Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2016

Ο ΓΟΥΡΟΥΝΗΣΙΟΣ ΝΟΜΟΣ.....Οἱ τρεῖς νόμοι
 

Ητο ἕνας ῞Ελληνας μίαν φορὰν καὶ λέγει: ̓Εγὼ θέλω νὰ γίνω Εβραῖος.

Εἶνε τρεῖς νόμοι:νόμος ὁ φυσικὸς εἶνε τῶν ̔Εβραίων, ὁ σαρκικὸς τῶν Τούρκων καὶ ὁ πνευματικὸς τῶν Χριστιανῶν.

Λέγει ὁ῞Ελληνας: ῎Ας πιάσω τὸν φυσικὸν νόμον. Τὸν διαβάζει καὶ λέγει:

῞Οποιος σοῦ πάρη τὸ φόρεμά σου, πάρε του καὶ σὺ τὸ ἰδικόν του· ὅποιος σὲ ἀδικήση δέκα γρόσια, πάρε του καὶ σὺ ἄλλα δέκα· ὅποιος σοῦ σκοτώ ση τὸν ἀδελφόν σου, σκότωσε καὶ σύ.

Λέγει ὁ ῞Ελληνας: Ἐγὼ πηγαίνω εἰς ἕνα δρόμον· 
ἔρχεται ἕνας νὰ μοῦ πάρη τὸ ἐπανωφόριον· ἐγὼ θέλω νὰ τοῦ πάρω τὸ ἰδικόν του κατὰ τὸν νόμον ἐκεῖνον· ἐκεῖνος δὲν μὲ ἀφήνει· πρέπει ἤ νὰ τὸν φονεύσω ἤ νὰ μὲ φονεύση.

Λέγει ὁ ῞Ελληνας: Δὲν εἶνε καλὸς ὁ νόμος τῶν ̔Εβραίων.Τώρα θέλω νὰ γίνω Τοῦρκος.  Πιάνει τὸν σαρκικόν, τὸν διαβάζει καὶ λέγει ὅτι νὰ ἐντροπιάζη τόσας γυναῖκας καὶ πολλὰ ἄλλα αἰσχρά.

Λέγει ὁ ῞Ελληνας: Δν μ ̓ ρσει κα ατς νμος, ενe Γουρουνσιος.Πάλιν λέγει: Ἀπὸ Τοῦρκος θέλω νὰ γίνω Χριστιανός.

Πιάνει τὸν πνευματικὸν νόμον, τὸν διαβάζει καὶ εὑρίσκει ὁποὺ τοῦ λέγει· 
῞Οποιος σοῦ πάρη τὸ ἕνα φόρεμα, νὰ τοῦ δώσης καὶ τὸ ἄλλο· καὶ ὅποιος σοῦ πάρη δέκα γρόσια, νὰ τοῦ δώσης ἄλλα δέκα· καὶ ὅποιος σοῦ δώση ἕνα ράπισμα ἀπὸ τὸ δεξιόν, νὰ γυρίσης καὶ τὸ ἀρι στερὸν νὰ σοῦ δώση καὶ ἄλλο.Τότε λέγει ὁ ῞Ελληνας· Νὰ μάθω τὴν δοκιμήν. ̓Εγὼ θέλω νὰ πηγαίνω εἰς ἕνα δρόμον· ἔρχεται ἕνας νὰ μοῦ πάρη τὸ ἕνα φόρεμα ἐγὼ κατὰ νόμον πρέπει νὰ τοῦ εἰπῶ· Στάσου, ἀδελφέ, νὰ σοῦ δώσω καὶ τὸ ἄλλο. ῎Ερχεται νὰ μοῦ πάρη δέκα γρόσια· ἐγὼ νὰ τοῦ εἴπω· Στάσου, ἀδελφέ, νὰ σοῦ δώσω καὶ ἄλλα δέκα. ῎Ερχεται νὰ μοῦ δώση ἕνα μπάτσο· ἐγὼ νὰ γυρίσω καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος νὰ μοῦ δώση καὶ ἄλλον.

̓Εμένα μοῦ φαίνεται πώς, ὅσον καὶ ἄν εἶνε κακὸς ἄνθρωπος καὶ ἄγριος, ἐγὼ μὲ τὸ ἤρεμον, σὰν τοῦ ὁμιλήσω ταπεινὰ καὶ γλυκὰ λόγια, ἐκεῖνος θα

παρακινηθῆ νὰ μοῦ δώση ὀπίσω τα δικα μου ἤ καὶ νὰ μὴ μὲ φονεύση. Οτι ἐγὼ ὡσὰν τοῦ ἀντισταθῶ ἤ θὰ μὲ φονεύση ἤ θὰ τὸν φονεύσω. Λοιπὸν τοῦτος ὁ νόμος, ὁ πνευματικος  εἶνε καλός, καὶ θὰ γίνω Χριστιανός.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου