Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

Η ΑΜΦΙΘΥΜΙΑ 

 

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΓΟΡΤΥΝΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΑΦΕΛΕΙΣ,

ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΥΠΑΚΟΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ


Λέγει τὰ αὐτονόητα, 

ἀλλά ἀρνεῖται νὰ κάνει τὰ στοιχειώδη

Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος κ. Ἱερεμίας ἐντυπωσιάζει μὲ τὴν ἡμι-ορθόδοξη κατήχηση καὶ τὴν ἀντι-αιρετικὴ παραγωγὴ τῶν τελευταίων ἑβδομάδων. Ἔχει ἐπιδοθεῖ στὴ συγγραφὴ ἄρθρων-κηρυγμάτων(1), τὰ ὁποῖα ὅμως δὲν πείθουν γιὰ τὴν εἰλικρίνεια τῶν προθέσεών του, ἀλλὰ προέρχονται ἐκ τῆς σκοπιμότητος νὰ πείσει περὶ τῆς «ὀρθοδοξίας» του, τὴν ὁποία τραυμάτισε σοβαρότατα, ὅταν, φοβούμενος τὴν Πατριαρχικὴ «ράβδο», ἀπέσυρε τὴν ὑπογραφή του ἀπὸ τὴν «Ὁμολογία Πίστεως κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ», ὡσὰν μιὰ γραία πού, μὴ γνωρίζουσα γραφὴ καὶ ἀνάγνωση, ...ἀγνοοῦσε τί εἶχε ὑπογράψει!

Κατέστη τοῖς πᾶσι φανερὸ τότε, ὅτι ἡ ἀπόσυρση τῆς ὑπογραφῆς του ἔγινε διὰ νὰ μὴν πέσει στὴν δυσμένεια τοῦ αἱρετίζοντος Πατριάρχη! Γι’ αὐτὸ ὑπῆρξαν πολλὲς ἀντιδράσεις ἐναντίον του καί, ὅπως εἶχε γραφεῖ σὲ ἱστολόγιο, «μὲ τὴν ἀνάκλησί του ὁ κ. Ἱερεμίας Φούντας ἐξευτέλισε σφόδρα τὸν ἑαυτό του, προκειμένου νὰ καταπραΰνη» τὸν ἔνοικο «τοῦ Φαναρίου, ποὺ “ἄναψε καὶ φούντωσε” μὲ ὅσους ὑπέγραψαν τὴν Ὁμολογία Πίστεως!».


Μάλιστα τότε, ἀκόμα κι ἕνας συνάδελφός του, ὁ μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ, εἶχε γράψει κείμενο-κατηγορητήριο πρὸς τὸν κ. Ἱερεμία, σημειώνοντας ὅτι οἱ ἐναντιώσεις ὅσων ἐνοχλήθηκαν ἀπὸ  τὴν “Ὁμολογία Πίστεως” (καὶ οἱ ὕβρεις τοῦ Γόρτυνος κ. Ἱερεμία κατὰ τῶν ὑπογραψάντων) εἶναι ἀστήριχτες «δυστυχῶς ...καὶ προσχηματικαὶ ἐκ σκοπιμότητος ἢ ἰδιοτελείας ὁρμώμεναι»!


Ἔρχεται, λοιπόν, σήμερα, ὁ κ. Ἱερεμίας νὰ «ἀποδείξει» μὲ τὰ ἄρθρα του τὴν Ὀρθοδοξία του, α) ἔχοντας ξεχάσει, ὅσα τότε ἔγραψε καὶ β) ἀφήνοντας ἔξω ἀπὸ τὴν κριτική του τὸν ἡγέτη τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ πατριάρχη Βαρθολομαῖο!!!Θὰ τοῦ θυμίσουμε, λοιπόν, τί ἔγραφε τότε, καὶ θὰ περιμένουμε τὴν ἀπάντησή του, γιατὶ στὴν ἐποχὴ τῶν ἐσχάτων ποὺ βρισκόμαστε (ὅπως ὅλο καὶ περισσότεροι Πατέρες λένε, ἀλλὰ καὶ τὰ γεγονότα δείχνουν), πρέπει νὰ ἐμπιστευόμαστε μόνο ἀνθρώπους συνεπεῖς, τῶν ὁποίων οἱ λόγοι ἀκολουθοῦνται ἀπὸ πράξεις.


Ἀναδημοσιεύουμε, λοιπόν, κάποιες φράσεις ἀπὸ τὸ δακρύβρεκτο «Ἐγκύκλιο γράμμα» ποὺ ἀποτελεῖ τὴν πρώτη αἴτηση "συγνώμη" τοῦ Μητροπολίτη Γόρτυνος κ. Ἱερεμία ἀπὸ τὸν κ. Βαρθολομαῖο, ὁ ὁποῖος τὸν ἐπέπληξε ἐπειδὴ ὑπέγραψε τὴν "Ὁμολογία Πίστεως"  (amen).


Στὸ «Ἐγκύκλιο γράμμα» δικαιολογοῦσε στοὺς ἱερεῖς καὶ στοὺς μοναχοὺς τῆς Μητροπόλεως, πῶς, ἐξαπατηθείς, ὑπέγραψε τὴν «Ὁμολογία Πίστεως», νομίζοντας ὅτι δὲν στρέφεται «ἐναντίον Ἐκκλησιαστικῶν Ταγῶν καὶ μάλιστα ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου»!


Στὴ συνέχεια τοὺς πληροφοροῦσε ὅτι κάποιοι Ἱεράρχες τοῦ ἐξήγησαν ὅτι δὲν εἶναι «ἐκκλησιολογικὰ» σωστὸ δυό-τρεῖς Ἱερομόναχοι νὰ λαμβάνουν πρωτοβουλία γιὰ ὑπεράσπιση τῆς Πίστεως, τὴν στιγμὴ ποὺ ὑπάρχουν τόσοι καὶ τόσοι Ἐπίσκοποι, καὶ μάλιστα νὰ ζητοῦν «νὰ ὑπογράψουμε τὸ κείμενό τους ἐμεῖς οἱ Ἐπίσκοποι»! (σ.σ. Πόσο μεγάλη γνώμη ἔχουν γιὰ τὸν ἑαυτό τους, ὥστε, ἀντὶ νὰ ἐπαινέσουν τοὺς Ἱερομόναχους γιὰ τὴν ὑπὲρ τῆς Πίστεως ἐγρήγορση καὶ ἀγωνιστικότητα ποὺ ἐπέδειξαν, αὐτοὶ θεώρησαν ταπεινωτικὸ ποὺ τοὺς ξυπνοῦσαν ἀπὸ τὸν μακάριο ὕπνο τους! Ὁποία κατάπτωση συγχρόνων Ἐπισκόπων!).


Τοῦ εἶπαν δὲ οἱ Ἱεράρχες αὐτοί, συνεχίζει, καὶ τὰ ἑξῆς: «Ὅταν εἶναι ὁ καιρὸς νὰ κάνουμε ἀγῶνες γιὰ τὴν Πίστη, θὰ ἀποφασίσει ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ στὸ κέλευσμα Αὐτῆς θὰ ἀκολουθήσει κλῆρος καὶ λαός»!!!


Ἐξομολογεῖτο πρὸς τοὺς ἱερεῖς του, στὴ συνέχεια, ὅτι τὸν ἔκαναν ν’ ἀλλάξει γνώμη καὶ νὰ πάρει πίσω τὴν ὑπογραφή του, καὶ τα λόγια ποὺ εἶπε γι’ αὐτὸν ὁ Πατριάρχης: «Πῶς τό ἔκανε αὐτό ὁ Γόρτυνος, Καθηγητής Πανεπιστημίου αὐτός, πού πρέπει νά βλέπει μέ θεολογική εὐρύτητα τά πράγματα;»!!!


Ὅλα αὐτὰ τὸν ἔκαναν νὰ σκεφθεῖ: «Τί, λοιπόν; ἔλεγα μέσα μου. Ἐγὼ εἶμαι ὀρθόδοξος καὶ οἱ Μητροπολίτες Σπάρτης καὶ Ναυπάκτου..., Δρυϊνουπόλεως, Ὕδρας καὶ Φλωρίνης, γιὰ παράδειγμα, ποὺ δὲν ὑπέγραψαν, δὲν εἶναι ὀρθόδοξοι; Ἐγὼ εἶμαι ὀρθόδοξος καὶ οἱ Μητροπολίτες καὶ τόσοι-τόσοι ἄλλοι, ποὺ δὲν ὑπέγραψαν τὸ κείμενο αὐτό, δὲν εἶναι ὀρθόδοξοι; Στὴν συνείδησή μου ἡ σκέψη αὐτὴ μοῦ ἔφερε πραγματικὰ κρίση... Ὅταν δὲ ἔβλεπα τὰ Τίμια Πρόσωπα τῶν ἄλλων Ἀρχιερέων καὶ ἰδιαίτερα Αὐτὸν τὸν Ἀρχιεπίσκοπό μας κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ, ἔνοιωθα ἐντροπή..., γιατὶ ἐγὼ μὲ τὴν ὑπογραφή μου σὰν νὰ παρέστησα τὸν ἑαυτό μου ὀρθοδοξότερο ἀπὸ αὐτούς», καθὼς μάλιστα στὸν «χειροτονητήριο λόγο μου εἶχα ὑποσχεθεῖ..., τὰ ἀκριβῶς ἀντίθετα..., ὅτι σὲ ὅ,τι κάνω θὰ εἶμαι ἑνωμένος μὲ ὅλους τοὺς Ἱεράρχες καὶ δὲν θὰ προπορεύομαι στοὺς ἀγῶνες, γιὰ νὰ γίνομαι ἐγὼ μπροστάρης, ἀλλὰ θὰ ἀκολουθῶ»!Στὴ συνέχεια ἐξηγεῖ: «Ἐπρόκειτο νὰ ἔλθει στὴν Τρίπολη ὁ Πατριάρχης τοῦ Γένους μας Κος Κος ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ... Ἔτσι λοιπὸν καὶ ἐγὼ τὸν ἐκάλεσα ...νὰ ἔλθει καὶ στὴν Δημητσάνα μας, γιὰ νὰ μᾶς εὐλογήσει». Ὅμως, «ἡ ἀπάντηση τοῦ Πατριάρχου ἦταν ἀρνητική... καὶ αὐτὸ πιὰ μοῦ ἔγινε μεγαλύτερη ὀδύνη, γιατὶ ἔγινα ἐγὼ αἰτία νὰ στερηθεῖ ἡ Ἐπαρχία μου τῆς εὐλογίας ...τοῦ Πατριάρχου τοῦ Γένους μας κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ. Μετὰ πιὰ ἀπὸ αὐτὸ ...ἀπέστειλα fax στὸ Πατριαρχεῖο» καὶ ζητοῦσα «συγγνώμη ἀπὸ τὸν Πατριάρχη μας γιὰ τὴν πικρία ποὺ τοῦ ἐπροξένησα: “Παναγιώτατε, ...καταθέτω τόν ἑαυτόν μου μέ τήν μικράν του δύναμιν ὡς στρατιώτην Σας διά ὑπέρ τῆς πίστεως ἀγῶνες..., πρόθυμον εἰς τά κελεύσματά Σας μέχρι θυσίας. Οὐδέποτε ὅμως θέλω νά φαίνεται ὅτι προπορεύομαι ἐγώ μετ᾿ ἄλλων, δίχα καί ἐν ἀγνοίᾳ τῆς Κεφαλῆς τῶν Ὀρθοδόξων, τῆς Ὑμετέρας, λέγω, Παναγιότητος ἢ Ἱ. Συνόδου τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας μετὰ τοῦ Προέδρου Αὐτῆς, προσκυνητοῦ μοι καὶ πολυσεβάστου Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου”»!Αὐτὲς  τὶς πεποιθήσεις εἶχε ὁ κ. Ἱερεμίας τὸ 2009!
Τὰ δικά μας ἐρωτήματα, τώρα:


1) Ἀπὸ τότε, κ. Ἱερεμία, ὁ Οἰκουμενισμὸς μὲ μπροστάρη τὸν κ. Βαρθολομαῖο καὶ τὸν κ. Ζηζιούλα, καλπάζει καὶ ἔχει παραλύσει τὰ ὀρθόδοξα ἀντανακλαστικὰ τῶν πιστῶν ἕως ἐξαφανίσεως.


Οἱ συμπροσευχὲς μὲ τοὺς αἱρετικοὺς πραγματοποιοῦνται ἀνεξέλεγκτα καὶ μὲ ἕνα ἰλιγγιώδη πλέον ρυθμό· οἱ αἱρετικὲς θεωρίες τοῦ κ. Ζηζιούλα, τοῦ κ. Ἰγνάτιου Δημητριάδος καὶ τῆς Ἀκαδημίας Βόλου ἐξαπλώνονται· ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν τοῦ Βόλου, ὅπου διδάσκεται καὶ προωθεῖται ἡ Μεταπατερικὴ Θεολογία (τῆς ὁποίας ἰσχυρίζεσθε ὅτι εἶστε πολέμιος), στηρίζονται καὶ ἐπιβραβεύονται ἀπὸ τὸν Πατριάρχη σας καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ Οἰκουμενιστὲς τοῦ Φαναρίου.


Ὁ μητροπολίτης Μεσσηνίας, τοῦ ὁποίου τὶς αἱρετικὲς θέσεις περὶ «διηρημένης Ἐκκλησίας» καυτηριάζετε σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ τελευταῖα ἄρθρα σας, ἂν καὶ εἶχε παραιτηθεῖ, ἐξελέγη καὶ πάλι ἀπὸ τὴν Σύνοδο νὰ μᾶς ἐκπροσωπήσει στὸ Π.Σ.Ε. Δηλαδή, ὅπως καταδεικνύουν τὰ γεγονότα, ἐκεῖ στὴ Σύνοδο ὅλα λειτουργοῦν σὰν μιὰ παιδικὴ χαρά· τὸ 2010 ὁ Μεσσηνίας κατηγορηθεὶς ἐπὶ αἱρέσει, εἶχε ἀπειλήσει μὲ παραίτηση, ἀλλὰ ἡ «σεβάσμια» καὶ «Ἱερὰ» Σύνοδος δὲν εἶχε κάνει δεκτὴ τὴν παραίτησή του! Τὸ 2011 ὁ Μεσσηνίας ἀναγκάζεται σὲ «τελεσίδικη» παραίτηση, λόγῳ τοῦ σάλου ποὺ προκαλοῦσαν οἱ συνεχιζόμενες ἄστοχες καὶ ἀντορθόδοξες πράξεις καὶ λόγοι του, καὶ σεῖς οἱ φύλακες τῆς Πίστεως, ποὺ τάχα θὰ ἀγωνιζόσαστε ὑπὲρ αὐτῆς, τὸν ἐπαναφέρετε, ὡσὰν νὰ μὴν εἶχε ἐκφράσει αἱρετικὲς θέσεις, ὡσὰν νὰ μὴν πιστεύει αὐτὲς τὶς αἱρετικὲς θέσεις ὡς καὶ σήμερα!


Τὸ ὅτι αἱρετίζει τὸ ἔχετε γράψει κι ἐσεῖς: Καὶ μόνο ἂν ποῦμε, γράψατε, (πόσο μᾶλλον ἂν αὐτὸ τὸ διδάξουμε κιόλας) πὼς ἡ Ἐκκλησία εἶναι διηρημένη εἶναι «μεγάλο λάθος καὶ αἵρεση αὐτό, ἂν τὸ ποῦμε»! Ὁ κ. Σαββᾶτος, ὅμως, καὶ τὸ ἔγγραψε, καὶ τὸ ὑποστήριξε, καὶ λοιδόρησε τὴν ΦΕΚΦ, καὶ ὕβρισε τὸν καθηγητὴ Τσελεγγίδη καὶ τὸν μητροπολίτη Κυθήρων Σεραφεὶμ ποὺ τοῦ ὑποδείξαμε τὴν αἵρεσή του! Καὶ οἱ συνάδελφοί σας κι ἐσεῖς προσωπικά, ἀνέχεστε στὸ σῶμα τῆς Ἱεραρχίας ἕναν ἀμετανοήτως κηρύττοντα τὴν πλάνη, ἐπίσκοπο!


Καταλαβαίνουμε, βεβαίως, γιατὶ γίνονται ὅλα αὐτά· γιατὶ ὁ «πατερούλης» τοῦ Φαναρίου, σᾶς τὸ ἐπέβαλε! Ὅλα αὐτὰ γίνονται ὑπὸ τὰ «προστατευτικὰ» ὄμματα τοῦ Πατριάρχη καὶ ὑπὸ τὴν σκέπη του· τοῦ Πατριάρχη ποὺ δὲν δίστασε, πρὶν λίγες μέρες στὴν Κοζάνη, νὰ ἀποκαλέσει τὸν θεωρητικὸν τῆς αἱρετικῆς «βαπτισματικῆς θεολογίας» καὶ γενικὰ τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ κ. Ζηζιούλα, ὡς «τὸν στιβαρὸν θεολογικὸν βραχίονα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας»!


Ἡ πεποίθησή σας, λοιπόν, τὴν ὁποία τὸ 2009 μᾶς μεταφέρατε, ἦταν: «Ὅταν εἶναι ὁ καιρὸς νὰ κάνουμε ἀγῶνες γιὰ τὴν Πίστη, θὰ τὰ ἀποφασίσει ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ στὸ κέλευσμα Αὐτῆς θὰ ἀκολουθήσει κλῆρος καὶ λαός».


Αὐτὰ λοιπόν, τὰ ἐκθεμελιωτικὰ τῆς Πίστεως ποὺ συμβαίνουν δὲν εἶναι ἀρκετὰ γιὰ νὰ ἀποφασίσει τὸ ὑγιὲς μέρος τῶν μητροπολιτῶν τῆς Ἱεραρχίας τὸν ὑπὲρ τῆς Πίστεως ἀγῶνα; Ἐσᾶς προσωπικὰ δὲν σᾶς κάνουν νὰ ἀγανακτεῖτε γιὰ τὴν προδοσία τῆς Πίστεως ποὺ συντελεῖται ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς Ἀρχιερεῖς, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἐσεῖς (τί εἰρωνεία!) περιμένετε νὰ ἀγωνιστοῦν ὑπὲρ τῆς Πίστεως;


Βλέπετε, ἄραγε, νὰ ἀντιδρᾶ σὲ κάποιο ἀπὸ τὰ θέματα Πίστεως ἡ Ἱεραρχία; Μήπως ἀντίδραση θεωρεῖτε τὴν προϋπάντηση τοῦ Πατριάρχη ἀπὸ 30 μητροπολίτες, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἦσαν καὶ κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἐγκωμιάζατε, ὅπως ὁ λόγιος ἐπίσκοπος Ναυπάκτου, ὁ Φλωρίνης κ. ἄ., ποὺ ὑποδέχτηκαν καὶ λιβανίζουν τὸν Πατριάρχη καὶ τὸν «στιβαρὸν θεολογικὸν βραχίονά» του κ. Ζηζιούλα; Ἢ μήπως, ἀλήθεια, βλέπετε τὸν Πατριάρχη νὰ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία;


Τέτοιες συμπεριφορές, σεβασμιώτατε, μόνο σὲ σχιζοφρένεια μποροῦν νὰ ὁδηγήσουν τοὺς πιστούς· δηλαδὴ κατὰ τὸ κοινῶς λεγόμενο, στὸ τέλος «θὰ μᾶς τρελλάνετε» μὲ τὰ καμώματά σας. Εἶναι αὐτὴ συμπεριφορὰ σοβαρῶν ἐπισκόπων εἰς τύπον καὶ τόπον Χριστοῦ, ποὺ θέλουν μάλιστα νὰ ἐμφανίζονται καὶ ὡς ἀγωνιστὲς καὶ οἱ μόνοι ἁρμόδιοι νὰ ἀφυπνίσουν τὸ ποίμνιο ποὺ τοὺς ἐμπιστεύθηκε ὁ Χριστός;


Δυστυχῶς, κ. καθηγητά, μητροπολίτα κ. Ἱερεμία Φούντα, πολλοὶ ἀπ’ αὐτοὺς τοὺς Ἀρχιερεῖς ἀποτελοῦν τοὺς λύκους, ποὺ τάχα φυλᾶνε τὰ πρόβατα! Γιὰ σκεφθεῖτε μήπως κι ἐσεῖς συναριθμεῖστε σ’ αὐτούς. Ἐσεῖς, ποὺ ἐνῶ γνωρίζατε ἀπὸ χρόνων πολλῶν τὴν αἱρετίζουσα συμπεριφορὰ τοῦ Πατριάρχη, τοῦ ὑποσχεθήκατε ὅτι παραδίδετε «τὸν ἑαυτόν σας μέχρι θυσίας... ὡς πρόθυμον στρατιώτην δι’ ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς πίστεως... στὰ κελεύσματά» καὶ ὑπὸ τὰς διαταγάς, (ποιοῦ;) τοῦ οἰκουμενιστῆ πατριάρχη. Ἐσεῖς, ποὺ ἐσχάτως, χωρὶς νὰ ἀνασκευάσετε ὅσα ἔχετε πεῖ καὶ κάνει, χωρὶς νὰ μετανοήσετε, πράττετε τὸ εὔκολο: μιλᾶτε, χρησιμοποιώντας θεωρητικὰ «εὐσεβείας» ἐπίχρισμα γι’ αὐτὰ ποὺ στὴν πράξη δὲν κάνετε!2)  Τότε, δηλώνατε στὸ «Ἐγκύκλιο γράμμα» σας, πὼς δὲν θεωρούσατε τὸν ἑαυτό σας ἱκανὸ νὰ δρᾶ ξεχωριστὰ ἀπὸ τοὺς ἄλλους συνεπισκόπους σας. Δὲν ἀντέχατε τὸ γεγονός, ἐσεῖς νὰ ἀγωνίζεστε ὑπὲρ τῆς Πίστεως, στενοχωρώντας «τά Τίμια Πρόσωπα τῶν ἄλλων Ἀρχιερέων», δηλαδὴ ἐκείνους ποὺ δὲν ἀγωνίζονταν ὑπὲρ τῆς Πίστεως! Καὶ λέγατε πὼς γι’ αὐτὸ «ἔνοιωθα ἐντροπή»(!), ἔνοιωθα «σὰν νὰ διαχωρίζομαι ἀπὸ ὅλους αὐτούς»! Ὅτι ἔτσι διαχωριζόσαστε ἀπὸ τὸν Χριστό, τὸ νοιώσατε ποτέ, σεβασμιώτατε; Πάντως, λίγες φορὲς στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία, ἕνας ἐπίσκοπος ἐκδηλώνει αἰσθήματα ντροπή, ἐπειδὴ ὑποστήριξε τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη!


Ἀλλὰ ἂς δοῦμε πόσο σταθερὸς καὶ συνεπὴς εἶστε στὶς ἀπόψεις σας, σεβασμιώτατε. Μιὰ φορὰ προδώσατε τὶς ἀπόψεις σας (κατὰ τὰ λεγόμενά σας) τότε, τὸ 2009, καὶ γίνατε «μπροστάρης» ὑπογράφοντας τὴν «Ὁμολογία»! Μετὰ μετανοιώσατε γι’ αὐτὸ καὶ ἀποσύρατε τὴν ὑπογραφή σας. Καὶ τώρα, πάλι γινήκατε «μπροστάρης» μὲ τὴν ἀρθρογραφία σας, καυτηριάζοντας ἔμμεσα τοὺς Οἰκουμενιστὲς καὶ τοὺς μεταπατερικοὺς θεολόγους καὶ κατηγορώντας ἐκ νέου τὸν ὑποστηρίζοντα τὴν αἵρεση περὶ «διηρημένης» Ἐκκλησίας κ. Σαββᾶτο καὶ τὸν κ. Ἰγνάτιο Γεωργακόπουλο, τὸν στυλοβάτη τῆς μετα-πατερικῆς θεολογίας!


Νὰ περιμένουμε, σεβασμιώτατε, πὼς αὔριο θὰ ἀλλάξετε καὶ πάλι, ἂν ὁ ψυχικὸς σας κόσμος βρεθεῖ σὲ ἄλλη ψυχικὴ κατάσταση; Ἢ μήπως νὰ περιμένουμε ὅτι θὰ τολμήσετε νὰ πολεμήσετε τὴν κεφαλὴ τῆς αἱρέσεως, τὸν κ. Βαρθολομαῖο;


Μακάρι νὰ γινόταν κάτι τέτοιο. Τότε χαρὰ ἐν τῷ οὐρανῷ! Πῶς εἶναι δυνατόν, ὅμως, νὰ προχωρήσετε σὲ κάτι τόσο γενναῖο ἐσεῖς, κ. Ἱερεμία Φούντα; Ἐσεῖς ποὺ κολακεύοντας αἰσχρὰ τὸν αἱρετίζοντα Πατριάρχη, καὶ χρησιμοποιώντας κριτήριο νηπίου (ἐσεῖς ὁ πανεπιστημιακὸς δάσκαλος!) δώσατε πιστοποιητικὸ Ὀρθοδοξίας στὸν κ. Βαρθολομαῖο Ἀρχοντώνη, μὲ μόνο κριτήριο τὸ ὅτι γονάτισε στὸν τάφο τοῦ γέροντος Παϊσίου!!!


Γράψατε στὸ ἴδιο ὡς ἄνω «Ἐγκύκλιο γράμμα» πρὸς τοὺς ἱερεῖς σας τὸ ἑξῆς φοβερὸ καὶ ἀμίμητο: «Τώρα συγκρίνετε καὶ πεῖτε μου: Ποιός εἶναι ὀρθόδοξος; ...Μερικοὶ τάχα ἀγωνιστὲς (σ.σ. ἐννοεῖ ὅσους τὸν κατηγόρησαν ἐπειδὴ ὑποτάχτηκε στὸν Πατριάρχη καὶ πῆρε πίσω τὴν ὑπογραφή του) ποὺ δὲν ἔχουν νοῦν καθαρὸ γιὰ νὰ δοῦν τοὺς ἁγίους..., ἢ ὁ Πατριάρχης μας, πού, ὅπως τὸ βλέπουμε σὲ φωτογραφία, κάνει γονατιστὸς Τρισάγιο στὸν Τάφο τοῦ πατρὸς Παϊσίου;!»!!!


Ἔλεος πιά, κ. Φούντα! Καὶ ἡ κολακεία, καὶ ἡ προπαγάνδα, καὶ ἡ ὑποτίμηση τῆς νοημοσύνης τῶν ποιμνίων σας ἔχουν καὶ τὰ ὅριά τους!»Θεσσαλονίκη, 11 Ἰουλίου 2012
«τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Εὐφημίας
ἥτις λίαν εὔφρανε τοὺς ὀρθοδόξους, καὶ κατῄσχυνε τοὺς κακοδόξους,
κυρώσασα θαυμαστῶς, ἃ οἱ τότε Πατέρες καλῶς ἐδογμάτισαν»,
καὶ οἱ σύγχρονοι “πατέρες” κακῶς καταλύουσι!


«ΦΙΛΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΝΩΣΙΣ “ΚΟΣΜΑΣ ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ”

__________________________________________


(1) Ἀναφερόμαστε σὲ τελευταῖα ἄρθρα του, ὅπως Ι) «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας εἶναι Ἀποστολικὴ γιατὶ εἶναι Πατερική. Πατερικὴ καὶ ὄχι μεταπατερική!», «Ἀθεολόγητος καί βλάσφημος ὁ λόγος, μεγαλοσχήμου κληρικοῦ, ὁ ὁποῖος ὀνόμασε τὸν Πάπα “ἁγιώτατο”!...», ΙΙ) «Ἡ ἀληθινὴ Ἐκκλησία, εἶναι ΜΙΑ. Καὶ αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία εἶναι ΜΟΝΟΝ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία», ΙΙΙ) «Μία ἡ πραγματικὴ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ», IV) «Λανθασμένη ἡ ἔκφραση “διηρημένη Ἐκκλησία”. Ὄχι ἕνωση μὲ τοὺς Ρωμαιοκαθολικοὺς χωρὶς τὴ μετάνοιά τους» κ. ἄ.

17 σχόλια:

 1. Τι σχολια να κανη κανεις;;;;;;

  Ολοι ιδιοι οι ""ακραιφνεις"" αντι-οικουμενισταραδες, λογια λογια αδελφοι Φλαμιαταιοι, χαλατε το μελανι σας αλλα & την φαια ουσια σας ολα εις ματην κατι σαν τους ""μνημονιακους"" που φαινονται ""αντιμνημονιακοι η σαν τους αντιμνημονιακους που ειναι ""μνημονιακοι"" Ελεος Κυριε, Ελεος & το νεα ημερολογιο ειναι γεματο απο δαυτους.!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ενώ το Παλαιό είναι άδειο από δαύτους, αγαπητέ του Παλαιού!

   ΙΚ

   Διαγραφή
 2. Μα, είναι γνωστός ο Σεβασμιώτατος, ως "κολοτούμπας" και ως μη γνωρίζουν που βάζει την υπογραφή του.

  Αλλά εκείνο το αναφερόμενο, ως ο "ψυχικός κόσμος" και η "ψυχική κατάσταση" τα λέει όλα.

  ΙΚ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Επιβαλλόμενη κριτική στο μητροπολίτη Ιερεμία που με τα καμώματά του έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο σώμα των πιστών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Απορώ με τη συλλογιστική του μητροπολίτη Ιερεμία:αποτελεί τεκμήριο ορθόδοξης συμπεριφοράς η τέλεση τρισαγίου στον τάφο του γέροντα Παισίου απ τη μεριά του οικουμενιστή πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως;Άπ αυτό το γεγονός κρίνεται η Ορθοδοξία κάποιου κληρικού;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Το ανέκδοτο της ημέρας!Ο ψυχάκιας Τελεβάντος κατηγορεί το Μελέτιο για ψυχοπαθολογική προσωπικότητα!Είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Τουλάχιστον ο Φλωρίνης δε γελοιοποιήθηκε όπως ο Φούντας υπογράφοντας στην αρχή και ανακαλώντας μετά την υπογραφή του.Αυτό βέβαια δεν τον απαλλάσσει απ την απαράδεκτη σιωπή του σε τόσα φλέγοντα θέματα.Είναι πάντως να λυπάται κανείς με κάποια πνευματικά παιδιά του π.Αυγουστίνου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Hλίθιο γουρούνι Τελεβάντο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ο τελεβαντος εχει γινει μαστιγα . κ. τελεβαντε σου συνιστω να διαβαζεις την ευχη ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ διοτι εχεις δαιμονισθει. δεν εχεις καταλληλο πνευματικο αν και εισαι θεολογος η μαλλον σκοτολογος. σταματησε για λιγο εισαι αγαμος και χασομερης η εχεις συνεργατες............... π χρυσοστομος. καρυαι ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Κάθε μέρα τα ίδια, ποιον Μελέτιο πάλι, τον μακαριστό Νικοπόλεως ή τον αρχιμ. Μ.Β.; Και ποιος άλλος έχει σειρά να τον στολίσει, να τον λούσει, να τον εκβιάσει, να τον απειλήσει, να τον εκφοβίσει, να τον ειρωνευτεί, να τον θάψει, να τον διασύρει, να τον συκοφαντήσει επί αιρέσει, να ... να ... να...

  ΔΕΝ θα με κάνετε πάλι να επισκεφτώ το ιστολόγιό του γιατί έχω κάποια ηλικία και όποτε το επισκέπτομαι ανεβαίνει η πίεση για 3 τουλάχιστον μέρες από την αγανάκτηση και την οργή!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Είναι αηδιαστικές οι συκοφαντίες του Τελεβαντου εναντιον των καλών πατέρων και αδελφών μας, όπως εναντίον του π. Μελέτιου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. κ.τσολογιαννη ο κριτις και υποκριτις τελεβαντος τα εβαλε με τον Μητροπολιτη μεξικουΑΘΗΝΑΓΟΡΑ οτι ασχολειται μετις μπιζνες και οχι με την ιεραποστολη. πρεπεςι νατο σχολιασετε ωστε να γνωριζουμε που πανε το υστερημα μας στην ιεραποστολη η στις μπιζνεςΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΗΘΙΚΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣΑΙΚ ΤΣΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΝΑ ΤΟ ΝΑΓΑΓΗΣ ΣΕ ΜΕΙΖΟΝ ΘΕΜΑ π χρυσοστομος καρυαι ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Απογοητευμένος12 Ιουλίου 2012 - 1:56 μ.μ.

  Πολύ καλά έγραψε προγενέστερος αδελφός, χαλάτε το μελάνι σας οι του Φλαμιάτου κλπ. Πρέπει να φοβόμαστε πλέον όχι τους Οικουμενιστές, αυτούς τους γνωρίζουμε καλά αλλά τους αντιοικουμενιστές. Αυτοί τελικά είναι οι προβατόσχημοι λύκοι που παριστάνουν τους ορθοδόξους ποιμένες και μας έχουν εγκλωβισμένους στην αίρεση. Προβατόσχημοι είναι κι αυτοί που κρατούν αδελφούς του παλαιού μέσα στα σχίσματα και στις διαιρέσεις. Ο Θεός βοηθός αδελφοί, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.....Ας αποτειχισθούμε από την αίρεση και τα σχίσματα κι έχει ο Θεός θα δώσει λύση. Κουραστήκαμε πιά να ακούμε τα ίδια και τα ίδια και να μην ιδρώνει κανενός το αυτί. Είναι η ώρα να μιλήσει ο Θεός σε τέτοια σύγχυση που επικρατεί!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Αδελφε Νεοημερολογιτη ΙΚ,
  ΤΟ πατριον δεν ειναι γεματο απο Οικουμενιστας που το παιζουν αντιοικουμενισται, εμεις συνεχισαμε σε οτι βρηκαμε απο τους παπαπουδες-γιαγιαδες, & εμμενουμε σαυτο, τωρα γιατι οι Νεοορθοδοξοι
  μορφωμενοι της Κρατουσης Εκλησσιας δεχτηκαν ολα αυτα, εγω δεν μπορω να ξερω, παντος εμεις παραμειναμε σαυτην την ακαινοτομητο Εκλησσια που Υπηρξε υπηρχε υπαρχη & θα υπαρξη εις τον Αιωνα του Κυριου κτλ κτλ, δεν ειμαι δε & κανενας θεολογος για να μπορω να σας πω περισσοτερα.
  Ευλογειτε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αδελφέ Παλαιοημερολογίτη:

   Και εμείς συνεχίζουμε σε ότι βρήκαμε από τους παπούδες και τις γιαγιάδες μας, αλλά βάλαμε και το μυαλό μας να δουλέψει λιγάκι (όπως μας προτρέπει ο Μ. Βασίλειος), για να δούμε αν όλα αυτά που παραλάβαμε είναι ορθά ή υπάρχουν και λάθη. Και εκεί βρήκαμε, ότι οι παπούδες και οι γιαγιάδες μας είχαν φθάσει σε σημείο να τροποποιούν τις θέσεις των ουρανίων σωμάτων! Άλλαζαν τις θέσεις του Ήλιου και της Σελήνης, γιατί, λέει, κάποια βιβλία και κάποιοι Πίνακες, έτσι έλεγαν.

   Ψάξαμε λοιπόν αυτά τα βιβλία και τους Πίνακες, που ακολουθούσαμε και βρήκαμε, ότι δεν δημιουργήθηκαν από Συνόδους, αλλά δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες των πιστών, από ευσεβείς χριστιανούς, πριν από αιώνες. Έκτοτε αυτοί οι Πίνακες τροποποιήθηκαν αρκετές φορές, όχι από την Εκκλησία.

   Όταν λοιπόν αποφασίσαμε για έκτη ή έβδομη φορά να τους διορθώσουμε πέσατε εσείς, οι υποτίθεται τηρητές της Παράδοσης, να μας φάτε, λέγοντάς μας να μη μετακινούμε τα σύνορα, που μας έβαλαν οι Πατέρες. Αλλά, εμείς διερωτώμεθα, ποια είναι αυτά τα σύνορα, ποιοί Πατέρες τα έβαλαν και γιατί δεν έσκασε ρουθούνι, όταν στο παρελθόν άλλαξαν πέντε φορές.

   Και όλα αυτά που λέμε, δεν αφορούν τη θεολογία, αλλά την κοινή λογική, που πρέπει να την γυμνάζουμε (πάντα κατά τον Μ. Βα;σίλειο), γιατί διαφορετικά θα παραμείνουμε εσαεί "νήπιοι ταις φρεσίν".

   ΙΚ

   Διαγραφή
 14. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Παρακαλώ πολύ θα ήθελα να μου απαντήσει κάποιος το εξής ερώτημα:Άκουσα στο ράδιο μιά εκπομπή σχετική με τις αιρέσεις και τόνιζε πως αιρέσεις εντός εκκλησίας υπήρχαν πάντα και πως η αγάπη ελπίζει,η αγάπη υπομένει,η αγάπη δεν ζητεί τα εαυτοίς,γιαυτό η εκκλησία τα αντιμετοπίζει με αγάπη όλα αυτά και ανοχή και δεν ανησυχεί,επειδή η αγάπη θυσιάζεται λέει προς το συμφέρον του πλησίον.όταν όμως ο άλλος αποθρασύνεται και αυτοί επροχώρησαν αρκετά και μοιράζουν φυλάδια από ό,τι έμαθα,ποίο είναι το συμφέρον του πλησίον παρακαλώ πολύ,να φτάσουμε να μας διώξουν αυτοί από την εκκλησία και να μείνουν εκείνοι μέσα?Κατά τα άλλα τα άλλα έθνη παρέμειναν στις ομολογίες τους ενώ άλλους άσχετους από το πουθενά Ο Χριστός στους συνάζει στο ποίμνιό του χωρίς ιεραποστολικές επαφές και δείπνα.Από την άλλη μας μπέρδεψαν με την αλήθεια αν είναι δυνατόν δηλαδή!Έχουμε το Πατριάρχη να δωρίζει Κοράνια και να ονομάζει ιερά και άγια.Ανοίγω να δω ποιε΄ς είναι οι αρχές αυτής της θρησκείας και αρχίζει μετην φράση ΄ενας είναι ο Θεός Ο Μωάμεθ και κανείς άλλος θεός δεν υπάρχει.Πείτε μου αν αυτό δεν είναι βλασφημεία κατά Του Θεού και θέλουν να ευλαβούμαστε αυτόν?Ωραία να υπομένουμε και να προσευχόμαστε γιαυτόν.Αυτοί προχωρούν όμως.Αν ρωτήσεις έναν Ινδουιστή,έναν Μουσουλμάνο,έναν βουδιστή,ποιε΄ς είναι οι αρχ΄ες της θρησκείας σου,θα σου πει αμέσως.Εμείς γιατί να υπάχει αυτή η κρυψίνιους θεώρηση,που είναι αλήθεια αυτά που διαβάζουμε στο ευαγγέλιο αλλά και δε είναι και αλήθεια.Και θ΄ελουμε ναρθουν στην πίστη μας τα άλλα έθνη με αυτό το συνοθύλευμα του ότι η Ορθοδοξία και είναι η μόνη αλήθεια αλλά και δεν είναι.Δεν είναι σοβαρές κινήσεις αυτές.Αν πάμε να μιλήσουμε,μας λεν να κάνουμε υπακοή στους επισκόπους μας.Ποιό είναι το κέρδος από όλα αυτά?Αποπροσανατολισμός,διχασμός,σκανδαλισμός.Νομίζω και Σύνοδοι και Κανόνες να μην υπήρχαν μόνη της η Αγία Γραφή ήταν ικανή να δείξει την αλήθεια.Φωνάζουν και λεν να μην είμαστε ζηλωτές της πίστης διότι είναι εκ δεξιών πλάνη του δαίμονα λενε .Τότε γιατι στην Αποκάλυψη μας λέει πως αν δεν είσαι θερμός τη πίστη και είσαι χλιαρός θα σε εμμεσω?Πείτε μου σείς που γνωρίζετε τα πολλά,πως πρέπει τέλος πάντων να είναι ο χριστιανός για να αρέσει στο Θεό?Θα τρελαθούμε τελείως?Θέλουμε να συμβουλέψουμε τα παιδιά μας και δεν μπορούμε?΄Ερχονται τα παιδιά μας και μας λεν κάτι μπαρούφες που τους λενε οι θεολόγοι τους και μας λενε πως αφού το είπε ο τάδε θεολόγος είναι σωστό.Τελικά ειμαστε τελείως αποτυχημένοι ,όχι μόνον σαν κράτος αλλά και στην πίστη μας?Βάζουμε Χ σε ό,τι μας παρεδώθη από τους προγονους μας και όταν σκανδαλιζόμαστε σου λεν δεν υπάρχει σκάνδαλο?Δεν υπάρχει μιά γραμμή τέλος πάντων,τι θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές?θα αφήσουμε να αιωρούνται μόνον απόψεις διαφόρων και να ανακατεύονται με την παραδιδομένη αλήθεια των Πατέρων μας?Δεν το καταλαβαίνω αυτό.Ποιά ωφέλεια βγαίνει ,έναν αιώνα τώρα να έχουν κολαστεί ψυχές και ψυχές με τα ανακατενα ψεύδη με αλήθειες και με το σκεπτικό πως στεφάνια περιμένουν τους χριστιανούς που υπομένουν μεσα στην εκκλησία,ενώ από την άλλη χάνονται τόσες ψυχές.Στην πλάτη του άλλου περιμένεις να πετύχεις αρετή?Είναι φοβερό δηλαδή να διχάζεται ο κόσμος.'Αλλα διαβάζουμε ,άλλα μας λένε?και από την άλλη μας καθησυχάζουν να μην ανησυχούμε.Είμαστε σοβαροί και θέλουμε να φέρουμε στην πίστη άλλους λαούς με τα ψέμματα και με κοσμικά κριτήρια?Θα απωλεστούν και αυτοί και όλοι εμείς ,όλοι στον Άδη με αυτά τα καμώματα και τα επιπόλαια τερτίπια.Τι να πούμε πιά άλλο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου