Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

Τά βήµατα τῆς Νέας Μασωνικῆς Ἐποχῆς προϋποθέτουν καί πολιτικές σκοπιµότητες Β' συνεχεια του Αιδεσιμ. π. Βασιλειου Βολουδακη
Τά βήµατα τῆς Νέας Μασωνικῆς Ἐποχῆς
προϋποθέτουν καί πολιτικές σκοπιµότητες

Β' συνεχεια
 
του Αιδεσιμ. π. Βασιλειου Βολουδακη


  

Γι’ ατόν τους τόν σκοπό ο µασνοι ργάζονται συστηµατικά πό τό 1893 καί προχωρον µεθοδικά, γνωρίζοντες τι «τατα πάντα δέν δύνανται νά πιτευχθσι ν βραχεί προσπαθεί», λλά –πως γράφουν στό µηνιαο τεκτονικό περιοδικό σύγγραµµά τους «ΑΘΗΝΑ» (ν θήναις, Μάρτιος 1893, σελ. 43) – γιά νά «φθάσωµεν ες τόν σκοπόν τοτον, δελφοί, εναι µακρός δρόµος»!
Μέ µεθοδικότητα, πό τήν ποχή το ωσήφ Γαριβάλδη, πού πρξε –κατά τά γραφόµενα το Τέκτονος G. Leti– πό γεννησιµιο του µασνος (σηµ.: γεννήθηκε τό 1807), ο Τέκτονες τοιµάζουν τήν λοκληρωτική νατροπή καί ντικατάσταση το Χριστιανισµο µέ τήν «Νέα ποχή»! Ατό τεκµηριώνεται κτός τν λλων καί πό τόν τίτλο «The New Age» το πισήµου ργάνου το πάτου Συµβουλίου τς Νοτίου Δικαιοδοσίας τν νωµ. Πολιτειν, τό ποο μασωνικό ντυπο µνηµονεύεται δη πό τό Μάρτιο το 1933 στό πίσης πίσηµο ργανο το πάτου Συµβουλίου το 33ουο -καί τς Μεγάλης νατολς τς λλάδος «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ-ΓΝΩΜΩΝ». Νά πογραμμίσουμε τι περί τς Νέας ποχς κούσαμε νά γίνεται δηµόσιος λόγος μόνο κατά τίς τελευταες δεκαετίες, ο µασνοι µως τοιµάζουν καί µιλον µεταξύ τους γιά τήν «Νέα ποχή» πό τά τέλη το 19ου αἰῶνος!
Τά βήµατα τς Νέας Μασωνικς ποχς προϋποθέτουν καί πολιτικές σκοπιµότητες, ντίθετες πολλές φορές πό τίς πεποιθήσεις τν µασώνων πολιτικν πού σκον τήν συγκεκριμένη πολιτική. Ατό δέν τό σχυριζόμεθα μες γιά νά συκοφαντήσουμε τούς Μασώνους, λλά τό μολογον ο διοι!
τσι, πως ναφέρει G. Leti στό ρθρο του «ωσήφ Γαριβάλδης, λεύθερος Τέκτων», Γαριβάλδης, «ποσπάσας πό τούς Βουρβώνους τήν Νότιον ταλίαν καί τή Σικελίαν δώρησε ταύτας, δηµοκράτης ατός, ες τόν βασιλέα τς ταλίας, διά λόγους πολιτικς σκοπιµότητος» (Πυθαγόρας-Γνώµων, Τεχος 3, Μάρτιος 1933, σελίς 73)!
κολουθντας µέχρι σήµερα καί ο µασνοι πολιτικοί µας τήν δια τακτική, καµαν καί κάνουν πάµπολλες παλινδίες λόγ, κριβς, τν ναγκαίων κατ’ ατούς πολιτικν σκοπιµοτήτων, µέ τε­λευταο παράδειγµα τόν σηµερινό Πρωθυπουργό κ. Τσίπρα, ­ποος πό υός μονίμου ργολήπτου Δηµοσίων ργων κατά τήν πε­ρί­οδο τς πταετίας(!), µετεστράφη σέ κροαριστερό δεολόγο πολιτικό καί, ν συνεχεί, καί σέ χρόνο ρεκόρ ξελέγη ρχηγός ρι­στε­ρο Κόμματος. Τελικά, φο γινε Πρωθυπουργός, παρουσιάζεται σήµερα, πό τήν µιά µεριά ς φαρµογέας ντελς ντίθετης, δηλαδή Κεντροδεξις φιλελεύθερης Οκονοµίας(!), κατά τίς πιταγές τς µερικς, τς µητέρας τς µασωνίας καί, πό τήν λλη µεριά, συµπεριφέρεται πιβάλλοντας τήν πολιτική του µέ φασιστικότητα κροδεξιο, καί µάλιστα σέ τέτοιον βαθµό, στε, κατά τήν μολογία  τν πρώην συντρόφων του, νά χει γίνει γνώριστος! διος κ. Τσίπρας µέ τόν Γαριβάλδη! Καί Γαριβάλδης ν καί «δηµοκράτης καί Σοσιαλιστής... κατεσίγασε πολλά σχετικά ασθήµατά του καί ηνόησε τήν βασιλικήν πολιτικήν το Οκου τς Σαβοας»(!), πως καί πάλι µς πληροφορε Leti. Τί σο εναι Μασωνία!
«Νέα ποχή» σφυρηλατήθηκε διαιτέρως πό τόν Γαριβάλδη, κολουθήθηκαν δέ ο δηγίες” του µέ θρησκευτική ελάβεια πό τούς µασώνους πολιτικούς το µέλλοντος. Leti γράφει στό ρθρο του τι Γαριβάλδης «προφήτευε τόν σοσιαλισµόν, τόν ποον νόµαζεν “λιον το µέλλοντος”». Βεβαίως, δέν πρόκειται γιά προφητεία λλά γιά παγόρευση δηγίας”, τήν ποία –πάντοτε κατά τόν Γαριβάλδη– «ο µεταγενέστεροι µν, άν κατά καλήν των τύχην καί πρός δόξαν µν θά πιτύχωσι τν σκοπν ος µες διαγράφοµεν σήµερον, δέν θά ασθανθσιν διά τοτο λαττουµένην τήν σπουδαιότητα τς ποστολς των. Θ’ ντικρύσωσιν ερυτέρους ρίζοντας, θά χωσι τήν συνείδησιν λλων ναγκν καί λαµβάνοντες π’ ψει τούς καιρούς καί τάς διαφόρους περιστάσεις, θά καθιερώσωσι προγράµµατα νέα, στρεφόµενοι, πως µες στρέφοµεν πρός τό φς καί τάς παγγελίας νδοξοτέρου µέλλοντος. Διότι –ν δέν πατµαι– θά συµβ τοτο στε α µελέται καί τό ργον τν φιλανθρώπων (δηλ. τν µασώνων) µέ τήν πάροδο οχί τν αώνων λλά τν τν νά ναγκαλισθσι τάς νάγκας καί τάς πιθυµίας λοκλήρου το νθρωπίνου γένους. Τότε τό δεδες το Τεκτονισµο θά πραγµατοποιηθ» (Τεκτονικό Περιοδικό «ΑΘΗΝΑ», Μάρτιος 1893, σελ. 43)! 
Πράγµατι, χι µετά πό αἰῶνες λλά πολύ σύντομα, µετά πό δεκαετίες λαβε ντολή νδρέας Παπανδρέου πό τό πατο Συµβούλιο τς µερικς νά φαρµόση µέ πόλυτη κρίβεια στήν Πατρίδα µας τόν Γαριβάλδειο Σοσιαλισμό, περ καί πραξε µέχρι κεραίας σάν φρόνιµος µαθητής, βάζοντας, µάλιστα, σάν µβληµα το Κόµµατός του, το ΠΑΣΟΚ, τόν λιο το Γαριβάλδη!

Προϋπόθεση τς «Νέας ποχς» εναι Παγκοσµιοποίηση

Προϋπόθεση τς «Νέας ποχς» εναι Παγκοσµιοποίηση. Γαριβάλδης, τό 1867, µέ τήν διότητα το Μεγάλου Διδασκάλου λοκλήρου το ταλικο Τεκτονισµο γραφε στούς Σικελούς Τέκτονες: «νήκει ες τόν τεκτονισµόν νά θήσει πρός τά µπρός τήν νθρωπότητα, διά τς διδασκαλίας καί το παραδείγµατος, τ ντιλήψει καί δηγί το Μ...Α...Τ...Σ.. (= θεός τν Μασώνων, Μέγας ρχιτέκτων το Σύμπαντος). Καί προσέθετεν τι ο Τέκτονες φείλουσι ν’ ποβλέπωσι πρός “τήν παγκόσµιον δελφοποίησην τν θνν”» (βλ.ρθρο Leti, .. σελ. 76)!
Γιά τήν πίτευξη τς Παγκοσµιοποιήσεως πρεπε νά ληφθον σειρά ντιχριστιανικν µέτρων, τά ποα λαβαν διαδοχικά λα τά πολιτικά µορφώµατα καί κόµµατα πό τς δολοφονίας το Καποδίστρια µέχρι σήµερα. Διαβάζοντας τό περιοδικό τν Τεκτόνων «ΑΘΗΝΑ», το Μαρτίου 1893, νοµίζει κανείς πώς κούει τούς σηµερινούς πολιτικούς, ο ποοι χουν πάψει πρό πολλο νά σκέπτονται λλά µόνο παπαγαλίζουν τό “εαγγέλιο” το Γαριβάλδη λλά καί τν λλων κατά πνεµα συγγενν του. Γι’ ατό καί Φωλιά πού κτρέφει τά σηµερινά κολοβά φίδια τς πολιτικς δέν νδιαφέρεται πλέον γιά τήν πνευµατική καί πιστηµονική κατάρτιση τν κάστοτε πουργν, πως το σηµερινο πουργο Παιδείας, ποος στερεται Πανεπιστημιακς μορφώσεως!

Ο Μασωνικές Μεταρρυθμίσεις: Πολιτικός Γάμος καί Διαζύγιο!

Δέν θέλω νά κουράσω µετρα τούς φίλους ναγνστες καί γι’ ατό θά παριθµήσω πλς τά σα διέταξαν ο Τέκτονες καί πραγµατοποίησαν καί πραγµατοποιον µέχρι σήµερα ο πολιτικοί µας,  µέ τό ποκλειστικά μασωνικό προσωνύµιο «µεταρρυθµίσεις», τό ποο εναι ναιρέτης τν ρυθμίσεων το Θεο μας. στόσο, ατοί, γιά νά ξαπατον τόν λαό, ξωραΐζουν τό νόημα τς λέ­ξε­ως ατς σάν νά πρόκειται γιά πορεία σέ μιά ληθινή πρόοδο! ς θυμηθομε γιά παράδειγμα τήν διαβόητη «κπαιδευτική Μεταρρύθμιση» το θεϊστ Παπανούτσου, ποία ταν παρχή γιά τήν πορρύθμιση καί τό κατρακύλισμα τς Παιδείας μας.
Διαβάζουµε στό περιοδικό «ΑΘΗΝΑ»:
1. « γάµος ν τας σχέσεσι ατο µετά το λαϊκο καθεσττος, οδέν δει νά περιβάλληται θρησκευτικόν κρος καί ς πόρισµα τς µεταρρυθµίσεως ταύτης, ς προπύργιον κατά τς φρικώδους πάτης, ς γγύησιν τς θικς πεστήριζα τι πρεπε νά καθιερωθ νοµοθετικς περοχή το πολιτικο πέναντί του θρησκευτικο γάµου καί τό Διαζύγιον»! Δηλαδή εσαγωγή το Πολιτικο Γάµου γινε σαφς µ τήν παγόρευση τς Μασωνίας, ποία ποκαλε, µάλιστα, τό Μυστήριο τς κκλησίας «φρικώδη πάτην»!

2. « λλη µεταρρύθµισις, τό Διαζύγιον, πολεµήθη τά µάλιστα πεισµόνως πό τν κληρικοφρόνων. Μόνω ν τούτ µες θά δυνηθµεν νά ερωµεν τό µέγιστον τν πρός ποστήριξιν ατς πιχείρηµα»!
 Παρακινονται, λοιπόν, ο πολιτικοί πό τούς Μασώνους νά κατηγορον τούς Κληρικούς ταν πιχειρηµατολογον κατά το Διαζυγίου, ν ο Μασνοι ποκριτικά συνεχς παναλαµβάνουν τι ργάζονται πέρ το γαθο καί τς ρετς, σάν νά εναι τό Διαζύγιο δός γιά τήν πόκτηση τς περτάτης ρετς, τήν ποία ρετή πολεμον ο Κληρικοί!

Μέ ντολή τς Μασωνίας
πομακρύνθηκε κκλησία πό τήν ποπτεία τς Παιδείας

Γιά νά φιµωθον ο Κληρικοί καί νά κδιωχθον πό τά Σχολεα, ντέλλονται ο Πολιτικοί τι πρέπει νά νοµοθετον, τάχα «κ σεβασµο πρός τήν λευθερίαν τς συνειδήσεως», τι «δέν πρέπει ες τάς Δηµοσίας Σχολάς νά διδάσκηται οδεµία κατήχησις»! Ατή τήν µασωνική “δηγία” κολούθησαν καί ο πουργοί τς Ν. Δηµοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ καί σηµερινός νεκδιήγητος πουργός Παιδείας καί γι’ ατό ρνεται, μέ πρωτοφανές λλά εεξήγητο, λόγ τς μασωνικς “δηγίας”, πάθος, ποιαδήποτε ρθόδοξη Κατήχηση τν Νέων µας µέσ το µαθήµατος τν Θρησκευτικν!
  μως –γιά νά εμαστε κριβοδίκαιοι– το σημερινο πουργο Παιδείας  προηγήθηκαν λλοι, λων τν κομματικν ποχρώ­σεων, πού κυβέρνησαν μέχρι σήμερα, δίως τν λεγομένων Δεξιν, ο ποοι, ν σφετερίσθηκαν κλογικά τούς κκλησιαζομένους καί τούς Ποιμένες τους, βλαψαν καίρια τό ργο τς κκλησίας μας! λοι ατοί ο Πολιτικοί, γιναν πιστοί κόλουθοι καί “ελαβικοί” πηρέτες τν κελευσμάτων το «πάτου Συμβουλίου το ρχαίου καί ποδεδεγμένου Σκωτικο Δόγματος τς Νοτίου Δικαιοδοσίας τν νωμένων Πολιτειν», τό ποο μέ πόλυτον τρόπο διεσάλπισε urbi et orbi τά ξς: «ρνούμεθα νν, ς πάντοτε ρνήθημεν, τό δικαίωμα ες οανδήποτε κκλησίαν κκλησιαστικήν ρχήν, ξένην μεδαπήν, νά λέγχη νά πιβλέπη τό λεύθερον Δημόσιον κπαιδευτικόν Σύστημα τν νωμένων Πολιτειν, ετε τό κπαιδευτικόν Σύστημα οουδήποτε κράτους θνους πουδήποτε γς ερισκομένου»(ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, Μηνιαον ργανον τς λευθέρας Τεκτονικς, τεχος Αγούστου 1931, σέλ. 306-307)!
Μιλον ο Τέκτονες ς παντοδύναμοι δικτάτορες, σάλευτοι καί σόβιοι κυβερντες τς νθρωπότητος. Μιλον σάν νά ντλον πό τόν Ορανό τίς δηγίες, τίς ποες ετε θέλουν ετε δέν θέλουν ο νθρωποι, θά ποχρεωθον νά τίς ποστον, καί, κατόπιν, χουν τό θράσος νά μιλον καί περί τν δεωδν τς θρησκευτικς καί πολιτικς λευθερίας, τά ποα δεώδη τάχα πηρετον!
Διαβάστε: «Πιστεύομεν νν, ς πάντοτε πιστεύομεν, ες τά δεώδη τς λευθερίας, τς τε θρησκευτικς καί πολιτικς, ς διετυπώθησαν πό τν ρχν, ς ξήνεγκεν Προκήρυξις τς νεξαρτησίας καί νέγραψεν Καταστατικός Χάρτης τς Δημοκρατίας μν… Τιμμεν νν, ς τιμήσαμεν είποτε, τήν φοσίωσιν το λευθεροτεκτονισμο πρός τά δεώδη τς γωγς, κπαιδεύσεως καί διαφωτίσεως τν μαζν, διότι θεωρομεν τά δεώδη τατα ς τούς θανασίμους χθρούς το φανατισμο κείνου καί τς θρησκοληψίας, τις καταδιώκει διά πεποιθήσεις καί διεγείρει σταυροφορίας κατά παντός, ν θεωρε ντίθετον πρός τόν νόμον το Θεο καί πρός τήν λήθειαν το δόγματος» (βλ.ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, . .)!
Μέ λλα λόγια, παγορεύουν ο Μασνοι “μέ τό τσι θέλω” τήν Διδασκαλία το ληθινο Θεο στήν Δημόσια κπαίδευση καί τήν ντικαθιστον μέ τήν διδασκαλία τν δεωδν τς γωγς, κπαι­δεύ­σε­ως καί διαφωτίσεως τν μαζν, πού διδάσκει λευ-θεροτεκτονισμός! Καί γιά λα ατά ποιόν ρώτησαν; Ποιός τούς ξουσιοδότησε νά γίνουν θεοί στή θέση το Θεο, νά ποφασίζουν καί νά διατάζουν τούς λαούς; Ποιός τούς πέλεξε γιά νά κρίνουν τί εναι σωστό καί τί λάθος; Πότε καμαν δημοψήφισμα στε νά ποφανθ π’ ατο λαός;
Καί μως! Ο Πολιτικοί μας, χι μόνο δέν ντετάχθησαν σ’ ατές τίς ντίθεες αθαιρεσίες, λλά ς γνήσιοι καί πιστοί Μασνοι φρόντισαν νά γκαινιασθ καί νά παγιωθ καί στήν λληνική Βουλή ξοβελισμός τς κκλησίας πό τήν Παιδεία το θνους μας, τήν ποία, μάλιστα, Εεργέτιδα το θνους μας κκλησία, πεβίβασαν τά τελευταα χρόνια καί σέ πλό φορέα(!), τόν ποον –πως ναίσχυντα παναλαμβάνουν– ρωτον γιά κπαιδευτικά ζητήματα, πως ρωτον καί τούς λλους φορες το Κράτους!
 η συνεχεια και το τελος στο επομενο

4 σχόλια:

 1. Ἀθανάσιος Ρακοβαλὴς2 Οκτωβρίου 2016 - 11:44 π.μ.

  "Πολλοί θα σπεύσουν να ανταλλάξουν την Ἐλευθερία τους με την εὐκολία τους http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2016/09/blog-post_71.html "

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος αναφέρει μεταξύ των μελών της 6 επίλεκτα μέλη της Εκκλησίας, Πατριάρχες και Αρχιεπισκόπους:

  Βασίλειος Γ΄, Οικουμενικός Πατριάρχης
  Βενέδικτος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων
  Ιωακείμ Γ΄, Οικουμενικός Πατριάρχης
  Μελέτιος Β΄, Οικουμενικός Πατριάρχης
  Φώτιος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων
  Χρύσανθος, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών

  Μήπως φταίνε οι Μασόνοι γι΄ αυτούς;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ.ΜΑΣΟΝΟΙ ΠΑΝΤΟΥ.ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΗΡΟ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.ΑΛΛΑ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ.

   Διαγραφή
 3. Διόρθωση ημαρτημένου:

  Φώτιος, Πατριάρχης Αλεξανδρείας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου