Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

ΟΜΟΛΟΓΙΑ και ΠΡΑΞΕΙΣ!

Ἡ διδασκαλία τῶν Ἁγίων γιὰ ὅσους νομίζουν, ὅτι ἀρκεῖ ἡ ὁμολογία κατὰ τῆς αἱρέσεως καὶ ἀμελοῦν τὴν ἀναγκαιότητα τῶν ἀναλόγων πράξεων καὶ τὸν ἀγώνα ποὺ ἐπιφέρει αὐτή.

Τοῦ Ἀδαμάντιου Τσακίρογλουκαιρὸς τῆς ἐπικράτησης τῆς παναίρεσης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ποὺ ζοῦμε, δὲν διακατέχεται ἀπὸ σύγχυση μόνο στὰ θέματα τῆς πίστεως ἀλλὰ καὶ στὸ θέμα τῆς ὁμολογίας, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐπικρατοῦν πολλὲς γνῶμες, ὡς πρὸς τὸ πῶς πρέπει νὰ ὁμολογεῖ κανεὶς καὶ νὰ ὑπερασπίζεται τὴν ὀρθόδοξη πίστη του. Ὁδηγὸς καὶ φανάρι σὲ αὐτὲς τὶς -λόγῳ τῆς σύγχυσης- δυσδιάκριτες ἀτραποὺς μπορεῖ νὰ εἶναι μόνο ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Ἁγίων Του.

Εἶπε ὁ Κύριος μας: «ὅποιος ὁμολογήσει μὲ ἐμένα, (ἢ μὲ τὴ δική Μου βοήθεια) ἐμπρὸς στοὺς ἀνθρώπους, θὰ ὁμολογήσω καὶ ἐγὼ αὐτὸν ἐμπρὸς στόν Πατέρα μου στοὺς οὐρανούς» (Ματθ. 10, 32). Αὐτὸς ὁ λόγος ὁδηγεῖ ἀπὸ λάθος κατανόηση πολλοὺς ἀνθρώπους νὰ πιστεύουν, ὅτι ἀρκεῖ νὰ Τὸν ὁμολογήσουν μὲ τὰ λόγια χωρὶς νὰ χρειάζεται ἡ συνέχεια καὶ συνέπεια τῶν ἔργων. Δηλαδὴ ἐνῶ τὸν ὁμολογοῦν μὲ τὰ λόγια, Τὸν ἀρνοῦνται μὲ τὶς πράξεις τους. Καὶ σὲ περίπτωση ποὺ οἱ λόγοι συνοδευτοῦν ἀπὸ τὶς πράξεις, οἱ πράξεις αὐτὲς δὲν συμβαδίζουν μὲ τὴν ἁγιοπατερικὴ διδασκαλία καὶ ἐπιφέρουν δυσάρεστα ἀποτελέσματα. Τὸ γεγονός, ὅτι δυστυχῶς αὐτὸς ὁ τρόπος ὁμολογίας, ἰδίως σὲ καιροὺς αἱρέσεως καὶ διωγμῶν, ὄχι μόνο δὲν ἐπιφέρει τὸ σωστὸ ἀποτέλεσμα, ἀλλὰ καὶ δὲν εἶναι θεάρεστος μᾶς τὸ διδάσκουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες.

Ρωτάει Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς: «Ποῦ λοιπόν, εἰπέ μου, θὰ κατατάξουμε αὐτοὺς ποὺ ὁμολογοῦν καὶ συγχρόνως ἀρνοῦνται τὸν Θεό; Μὲ τοὺς πιστούς; Μὲ τὰ ἔργα ὅμως τὸν ἀρνοῦνται. Μὲ τοὺς ἀπίστους; Ἀλλὰ μὲ τὴν γλῶσσα τὸν ὁμολογοῦν... Ἀπὸ ποῦ θὰ διακρίνουμε τὸν πιστὸ ἀπὸ τὸν ἄπιστο τὸν φωτισμένο ἀπὸ τὸν ἀφώτιστο, μὲ ἄλλα λόγια, τὸν βαπτισμένο κατὰ Χριστὸν καὶ συντεταγμένο μὲ τὸν Χριστὸ ἀπὸ τὸν ἀβάπτιστο καὶ συντεταγμένο μὲ τὸν διάβολο; Ὄχι ἀπὸ τοὺς λόγουςὄχι ἀπὸ τὰ ἔργαὄχι ἀπὸ τοὺςτρόπουςἘὰν λοιπὸν κάποιος ἐξομοιώνεται σαὐτὰ μὲ τοὺς ἀφώτιστους, ἂν καὶ λέγει, ὅτι εἶναι βαπτισμένος κατὰ Χριστόν, εἶναι σαφέςὅτι δὲν ἔχει πάψει νὰ ἀνήκει στὴν συμμορία ἐκείνων, γιὰ τοὺς ὁποίους  Ἀπόστολος λέγει: «Θεὸν ὁμολογοῦσιν εἰδέναι (δηλ. ὅτι τὸν γνωρίζουν), τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται, βδελυκτοὶ ὄντες καὶ ἀπειθεῖς, καὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἀδόκιμοι» (Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ὁμιλία μὲ θέμα τοὺς τυφλούς).

 

Βλέπουμε λοιπόν, ὅτι ὁμολογία μόνο μὲ λόγια βαρύγδουπες δηλώσεις ἄνευ ὅμως ἔργων ποὺ εἶναι στηριγμένα στὴν πατερικὴ παράδοση καὶ διδασκαλία καὶ κατἐπέκταση στοὺς λόγους τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴν συνοδεία αὐθαιρέτων καὶ διακατεχομένων ἀπὸ πάθη ἔργων, δὲν εἶναι ὀρθὴ ὁμολογία καὶ δὲν θὰ ὁδηγήσει στὸ ἐπιθυμητὸ ἀποτέλεσμα. Ἀντιθέτως θὰ προκαλέσει ἔριδες, ἀνταγωνισμούς, προσωπολατρεῖες, φατρεῖες καὶ διασπάσεις, καρποὺς δηλ. τῶν πειρασμῶν καὶ ὄχι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ πολλὲς φορὲς τὸ ποίμνιο θὰ παρακολουθεῖ ἄφωνο ἀνθρώπους, ποὺ ἐπιζητοῦν ἡγετικὸ ρόλο στὰ τῆς Πίστεως, νὰ ἐκφράζουν διαφορετικὲς ἀπόψεις πάνω σὲ θεμελιώδεις θέματα τῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας ποὺ εἴτε ἔχουν λυθεῖ  ἀπὸ τὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους, εἴτε ἔχουν ἀποφανθεῖ γιὰ αὐτὰ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι οἱ πραγματικοὶ Θεόπτες καὶ Θεολόγοι τῆς Ἑκκλησίας, οἱ Ἅγιοι Πατέρες· ἀποφάσεις καὶ καταστάσεις δηλαδὴ ποὺ ἐνῶ ὑποτίθεται, ὅτι συμβαίνουν γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς Ἐκκλησίας, στὴν πραγματικότητα ἀντιτίθενται στὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας καὶ στὸ παράδειγμα τῶν Ἁγίων.

Ἅγιος Γρηγόριος Θεολόγος μᾶς προειδοποιεῖ  μὲ τὴν ἐμπειρία του γιὰ αὐτὲς τὶς καταστάσεις: «Ὅλα αὐτὰ τὰ δυσάρεστα (δηλ. ἔριδες, ἀνταγωνισμούς, προσωπολατρεῖες, φατρεῖες καὶ διασπάσεις) δημιουργεῖ τὸ μίσος καὶ μεταξύ μας ἔχθρα. Αὐτὰ παθαίνουν ἐκεῖνοι ποὺ ἀγωνίζονται διὰ τὸ ἀγαθὸν καὶ τὴν εἰρήνη μὲ λάθος τρόπο καὶ ἀγαποῦν τὸν Θεὸν μὲ ἄλλον τρόπο ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ συμφέρει. Καὶ δὲν ἐπιτρέπεται μὲν νὰ παλεύει κανεὶς ἔξω ἀπὸ τὰ κεκανονισμένα ὅρια, οὔτε νὰ ἀγωνίζεται παρὰ τὸν νόμο. Διότι θὰ ἀποδοκιμασθεῖ, καὶ θὰ ντροπιασθεῖ, καὶ θὰ χάσει τὴν νίκη ἐκεῖνος, ὁποῖος ξεφεύγει ἀπὸ τὰ ὅρια καὶ ἀγωνίζεται κατἄλλον τρόπον, χωρὶς νὰ ἐφαρμόζει τοὺς ὅρους τοῦ ἀγῶνος, ἔστω κι ἂν εἶναι γενναῖος καὶ πολὺ τεχνίτης. Ἐὰν δὲ ἀγωνισθεῖ κάποιος διὰ τὸν Χριστόν, ἀλλὰ κατὰ τρόπον ἀντίθετον μὲ τὶς ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ, μήπως προσφέρει τίποτε στὴν εἰρήνη μὲ τὸ νὰ ἀγωνίζεται γιαὐτὴ κατὰ τρόπον μὴ ἐπιτρεπόμενον(Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου «Ἀπολογητικὸς περὶ τῆς φυγῆς εἰς τὸν Πόντον περὶ Ἱερωσύνης», 85).

Γιαὐτὸν τὸν λόγο καὶ Κύριος μᾶς εἶπε «εἰ τέκνα τοῦ Ἀβραὰμ ἦτε, τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραὰμ ἐποιεῖτε ἄν» (Ἰω. η΄ 39) καὶ χαρακτήρισε αὐτὸν ποὺ ἀκούει μὲν τοὺς λόγους Του ἀλλὰ δὲν τοὺς πράττει λανθασμένα τοὺς ἐφαρμόζει, ὡς μὴ ἀληθινὸ μαθητή Του (Ἰω. η΄ 31). δὲ Παῦλος ἀκολουθώντας τὰ λόγια τοῦ Κυρίου ἔγραψε: «Οὐχ οἱ ἀκροαταὶ τοῦ νόμου δίκαιοι παρὰ τῷ Θεῶ, ἀλλὰ οἱ ποιηταὶ τοῦ νόμου δικαιωθήσονται» (πρὸς Ρωμ. 2,13), καὶ «ὃς ἐν νόμῳ καυχᾶσαι, διὰ τῆς παραβάσεως τοῦ νόμου τὸν Θεὸν ἀτιμάζεις;» (πρὸς Ρωμ. 2, 23). Πολλοὶ Ἅγιοι μᾶς προειδοποίησαν, ὅτι πραγματικοὶ ὁμολογητὲς τῆς Ἐκκλησίας εἶναι αὐτοὶ ποὺ θὰ πράξουν ὀρθῶς καὶ ἁγιοπατερικῶς καὶ θὰ κρατήσουν μὲ συνέπεια καὶ πίστη μέχρι τέλους καὶ ὅσο μεγαλύτερη εἶναι θέση τους τόσο αὐξάνει καὶ εὐθύνη τους, γιατὶ τὸ ποίμνιο αὐτοὺς ἀκολουθεῖ ὡς παράδειγμα. Γράφει Ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης: Καὶ αὐτὸς ποὺ μὲ τὴν δύναμη τοῦ Θεοῦ ὁμολόγησε μὲ παρρησία σὰν ἅγιος πλὴν ὁλοκληρωθεῖ αἵρεση, ἐὰν τώρα, μετὰ τὴν αἵρεση ὑποχωρήσει, πῶς κάποιος ἄλλος θὰ τολμήσει νὰ πεῖ ἔστω καὶ κάτι» (Ἁγ. Θεοδώρου Στουδίτου, Ἐπιστολή (39) Θεοφίλω Ηγουμένω, PG 99, 1049Α.Β, μετάφραση).

 

Ὅσο γιὰ τοὺς ἄλλους; Λέει Ἅγιος Κυπριανὸς (De Catholicae Ecclesiae unitate 20-21, μετάφραση): «Μὴν ἀπορεῖτε καὶ μὴν ἐκπλήσεστε, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ποὺ ἀκόμα καὶ μερικοὶ ὁμολογητὲς φθάνουν στὰ ἄκρα, ἐνῶ κάποιοι ἄλλοι ὑποπίπτουν σὲ τόσο σοβαρὰ κι ἀνόσια ἁμαρτήματα. Διότι καμία ὁμολογία δὲν ἀπαλάσσει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὶς παγίδες τοῦ διαβόλου, οὔτε προστατεύει ἕναν ἄνθρωπο ποὺ βρίσκεται ἀκόμα σὲ τοῦτο τὸν κόσμο μὲ μία μόνιμη ἀσπίδα ἀπὸ τοὺς πειρασμούς, τοὺς κινδύνους, τὶς προσβολὲς καὶ τὶς ἐπιθέσεις τοῦ κόσμου... ὁμολογία εἶναι ἀρχὴ τῆς δόξας· δὲν εἶναι δίκαιη ἀμοιβὴ τοῦ στεφάνου, δὲν τελειοποεῖ τὸν αἶνο μας, ἀλλὰ εἶναι μύηση στὴν ἀξιοπρέπειά μας. Καὶ ἀφοῦ ἔχει γραφεῖ·ῖ «Αὐτὸς ποὺ θὰ ὑπομείνει μέχρι τέλους, αὐτὸς καὶ θὰ σωθεῖ», ,τι ὑπῆρξε πρὶν ἀπὸ τὸ τέλος, εἶναι ἕνα σκαλὶ μέσῳ τοῦ ὁποίου ἀνερχόμαστε στὴν κορυφὴ τῆς σωτηρίας, ὄχι ἕνας ἀκραῖος σταθμὸς μὲ τὸν ὁποῖο ἔχει κερδίσει ἤδη κάποιος τὸ πλῆρες ἀποτέλεσμα τῆς ἀνόδου. Εἶναι ὁμολογητής. Ἀλλὰ μετὰ τὴν ὁμολογία ὁ κίνδυνός του εἶναι μεγαλύτερος, γιατὶ εἶναι μεγαλύτερη πρόκληση γιὰ τὸν ἀντίπαλο. Εἶναι ὁμολογητής. Γι’ αὐτὸ ὀφείλει νὰ στέκει στὸ πλευρὸ τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Κυρίου, διότι ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο ἔχει λάβει τὴν δόξα τοῦ Κυρίου. Διότι ὁ Κύριος λέει: «Ἀπὸ αὐτόν, στὸν ὁποῖο δόθηκαν περισσότερα, θὰ ζητηθοῦν περισσότερα. Καὶ ἀπὸ αὐτὸν ποὺ δόθηκε περισσότερο κῦρος θὰ ζητηθεῖ περισσότερο ἔργο...».

Ἀκολούθως ἡ ὁμολογία ποὺ λαμβάνει μέρος μόνο μὲ λόγια ἄνευ ἢ μετὰ λανθασμένων πράξεων, ἄνευ ἀνάλογης συνέχειας καὶ συνέπειας, ἄνευ ὑπακοῆς στὴν διδασκαλία τῶν Πατέρων, ἄνευ συνειδητοποίησης τῆς εὐθύνης ποὺ φέρει ὁ κάθε Χριστιανός, δὲν θὰ ἐπιφέρει τὸν στέφανο τῆς δόξης, ἀλλὰ ἀντιθέτως κατὰ πάσα πιθανότητα θὰ ὁδηγήσει στὴν πτώση. Γι’ αὐτὸν τὸν λόγο κατηχοῦσαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες τὸ ποίμνιο νὰ μὴν ἔχει ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία ὄχι μόνο μὲ τοὺς αἱρετικοὺς κάθε εἴδους ἀλλὰ καὶ μὲ τοὺς ἐπιφανειακοὺς ἢ ἀσυνεπεῖς «ὁμολογητὲς» κάθε εἴδους.
Ὁμολογεῖ μὲ συνέπεια ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός: «... Ποτὲ δὲν θὰ δεχθῶ σὲ κοινωνία ὅσους τόλμησαν νὰ προσθέσουν στὸ Σύμβολο τὴν καινοτομία περὶ ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος... Γιατὶ ὅποιος ἔχει κοινωνία μὲ τὸν ἀκοινώνητο ἂς εἶναι καὶ αὐτὸς ἀκοινώνητος... εἶναι φανερὴ ἔκπτωση τῆς πίστεως καὶ κατηγορία γιὰ ὑπερηφάνεια, τὸ νὰ ἀθετεῖς κάτι ἀπὸ τὰ γεγραμμένα ἢ νὰ εἰσάγεις κάτι ποὺ δὲν εἶναι γεγραμμένο... αὐτοὶ ποὺ προσποιητὰ ὁμολογοῦν τὴν ὑγιῆ πίστη, ἔχουν ὅμως κοινωνία μὲ ὅσους φρονοῦν διαφορετικά, ἂν δὲν ἀκούσουν τὶς νουθεσίες μας, ὄχι μόνο νὰ μὴν ἔχουμε κοινωνία μαζί τους, ἀλλὰ οὔτε ἀδελφοὺς νὰ τοὺς ὀνομάζουμε....» (Ὁμολογία περὶ τῆς ὀρθῆς Πίστεως)
Ὁδηγοί μας ἂς εἶναι λοιπὸν οἱ Ἀπόστολοι καὶ οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες ποὺ ὑπηρέτησαν μὲ συνέπεια καὶ αὐταπάρνηση καὶ ὄχι μὲ διπλωματίες, κοσμικὲς φιλοδοξίες καὶ αὐταρέσκεια τὴν ὁμολογία τῆς Πίστεως καὶ τὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου «ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις, ἐν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ἐν ἀκαταστασίαις, ἐν κόποις...» (Β´ Κορ. 6, 4-5) καὶ θυσιάστηκαν πολλὲς φορὲς ἀπομείναντες μόνοι ἀλλὰ πιστοί, ὡς ἄλλοι Τιμόθεοι, στὶς παρακαταθῆκες ποὺ παρέλαβαν, κηρύσσοντας Χριστόν ἐσταυρωμένον καὶ ἀναστάντα, τοῦ ὁποίου ὁ Λόγος μένει αὐτὸς εἰς τὸν αἰῶνα.


Χριστὸς ἀνέστη!


Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου

3 σχόλια:

 1. Εξαίρετο άρθρο .
  Εξετάζει όντως σοβαρά θέματα που όμως είναι συμπτώματα επί της βασικής νόσου και όχι η αιτιολογία της .
  ΔΕΝ ΠΙΆΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΙΖΑ το κακό . Είναι σαν να λέμε για τον πυρετό και τον πονοκέφαλο κτλ και να μιλάμε για αντιπυρετικά και παυσίπονα και να μην αντιμετωπίζουμε το μικρόβιο που είναι η αιτία με αντιβίωση .

  Και ποια είναι η ρίζα της παναίρεσης ? Ποιά είναι η ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΧΗ της πανθρησκείας που έρχεται σε αντίθεση με την ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΧΗ της πίστης μας ?

  Τι λέει η παν θρησκεία ? Βλέπει τον Θεό και την ιερότητα σε πολλές "ομολογίες" στα πλαίσια του διαχριστιανικού οικουμενισμού αλλά και σε πολλές θρησκείες στα πλαίσια του διαθρησκευτικού οικουμενισμού .
  Και δεν είναι καινούργια η Πανθρησκεία .Το Πάνθεον της Ρώμης στην ουσία του είναι η γνήσια έκφραση του διαθρησκευτικού οικουμενισμού .
  Ε δεν προσθέσαμε οι χριστιανοί τον Χριστό στους ψευτικους Θεούς του Πανθέου και για αυτό ακριβώς , για την μηδενική μας ανοχή στα είδωλα οι τόσοι διωγμοί .
  Ούτε πάλι δεχτήκαμε τον φανταστικό "Χριστό" των αιρέσεων και για αυτό ακριβώς , για την μηδενική μας ανοχή έναντι των αιρέσεων οι τόσοι διωγμοί απο τους αιρετικούς .

  Τι λέμε εμείς 2000 χρόνια τώρα ? Ενας είναι ο Θεός όπως μας αποκαλύφτηκε και μία η εκκλησία του απο αυτούς που δέχονται την πίστη όπως ακριβώς μας αποκαλύφτηκε και κανονίζουν την ζωή τους σύμφωνα με τις επιταγές της . Οποιος εθελοθρησκεί και αποκλίνει στο ελάχιστο δεν λατρεύει τον Αληθινό Θεό αλλά το ψεύτικο είδωλο της φαντασίας του .
  Και αυτή είναι η γραμμή ΟΛΩΝ μα ΟΛΩΝ των συνόδων που αναθεματίζουν τις αιρέσεις και επαναβεβαιώνουν την ΑΠΑΞ παραδοθείσα πίστη .

  ΣΤΟΝ ΘΕΟ διαφέρουμε .Και εξ αυτού είναι ΚΑΘΕ διαφορά που προκύπτει.

  Απο τους παραμορφωμένους στην εσπερία με λεφτά των αιρετικών που αναδείχθηκαν θεολόγοι και μάλιστα θεολόγοι εκπαιδευτές άλλων θεολόγων , κατηχητών , ιερέων , επισκόπων , ηγουμένων κτλ , μια πέμπτη φάλαγγα γενιτσάρων πέρασε και εδραιώθηκε οτι αυτή η διαφορά δεν υπάρχει .
  Και είναι φανατικός , είναι μισαλλόδοξος ,είναι βλάσφημος , είναι τούτο είναι εκείνο ποιός ? Οποιος ομολογεί την Αλήθεια και αρνείται το ψεύδος !
  Οι Αγιοι μας ,τα εκατομμύρια των ομολογητών μαρτύρων που ακριβώς αυτό έκαναν τι είναι μπροστά σε ένα Ζιζούλα ? Τι είναι μπροστά σε ένα Ζήση ?

  Θα μου πείτε για σταμάτα ...βάζεις στο ΙΔΙΟ ΣΑΚΙ τον οικουμενιστή Ζιζούλα και τον δεδιωγμένο αντιοικουμενιστή Ζίση ?

  Και όμως ! Και ό ένας και ο άλλος βλέπουν την ιερότητα και τον Θεό εκεί που δεν υπάρχει και δεν βλέπουν την ιερότητα και τον Θεό εκεί που υπάρχει .

  Δεν είναι ζητήματα οικονομιών και ό τάδε κανόνας λέει αυτό και ο άλλος λέει το άλλο .Και αν τηρείται η ουσία και ο τύπος για τον Βαρθολομαίο κτλ

  Ειναι η ΠΙΚΡΗ ΡΙΖΑ του ότι Θεός ΚΑΙ ΟΧΙ Σατανάς , Ιερό και όχι Βέβηλο να υπάρχει εκτός ορθοδοξίας .

  Για αυτό ο Ζηζούλας δεν έχει πρόβλημα αλλά μάχεται για την ενότητα με τον αιρετικό Πάπα .
  Για αυτό ο Ζήσης δεν έχει πρόβλημα αλλά μάχεται για την ενότητα με τον παν αιρετικό Βαρθολομαίο .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Επι Βέκου και επί Μαμα που πριν τον Βαρθολομαίο μνημόνευσαν πάπα και προσπάθησαν να αναμείξουν το ΦΩΣ και το Σκοτάδι οι αποτειχισμένοι ΩΣ ΑΡΝΗΣΗ ΠΙΣΤΗΣ καταλόγιζαν την μνημόνευση του Βέκου ή του Μάμα ή του όποιου λατινόφρονα ακριβώς γιατί είχαν εντοπίσει την σατανική πικρή ρίζα

  ΑΡΝΗΣΗ ΠΙΣΤΗΣ καταλόγιζαν την συμμετοχή σε εβραικά ή μωαμεθανικά δρώμενα ... ακριβώς γιατί είχαν εντοπίσει την σατανική πικρή ρίζα ... Και εδώ ο Βαρθολομαίος και Παπα και κάθε αιρετικό και εβραίους και μουσουλμάνους ....και αντε να μη πω ...

  Δεν μπορούμε να δράσουμε σωστά αν μιλάμε για τα συμπτώματα και βάζουμε την ουσία του θέματος κάτω απο το τραπέζι .
  Η αντιβίωση εν προκειμένω είναι η θέση και η πράξη οτι αποστατεί του χριστιανισμού όποιος μνημονεύει Βαρθολομαίο , αποστατεί του χριστιανισμού όποιος θυμιάζει τα είδωλα του σατανά τους ψευδοεπισκόπους που τον μνημονεύουν , αποστατεί του χριστιανισμού ακόμα και όποιος με τον όποιο τρόπο θέλει να έχει ενότητα μαζί τους και δεν τους αναθεματίζει ευκαίρως ακαίρως .

  Ακόμα και για αυτούς που επιστρέφουν σε μας απο την σατανική αιχμαλωσία οφείλουμε να τηρούμε τις διατάξεις κατα τα διατεταγμένα για τους αρνησίθεους .

  Και αλλό δραστικό φάρμακο ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΑΝ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ δεν υπάρχει . Γιατί αυτό κάνανε οι πατέρες 2000 χρόνια τώρα .
  Καμία ανοχή στην αίρεση .
  Ανάθεμα σε όποιον δεν ευλογεί όσα η ορθοδοξία ευλογεί ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΕΙ ΟΣΑ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΕΙ .

  Αυτό είναι το ΚΑΝΟΝΙΚΟ φάρμακο απο το συνοδικό της Κυριακής της Ορθοδοξίας .
  Τα δε λοιπά είναι αιρετικές σπέκουλες και ανοησίες .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Και σε αυτό το πλαίσιο της εφαρμογής των κανόνων που αφορούν την στάση μας αποκτά το σωστό νόημα το
  Ὁμολογεῖ μὲ συνέπεια ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός: «... Ποτὲ δὲν θὰ δεχθῶ σὲ κοινωνία ὅσους τόλμησαν νὰ προσθέσουν στὸ Σύμβολο τὴν καινοτομία περὶ ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος... Γιατὶ ὅποιος ἔχει κοινωνία μὲ τὸν ἀκοινώνητο ἂς εἶναι καὶ αὐτὸς ἀκοινώνητος... εἶναι φανερὴ ἔκπτωση τῆς πίστεως καὶ κατηγορία γιὰ ὑπερηφάνεια, τὸ νὰ ἀθετεῖς κάτι ἀπὸ τὰ γεγραμμένα ἢ νὰ εἰσάγεις κάτι ποὺ δὲν εἶναι γεγραμμένο... αὐτοὶ ποὺ προσποιητὰ ὁμολογοῦν τὴν ὑγιῆ πίστη, ἔχουν ὅμως κοινωνία μὲ ὅσους φρονοῦν διαφορετικά, ἂν δὲν ἀκούσουν τὶς νουθεσίες μας, ὄχι μόνο νὰ μὴν ἔχουμε κοινωνία μαζί τους, ἀλλὰ οὔτε ἀδελφοὺς νὰ τοὺς ὀνομάζουμε....» (Ὁμολογία περὶ τῆς ὀρθῆς Πίστεως)
  και το :

  " Αὐτὰ παθαίνουν ἐκεῖνοι ποὺ ἀγωνίζονται διὰ τὸ ἀγαθὸν καὶ τὴν εἰρήνη μὲ λάθος τρόπο καὶ ἀγαποῦν τὸν Θεὸν μὲ ἄλλον τρόπο ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ συμφέρει. Καὶ δὲν ἐπιτρέπεται μὲν νὰ παλεύει κανεὶς ἔξω ἀπὸ τὰ κεκανονισμένα ὅρια, οὔτε νὰ ἀγωνίζεται παρὰ τὸν νόμο. Διότι θὰ ἀποδοκιμασθεῖ, καὶ θὰ ντροπιασθεῖ, καὶ θὰ χάσει τὴν νίκη ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος ξεφεύγει ἀπὸ τὰ ὅρια καὶ ἀγωνίζεται κατ’ ἄλλον τρόπον, χωρὶς νὰ ἐφαρμόζει τοὺς ὅρους τοῦ ἀγῶνος, ἔστω κι ἂν εἶναι γενναῖος καὶ πολὺ τεχνίτης. Ἐὰν δὲ ἀγωνισθεῖ κάποιος διὰ τὸν Χριστόν, ἀλλὰ κατὰ τρόπον ἀντίθετον μὲ τὶς ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ, μήπως προσφέρει τίποτε στὴν εἰρήνη μὲ τὸ νὰ ἀγωνίζεται γι’ αὐτὴ κατὰ τρόπον μὴ ἐπιτρεπόμενον;» (Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου «Ἀπολογητικὸς περὶ τῆς φυγῆς εἰς τὸν Πόντον ἢ περὶ Ἱερωσύνης», 85).

  Γιατί δεν σώζεστε με παράνομες "οικονομίες" ακόμα και αν ΜΑΡΤΥΡΉΣΕΤΕ
  γιατί αίρεση είναι και η μη αντιμετώπιση των αιρετικών κατα τα διατεταγμένα . Δεν μπορείτε να διεξάγετε τον αναιρετικό αγώνα όπως σας καπνίσει αλλά όπως το Ευαγγέλιο και ΟΛΗ η Ιερή μας παράδοση επιτάσσει . Στραβά θυμιάζει και βλασφημεί όποιος νομίζει ότι μπορεί να κοινωνεί με αιρετικούς και άρνηση είναι θεού είναι και τίποτα λιγότερο και η πίστη δεν είναι δική σας αλλά του Χριστού και των εκατομμυρίων ομολογητών και όλοι οι ΝΥΝ αποτειχισμένοι δεν έχουμε εξουσία να αλλάξουμε τους σχετικούς κανόνες που και αυτοί αποτελούν τμήμα της πίστης μας . Και μάλιστα εφαρμογή της πρώτης και ποιό σημαντικής εντολής .
  Χριστός Ανέστη
  Σωτήριος Ζουρίδης

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου