ἐπιβουλές τῆς Νέας Ἐποχῆς καί τῶν ἐκφραστῶν της.
    Ἡ Οἰ­κου­με­νι­κή Ὀρ­θό­δο­ξη πί­στη μας καί μέ­σῳ αὐ­τῆς ὁ οἰ­κου­με­νι­κός Ἑλληνικός πο­λι­τι­σμός μας, ἡ πνευ­μα­τι­κή καί ἐ­θνι­κή ταυτότητά μας, ξε­περ­νοῦν κά­θε παγ­κο­σμι­ο­ποί­η­ση καί νέα Ἐποχή. Ἀ­πο­τε­λοῦν τή Μο­να­δι­κή Ἐ­πο­χή στήν ἱστο­ρί­α τῆς ἀν­θρω­πό­τη­τας, πού εἶ­ναι καί Πα­λαι­ά καί Νέ­α καί Μέλ­λου­σα καί Παν­το­τι­νή, για­τί εἶ­ναι ἡ Ἐ­πο­χή τῆς Ἀ­λή­θειας τοῦ Τρι­α­δι­κοῦ Θε­οῦ μας.
    Ἐπιδίωξή μας εἶναι, μέ τήν χά­ρη τοῦ Πα­να­γί­ου Τρι­α­δι­κοῦ Θε­οῦ μας, ἡ συνάντηση καί ἡ συνοδοιπορία καί μέ ἄλλους πατέρες καί ἀδελφούς, πού ἔχουν ἀνάλογες ἀναζητήσεις καί ἀνησυχίες.
     Συνεχίζουμε τόν κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀγώνα, ὡς ἰσχυρή διαμαρτυρία και ὁμολογία τῆς ἀποστολικοπατερικῆς παραδόσεως, ἐνώπιον «βασιλέων καί ἀρχόντων» καί «ὀρθοδόξων» Ἡγετῶν, πού μέ τήν οἰκουμενιστική τους δράση προδίδουν τήν ἀποστολή τους.
     Ἡ «Σύναξη γιά τήν Ὀρθοδοξία»,  μέ ἄξονα τήν ὑπεράσπιση τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί παραδόσεως, θά ἐπιλαμβάνεται καί ἄλλων προβλημάτων πού ταλανίζουν τήν κοινωνία μας καί τόν πιστό λαό τοῦ Θεοῦ, ἐξαιτίας ἀντιχρίστων νομοθετημάτων καί πολιτικῶν ἐπιλογῶν, ὅπως εἶναι ἡ θεσμοθέτηση «γάμων» ἤ συμβιώσεως ὁμοφυλόφιλων ζευγαριῶν, ὁ ἀποχρωματισμός τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἀπό ὁμολογιακό μάθημα, ἡ καύση τῶν νεκρῶν, ἡ ἀλλαγή ταυτότητας φύλου, ἡ θεσμοθέτηση τῆς εὐθανασίας, ἡ καθιέρωση τῆς κάρτας τοῦ πολίτη, κ.ἄ.
    Ὡς μαρτυρία καί ἔργο τῆς «Συνάξεως» νοεῖται α) ἡ σύνταξη ὀρθοδόξων ὁμολογιακῶν κειμένων πού προκύπτουν ἀπό ποικίλες ἀφορμές, πού δίνουν θιασῶτες τῆς οἰκουμενικῆς κινήσεως μέ τά ὑπογραφόμενα κείμενά τους, β) διοργάνωση ἡμερίδων καί συνεδρίων καί ἡ ἔκδοση βιβλίων καί φυλλαδίων, μέ τοποθετήσεις ὀρθόδοξες στά ἀνακύπτοντα θέματα, γ) ἐνδεχόμενες παρεμβάσεις πρός κάθε ἐκκλησιαστική ἀρχή. 
    Κριτήρια κάθε ἐκφράσεώς μας θά εἶναι ἡ βιβλική καί πατερική θεολογία, οἱ Ἱεροί Κανόνες, οἱ πρακτικές τῶν Ἁγίων, ὅπως ἐμφανίζονται στήν ἐκκλησιαστική ἱστορία καί κείμενα συγχρόνων ὁμολογητῶν θεολόγων, πού βαδίζουν πάνω στήν παράδοση τῶν Ἁγίων καί εἶναι καθολικῶς ἀποδεκτά ἀπό τήν Ἐκκλησία.
    Ἡ πρωτοβουλία μας αὐτή ἀποτελεῖ τήν ἐλάχιστη ἀνταπόκρισή μας στήν παρακαταθήκη τῶν Ἁγίων μας, στό καθῆκον μας πρός τήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία μας. Ἀποτελεῖ τήν ἐπιβαλλόμενη ὑπακοή μας στούς Ἁγίους Πατέρες μας, πού μᾶς τονίζουν τήν ἀνάγκη στά θέματα τῆς πίστεως νά ἐκφέρουμε τόν διαχρονικό ἁγιοπνευματικό λόγο τους, τόν λόγο τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν καί Τοπικῶν Συνόδων, τόν αὐθεντικό καί ζωντανό λόγο τῶν συγχρόνων γερόντων μας καί ὅλων ὅσων παραμένουν πιστοί στήν παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας.
    Στίς μέρες μας, περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά, ἀπαιτεῖται ἀνδρεῖο καί ὁμολογιακό φρόνημα, ἐπαγρύπνηση καί παρεμβάσεις τέτοιες, πού θά σταθοῦν ἀνάχωμα στόν οἰκουμενιστικό ὀλετήρα. Ἀπαιτεῖται πρωτίστως ὑπαρξιακή μετάνοια καί καρδιακή προσευχή, καθώς αὐτά εἶναι κυρίως τά μέσα πού θά ἀναχαιτίσουν τίς ὀλέθριες ἐνέργειες τῶν οἰκουμενιστῶν καί τῶν ἐχθρῶν τῆς πίστώς μας. Παραμένουμε «ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις πατράσι», σταθεροί καί ἀμετακίνητοι ἐν Χριστῷ καί ἐν τῇ Ἁγίᾳ Του Ἐκκλησίᾳ καί ἐναποθέτουμε σ’ Ἐκεῖνον τήν ἀγωνία καί τήν ἀνησυχία μας γιά τά τεκταινόμενα στήν Ἐκκλησία καί τήν πατρίδα μας, προσφέροντας, ὅμως, καί μεῖς τήν ὀφειλόμενη συνέργειά μας.

Ιανουάριος 2018
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Ἀναστασίου,
Πανοσιολ.  Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος,
Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Παῦλος Δημητρακόπουλος
Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός
Πρωτοπρ. Ἰωάννης Φωτόπουλος,
Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Μπουσδέκης
Πρωτοπρ. Βασίλειος Κοκολάκης
Θεολόγος Λάμπρος Σκόντζος[1] Μητρ. Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, Παρέμβαση στήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας, Μάϊος 2016, Τεῦχος 238
[2] π. Γ. Φλω­ρόφ­σκυ, Θέματα Ὀρθοδόξου Θεολογίας, ἐκδ. Ἄρτος Ζωῆς, Ἀθῆναι 1989, σελ. 207.

23 σχόλια:

 1. Πριν να διαβάσω τον τίτλο, είδα τις υπογραφές. Σαράντα σαραντισμούς και φωτισμούς να μου κάνετε και με εξακόσια εξήκοντα έξ εξεξάρια να με απειλήσετε δεν το διαβάζω το κείμενο, γιατί θα κολαστώ περισσότερο. Αν μάλιστα, όπως υποψιάζομαι, αρχίζουν πάλι να ομιλούν για δήθεν "απλανείς"= αλάθητους γεροντάδες, προσωπική μου γνώμη είναι ότι ... τί Λωζάνη τι Κοζάνη. Ας πάνε απευθείας στον "πατενταρισμένο" "αλάθητον" του οποίου τα δόγματα εισάγουν στην Ορθοδοξία οι θεωρίες για δήθεν "απλανείς".

  Στην Ορθοδοξία δεν υπάρχουν απλανείς, δεν υπάρχουν αλάθητοι. Υπάρχουν θεοφώτιστοι που φωτίζονται από τη μελέτη της Αγίας Γραφής και των Πατέρων που την Ερμηνεύουν, και είναι τόσο πιο πολύ θεοφώτιστοιόσο πιο πολύ συμφωνούν στη ζωή και στην Πίστι τους με την θεόπνευστη Αγία Γραφή (και την Εκκλησιαστική της Ερμηνεία) την οποία μελετούν νυχθημερόν κι εφαρμόζουν κατά το δυνατόν αδιαλείπτως.

  Ο αντιοικουμενισμός υπό το πρίσμα του δήθεν "αλαθήτου" (=απλανούς) και της "θεοπτείας" είναι οξύμωρο σχήμα. Δούρειος ίππος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟ κείμενο!
  ΜΠΡΑΒΟ ΤΟΥΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Που το βλεπεις αληθεια σε αυτο το διαστρεβλωτικο και βλακωδες κειμενο;
   Απορω τοσοι "σοφες" ιερατικες κεφαλες δεν διαβασαν οσα εγραψαν;
   Ποιον αντιοικουμενισμο εκφραζουν αφου ΚΟΛΥΜΠΟΥΝ μεσα στα νερα του;
   Θεε και Κυριε, φωτισον μας το σκοτος!!!!

   Διαγραφή
 3. Αφού δεν ντρέπονται κι ακόμη ρίχνουν χαρτοπολεμο εμεις τι να πούμε; Το Τριώδιο άνοιξε και κάποιοι πιστοί στα ήθη και στα έθιμα ντύνονται ακομη καρναβάλια! Λίαν επιεικής σχολιασμός!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μια ακομη ΧΑΡΤΟΠΟΛΕΜΙΚΗ "ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ "" καποιων ΕΝΤΕΙΧΙΣΜΕΝΩΝ και ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΩΝΤΩΝ με την ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ κληρικων ,που με φληναφηματα προσπαθουν να ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ την ελλειψη μαρτυρικης ΔΙΑΘΕΣΗΣ κατα το παραδειγμα των ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ!!! Μεχρι και την λεξη αποτειχιση την εχουν μεσα σε εισαγωγικα (παρατηρηστε το) !!!!!Η πληρης διαστρεβλωση των ΚΑΝΟΝΩΝ και κυριως του 15ου απο κληρικους και θεολογους παρακαλω!!!! Και βεβαια επιστεγασμα της ανακοινωσης η ΒΟΛΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ που αναπαυει και επιτρεπει στους εν λογω κληρικους να μνημονευουν τους αιρετικους επισκοπους καθε ΚΥΡΙΑΚΗ ως "" ορθοτομουντες """ και να μη ρισκαρουν να χασουν το 1000 αρικο απο τη μισθοδοσια τους ..Αντι ΧΡΙΣΤΟ επιλεγουν το ΧΡΥΣΟ!!!!! Και βεβαια ΨΕΥΔΟΝΤΑΙ οταν λενε οτι ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΝΤΑΙ γιατι ετσι θα ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ το εργο των ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ !!!!Το εντελως ΑΝΤΙΘΕΤΟ γινεται π..Μετταληνε και οι συν αυτω!!! ΕΜΠΟΔΙΖΕΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ σεβαστοι πατερες γιατι ετσι με τη σταση σας και την καταγγελια της ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ μεσα απο την ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΩΖΕΤΕ ΨΥΧΕΣ πιστων που θα σας ακολουθησουν και θα διακοψουν ΕΠΙΣΗΣ την ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ με τους αιρετικους...Αλλα εσεις προτιματε μια στειρα αντιμετωπιση (ημεριδες,εγγραφα,ομιλιες κλπ κλπ κλπ) που ΔΕΝ ΚΛΟΝΙΖΕΙ και ΔΕΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΙ και ΔΕΝ ΩΦΕΛΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ..ΜΑ ΚΑΝΕΝΑΝ σας βεβαιω!!!! Ουτε αυτον τον ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ακομα...Με ψευτοδυνητικοτητες και χαρτια δεν προστατευεται η ΠΙΣΤΗ και το ΔΟΓΜΑ Π.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΕ!!!!!! Μετα το ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ειναι πια ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ η ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η εφαρμογη των αποφασεων της και σε ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ κι εσεις αντιδρατε σε ολο αυτο με ΜΕΣΟΒΕΖΙΚΕΣ λυσεις??? Ετσι εκαναν οι ΑΓΙΟΙ αραγε ????? Αυτο μας ΔΙΔΑΞΑΝ ???? Να ειμαστε δειλοι και οικονομουντες τον ΔΙΑΒΟΛΟ που φερει η ψευδοσυνοδος??? Λυπαμαι πραγματικα για σας ολους σας ,και ΕΥΧΟΜΑΙ ΟΛΟΨΥΧΩΣ καποτε να συναισθανθειτε το ΛΑΘΟΣ και την ΠΡΟΔΟΣΙΑ που ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ και με ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΤΕΛΕΙΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΟΥΣ ΗΜΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ!!!!!! Απο τους διαβασμενους θα ερθει η καταστροφη ( ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ )..Μηπως τελικα μιλουσε για τωρα???????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Το πανε το γυρνανε να μην υπαρξει αντιδραση σε τιποτα,αντιδραση μονο "επι χαρτου",στο χαρτακι,στο αρθρο.Πρακτικα τιποτα,μονο θεωρητικα δηλαδη.
  Αφου τους το ειπε και ο εχθρος αλλωστε:αν πολεμησετε καλυτερα για εμας,αυτο μας βολευει!Τι να μην πιστεψουν τον εχθρο;Βλεπετε πουθενα τιποτα παραδοξο;και αυτη η δυνητικη αποτειχηση ποσο δυνητικη ειναι;αφου λεει οτι ολοι οι αντιθετοι σου πρεπει να σε επικροτησουν-χειροκροτησουν για το οτι απιτειχιστηκες,αυτο εμενα με ακουγεται ως "σπευστε ολοι να αποτειχιστητε προτιμηστε το"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ειλικρινσ δεν απέμεινε ίχνος ντροπής σ αυτους τους ιερεις των εσχάτων χρόνων. Εγώ αν και λαϊκός θα ντρεπομουνα να λέω χωρίς να πράττω. Καλύτερα θα προτιμούσα να σιωπήσω.Ντρεπομαι και λυπάμαι για λογαριασμό τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Αυτή η κίνηση που κανουν τι νόημα έχει αν δεν αποτειχιστούν;
  [να και η σπόντα περί του 15ου δυνητικού κανόνα ]
  Να σας πω εγω γιατί το κάνουν,
  Είναι το δίχτυ για να μαζέψουν τα ψαράκια που προσπαθούν να ξεφύγουν απο τον οικουμενισμό
  a la Μεταλληνός και Εφραίμ Αριζονίτης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. "Τέλος ὁ 15ος Κανόνας τῆς Α/Β Συνόδου (863) δέν ἔχει ὑποχρεωτικό χαρακτήρα."

  Ἀγαπητοί Πατέρες, ὡς γνωστόν, τήν φοβεράν αἵρεσιν τοῦ δῆθεν "δυνητικοῦ Κανόνος" ἐκήρυξεν ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος εἰς τό γνωστόν βιβλίον του "Τά Δύο Ἄκρα." Ὁ Κανών εἶναι τόσον "δυνητικός" ὅσον δυνητικόν εἶναι καί τό ἱερόν Εἰαγγέλιον!!! Ἡ αἵρεσις τοῦ "δυνητικοῦ Κανόνος" διαφέρει ἀπό τίς ἄλλες αἱρέσεις ὡς πρός τό γεγονός ὅτι δέν ἐπιδιώκει τήν δημιουργίαν κάποιας σέκτας, ὅπως κάμνουν οἱ ἄλλες αἱρέσεις, ἀλλ' ἐπιδικώκει τήν παράλυσιν καί ἀκύρωσιν τῆς Ὀρθοδόξου ἀντιστάσεως ἔναντι τῆς κηρυσσομένης παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Συνεπῶς, ἀποτελεῖ ἕν πολύ ἀποτελεσματικόν συμπλήρωμα τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, γεγονός πού τό εἴδαμε εἰς τήν πρᾶξιν, ἐφόσον ἡ αἵρεσις αὐτή ἔχει παραλύσει σχεδόν ὁλόκληρον τό Ἅγιον Ὄρος ἐπί δεκαετίες. Πρόκειται διά μίαν προφανῆ διαστρέβλωσιν τῆς Ἀληθείας. Δέν εἶναι δυνατόν οἱ ἐν γνώσει κοινωνοῦντες μέ αἱρέσεις νά χαρακτηρίζωνται ἀπό τούς Ἁγίους Ἰ. Χρυσόστομον, Θ. Στουδίτην κ.ἄ. ὡς "ἐχθροί τοῦ Θεοῦ" καί ν' ἀναθεματίζωνται εἰς τό Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας («τοῖς κοινωνοῦσιν ἐν γνώσει τοῖς ὑβρίζουσι καί ἀτιμάζουσι τάς σεπτάς Εἰκόνας, Ἀνάθεμα γ´», βλ. Τριώδιον, Ἐκδ. Φῶς, σελ. 161), ἐνῷ ἡ αἵρεσις τοῦ "δυνητικοῦ Κανόνος" λέγει ὅτι δέν εἶναι δῆθεν ὑποχρεωτική ἡ διακοπή ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μέ τήν αἵρεσιν!!! Τό θανάσιμον λάθος τῶν ὀπαδῶν αὐτῆς τῆς αἱρέσεως εἶναι ὅτι περιορίζονται εἰς τόν 15ον Κανόνα τῆς ΑΒ Συνόδου καί εἰς τήν ἐσφαλμένην ἑρμηνείαν του ἀπό τόν π. Ἐπιφάνιον. Περιορίζονται ἐπίσης εἰς τήν διακοπήν τοῦ μνημοσύνου τοῦ Ἀθηναγόρου ἀπό τούς ἐπισκόπους Ἀμβρόσιον, Αὐγουστῖνον καί Παῦλον, οἱ ὁποῖοι ὅμως διετήρησαν τήν κοινωνίαν μέ ὅλους ὅσους ἐμνημόνευον τόν Ἀθηναγόραν!!! Οἱ ὀπαδοί τῆς αἱρέσεως τοῦ "δυνητικοῦ Κανόνος" ἀγνοοῦν ἐπιδεικτικῶς τήν ὁμόφωνον Πατερικήν διδασκαλίαν τῆς ὑποχρεωτικῆς διακοπῆς τῆς κοινωνίας μέ τούς αἱρετικούς, ὅπως ἀγνοοῦν καί τά πάμπολλα παραδείγματα τῆς Ὀρθοδόξου στάσεως τῶν Ἁγίων εἰς παρομοίας περιστάσεις! Ἡ μεγίστη διαστροφή πού κάμνουν ἔγκειται εἰς τό γεγονός ὅτι τό θέμα του 15ου Κανόνος τῆς ΑΒ Συνόδου ΔΕΝ εἶναι τί δέον γενέσθαι ἐν καιρῷ κηρυσσομένης αἱρέσεως. Τό θέμα του εἶναι οἱ ἀποτειχιζόμενοι κληρικοί ἀπό προϊσταμένους των (Πατριάρχας, Μητροπολίτας κ.ἄ.). Γι' αὐτό, ὁ Κανών δέν ἀναφέρεται στούς ΜΗ ἀποτειχιζομένους, ἀλλά ΜΟΝΟΝ στούς ἀποτειχιζομένους κληρικούς. Καί τούς μέν ἀποτειχιζομένους διά προσωπικά ἁμαρτήματα τοῦ προϊσταμένου κατακρίνει, τούς δέ ἀποτειχιζομένους δι' αἵρεσίν τινα κατεγνωσμένην ὑπό τῶν Πατέρων πού διδάσκει φανερά ὁ προϊστάμενός των ἐπαινεῖ. Διά τούς ΜΗ ἀποτειχιζομένους δέν λέγει τίποτε ὁ ἱερός αὐτός Κανών, διότι αὐτοί ΔΕΝ ἐμπίπτουν στό θέμα του. Ἑπομένως, ὁ ἐν λόγῳ Κανών ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΘΗ ΟΥΤΕ ΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΟΥΤΕ ΩΣ ΔΥΝΗΤΙΚΟΣ! Δύναται κάποιος νά τόν ἐπικαλεσθῇ γιά ν’ ἀποτειχισθῇ ἀπό τήν αἵρεσιν, ἀλλά ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΕΠΙΚΑΛΕΣΘΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΗ ΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΙΝ!!! Ὅστις δέ παραθεωρεῖ τήν πλουσίαν διδασκαλίαν καί πρᾶξιν τῶν Ἁγίων ἐπί τοῦ θέματος τῆς ἀποτειχίσεως ἀπό αἱρετικούς καί στηρίζεται στήν ὡς ἄνω φανεράν διαστρέβλωσιν τοῦ Κανόνος οὐδόλως διαφέρει ἀπό τούς αἱρετικούς πού ἀπομονώνουν χωρία ἀπό τήν Ἁγίαν Γραφήν καί τά παρερμηνεύουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γιατί όμως, κ. Δημήτρη ,ο 15ος Κανών επιτρέπει την αποτείχιση ΜΟΝΟ από αιρετικούς Επισκόπους και όχι ΚΑΙ από άδικους -όπως λένε οι Άγιοι Απόστολοι στον 31ο Κανόνα τους-Επισκόπους ;Γιατί, κ. Δ. Χ. ,ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης μνημόνευε για 3 χρόνια τον Πατριάρχη Νικηφόρο;;Γιατί,κ. Χατζηνικολάου, ο 15ος Κανών λέει ότι πρέπει η αίρεση να είναι καταδικασμένη από Συνόδους ή Αγίους (σε αντίθεση με τον 31ο Ιερό Κανόνα των Αγίων Αποστόλων);;;

   Διαγραφή
  2. Δέν νομίζω ὅτι ὁ 15ος τῆς ΑΒ "κατήργησε" τόν 31ον Ἀποστολικόν, ὅπως ἔχει ὑποστηρίξει ἐμμέσως ὁ π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος. Ὁ 15ος Κανών τῆς ΑΒ ἀπαγορεύει τήν ἀποτείχισιν διά προσωπικά ἁμαρτήματα τοῦ ἐπισκόπου. Ἐάν ὅμως ὁ ἐπίσκοπος διαπράξῃ ΔΗΜΟΣΙΩΣ καμμίαν ἀδικίαν, πού σημαίνει σκανδαλισμόν τοῦ ποιμνίου, τότε ἰσχύει ὁ 31ος Ἀποστολικός. Αὐτή εἶναι ἡ δική μου ἑρμηνεία. Ἐπαναλαμβάνω ὅτι κακῶς ἔχει χαρακτηρισθῆ ἀπό μερικούς ὡς "ὁ κανών τῆς ἀποτειχίσεως," καθότι δέν καλύπτει ὅλες τίς περιπτώσεις. Δέν γνωρίζω ἄν ὑπάρχῃ σήμερα κάποιος ἀμερόληπτος καί ἔγκυρος κανονολόγος νά τόν ρωτήσουμε γι' αὐτό ἀκριβῶς τό σημεῖον, τήν διακοπήν μνημονεύσεως γιά λόγους δικαιοσύνης, δηλαδή.

   Διαγραφή
  3. Αγαπητε μου Καθηγητα κ. Χατζηνικολαου,
   συμφωνω απολυτα με τις αποψεις σου.
   Εισαι αναλυτικοτατος.
   Ο Κανων ειναι τοσο υποχρεωτικος οσο και προαιρετικος, οσο ειναι και η Αγια Γραφη και τα συγγραμματα των Αγιων Πατερων.
   Οι μη ποιουντες δαρησονται πολλας.

   Ενα απλο ερωτημα πριν κλεισω.
   Ειναι δυνατον ο Κανων να επαινει αυτους που αποχωρουν απο την Αιρεσι και τατυτοχρονα να αφηνει τους αλλους μισους μεσα στην Αιρεσι;
   Ασφαλως Οτι ισχυει για τους επαινουμενους, ισχυει και για τους μη επαινουμενους.
   Δηλαδη η ΑΜΕΣΗ αποχωρησι απο την Αιρεσι.
   Ολοι οι Αγιοι Πατερες φωναζουν και κραυγαζουν εν μια φωνη: ΦΕΥΓΕΤΕ ΑΥΤΟΥΣ(τους Αιρετικους), ΩΣ ΑΠΟ ΟΦΕΩΣ.
   Ο δε Μεγας Βασιλειος δεν επιτρεπει να παραμενουμε στο ιδιο μετεριζι με τους Αιρετικους ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΩΡΑ.
   Αυτα ολα σε ποιους απευθυνονται;
   Και οι υπογραψαντες το παραπανω μανιφεστο της βλακειας αυτης για αυτα που αναφερω τι λενε, τα παραβλεπουν αδιαφορα;
   Και μια απορια;
   Που ειναι η υπογραφη του πατρος Αγγελου Αγγελακοπουλου;

   Διαγραφή
  4. Υπαρχει ο σπουδαιος σημερινος Κανονολογος εγκυρος ερμηνευτης των Ιερων κανονων.
   Ειναι ο Καθηγητης του Κανονικου Δικαιου της Νομικης σχολης Θεσσαλονικης κ. Κυριακος Κυριαζοπουλος.

   Διαγραφή
  5. Ἀγαπητέ μου Ὀδυσσεῦ,

   1. Ἡ ἑρμηνεία σου (ἐκ τοῦ ἀντιθέτου) γιά τούς μή ἐπαινουμένους νομίζω ὅτι εἶναι τοῦ Βαλσαμῶνος καί ὑπάρχει στό Σύνταγμα Ἱερῶν Κανόνων Ράλλη-Ποτλῆ. Τό διάβασα πρό 10 ἐτῶν. Δυστυχῶς, δέν ἔχω χρόνον νά τό ψάξω πάλι τώρα καί νά βρῶ τήν ἀκριβῆ ἀναφοράν. Ἑπομένως, ὀρθῶς ἑρμηνευόμενος ὁ 15ος τῆς ΑΒ, εἶναι ὑποχρεωτικός.

   2. Ὁ π. Ἄγγελος ἔγραψε τίς προαναφερθεῖσες ἀνοησίες σ' ἕνα ἄρθρον πού ἀνεδημοσίευσεν τό ἱστολόγιον "Πατερική Παράδοση" κάτω ἀπό τό δικό τους τίτλον "Στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα!" (10-1-2018, https://paterikiparadosi.blogspot.gr/2018/01/blog-post_86.html#more).

   3. Συμφωνῶ ὅτι ὁ κ. Κυριαζόπουλος εἶναι ἔγκυρος Κανονολόγος, ἀλλά δέν ξέρω κατά πόσο εἶναι διαθέσιμος. Ἔχει ὑποσχεθῆ μίαν γνωμάτευσιν ἐδῶ καί ἀρκετούς μῆνες, ἀλλά δέν τήν ἔχει ἀκόμη διεκπεραιώσει.

   Διαγραφή
 9. Τέλος ὁ 15ος Κανόνας τῆς Α/Β Συνόδου (863) δέν ἔχει ὑποχρεωτικό χαρακτήρα καί ὡς ἐκ τούτου δέν «ἀποτειχιζόμεθα» ἄχρι καιροῦ, ἀλλά συνεχίζουμε τήν διαμαρτυρία μας, κατά τήν σεβαστή παρότρυνση ἁγιασμένων Γερόντων, οἱ ὁποῖοι μᾶς ὁδηγοῦν μέ τό λόγο τους καί μᾶς ἐνισχύουν μέ τήν προσευχή τους. Ἐξ ἄλλου, σύμφωνα μέ δηλώσεις τῶν οἰκουμενιστῶν, ἡ ἀποτείχισή μας αὐτή τή στιγμή, τούς χαροποιεῖ, διότι διευκολύνει τό ἔργο τους.

  Δηλαδή για να καταλάβω, όποιος συνεχίζει να διαμαρτύρεται δίχως να αποτειχίζεται και φύγει σε αυτή τη κατάσταση, από τη ζωή, η απολογία που θα δώσει στον Κύριο θα είναι "ήξερα για την αίρεση αφού την καταδίκαζα αλλά συνέχιζα την κοινωνία με αυτήν";
  Και με αυτή την απολογία θα δει Θεού πρόσωπο;;; Αυτή είναι η καλή απολογία στην επί του Φοβερού Βήματος του Χριστού;;;
  Αν μη τι άλλο, δεν κοστίζει και τίποτα!!

  Έστω ότι η αποτείχιση διευκολύνει το έργο των Οικουμενιστών, άραγε η διαμαρτυρία αυτών που υπογράφουν το κείμενο αυτό, ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΔΥΣΚΟΛΕΨΕΙ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ?? Μέχρι και Συνοδική Κατοχύρωση του Οικουμενισμού πέτυχαν και δεν φαίνεται κάποια γενική αντίδραση...

  Για τον ίδιο λόγο πάλι, ΑΠΟ ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ από την ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΩΝ ΑΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ αφού με τη συνέχιση της κοινωνίας της αιρέσεως με πλήρη επίγνωση - αφού την καταδικάζουν κιόλας!- κολάζεται κανείς και παράλληλα ο Οικουμενισμός τα έχει ισοπεδώσει όλα;;;

  Ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης έλεγε "Της αιρέσεως αποσχιζόμενοι, τη ευσεβεία διά παντός ενραπτόμεθα"(P.G.44,725).

  Η συντονιστική επιτροπή που έγραψε το κείμενο αυτό, κατά πόσο πιστεύει αυτά τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Στὸ ἐκκλησιαστικὸ κατάντημα ποὺ ζοῦμε, ποὺ δὲν διδάσκεται οὔτε ἐφαρμόζεται μεγάλο μέρος τοῦ Εύαγγελίου, ποὺ ἔχουν εἰσωρήσει σκύβαλα ὡς δῆθεν ἱερὲς παραδόσεις, ἀσφαλῶς προέχει ἡ ἀντιοικουμενιστικὴ στάσι, ἡ μὴ ἀποδοχὴ τῆς Κολυμβαρείου ψευδοσυνόδου, ἡ ἀποτείχιση ἀπὸ τὴν αἵρεσι. Ὁ καθένας ἀντιοικουμενιστὴς πράττει ὅπως ἀναπαύεται καὶ δύναται, ἀλλὰ δὲν εἶναι ὥρα γιὰ «ἀναθέματα» μεταξύ μας. Ἀγάπη καὶ ἑνότητα. Ἕλλησι Ἕλληνες, Ἰουδαῖοις Ἰουδαῖοι ἵνα μίαν ψυχὴν διὰ Χριστὸν κερδίσωμεν. Δυστυχῶς οἱ μὲν στέλνουν στὸ ἀνάθεμα τοὺς δέ. Καὶ οἱ δέ, τοὺς μέν. Μὲ ποῖο δικαίωμα; Μὲ ποῖα ἐπιχειρήματα; Ἐπειδὴ «τὸ εἶπε ἕνας «ἀπλανὴς» πατέρας»; Μὰ, τὸ ἀντίθετο εἶπε ἄλλος «ἀπλανὴς» πατέρας. Ἂς ἀφήσουν τοὺς ἀλαθήτους καὶ ἀπλανεῖς καὶ ἂς ἐντρυφήσουμε στὴν Ἁγία Γραφή, στὴν Συμφωνία τῶν Πατέρων καὶ στὴν Ἐκκλησιαστικὴ Τάξι ἡ ὁποία ἐπιβάλλει τὴν ἰσότητα τῶν ἐπισκόπων μεταξύ τους. Τὰ «πρωτεῖα», τὰ «ἀλάθητα» καὶ τὰ «ἀπλανῆ» εἶναι παπικά, οἱ δὲ διχόνοιες καὶ τὰ ἀλληλοαναθέματα Σατανικά. Φρονεῖ κάποιος ὅτι δὲν πρέπει νὰ μνημονεύει; Καλῶς πράττει ἂν τεκμηριώνει ὅτι ἔχει ἔγκυρα Μυστήρια. Φρονεῖ κάποιος ὅτι πρέπει νὰ μνημονεύει ; Καλῶς πράττει, ἐφ’ ὅσον τεκμηριώνει ὅτι ἔχει ἔγκυρα Μυστήρια.

  Δὲν εἶναι ὅλοι οἱ ἐπίσκοποι «οἰκουμενιστὲς», ἡ δὲ μνημόνευσι δηλώνει τὸ «ἀνήκειν». Ἐφ’ ὄσον ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία, δηλώνουμε σὲ ποιὰ Ἐκκλησία ἀνήκουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλά, κ. Ανωνυμίδη ,δεν διαβάζεις την Αγία Γραφή ;Οταν λέει ο Ιωάννης ότι τους αντιχρίστους δεν πρέπει να τους λέμε χαίρεται γιατί έτσι κοινωνάμε με τα αντίχριστα έργα τους(ούτε στο σπίτι μας να τους βάζουμε ),εσύ γιατί δεν ακούς αυτην την διδασκαλία;Ούτε στο σπίτι να τους βάζεις λέει ο Θεός και θα σε αφήνει να βάζεις τον αντίχριστο Βαρθολομαίο στο σπίτι Του(και μάλιστα ως Επίσκοπο που μεταφέρει τον Κύριο στους Ορθοδόξους);Για να μην γράψω αυτά που λένε οι Άγιοι για την μνημόνευση αιρετικού,γιατί θα τους απορρίψεις ,γι'αυτό λέω αυτά που μας γράφει ο Απ. Ιωάννης .Ξύπνα φίλος !

   Διαγραφή
  2. Ἡ παναίρεσι αὐτὴ, ὁ οἰκουμενισμός ἢ πανθρησκειακὸς συγκρητισμός εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα πολλῶν προηγηθεισῶν ἐντὸς τῆς πρακτικῆς (ὄχι τῆς Πίστεως) Ὀρθοδοξίας ἐκπτώσεων περὶ τὴ Πίστι, ποὺ στὴν ἐποχή μας θεωροῦνται "ἱερὲς παραδόσεις", θέσφατα καὶ περίπου δὀγματα. Δεῖξτε μου ποῦ ἀναφέρει ἡ Ἁγία γιὰ "πρωτεῖον" κἀποιου ἐπισκὀπου. ΠΟΥΘΕΝΑ. Ἐσεῖς μήπως ἀποδέχεστε "παπικὸ" πρωτεῖο καὶ στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὅταν ἐνῶ δὲν εἴμαστε κάτοικοι Κων/λεως συνεχῶς ἀναφέρεστε στὸν τοπικό της ἐπίσκοπο; Οἱ τύποι μετρᾶνε ἢ ἡ οὐσία; Καὶ ἡ οὐσία εἶναι ἡ ἰσότης τῶν ἐπισκόπων καὶ τὸ Συνοδικό Σύστημα μιᾶς αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας, στὴν ὁποία εἴθε νὰ ἐνσωματωθοῦν οἱ νέες χῶρες καὶ ἡ Κρήτη. Ἀκόμη καὶ ἀνάξιοι ἱερεῖς καὶ ἀρχιερεῖς, ἐφ΄ ὅσον εἶναι χειροτονημένοι διαδοχικῶς ἀπὸ τοὺς ἀποστόλους τελοῦν ἔγκυρα μυστήρια, στὸ Ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ὄχι στὸ ὄνομα κάποιου έπισκόπου.

   Βέβαια ἡ ἅπαξ παραδοθεῖσα Πίστις, ἡ θεωρητικὴ Ὀρθοδοξία δὲν ἀλλοιώνεται καὶ τὴν κατέχουμε μόνο οἱ Ὀρθόδοξοι. Ἀλλὰ ἐνίοτε δὲν ἔχουμε τὴν Ὀρθοπραξία. Τὶ νόημα ἔχει ἡ παύση μνημονεύσεως μόνη της ἡ ὁποία θὰ συνοδεύεται ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα "ἄτοπα"; Ἀντίχριστος εἶναι ὁ οἰκουμενισμός, ἀλλὰ ἀντίχριστοι πολλοί γεγόνασιν καὶ δὲν πρέπει νὰ ἀπαριθμήσω πάλι τὰ ὅσα στὸ παρελθὸν συζητήσαμε, (τὸ Σ.Μ. δὲν τὸ θυμᾶμαι ἀλλὰ τὸ "ξύπνα φίλος" ὁπωσδήποτε εἶναι χαρακτηριστικό σας) πάλι δὲν θὰ συμφωνήσουμε. Εὐχαριστῶ φίλε Σ.Μ.

   Ἀνωνυμόπουλος.

   Διαγραφή
 11. Ο Μέγας Βασίλειος γράφει ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΩΡΑ συνκοινωνία με τους Αιρετικούς και οι ανωτέρω υπογράφοντες λένε ΑΧΡΙ ΚΑΙΡΟΥ συγκοινωνία με τους Αιρετικούς Οικουμενιστές.
  Τις Χριστός προς Βελίαρ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Η προταση αυτη ειναι μια σταση που συνδυαζει την διαμαρτυρια με την παραμονη εντος της Εκκλησιας. Ο συνδυασμος αυτος θα αναπαυση πολλους Χριστιανους, και μαλλον θα τυχη ευρειας υποστηριξης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Συμφωνω οτι θα αναπαυσει πολλους αδελφια ο φανατισμος κανει κακο στην ψυχικη μας υγεια ειμαστε αναδελφοι οισεακριβεια αποτειχισμενοι εναντι αυτων των πατερων εχουμε μενος και το δειχνουμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ναι εχουμε μενος κατα της καθε κακοδοξιας και των κακοδοξιων αυτων των πατερων που εγραψαν ενα κειμενο βλακωδες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Πανοσιολογιώτατοι Ἀρχιμανδριται, Ἀθανάσιε Ἀναστασίου,Σαράντη Σαράντο, Παῦλε Δημητρακόπουλε. Ανήκετε στην ίδια εκκλησία με τον Φιλοθεο Φαρο ο οποιος ανηκει στην εκκλησια του σατανα και αρνείται τον Χριστό και την επουράνιο βασιλεία και χλευάζει το Αγιο Πνεύμα???https://youtu.be/vdZQ1LVK5ws

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου