Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ ΜΑΣΤΡΟΠΟΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ (ΜΗΤΡΟΠ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ)

 

ΟΜΟΛΟΓΙΑ:O Γιγαντας ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ μας συγκλονιζει και μετα την κοιμησι του.
Κυριε, Κυριε, επιβλεψον εξ Ουρανου και ειδε και στειλε μας και σημερα που τον εχουμε ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ εναν νεο ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ.
Γιατι Θεε μου, μας αφησες με τους νανους και με τους ανυπαρκτους, γιατι;
Γιατι μας αφησες με συμβουλους μηδαμινους και τιποτενιους καριεριστες και αχρικαιριτες και τακτικιστες σε ολα τα ζητηματα, επουσιωδη αλλα και ουσιωδη για την Ορθοδοξη Πιστι και Ζωη μας, ξενη απο τις εντολες των Προφητων και των Αγιων και των Πατερων;
ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ ΑΜΕΣΑ ΘΕΕ ΜΟΥ:
Εναν προφητη ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ.
Εναν Αγιο ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ.
Εναν Μεγαλο Πατερα ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ.
Εκλιπαρουμε το απειρο ελεος Σου.
==========================

«ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ» = ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΒΑΤΟΣΧΗΜΩΝ ΛΥΚΩΝ


Ὦ ποιμένες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας! Ἐὰν δὲν θέλετε στὰ μέτωπά σας νὰ χαραχθῇ τὸ στίγμα τῆς ἀτιμίας, ἀναλογισθῆτε τίνων εἶσθε διάδοχοι, καὶ ποιους φρικτοὺς ὅρκους δώσατε ἐνώπιον ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων

Δικαιολογία τῶν οἰκουμενιστῶν

οικουμενισμοσ.

Θὰ μᾶς ποῦν οἱ φίλοι τῆς Ἑνώσεως τῶν Ἐκκλησιῶν: «Ἐὰν δὲν λάβωμεν μέρος εἰς αὐτὰ τὰ συνέδρια, πῶς θὰ ἐπέλθη ἡ ποθητὴ ἔνωσις;». Καὶ νομίζετε, ἀγαπητοί μας φίλοι, ὅτι διὰ τοιούτων ψευδοσυνεδρίων θὰ προαχθῆ ἡ ἰδέα τῆς ἑνώσεως; Πολὺ ἀπατᾶσθε! Ρίψατε τὰ βλέμματά σας εἰς τὸ πλῆθος τῶν ἀντιπροσώπων τῶν λεγομένων ἐκκλησιῶν, ἐρευνήσατε ἐπιμελῶς ὄχι τὰ πρόσωπα καὶ τὰς ἀμφιέσεις, ἀλλὰ τὰς ἰδέας των, καὶ ἔπειτα εἴπατέ μας ἐὰν ὅλοι αὐτοὶ συμφωνοῦν ἀναμεταξύ των. Δυστυχῶς δὲν συμφωνοῦν. Διαφωνοῦν ἐπὶ διαφόρων ἀπόψεων τῆς χριστιανικῆς πίστεως. Ἄλλοι ἐξ αὐτῶν δὲν κάμνουν τὸ σημεῖον τοῦ Σταυροῦ, ἄλλοι δὲν παραδέχονται τὰς ἱερὰς εἰκόνας, ἄλλοι δὲν πιστεύουν εἰς ἱερὰ μυστήρια, καὶ τὸν θεσμὸν τῆς Ἐκκλησίας, καὶ τέλος ἄλλοι ἀπορρίπτουν καὶ αὐτὸ τὸ θεμελιωδέστατον δόγμα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Εἶνε ἀντιτριαδῖται. Ὅσοι κεφαλαί, τόσαι καὶ γνῶμαι. Καταδικάζουν τὸ ἀλάθητον τοῦ Πάπα, ἀλλʼ ἕκαστος ἐξ αὐτῶν ἔχει γίνει Πάπας, ὑποστηρίζων μὲ τὰς πολυαρίθμους κεφαλὰς τῶν ἀλαθήτων τῆς Λερναίας ταύτης ὕδρας. Ἀληθινὴ Χάβρα τῶν Ἰουδαίων, πύργος Βαβέλ. Ἰδοὺ τὸ Συνέδριον τῆς Ρόδου. 

Ἐὰν δἐ κάποιοι ἐξ αὐτῶν ἐκδηλώσουν ποτὲ ἐπιθυμίαν συννενοήσεως μετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι θὰ πρέπη νὰ εἴπωμεν πρὸς αὐτούς: Ὑπάγετε πρῶτον νὰ συζητήσητε μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους ἀδελφούς σας καί, ἀφοὺ λύσητε τὰς μεταξύ σας διαφορὰς καὶ διατυπώσητε ἕνα κοινὸν πιστεύω ποὺ θὰ ὑπογράφουν ὅλαι αἱ παρατάξεις σας καὶ ἐκλέξητε ἀντιπροσωπείαν, τότε ἔλθετε νὰ συζητήσητε μὲ ἀντιπροσωπείαν ἰδικήν μας, τὴν ὁποίαν θὰ ὁρίση ὄχι μία τις Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀλλὰ Σύνοδος τῶν αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν τῆς Ὀρθοδοξίας. Τότε θὰ φανῆ ἐὰν τὸ ἰδικόν σας πιστεύω συμπίπτει μὲ τὸ πιστεύω τῆς Ὀρθοδοξίας. Μόνον οὔτω θὰ προαχθῆ ἡ ἰδέα τῆς Ἑνώσεως καὶ ὅτι διὰ ψευδοσυνεδρἰων τύπου Ρόδου, εἰς τὰ ὁποῖα ὅλοι παρουσιάζονται μὲ τὰ προσωπεῖα τοῦ χριστιανοῦ, ἀλλʼ ἀφαιρουμένων τῶν προσωπείων των, ἰδοὺ ἔντρομοι βλέπομεν τὰς δυσειδεῖς μορφὰς τῶν ἀρχαίων αἱρετικῶν Κηρίνθου, Μαρκίωνος, Ἀρείου, Μακεδονίου, Εὐτυχοῦς καὶ τόσων ἄλλων.

* * *


Ἀγαπητοί μας ἀναγνῶσται!

Μὲ παραβολικὸν λόγον θέλω νὰ κλείσω τὸ παρὸν ἄρθρον, ὅπερ εἶνε μία ἀσθενὴς ἔκφρασις λύπης καὶ ἀγανατκτήσεως τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ. Ὑποθέσατε ὅτι ὑπάρχει μία περικαλλὴς γυνή, ἥτις διὰ τὸ ὑπέροχον αὐτῆς κάλλος ἐποφθαλμιᾶται ὑπὸ τῶν γειτόνων αυτῆς, οἱ ὁποῖοι ποικίλας μηχανεύονται μηχανὰς διὰ νὰ συνάψουν σχέσεις μετʼ αὐτῆς. Ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, ὅστις λαμβάνει γνῶσιν τῶν προθέσεών των, τὶ θὰ κάμη; Θʼ ἀνοίξη τὴν θύραν τῆς οἰκίας του καὶ θὰ καλέση τοὺς ἐπιβούλους αὐτοὺς τῆς οἰκογενειακῆς του τιμῆς καὶ ὑπολήψεως εἰς συνεστίασιν καὶ στενοτέραν γνωριμίαν μετὰ τῆς συζύγου του; Ἀνὴρ ἀγαπῶν εἰλικρινῶς τὴν σύζυγόν του καὶ τρέμων μήπως τρίτος τις παρεισδύση εἰς τὰς σχέσεις των οὐδέποτε τοιαύτην πρᾶξιν ἀνοησίας θὰ διαπράξη. Διὰ τοὺς τοιούτους ἡ θύρα τῆς οἰκίας διὰ παντὸς θὰ εἶνε κλειστή. Καὶ ὄχι μόνον τοῦτο, ἀλλὰ καὶ θὰ ἐπιστήση εἰς τὴν γυναῖκά του νὰ ἀποφεύγη οἱανδήποτε μετʼ αὐτῶν σχέσιν. Ἀλλʼ ἐὰν ὑποθέσωμεν ὅτι ἐν γνώσει τῶν προθέσεων καὶ ἐκδηλώσεων τῶν ἐπιβούλων τούτων ἀνοίξη τὴν θύραν τῆς οἰκίας καὶ φέρη τὴν γυναῖκά του εἰς σχέσεις μετʼ αὐτῶν, τότε ὁ ἄφρων σύζυγος ἄς μὴ ἐκπλαγῆ ἐὰν αὔριον ἡ γυνὴ τὸν ἐγκαταλείψη καὶ ἀκολουθήση ἕνα ἐκ τῶν δῆθεν οἰκογενειακῶν φίλων, μετὰ τῶν ὁποίων χθὲς συνέτρωγον καὶ συνδιασκέδαζον. Ἐννοήσατε τὸν παραβολικὸν λόγον; Ὁλόκληρος ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ μία ἑκάστη ψυχὴ ὀρθοδόξου, εἶνε γυνὴ περικαλλής, «γυνὴ περιβεβλημένη τὸν ἥλιον». Ἐπίβουλοι αὐτῆς, οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ τὴν ἀποσπάσουν ἀπὸ τὴν ἀγκάλη τοῦ Νυμφίου καὶ νὰ μεταστρέψουν τὴν ἀγάπην της εἰς μῖσος κατʼ αὐτοῦ, εἶνε οἱ αἱρετικοί. Ὤ! καὶ τὶ δὲν μηχανεύονται διὰ νὰ τὴν ἀποσπάσουν. Ἔ! λοιπόν. Ὁ ἐπίσκοπος, ὅστις διʼ ἑκάστην ψυχὴν ὀρθόδοξον ἐπέχει τὴν θέσιν στοργικοῦ ἀνδρὸς μεριμνῶντος διὰ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, ὁ ἐπίσκοπος θὰ ἔλθη τώρα νʼ ἀνοίξη τὰς θύρας καὶ νὰ εἴπη εἰς ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἐχθροὺς καὶ ἐπιβούλους τῆς Ὀρθοδοξίας˙ Ὁρίστε! Περάσατε εἰς τὸν οἴκόν μου. Αὐτὸ θὰ κάμη; Θὰ γίνη λοιπόν, ἄς μᾶς ἐπιτραποῦν αἱ φράσεις, θὰ γίνη προαγωγὸς καὶ μαστρωπὸς τῶν ψυχῶν, τὰς ὁποίας ἐνεπιστεύθη εἰς αὐτὸν τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, εἰς πνευματικὴν πορνείαν καὶ μοιχείαν; Καὶ ἡ Ἐκκλησία μας θὰ καταντήση πνευματικὸν πορνεῖον, εἰς τὸ ὁποῖον τὴ ἀνοχῆ τῶν ποιμένων θὰ εἰσέρχεται πᾶς τις διὰ νὰ ἀσελγῆ ἐπὶ τῶν ἀθανάτων ψυχῶν; Ὦ ποιμένες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας! Ἐὰν δὲν θέλετε εἰς τὰ μέτωπά σας νὰ ἐγκολαφθῆ τὸ στίγμα τῆς ἀτιμίας, ἀναλογισθῆτε τίνων εἶσθε διάδοχοι, τίνας φρικτοὺς ὅρκους ἐδώκατε ἐνώπιον ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων, λάβετε τὰς ποιμαντορικάς σας ράβδους καὶ ὡς ἄλλοι Ἅγιοι Γεώργιοι καὶ Δημήτριοι θραύσατε τὰς κεφαλὰς τῶν δρακόντων τῶν ποικιλονύμων αἱρέσεων καὶ γνωρίσατε εἰς τὰ τέκνα σας ὅτι αὐτὸ ἐν τῆ Ρόδω συνέδριον εἶνε συνέδριον προβατοσχήμων λύκων τῶν ὁποίων οἱ ὁπαδοὶ εἶνε ἕτοιμοι νὰ ἐφορμήσουν εἰς τὰς μάνδρας τῶν Ὀρθοδόξων. Φύλακες ναί, προδόται οὐδέποτε. Ἡ εὐθύνη σας εἶνε τεραστία. Ἀφήσατέ τους νὰ συνεδριάζουν μόνοι τους ἵνα διὰ τῆς ἀποχῆς σας γίνη αἰσθητὴ εἰς τὸν ἑλληνικὸν λαὸν ἡ διαφορὰ Ὀρθοδοξίας καὶ αἱρέσεων. Ὑπάρχουν ἀρκετοὶ κοσμικοὶ κύριοι, οἱ ὁποῖοι δύνανται νὰ τοὺς φιλοξενήσουν καὶ συντροφεύσουν κατὰ τὴν τουριστικὴν ἐκδρομὴν εἰς τὴν ὡραίαν αὐτὴν νῆσον τῆς Ἑλλάδος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου