Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Πρός τήν ἐσχάτην ἀποβλέποντες ὥραν......

 Πρός τήν ἐσχάτην ἀποβλέποντες ὥραν......
 


 
 
Ἐφραίμ Σύρος, τόμ. Γ΄ 371-374:

«Ἀγαπητοί· νυκτός καί ἡμέρας πρός τήν ἐσχάτην ἀποβλέποντες ὥραν... Ὁ ψαλμός ἐπί τοῦ στόματος ὑμῶν ἀδιαλείπτως ἔστω... ἱεραί βίβλοι καί ἀνάγνωσις... σωφρόνως, καί δικαίως, καί εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι... ἐπιτελῶμεν τάς τῶν ἁγίων μνήμας ἀνελλιπῶς... χηρῶν καί ὀρφανῶν, ξένων, πτωχῶν, ...μή ἱμάτια μαλακά περιβαλλώμεθα... ἔρχεται (ὁ Κριτής) ἵνα εὐφράνῃ τούς ἀγωνισαμένους ἐν ἀγρυπνίαις καί ἐν προσευχαῖς· ἐν νηστείαις τε καί ἐν ψαλμοῖς· ...ἔρχεται ἵνα μακαρίσει τούς πενθήσαντας ἐπί τοῖς παραπτώμασιν αὐτῶν... τούς μή ἀγαπήσαντας τόν κόσμον, μηδέ τά ἐν κόσμῳ...»


Συμεών Ν. Θεολόγος, Φιλοκ. Ε΄ 89:

«ἐπειδή τοῦτο μοναχά ζητεῖ ὁ Θεός ἀπό ἡμᾶς, τό νά εἶναι καθαρισμένη ἡ καρδία μας μέ τήν φύλαξιν καί προσευχήν»


Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ (Ρῶσοι Νεομάρτυρες καί Ὁμολογητές, 251):

"Μετά ἀπό μερικά χρόνια θ' ἀρχίσει μιά περίοδος πολύ σκοτεινή. ρωσικός λαός θά ὑποστεῖ πολλές συμφορές. Ἀμέτρητοι Ρῶσοι θά διασκορπιστοῦν σ' ὅλο τόν κόσμο. Θά χυθοῦν ποταμοί αἱμάτων. ζωή θά εἶναι σύντομη καί οἱ Ἄγγελοι δέν θά προλαβαίνουν νά μαζεύουν τίς ψυχές. Ὅλα αὐτά θά τά ἐπιτρέψει Θεός γιά νά καθαρίσει καί νά ἐξαγνίσει τό ρωσικό λαό. Νά προετοιμάζεστε μέ προσευχή καί μετάνοια"

Μ.Βασίλειος, στόν Προφ. Ἡσαΐα:

«Μὴ πολυπραγμόνει τὸ μέλλον, ἀλλὰ τὰ παρόντα πρὸς τὸ χρήσιμον διατίθεσο. Τί γὰρ ὄφελος ἐκ τοῦ προλαβεῖν σε τὴν γνῶσιν; Εἰ μὲν ἀγαθὸν ἔσται τὸ ἐσόμενον, ἥξει, κἂν μὴ προγνῷς· εἰ δὲ λυπηρὸν, τί σοι τὸ κέρδος προδαπανᾶσθαι τῇ λύπῃ; — Νόμον ἔλαβες εἰς βοήθειαν... Βούλει περὶ τῶν μελλόντων πεπεῖσθαι; Ποίει τὰ διατεταγμένα κατὰ τὸν νόμον, καὶ ἀνάμενε τῶν ἀγαθῶν τὴν ἀπόλαυσιν... — Ἐπιθυμεῖς τῶν ἀγαθῶν; Ποίει τὰ διατεταγμένα»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου