Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016

Ωστε αυτοι που υπογραφουν το παρακατω κειμενο ειναι ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙ, ε; Και τοτε ποιοι ειναι οι Ορθοδοξοι; Ποιοι απο εμας τους του Νεου Ημερολογιου κληρικους και λαϊκους, θα υπογραφαμε ενα τετοιο κειμενο; Μηπως εμεις εχουμε το ονομα, αλλα αλλοι εχουν την ΧΑΡΙ; Μηπως θα πρεπει να το σκεφθουμε αν αυτοι ειναι σχισματικοι; Απαντηστε.Ωστε αυτοι που υπογραφουν το παρακατω κειμενο ειναι ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙ, ε;
Και τοτε ποιοι ειναι οι Ορθοδοξοι;
Ποιοι απο εμας, τους του Νεου Ημερολογιου κορδακιζομενους κληρικους ή λαϊκους, θα υπογραφαμε ενα τετοιο κειμενο; 
Μηπως εμεις εχουμε το ονομα, αλλα αλλοι εχουν την ΧΑΡΙ;
Μηπως θα πρεπει να το σκεφθουμε αν αυτοι ειναι σχισματικοι;
Απαντηστε.


 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
Συνοδικῶς ἐγκριθεῖσα κατὰ τὴν Συνεδρίαν Δ’/2014 τῆς 4/17.12.2014
Ὁμολογία Πίστεως
Γνησίου Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ
Μέρος Πρῶτον
α. Πιστεύω εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.
Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν Μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· Φῶς ἐκ Φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι᾿ Οὗ τὰ πάντα ἐγένετο· Τὸν δι᾿ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν Οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα· σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα· καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς Γραφάς· καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς Οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός· καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς· Οὗ τῆς Βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.
Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ Ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμε- νον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν Προφ ητῶν.
Εἰς Μίαν Ἁγίαν Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.
Ὁμολογῶ ἓν Βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν, καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.
β. Πρὸς δὲ τούτοις, στέργω καὶ ἀποδέχομαι τὰς Ἁγίας Ἑπτὰ Οἰκουμενικὰς Συνόδους, καὶ τὰς Τοπικάς, ἃς Ἐκεῖναι ἀποδεξάμεναι ἐκύρωσαν, ἐπὶ φυλακῇ τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Ἐκκλησίας Δογμάτων ἀθροισθεῖσαι.
1
γ. Ἐνστερνίζομαι πάντας τοὺς ὑπὸ τῶν Ἁγίων Πατέρων, ὡς ὑπὸ φωτιστικῆς Χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος ὁδηγουμένων, ἐκτεθέντας ῞Ορους τῆς Ὀρθῆς Πίστεως, ὡς καὶ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας, οὓς οἱ μακάριοι Ἐκεῖνοι πρὸς τὴν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας διακόσμησιν καὶ τῶν ἠθῶν εὐταξίαν, κατὰ τὰς Ἀποστολικὰς Παραδόσεις καὶ τὴν διάνοιαν τῆς Εὐαγγελικῆς Θείας Διδασκαλίας συντάξαντες, παρέδωκαν τῇ Ἐκκλησίᾳ.
δ. Πάντα μὲν ὅσα ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τῶν Ὀρθοδόξων πρεσβεύουσα δογματίζει, ταῦτα πρε-σβεύω κἀγὼ καὶ πιστεύω, μηδὲν προστιθείς, μηδὲν ἀφαιρῶν, μηδὲν μεταβάλλων, μήτε τῶν Δογμάτων μήτε τῶν Παραδόσεων, ἀλλὰ τούτοις ἐμμένων καὶ ταῦτα μετὰ φόβου Θεοῦ καὶ ἀγαθῆς συνειδήσεως ἀποδεχόμενος· πάντα δὲ ὅσα Ἐκείνη, κατακρίνουσα ὡς ἑτεροδιδασκαλίας, ἀποδοκιμάζει ταῦτα κἀγὼ κατακρίνω καὶ ἀποδοκιμάζω διὰ παντός.
ε. Πείθομαι προθύμως ἐν τοῖς Ἐκκλησιαστικοῖς καὶ τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ, ὡς Ἀνωτάτῃ Ἀρχῇ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδό-ξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, Ἥτις ἀποτελεῖ τὴν συνέχειαν τῆς Μιᾶς, Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας ἐν Ἑλλάδι, καὶ τοῖς ὑπ᾿ Αὐτὴν κανονικοῖς Ἐπισκόποις καὶ Πρεσβυτέροις.
Ϛ. Πιστεύω καὶ ὁμολογῶ, ὅτι ἡ Ὀρθοδόξος Πίστις οὔκ ἐστιν «ἐξ ἀνθρώπων», ἀλλὰ ἐξ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, κηρυχθείσης ὑπὸ τῶν θείων Ἀποστόλων, βεβαιωθείσης ὑπὸ τῶν Ἁγίων Οἰκου-μενικῶν Συνόδων, παραδοθείσης ὑπὸ τῶν σοφωτάτων Διδασκάλων τῆς Οἰκουμένης, κυρωθείσης δὲ τῷ αἵματι τῶν Ἁγίων Μαρτύρων.
ζ. Ἀποδέχομαι, σὺν ταῖς Ἀποφάσεσι τῶν Ἁγίων Ἑπτὰ Οἰκου-μενικῶν Συνόδων, καὶ τὰς τοιαύτας τῆς Πρωτοδευτέρας Ἁγίας Συνόδου τῆς ἐν ἔτει 861ῳ· πρὸς δὲ τούτοις, ἀσπάζομαι ἀπαρεγκλί-τως καὶ τὰς Ἀποφάσεις τῆς ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Φωτίου συγκληθείσης Ἁγίας Συνόδου ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐν ἔτει 879ῳ/880ῷ, ὡς καὶ τὸν Συνοδικὸν Τόμον τῆς ἐν Βλαχέρναις Ἁγίας Συνόδου ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐν ἔτει 1351ῳ ἐπὶ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ καὶ Πατριάρχου Ἁγίου Καλλίστου Α’, πεποιθὼς ὅτι αἱ Σύνοδοι αὗται ἔχουσιν οἰκουμενικὴν καὶ καθολικὴν ἰσχὺν καὶ αὐθεντίαν ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ.
η. Ἐπὶ δὲ τούτοις, στέργω καὶ πείθομαι εἰς τὰς Ἀποφάσεις τῶν Ἁγίων Πανορθοδόξων Συνόδων, συγκληθεισῶν ἐν ἔτεσι 1583ῳ, 1587ῳ καὶ 1593ῳ, αἵτινες ἀπέστερξαν καὶ κατεδίκασαν τὴν εἰσδοχὴν εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τοῦ λεγομένου Γρηγοριανοῦ-Φραγ-κικοῦ-Νέου Ἡμερολογίου, θεσπισθέντος ὑπὸ τοῦ πάπα Γρηγορίου
2
ΙΓ’ ἐν ἔτει 1582ῳ.
θ. Ἐπὶ πλέον, ἀποδέχομαι καὶ ἀναγνωρίζω ὡς Οἰκουμενικὰ καὶ Καθολικὰ Μνημεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως τόν τε Πατριαρχικὸν Τόμον τοῦ 1756 περὶ τοῦ βαπτίσματος τῶν ἑτεροδόξων, καὶ τὸ Συνοδικὸν Σιγγίλιον τοῦ 1848 τῶν Ἁγιωτάτων Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς, ὡς καὶ τὸ Συνοδικὸν Σιγγίλιον τοῦ 1872 ἐπὶ καταδίκῃ τοῦ Ἐθνοφυλετισμοῦ.
Μέρος Δεύτερον
α. Θεωρῶ τὸν Οἰκουμενισμὸν ὡς συγκρητιστικὴν παναίρεσιν, τὴν δὲ συμμετοχὴν εἰς τὴν λεγομένην Οἰκουμενικὴν Κίνησιν, ἀρξαμένην εἰς τὰς ἀρχὰς τοῦ Κ’ αἰῶνος, ὡς ἄρνησιν τῆς γνησίας Καθολικότητος καὶ Μοναδικότητος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, πεποιθὼς ὅτι ὁ ἀποδεχόμενος καὶ συμμετέχων εἰς τὴν αἵρεσιν ταύτην εἶναι πεπτωκὼς περὶ τὴν Πίστιν καὶ ἐκκλησιαστικῶς ἀκοινώνητος.
β. Ὡσαύτως, ἀπορρίπτω καὶ οὐδόλως ἀποδέχομαι τὸ ἐν ἔτει 1920ῷ Διάγγελμα τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως «Πρὸς τὰς ἁπανταχοῦ Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ», ὡς περιέχον ἓν πλῆρες Σχέδιον πρὸς ἐφαρμογὴν ἐν τῇ πράξει τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ προβλέπον τὴν Ἡμερολογιακὴν-Ἑορτολογικὴν Μεταρρύθμισιν, προετοιμασθεῖσαν ὑπὸ τοῦ οὕτως ἀποκληθέντος Πανορθοδόξου Συνεδρίου τοῦ 1923 καὶ ἐφαρμοσθεῖσαν ἐν Ἑλλάδι ἐν ἔτει 1924ῳ, τοιουτοτρόπως δὲ παραβιάσασαν τὰς Ἀποφάσεις τῶν τριῶν Πανορθοδόξων Συνόδων τοῦ ΙΣΤ’ αἰῶνος.
γ. Ἐν συνεπείᾳ πρὸς τὰ ἀνωτέρω, θεωρῶ ἐπίσης ὡς πεπτωκό-τας περὶ τὴν Πίστιν τοὺς ἐξ Ὀρθοδόξων συμμετασχόντας εἰς τὴν ἵδρυσιν τοῦ «Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν» ἐν ἔτει 1948ῳ καὶ ἀποτελοῦντας ἔκτοτε ἐνεργὰ-ὀργανικὰ μέλη αὐτοῦ,
καλλιεργοῦντας οὕτω τὸν λεγόμενον Διαχριστιανικὸν καὶ Δια-θρησκειακὸν Οἰκουμενισμόν.
δ. Τέλος, ἀρνοῦμαι καὶ δὲν ἀποδέχομαι τὰς λεγομένας Παν-ορθοδόξους Διασκέψεις (1961 κ.ἑ.), αἵτινες προετοίμασαν τὴν κατακριτέαν, ἄκυρον καὶ ἀνυπόστατον «ἄρσιν τῶν Ἀναθεμάτων Ἀνατολικῆς καὶ Δυτικῆς Ἐκκλησίας» ἐν ἔτει 1965ῳ, ἔκτοτε δὲ αὗται καλλιεργοῦσιν ἐν οἰκουμενιστικῇ προοπτικῇ τὸ ἔδαφος διὰ τὴν σύγκλησιν τῆς οὕτω καλουμένης Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου, πρὸς τελικὴν ἀποδοχήν, καθιέρωσιν καὶ δογματοποίησιν τῆς συγκρητιστικῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
3

5 σχόλια:

 1. Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευσόντων διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ, ΙΝΑ ΠΑΝΤΕΣ ΕΝ ΩΣΙ, καθὼς σύ, πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί, ΙΝΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΕΝ ΗΜΙΝ ΕΝ ΩΣΙΝ, ἵνα ὁ κόσμος πιστεύσῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλας. καὶ ἐγὼ τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, ΙΝΑ ΩΣΙΝ ΕΝ καθὼς ἡμεῖς ἕν ἐσμεν, ἐγὼ ἐν αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐμοί, ΙΝΑ ΩΣΙΝ ΤΕΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΕΝ καὶ ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας. πάτερ, οὓς δέδωκάς μοι, θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοιὦσι μετ' ἐμοῦ, ἵνα θεωρῶσι τὴν δόξαν τὴν ἐμὴν ἣν δέδωκάς μοι...

  ...ὅσοι οὖν τέλειοι, τοῦτο φρονῶμεν· καὶ εἴ τι ἑτέρως φρονεῖτε, καὶ τοῦτο ὁ Θεὸς ὑμῖν ἀποκαλύψει. πλὴν εἰς ὃ ἐφθάσαμεν, τῷ αὐτῷ στοιχεῖν κανόνι, ΤΟ ΑΥΤΟ ΦΡΟΝΕΙΝ.

  ... ᾿Ελεύθερος γὰρ ὢν ἐκ πάντων πᾶσιν ἐμαυτὸν ἐδούλωσα, ἵνα τοὺς πλείονας κερδήσω· καὶ ἐγενόμην τοῖς ᾿Ιουδαίοις ὡς ᾿Ιουδαῖος, ἵνα ᾿Ιουδαίους κερδήσω· τοῖς ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον κερδήσω· τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος, μὴ ὢν ἄνομος Θεῷ, ἀλλ᾿ ἔννομος Χριστῷ, ἵνα κερδήσω ἀνόμους· ἐγενόμην τοῖς ἀσθενέσιν ὡς ἀσθενής, ἵνα τοὺς ἀσθενεῖς κερδήσω· τοῖς πᾶσι γέγονα τὰ πάντα, ἵνα πάντως τινὰς σώσω. Τοῦτο δὲ ποιῶ διὰ τὸ εὐαγγέλιον, ἵνα συγκοινωνὸς αὐτοῦ γένωμαι...

  ...πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς; ...

  ...ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι...

  "Μή φοβοῦ τό ΜΙΚΡΟΝ ΠΟΙΜΝΙΟΝ"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εσείς ερωτάτε. Εμείς οι επισκέπτες αφού σας δώσουμε επαίνους για την ανεξαρτησία των πεποιθήσεών σας απαντούμε σε ό,τι μπορούμε.

  - Για τους κληρικούς: Είναι πολύ δύσκολο για έναν μισθωτό, ιδίως κληρικό, να χάσει το σταθερό μισθό του ή να υφίσταται διώξεις, αν διαφωνήσει με την κρατούσα δεσποτοκρατορία.

  - Μπορεί ένας λαϊκός να συμφωνεί σε όλα ή στο 90% κάποιου κειμένου (διότι άλλο το ημερολόγιο, που δεν είναι δογματικό θέμα και άλλο ο ουκουμενισμός) αλλά, ναι, μπορεί να υπογράψει ένα κείμενο, υποθετικά, που είναι συγκεκριμένης προέλευσης, αλλά να μην ταυτίζεται σε κάποια σοβαρά με τη συγκεκριμένη μεγάλη ομάδα που το συνέταξαν.

  Η Εκκλησία πάντως είναι μία. Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο εκκλησίες. Όπου δύο και τρεις συνηγμένοι, ορθοτομούντες και πιστεύοντες, είναι μέλη της μίας Εκκλησίας.

  Να ερωτήσουμε κι εμείς;
  Έστω ότι θέλουμε να μιλήσουμε για τον Χριστό σε κάποιον άθεο, αλλόθρησκο ή ετερόδοξο. Έπειτα θα πρέπει να τον φέρουμε στην εκκλησία μας να δει, να ακούσει. Πού να τον πάμε; Εκεί που έχουν χρυσά άμφια, τάματα σε εικόνες σαν ειδωλολάτρες και για να βαπτιστεί (μυστήριον) ή να παντρευτεί και να κηδευτρεί θα πρέπει να πληρώσει; θα σηκωθεί να φύγει. Να τον πάμε κάπου που αγκαλιάζονται με τον πάπα Ρώμης; θα σηκωθεί να φύγει, γιατί θα μας απαντήσει, αν ήθελα γινόμουν παπικός. Να τον πάμε εκεί που θεοποιούν ανθρώπους και γερόντια; Αν ήθελα θα γινόμουν βουδιστής και ινδοϊστής. Πού μας προτείνετε να τον οδηγήσουμε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ17 Φεβρουαρίου 2016 - 5:31 μ.μ.

  Την πραγματική αξία αυτού του κειμένου και της όλης προσπάθειας που βρίσκεται μαζί με αυτή την ομολογία Πίστεως θα την καταλάβουν κάποιοι, που αληθινά πονούν για την Εκκλησία και την Ορθοδοξία αμέσως μετά την " Μεγάλη " Ψευδοσύνοδο του 2016. Τότε θα φανεί τί εννοούν με τους όρους αποστασιοποίηση και αντίσταση στις αποφάσεις της Συνόδου, εκείνοι που θα συνεχίσουν αδιατάρακτα να κοινωνούν με τις Εκκλησιαστικές Διοικήσεις, που θα έχουν αποδεχθεί κατ επίσημο πλέον τρόπο την Αίρεση. Ψάχουν με αγωνία ορισμένοι ένα νεό Άγιο Μάρκο Ευγενικό στους Αρχιερείς του Νέου, αλλά μάταια ελπίζουν. Το δώρο του Θεού που ήδη υπάρχει δεν το βλέπουν, γιατί δεν θέλουν να το δούν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Συγχαρητήρια στό Ἱστολόγιο γιά τό θάρρος καί τήν ἀντικειμενικότητά του. Δέν ταυτίζομαι μέ τή συγκεκριμένη πλευρά πού ἐξέδωσε τό ἀνωτέρω κείμενο. Ὡστόσο ἐάν θέλω νά εἶμαι ἔντιμος καί εἰλικρινής ὀφείλω νά πῶ ὅτι αὐτή εἶναι μία καθαρή ὀρθόδοξος ΟΜΟΛΟΓΙΑ πού δυστυχῶς δέν διαθέτουμε ἐμεῖς στό νέο ἡμερολόγιο. Ἀπόδειξη δέ αὐτοῦ εἶναι ὅτι κανείς δέν τολμᾶ νά γράψει μέ δική του ὑπογραφή τά ἴδια. Καί τό χειρότερο εἶναι ὅτι μά μέ τήν σιωπή, μά μέ ψευτοδιαμαρτυρίες χωρίς ἐνέργειες κανονικές θά δεχθοῦμε στήν καμπούρα μας καί τή νόθο Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ πού λανσάρεται, ἄν εἶναι δυνατόν, ὡς "Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδοξίας". Τά ψέμματα ὅμως τελείωσαν. Ὅποιος κοινωνεῖ μέ αὐτούς πού ἀποδέχονται αὐτή τή Σύνοδο δέν μπορεῖ νά λέγεται καί νά εἶναι ὀρθόδοξος χριστιανός! Ἡ Συνοδική ὁμολογία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ μέ τά ἑρμαφρόδιτα ὠς πρός τήν ὀρθοδοξία τους Κείμενα τῆς Συνόδου δέν ἀφήνει κανένα περιθώριο. ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ μέ τούς δειλούς καί προδότες τῆς Πίστεως τῶν Πατέρων μας, ΤΩΡΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. "Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδοξίας". όπου δεν θα συμμετέσχουν όλοι οι Επίσκοποι, αλλά αντιπροσωπεία επιλέκτων υποτακτικών.

   Το άλλο με τον Τοτό το ξέρετε;

   Διαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου