Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

Ἀπό τοῦ ἔτους 1902! ΜΑΣΩΝΙΚΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ! του Αιδεσιμ. π. Βασ. Βολουδακηπό το τους 1902!

ΜΑΣΩΝΙΚΗ
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ!

του Αιδεσιμ. π. Βασ. Βολουδακη


Πολλές φορές χει γραφε καί λεχθε τι Μασωνία κυβερνάει τόν κόσµο, λλά, πειδή τά διακηρυσσόµενα δέν συνοδεύονται µέ παρκ ποδεικτικά στοιχεα, θεωρονται πό τούς πολλούς ς συνωµοσιολογία καί κινδυνολογία, γιά ατό καί δέν λαµβάνονται σοβαρά π’ ψει.
Στό ρθρο µας ατό, µως, θά προσκοµίσουµε χι µόνο ποδεικτικά λλά καί ποκαλυπτικά στοιχεα, τά ποα µέ σαφήνεια ναντίρρητη µς ξηγον τό πς καί τό γιατί φθασε Πατρίδα µας σέ ατό τό λεεινό κατάντηµα, πς ποχριστιανίσθηκε καί χασε λες τίς ξίες πού τήν καναν νά ξεχωρίζη γιά τό θος καί τήν Πνευµατικότητά της πέρ πάντα τά θνη.
Μελετντας ατόν τόν καιρό διαιτέρως προσεκτικά τό ρχειακό µου λικό µέ γνωστα στούς πολλούς κείµενα τς Μασωνίας, παρακινηθείς καί πό τήν προκλητικά ντιεκκλησιαστική συµπεριφορά το πουργο Παιδείας κ. Φίλη, διεπίστωσα τι λες ο πολιτειακές ντιχριστιανικές µεταρρυθµίσεις, πού γιναν στήν Πατρίδα µας πό τό 1890 µέχρι σήµερα, λοποιήθηκαν καί γιναν νόµοι το Κράτους, συµφώνως πρός τίς πιταγές τν πάτων Μασώνων τς µερικς καί τν λλήνων µαθητν καί ποτακτικν τους! Εναι δέ κπληκτική κρίβεια τς πακος τν λλήνων πολιτικν στήν φαρµογή τν Μασωνικν προσταγµάτων, δεδοµένου τι χι µόνο τήρησαν πιστά τίς Μασωνικές ντολές, κάνοντάς τις νόµους το Κράτους, λλά υοθέτησαν πρός ποστήριξή τους κέραιο καί τό Μασωνικό σκεπτικό!

Μασωνία πιδιώκει
νά ποκαταστήση τήν κκλησία σέ λη τήν φήλιο

µελέτη τν κειµένων φανερώνει εθύς, τι Μασωνία ξ ρχς πεδίωξε καί πιδιώκει νά ποκαταστήση τήν κκλησία σέ λη τήν φήλιο. Οκειοποιήθηκαν πλήρως τόν σκοπό καί τήν πί γς ποστολή τς κκλησίας καί παγόρευσαν στά µέλη τους τι Μασωνία εναι τό πν καί κκλησία νας πλός φορέας το Κράτους, ποος, µάλιστα, πρέπει συνεχς νά συρρικνώνεται ως του φανισθε ντελς.
Διδάσκονται ο πολιτικοί µας πό τήν Μασωνική τους πηγή πως διαβάζουμε στό ντυπό τους «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» (τεχος 8ον, Αγουστος 1931), τι: «πέραντος εναι ερύτης καί γενικότης το προορισµο καί τς ποστολς τς λευθέρας Τεκτονικς. Περιλαµβάνει τήν νθρωπίνη ζωή ν γένει, τοµικήν καί κοινωνικήν, καθ’ λας τάς κδηλώσεις καί κφάνσεις ατς. Σκοπε τήν τελειοποίησιν το νθρώπου ν γένει ς ζωϊκο καί πνευµατικο ντος. ποµένως πιζητε τήν πνευµατικήν νύψωσιν, θικήν διάπλασιν καί σωµατικήν ερωστίαν τν παδν ατς καί µετά τοτο πάντων τν νθρώπων τς περιβαλλούσης κοινωνίας καί πάντων τν λαν τς γς, γγύτερον πώτατα ερισκοµένων....».
σοι, λοιπόν, µετά τό κείµενο ατό πιστεύουν τι Μασωνία εναι πλς µία φιλανθρωπική ργάνωση, εναι πολύ µακριά νυχτωµένοι! Ατό πού πρεπε νά συνειδητοποιον καί νά κηρύσσουν συνεχς ο Κληρικοί µας, τό κηρύσσουν ο Μασνοι, πού ποκαθιστον τούς Ποιµένες, φο ο Ποιµένες ξέχασαν τι κκλησία «χει παγγελίαν ζως καί τς Νν καί (χι µόνο) τς Μελλούσης» καί τι κατά Θεόν βίωση τς πί γς ζως εναι πρόκριμα γιά τήν Μέλλουσα!


Ο Μασνοι διεκδίκησαν πό τό 1902
τήν πλειοψηφία στό λληνικό Κοινοβούλιο

Ο Μασνοι κατάλαβαν πολύ νωρίς –πό τό 1902(!)– ατό πού µες φωνάζουµε µέ κάθε τρόπο πό τό 2007 καί ο Κληρικοί καί ο Χριστιανοί µας κόμη δέν ννοον νά τό καταλάβουν. τι, δηλαδή, ζωή καί τό θος πού πιβάλλουν ο πολιτικοί εναι ατά πού θά κυριαρχήσουν στή ζωή καί στήν ψυχή τς πλειοψηφίας το λαο, καθ’ σον καθηµερινή κοινωνική καί παγγελµατική ζωή καί τά “δανικά” πού διαµορφώνονται πό τήν πολιτική, εναι ατά πού θά περισχύσουν στήν τελική διαµόρφωση τς προσωπικότητος τν περισσοτέρων νθρώπων, φο εναι λίγοι ο νθρωποι πού χουν τόσο στέρεες πνευματικές βάσεις στε νά μήν πηρεάζονται πό τίς συνθκες το περιβάλλοντός τους.
µες ο ποτιθέμενοι χριστιανοί ποκοιµηθήκαµε, ν ο Μασνοι γρυπνοσαν. φο ο νθρωποί τους δολοφόνησαν τόν Καποδίστρια, πού προέταξε τήν Χριστιανική Πίστη καί διαπότισε µέ Ατήν τήν Πολιτική του, φρόντισαν γκαίρως στε νά µήν παρουσιασθ ξανά στό πολιτικό προσκήνιο νθρωπος ληθινά καί βαθειά θρησκευόµενος.στειλαν, λοιπόν, τήν π. ριθ. 1473 γκύκλιο, στίς 11 Δεκεµβρίου 1902 στά µέλη τους, ξεσηκώνοντάς τους νά διεκδικήσουν δυναμικά τήν πλειοψηφία στό λληνικό Κοινοβούλιο. Μέ τήν πογραφή το Ν. Δαµασκηνο, πού ταν Μασνος 33ου βαθµο, Μέγας Διδάσκαλος πατος Μ. Ταξιάρχης καί συγχρόνως Πρύτανης το λληνικο Πανεπιστημίου(!), νωτέρω γκύκλιος διέτασσε:
«Φίλτατοι δελφοί,
πικειµένων τν Βουλευτικν κλογν...φείλοµεν πάντες νεξαρτήτως παντός πολιτικο φρονήµατος καί παντός κοµµατισµο, (περί ο τεκτονισµός δέν µεριµν φίνων λευθέρους τούς δελφούς τέκτονας ν’ νήκωσιν ες ποιον κόµµα θέλουσι) νά ψηφίσωµεν πέρ κείνων τν ποψηφίων δελφν τεκτόνων οτινες µ ε ι ν α ν  π ι σ τ ο ί  ες τό µέτερον Σµα καί νά τούς ποστηρίξωµεν πάσαις δυνάµεσι καί διά τν βεβήλων ος δυνάµεθα νά πιρρεάσωµεν. Τοτο δέ φείλοµεν νά πράξωµεν καί κ καθήκοντος καί διότι φρονοµεν, τι λθεν καιρός νά δοκιµάσωµεν τήν σχύν µν.
Πεποιθότες τι θέλετε ννοήσει τήν σοβαρότητα καί τήν φέλειαν τς µετέρας παραγγελίας διατελοµεν µετά το δελφικο σπασµο».
                
   
 

Ο Μασνοι ννόησαν τήν σοβαρότητα καί τήν φέλεια το νά δοθ ντολή νά ψηφίζουν ο µασνοι ψηφοφόροι µασώνους ποψηφίους καί, µάλιστα, χι ποιουσδήποτε µασώνους λλά κείνους «οτινες µειναν πιστοί  ες τό µασωνικόν Σµα» καί, ν συνεχεί νά προσπαθήσουν νά πηρεάζουν καί τούς «βεβήλους», πως ποκαλον λους µς πού δέν εµαστε µασνοι!
µες, µως, ο Χριστιανοί, δέν χουµε καταλάβει κόµη τήν σοβαρότητα καί τήν φέλεια πού θά προέκυπτε ν λοι ο Κληρικοί συνιστοσαν στούς τακτικά κκλησιαζοµένους νά ψηφίζουν µόνο κείνους πού τεκμηριωμένα εναι πολύτως συνεπες µέ τήν διδασκαλία τς κκλησίας µας καί τήν πνευµατική ζωή. Ο µασνοι κατάλαβαν πό τό 1902 καί επαν τι «λθεν καιρός νά δοκιµάσωµεν τήν σχύν µν», µες ο κκλησιαζόμενοι Χριστιανοί, οτε σήµερα, τό 2016, µετά πό τέτοιον ποχριστιανισµό τς Πατρίδος µας καί τέτοιον θικό ξεπεσμό, δέν χουµε συνειδητοποιήσει τι πρέπει νά µετρηθοµε καί νά διεκδικήσουµε τήν διακυβέρνηση τς Πατρίδος µας πό τούς λληνόφωνους ξένους καί µασώνους εσβολες!
Εναι ξιοπρόσεκτη ποκριτική παρένθεση το κειµένου, ναφορικά µέ τήν πουσία νδιαφέροντος κ µέρους τν µασώνων ς πρός τά «πολιτικά φρονήµατα καί παντός κοµµατισµο (περί ο τεκτονισµός δέν µεριµν φίνων λευθέρους τούς δελφούς τέκτονας ν’ νήκωσιν ες ποιον κόµµα θέλουσι)». Βεβαίως διαφορον γιά τά πολιτικά φρονήµατα το λαο, γιατί δέν πιδιώκουν τήν διαπαιδαγώγηση τν νθρώπων σύµφωνα µέ τό Εαγγέλιο, οτε νδιαφέρονται γιά τήν καλλιέργεια το ληθινο Χριστοειδος θους τους, λλά νδιαφέρονται µόνο καί µόνο νά λέγχουν λο τό φάσµα το πολιτικο χώρου, οτως στε σέ λες τίς στορικές συγκυρίες καί σέ λες τίς  λλαγές τν πολιτικν φρονηµάτων τν νθρώπων, δηλαδή σέ λες τίς κατά καιρούς ναδεικνυόµενες κυβερνήσεις, νά καταλαµβάνουν τήν ξουσία ο µασνοι! Yπαρχει και συνεχεια του αρθρου του Αποκαλυπτικου π. Βασιλειου Βολουδακη

1 σχόλιο:

 1. Υπάρχει φωτογραφία με 3 διάσημους Μασόνους μαζί:

  Βασιλεύς Γεώργιος Β΄
  Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς
  Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος

  Ολόκληρη η πολιτική και η εκκλησιαστική ηγεσία μαζί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου