Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016

ΟΜΟΛΟΓΙΑ: Οι αλλοι 79 .....βουβολιθοι αρχιερεις και ο ....μεγαβουβολιθος αρχιεπισκοπος, δεν υπαρχουν; Γιατι τους δοθηκε το στομα; Γιατι κατελαβαν, οπως κατελαβαν, το αξιωμα; Για να διερχονται τον βιον τους, ευφραινομενοι καθ' ημεραν λαμπρως;

ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ: 
ΡΑΠΙΣΟΝ ΤΟΥ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΝΤΟΣ ΤΗΝ ΟΨΙΝ....ΣΥΝΤΡΙΨΟΝ ΤΟ ΣΤΟΜΑ...Τους εν τη πολει βλασφημουντας σωφρονισατε. Καν ακουσης τινας εν αμφοδω ή εν αγορα βλασφημουντας τον Θεον, προσελθε, επιτιμησον, καν πληγας επιθειναι δεη, παραιτηση.(Κι αν πρεπη να τον δειρης, μη διστασης), ΡΑΠΙΣΟΝ ΑΥΤΟΥ ΤΗΝ ΟΨΙΝ, ΣΥΝΤΡΙΨΟΝ ΤΟ ΣΤΟΜΑ, ΑΓΙΑΣΟΝ ΣΟΥ ΤΗΝ ΧΕΙΡΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΓΗΣ. Καν εις δικαστηριον ελωσιν, ειπε μετα παρρησιας, οτι τον βασιλεα των αγγελων εβλασφημησεν. (ιερος Χρυσοστομος ΕΠΕ 30,348).

Κολασωμεν των βλασφημων την μανιαν, σωφρονισωμεν αυτων την διανοιαν, προνοησωμεν αυτων της σωτηριας. Καν αποθανειν δεη τουτο ποιουντας, μεγα ημιν οισει το πραγμα κερδος. 

Μη παριδωμεν  τον κοινον υβριζομενον Δεσποτην. 

Μεγα τι τεξεται τη πολει κακον το τοιαυτα παροραν.(Ι. Χρ. ΕΠΕ 31, 642).

 

 Ἀριθμ. Πρωτ. 781                                   

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 25Ἰουλίου 2016

Προς τόν


Ἐξοχώτατο Κύριο


Νικόλαο Παρασκευόπουλο


Ὑπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας


Και Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων


Εἰς ΑΘΗΝΑΣ


Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ,


Δημοσιοποιήθηκε η πρόθεσι του Υπουργείου Σας να περιληφθή στις αλλαγές του Ποινικού Κώδικος η αποποινικοποίησι του αδικήματος της βλασφημίας που προβλέπεται από τα άρθρα 198 και 199 αντιστοίχως και εις ανακοίνωσι Σας γνωστοποιείται ότι η αποποινικοποίησι του εγκλήματος της βλασφημίας «έχει τεθή υπό την κρίσι της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την αναθεώρησι του Ποινικού Κώδικα». Προσθέτετε δε και μίαν νομικήν άποψι που προιδεάζει για την «πρότασι» της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής ισχυριζόμενος ότι «Κατά το Ποινικό Δίκαιο η ποινή προϋποθέτει την τέλεσι πράξης. Ο προσδιορισμός της τελευταίας χωρεί με στάθμιση των εμπειρικών-αποδείξιμων αποτελεσμάτων της. Ωστόσο, στην περίπτωση της βλασφημίας λείπει οποιαδήποτε αποδείξιμη ενώπιον δικαστηρίου βλαπτική συνέπεια της πράξης. Επομένως, η έννοια του εγκλήματος δεν διακρίνεται».

Εξοχώτατε κ. Υπουργέ,

Εάν δεν είσαστε επαίων Νομικός και δη Καθηγητής του Ποινικού Δικαίου θα υπήρχε το ενδεχόμενο να έχετε παραπληροφορηθεί επί του θέματος. Ατυχώς όμως η εγνωσμένη νομική Σας επάρκεια δεν Σας χορηγεί μίαν τοιαύτη δυνατότητα διαφυγής εκ της πραγματικότητος. Ποια όμως είναι η νομική πραγματικότης η οποία εντέχνως διαστρέφεται με την ανωτέρω ανακοίνωσι;

Η κατάργησις των άρθρων 198 και 199 του Ποινικού Κώδικος που αφορούν στην κακόβουλη βλασφημία των θείων πάσης γνωστής κατά το Σύνταγμα, θρησκείας δηλ. εκείνης που δεν έχει κρύφια δόγματα και της οποίας η λατρεία δεν αντίκειται στην δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη, υπό τον τίτλον του Ποινικού Νόμου «Επιβουλή θρησκευτικής Ειρήνης» προσβάλλει και θέτει σε άμεση διακινδύνευσι το έννομον αγαθόν που προσδιορίζεται υπό του τίτλου «Επιβουλή θρησκευτικής ειρήνης». Ο ποινικός μας νομοθέτης δεν τιμωρεί την άρνησι ή την κριτική του θρησκευτικού γεγονότος αλλά την δημοσία κακόβουλη βλασφημία, την δολία δημοσία γενομένη καθύβριση του θείου που στοχεύει όχι στην κριτική άρνησι ή θεώρησι, αλλά στην χυδαία απομείωση του θρησκευτικού γεγονότος που αναποδράστως προκαλεί την οργή και τον βαθύτατο παραπικρασμό των πιστευόντων στην υβριζομένη θρησκευτική παραδοχή. Όπως ευχερώς αντιλαμβάνεσθε, η αιτιολογική βάσι των συγκεκριμένων ποινικών διατάξεων και η στόχευσι του ποινικού νομοθέτου ορίζεται από το νομικό προσδιορισμό των άρθρων «επιβουλή Θρησκευτικής Ειρήνης» και είναι η διατήρησι της κοινωνικής συνοχής μέσα στο κοινωνικό σύνολο και η προστασία αυτής της κοινωνικής συνοχής από την διάρρηξη που θα προκαλέσει αναπότρεπτα η δολία δημοσία εξύβρισι του θρησκεύματος κάποιων συμπολιτών που αναγνωρίζεται στη Χώρα. Συνεπώς με τις προβλέψεις του ποινικού μας νομοθέτου δεν προστατεύεται ο Θεός, αλλά το έννομο αγαθό της κοινωνικής συνοχής και η δημοκρατική ευστάθεια της χώρας, διότι το πρόσωπο του κάθε συναθρώπου μας που θρησκεύεται ταυτίζεται και συγκροτείται πνευματικά με την θρησκευτική του παραδοχή και κατά ταύτα η κακόβουλος βλασφημία του θείου που λατρεύει ως οντολογικό του θεμέλιο, προσβάλλει το ίδιο το πρόσωπο και προκαλεί εύλογα το θυμικόν του συναίσθημα με απροβλέπτους συνεπείας διά το κοινωνικόν σύνολον.

Η βλαπτική επομένως συνέπεια της βλασφημίας που είναι σαφώς αποδείξιμη εκ των συνεπειών και αποτελεσμάτων της ενώπιον της Δικαιοσύνης, είναι ad hoc η διακινδύνευσις της διατηρήσεως της θρησκευτικής Ειρήνης και της κοινωνικής συνοχής και η αποτροπή της κακουργηματικής θρησκευτικής αυτοδικίας.

Εξοχώτατε κ. Υπουργέ,

Με την αποποινικοποίησι της κακόβουλης βλασφημίας οδηγείτε αναποδράστως στην κακουργηματική θρησκευτική αυτοδικία διότι δεν θα υφίσταται πλέον έννομος τρόπος αντιδράσεως και ικανοποιήσεως του πλησσομένου θρησκευτικού συναισθήματος που δολίως και χυδαίως θα καθυβρίζεται και θα απομειώνεται με πρόδηλο αποτέλεσμα την βαρυτάτη προσβολή του θρησκευομένου προσώπου που όπως ανέφερα συγκροτείται και νοηματοδοτείται ηθικά, πνευματικά και οντολογικά από την θρησκευτική του παραδοχή.

Τα πολύ ουσιώδη αυτά ενδεχομένως να μην έχουν τύχει αναλόγου μελέτης και προσεγγίσεως από διαφόρους Διεθνείς Οργανισμούς όπως η Διεθνής Αμνηστία και άλλοι που εσφαλμένα εκλαμβάνουν τις ανωτέρω ποινικές διατάξεις ως δήθεν «καταδίκη της ελεύθερης έκφρασης» διότι επαναλαμβάνω δεν τιμωρείται η έλλειψι σεβασμού προς τα θεία ή η άρνησι του θρησκευτικού γεγονότος ή η κριτική του δόγματος οιασδήτινος θρησκευτικής παραδοχής, αλλά η δημοσία κακόβουλος βλασφημία η οποία καιρίως πλήττει τον θρησκευόμενον άνθρωπον. Άλλωστε είναι εντελώς αντιφατικόν η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ να θεωρεί ότι πρέπει να ποινικοποιείται η περίπτωσι «εθνικού, θρησκευτικού ή φυλετικού μίσους που αποτελεί υποκίνησι διακρίσεων, εχθρότητας ή βίας» (άρθρο 20 παρ. 2 του Διεθνούς Συμφώνου) και την ίδια στιγμή να προτείνεται η αποποινικοποίησι του γενεσιουργού αιτίου που είναι η κακόβουλος βλασφημία, για την πρόκλησι και υποκίνησι θρησκευτικού μίσους.

Εξοχώτατε κ. Υπουργέ,

Διά να μην στιγματισθήτε Εσείς και η Κυβέρνησι ως ηθικοί αυτουργοί της κακουργηματικής θρησκευτικής αυτοδικίας γεγονός που ειλικρινώς απευχόμεθα και εκ προοιμίου εντόνως καταδικάζομεν, στην οποία αναποδράστως θα οδηγήσετε τα πράγματα, συντρίβοντες την θρησκευτική Ειρήνη της Χώρας και την διατήρησι της κοινωνικής συνοχής προβάλλετε με την εγνωσμένη Σας νομική γνώσι την νομική αλήθεια του θέματος και μη χωρήσητε στο τραγικό έγκλημα αποσαθρώσεως της κοινωνικής συνοχής.


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

4 σχόλια:

 1. ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΡΩΤΕΥΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΟΜΩΣ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΧΕΙ ΑΦΗΣΕΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ
  ΕΣΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΙ ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΕΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. διοτι δεν μπορει να κατηγορησει την εκκλησια της ελλαδος
  διοτι αυτη ειχε αποφασισει στην ιεραρχια του μηνος μαιουαλλα
  ακουγεται και η ποινη της ακοινωνησιας εκ μερους του οικουμενικου πατριαρχειου τουλαχιστον δια τους αρχιερεις του οικουμενικου πατριαρχειουν ισως και των νεων χαρων
  φαναριωτης σχολιαστης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Tί να πει για τη ψευτοσυνοδο ;
  Εβγαλε την επιστολη προ Συνοδου, (πόσοι απο τον απλο λαο την γνωριζουνε ;), παραιτηθηκε απο τον αγωνα, αντι να παει εκει να κανει ντορο αντιστασης κι αφησε το ψευτοπανηγυρακι και τη προπαγανδα της ληστρικης σε ζωντανη μεταδοση απο τα Μ.Μ.Ε. Και πολλοι τον δοξαζουνε ως Ομολογητη...σημεια των καιρων..
  Πώς θα μπορεί σε λίγο να συλλειτουργεί, να βραβευει και να εγκωμιαζει τον φίλο του, Μεσσηνίας, καθως και τον Σύρου και τον Δημητριάδος ;
  Σε ακινδυνα θεματα μιλαει πολυ...εκει που κινδυνευει η θεση του, περιμενει το κοινο "Ποτηριο", εισαγοντας νεα αιρετικη "Εκκλησιολογία" (που αλλωστε υπαρχει κοινο "Ποτηριο" εδω και πολλά χρόνια, απλά πρεπει να περασει σιγα-σιγα, αλλά εκεινος δεν είδε, δεν ακουσε..). Κανει μεγαλυτερο κακο απο τους μη αντιδρωντες, καθως απορροφαει τους κραδασμους, δημιουργωντας την ψευδαισθηση της αντιδρασης. Αν δεν υπηρχε ο Πειραιως, το συστημα θα επρεπε να ανακαλυψει καποιον σαν αυτον
  Εδώ και δεκαετίες διώκεται Πίστη και Πατρίδα, στα σχολικά βιβλία, στα προτυπα που προβάλλονται, πανταχοθεν, κι αυτος δεν παραλείπει να υποδεχτεί πολιτικούς (ακόμα και μετά τη ψήφιση του νομοσχεδιου των κιναιδων), πλαϊ στον δηθεν "Αρχιεπίσκοπο", αλλα και να δημοσιευει αρθρα του Βαρθολομαιου στο περιοδικο του (Νοεμ-Δεκεμ. 2015, ριχνοντας σταχτη στο Ποιμνιο.
  Στις μερες μας, καθώς δεν υπάρχει ουτε ενας Επισκοπος που να ΠΡΑΤΤΕΙ Ορθοδοξα στην κρατουσα "Εκκλησία", βάση των Ιερών Κανόνων, δεν εχουμε πια να κανουμε με καποια προσωπα, "Επίσκοπους", οι οποίοι προ Συνοδικης καθαιρεσεως μπορουνε κι αυτοι να μεταδιδουνε Μυστηρια, αλλα με ΟΜΑΔΑ αιρετικων και μαλιστα κεκριμμενων, καθοτι οι αιρεσεις που ακολουθουνε είναι διαγνωσμενες και καταδικασμενες και συνεπακολουθα τα «Μυστηρια» τους στις μερες μας είναι ακυρα, σύμφωνα με τον ΜΣΤ’ Αποστολικο Κανονα περι "Mυστηριων" κεκριμμενων ομαδων αιρετικων. Δεν ειμαστε στην περιπτωση των μη κεκριμενων, οποτε τα Μυστηρια τους θα ητανε εγκυρα.
  Μιλάμε για ΑΙΡΕΣΗ της "Εκκλησιας" της Νεας Ταξης πραγματων, η οποία αποκοιμίζωντας τους Πιστους, θα τους "σερβίρει¨καποια στιγμη και στον Αντιχριστο. Και δυστυχώς, όπως τόσα χρόνια ακούγαμε ( κι από Μονή του Αγίου Όρους) ότι δεν πειράζει να πάρεις το σφράγισμα, αρκεί να μην το δεχτείς μέσα σου (!!!), έτσι τωρα ακουμε ότι δεν πειραζει να κοινωνεις με ακοινωνητους κι αιρετικους, αν εσυ έχεις δηλωσει οτι διαφωνεις....Ο Θεος να τους φωτισει και να τους δυναμωσει να κανουνε το Ορθοδοξο, γιατι εκτος απο την ψυχη τους, θα "παρουνε" κι αλλες μαζι τους...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΜΠΡΑΒΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΠΟΥ ΒΡΗΚΑΤΕ ΚΑΙ ΒΑΛΑΤΕ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου