Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015

ΟΜΟΛΟΓΙΑ: Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ δημοσιευει το παρακατω κειμενο μετα μεγαλης λυπης, γοερου κλαυθμου και βαθυτατης πικριας: Προς τον Σεβ. Ράσκας Αρτέμιον από τον π. Ευθύμιο Τρικαμηνά, ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΧΩΡΕΠΙΣΚΟΠΩΝ

 

Προς τον Σεβ. Ράσκας Αρτέμιον από τον π. Ευθύμιο Τρικαμηνά, ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΧΩΡΕΠΙΣΚΟΠΩΝ
Σεβασμιώτατε,

Μετά τήν συνάντησί μας στό Βελιγράδι τήν 25-5-2015, ἀφοῦ ἄκουσα τίς ἀπόψεις καί θέσεις σας διά τό θέμα τῆς χειροτονίας Χωρεπισκόπων, εἰς τάς ὁποίας προσφάτως προέβητε, σᾶς ἀνέφερα ὅτι κατ’ ἀρχάς μᾶς εὑρίσκει ἀντιθέτους τό γεγονός ὅτι ἕνας Ἐπίσκοπος, ἀποτειχισμένος καί ἐν ἐξορίᾳ εὑρισκόμενος, δύναται νά χειροτονήση Χωρεπισκόπους∙ Σᾶς ὑποσχέθηκα δέ νά σᾶς ἀποστείλω γραπτῶς τίς ἀπόψεις μας, ἀφοῦ ἐνημερώσω τούς ἀδελφούς καί εἰδικά τούς Παναγιώτη Σημάτη καί Λαυρέντη Ντετζιόρτζιο γιά τίς θέσεις καί προθέσεις σας, οἱ ὁποῖες σᾶς ὡδήγησαν νά προβῆτε εἰς αὐτήν τήν χειροτονία. 

    
Οἱ θέσεις μας λοιπόν συνοψίζονται ὡς ἑξῆς:


1) Ὁ Χωρεπίσκοπος εἶναι κανονικός Ἐπίσκοπος καί δι’ αὐτό ἡ χειροτονία του εἶναι ἡ ἴδια μέ αὐτήν τοῦ Ἐπισκόπου, μέ μόνη διαφορά ὅτι περιορίζονται τά διοικητικά καθήκοντα καί οἱ δικαιοδοσίες του. Ἐπειδή λοιπόν εἶναι κανονικός Ἐπίσκοπος ἡ ἐκλογή καί ἡ χειροτονία του πρέπει νά γίνεται σύμφωνα μέ τούς ἱερούς Κανόνες.2) Ἄν κάπου κάποιος Κανόνας ὁμιλεῖ γενικά γιά τόν Χωρεπίσκοπο, αὐτό δέν σημαίνει ὅτι παραθεωροῦνται οἱ ἱεροί Κανόνες, οἱ ὁποῖοι ὁμιλοῦν διά τήν ἐκλογή καί τήν χειροτονία του, οὔτε πολύ περισσότερο ὅτι τόν κατατάσσουν σέ ἄλλη κατηγορία. Αὐτό γίνεται  π.χ. στόν Ι’ ἱερό Κανόνα τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Συνόδου, ὁ ὁποῖος στό τέλος ἀναφέρει τά ἑξῆς: «Χωρεπίσκοπον δέ γίνεσθαι ὑπό τοῦ τῆς πόλεως ᾗ ὑπόκειται Ἐπισκόπου». Ὁ Ἐπίσκοπος αὐτός τῆς πόλεως ἦτο ὁ Μητροπολίτης, ὁ ὁποῖος εἶχε τήν τοπική Σύνοδο τῶν Ἐπισκόπων, οἱ ὁποῖοι ἀπεφάσιζαν γιά τήν ἐκλογή καί χειροτονία Ἐπισκόπων καί Χωρεπισκόπων.  Ἔτσι θά πρέπει νά ἐννοηθῆ καί ἡ ἑρμηνεία τοῦ ἁγ. Νικοδήμου στήν ὑποσημείωσι τοῦ Η’ ἱεροῦ Κανόνα τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς, ὁ ὁποῖος ἀναφέρει τήν διαφορά Ἐπισκόπου καί Χωρεπισκόπου: «Διαφορά δέ εἶναι μεταξύ Ἐπισκόπου καί Χωρεπισκόπου.  Ὁ μέν γάρ Χωρεπίσκοπος, μιᾶς μόνον χώρας ἐπισκοπεῖ, ὁ δέ πολλῶν.  Καί ὁ μέν ὑπό Ἐπισκόπου ᾧ ὑπόκειται καθίσταται, ὁ δέ ὑπό Μητροπολίτου. Καί ὁ μέν εἰς κάθε χειροτονίαν ὅπου ἔχει νά κάμῃ, λαμβάνει ἔγγραφον ἄδειαν ἀπό τόν Ἐπίσκοπον, ὁ δέ ἀφ’ ἑαυτοῦ ἑκάστην χειροτονίας ἐκτελεῖ».Ὅταν λοιπόν ἀναφέρει ὁ ἅγ. Νικόδημος ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος καθίσταται ὑπό τοῦ Μητροπολίτου δέν σημαίνει ἀσφαλῶς ὅτι μόνος του ὁ Μητροπολίτης ἐκλέγει ἤ χειροτονεῖ τόν Ἐπίσκοπο, ἀλλά ὅτι γίνεται ἡ διαδικασία ὅλη περί τῆς ἐκλογῆς καί χειροτονίας πού προβλέπουν οἱ ἱεροί Κανόνες.  Τό ἴδιο ἀσφαλῶς ἰσχύει καί γιά τόν Χωρεπίσκοπον.  Ἐδῶ ἐπί πλέον πρέπει νά τηρῆται καί ἡ Παράδοσις, τήν ὁποία παντοῦ καί πάντοτε  ἀναφέρουν οἱ Πατέρες, ἡ ὁποία ἀπαιτεῖ στήν ἐκλογή νά συμμετέχη καί νά εἶναι σύμφωνος καί ὁ λαός.  Δηλαδή ἡ ἐκλογή νά γίνεται «ψήφῳ κλήρου καί λαοῦ».3) Διά νά εἶναι Ὀρθόδοξος μία ἑρμηνεία, τήν ὁποία δίδομεν εἰς τούς ἱερούς Κανόνες, πρέπει ὁπωσδήποτε νά τηρῆται καί ἡ λεγομένη συμφωνία τῶν Κανόνων. Αὐτό τό τηρεῖ ἐπακριβῶς ὁ ἅγ. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης καί δι’ αὐτό θεωρεῖται ὁ ἄριστος τῶν ἑρμηνευτῶν. Σέ κάθε δηλαδή ἱερό Κανόνα παρατίθενται  στήν ἄκρη  οἱ ἱεροί  Κανόνες, οἱ ὁποῖοι ὁμιλοῦν καί συμφωνοῦν μέ τόν ἐν λόγῳ Κανόνα.  Ἡ συμφωνία τῶν ἱερῶν Κανόνων ἀποδεικνύει ὅτι δέν ὑπάρχει ἐναντίωσις καί διαφωνία μεταξύ τῶν ἱερῶν Κανόνων, ἀλλά ὅπου  αὐτή διαφαίνεται, ἐξηγεῖ ὁ ἅγιος τούς λόγους ἤ τίς συνθῆκες ἤ καί τό ποῦ ἀναφέρονται αὐτά, τά ὁποῖα φαίνονται διϊστάμενα, καί δι’ αὐτοῦ τοῦ τρόπου διαφυλάσσει καί ἐξασφαλίζει τήν Ὀρθόδοξο μέθοδο ἑρμηνείας τῶν ἱερῶν Κανόνων, ἡ ὁποία εἶναι ἡ μεταξύ των συμφωνία καί ἀλληλοπεριχώρησις.Τό ἴδιο βεβαίως (ὡς ἐν παρόδῳ τό ἀναφέρομε) ἰσχύει καί γιά τήν συμφωνία μεταξύ τῆς ἁγ. Γραφῆς καί ἱερῶν Κανόνων, τό ὁποῖο δέν δύναται νά κατανοήσουν οἱ Ἀντιοικουμενιστές και, τοιουτοτρόπως, ἀποκόπτουν τόν  ΙΕ’ ἱερό Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου ἀπό ὅλους τούς ἄλλους ἱερούς Κανόνες καί ἀπό τήν τήν ἁγ. Γραφή καί ἔτσι δίδουν αὐθαίρετα τήν ἑρμηνεία πού τούς ἐξυπηρετεῖ στόν ἐφησυχασμό καί στό βόλεμα καί δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τήν δυνητική ἑρμηνεία τοῦ Κανόνος.Στήν προκειμένη λοιπόν περίπτωσι πρέπει νά ἐξετάσωμε τό τμῆμα αὐτό τοῦ Ι’ Κανόνος τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Συνόδου: «Χωρεπίσκοπον δέ γίνεσθαι ὑπό τοῦ τῆς πόλεως ᾗ ὑπόκειται Ἐπισκόπου», ἄν, μέ τήν ἑρμηνεία τήν ὁποία τοῦ δίδομε, συμφωνεῖ ἤ διαφωνεῖ μέ τούς ὑπολοίπους ἱερούς Κανόνες και, εἰδικά, αὐτούς πού ἀναφέρονται στήν ἐκλογή καί χειροτονία τοῦ Ἐπισκόπου.Τήν συμφωνία αὐτή τήν συνοψίζει ὁ ἅγιος Νικόδημος στήν ἑρμηνεία τοῦ Α’ Ἀποστολικοῦ Κανόνος ὡς ἑξῆς: «Συμφώνως μέ τόν παρόντα κανόνα, καί διάφοροι ἄλλοι Κανόνες νομοθετοῦσι. Πρέπει μέν γάρ, ἤ ὅλοι οἱ τῆς Ἐπαρχίας ἐπίσκοποι (κατά τον δ΄. τῆς α΄. και γ΄. τῆς ζ΄. και ιθ΄. Ἀντιοχείας,) ἤ πολλοί, (κατά τόν ιγ΄. τῆς Καρθαγ.) νά συνάγωνται, καί νά χειροτονοῦσι τόν Ἐπίσκοπον. Ἐπεί δέ τοῦτο εἶναι δύσκολον, τό ὀλιγώτερον πρέπει νά τόν χειροτονοῦσι τρεῖς, καί οἱ λοιποί νά γίνωνται σύμψηφοι εἰς τήν χειροτονίαν αὐτοῦ διά τῶν γραμμάτων τους. Βεβαιῶν δέ τόν Ἀποστολικόν τοῦτον ὁ νη΄. τῆς ἐν Καρθαγ. λέγει, ὁ ἀρχαῖος τύπος φυλαχθήσεται, ἵνα ὄχι ὀλιγώτεροι ἀπό τούς τρεῖς Ἐπισκόπους, ἀρκέσωσιν εἰς χειροτονίαν Ἐπισκόπου, ὅ,τε Μητροπολίτης δηλ. καί δύω ἄλλοι Ἐπίσκοποι. Αὐτό τοῦτο λέγει, καί ὁ α΄. Κανών τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει τοπικῆς Συνόδου. Και ὁ ιβ΄. δέ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ διορίζει, ὅτι, μέ τήν κρίσιν τῶν πέριξ Ἐπισκόπων, πρέπει νά καθίστανται οἱ Ἐπίσκοποι εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν ἀρχήν. Ἐάν δέ, κατά συμβεβηκός, μείνῃ εἰς μίαν ἐπαρχίαν ἕνας μόνος ἐπίσκοπος, ὅστις παρακαλούμενος ἀπό τόν Μητροπολίτην, οὔτε ὑπάγῃ, οὔτε διά γραμμάτων συμψηφίσῃ τόν μέλλοντα χειροτονηθῆναι, Ἀρχιερέα, τότε ὁ Μητροπολίτης πρέπει, καί νά ψηφίζῃ, καί νά χειροτονῇ αὐτόν διά τῶν τῆς πλησιοχώρου ξένης ἐπαρχίας Ἐπισκόπων, ὁμοίως καί αὐτόν τοῦτον τόν Μητροπολίτην οἱ πλησιόχωροι αὐτοί πρέπει νά ψηφίζουν καί νά χειροτονοῦν, κατά τόν στ΄. τῆς Σαρδικῆς. Αἱ δέ τῶν Ἀποστόλων διαταγαί (βιβλ. η΄. κεφ. κζ΄.) προστάζουν, ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ χειροτονηθῇ ἀπό ἕνα Ἐπίσκοπον, νά καθαίρεται, ὁμοῦ μὲ τόν χειροτονήσαντα, ἔξω μόνον ἄν κατά ἀνάγκην διωγμοῦ, ἤ ἄλλην τινά αἰτίαν, δέν ἠμποροῦν πολλοί νά συναχθοῦν, καί μέ τήν ψῆφον τούτων χειροτονηθῇ ἀπό ἕνα. Καθώς ὁ Σιδήριος ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος Παλαιβίσκης, κατά τόν Συνέσιον, ὄχι ὑπό τριῶν, ἀλλ’ ὑπό ἑνός Ἐπισκόπου τοῦ Φίλωνος, διά τό ἀπαῥῥησίαστον τῶν Ἐπισκόπων, ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις».

 

   Διά νά εἶναι λοιπόν σύμφωνος ἡ χειροτονία τοῦ Χωρεπισκόπου ὑπό ἑνός Ἐπισκόπου, μέ τούς ἱερούς Κανόνες, πρέπει ὁ Χωρεπίσκοπος νά μήν ἀνήκη στούς Ἐπισκόπους, ἀλλά κάπου ἀλλοῦ. Καί ἐσεῖς ὅμως Σεβασμιώτατε ἐδεχθήκατε ὅτι ὁ Χωρεπίσκοπος εἶναι κανονικός Ἐπίσκοπος καί νομίζω ὅτι μέ αὐτόν τόν σκοπό τόν ἐχειροτονήσατε. Δι’ αὐτόν τόν λόγο ἡ ἔκφρασις τοῦ Ι’ Κανόνος τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Συνόδου, «Χωρεπίσκοπον δέ γίνεσθαι ὑπό τοῦ τῆς πόλεως ᾗ ὑπόκειται Ἐπισκόπου», δέν πρέπει καί δέν δύναται (ὀρθοδόξως ἑρμηνευομένη) νά αὐτονομηθῆ καί νά ἀποξενωθῆ ἀπό τή συνάφεια τῶν ὑπολοίπων Κανόνων, ἀλλά νά ἐναρμονισθῆ μέ αὐτούς.  Θά ἐννοήσωμε δηλαδή ὅτι ὁ Χωρεπίσκοπος γίνεται ἀπό τόν Ἐπίσκοπο τῆς πόλεως, δηλαδή τόν Μητροπολίτη, τηρουμένων, ὅμως, ὅλων τῶν ὑπό τῶν Κανόνων διαδικασιῶν περί ἐκλογῆς καί χειροτονίας του ὡς Ἐπισκόπου. Κάθε ἄλλη ἑρμηνεία νομίζω ὅτι φέρει τούς ἱερούς Κανόνες σέ ἐναντίωσι καί καταδεικνύει ὅτι ἀντιμάχονται.Ἄλλωστε πρέπει νά σημειωθῆ ὅτι αὐτή ἡ φράσις, ἡ ὁποία ὁμιλεῖ διά τήν χειροτονία τοῦ Χωρεπισκόπου, εἶναι ἡ μοναδική στούς ἱερούς Κανόνες, ἐνῶ οἱ περί ἐκλογῆς καί χειροτονίας τῶν Ἐπισκόπων ἱεροί Κανόνες εἶναι πολλοί.  Εἶναι λοιπόν ἀδιανόητο νά ὑπερισχύη μία φράσις ἑνός ἱεροῦ Κανόνος καί νά παραθεωρηθοῦν ὅλοι οἱ ἄλλοι ἱεροί Κανόνες.  Ἄρα λοιπόν, καί ἐξ αὐτοῦ, πρέπει νά δοθῆ ἄλλη ἑρμηνεία εἰς αὐτήν τήν ἔκφρασι τοῦ Ι’ Κανόνος τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Συνόδου.4) Ὅσον ἀφορᾶ τό βασικό ἐπίχειρημά σας, Σεβασμιώτατε, ὅτι ἐν καιρῷ αἱρέσεως, διά τό ἐμπερίστατο, τόν διωγμό τῆς πίστεως, τῶν Ὀρθοδόξων κλπ. δύναται ὁ Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος νά χειροτονήση Χωρεπισκόπους ἔχομε νά ἀναφέρωμε τά ἑξῆς:Α. Ἐν καιρῷ αἱρέσεως καί διωγμοῦ τῆς πίστεως καί τῶν Ὀρθοδόξων, πρέπει νά εἴμεθα περισσότερο προσηλωμένοι στίς Γραφές, στούς ἱερούς Κανόνες καί στήν ἐν καιρῷ αἱρέσεως διδασκαλία τῶν Ἁγίων διά νά μήν ἐκκλίνωμε, πολεμώντας τήν αἵρεσι, σέ ἄλλες παραβάσεις καί δώσωμε ἔτσι λαβή καί ἐπιχειρήματα στούς αἱρετικούς, μέ τά ὁποῖα, κατ’ οὐσίαν, θά κατοχυρώσουν τίς θέσεις των. Αὐτά τά ἐπιχειρήματα βλέπομε νά τά ἀντλοῦν καθημερινῶς οἱ Οἰκουμενιστές καί οἱ Ἀντιοικουμενιστές ἀπό τά λάθη τά δικά μας, ἀπό τά σχίσματα τῶν Παλαιοημερολογιτῶν κλπ.Β. Ἐν καιρῷ αἱρέσεως καί διωγμοῦ τῆς πίστεως καί τῶν Ὀρθοδόξων ἐπιτρέπουν οἱ Πατέρες ἐν προκειμένῳ τάς ὑπερορίους χειροτονίας, τῶν ἱερέων ὅμως μόνον καί ὄχι τῶν Ἐπισκόπων. Ὁ ὅσιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης σέ παρομοίους περιπτώσεις ἀπαντώντας σέ ἐρωτήσεις μοναχῶν ἀναφέρει τά ἑξῆς:


«Ἐρώτησις. Περί τῶν χειροτονηθέντων πρεσβυτέρων ἐν Ῥώμῃ, ἐν Νεαπόλει καί ἐν Λογγιβαρδίᾳ ἀκηρύκτων καί ἀπολελυμένων, χρή τούς τοιούτους δέχεσθαι καί κοινωνεῖν αὐτοῖς καί συνεσθίειν καί συνεύχεσθαι.

 
Ἀπόκρισις. Ἐν καιρῷ αἱρέσεως οὐ κατά τά ἐν εἰρήνῃ τυπωθέντα πάντως ἀπαραλείπτως γίνεται διά τήν ἀναγκάζουσαν χρείαν, ὅπερ φαίνεται πεποιηκώς ὅ τε μακαριώτατος Ἀθανάσιος καί ὁ ἁγιώτατος Εὐσέβιος, ὑπερορίους χειροτονίας ἀμφότεροι ποιησάμενοι. Καί νῦν δέ τό αὐτό ὁρᾶται πραττόμενον ἐν τῇ παρούσῃ  αἱρέσει.  ὥστε οἱ ὑποδηλωθέντες, εἰ οὐ προδήλως εἰσί κατεγνωσμένοι, οὐδαμῶς ἐκ τοῦ οὕτως χειροτονηθῆναι ἀποτροπιαῖοι, ἀλλά προσδεκτέοι  κατά τέσσαρας προτάσεις» (Φατ. 549,832,12).Οἱ χειροτονίες Ἐπισκόπων ἐν καιρῷ αἱρέσεως γίνονται μόνον ὑπό τήν προϋπόθεσι ὅτι ὑπάρχουν Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι  καί ὅταν ἀποβιώσει κάποιος Ἐπίσκοπος, ἐγκαθιστοῦν ἐκεῖ οἱ Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι τόν διάδοχό του, ἐφ’ ὅσον δέν ἔχουν προλάβει νά χειροτονήσουν οἱ αἱρετικοί στήν χηρεύουσα θέσι τόν δικό τους. Ἄν προλάβουν οἱ αἱρετικοί  Ἐπίσκοποι νά χειροτονήσουν εἰς τήν θέσι αὐτή τόν δικό τους αἱρετικό Ἐπίσκοποι, οἱ Ὀρθόδοξοι, κλῆρος καί λαός, ἁπλῶς ἀποτειχίζονται ἀπό αὐτόν, χωρίς νά χειροτονήσουν ἄλλον στήν θέσι αὐτή, τήν ὁποία ἤδη κατέχει ὁ αἱρετικός Ἐπίσκοπος.

Αὐτές οἱ θέσεις ἐκφράζονται σέ ἐπιστολές τοῦ Μ. Βασιλείου πρός τόν Ἐπίσκοπο Σαμοσάτων, ἅγ. Εὐσέβιο: «Πῶς ἄν σιωπήσαιμεν ἐπί τοῖς παροῦσιν ἤ, τοῦτο καρτερεῖν μή δυνάμενοι, ἄξιόν τινα λόγον τῶν γινομένων εὕροιμεν, ὥστε μή στεναγμῷ προσεοικέναι τήν φωνήν ἡμῶν, ἀλλά θρήνῳ τοῦ κακοῦ τό βάρος ἀρκούντως διασημαίνοντι; Οἴχεται ἡμῖν καί ἡ Ταρσός. Καί οὐ τοῦτο μόνον δεινόν, καίπερ ἀφόρητον ὄν· ἔστι γάρ τούτου χαλεπώτερον· πόλιν τοσαύτην, οὕτως ἔχουσαν εὐκληρίας ὥστε Ἰσαύρους καί Κίλικας καί Καππαδόκας καί Σύρους δι' ἑαυτῆς συνάπτειν, ἑνός ἤ δυοῖν ἀπονοίαις ἀνθρώπων ὀλέθρου γενέσθαι πάρεργον, μελλόντων ὑμῶν καί βουλευομένων καί πρός ἀλλήλους ἀποσκοπούντων».Καί στήν ὑποσημείωσι ἀναφέρονται οἱ λόγοι τῶν στεναγμῶν καί τῶν θρήνων τοῦ ἁγίου: «Ἐπιστολή 34. Ἐγράφη τό 369.  Mετά τόν θάνατον τοῦ ἐπισκόπου Ταρσοῦ Σιλουανοῦ, ὁ ὁποῖος ἦτο φίλος τοῦ Εὐσταθίου Σεβαστείας καί παρομοίας μέ αὐτόν ἀσταθείας εἰς τά δογματικά θέματα, οἱ ὀρθόδοξοι ἐπίσκοποι καθυστέρησαν πολύ μέ τάς συζητήσεις των εἰς τήν ἐκλογήν διαδόχου αὐτοῦ καί οὕτως οἱ Ἀρειανοί ἐπέτυχαν νά ἐγκαταστήσουν ἰδικόν των. Παρά ταῦτα οἱ πλεῖστοι τῶν κληρικῶν τῆς ἐπαρχίας αὐτῆς παρέμειναν ὀρθόδοξοι καί εἰς κοινωνίαν μέ τόν Βασίλειον» (ΕΠΕ, 248).Σέ ἄλλη ἐπιστολή του πρός τόν ἅγ. Εὐσέβιο ὁ Μ. Βασίλειος ἐρωτᾶ ἄν ἐπιτρέπονται οἱ ὑπερόριες χειροτονίες ἐν καιρῷ αἱρέσεως, διότι τόν προσκάλεσαν πρός τοῦτο οἱ κάτοικοι τῆς Σεβαστείας καί τοῦ Ἰκονίου.  Φυσικά δέν θά προέβαινε στήν χειροτονία μόνος του, ἀλλά μέ τούς πλησιοχώρους Ὀρθοδόξους Ἐπισκόπους: « Ἰκόνιον πόλις ἐστί τῆς Πισιδίας, τό μέν παλαιόν μετά τήν μεγίστην ἡ πρώτη, νῦν δέ καί αὐτή πρώτη προκάθηται μέρους ὅ ἐκ διαφόρων τμημάτων συναχθέν ἐπαρχίας ἰδίας οἰκονομίαν ἐδέξατο. Αὕτη καλεῖ ἡμᾶς εἰς ἐπίσκεψιν, ὥστε αὐτῇ δοῦναι ἐπίσκοπον. Τετελευτήκει γάρ ὁ Φαυστῖνος. Εἰ οὖν δεῖ μή κατοκνεῖν τάς ὑπερορίους χειροτονίας καί ποίαν τινά χρή δοῦναι τοῖς Σεβαστηνοῖς ἀπόκρισιν καί πῶς πρός τάς τοῦ Εὐαγρίου διατεθῆναι γνώμας, ἐδεόμην διδαχθῆναι αὐτός συντυχών δι' ἐμαυτοῦ τῇ τιμιότητί σου, ὧν πάντων ἀπεστερήθην διά τήν παροῦσαν ἀσθένειαν. Ἐάν μέν ᾖ τινος ἐπιτυχεῖν ταχέως πρός ἡμᾶς ἀφικνουμένου, καταξίωσον περί πάντων ἀποστεῖλαί μοι τάς ἀποκρίσεις· εἰ δέ μή, εὖξαι ἐλθεῖν ἐπί νοῦν μοι ὅπερ εὐάρεστον ᾖ τῷ Κυρίῳ...» (ΕΠΕ 1,268).Σέ μία τρίτη ἐπιστολή τοῦ ἁγίου πρός τόν Ἐπίσκοπο Σαμοσάτων ἅγ. Εὐσέβιο, ὁ Μ. Βασίλειος, κατά τόν πλέον σαφῆ τρόπο, δηλώνει ὅτι ἀπαγορεύεται ἔστω καί κατ’ οἰκονομίαν ἐν καιρῷ αἱρέσεως, νά κάμη μόνος του χειροτονία Ἐπισκόπου, ἀκόμη καί στήν δική του ἐπαρχία. Ὁ ἅγ. Εὐσέβιος τοῦ εἶχε ἐπισημάνει ὅτι δέν πρέπει νά ἀφήνουν οἱ Ὀρθόδοξοι ἀπό ἀμέλεια καί ἀδιαφορία τόν ἔλεγχο τῶν πραγμάτων καί ὑποθέσεων τῆς Ἐκκλησίας, καί τοιουτοτρόπως οἱ ἐπισκοπικές θέσεις νά περιέρχωνται στούς αἱρετικούς. Ἡ ὑπόθεσις τῆς σημαντικῆς αὐτῆς ἐπιστολῆς ἐπί τοῦ θέματος τούτου ἀναφέρεται στήν ὑποσημείωσι τῆς ΕΠΕ:«Ἐπιστολή 141. Ἐγράφη εἰς τά μέσα τοῦ θέρους τοῦ 373 πρός δικαιολόγησιν ἀφ’ ἑνός μέν τῆς ἀπουσίας τοῦ Βασιλείου ἀπό τήν πανηγυρικήν συνάθροισιν εἰς τά Σαμόσατα, ἀφ’ ἑτέρου δέ τῆς ἀδιαφορίας του ἔναντι τῆς  ὑπό τῶν Ἀρειανῶν καταλήψεως ὡρισμένων ἐπισκοπῶν εἰς τάς γύρω ἀπό τήν Καππαδοκίαν περιοχάς.  Ἐπί παραδείγματι εἰς τήν προσφάτως κενωθεῖσαν ἕδραν τοῦ Ἰκονίου εἶχε τοποθετηθῆ ὁ Ἰωάννης, φιλαρειανός, λόγῳ τῆς ἀδιαφορίας τῶν Ὀρθοδόξων. Ὁ Εὐσέβιος ἐστήριζε πολλά εἰς τήν φρόνησιν καί τόν δυναμισμόν τοῦ Βασιλείου, ἀλλ’ ἡ ἐπισφαλής τούτου  ὑγεία μέρος μόνον ἐπέτρεπε νά πραγματοποιηθοῦν ἀπό ὅσα ἦτο δυνατόν» (ΕΠΕ 1, 276).

 

   Ὁ Μ. Βασίλειος ἀναφέρει στήν ἐπιστολή αὐτή τήν διδασκαλία καί ὑπόμνησι τοῦ ἁγίου Εὐσεβίου: «...Ἡ δέ ἑτέρα (ἐπιστολή), ἡ παλαιοτέρα μέν, ὡς εἰκάζω τῷ γράμματι, ὕστερον δέ ἡμῖν ἀποδοθεῖσα, διδασκαλίαν περιεῖχε πρέπουσάν σοι καί ἡμῖν ἀναγκαίαν, μή καταρρᾳθυμεῖν τῶν Ἐκκλησιῶν τοῦ Θεοῦ μηδέ κατά μικρόν προΐεσθαι τοῖς ὑπεναντίοις τά πράγματα, ἀφ’ ὧν τά μέν ἐκείνων αὐξήσει, τά δέ ἡμέτερα μειωθήσεται...».Ἐν συνεχείᾳ δηλώνει ὅτι μόνος του δέν δύναται οὔτε κατ’ οἰκονομία νά προβῆ σέ χειροτονίες Ἐπισκόπων στήν ἐπαρχία του, ἐπειδή οἱ ἄλλοι Ἐπίσκοποι ἤ ἀδιαφοροῦν ἤ τόν ὑποπτεύονται ἤ ἐπηρεάζονται ἀπό τίς ὑποβολές τοῦ διαβόλου, ἄν καί ἔχουν μεταξύ των ἐκκλησιαστική κοινωνία.  Τήν ἀνάγκη αὐτή τῆς Ἐκκλησίας, ἀναφέρει ὁ ἅγιος ὅτι τήν ἐδήλωσε στούς Ἐπισκόπους καί προφορικῶς καί γραπτῶς, ἀλλά ἐκεῖνοι, ἐνῶ φαινομενικῶς ἔδειξαν πώς ἐνδιαφέρονται καί συμφωνοῦν, στήν πράξι ἀδιαφόρησαν:«Πρός δέ τό ὅτι οὐ ῥᾳθυμίᾳ ἡμετέρᾳ τά τῶν Ἐκκλησιῶν τοῖς ἐναντίοις προδέδοται, εἰδέναι βούλομαι τήν θεοσέβειάν σου ὅτι οἱ κοινωνικοί δῆθεν ἡμῖν τῶν ἐπισκόπων ἤ ὄκνῳ ἤ τῷ πρός ἡμᾶς ὑπόπτως ἔχειν ἔτι καί μή καθαρῶς ἤ τῇ παρά τοῦ διαβόλου ἐγγινομένῃ πρός τάς ἀγαθάς πράξεις ἐναντιώσει συνάρασθαι ἡμῖν οὐκ ἀνέχονται. Ἀλλά σχήματι μέν δῆθεν οἱ πλείους ἐσμέν μετ’ ἀλλήλων προστεθέντος ἡμῖν καί τοῦ χρηστοῦ Βοσπορίου, ἀληθείᾳ δέν πρός οὐδέν ἡμῖν τῶν ἀναγκαιοτάτων συναίρονται, ὥστε με καί ὑπό τῆς ἀθυμίας ταύτης τό πλεῖστον μέρος πρός τήν ἀνάληψιν ἐμποδίζεσθαι, συνεχῶς μοι τῶν ἀρρωστημάτων ἐκ τῆς σφοδρᾶς λύπης ὑποστρεφόντων. Τί δ’ ἄν ποιήσαιμι μόνος, τῶν κανόνων, ὡς καί αὐτός οἶδας, ἑνί τάς τοιαύτας οἰκονομίας μή συγχωρούντων; Καίτοι τίνα θεραπείαν οὐκ ἐθεράπευσα; Ποίου κρίματος αὐτούς οὐκ ἀνέμνησα, τά μέν διά γραμμάτων, τά δέ καί διά τῆς συντυχίας; Ἦλθον γάρ καί μέχρι τῆς πόλεως κατά ἀκοήν τοῦ ἐμοῦ θανάτου.  Ἐπεί δέ ἔδοξε τῷ Θεῷ ζῶντας ἡμᾶς παρ’ αὐτῶν καταληφθῆναι, διελέχθημεν αὐτοῖς τά εἰκότα. Καί παρόντα μέν αἰδοῦνται καί ὑπισχνοῦνται τά εἰκότα πάντα, ἀπολειφθέντες δέ πάλιν πρός τήν ἑαυτῶν ἀνατρέχουσι γνώμην.  Ταῦτα καί ἡμεῖς τῆς κοινῆς καταστάσεως τῶν πραγμάτων ἀπολαύομεν, προδήλως τοῦ Κυρίου ἐγκαταλιπόντος ἡμᾶς τούς διά τό πληθυνθῆναι τήν ἀνομίαν ψύξαντας τήν ἀγάπην. Ἀλλά πρός πάντα ἡμῖν ἀρκεσάτω ἡ μεγάλη σου καί δυνατωτάτη πρός Θεόν ἱκεσία. Τάχα γάρ ἄν ἤ γενοίμεθά τι τοῖς πράγμασι χρήσιμοι ἤ διαμαρτόντες τῶν σπουδαζομένων φύγοιμεν τήν κατάκρισιν» (ΕΠΕ 1,278).Ἀπό τήν διδασκαλία αὐτή τοῦ Μ. Βασιλείου κατανοοῦμε ὅτι ἠδύνατο αὐτός μαζί μέ ἄλλους Ὀρθοδόξους Ἐπισκόπους νά κάμη χειροτονίες Ἐπισκόπων, ἔστω καί ὑπερορίως, πλήν ὅμως δέν ἠδύνατο νά χειροτονήση μόνος του Ἐπίσκοπο, ἔστω καί στήν δική του ἐπαρχία, χωρίς δηλαδή τήν σύμπραξι καί συμφωνία καί τῶν ὑπολοίπων Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων τῆς ἐπαρχίας του.Αὐτές νομίζω Σεβασμιώτατε, ὅτι εἶναι οἱ δυνατότητες καί τά ὅρια τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων ἐν καιρῷ αἱρέσεως στό θέμα τῆς χειροτονίας Ἐπισκόπων. Ἡ ἐξ ἀνάγκης δηλαδή μετάθεσις τοῦ νόμου, λόγῳ τῆς αἱρέσεως καί τοῦ  ὑφισταμένου διωγμοῦ τῆς πίστεως,  γιά τήν ὁποία ὁμιλεῖ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Ἑβρ. 7,12), δέν εἶναι ἀπεριόριστος, οὔτε κατά τήν κρίσιν ἑκάστου, ἀλλά εἶναι καί αὐτή περιορισμένη, σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία καί τά ὅρια, τά ὁποῖα ἔθεσαν οἱ Ἅγιοι σέ ἀνάλογες περιπτώσεις.Γ. Ἐμεῖς ἐδῶ στήν Ἐλλάδα, ὅπως καί προσωπικῶς σᾶς ἀνέφερα, ἔχομε τό παράδειγμα τῶν Παλαιοημερολογιτῶν, τό ὁποῖο μᾶς ἀναγκάζει ἐκ τῶν πραγμάτων νά εἴμεθα ἀκόμη περισσότερο ἐπιφυλακτικοί σέ τέτοιες ἐνέργειες, ἐπειδή ἀκριβῶς βλέπομε σήμερα τήν ἐξέλιξί των καί τήν πορεία των.

Ὅλα αὐτά τά  γράφομε Σεβασμιώτατε, ἐπειδή πιστεύομε ὅτι τό θέμα αυτό εἶναι ἄκρως σοβαρό, μέ ἀπρόβλεπτες ἐκκλησιαστικές διαστάσεις, καί ἐπί πλέον ἐπειδή θά δώσωμε λαβή, ἀφορμή καί ἐπιχειρήματα στούς ὑπεναντίους (Οἰκουμενιστές καί Ἀντιοικουμενιστές) διά νά κατηγορήσουν τόν ἀγῶνα τῆς ἀποτειχίσεως ἀπό τήν αἵρεσι καί τούς αἱρετικούς Ἐπισκόπους (ὅπως καί ἤδη  ἔσπευσαν νά πράξουν).  Ὀφείλομε νά σᾶς ἐκθέσωμε τίς ἀπόψεις καί θέσεις μας  μέ τήν ἐλπίδα καί προσδοκία νά βοηθήσουν εἰς τό δέον γενέσθαι εἰς αὐτήν τήν περίστασιν, καί βεβαίως δεχόμενοι οἱαδήποτε ὑπόδειξί σας, ἄν κάπου σφάλλωμε.Δι’ αὐτούς τούς λόγους, καί μέ τή σύμφωνο γνώμη τῶν ἀδελφῶν, θά διακόψωμε πρός τό παρόν τήν μεταξύ μας ἐκκλησιαστική κοινωνία, πλήν ὅμως ἡ ἀγάπη μας, ὁ σεβασμός μας πρός ὑμᾶς, καθώς καί ἡ συμπαράστασί μας εἰς τούς ἀγῶνας πού διεξάγετε ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῶν Οἰκουμενιστῶν, θά συνεχίσουν νά ὑπάρχουν, διότι γνωρίζομε τίς ἀγαθές προθέσεις σας, ἔστω καί στίς ἐκκλησιαστικές αὐτές ἐνέργειές σας, τίς ὁποῖες ἐμεῖς κρίνουμε ὅτι εἶναι λανθασμένες.Κατακλείοντας τήν παροῦσα ἐπιστολή ἐπιθυμοῦμε νά ἐκφράσωμε τήν ἀπέραντη εὐγνωμοσύνη μας καί τίς εὐχαριστίες μας διά τήν δική σας  συμπαράστασι  στόν ἀγῶνα μας καί διά τήν μέ πολλή ἀγάπη καί κατανόησι βοήθειά σας στήν ἐπίλυσι ὅλων τῶν ραδιουργιῶν τίς ὁποῖες οἱ Οἰκουμενιστές Ἐπίσκοποι ἐπέφεραν ἐναντίον μας.Αἰτούμενοι τίς εὐχές καί προσευχές σας, ὑποσημειούμεθα οἱ συντάξαντες καί ἐγκρίναντες, ὡς ἐκπρόσωποι τῶν ἀδελφῶν, τήν παροῦσα ἐπιστολή.
1. Ἱερομόναχος Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς

2. Λαυρέντιος Ντετζιόρτζιο

Γιά τήν ΦΕΚΦ «ΚΟΣΜΑΣ ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ»

3. Γρηγόρης Γρηγορίου

Γιά τόν Σύλλογο «ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ»

4. Παναγιώτης Σημάτης, θεολόγος

32 σχόλια:

 1. Δειτε τι γραφει ο Αμεθυστος αφου παραθετει ολο το κειμενο πριν από σας:
  =================


  ΣΧΟΛΙΟ: Η χειροτονία τού Τρικαμηνά δέν θίγεται;; Τό κείμενο δέν είναι τόσο αγαθό , όπως θάθελε νά είναι. Ο Τρικαμηνάς είναι στόν αέρα, παρότι ρίχνει στάχτη στά μάτια.
  Αμέθυστος

  Ο/Η Ανώνυμος είπε...
  Διακόπτει την εκκλησιαστική κοινωνία άρα αποτειχίζεται ο Τρικαμηνάς από τον Αρτέμιο!
  3/6/15 6:52 μ.μ.
  Ο/Η Ανώνυμος είπε...
  Έχουμε λέει δικαίωμα να χειροτονήσουμε επίσκοπο μόνο αν πεθάνει ο προηγούμενος, και δεν προλάβουν να χειροτονήσουν πρώτοι οι αιρετικοί! Αν συμβεί το δεύτερο πρέπει αμέσως να αποτειχιστούμε!
  3/6/15 6:56 μ.μ.

  Ο/Η amethystos είπε...
  Αρες Μάρες. Ο Αρτέμιος δέν είναι εξόριστος. Επαναλαμβάνουν τό δράμα τού Παλαιού.Θέλουν μέ κάθε κόστος νά διατηρήσουν τόν Τρικαμηνά Ιερομόναχο.
  3/6/15 7:09 μ.μ.
  Ο/Η Ανώνυμος είπε...
  Φίλε, δεν χειροτονήθηκε από τον Αρτέμιο ο Τρικαμηνάς, ούτε αναχειροτονήθηκε. Απλώς, αν και είχε καταλήξει ποιο είναι κατά τους Αγίους το πρακτέο, θέλησε να το επιβεβαιώσει κάποιος άλλος διωκόμενος απο τους Οικουμενιστές. Ο Τρικαμηνάς με ή χωρίς τον Αρτέμιο είναι Ιερομόναχος. Γιατί μπλέκεις πράγματα ξεκάθαρα;
  K.
  3/6/15 11:47 μ.μ.

  Ο/Η amethystos είπε...
  Nόμιζα ότι τόν καθαίρεσαν. Συγγνώμη. ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΙΩΝΙΟΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗ, ΠΙΣΤΕΥΑ ΟΤΙ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙ. Ολα κατά χάριν δίνονται φίλε. Τίποτε κατ' ουσιαν. Εχετε άλλους θεούς.
  4/6/15 12:03 π.μ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τώρα αρχίσαν οι προδοσίες, οι μειοψηφείς, και η πολεμική εναντίον της σωστής πράξεως του Αρτεμίου να αφήσει διαδόχους. Σας πονάει. Δεν θα σας περάσει. Σε λίγο χρονικό διάστημα θα χειροτονηθεί κανονικός επίσκοπος και για την Ελλάδα. Η Εκκλησία θα βρει τον δρόμο της.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πότε επιτρέπεται χειροτονία επισκόπου από ένα επίσκοπο;Οι αποτειχισμένοι δεν θα πρέπει κάποια στιγμή να αποκτήσουν επίσκοπο και Σύνοδο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Στην αρχαία Εκκλησία και μέχρι και τον 6ο αιώνα, πολλά επιτρέπονταν, που αν γινόντουσαν σήμερα θα ήταν εξωκοσμικά και όχι απλώς αντιχριστιανικά. Έτσι: έχουμε χειροτονίες, από κλήρο και λαό, που σταμάτησαν με τους Κανόνες των Συνόδων και παρέμεινε η εκ των υστέρων επικρότηση ή απόρριψη από τον λαό με το "άξιος" ή το "ανάξιος".

  Έχουμε εκλογή Επισκόπων μη Χριστιανών, όπως του Μεδιολάνων Αμβροσίου, του ΚΠόλεως Νεκταρίου και του Πτολεμαϊδος Συνεσίου.

  Ειδικά, ο τελευταίος εκλέχτηκε από τον λαό, καίτοι ειδωλολάτρης, αρνήθηκε τον διορισμό του, γιατί ήταν έγγαμος, ήταν αβάπτιστος και με κανένα τρόπο δεν αποδεχόταν να αποδιώξει τις νεοπλατωνικές του ιδέες. Πιέσθηκε αφόρητα από τον Αλεξανδρείας Θεόφιλο, που του είπε, ότι δεν πειράζει που είναι έγγαμος, δεν πειράζει που είναι αβάπτιστος, θα βαπτιζόταν αργότερα και δεν πειράζει που ενστερνιζόταν τις νεοπλατωνικές ιδέες (περί προϋπαρξης των ψυχών, περί μη αναστάσεως των σωμάτων, περί της πλατωνικής τριάδας, κ.λπ.). Μπορούσε να τα κρατήσει για τον εαυτό του, αρκεί να μην τα κηρύττει.

  Αυτό ακριβώς έκανε ο Συνέσιος. Χειροτονήθηκε Επίσκοπος όντας ειδωλολάτρης, βαπτίστηκε πολλούς μήνες μετά (και για το οποίο μετανόησε), και διατήρησε στο ακέραιο τις ανωτέρω ιδέες. Κατά τα άλλα ήταν "εις τύπον και τόπον Χριστού", κατά τον Αντιοχείας άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο!

  Πράγματα βέβαια αδιανόητα στις μέρες μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ειλικρινα λυπαμαι για οσα διαβασα παραπανω.Οποιος θελει να ειναι ειλικρινης πρεπει να συμφωνησει πως αυτα τα πισωγυρισματα και οι διακοπες - επαναληψεις εκκλησιαστικης κοινωνιας θυμιζουν τα τερτιπια των παλαιοημερολογιτων απο το 1935 εως το 1939.Ετσι φτασαμε στο 2015 και εχουν πανω απο 50 ,τι λεω 70 επισκοπους οι οποιοι αλληλουβριζονται και αναθεματιζονται.Το δε ποιμνιο τους δεν ξεπερνα τις 5000 σε ολη την Ελλαδα . Πολυ σας παρακαλω π.Ευθυμιε να επιστρεψετε στην Εκλλησια.Η χειροτονια σας εγινε απο επισκοπο που ειχε παραβει πολλους ιερους κανονες ομως την δεχτηκατε.Ζητηστε απο τον αγιο πατερα Φιλοθεον Ζερβακο την προσευχη του για να βρειτε τον δρομο σας προς την αληθεια και τον Παραδεισο.Δεν νομιζω να θεωρειτε τον εαυτο σας αγιοτερο εκεινου που θαυματουργει καθημερινα ! Ομως εκεινος εμεινε στην εκκλησια δεν εκανε σχισματα και ας γνωριζε πως πολλοι αρχιερεις της εποχης του θα τον σκοτωναν ευχαριστως.Κυριε Οδυσσεα πολυ σας παρακαλω αν οντως τιματε τον αγιο Αυγουστινο τον νεο της Φλωρινης μιμηθειτε την αφοσιωση του στην εκκλησια.Δεν εκανε αποτειχιση και ας ηξερε πως πολλοι ιεραρχες της εποχης του δουλευαν μονο για τη μασωνια.Αυτοι τι ησαν ψευτοορθοδοξοι και ειστε εσεις πιο ορθοδοξοι απο αυτους που φυγατε και υβριζετε οποιον δεν σας ακολουθει στην αποτειχιση.Ο κ.Σηματης τσακωθηκε με τον αγιο Καλαβρυτων και εκανε αποτειχιση.Δεν εκανε οταν ελεγε τα αιρετικα του το 1990 ,τωρα τα τελευταια δεκα χρονια τα θυμηθηκε ολα.Ολοι ποναμε για τις προδοσιες αλλα και ο αγιος Αττικης Νικοδημος ελεγε Εν πρωτοις μνησθητι Κυριε της Ιερας ημων Συνοδου.Μηπως εσεις που τοσο τον εγκωμιαζετε τον ξεχνατε εκει που δεν σας συμφερει ? Δεν σας κανω τον δασκαλο αλλα φοβαμαι οτι κατι κανετε λαθος.Πολυ σιγουροι ειστε και δεν μου αρεσει.Οπως ο κ.Πανταζης που εν ονοματι της αποτειχισης του γινετε λοιδορος των πατερων και αδελφων του.Ο αποστολος Παυλος σε ποια επιστολη του λοιδωρει ? Σε ποια επιστολη του εμπαιζει ?Ας διαβασει τι γραφει ο αγιος Νεκταριος στο Γνωθι σαυτον για τους λοιδορους και ας μετανοησει.Ειθε αυτο να κανω και εγω ο ανοητος.Καλυτερα μην το δημοσιευσετε αγαπητε κ.Οδυσσεα εγω απλως ηθελα να επικοινωνησω μαζι σας.Ισως τα πουμε και απο κοντα καποια στιγμη.Καλο απογευμα ! Λ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Aγαπητε πολλα πραγματα τα μπερδευεις.
   Αλλες οι εποχες Ζερβακου και του Αυγουστινου και αλλες οι φοβερες δικες μας που εχει καταλυθει το συμπαν απο την Παναιρεσι του Οικουμενισμου και δεν υπαρχει τοπος ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ εν τω καταλυματι.
   Δεν με ενδιαφερει τι εκανε ο καθενας στην εποχη του που τα πραγματα ηταν διαφορετικα και η Αιρεσι προχωρουσε ηπιωτερα και αλλο σημερα.
   Αυτο δεν το καταλαβαινεις;

   Εν προκειμενω ο καθενας λογοδοτει για τις πραξεις του, σωστες ή μη σωστες.
   Ο Νικοδημος ζουσε διαφορετικα δεν τον κρινω με το πρισμα το δικο μου. Εγραψε ομως και πολλα κειμενα κατα του Οικουμενιστικου πατριαρχειου Κωνσταντινουπολεως.


   Λες να επιστρεψουμε στην Εκκλησια και πρωτος ο πατηρ Ευθυμιος.
   Μα εισαι καλα ανθρωπε μου;
   Στο ιδιον εξεραμα μας καλεις να ρθουμε;
   Στην Αιρεσι;
   Δεν ακους τον φιλο σας πατερα Ζηση που σε φωνες ειλικρινειας ειπε: Η Εκκλησια της Ελλαδος ειναι Οικουμενιστικη Εκκλησια, ειναι πλανεμενη Εκκκλησια;
   Δεν εχεις αυτια να τα ακουσης αυτα; Τι εχεις, μονο στομα;


   Βιβλια, Γραφη, Πατερες δεν διαβαζεις;
   Τι βλεπεις να μας λενε αυτοι;
   ΦΕΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΑΣ ΑΥΤΟΙΣ, ΩΣ ΑΠΟ ΟΦΕΩΣ.
   Το ακους;

   Φιλε αυτος ειναι ο δρομος της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.
   Μας τον δειχνουν οι Αγιοι Πατερες.
   Η Ορθοδοξια ειναι η Πιστι των Πατερων.
   Αλλοιως δεν διαφερουμε απο τους Προτεσταντες.


   Ωστε εσυ πιστευεις οτι εισαι στην Αληθεια και στον παραδεισο;
   ΄Η εισαι τυφλος, ή εισαι παλνεμενος.
   Την Πιστι την ορθη και στην Μαντρα της Εκκλησιας βρισκονται οσοι κηρυττουν και ακολουθουν την διδαχη και ζουν, κατα δυναμι,την ζωη των Πατερων.
   Καθε καταληξι στις προσευχες μας την κανουμε στο ονομα των ΠΑΤΕΡΩΝ.
   Δι ευχων των Αγιων Πατερων ημων, λεμε.
   Κανε λοιπον συστασεις στον εαυτο σου και οχι σε μας.


   Παραμενεις εκει που ημασταν και φυγαμε και γλυτωσαμε.
   Στον συγχρωτισμο με τους Αιρετικους.
   Μενεις στην Εκκλησια των Πατερων, οταν απομακρυνεσαι με την ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙ ΚΑΙ ΜΟΝΟ, απο τους Αιρετικους και την Αιρεσι.

   ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ο κατα τα αλλα μεγας αμαρτωλος και απαισιος αμαρτωλος, ουτε συμπαθης αμαρτωλος.
   Ο Θεος να με ελεηση και να μην με καταδικαση.

   Διαγραφή
  2. "Φιλε αυτος ειναι ο δρομος της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. Μας τον δειχνουν οι Αγιοι Πατερες. Η Ορθοδοξια ειναι η Πιστι των Πατερων. Αλλοιως δεν διαφερουμε απο τους Προτεσταντες"

   κχ
   Αν είναι όπως τα γράφει ο κ. Οδυσσέας, δηλαδή, μένουμε αποτειχισμένοι εκτός εκκλησίας οικουμενιστών και εντός εκκλησίας αποτειχισμένων, για να μη το κάνουμε σαν τους προτεστάντες, τότε υπάρχει ένα ερώτημα : Ποιον μνημονεύουν οι ιερείς σε περίπτωση εκλιπόντος και μη υπάρχοντος επισκόπου ; Εν προκειμένω, ποιον θα μνημονεύει τώρα ο Ιερομόναχος Ευθ. Τρικαμηνάς ; Αν αρκεί το "πάσα επισκοπή ορθοδόξων", είναι ποτέ δυνατόν ο λαός να καταργεί την μνημόνευση επισκόπου και να μπαίνει αυτός στη θέση του ; Διότι τί σημαίνει το "πάσα επισκοπή ορθοδόξων" ; Η γνώμη μου είναι ότι κάτι δεν πάει καλά, εκτός αν κάνω λάθος, οπότε παρακαλώ να με διορθώσουν όσοι γνωρίζουν καλύτερα.

   Βεβαίως, μη νομιστεί ότι συντάσσομαι με το τραγελαφικό : αποτείχιση εντός των τειχών της καινοτόμου νεωτερικής εκκλησίας. Κάθε άλλο. Αν κατηγορούνται οι παλαιοημερολογίτες ότι έγιναν σαν τους προτεστάντες, οι εντός καινοτομίας παραμένοντες, αλλά αποτειχισμένοι στα λόγια, έγιναν σαν τους παπικούς. Που κανείς δεν τολμά να φύγει.

   Με δεδομένο, λοιπόν, ότι οι εντός καινοτομίας και ήδη εκτός εκκλησίας αποτειχισμένοι θα βρεθούν σύντομα ορφανοί, αφού τους παλαιοημερολογίτες τους έχουν διαγράψει, πείτε μας, πώς προβλέπεται να συνεχιστεί ο αγώνας της πληγωμένης από τον οικουμενισμό, όχι όμως και από τον νεωτερισμό του 1924, Εκκλησίας της Ελλάδος ;

   Τέλος, μη νομισθεί ότι δεν θα γράψουμε, αυτά που δεν σας λένε οι εντός καινοτομίας αντιοικουμενιστές και ίσως, δεν υποψιάζονται οι ορφανοί (σε λίγο) από νεωτερικούς επισκόπους αποτειχισμένοι. Η συμμαχία μεταξύ Βατικανού και Φαναρίου έγινε προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο επελαύνων Προτεσταντισμός, κυρίως δε ο Αγγλικανισμός, ο οποίος δρα ως Δούρειος Ίππος κατά της Ορθοδοξίας. Οι Αγγλικανοί έχουν ξεπεράσει κατά πολύ την παπική Ουνία.

   Αυτός ο ακήρυκτος πόλεμος δεν είναι καθόλου νέος, έχει πολύ βαθιές ρίζες. Τώρα όμως που οι Προτεστάντες έχουν σύμμαχο τους Σιωνιστές, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά για το Βατικανό και την οικουμενιστική Διπλωματία του. Όσο για εμάς εδώ, άλλο δεν θα γράψουμε από κάτι λίγους στίχους

   Στη γη των Bησιγότθων αρμενίζεις
   και σε κερδίζουν κήποι κρεμαστοί
   μα τα φτερά σου σιγοπριονίζεις
   ('Αλκης Αλκαίος)

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμε "Λ"

   Μιας και αναφέρεσαι ονομαστικώς και σε μένα, το έχω αρχή μου να απαντώ, έστω και σε ανωνύμους που δεν τιμούν τον ίδιο τους τον εαυτό, τι τιμή να σου αποδώσω εγώ;

   Άγνωστε «Χ», άγνωστε «Λ» = ΛΑΘΟΣ. Είσαι πολύ λάθος σε όλα όσα διακατεχόμενος από δειλία γράφεις. Κι είναι ντροπή, για να μην πω αήθης αναίδεια και μικροπρέπεια βολική να κρύβεσαι πίσω από μια διαδυκτιακή οθόνη.

   Είναι ντροπή να επιτίθεσαι και να συκοφαντείς ΕΠΩΝΥΜΟΥΣ με τη κουκούλα της ανωνυμίας. Να μιλάς για "λοιδορία" και να επικολλάς ένα "Λ". Τί να υποθέσω; "Λάμπρος, Λεωνίδας, Λούθηρος, Λιλιπούτειος, Λύκος, Λίτσα, Λορέτα, Λεμονιά, Λόρδος Βύρων, Λωζάνη-τι Λωζάνη-τι Κοζάνη, Λάζαρος, Λάζαρε δεύρο έξω και βγες επιτέλους από της ανωνυμίας το τάφο που ασφυκτικά σε πλακώνει...

   Και πού ακριβώς η συκοφαντία σου; Να καταλογίζεις το ακαταλόγιστο στον πατέρα μας Ευθύμιο και να του επικολλάς την αισχρή ρετσινιά του σχισματικού και του ζηλωτικού. Να τον αποκαλείς υποκριτή που δέχτηκε χειροτονία από οικουμενιστή και να τον λοιδορείς εσύ πως προσποιείται τον σούπερορθόδοξο!

   Να αναφέρεσαι σε Επώνυμο συνάδελφο θεολόγο, τον Παναγιώτη Σημάτη και να του κολλάς την ανεπίτρεπτη ρετσινιά του εμπαθή και ιδιοτελή που έκανε αποτείχιση για δήθεν προσωπικούς «τσακωμούς» με το δεσπότη του και όχι για "τα αιρετικά του 90".... Να τον ειρωνεύεσαι με ατιμία και να τον κοροϊδεύεις πως "τωρα τα τελευταία δέκα χρόνια τα θυμήθηκε όλα...."

   Έπειτα αναφέρεσαι και σε μένα ως κάποιον αχάριστο που αντί ευγνωμοσύνης "γίνεται λοίδορος των πατέρων και αδελφών του…» Ποίων πατέρων ακριβώς και ποίων αδελφών; Και ποιες λοιδορίες για ποιο θέμα επί ποίου προσώπου; Και πετάς και το χωρίο του Αποστόλου Παύλου για δημιουργία εντυπώσεων!

   Πρώτον, δεν είμαι Απόστολος Παύλος, ούτε μου αρέσει να προσποιούμαι τον Απόστολο για να αποκομίσω εντυπώσεις. Έχω και εγώ τις αμαρτίες μου, τα λάθη και τα πάθη μου. Δεν διεκδίκησα ποτέ τελειότητα εκφράσεως και συμπεριφοράς. Όμως, μιλώ και γράφω επώνυμα και αναλαμβάνω υπεύθυνα με συνέπεια και εντιμότητα κάθε ευθύνη των λεγομένων. Δεν κρύβομαι. Δεν χτυπώ απόκρυφα κι ανέντιμα, κάτω από τη μέση. Γράφω με ευθύτητα. Μιλώ με παρρησία.

   Εσύ όμως, που κάνεις το φρονιμότερο όλων και νουνεχή εκκλησιολόγο, θα σου κάνω μία ερώτηση και ας ΜΗΝ μου απαντήσεις. Απάντησε μόνο μέσα σου, ενδιάθετα, αυτό μου φτάνει. Δεν έχω σκοπό να σε θίξω ούτε να σε πειράξω. Και δεν με ενδιαφέρει η απάντησή σου όπως δεν με ενδιαφέρεις κι εσύ ως ανώνυμος. Αν ήσουν επώνυμος κατήγορος, θα σου έδειχνα διαφορετική αντιμετώπιση και τον απαιτούμενο σεβασμό. Σεβάσου λοιπόν εσύ τον εαυτό σου πρώτα και έπειτα όλους αυτούς τους επωνύμους που επιτίθεσαι και κατηγορείς εν κρυπτώ.

   (συνεχίζεται…)

   Διαγραφή
  4. ΕΡΩΤΗΣΗ:

   Πιστεύεις στη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων πως η Μνημόνευση του επισκόπου αποτελεί (ορθοδόξου ή αιρετικής) πίστεως αποδοχή και ένωση μυστηριακή των πιστών μετά του ιερέως και του Μνημονευομένου Επισκόπου, κατά τον ίδιο τρόπο που ενώνονται οι πιστοί εν τω Μυστηρίω της Θείας Ευχαριστίας, μια ένωση που επισφραγίζεται πάλι δια του Μνημοσύνου του Αριχερέως, καθότι εάν ο Μνημονευόμενος Επίσκοπος κηρύττει αίρεση γυμνή τη κεφαλή ή ο ίδιος μνημονεύει «πρόεδρο» ο οποίος κηρύττει αιρέσεις γυμνή τη κεφαλή, τότε έχουμε ΜΟΛΥΣΜΟ Μυστηρίων ΚΑΝ Ορθόδοξος εστί ο αναφέρων;

   Ή απλώς πιστεύεις πως η αναφορά αυτή δεν είναι καθόλου λατρευτική και μυστηριακή αλλά σκέτη δήλωση τιμητική και απλή απόδοση σεβασμού (κολακείας και δουλοπρεπείας) προς τον κάθε Δεσποτοκράτη;
   Η απάντησή σου θα ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ που βρίσκεσαι και που πρέπει να στέκεσαι! Θα αποκαλύψει επίσης εάν ευθύνεσαι για αυτή σου την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και ΕΝΟΧΗ με αρχιερείς που ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ αναπόσπαστα και δογματικά με το Παγκόσμιο Συμβούλιο ΒΛΑΣΦΗΜΙΩΝ και παράλληλα κηρύσσουν «ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ» και εσύ, εν ονόματι Αγίων Χαρισματούχων Γερόντων, παραμένεις στην αίρεση αυτή και παρατείνεις την ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ και ΣΥΝΟΥΣΙΑΖΕΣΑΙ μυστηριακώς με ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΛΥΚΟΠΟΙΜΕΝΕΣ, λόγια ΟΧΙ δικά μου, μα ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ και των ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ οι οποίοι ΔΟΓΜΑΤΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΥΝ πως οι Διακόπτοντες την Μνημόνευσιν και Αποτειχίζοντες ευαυτούς της βλασφήμου και μολυσματικής αυτής ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΕΝ ΤΕΛΟΥΝ ΣΧΙΣΜΑ!!! «ΟΥ σχίσματι την Ένωσιν της Εκκλησίας κατέτεμον!»

   Λοιπόν ανώνυμε, για να τελειώνει το ΠΑΡΑΜΥΘΙ, η παραπληροφόρηση και η παραπλάνηση των πιστών, ΔΥΟ ΜΟΝΟ ΕΚΔΟΧΕΣ υπάρχουν:

   Α) Ή λες εσύ και οι συνευδοκούντες μετά σου την ΑΛΗΘΕΙΑ και ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ και ΕΥΛΟΓΕΙΤΑΙ η ΚΟΙΝΩΝΙΑ μετά αιρετικών και ΒΛΑΣΦΗΜΩΝ, μετά ΛΥΚΩΝ, ΟΦΕΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΡΠΙΩΝ και εμείς ΚΑΚΩΣ ερμηνεύουμε την ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ και ΚΑΚΩΣ απομακρυνόμαστε από αυτούς και είμαστε ΟΝΤΩΣ «σχισματικοί» ή

   Β) ΨΕΥΔΕΤΑΙ το ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ και μας παραπλανούν σε σχίσμα οι ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ αποδεικνύοντες εαυτούς ως οι μεγαλύτεροι ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ εφ’ όσον αυτοί ΨΕΥΔΩΣ μας καθησυχάζουν διά Θεοπνεύστου, Αγίας, Αποστολικής Συνόδου με ΟΧΙ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΤΥΧΟΝΤΑ Πρόεδρο αλλά τον ΜΕΓΑ ΚΑΙ ΙΕΡΟ ΦΩΤΙΟ (κι αυτός ΨΕΥΤΗΣ και ΛΑΟΠΛΑΝΟΣ;;;;;) πως ΔΕΝ τελούμε σχίσμα και έρχεσαι ΕΣΥ και οι ΟΜΟΦΡΟΝΕΣ σου να μας πείτε «σχισματικούς εκτός εκκλησίας».

   Όταν τελικώς αντιληφθείς πως η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ δεν ενώνεται συνουσιακώς με βλασφημίες, πλάνες και αιρέσεις, πως η ΝΥΜΦΗ του ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΕΝ υπανδρεύεται με ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ «Παναγιώτατο» και «Πρώτο», πως πάντα χορηγεί το ΠΝΕΥΜΑ το ΑΓΙΟΝ αλλά ΑΡΝΕΙΤΑΙ να τελιεί και να «Αγίους» να ποιεί, πρώην δεδηλωμένους ΜΑΣΩΝΟΥΣ και ΠΑΓΑΝΙΣΤΕΣ του Δωδεκαθέου, και πως Ο ΘΕΙΟΣ ΧΙΤΩΝΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΔΕΝ ΣΧΙΖΕΤΑΙ, ΔΕΝ ΜΕΡΙΖΕΤΑΙ, δεν διαμελίζεται σε «αδελφές εκκλησίες βαπτισματικές», ούτε ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ σε Παλαιά, Παλαιομοδίτικη και Νέα Ημερολογίτικη Εκκλησία διότι ΔΕΝ ΚΑΤΑΔΕΧΕΤΑΙ η Αγία Τριάς να ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ και να ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ από όποιονδήποτε Παγανιστή Ιούλιο Καίασαρα ή από οποιονδήποτε Γρηγόριο Πάπα, τότε θα συνειδητοποιήσεις πως ΔΕΝ ανήκεις στην Αληθινή, Διαχρονική, Αποστολική Εκκλησία των Αγίων Πατέρων, αλλά σε μια ΝΕΑ, Μοντέρνα, Οικουμενιστική «εκκλησία» (κοινότητα πιστών), η οποία ναι μεν διατηρεί ΟΛΑ τα εξωτερικά γνωρίσματα της Εκκλησίας, τα Μυστήρια, τις Εικόνες και τους Οίκους, όμως ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΕΝΟΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙ!!!

   (συνεχίζεται…)

   Διαγραφή
  5. Μα, θα μου πεις, καλά…. τόσοι Μεγάλοι, Νέοι Άγιοι, τόσα χαρίσματα ουράνια και υπερφυσικά, τόσες ιάσεις και νεκραναστάσεις… ΠΟΥ πάνε όλα αυτά, τα διαγράφουμε με μία μονοκονδυλιά;;;

   ΟΧΙ ΦΥΣΙΚΑ. Είναι ακριβώς ΑΥΤΗ Η ΑΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ του Θεού που οικονομεί, συγκαταβαίνει και μακροθυμεί, επιτρέπει ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΝ διά τους αδαείς, τους απλούς και αθώους, τους αγαθούς και καλοπροαιρέτους που δεν γνωρίζουν όσα εσύ και εγώ, και ΔΕΝ ευθύνονται για όσα εσύ κι εγώ, και δεν θα «ΔΑΡΟΥΝ πολλάς», όσο εσύ κι εγώ….

   Αντί λοιπόν να κάθεσαι να μας παρακαλάς να επιστρέψουμε εμείς στην ΑΝΤΙΘΕΟ, Αντορθόδοξη, Αντιπατερική και ΑντιΚανονολογική ΕΝΩΣΗ και ΚΟΙΝΩΝΙΑ με τους Αιρεισιάρχες Οικουμενιστές οι οποίοι «ΤΗΝ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΦΘΟΡΑΝ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ» και θα κολαστούν εάν δεν μετανοήσουν, καλύτερα αδελφέ μου «Λ» Λυκόφωτε και Λαμπρινέ, ας ΛΑΜΨΕΙ το ΦΩΣ της ΑΛΗΘΕΙΑΣ του ΧΡΙΣΤΟΥ (αυτό θα πεί «Έλλην = Φωτεινός!) και ας επιζητήσεις το φωτισμό και τη χάρι των Ήλιων και Αστέρων του Νοητού Στερεώματος της Εκκλησίας να σε καθοδηγήσουν στην ΑΛΗΘΕΙΑ.

   ΑΥΤΗΝ την Αλήθεια, να απαιτήσεις από τον εξομολόγο, πνευματικό σου να σου πει: ΠΟΙΟΝ Μνημονεύει, και εκείνος ο Μνημονευόμενος υπ’ αυτού ΠΟΙΟΝ Μνημονεύει και ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ στα διάφορα Συλλείτουργα και ΕΑΝ και ΕΦ’ ΟΣΟΝ σε ΕΝΩΝΕΙ με Αιρετικούς Επισκόπους Οικουμενιστές, τότε ΓΙΑΤΙ σου ΑΠΟΚΡΥΠΤΕΙ αυτή την ΑΛΗΘΕΙΑ και δεν εφαρμόζει όπως ΟΦΕΙΛΕΙ την Εντολή του Θεού και των Πατέρων να ΠΑΥΣΕΙ ΤΗΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ και να ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΕΙ ΜΑΖΙ ΣΟΥ από αυτό το Σώμα που Ενώνεται με το ΒΕΒΗΛΟ και ΘΕΟΜΙΣΗΤΟ Π.Σ.«ε».

   ΞΥΠΝΕΙΣΤΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΠΙΣΤΟΙ!
   ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ,
   ΣΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΚΟΙΜΙΣΜΕΝΟΥΣ
   ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΕΝΟΥΣ
   ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ.
   ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ
   ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΘΟΥΝ ΚΑΡΔΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ
   ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΝΤΕΧΗ ΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ!
   ΦΩΝΗ ΛΑΟΥ – ΟΡΓΗ ΘΕΟΥ.
   ΚΙ ΟΤΑΝ ΕΠΕΛΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ
   Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΠΑΝΩ ΤΟΥΣ,
   ΑΣ ΜΗΝ ΕΙΣΤΕ ΕΣΕΙΣ
   ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
   ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ,
   «ΤΗΛΙΚΑΥΤΗΣ ΑΜΕΛΗΣΑΝΤΕΣ
   ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΕΩΣ!»

   Διαγραφή
  6. Φίλε Κυπριανέ

   Θα αφήσω τον Οδυσσέα να σου απαντήσει καταλλήλως για το ανεπιτυχή και ανεπίτρεπτο συχετισμό σου του Οδυσσέα με τους πρωτεστάντες «για να μη το κάνουμε σαν τους προτεστάντες». Θα αφήσω και τον π. Ευθύμιο να σου απαντήσει, εάν τελικά ευκαιρήσει και ενημερωθεί για την άρνηση και αμφισβήτησή σου ότι «κάτι δεν πάει καλά» με την εκκλησιολογία του, ως προς την μνημόνευσή του «υπέρ πάσης επισκοπής ορθοδόξων».

   Είναι βεβαίως προς τιμήν σου το ότι αναγνωρίζεις και ταπεινά δηλώνεις το «εκτός αν κάνω λάθος, οπότε παρακαλώ να με διορθώσουν όσοι γνωρίζουν καλύτερα.» Εάν το πραγματικά το εννοείς αυτό και είσαι ευπρόσδεκτος για καλόπιστη διόρθωση, τότε αυτό αποκαλύπτει το ευγενές ήθος σου πως δεν κάνεις τον πολύξερο και πολυμαθή, τον Δογματικό και Ερμηνευτή των Κανόνων και της Θεολογίας. Ούτε πάλι και εγώ θα τολμούσα να κάνω το δάσκαλο στο χώρο σου, στην επιστήμη σου, διότι θα αποδεικνυόμουν μωρός και αδιάβαστος.

   Ένα το κρατούμενο.

   Δεύτερον: Η πεπαλαιωμένη και ξεπερασμένη πια δήλωσή σου «αποτείχιση εντός των τειχών της καινοτόμου νεωτερικής εκκλησίας» δεν ισχύει και ειλικρινά νόμιζα, αδελφέ μου, πως είχε αυτό οριστικά μέσα σου ξεκαθαριστεί. Το ότι επανέρχεσαι στο «ίδιον εξέραμα» τούτο, «ουκ ανδρος σοφού»…

   Αλλά για να το ξεκαθαρίσουμε μία και καλή, το ότι προτιμούμε (για λόγους που εσύ δεν σέβεσαι και δεν θέλεις να κατανοείς) να ακολοθούμε, να δανειζόμαστε το ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ της όντως «καινοτόμου νεωτερικής εκκλησίας», αυτό ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ πως ταυτιζόμαστε με αυτήν και διατηρούμε Δογματική, Μυστηριακή ΚΟΙΝΩΝΙΑ με αυτήν!

   ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΣΥ, το ότι προτιμείς να ακολουθείς, να δανείζεσαι το χρονικό εργαλείο μετρήσεως χρόνου ενός ΠΑΓΑΝΙΣΤΗ, Ειδωλολάτρη, Ιούλιο Καίσαρα, αυτό δεν σημαίνει (ούτε ποτέ επιτρέπεται να το συμπεραίνουμε) ότι αυτομάτως ταυτίζεσαι με αυτόν τον ειδωλολάτρη και ασπάζεσαι το αιρετικό του πιστεύω. Είσαι επιστήμων. Δείξε, σε παρακαλώ, την απαιτούμενη κατανόηση και λογική.

   «Αποτείχιση εντός των τειχών της καινοτόμου νεωτερικής εκκλησίας»

   Και εδώ, κάτι δεν πάει καλά με τη φράση σου και την ατέρμονη εμμονή σου. Δεν υφίσταται ΚΑΜΙΑ «Αποτείχιση εντός των τειχών». Το Ημερολόγιο ΔΕΝ μας τοποθετεί «εντός των τειχών» αλλά το Δόγμα. «Τείχη νοητά καθορώμεν τα της πίστεως ημών δόγματα» και όχι τα Εορτολόγια. Βέβαια, το ένα συσχετίζεται με το άλλο. Εμείς οι Αποτειχισθέντες, ΑΔΕΛΦΕ ΜΟΥ, ΔΕΝ καταπατούμε ΚΑΝΕΝΑ Δόγμα ούτε αυτό το Πασχάλιο που επικαλείσαι. Εάν συνεχίζεις να μας εγκαλείς για καταπάτηση Δόγματος, να το υποστηρίξεις σε παρακαλώ κανονικά, με Κείμενα Πατερικά και Παραπομπές, με Κανόνες και αναφορές, όχι με «λαϊκά τραγούδια»…

   Όσο για την προφητική σου πρόβλεψη πως «οι αποτειχισμένοι θα βρεθούν σύντομα ορφανοί», είναι μάλλον ανέκδοτο Κυπριακό… Μας «διαφωτίζετε το σκότος» εφ’ όσον τολμάτε να γράφετε αυτά που «δεν υποψιάζονται οι ορφανοί (σε λίγο) από νεωτερικούς επισκόπους αποτειχισμένοι.» (να ‘το πάλι το ανέκδοτο για να το καταλάβουν αυτοί που δεν κατάλαβαν, κατάλαβες;)

   Κυπριανέ, ορφανοί ΔΕΝ είμαστε, ούτε είμασταν, ούτε πρόκειται ποτέ να καταστούμε. Έχουμε τον Πατέρα, και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Έχουμε την ΜΗΤΕΡΑ του Θεού και την Μητέρα Εκκλησία αποτελούμε εμείς οι «δύο και τρεις συνηγμένοι» εις του Αυτού Όνομα. Το ότι δεν έχουμε ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ επίσκοπο, αυτό δεν σημαίνει στη Θεολογία, αναγκαστική ορφάνια. Κέντρο της Εκκλησίας ΔΕΝ είναι ο επίσκοπος αλλά ο Χριστός Ο ΙΔΙΟΣ, η ΑυτοΑλήθεια και Πηγή πάσης επισκοπής Ορθοδόξων.

   (συνεχίζεται...)

   Διαγραφή
  7. Επειδή όμως τα Ελληνικά σου είναι άριστα (και επειδή όλως εξαιρέτως υπεραγαπώ τα Κυπριακά και σε παρακαλώ να τα χρησιμοποιείς πολύ πιο συχνά καθότι μαζί με τα Ποντιακά και Κρητικά, συγγενεύουν περισσότερο από κάθε άλλη διάλεκτο, στην Ιεροτάτη Ευαγγελική μας Γλώσσα), θα σου υπενθυμίσω πως άλλο πράγμα το «υπέρ πάσης επισκοπής ορθοδόξων» και άλλο πράγμα το «υπέρ πάσης επισκοπής (ποίμνης) ορθοδόξων» (έστω και ανεπίσκοπης) και ΆΛΛΟ πράγμα το «υπέρ πάντων επισκόπων ορθοδόξων», διότι όταν δεν υπάρχουν Επίσκοποι που να Ορθοδοξούν, τότε τι;;; Όπως σου εξήγησα, βάση της ενότητας και επισκοπής (διαποιμάνσεως των πιστών) η ΑΛΗΘΕΙΑ και όχι ο άνθρωπος τρεπτός επίσκοπος, ο οποίος δύναται να είναι και αιρετικός.

   Σίγουρα θα έχεις ακούσει την Ελλαδική φράση «προσέχουμε για να έχουμε» Και μεις, διά του π. Ευθυμίου, προσέχουμε ΠΟΙΟΝ Μνημονεύουμε για να έχουμε, να κατέχουμε και να διατηρούμε ΑΝΟΘΕΥΤΗ την Κοινωνία μας με τον ΑΡΧΙΠΟΙΜΕΝΑ και Δεσπότη Χριστό. Ο Δεσπότης Πάντων θα μας χαρίσει και δεσπότη – επίσκοπο επίγειο, Ορθόδοξο και «Ορθοτομούντα τον Λόγον της Αληθείας Αυτού!» Μέχρι τότε, θα παρακαλούμε για αυτό το «κρέας», το «ύδωρ» και «ψωμία» και έσω σίγουρος, Αυτός, ο Δεσπότης Χριστός, δεν θα μας πετάξει πέτρες κατά πρόσωπον, ούτε λάσπη στα μούτρα…

   Μέχρι τότε όμως, δεν θα τολμήσουμε να δημιουργήσουμε δικές μας Νέες Συνόδους ούτε θα προβούμε ανέλπιστα σε ανεξέλγκτες χειροτονίες. Ξέρεις πόσοι ιερείς υπάρχουν εδώ στην Αυστραλία, που ΟΥΤΕ χειροτονία έλαβαν, ούτε επίσκοπο έχουν αλλά φόρεσαν απλά ένα ράσο και κάνουν το παπά. «Τα ράσα δεν κάνουν το παπά» αλλά ούτε και οι πολλές αντιμαχόμενες Σύνοδοι την «Εκκλησία»!

   Θα σε ρωτήσω κάτι απλό, η μάλλον ΔΥΟ ερωτήσεις θα σου κάνω, αλλά θέλω να είσαι ειλικρινής, πρώτα με τον εαυτό σου και έπειτα με όλους εμάς και όσους σε διαβάζουν, διότι δεν θα ήθελα να βγει άλλος του Παλαιού να σε διορθώσει και να αποδείξει κάποια παραποίηση της αληθείας:

   1) Πόσους «Αρχιεπισκόπους Αθηνών και Πάσης Ελλάδος» και πόσες έχουμε διαφορετικές Συνόδους Ανισταμένων του Παλαιού, του Πατρίου, ιδίως εδώ στην Ελλάδα;

   2) Εάν υποθετικώς πάντα, το τονίζω αυτό, εάν υποθέσουμε πως ΣΗΜΕΡΑ κιόλας αποφασίσω να υπαχθώ σε μία από αυτές τις Συνόδους, σε παρακαλώ ταπεινά και αντικειμενικά να μου εξηγήσεις εν πάση αληθεία, με το χέρι στη καρδιά, σε ΠΟΙΑ από όλες να προσχωρήσω και γιατί;

   Τέλος, όσον αφορά το πολύ ωραίο τραγούδι που αφιερώνεις, το μόνο που έχω να σου πω, πρόσεχε, διότι και γω με τη σειρά μου θα σου αφιερώσω τον ΑΜΕΣΩΣ επόμενο στίχο του ΙΔΙΟΥ τραγουδιού που αποκαλύπτει την πλάνη σας και ξεγυμνώνει τη λαθεμένη σας Εκκλησιολογία των πολλών, αντιμαχομένων, μισουμένων και αλληλο-αφοριζομένων σας Συνόδων…

   Σκέπασε αρμύρα (Πολυσυνοδική) το γυμνό (από χάρι Εκκλησιολογικό) κορμί σου
   σου ’φερα απ’ τους Δελφούς γλυκό νερό (και επισκόπους από το εξωτερικό)
   Στα δύο είπες πως θα κοπεί η ζωή σου, (η λατρεία σου η Ημερολογιακή σου)
   και πριν προλάβω τρις να σ’ αρνηθώ (άρνηση να προσχωρήσω στο Παλαιό)
   σκούριασε το κλειδί του παραδείσου! (όπως σκούριασε και η Εκκλησιολογία σας!)

   ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
   ΝΙΚΟΣ

   Διαγραφή
  8. Χριστοδουλίδη πες μας ότι είσαι παλαιοημερολογίτης για να σε ξέρουν οι άνθρωποι και να ξέρουν και τι καπνό φουμάρεις..

   Διαγραφή
  9. χαίρετε εν Κυρίω. απ᾽ὀσα γνωρίζομεν υφίσταται τρείς τρόπον τινά,αρχιεπίσκοποι.
   1.αρχιεπίσκοπος αθηνών και πάσης ελλάδος
   2.αρχιεπίσκοπος κρήτης
   3.πατριάρχης βαρθολομαίος για την περιοχή των δωδεκαννήσων,αφού οι τοπικοί επίσκοποι μνημονεύουν αυτόν.άρα κατά κάποιον τρόπον,κατέχει θέση αρχιεπισκόπου,και σύντομα και σε άλλες περιοχές της πατρίδος μας.
   εύχομαι να σας κάλυψα κ.πανταζή.
   αλέξανδρος

   Διαγραφή
  10. Ἀγαπητὲ Νικόλαε χαῖρε ἐν Κυριω καὶ πάλι!

   Κὰτ΄ ἀρχὰς συγχώρεσε μὲ ποὺ ἐπεμβαίνω εἰς τὴν συνομιλία σου μὲ τὸν ἀγαπητὸ Κυπριανό, ἀλλὰ θέλω νὰ ἐπισημάνω κάτι ποὺ ἔχει ἀναφερθεῖ ἑκατοντάδες φορὲς (ὅπως καὶ τὴν τελευταία φορὰ ποὺ συνομιλήσαμε), ἀλλὰ δὲν λαμβάνεται ἀπὸ ἐσὰς ὓπ ὄψιν.

   Ρωτᾶς διὰ τὶς Συνόδους • παρέθεσα τὴν προηγούμενη φορὰ τὸ λὶνκ διὰ τὴν ἐρώτησή σου. Τὸ ξαναστέλνω καὶ πάλι.

   http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2012/12/blog-post.html

   http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2014/03/blog-post_6.html

   Ρωτᾶς ποὺ (ὑποθετικὰ) νὰ ὑπαχθεῖς. Ἀδελφέ, ἐάν μου ἐπιτρέπεις νὰ σὲ λέγω ἔτσι, εἶσαι θεολόγος ποὺ ἀρκετὰ ἔτη ἀνήκες εἰς τὴν ἐπίσημη Ἐκκλησία.

   Δὲν γνωρίζεις μὲ ποιοὺς παλαιότερα εἶχε συνομιλίες ἡ Ἐπίσημη Ἐκκλησία παραχωρῶντας εἰς αὐτοὺς Ναοὺς ἀρκεῖ νὰ μνημονεύσουν τὸν Ἀρχιεπίσκοπο τῆς Κρατούσης Ἐκκλησίας;

   Δὲν γνωρίζεις μὲ ποιοὺς συνομιλοῦσε ὁ μακαριστὸς Αὐγουστίνος Καντιώτης ὅταν τὸν ἴδιο εἶχε ὁρίσει ἡ Ἐπίσημη Ἐκκλησία ὡς ἀντιπρόσωπος τῆς διὰ τὸν διάλογο καὶ ἔνωση μαζί της;

   Δὲν γνωρίζεις ποιοὶ ἔγραφαν (μέλη ποιᾶς Συνόδου ἐννοῶ) παλαιότερα ἄρθρα εἰς τὸν Ὀρθόδοξο Τύπο, πάμπολλα μπορῶ νὰ πῶ, καὶ σταμάτησε ἡ ἐφημερίδα νὰ δημοσιεύει ἄρθρα τοὺς ὅταν ἄρχισαν οἱ συνομιλίες περὶ τοῦ ποιὸς ἔχει ἔγκυρα ἡ ἄκυρα μυστήρια;

   Δὲν γνωρίζεις μὲ ποιοὺς συνομιλοῦσε ὁ π. Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς σὲ συνέδρια εἰς τὴν Πάτρα, ἀλλὰ ἴσως νὰ μὴν τὰ βρῆκε μαζί τους καὶ ἀποχώρησε;

   Δὲν γνωρίζεις τὸ ἱστορικό του ἡμερολογιακοῦ σχίσματος ὥστε νὰ διαπιστώσεις το πῶς δημιουργήθηκαν αὐτὲς οἱ ὁμάδες;

   Ἂν δὲν γνωρίζεις τότε νὰ τὰ ἐπαναλάβω ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἀδελφέ μου.

   Ἐπίσης θὰ σὲ παρακαλέσω νὰ ἀποφεύγεις χαρακτηρισμοὺς ὅπως: ''εἶσθε ἡ εἴμαστε σὲ πλάνη'', ''λαθεμένη ἐκκλησιολογία'' κ.λπ. διότι ἔτσι διάλογος δὲν μπορεῖ νὰ γίνει, ἐννοῶ ἐὰν ὁ καθένας ὀνομάζει τὸν ἄλλο πλανεμένο.

   Διαγραφή
  11. Για τον Κυπριανό. Ιστολόγιο"'Αποτείχιση και Πατερική Παράδοση'':ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ,π.Ευθύμιος Τρικαμηνάς(Δευτέρα 11 Μαΐου 2015)

   Διαγραφή
  12. Αγαπητέ μου Ιωάννη
   Χαίρε εν Κυρίω πάντοτε!

   Δυστυχώς δεν με ικανοποίησε η λίστα. Ήθελα απλά να μου επιβεβαιώσεις εάν υπάρχουν πολλές Σύνοδοι και πολλοί Αρχιεπισκόποι Αθηνών και πάσης Ελλάδος ή υπάρχει μόνο ΜΙΑ Σϋνοδος και μόνο ΕΝΑΣ Αρχιεπίσκοπος; Και ας μην παραπέμψεις σε ιστοσελίδες. Κάνε εδώ μια απλή καταγραφή και λίστα ονομάτων.

   Όσο για τις απανωτές σου ερωτήσεις σε μένα με το "δεν γνωρίζεις"... Ναι γνωρίζω αλλά εσύ απάντησέ τις για αυτούς που δεν γνωρίζουν και πες ξεκάθαρα τι θέλεις να πεις με τις ερωτήσεις σου αυτές και που το πας.

   Προσωπικώς, ΕΠΙΘΥΜΩ την Ένωση όλων των Συνόδων του Παλαιού σε ΜΙΑ, και έπειτα την προσωρινή επανένταξη αυτής της Μίας Συνόδου, στη Σύνοδο του Νέου. Αυτή η προσωρινή σας αλλαγή στο Νέο Ημερολόγιο, δεν θα είναι ΚΑΜΙΑ προδοσία Πίστεως διότι δεν θα καταπατήσετε ΚΑΝΕΝΑ Δόγμα.

   Θα εφαρμοστεί δηλαδή το Εβραϊκό το κόλπο των Πρωτόκκολων των Σοφών της Σιών, θα διεισδύσετε και θα πολεμήσετε ΑΠΟ ΜΕΣΑ τους Οικουμενιστές χωρίς δική σας διαφοθορά.

   Αφού γίνετε ΔΥΝΑΜΗ και ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, τότε θα συγκαλέσετε Πανελλαδική Σύνοδο, θα καταδικάσετε, θα Αναθεματίσετε και θα ΞΕΠΕΤΑΞΕΤΕ ΕΞΩ οριστικώς όλους τους Οικουμενιστές επισκόπους και ΜΕΤΑ από αυτό, όταν καθαρίσει πλέον το τοπίο, τότε συγκαλείτε ΠΑΛΙ Σύνοδο και με την άνετη πλειοψηφία ορίζουμε την Επιστροφή μας στο ΠΑΤΡΙΟ.

   Εμείς θα έχουμε ήδη προσχωρήσει και ενταχτεί μαζί σας διότι θα έχουμε πεισθεί ότι βάση του αγώνα σας δεν είναι το Ερτολόγιο αλλά η Αλήθεια και ο ΚΟΙΝΟΣ μας Αγώνας εναντίον του Οικουμενισμού!

   Εάν όμως επιμένετε να αποδίδετε Σωτηριολογικές διαστάσεις στο Ημερολόγιο, τότε δεν θα μας βρείτε συμφώνους και δεν θα υπάρξει ευλογημένη ΕΝΩΣΗ. Δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί το ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ!

   Διαγραφή
  13. Νικόλαε σ εὐχαριστῶ καὶ πάλι διὰ τὴν διεξαγωγὴ τοῦ διαλόγου μαζί σου, διότι τὴν θεωρῶ ἀρκετὰ ἐποικοδομητική. Ἴσως ὅτι δὲν κατάφεραν κάποιοι νὰ κάνουν πρὶν ἀρκετὰ ἔτη, νὰ τὸ κάνουμε ἐμεῖς οἱ ἁπλοὶ καὶ ταπεινοί.

   Δυστυχῶς, δὲν ὑπάρχει οὔτε μιὰ Σύνοδος οὔτε ἕνας Ἀρχιεπίσκοπος• ναὶ εἶναι ἀληθές. Ὅμως δὲν εἶναι 10-20-30 ἡ 70 ποῦ ἔχω ἀναγνώσει ἀπὸ πολεμίους τῶν παλ/τῶν, ἀλλὰ πολλοὶ λιγότεροι, διὰ τοῦτο καὶ ἀπέστειλα τὰ λὶνκ ποῦ λέγουν τὴν ἀλήθεια διὰ τὸ θέμα.

   Ξάστερα θέλω νὰ πῶ (ἒφ΄ ὅσον καὶ σὺ γνωρίζεις κατὰ τὴν ὁμολογία σου), ὅτι αὐτοὶ ποῦ προανέφερα ΜΙΑ Σύνοδο ἀναγνωρίζουν καὶ μὲ αὐτὴν συνδιαλέγονταν παλαιοτέρα, ἡ ὁποία σήμερα προίστατο ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ κ.κ. Καλλινίκου. ΟΜΩΣ!!! (καὶ αὐτὸ πρόσεξε τὸ εἶναι πολὺ σημαντικό!), τί νὰ κάνουμε ἐμεῖς ὅταν π.χ. παλαιότερα ποῦ εἶχε γίνει ἡ διεξαγωγὴ τοῦ διαλόγου ὑπὸ τὸν Μακαριστὸ Αὐγουστίνο Καντιώτη, οἱ ὑπόλοιπες ὁμάδες-παρατάξεις-Σύνοδοι (ὀνόμασέ τους ὅπως θέλεις), μᾶς κατηγοροῦσαν διὰ προδοσίαν τῆς πίστεως; Μὴν λησμονεῖς ὅτι καὶ τὸ 35΄ ἐπὶ μακαριστοῦ πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου καὶ πρὶν γίνει ἡ πρώτη διάσπαση, πάλι μᾶς κατηγοροῦσαν ὡς προδότες κ.λπ. καὶ ἔτσι ἔγινε ἡ πρώτη διάσπαση (Ματθαιϊκοῖ) μὲ λίγα λόγια. Τί νὰ κάνουμε ἀδελφέ μου; νὰ τοὺς ἐξοβελίσουμε ἀπὸ προσώπου γῆς; νὰ τοὺς διώξουμε; Ἀδελφοί μας εἶναι καὶ αὐτοὶ ἔστω καὶ ἔτσι! Ἃς μᾶς κατηγοροῦν καὶ ἃς σπιλώθηκε τὸ τιμημένο καὶ συκοφαντικὸ προσωνύμιο ''παλαιοημερολογίτες'' χάριν αὐτῶν! Πάλι εἶναι ἀδελφοί μας!

   Τὰ ὑπόλοιπα ποὺ ἀναφέρεις καὶ εἶναι πολὺ σημαντικά, θὰ τὰ μεταβιβάσω ἐκεῖ ποὺ πρέπει νὰ τὰ μεταβιβάσω, ἀλλὰ διαφωνῶ σὲ ἕνα πολὺ σημαντικὸ στοιχεῖο!

   Λέγεις:

   «Προσωπικῶς, ΕΠΙΘΥΜΩ τὴν Ἕνωση ὅλων των Συνόδων τοῦ Παλαιοῦ σὲ ΜΙΑ, καὶ ἔπειτα τὴν προσωρινὴ ἐπανένταξη αὐτῆς τῆς Μίας Συνόδου, στὴ Σύνοδο τοῦ Νέου. Αὐτὴ ἡ προσωρινή σας ἀλλαγὴ στὸ Νέο Ἡμερολόγιο, δὲν θὰ εἶναι ΚΑΜΙΑ προδοσία Πίστεως διότι δὲν θὰ καταπατήσετε ΚΑΝΕΝΑ Δόγμα».

   Μὰ ἀδελφέ μου τὸ πρόβλημα σήμερα δὲν εἶναι τόσο τὸ ἡμερολόγιο, ὅσο το νὰ ἐνταχθοῦμε καὶ νὰ μνημονεύουμε Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους! Πῶς μᾶς ζητᾶς νὰ ἐνταχθοῦμε κάπου ποῦ ἐσεῖς ἔχετε φύγει; (ἔχετε διακόψει τὸ μνημόσυνο τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ἐπίσημης Ἐκκλησίας).


   Διαγραφή
  14. Πῶς θὰ μνημονεύσουμε καὶ θὰ συλλειτουργήσουμε π.χ. μὲ τὸν Δημητριάδος Ἰγνάτιο ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους ΑΡΧΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΣ;

   Ἐὰν εἶναι ἔτσι, τότε θὰ συμφωνήσουμε μὲ αὐτοὺς ποὺ λέγουν ὅτι ἡ διακοπὴ τοῦ μνημοσύνου θέτει τὸν κληρικὸ ἡ πιστὸ ἐκτός Ἐκκλησίας, διότι ὁ ἀγῶν διεξάγεται ἀπὸ μέσα (ἐντὸς) Ἐκκλησίας!

   Μὲ τὸν λόγο σου:

   «.....θὰ διεισδύσετε καὶ θὰ πολεμήσετε ΑΠΟ ΜΕΣΑ τοὺς Οἰκουμενιστὲς χωρὶς δική σας διαφθορά».

   εἶσαι σύμφωνος μὲ τοὺς Ἀντιοικουμενιστὲς ποὺ προανέφερα καὶ κατηγοροῦν ἐσὰς τοὺς ἴδιους, ἀλλὰ καὶ τὸν πνευματικό σου, διότι φύγατε καὶ δὲν συμμετέχετε εἰς τὸν κοινὸ ἀγώνα μαζί τους ΑΠΟ ΜΕΣΑ!

   Αὐτὸ ποὺ ἀναφέρεις:

   «Ἀφοῦ γίνετε ΔΥΝΑΜΗ καὶ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, τότε θὰ συγκαλέσετε Πανελλαδικὴ Σύνοδο, θὰ καταδικάσετε, θὰ Ἀναθεματίσετε καὶ θὰ ΞΕΠΕΤΑΞΕΤΕ ΕΞΩ ὁριστικῶς ὅλους τους Οἰκουμενιστὲς ἐπισκόπους καὶ ΜΕΤΑ ἀπὸ αὐτό, ὅταν καθαρίσει πλέον τὸ τοπίο, τότε συγκαλεῖτε ΠΑΛΙ Σύνοδο καὶ μὲ τὴν ἄνετη πλειοψηφία ὁρίζουμε τὴν Ἐπιστροφή μας στὸ ΠΑΤΡΙΟ».

   δὲν ἔχει λογική, διότι ἐμεῖς καὶ νὰ ἑνωθοῦμε εἴμαστε μειοψηφία, ὅπως λέγουν ὅσοι μᾶς κατηγοροῦν (τελευταία ἀνεγνωσα ὅτι ὅλοι οἱ πὰλ/τὲς συνολικὰ εἴμαστε 4 - 5.000)! Πὼς θὰ συγκαλούσαμε αὐτὲς τὶς Συνόδους ποὺ ἀναφέρεις, ὅταν δὲν μποροῦν νὰ τὶς συγκαλέσουν οἱ δηλωμένοι Ἀντιοικουμενιστὲς, ποὺ ὅπως βλέπεις καὶ ἀναγνωρίζεις καὶ σὺ πιστεύω, μιὰ τα λέγουν ἔτσι, τὴν ἄλλη συμμετέχουν χωρὶς κανένα πρόβλημα σὲ συλλείτουργα μὲ δηλωμένους ΑΡΧΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ὅπως δημοσιεύουν καὶ οἱ ἀδελφοί της ''Πατερικῆς Παραδόσεως''!

   Ἐνδεικτικά: http://entoytwnika1.blogspot.gr/2015/06/blog-post_2.html

   Ἀλλὰ καὶ παλαιότερα ποὺ εἰμασταν ἑνωμένοι καὶ προσπαθήσαμε νὰ τὸ κάνουμε δὲν πέτυχε, διότι οἱ μισοὶ (μὲ ἁπλὴ γλώσσα θὰ στὸ πῶ) εἰς τὸ τέλος μᾶς πούλησαν, καὶ οἱ ἄλλοι μισοὶ εἶχαν τελείως διαστρεβλωμένο κακόδοξο φρόνημα, μὲ ἀποτέλεσμα τελικὰ ὄχι μόνο νὰ μὴν γίνει Πανελλαδικὴ-Πανορθόδοξη Σύνοδος, ἀλλὰ καὶ νὰ μᾶς κατηγορήσουν ὡς σχισματικοὺς οἱ ἴδιοι ποὺ μᾶς προέτρεπαν νὰ συνεχίσουμε τὸν ἀγώνα!! Δὲν παραθέτω καὶ ἄλλο λὶνκ διὰ μὴν σὲ κουράσω, ἔχω τὰ στοιχεῖα εἰς τὴν διάθεσή σου ὅμως ἐὰν τὸ θελήσεις.

   Τὸ λογικὸ θὰ ἦταν νὰ ἔλεγες:

   «Προσωπικῶς, ΕΠΙΘΥΜΩ τὴν Ἕνωση ὅλων των Συνόδων τοῦ Παλαιοῦ σὲ ΜΙΑ. Ἐμεῖς θὰ ἔχουμε ἤδη προσχωρήσει καὶ ἐνταχτεῖ μαζί σας διότι θὰ ἔχουμε πεισθεῖ ὅτι βάση τοῦ ἀγώνα σας δὲν εἶναι τὸ Εoρτολόγιο ἀλλὰ ἡ Ἀλήθεια καὶ ὁ ΚΟΙΝΟΣ μᾶς Ἀγώνας ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ»!

   Καὶ θεωρῶ ὡς πολὺ ὀρθὴ ἐκκλησιολογική θέση καὶ στάση, τὰ λεγόμενα τοῦ ἑνωτικοῦ μας κειμένου, ποὺ μπορεῖς νὰ τὸ ἀναγνώσεις ἐδῶ (συγχώρεσε μὲ καὶ πάλι διὰ τὰ λίνκ, ἀλλὰ τὸ κάνω διὰ νὰ μὴν γίνει τεράστιο το κείμενο):

   http://entoytwnika1.blogspot.gr/2014/03/blog-post_30.html

   Τὸ ζήτημα τοῦ ἡμερολογίου-ἑορτολογίου εἶναι ἕνα ἄλλο θέμα ποὺ ἐὰν θέλεις τὸ συζητᾶμε μιὰ ἄλλη φορᾶ σὲ σχετικὴ ἴσως εἰς τὸ μέλλον ἀνάρτηση.

   Διαγραφή
 6. kala o p.efraim arizoas den ton simvoyleuse?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δυστυχώς, ο π. Εφραίμ της Αριζόνας τηρεί ένοχη σιγήν ιχθύος και δεν καταδικάζει πλέον τον Οικουμενισμό, ούτε τους Οικουμενιστές αρχιερείς, ούτε τις οικουμενιστικές ενέργειες, τις πλάνες και τις αιρέσεις του Αιρεσιάρχου Πατριάρχου. Οι Άγιοι Πατέρες ΔΕΝ μας δίδαξαν τέτοια σιωπή και συγκατάθεση σε θέματα Πίστεως και Αιρέσεως.

   Το ότι μεταφέρω μια πικρή αλήθεια, δεν σημαίνει πως κατακρίνω τον Άγιο Γέροντα αλλά την δικαίαν κρίσιν κρίνω, εκφέρω κρίση αμερόληπτη και αντικειμενική, με βάση τη διαχρονική διδασκαλία των Αγίων Πατέρων.

   Δυστυχώς, ο γέροντας Εφραίμ συνυπάρχει και ΚΟΙΝΩΝΕΙ με τους Οικουμενιστές. Ππαραμένει σε "διακριτική κοινωνία", σε συμβιβασμό και συνυπαρξία με την Παναίρεση του Οικουμενισμού και έτσι ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ την Παναίρεση!

   Όταν τον πάρει ο Θεός από ανάμεσά μας, τίποτα δεν θα έχει αλλάξει διότι κανένας πλέον δεν μιλά, κανείς δεν αντιδρά, ουδείς απομακρύνεται από τους «Ψευδεπισκόπους» και «Λυκοποιμένες». Κανένας δεν εφαρμόζει την ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ Μνημονεύσεως και την Οδό της Αποτειχίσεως διότι όλοι διατείνονται πως θέλουν να αποφύγουν τάχα το «σχίσμα» μα ΔΕΝ βλέπουν, δεν θέλουν να κάνουν ΥΠΑΚΟΗ στο ΆΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ και σε ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΥΝΟΔΟ που τους πιστοποεί, υπογραμμίζει και βρωντοφωνάζει πως ΔΕΝ ΤΕΛΟΥΝ ΣΧΙΣΜΑ!

   Διαγραφή
 7. Όταν η πίστη διώκεται διοικητικά η Εκκλησία δεν υφίσταται όπως σε καιρό ειρήνης. Άρα το ασφαλές είναι να παραμένουμε αποτειχισμένοι χωρίς να κάνουμε Συνόδους και σχίσματα. Για όσους δεν γνωρίζουν καλό είναι να μελετούν τα κείμενα και να μη στηρίζονται σε συναισθηματισμούς και ορθολογισμούς. Όσο για τον μεθυσμένο της γηραιάς Αλβιώνας καλά θα κάνει να μιλάει με περισσότερο σεβασμό ο ξεδιάντροπος για τον π. Τρικαμηνά και για τον σεβ. Αρτέμιο, οι οποίοι καθαιρέθηκαν για την ομολογία της πίστεως και όχι για ηθικά ή οικονομικά σκάνδαλα. Καθισμένος στον καναπέ του και βολεμένος, θέλει να θεολογεί και να αποφαίνεται για πατέρες και αγίους σα να είναι παλιόφιλοί του που τάπιναν μαζί στο καπηλειό. Αλλά εδώ δε σέβεται τον Άγ. Θεόδωρο τον Στουδίτη, τον Άγ. Νικόδημο τον Αγιορείτη θα σεβαστεί τον Τρικαμηνά;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Μπορεί ένας επίσκοπος να χειροτονεί άλλον και να τον εκλέγει μόνος του, χωρίς άλλους 1-2 επισκόπους; Αν ναι τότε καλά έκανε και ο Ματθαίος Καρπαθάκης κι έκανε σύνοδο δική του!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Δεν έχετε καταλάβει ότι σήμερα που σχεδόν δεν υπάρχουν άξιοι κληρικοί Του βγάζει ο Θεός κληρικούς κατα την τάξιν Μελχισεδέκ; Δήλαδή εκτός των κανονικών ορίων! Οταν επικρατεί ανομία, αίρεση, ανωμαλία και αταξία δεν ισχύει η ακρίβεια των Κανόνων. Ο Χριστός μπορεί και από τις πετρες να βγάλει δικούς Του. Και τον Μωυσή δεν τον εξέλεξαν οι Εβραίοι να γίνει αρχηγός τους σύμφωνα με τους όποιους κανονες τους, αλλα ο Θεός! Ετσί και κάποιοι από τους ``Παλαιοημερολογήτες`` και ο επ.Αρτέμιος πράττουν σωστά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ευγε στον π.Ευθυμιο για την ορθοδοξη απαντηση-ομολογια στο θεμα που προεκυψε με την ''χειροτονια''.
  απεδειξε κυριως οτι δεν ειναι τιμιο και ορθοδοξο να χρησιμοποιουνται δυο μετρα και δυο σταθμα στα της πιστεως! δεν ειναι δυνατον να ζητουμε την ''ακριβεια'' απο τους οικουμενιστες και να ανεχομαστε ''κατ οικονομια'' τις αντορθοδοξες ενεργειες απο τους αντιοικουμενιστες!και οσοι βιαστηκαν να πανηγυρησουν για την πραξη του Αρτεμιου,να ''χειροτονησει'' αυτος μονος ,νεο επισκοπο, ας διαβασουν μια δυο φορες ακομα ,την επιστολη του π. Ευθυμιου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμφωνώ απόλυτα με τον Ηλία. Ο π. Ευθύμιος δεν βάζει πάνω από την Πίστη το συναίσθημα ή την προσωπική σχέση που είχε με τον Αρτέμιο. Ούτε αυθαιρετεί, όπως ο Ανώνυμος 4:39, ότι τάχα "βγάζει ο Θεός κληρικούς κατα την τάξιν Μελχισεδέκ"!!! Μόνο οι παραταξιακοί Παλαιοημερολογίτες ισχυρίζονται κάτι τέτοιο, για να δικαιολογήσουν τα αυθαίρετα σχίσματά τους. Ή ακολουθούμε την εκκλησιολογία των Αγίων ή αυθαιρετούμε μετα-πατερικά!

   Διαγραφή
 11. Oι κανόνες είναι ανώτεροι από την πίστη; Οι κανόνες υπάρχουν ως δευτερεύον στοιχείο για την ευταξία της εκκλησίας και αρκετές φορές άλλαξαν οι 'Αγιοι Πατέρες κάποιους από αυτούς. Μην κολλάτε στους νόμους. Όλοι οι Απόστολοι έκαναν περιτομή για τους εθνικούς που βαπτίζονταν ακολουθούντες τον νόμο και μόνο ο Απ.Παύλος την ακύρωσε! Τελικά υπερίσχυσε η γνώμη του Απ.Παύλου στην Αποστολική Σύνοδο του 49μ.Χ. Ο επ.Αρτέμιος είναι σωστός! Και πρέπει να χειροτονήσει και πολλούς άλλους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Προς τον κ. Νικόλαο Πανταζή, επανάληψη γραφομένων κυπριανού χ :

  ["Φιλε αυτος ειναι ο δρομος της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. Μας τον δειχνουν οι Αγιοι Πατερες. Η Ορθοδοξια ειναι η Πιστι των Πατερων. Αλλοιως δεν διαφερουμε απο τους Προτεσταντες"

  κχ
  Αν είναι όπως τα γράφει ο κ. Οδυσσέας, δηλαδή, μένουμε αποτειχισμένοι εκτός εκκλησίας οικουμενιστών και εντός εκκλησίας αποτειχισμένων, για να μη το κάνουμε σαν τους προτεστάντες, τότε υπάρχει ένα ερώτημα ... .] Ακολουθεί το ερώτημα

  Αγαπητέ κ. Πανταζή,
  Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του τρόπο ανάγνωσης και αν βγάλατε το συμπέρασμα "για ανεπιτυχή και ανεπίτρεπτο συσχετισμό του κ. Οδυσσέα με τους προτεστάντες", έχετε κάθε δικαίωμα αυτό να το γράψετε. Σας πληροφορώ όμως, ότι κάθε άλλο από αυτό προκύπτει, επειδή η συνέχεια (δεν την επαναλαμβάνω) είναι πλήρως κατατοπιστική με το ερώτημα που τίθεται. Ο αγαπητός κύριος Οδυσσέας αφήνει να εννοηθεί το "κάτι σαν τους παλαιοημερολογίτες" - δεν διαφέρουμε από τους Προτεστάντες, γράφει - κατά τον δικό μου τρόπο ανάγνωσης. Τούτο, διότι πλείστες όσες φορές, σε άλλα ιστολόγια, ο ισχυρισμός αυτός αποτελεί το "βαρύ πυροβολικό" (κατηγορώ) εναντίον τους. Τον έχω υποστεί μάλιστα και ο ίδιος.

  Απέφυγα να γράψω την κατ΄ εμέ "νοηματική παρενόχληση" (μομφή) προς παλαιοημερολογίτας. Σημειωτέον, συγκαταλέγομαι αναξίως στην υπό του Σεβασμιωτάτου Καλλινίκου Επισκοπή - Εκκλησία των ΓΟΧ Ελλάδος. Συναντηθήκαμε μια φορά, όπως και με τα μέλη της Συνόδου, για αρκετή ώρα και ειλικρινά, με εντυπωσίασε η απλή και ταπεινή συμπεριφορά του ιδίου, όσο και των μελών της Συνόδου.

  Αυτά προκειμένου να λυθούν, σε σας και ενδεχομένως άλλους, μερικές απορίες ή ερωτήματα, για τα οποία οφείλω να προσθέσω και μια "αυτοβιογραφικού τύπου" πληροφορία. Ότι ο παλαιοημερολογητικός σπόρος του γράφοντος, όπως σχεδόν όλων, παρέμενε αδρανής επί ξηρού εδάφους αναμένοντας τον υετό. Η σπορά είχε γίνει στα πρώιμα φοιτητικά μου χρόνια από την πολιά Μοναχή Μάρθα της πατροπαράδοτης πίστης. Ήταν οικογενειακή μας φίλη καθότι γειτόνισσα. Σε αυτήν χρωστώ τα πρώτα "μαθήματα θρησκευτικών", που έπαιρνα εντελώς συμπτωματικά (ήταν ασθενής). Ελάχιστα μου έλεγε, έκρυβαν όμως σημαντικό περιεχόμενο, δεν με άφηναν αδιάφορο.

  Δεν θα απαντήσω σε όλα σας τα ερωτήματα. Στην πολυλογία πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος της αμαρτίας και οφείλω να θέσω φραγή στην πρόκληση. Θα αρκεστώ να απαντήσω μόνο κατά γενικό τρόπο σε δυο σημεία του προς εμένα σχολίου σας.

  Το Πρώτο. Σωστά γράψατε ότι, αν το εργαλείο μετρήσεως χρόνου (ημερολόγιο) το έφτιαξε ο παγανιστής και ειδωλολάτρης Ιούλιος Καίσαρ, δεν σημαίνει ότι ταυτίζομαι με αυτόν και αυτό (ημερολόγιο). Σωστό επίσης ότι κι εσείς, που δεχτήκατε το εργαλείο μέτρησης του χρόνου της «καινοτόμου νεωτερικής εκκλησίας» (παπικών προδιαγραφών το εργαλείο), δεν σημαίνει ότι ταυτιζόσαστε με αυτό. Αλλά ο συλλογισμός σας πάσχει, διότι πρόκειται περί ανόμοιων ταυτίσεων. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ταυτιστεί με το εργαλείο του χρόνου. Μπορεί όμως να ακολουθεί τη συνέχεια του χρόνου, αφού υπάρχει εν χρόνω και όχι αχρόνως. Εκτός χρόνου είναι μόνο ο άγιος Θεός και εντός χρόνου, το Πανάγιον Πνεύμα, ο παράκλητος. Διαβάζουμε :

  Συνέχεια ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Συνέχεια ...

  16 καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα μένῃ μεθ' ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα, 17 τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει αὐτό· ὑμεῖς δὲ γινώσκετε αὐτό, ὅτι παρ' ὑμῖν μένει καὶ ἐν ὑμῖν ἔσται.

  Το Δεύτερο. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Πνεύμα της αληθείας μένει μεθ' ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα και αυτό το Πνεύμα, όταν προκλήθηκε να μας απαντήσει για τον χαμένο χρόνο (σε νούμερα) που ανακάλυψαν οι παπικοί Αστρονόμοι, έδωσε την απάντηση δια στόματος Συνόδων και Πατριαρχών της Κων/πολης. Τον απέρριψε. Το ίδιο έγινε και το 1924, αλλά δεν είχαμε πάνω στη ράχη μας τον Οθωμανό, είχαμε τους παπικούς και τα γεννήματα των παπικών : τους προτεστάντες. Το Πνεύμα της αληθείας, παράλληλα, μας φανέρωσε τα καταχθόνια σχέδια της πολιτικής ραδιουργίας - Κοινωνία των Εθνών το ονόμασαν -οικουμενισμός και παγκοσμιοποίηση λέγεται σήμερα - όπως και την εμπλοκή σ΄ αυτά της τότε, φευ, όμως, και της νυν, Ιεραρχίας.

  Θα καταλάβατε, λοιπόν, ότι αφενός δεν πρόκειται περί ταυτίσεως με το εργαλείο του χρόνου. Πρόκειται περί ταύτισης με αριθμό χαμένων, ανύπαρκτων και ανυπόστατων αριθμών και όχι πραγματικών ημερών. Ποτέ δεν έπαψε ο ήλιος να ανατέλλει και να δύει. Αφ΄ ετέρου δε, ότι το σημαντικότερο είναι άλλο, είναι η ταύτιση (κατά το δυνατόν και κατά χάριν) του καθενός με την αλήθεια και το Πνεύμα της αληθείας, το οποίο έπαυσε να καθοδηγεί την αγία Εκκλησία. Η Ιεραρχία βουτήχτηκε στα ψεύδη και δεν τολμά να πει αυτό που απλοί άνθρωποι πρώιμα διέγνωσαν : "Μας φράγκεψαν", είπαν, και δεν είχαν άδικο.

  Επομένως, όποιος ισχυρίζεται ότι η «καινοτόμος νεωτεριστική εκκλησία» διακρατεί την αλήθεια δεν μας τα λέει, όπως τουλάχιστο διαβάζουμε στην 1Τμ. γ' : «ἵνα εἰδῇ πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ Θεοῦ ἀναστρέφεσθαι, ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία Θεοῦ ζῶντος, στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας». Η Εκκλησία του ζώντος Θεού είναι στύλος και εδραίωμα της αληθείας και όχι κάποιων αριθμών - ημερών ανύπαρκτων. Όποιος δεν είναι της αληθείας, δεν είναι και της Εκκλησίας, η οποία άλλωστε, ιδίοις κρίμασι, έπαψε να είναι "Μια, αγία" κλπ. σύμφωνα με το 9ο άρθρο του Συμβόλου Πίστεως. Υπάρχει οιονεί μια, του νέου και του παλαιού και Σύνοδος Οικουμενική να δώσει τη λύση δεν φαίνεται επί του παρόντος εφικτή. Ωστόσο, δεν παύουμε να προσευχόμαστε.

  Υστερόγραφο 1
  Θερμά ευχαριστώ τον Ιωάννη Ν. για τη συμμετοχή του στον μεταξύ μας διάλογο. Τα κενά, που αφθονούν εις τον γράφοντα, είναι πολλά και καλό να τα συμπληρώνουν οι έχοντες πληρέστερη γνώση επί του θέματος.

  Υστερόγραφο 2
  Τα σχετικά με την "Κριτική της Συζητήσεως Ημερίδος περί Αποτειχίσεως", του,π.Ευθυμίου Τρικαμηνά, τα έχω υπόψη. Ευχαριστώ τον σχολιαστή ΠΑΛΑΙΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ Κυπριανέ

   Σέβομαι την επιθυμία σου να τερματίσεις το διάλογο. Θα σεβαστείς όμως κι εσύ την επιθυμία μου ν' απαντήσω, έστω και τελεσίδικα, επί ίσοις όροις.

   Ευχαριστώ για την βιογραφική πληροφορία ότι ανήκεις στην Επισκοπή του Καλλινίκου- Εκκλησία των ΓΟΧ Ελλάδος. Γράφεις πως "σε εντυπωσίασε η απλή και ταπεινή συμπεριφορά του ιδίου, όσο και των μελών της Συνόδου."

   Δεν μας είπες όμως με ποιον τρόπο (τελετή, αναβαπτισμό ή χρίσμα;) προσχώρησες σε αυτούς. Δεν μου απήντησες πόσες άλλες Επισκοπές Παλαιομ/των υπάρχουν και γιατί η δική σου είναι πιο ορθή, με εγκυρότερη Αποστολική Διαδοχή από τις άλλες.

   Επίσης, δεν με συμβούλευσες σε ποια από όλες τις επισκοπές να προσχωρούσα και για ποιους Δογματικούς/Εκκλησιολογικούς λόγους...

   Δεν πειράζει. Έχει καλώς. Η σιωπή σου προς απάντησή μας.... Είναι πάντως άκρως ενδεικτικό της φθείρουσας νοοτροπίας σου να θεωρείς "πολυλογία" αυτά τα κρισιμότατα σωτηριολογικά θέματα και να καταφεύγεις σε υπεκφυγές... λέγοντας πως σε τέτοια "πολυλογία πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος της αμαρτίας και οφείλω να θέσω φραγή στην πρόκληση". Δεν είναι "φραγή" αλλά "φραγμό" το ορθό. Και δεν είναι καθόλου "πρόκληση". Ο Θεός γνωρίζει τέλεια τα εσώτερα του καθενός μας και δηλώνω εξομολογητικώς και δημοσίως πως ΟΥΔΕΜΙΑ διάθεση προκλήσεως υπήρχε στα γραφόμενά μου. Τα ερωτήματα μου, ήταν ειλικρινά και καλόπιστα.

   Τα λογοτεχνικά σου φληναφήματα περί "σπόρου" σου "επί ξηρού εδάφους" και "της αναμονής σου για τον υετό"... ουδείς λόγος. Ας σιωπήσω καλύτερα εγώ. Το μόνο που θα πω, η Μοναχή Μάρθα "της πατροπαράδοτης πίστης" (λες κι η δική μας Πίστη των Αποτειχισθέντων δεν είναι Πατροπαράδοτη αλλά γραωδοπαράδοτη) στην οποία όπως λες "χρωστάς τα πρώτα μαθήματα θρησκευτικών", πιστεύω πως δεν σου τα έκανε "εντελώς συμπτωματικά", όπως διατείνεσαι, αλλά "κάτι" είδε και προείδε ο Θεός και απέδωσε κατά τα κίνητρα και τις προθέσεις σου. Όσο για το αν είναι ευλογία ή τιμωρία, δεν θα επεισέλθω.

   Χαίρομαι που συμφωνούμε για το "παπικών προδιαγραφών εργαλείο".
   Δεν είναι όμως αλήθεια ούτε είναι δίκαιο πως "ο συλλογισμός μου πάσχει". Αυτό θα το κρίνουν οι αναγνώστες μας.

   Δεν αρνήθηκα το "Άχρονον" του Θεού (θα ήμουν αιρετικός) ούτε και θέλησα να αναφερθώ στην ΕΝ ΧΡΟΝΩ Ενανθρώπησή του και τον σεβασμό Του προς το υπάρχον Ημερολόγιο της Εποχής Του, του οποίου και ακολούθησε πιστά τις εβραϊκές Εορτές Ακροβυστία, Πάσχα κλπ), ένα Ημερολόγιο/Εορτολόγιο ΑΚΡΩΣ αντίθετο και ανατρεπτικό με το Ιουλιανό το δικό σου.

   (συνεχίζεται...)

   Διαγραφή
 14. Αδελφέ Ιωάννη Ν. δεν πιστεύω ότι ο αδελφός Ν. Πανταζής εννοούσε να γυρίσετε πίσω στην οικουμενιστική εκκλησία, στο ίδιον ξέραμα και να μνημονεύετε τους οικουμενιστές τύπου Ιγνατίου Δημητριάδος κλπ. Αν είναι δυνατόν να εννοούσε αυτό, αποτειχισμένος ων και μάλιστα σφόδρα αντιοικουμενιστής αν κρίνω από τα πάμπολα άρθρα του που έχω διαβάσει. Όσο για τις άλλες προτάσεις που κάνατε τις κρίνω απολύτως ορθές κι επιβεβλημένες για το καλό της Εκκλησίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Η Αγιογραφική σου αναφορά στην εν χρόνω έλευση του Παρακλήτου, είναι άσχετη τελείως με το Ιουλιανό και Γρηγοριανό. Το Πνεύμα της Αληθείας δεν είναι Πνεύμα Χρονολατρείας. Δεν υπόκειται ούτε περιορίζεται στο χρόνο. Δεν καθορίζεται από τα ανθρώπινα και ατελή εργαλεία μετρήσεως χρόνου. Η Θεϊκή Επιστασία αναπαύεται στη Δογματική Αλήθεια και Δογματική Ακρίβεια, όχι στη επιστημονική, χρονομετρική ακρίβεια.

  Είτε είχαμε "πάνω στη ράχη μας τον Οθωμανό, είτε τον παπικό και τα γεννήματα των παπικών, τους προτεστάντες", είτε αντιχρίστους και αθέους που μας κυβερνούν, η Διαχρονική Εκκλησία του Χριστού διασώζεται στους "δύο ή τρεις συνηγμένους εις το Αυτού Όνομα" και όχι εις Συνοδικά Συστήματα και τις δεσποτοκρατικές επισκοπές.

  Βλέπουμε και παρατηρούμε στην Αποκάλυψη, πως χάθηκαν και έσβησαν τοπικώς και χρονικώς, ολόκληρες, ένδοξες, Ιστορικές, Μεγαλοπρεπείς και Πρωταποστολικές Επισκοπές. Η Αλήθεια όμως δεν χάνεται ποτέ. Η Ορθή Λατρεία δε σβήνει.

  Ας μην ξεχνούμε πως ζούμε σε χρόνια διωγμού της Πίστεως και όταν έρθουν σε λίγο του Αντιχρίστου οι διωγμοί, δεν θα ισχύουν τότε, ούτε Ημερολόγια, ούτε Επισκοπές... Στα παιδιά μου κηρύττω Ορθοδοξία, Ορθοπραξία, κι όχι Χρονολατρεία. Γεύονται για λίγο την εξωτερική έστω δομική μορφή της Εκκλησίας. Ίσως κάποτε ζήσουν και την Θεία Λειτουργία μέσα σε μια σπηλιά με Αγία Τράπεζα την πλάτη ενός δακρυσμένου και τρεμάμενου πιστού στα γόνατα.... Τότε, να είσαι ΣΙΓΟΥΡΟΣ θα ακολουθούμε "το Πάτριο" ως προς τον καθορισμό του Πάσχα, και όχι το Αυστραλιανό...

  Ναι λοιπόν Κυπριανέ μου. "Ποτέ δεν έπαψε ο ήλιος να ανατέλλει και να δύει." Οταν πάψει, τότε ήγγικεν το τέλος. Μετά δε τούτου κρίσις!

  "Μας φράγκεψαν", είπαν, "μας φράγκεψαν" λέγω κι εγώ. Για αυτό και διαφωνώ, όχι με λόγια, αλλά με έργα, με Απομάκρυνση Αγιογραφική, Αγιοπατερική, χωρίς να δημιουργώ νέες Συνόδους.

  Δυνατός ο Θεός στήσαι αυτάς και μες την αχανή έρημο της Αυστραλίας να μας στείλει το δικό μας "Ζωσιμά". Όποιος προτρέξει με τη γλώσσα του να συμπεράνει αυθαίρετα πως αποτολμώ κάποια εξίσωση με την Οσία Μαρία, ας κοιτάξει τα δικά του χάλια.

  Βεβαίως, η «καινοτόμος νεωτεριστική εκκλησία» ΔΕΝ διακρατεί την Αλήθεια!
  Την απώλεσε τραγικά και αγάπησε (κατά τον Άγιο Παϊσιο) "ξένη αγκαλιά"...

  Συμφωνώ απολύτως μαζί σου όταν λες: "Η Εκκλησία του ζώντος Θεού είναι στύλος και εδραίωμα της αληθείας και όχι κάποιων αριθμών - ημερών ανύπαρκτων. Όποιος δεν είναι της αληθείας, δεν είναι και της Εκκλησίας".

  Είναι πολύ όμορφο να συμφωνούμε. Κι αν διαφωνούμε, να γίνεται με αγάπη.

  Και ομολογώ δημοσίως, και σου εξομολογούμαι, αγαπώ και θαυμάζω τον αγώνα σου, και το Θεό δοξάζω για τις εξόχως Ορθόδοξες θέσεις σου ως προς την διαβολική δωρεά οργάνων και εωσφορικώς "νεοεισαχθέντα θάνατο των φερομένων και ως "κλινικά νεκρών". Ασπάζομαι ολοψύχως τις θέσεις σου!

  Με αγάπη Χριστού

  Νίκος Πανταζής

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου