Τρίτη, 7 Ιουλίου 2015

Τὸ νέο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος»

Τὸ νέο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος»
Κυκλοφορήθηκε τὸ νέο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος» (ἀρ. 24-25), ἀφιερωμένο σὲ μιὰ Ἡμερίδα περὶ “Ἀποτειχίσεως” ποὺ διοργάνωσε ἡ Μητρόπολη Πειραιῶς. Ἡμερίδα, κατὰ τὴν ὁποίαν οἱ Ἱερωμένοι Εἰσηγητές της, «Δίκην συνόδου ληστρικῆς» διέστρεψαν τὴν συγκεκριμένη ἐπὶ τοῦ θέματος διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας!Τμεγαλύτερο μέρος τοῦ νέου αὐτοῦ τεύχους περιλαμβάνει κριτικὴ στὶς Εἰσηγήσεις τῶν ὁμιλητῶν, ποὺ συνέγραψε ὁ π. Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς. Μὲ αὐτὴν του τὴν κριτικὴ ἀποδεικνύει μὲ ἁγιοπατερικὸ λόγο τὰ φληναφήματα τῶν λεγομένων “ἀντι-Οἰκουμενιστῶν” καὶ τὴν ἀπουσία θεολογικῶν θέσεων ποὺ νὰ στηρίζονται στὴν Ἁγία Γραφή. Ταυτόχρονα καταδεικνύει ὅτι τὰ ἐπιχειρήματά τους (ὅταν δὲν διαστρέφουν τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση) ὄζουν ὀρθολογισμοῦ καὶ "μετα-πατερικῆς" λογικῆς, γι' αὐτὸ καὶ ἔκτοτε σιωποῦν!
 Ἡ σιωπὴ τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν δείχνει ὅτι οἱ ἀπέλπιδες προσπάθειές τους νὰ διαβάλουν, νὰ διαστρέψουν καὶ νὰ ἀπωθήσουν στὸ "χρονοντούλαπο" τῆς ἱστορίας τὴν κύρια καὶ μόνη ἀποτελεσματικὴ στάση τῶν Ἁγίων σὲ "καιρὸ αἱρέσεως", τὴν Διακοπὴ τῆς Μνημονεύσεως τῶν αἱρετιζόντων, δὲν ἀπέδωσε· ὅτι τὰ ἐπιχειρήματά τους στέρεψαν. Γι' αὐτὸ εἶναι ἄμεση ἀνάγκη, ὅσοι ἔχουν προβληματισθεῖ ἀπὸ τὴν στάση τους, νὰ μελετήσουν τὸ ὑλικὸ ποὺ δημοσιεύεται στὸ περιοδικὸ καὶ νὰ ἀναλάβουν τὶς εὐθύνες τους ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων!
    Παρουσιάζουμε κάποια σημεῖα ἀπὸ τὸ ἐνημερωτικὸ «Σημείωμα τοῦ Ἐκδότη»:
Τοῦ Λαυρέντιου Ντετζιόρτζιο
  δι­α­βό­η­τη πλέ­ον Ἡ­με­ρί­δα κα­τὰ τῆς Ἀ­πο­τει­χί­σε­ως τῶν Ὀρ­θο­δό­ξων Χρι­στι­α­νῶν ἀ­πὸ τοὺς «γυ­μνῇ τῇ κε­φα­λῇ κη­ρύτ­τον­τες ἐ­π’ ἐκ­κλη­σί­ας αἵ­ρε­σιν» ἐ­πι­σκό­πους καὶ τοὺς κοι­νω­νοῦν­τες μὲ αὐ­τούς, ποὺ δι­ε­ξή­χθη ὑ­πὸ τὴν αἰ­γί­δα τοῦ μη­τρο­πο­λί­του Πει­ραι­ῶς κ. Σε­ρα­φεὶμ ―τοῦ καὶ ὡς ἡ­γέ­του τῶν «ἀν­τὶ-οἰ­κου­με­νι­στῶν» προ­βαλ­λο­μέ­νου― δὲν ὑ­πῆρ­ξε μό­νον μί­α ὀ­δυ­νη­ρὴ ἐμ­πει­ρί­α ἐκ­πτώ­σε­ως τοῦ ὀρ­θο­δό­ξου ἤ­θους καὶ κα­ταρ­ρα­κώ­σε­ως τοῦ ἐκ­κλη­σι­α­στι­κοῦ ὕ­φους, ἀλ­λὰ κυ­ρί­ως ἦ­ταν ἕ­να ἀν­τορ­θό­δο­ξο χαλ­κεῖ­ο πλά­νης, στρε­βλώ­σε­ως καὶ πα­ρα­χα­ρά­ξε­ως τῆς ἁ­γι­ο­Πα­τε­ρι­κῆς δι­δα­σκα­λί­ας, ἔ­τι δὲ καὶ μί­α ἐ­πι­χεί­ρη­ση ὠ­μῆς πα­ρα­πλα­νή­σε­ως καὶ ἐ­πι­τη­δεί­ου πα­ρα­πλη­ρο­φο­ρή­σε­ως τοῦ εὐ­λα­βοῦς πλη­ρώ­μα­τος τῆς ἐ­πὶ γῆς στρα­τευ­ο­μέ­νης Ἐκ­κλη­σί­ας τοῦ Χρι­στοῦ, πε­ρὶ τῆς δε­ού­σης ἁ­γι­ο­Πα­τε­ρι­κῶς δι­δα­σκο­μέ­νης καὶ πα­ρα­δε­δο­μέ­νης ὀρ­θο­δό­ξου στά­σε­ως τῶν πι­στῶν ἐν και­ρῷ αἱ­ρέ­σε­ως!­.­..
­δῶ θέ­λω νὰ ἐ­πι­ση­μά­νω τὸ ση­μαν­τι­κό­τα­το γε­γο­νός, ὅ­τι ἐ­πι­σή­μως καὶ πα­νη­γυ­ρι­κῶς δι­ε­τυ­πώ­θη­σαν οἱ με­τὰ-νε­ο-ἀν­τὶ-Πα­τε­ρι­κὲς κα­κο­δο­ξί­ες καὶ αἱ­ρέ­σεις τῶν «ἀν­τὶ-οἰ­κου­με­νι­στῶν», οἱ ὁ­ποῖ­ες ἕ­ως τώ­ρα δι­ε­τυ­πώ­νον­το «σκόρ­πι­α», εὐ­καί­ρως ἀ­καί­ρως καὶ κα­τὰ πε­ρί­πτω­σιν, ἐ­νί­ο­τε ἐμ­μέ­σως καὶ ἐν πολ­λοῖς ὑ­παι­νι­κτι­κῶς. Ὥ­στε νὰ ἔ­χου­με τὸ ἐ­ξω­φρε­νι­κὸ φαι­νό­με­νο «ἀν­τὶ-αἱ­ρε­τι­κοί» καὶ «ἀν­τὶ-οἰ­κου­με­νι­στές» νὰ δι­α­τυ­πώ­νουν κα­κο­δο­ξί­ες καὶ αἱ­ρέ­σεις. Ἀλ­λὰ μὲ τέ­τοι­ους «ἀν­τὶ-οἰ­κου­με­νι­στές» καὶ  μά­λι­στα αὐ­το­κλή­τους ἡ­γέ­τες ―ποὺ θέ­λουν νὰ μο­νο­πω­λοῦν τὸν ἀν­τὶ-Οἰ­κου­με­νι­στι­κὸ Ἀ­γῶ­να αὐτοαναγορευόμενοι ὡς αὐ­θεν­τί­ες καὶ «στρα­τη­γοί» αὐ­τοῦ, ἀναλισκόμενοι μεταξὺ χαρτοπολέμου καὶ συμβιβασμῶν, εὑ­ρι­σκό­με­νοι ταυτοχρόνως σὲ κοι­νω­νί­α μὲ τοὺς αἱ­ρε­τι­κοὺς καὶ σὲ ἐ­πι­σκο­πο­κεν­τρι­κὴ/δε­σπο­το­κρα­τι­κὴ συ­ναν­τί­λη­ψη μὲ αὐ­τούς― δὲν εἶ­ναι κα­θό­λου πε­ρί­ερ­γο καὶ ἀ­νε­ξή­γη­το ὅ­τι ὁ Οἰ­κου­με­νι­σμὸς ἀ­νεμ­πό­δι­στος ρι­ζώ­νει καὶ ἁ­πλώ­νε­ται καὶ καρ­πο­φο­ρεῖ ἐν­τὸς τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας μας, μάλιστα μὲ γε­ω­με­τρι­κὴ πρό­ο­δο!­.­..
       Εἰς τὴν ἐν λό­γῳ Ἡ­με­ρί­δα ἀ­περ­ρί­φθη­σαν οἱ μά­σκες καὶ ἀ­πε­κα­λύ­φθη­σαν οἱ «ἀν­τὶ-οἰ­κου­με­νι­στι­κές» κα­κο­δο­ξί­ες καὶ αἱ­ρέ­σεις, οἱ ὁ­ποῖ­ες δι­ε­τυ­πώ­θη­σαν ἀ­νοι­κτὰ καὶ συ­στη­μα­τι­κά, μὲ «ἐ­πι­χει­ρη­μα­το­λο­γί­α» ―βε­βαί­ως τόσο ἁγιοΓραφικῶς καὶ ἁ­γι­ο­Πα­τε­ρι­κῶς ἀ­τε­κμη­ρί­ω­τη ὅσο καὶ πα­ρα­λό­γως ὀρ­θο­λο­γι­στι­κή!― ἀλ­λὰ καὶ μὲ ἔ­παρ­ση, μὲ ἀ­λα­ζο­νεί­α καὶ οἴ­η­ση!­!! Ἀρ­κεῖ κα­νεὶς νὰ δεῖ τὸ v­i­d­eo τῆς Ἡ­με­ρί­δος, ποὺ εἶ­ναι ἀ­νηρ­τη­μέ­νο στὸ δι­α­δί­κτυ­ο, ἰ­δι­αι­τέ­ρως δὲ τὴν δι­ε­ξα­χθεῖ­σα συ­ζή­τη­ση, γι­ὰ νὰ ἐ­ξά­γει τὰ προ­σω­πι­κὰ συμ­πε­ρά­σμα­τά του ―ἐ­ὰν τυ­χὸν ἐ­μεῖς θε­ω­ρη­θοῦ­με ὑ­περ­βο­λι­κοὶ ἢ καὶ προ­κα­τειλ­λημ­μέ­νοι!­.­. Πλήρως ἀπογοητευτικὸ δέ, εἶναι καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι, οἱ ὑπόλοιποι ἀντι-Οἰκουμενιστές, καὶ ἰδίως ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης, τοῦ ὁποίου ἀναρτῶνται 2 καὶ 3 Βίντεο ἑβδομαδιαίως, περιέχοντα ὁμιλίες ποὺ θίγουν τρέχοντα θέματα, ἂν καὶ γνώστης τῶν ὅσων κατάπτυστων συνέβησαν στὴν Ἡμερίδα τοῦ Πειραιῶς, δὲν προέβη σὲ καμιὰ δήλωση, ἀπόδειξη ὅτι σιωπηρῶς ἀποδέχτηκε τὰ Λεχθέντα καὶ Πραχθέντα στὸν Πειραιά!
Οἱ εἰ­ση­γη­τὲς Πει­ραι­ῶς κ. Σε­ρα­φείμ, π. Βα­σί­λει­ος Πα­πα­δά­κης, π. Ἰ­ω­άν­νης Φω­τό­που­λος καὶ ὁ συν­το­νι­στὴς π. Παῦ­λος Δη­μη­τρα­κό­που­λος ―ὁ ὁ­ποῖ­ος στὴν πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ὑ­πῆρ­ξε ὁ ἐμ­πνευ­στὴς καὶ χει­ρα­γω­γὸς τῆς Ἡ­με­ρί­δος― αὐθαιρέτως ἐνεργοῦντες καὶ ἀμετροεπῶς ὁμιλοῦντες οὐσιαστικῶς ὡμίλησαν καὶ ἐφέρθησαν μὲ τὸν ἀέρα καὶ τὴν αὐθεντία μελῶν Οἰκουμενικῆς Συνόδου! Καὶ ναὶ μέν, εἶχαν αὐτὴν τὴν φιλοδοξία, ἀλλὰ ἡ «Σύνοδό» τους αὐτὴ ὁμοίαζε ὄχι μὲ Ὀρθόδοξη Σύνοδο, ἀλλὰ μὲ τὶς ἀλήστου μνῆμης Ληστρικὲς Συνόδου ποὺ κατεδίκασε ἡ Ἐκκλησία, ἀφοῦ -ὅπως κι ἐκεῖνες- ἀντιστρατεύτηκε στὴν ἀλήθεια. Συγ­κρό­τη­σαν λοιπὸν τὴν «λη­στρι­κὴ Σύ­νο­δο τῶν τεσσάρων ὑπὲρ-αὐθεντιῶν» δι­ὰ τῆς ὁ­ποί­ας:
Ἀ­κύ­ρω­σαν τὸν ι­ε΄ ἱ­ε­ρὸ Κα­νό­να τῆς Πρω­το­δευ­τέ­ρας Συ­νό­δου, κα­θι­στών­τας τον ἀρχικῶς «προ­αι­ρε­τι­κό», ἐν συ­νε­χεί­ᾳ χαρακτηρίζοντάς τον ὡς ἀ­νε­φάρ­μο­στο καὶ τελικῶς καταδικάζοντάς τον ὡς ὁδηγοῦντα σὲ σχίσμα· ἀ­πο­δει­κνύ­ον­τας ἔτσι ἐμ­μέ­σως πλὴν σα­φῶς ὅ­τι οἱ ἅ­γι­οι καὶ θε­ο­φό­ροι Πα­τέ­ρες τῆς Πρω­το­δευ­τέ­ρας Συ­νό­δου ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι ποὺ πρὶν καὶ μετὰ τὴν ΑΒ Σύνοδο ἐφάρμοσαν τὴν διδασκαλία της καὶ θεοπνεύστως ἐπαναβεβαίωσαν σὲ κάθε νέα Οἰκουμενικὴ Σύνοδο ταὴν ἰσχύ του— δὲν ἤ­ξε­ραν τί ἔ­λε­γαν καὶ τί ἔ­κα­ναν!­!!
Ἀν­τι­κα­τέ­στη­σαν τὴν Χρι­στο­κεν­τρι­κὴ Ἐκ­κλη­σί­α ποὺ μᾶς πα­ρέ­δω­σαν οἱ Πα­τέ­ρες μας μὲ τὴν ἐ­πι­σκο­πο­κεν­τρι­κὴ καὶ ἐξουσιολαγνική-ἐξουσιοκρατικὴ «ἐκ­κλη­σί­α» τους τῶν κα­κο­δο­ξι­ῶν καὶ τῶν αἱ­ρέ­σε­ών τους!
Δι­ε­κή­ρυ­ξαν (Πει­ραι­ῶς Σε­ρα­φείμ) ὅ­τι τὸ Παγ­κό­σμι­ο Συμ­βού­λι­ο «Ἐκ­κλη­σι­ῶν» (ΠΣΕ) δὲν εἶ­ναι ἕ­νω­ση αἱ­ρε­τι­κῶν ―τῆς ὁ­ποί­ας ἐ­μπνευ­στὴς εἶ­ναι τὸ «Ὀρθόδοξο» Οἰκουμενικὸ Πα­τριαρχεῖο Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως καὶ ἐκ τῶν ἱ­δρυ­τι­κῶν μελῶν του ἡ Δεσποτοκρατία τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος! ― ἀλ­λὰ μί­α κοι­νω­νι­κὴ συ­νά­θροι­ση (χά­ριν παι­δι­ᾶς τάχα), ἀ­πὸ τὴν ὁ­ποί­α πρέ­πει βε­βαί­ως νὰ ἀ­πο­χω­ρή­σει ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μας, ἀλ­λὰ μό­νον «γι­ὰ νὰ μὴν λέ­νε οἱ προ­τε­στάν­τες ὅ­τι εἶ­ναι Ἐκ­κλη­σί­α», παίρ­νον­τας κύ­ρος ἀ­πὸ τὴ συμ­με­το­χὴ τῶν ὀρ­θο­δό­ξων!­!!
Δι­ε­κή­ρυ­ξαν (Πει­ραι­ῶς Σε­ρα­φείμ), ὅ­τι οἱ θε­ο­λο­γι­κοὶ δι­ά­λο­γοι με­τα­ξὺ «Ὀρ­θο­δό­ξων» καὶ Ρω­μαι­ο­Κα­θο­λι­κῶν καὶ οἱ δι­ά­λο­γοι στὸ ΠΣΕ δὲν εἶ­ναι δι­ά­λο­γοι πρὸς δογ­μα­τι­κὴ συμ­φω­νί­α καὶ ἐκ­κλη­σι­α­στι­κὴ ἑ­νό­τη­τα(­!­), ἐ­νῶ τὰ δογματικοῦ περιεχομένου κεί­με­να ποὺ ὁμοφώνως ἐκδίδονται σὲ Συναντήσεις καὶ Συνελεύσεις, δὲν εἶ­ναι κοι­νῶς ἀ­πο­δε­κτὲς θέ­σεις τῶν δι­α­λε­γο­μέ­νων, ἀλ­λὰ ἁ­πλῶς ἡ δι­α­τύ­πω­ση ἑ­νὸς κα­τα­λό­γου θε­μά­των πρὸς μελ­λον­τι­κὴ συ­ζή­τη­ση!­!!
Δι­ε­κή­ρυ­ξαν (π. Βα­σί­λει­ος Πα­πα­δά­κης) ψευ­δῶς καὶ ἀ­νε­ρυ­θρι­ά­στως, ὅ­τι δὲν ὑ­πάρ­χει αἵ­ρε­ση/πα­ναί­ρε­ση τοῦ Οἰ­κου­με­νι­σμοῦ, πα­ρὰ μό­νον κά­ποι­οι ἐ­λά­χι­στοι καὶ μεμονωμένοι κα­κο­δο­ξοῦν­τες ἐ­πί­σκο­ποι!­!!
Ταύτισαν (π. Βα­σί­λει­ος Πα­πα­δά­κης) δολίως τοὺς Νεοημερολογίτες Ἀποτειχισμένους μὲ τοὺς ἀντὶ-Οἰκουμενιστές. (Παρὰ ταῦτα στὴ συνέχεια καὶ κάτω ἀπὸ ταὴν πίεση ταῶν ἐπιχειρημάτων ταῶν ἀκροατῶν) ὁ Πειραιῶς Σεραφεὶμ στὴ συζήτηση ποὺ ἐπακολούθησε, παραδέχτηκε ὅτι οἱ Ἀποτειχισμένοι βρίσκονται ἐντὸς Ἐκκλησίας καὶ ὅτι τοὺς θεωρεῖ “ἀδελφούς” του!).
­● Δι­ε­κή­ρυ­ξαν τὸ σχῖ­σμα με­τα­ξὺ τῶν συγ­χρό­νων γε­ρόν­των καὶ τῶν πρὸ αὐ­τῶν ἁ­γί­ων τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, θε­ω­ρών­τας τοὺς συγ­χρό­νους γέ­ρον­τες ὑ­περ­τέ­ρους καὶ ἐγ­κυ­ρο­τέ­ρους τῶν ἁ­γί­ων Με­γά­λου Ἀ­θα­να­σί­ου, Με­γά­λου Βα­σι­λεί­ου, Ἰ­ω­άν­νου τοῦ Χρυ­σο­στό­μου, Με­γά­λου Φω­τί­ου, Θε­ο­δώ­ρου τοῦ Στου­δί­του, Γρη­γο­ρί­ου τοῦ Πα­λα­μᾶ, Μάρ­κου τοῦ Εὐ­γε­νι­κοῦ, τῶν ἁ­γι­ο­ρει­τῶν Πα­τέ­ρων τῶν ἐ­πὶ Βέκ­κου μαρ­τυ­ρη­σάν­των, Κο­σμᾶ τοῦ Αἰ­τω­λοῦ κ.π.ἄ.­ ὧν οὐκ ἔστι ἀριθμός!­!!
● Ἐν κα­τα­κλεῖ­δι, γι­ὰ νὰ «προ­στα­τεύ­σουν» τὴν ἐ­πι­σκο­πο­κεν­τρι­κὴ καὶ δε­σπο­το­κρα­τι­κὴ «ἐκ­κλη­σί­α» τους ἀ­πὸ τὸ «σχῖ­σμα» τῆς ἁ­γι­ο­Γρα­φι­κῶς καὶ ἁ­γι­ο­Πα­τε­ρι­κῶς εὐ­λο­γη­μέ­νης καὶ ἱ­ε­ρο­Κα­νο­νι­κῶς κα­το­χυ­ρω­μέ­νης Ἀ­πο­τει­χί­σε­ως, συ­νε­τά­χθη­σαν με­τὰ τῶν αἱ­ρε­τι­κῶν λα­τι­νο­φρό­νων-φι­λε­νω­τι­κῶν καὶ οἰ­κου­με­νι­στῶν, υἱ­ο­θε­τών­τας καὶ ἐ­φαρ­μό­ζον­τας τὸ πραγ­μα­τι­κὸ σχῖ­σμα ἀ­πὸ τὴν Ἀ­λή­θει­α τοῦ Χρι­στοῦ καὶ ἀ­πὸ τοὺς ἁ­γί­ους καὶ θε­ο­φό­ρους Πα­τέ­ρες τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας Του!­!!
κα­τὰ τῆς ἁγιοΠατερικῶς δι­δα­σκο­μέ­νης καὶ πα­ρα­δε­δο­μέ­νης καὶ ἱ­ε­ρο­Κα­νο­νι­κῶς κα­το­χυ­ρω­μέ­νης καὶ ἐ­πι­βαλ­λο­μέ­νης Ἀ­πο­τει­χί­σε­ως Ἡ­με­ρί­δα τῆς Μη­τρο­πό­λε­ως Πει­ραι­ῶς ὑ­πῆρ­ξε ἐ­ξό­χως ἀ­πο­κα­λυ­πτι­κὴ καὶ δι­α­φω­τι­στι­κή.
Οἱ καιροσκοπικῶς καὶ διπλωματικῶς ἔμ­πει­ροι εἰς τὴν ἀ­πο­φυ­γὴ δυ­σμε­νῶν γι’ αὐ­τοὺς κα­τα­στά­σε­ων πα­τέ­ρες τῆς ἀ­τύ­που «ἀν­τὶ-οἰ­κου­με­νι­στι­κῆς» Συ­νά­ξε­ως Κλη­ρι­κῶν καὶ Μο­να­χῶν μὲ τὴ μέθοδο τοῦ «στρί­βειν» διὰ τῆς σιωπῆς καὶ τῆς ἀποχῆς ἀ­πέ­φυ­γαν νὰ πά­ρουν ἀ­νοι­κτὴ καὶ σα­φῆ θέ­ση ἔ­ναν­τι τῆς Ἀ­πο­τει­χί­σε­ως ―τὴν ὁποίαν οἱ ἴδιοι μᾶς ἐδίδαξαν καὶ πλειστάκις προέβαλλαν ὡς ἐπικειμένη καὶ μάλιστα ὥρισαν καὶ ἡμερομηνίες συγκεκριμένες γιὰ ταὴν διακήρυγή της, χωρὶς ὅμως νὰ ταὸ πράξουν, ἀλλαξοδοξοῦντες τὴν τελευταία στιγμή― ἀρ­νού­με­νοι τὴ συμ­με­το­χή τους ὡς εἰ­ση­γη­τῶν ἀλ­λὰ καὶ τὴν πα­ρου­σί­α τους ἀκόμη ὡς ἀ­κρο­α­τῶν στὴν Ἡ­με­ρί­δα ποὺ διεξήχθη ὡς ληστρικὴ “Σύνοδος”».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου