Κυριακή, 30 Απριλίου 2017

ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ …ΜΗΝ ΔΙΩΧΘΟΥΜΕ!!!

ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ …ΜΗΝ ΔΙΩΧΘΟΥΜΕ!!!

  
    Κάποιοι «ἀντι-Οικουμενιστές», ὑποκρινόμενοι ὅτι ἀκολουθοῦν τὴν γραμμὴ τῶν Ἁγίων, κάποιοι δὲ καὶ ψευδόμενοι χωρίς ἴχνος ντροπῆς διὰ τῶν ἰντερνετικῶν τους ἀστέρων (ὅπως ὁ Τελεβάντος) οὐσιαστικὰ δηλώνουν:
     Ἀρνούμαστε νὰ ἀκολουθήσουμε τὴν θεολογικὴ γραμμὴ τῶν Ἁγίων! Ἐμεῖς ἀκολουθοῦμε τὴν γραμμὴ π. Θ. Ζήση – π. Ν. Μανώλη καὶ τῶν σὺν αὐτῷ γιὰ νὰ μὴ μᾶς καθαιρέσουν οἱ Οἰκουμενιστές, στοὺς ὁποίους μάλιστα ἐπισημαίνουμε ὅτι, ὄχι μόνο δὲν πρέπει νὰ μᾶς καθαιρέσουν (καὶ γι' αὐτὸ σταματήσαμε νὰ λειτουργοῦμε, γιὰ νὰ μὴν ἔχουν ἀφορμὴ νὰ μᾶς καθαιρέσουν, ἔστω κι ἂν ἔτσι ἀφηνουμε τοὺς πιστούς ...ἀλειτούργητους!) ἀλλὰ τοὺς προτρέπουμε νὰ μᾶς ...τιμήσουν!!!
     Ἔγραψε ὁ κ. Τελεβάντος (ἐδῶ):
  Οἱ Ἁγιορεῖτες Πατέρες «ανυπερθέτως πρέπει να ενστερνιστούν τη θεολογική γραμμή για τη διακοπή του μνημοσύνου του οικείου αιρετίζοντος ιεράρχη που ακολουθούν ο π. Θεόδωρος Ζήσης και οι συν αυτώ πατέρες (γκαταλείποντες τν γραμμ των Αγίων πο δη κολουθον), επειδή αυτή είναι η πίστη της Εκκλησίας, αλλά και επειδή έτσι θα αφαιρέσουν τα προσχήματα από τους Οικουμενιστές οι οποίοι επιδιώκουν να τους καθαιρέσουν, να τους αποσχηματίσουν και να τους εκδιώξουν από το Άγιον Όρος, για να κατοχυρώσουν το κύρος της Συνόδου της Κρήτης». 

     Αὐτὴ ἀκριβῶς τὴν γραμμὴ τήρησε μόλις προχθὲς ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης. Καὶ ἐνῶ πρόσφατα εἶχε δηλώσει, ποτὲ δὲν ἤμουν ἀσυνεπὴς στὴ ζωή μου· "ἐγὼ ὅ,τι ἀποφασίζω, ὅ,τι λέγω, ὁ λόγος εἶναι ἀντρίκιος", ἐκτὸς τῶν ἄλλων ὑπαναχωρήσεων περὶ ἀποτειχίσεως καὶ περὶ τῆς διδασκαλίας του περὶ "συγκοινωνούντων δοχείων", προχθές, ὑπανεχώρησε καὶ δὲν μίλησε στὸ Λουτράκι, σὲ ἐκδήλωση ποὺ διοργάνωσε ἡ «Ἑταιρεία» τῆς ὁποίας εἶναι Πρόεδρος!   Ἀρνήθηκε τελικὰ νὰ μιλήσει στοὺς ἀνθρώπους ποὺ συγκεντρώθηκαν και περίμεναν νὰ τὸν ἀκούσουν (ὅπως ὑποσχέθηκε) μὲ τὴν δικαιολογία: Νὰ μὴν ὑποστεῖ τὶς κυρώσεις τοῦ μητροπολίτη Κορίνθου! Εἶπε: Δὲν θὰ μιλήσω ὁ ἴδιος, διότι ὁ γνωστὸς γιὰ τὰ δρώμενά του, καὶ μὴ ἐξαιρετέος, Μητροπολίτης Κορίνθου μὲ ἀπείλησε μὲ κυρώσεις, ἂν τυχὸν μιλήσω. Καὶ ἐνῶ δὲν μίλησε ὁ ἴδιος, ἔβαλε στὴ θέση του νὰ μιλήσει (καὶ νὰ ὑποστεῖ τὶς τυχὸν συνέπειες;) ὁ γιός του! (Δεῖτε ἐδῶ κι ἐδῶ). «Τέλεια» ὑπακοὴ σὲ ἕνα Οἰκουμενιστὴ Ἐπίσκοπο. Παράδειγμα πρὸς "μίμηση" ἀπὸ τοὺς πιστοὺς ποὺ ἔχουν "πελαγώσει" καὶ περιέλθει σὲ πλήρη σύγχυση μὲ τὰ καμώματα τῶν λεγομένων "ἀντι-Οἰκουμενιστῶν"!

       Μὲ ἄλλα λόγια οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστές:

Δὲν ἀκολουθοῦν τοὺς Ἁγίους, ὅπως τὸν ἅγιο Μάξιμο τὸν Ὁμολογητή,
          γιατί ὁ ἅγιος Μάξιμος δὲν ἀκολούθησε τὴν γραμμὴ τοῦ π. Θ. Ζήση καὶ ἀποτειχίστηκε ὄχι μόνο ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπό του, ἀλλὰ ἀπὸ ὅλους τοὺς αἱρετικοὺς ἢ κοινωνοῦντες μὲ τοὺς αἱρετικούς Ἐπισκόπους ὅλων τῶν Πατριαρχείων!  Ἂν ὁ Ἅγιος ἀκολουθοῦσε τὴ μεσοβέζικη ἡμι-αποτείχιση Ζήση, οὔτε θὰ τὸν ἐξόριζαν, ἀλλ’ οὔτε θὰ τοῦ ἔκοβαν τὴν γλῶσσα καὶ τὸ χέρι!
Δὲν ἀκολουθοῦν (οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστές) τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ, γιατί δὲν ἀκολούθησε τὴ γραμμὴ Ζήση καὶ ἀποτειχίστηκε ἀπὸ τοὺς κακόδοξους Ἐπισκόπους καὶ τὸν νόμιμο Πατριάρχη Καλέκα (τὸν Βαρθολομαῖο τῆς ἐποχῆς του)!  Ἂν ἀκολουθοῦσε τὴν γραμμὴ Ζήση, δὲν θὰ διωκόταν, οὔτε θὰ φυλακιζόταν, οὔτε θὰ κινδύνευε στὰ χέρια τῶν Μουσουλμάνων!
Δὲν ἀκολουθοῦν τὸν ἅγιο Μᾶρκο τὸν Εὐγενικό, ὁ ὁποῖος ἀποτειχίστηκε ἀπὸ τοὺς «Ὀρθόδοξους» (ἀλλὰ Λατινόφρονες τῆς ἐποχῆς του), γιατί ὁ ἅγιος Μᾶρκος δὲν ἀκολούθησε τὴν γραμμὴ Ζήση καὶ ἀποτειχίστηκε ἀπὸ ὅλους τοὺς Λατινόφρονες Ἐπισκόπους (καὶ ζήτησε νὰ μὴν παραστοῦν οὔτε στὴν κηδεία του)!  Ἂν ἀκολουθοῦσε τὴν γραμμὴ Ζήση, δὲν θὰ πέθαινε ἀπὸ τὶς κακουχίες τῆς ἐξορίας!


  Δὲν ἀκολουθοῦν (οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστές) τὸν ἅγιο Θεόδωρο Στουδίτη, γιατί ἦταν (κατὰ τὸν π. Θεόδωρο, ποὺ μειώνει τὸν Ἅγιο, γιὰ νὰ στηρίξει τὶς ἀντιπατερικὲς θέσεις του) ...ζηλωτής(!)  καὶ ὡς ζηλωτὴς δὲν ἀκολούθησε τὴν γραμμὴ τῆς "Οἰκονομίας" Ζήση καὶ ἀποτειχίστηκε ἀπὸ Ἐπισκόπους καὶ Πατριάρχες, καὶ γιὰ τὴν Εἰκονομαχία, ἀλλὰ καὶ γιὰ μιὰ ὄχι καὶ τόσο μεγάλη Παναίρεση (ὅπως ὁ Οἰκουμενισμός), γιὰ μιὰ ἀμφισβητούμενη δηλαδὴ ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστὲς αἵρεση ποὺ εἶχε σχέση μὲ τὴ μοιχεία τοῦ αὐτοκράτορα! Ἂν ἀκολουθοῦσε τὴν γραμμὴ Ζήση, θὰ γλίτωνε φυλακίσεις, μαστιγώσεις ἐξορίες καὶ λοιπὲς ταλαιπωρίες!

Δὲν ἀκολουθοῦν τὸν ἅγιο Ἰωάνη τὸν Δαμασκηνό, γιατί δὲν ἀκολούθησε τὴν γραμμὴ Ζήση καὶ διέκοψε τὸ μνημόσυνο τῶν αἱρετικῶν τῆς ἐποχῆς του. Ἡ ἀντίστασή του στοὺς αἱρετικοὺς εἶχε σὰν συνέπεια νὰ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὰ περίλαμπρα ἀξιώματα ποὺ κατεῖχε, νὰ τοῦ κόψουν τὸ χέρι καὶ νὰ ἀναθεματισθεῖ ἀπὸ Σύνοδο παρόμοια τῆς Κολυμπαρίου Συνόδου!  Ἂν ἀκολουθοῦσε τὴν γραμμὴ Ζήση, δὲν θὰ ὑφίστατο ὅλες αὐτὲς τὶς ταλαιπωρίες.
        Δὲν ἀκολουθοῦν (οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστές) τὸν ἅγιο Εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη, ποὺ δίδασκε καὶ ἔδινε Ἐντολὴ νὰ μὴν λέτε στοὺς αἱρετικούς οὔτε τὸ «χαίρετε», χωρὶς νὰ ἐξετάζετε σὲ ποιά Ἐκκλησία ὑπάγονται καὶ χωρὶς νὰ περιμένετε κάποια Σύνοδος νὰ τοὺς καταδικάσει! Καὶ δὲν τὸν ἀκολουθοῦν, γιατὶ ὁ Εὐαγγελιστὴς δὲν ἀκολούθησε τὴν γραμμὴ Ζήση καὶ δὲν εἶχε ἐπικοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικοὺς τῆς ἐποχῆς του ἕως τὸ σημεῖο νὰ πεῖ τὸ μνημειώδη λόγο, ὅταν ἔμαθε ὅτι μέσα στὸ  βαλανεῖο βρισκόταν ὁ αἱρετικὸς Κήρινθος: «φύγωμεν, μή καί τό βαλανεῖο συμπέσῃ, ἔνδον ὄντος Κηρίνθου τοῦ τῆς ἀληθείας ἐχθροῦ»!

      Δὲν ἀκολουθοῦν τοὺς προφῆτες καὶ ἰδίως τὸν μεγαλοφωνότατο προφήτη Ἡσαΐα, γιατί δὲν ἀκολούθησε τὴν γραμμὴ Ζήση, ἀλλὰ μετέφερε τὴν Ἐντολὴ τοῦ Κυρίου: «Ἐξέλθετε, ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν» παρευθύς, καὶ δὲν τοὺς ἔλεγε νὰ παραμένουν «ἄχρι καιροῦ» κοντὰ στοὺς αἱρετικοὺς τῆς ἐποχῆς του.  Ἂν ἀκολουθοῦσε τὴν γραμμὴ Ζήση, καὶ ἔκανε Οἰκονομίες, δὲν θὰ ὑφίστατο τὶς ταλαιπωρίες ποὺ ὑπέστη καὶ δὲν θὰ τὸν ἔκοβαν μὲ τὸ πριόνι στὰ δύο!
Δὲν ἀκολουθοῦν (οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστές) τέλος, τόσους καὶ τόσους Ἁγίους (κληρικούς, μοναχοὺς καὶ λαϊκούς), οἱ ὁποῖοι ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς τῆς ἐποχῆς τους, γιατὶ δὲν ἀκολούθησαν τὴν γραμμὴ Ζήση καὶ ἀποτειχίστηκαν ἀπὸ ὅλους τοὺς αἱρετικούς!!! Καὶ δὲν τοὺς ἀκολουθοῦν, διότι κατὰ τὸν π. Θ. Ζήση, δὲν θὰ ἔχουν ποῦ νὰ ἐκκλησιαστοῦν· καὶ μὲ τὸ Τελεβάντιο ἐπιχείρημα ὅτι ἂν ἀποτειχιστοῦν θὰ τοὺς δώσουν τὴν εὐκαιρία "νὰ τοὺς διώξουν, νὰ τοὺς καθαιρέσουν καὶ νὰ τοὺς ἀποσχηματίσουν"!

         Κι ὅμως, ὁ κ. Παν. Τελεβάντος, δὲν θεωρεῖ παράλογο νὰ δημοσιεύει στὸ ἱστολόγιό τους τὸ παράδειγμα τοῦ συγχρόνου νεαροῦ ἁγίου Εὐγενίου Ροντιόνωφ, ἀπὸ τὸν ὁποῖο τελικὰ ζήτησαν ὄχι νὰ ἀρνηθεῖ τὰ πιστεύω του καὶ νὰ κοινωνήσει μὲ τοὺς αἱρετικούς, ἀλλ' ἁπλῶς νὰ βγάλει τὸ σταυρὸ ποὺ φοροῦσε, ὅπως μᾶς διδάσκει τὸ ἱστολόγιο τοῦ Τελεβάντου (ἐδῶ);

8 σχόλια:

 1. Δηλαδή τι κυρώσεις θα του επέβαλε ο Κορίνθου;
  Θα τον έστελνε εξορία μήπως; Θα τον έκλεινε φυλακή και θα τον βασάνιζε; ή μήπως θα του έκοβε την γλώσσα για να μην μιλάει όπως τον άγιο Μάξιμο;
  Προφανώς οι άνθρωποι αυτοί μιλάνε για θυσίες και καταννοούν την θυσία εγκεφαλικά και επιδερμικά. Δυστυχώς δεν μπορούν να αποτελέσουν πρότυπο αντίστασης στην εποχή μας και λειτουργούν αρνητικά και αποτρεπτικά για όσους θέλουν να αντισταθούν στην αίρεση.
  Κρίμα και πάλι κρίμα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα φώναζαν την αστυνομία ,κ.Ιωάννη Καραγιαννάκη,οι Οικουμενιστές της Κορίνθου και ο κόσμος δεν θα άκουγε τίποτα.
   Τους κοροϊδεύει ωραία ο π.Θεόδωρος!Ξέρει τι κάνει.Ο λόγος του Μοναχού ήταν του πατέρα του( ο λόγος που θα έβγαζε ο π.Θ.Ζ. στην ημερίδα του Ωραιοκάστρου ).Έχουν λάθη στην ομάδα αυτή,όμως θα βρούν το δρόμο τους μετά τα ξυρίσματα και θα ορθοδρομίσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ.
   Το έλεος του Θεού θα τους καταδιώκει πάντα μέχρι να βρούν το δρόμο τους,το δρόμο πρός την Βασιλεία Του.

   Διαγραφή
  2. Καταρχήν ευχόμαστε όντως να βρουν τον δρόμο τους.
   Εξηγείστε αν θέλετε τι εννοείτε "μετά τα ξυρίσματα" δεν βγάζω νόημα.
   Όσον αφορά την αστυνομία ο ρόλος της είναι να κυνηγά κλέφτες και φονιάδες. Αν ο μητροπολίτης την φωνάξει τι θα τους πει, ότι κάποιος θέλει να κάμει μια ομιλία με θέμα θεολογικό στο οποίο εγω διαφωνώ και πρέπει να τον σταματήσετε; Έλεος, στον 21ο αι. ζούμε, ακόμα με τον χωροφύλακα αντιμετωπίζουν οι δεσποτάδες τους αντιδρώντες όπως τότε που τους ιερείς των παλαιοημερολογιτών δίνανε εντολή στον χωροφύλακα και τους φυλακίζανε;
   Εδώ κλείνουν αίθουσες πολυτελών ξενοδοχείων για ομιλίες γιαχωβάδες , προτεστάντες κλπ, γίνονται πορείες τρανσέξουαλ μέσα σε κεντρικούς δρόμους των πόλεων και κανείς δεν επεμβαίνει και ισχυρίζεστε ότι δεν μπορεί κάποιος καθηγητής πανεπιστημίου να εκφέρει δημόσιο λόγο γιατί φοβάται την αστυνομία;
   Και σε τελική ανάλυση ο υιός Ζήσης είπε ξεκάθαρα τα ίδια με τον πατέρα του : κοινωνάτε από τους αιρετικούς οικουμενιστές.

   ΥΓ Δεν γνωρίζω ο π. Τρικαμηνάς αν στέλνει τα πνευματοπαίδια του σε κοινωνία με τους Οικουμενιστές. Μπορεί να μας απαντήσει ο κ. Οδυσσέας.

   Διαγραφή
  3. Ασφαλως και οχι.
   Ο πατηρ Ευθυμιος επιτρεπει μονο σε μεμονωμενους οικονομιες.
   Ετσι εφαρμοζεται η οικονμομια.
   Ειμαστε σε εποχη κοσμογονικων αλλαγων.
   Ολα θα ερθουν κανονικα και με την σειρα τους.

   Διαγραφή
 2. Σαχάρ(Ν.Κορέα)1 Μαΐου 2017 - 1:50 π.μ.

  Καλά,ο πνευματικός σας π.Ευθύμιος Τρικαμηνάς δεν στέλνει τον λαό του Θεού στους Οικουμενιστές κληρικούς για γάμο,βάπτιση κλπ( εκτός Θ.Κοινωνίας );
  Αυτό δεν είναι κοινωνία με τους Οικουμενιστές;;
  Δεν είναι εκκλησιαστικη κοινωνία;;;
  Όταν έχεις εξομολόγο που έχει κοινωνία με τους αιρετικούς Οικουμενιστές Επισκόπους( τους μνημονεύει,τους καλύπτει κλπ.),δεν κοινωνάς μαζί του;;;;
  Οι ιστολόγοι της Π.Π. δεν έχουν κοινωνία με την κρατική εκκλησία;;;;;
  Τι είναι καλύτερο να πορνεύει ένας πιστός με την γυναικα του ή να κάνουν γάμο στον π.Αναστάσιο Γκοντζόπουλο( ο εν λόγο κληρικός ΕΧΕΙ κοινωνία με την Σύνοδο της αιρετικής εκκλησίας της Ελλάδος και τον αντίχριστο Βαρθολομαίο);;;;;;
  Έχει λάθος εκκλησιολογία ο π.Θεόδωρος Ζήσης λόγο αφέλειας και άγνοιας.Εσείς οι έξυπνοι και Πατερικοί που βαπτίζετε τα παιδιά σας;;;;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εσύ ο εξυπνος τι θα εκανες σε μια τετοια περιοδο;
   Δεν νομιζετε καποιοι οτι υπερβαίνετε και αυτη την λογικη σας;
   Τι να σε απαντηση κανεις;
   Οι αρχηγοι εφαρμοζουν την ακριβεια.
   Οι υποτακτικοι την ακριβεια και καποιοι ...χοντροκεφαλοι ή ηττοπαθεις την οικονομια.

   Διαγραφή
 3. Ευχαριστούμε για την επιλογή του ιστολόγου της αποτειχίσεως να δημοσιεύει όλα τα καλοπροαίρετα σχόλια. Αν και παρά τις αμετακίνητες προσωπικές του απόψεις υφίσταται αρκετές αντιδράσεις λόγω ακριβώς της ελεύθερης δημοσιεύσεως όλων των σχολίων, ανωνύμων και επωνύμων, προσφέρει ευαγή υπηρεσία στην Εκκλησία, και στην ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. Κάτι πιθανώς να αποκομίσουν και οι μεν και οι δε από ένα ταπεινό σχόλιο.

  Μετά και από τα σχόλια 1/5/16 2:25 και 1/5/16 1:50 τα οποία συνάδουν με τις τελευταίες ηπιότερες αντιλήψεις μου, όπως αποκρυσταλλώθηκαν μετά από την σχεδόν απολύτως ομόφωνη στάση απάντων ότι είναι έγκυρα, έστω και κατ΄ οικονομίαν ή κατ΄ακρίβειαν, τα μυστήρια των μνημονευόντων αντιοικουμενιστών αλλά και των μνημονευόντων οικουμενιστών, επανέρχομαι κι εγώ στην διατύπωση ότι το μείζον είναι το θέμα της εγκυρότητος των ιερών μυστηρίων και στο "ποιος εγγυάται την (κατ΄ ακρίβεια ή κατ΄ οικονομίαν) εγκυρότητα των ιερών μυστηρίων" ενώ είναι έλασσον το θέμα της παρακολουθήσεως μιας ακολουθίας. Διότι παρατηρείται το φαινόμενο να "ρίπτονται στο πυρ το εξώτερον" όσοι παρακολουθήσουν μια ακολουθία μετά μνημονεύσεως χωρίς προσωπική συμμετοχή σε μυστήρια, ενώ να απενοχοποιούνται (και πολύ σωστά) όσοι συμμετέχουν σε μυστήρια μετά μνημονεύσεως. Κάποιος σε συζήτηση, έθεσε το ερώτημα για την εγκυρότητα των μυστηρίων άνευ μνημονεύσεως συγκεκριμένου επισκόπου, είναι κι αυτό ένα θέμα, το οποίο δεν γνωρίζω κατά πόσο επιλύεται με το "πάσης επισκοπής Ορθοδόξων", ιδίως μετά την σχεδόν ομοφωνία των αντιοικουμενιστών μνημονευόντων και μη μνημονευόντων περί της εγκυρότητος των ιερών μυστηρίων υπό και των μνημονευόντων.

  Η απολυτότητα πάντοτε είναι ζημιογόνος. Κατ' αρχήν ας δουν θετικά όλοι την από κάποιον επίσκοπο (αν υπάρχει) ή πρεσβύτερο μή αποδοχή της ψευδοσυνόδου του Κολυμπαρίου ως γνησίας συνόδου της Εκκλησίας. Ας δουν θετικά την αντιοικουμενιστική και ανθενωτική στάση κάποιου. Ας δουν θετικά την θέση κάποιου ότι αναγνωρίζει πως συγκεκριμένοι εκκλησιαστικοί ηγέτες δεν ορθοτομούν τον λόγον της Αληθείας, και αντί ποιμένων καθίστανται λύκοι βαρείς, όταν αποδέχονται δύο πνεύμονες και πολλές εκκλησίες. Ας δουν θετικά ότι υπάρχουν και οι ιεροκρυφίως (διά τον φόβον διακοπής του μισθού), μή αποδεχόμενοι την ψευτοσύνοδον. Κυρίως ας δουν θετικά την παύση μνημονεύσεως των φιλοαιρετικών ή μνημονευόντων φιλοαιρετικούς, ή αιρετικούς. Και έχει ο θεός. Στους αγώνες, άλλος είναι στην εμπροσθοφυλακή, άλλος στην διοίκηση, άλλος στις ψυχολογικές επιχειρήσεις.

  Ἀλλος δεν έχει μπει στον αγώνα, θα χρειαστεί στις εφεδρείες. Έχει ο Θεός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Είναι μια κουβέντα να αποτειχισθείς. Αν είσαι συνταξιούχος μπορείς εκ του ασφαλούς. Αν ο ιερέας διακόψει το μνημόσυνο του Επισκόπου του, αυτός θα τον εκδιώξει και θα του κόψει το μισθό. Άντε να ζήσει αυτός ο ιερέας με την πρεσβυτέρα και τα τέσσερα παιδιά του, χωρίς μισθό.
  Βέβαια ο Θεός έχει. Θα στείλει μάννα εξ ουρανού, για να θρέψει αυτή την εξαμελή οικογένεια ή όχι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου