Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝ νὰ παύση ἡ ἐξάρτηση τοῦ ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝ

νὰ παύση ἡ ἐξάρτηση τοῦ ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ ΠατριαρχεῖοἘκτὸς τῶν ἐθνικῶν λόγων, ἐξ αἰτίας τῶν ὁποίων ὁ ἀπόδημος Ἑλληνισμὸς τῆς Ἀμερικῆς καὶ Αὐστραλίας πρέπει νὰ παύσῃ νὰ ἐξαρτᾶται ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὑπάρχουν καὶ θρησκευτικοὶ λόγοι, οἱ ἐξῆς:

α´) Ἀτομα ἀνίκανα και ἐπικίνδυνα χειροτονοῦνται ἱερεῖς και ἀρχιερεῖς

Ἄτομα γνωστὰ εἰς τὴν Ἑλλάδα διὰ τὴν φαυλότητα καὶ ἀνικανότητά των, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ χειροτονηθοῦν ἱερεῖς καὶ ἀρχιερεῖς, καταφεύγουν εἰς τὸν ἀπόδημο Ἑλληνισμό, ἀνεξελέγκτως χειροτονοῦνται καὶ ἐγκαθίστανται εἰς Ἐνορίας καὶ Ἐπισκοπάς, καὶ ἔκπληκτοι οἱ ἐδῶ Ἕλληνες πληροφοροῦνται τὴν τοποθέτησί των ἐκεῖ ὅπου θὰ ἔπρεπε νὰ τοποθετηθοῦν οἱ ἄριστοι τῶν κληρικῶν. Ἐνορίες μὲ χιλιάδες ἀποδήμων Ἑλλήνων διοικοῦνται πνευματικῶς ἀπὸ ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ὄχι ἐπίσκοποι, ὄχι πρεσβύτεροι, ὄχι διάκονοι, ἀλλὰ προσκλαίοντες εἰς τὰ προπύλαια τῶν Ναῶν θὰ ἔπρεπε νὰ στέκωνται. Ὄχι λίγοι ἀπὸ αὐτοὺς σὲ ἡμέρες, κατὰ τὶς ὁποῖες ἡ Πατρίδα μας διεξῆγε τὸν ὑπὲρ πάντων ἀγῶνα, αὐτοὶ βρῆκαν ἀσφαλὲς καταφύγιο τῆς ἀνανδρίας των στὶς ξένες χῶρες καὶ ἀφοῦ ἔγιναν φυγάδες καὶ λιποτάκτες παρουσιάζονται τώρα ἀπὸ τῆς ὡραίας πύλης νὰ εὐλογοῦν τοὺς Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι καὶ ἐπιστρατεύθησαν καὶ ἐπολέμησαν καὶ προεκινδύνευσαν ὑπὲρ Πατρίδος. Δὲν ἀποκλείεται δὲ οἱ ἀπάτριδες αὐτοὶ νʼ ἀποκαλοῦν… ἀναρχικοὺς τοὺς ᾕρωες τῆς Πατρίδος. Ὁποία θρασύτης βραβευμένη μὲ καλυμμαύχια, μὲ σταυροὺς καὶ ἐγκόλπια! Ἀνάξια πρόσωπα ἔχουν εἰσχωρήσει στὶς τάξεις τοῦ ἀποδήμου κλήρου. Καὶ τοῦτο διότι διαφεύγουν τὸν ἔλεγχο τῆς Ἑλλάδος.


β´) Ἡ Μασονία ὀργιάζει στὶς ἑλληνικὲς κοινότητες καὶ ὁ πατριάρχης καὶ οἱ ἐπίσκοποι ἔχουν στενὲς σχέσεις μ᾽ αὐτήν!Τούτων ἐπίσημοι ἐκπρξεβρακ. οι ηρωες ιντόσωποι διατελοῦν εἰς τρυφερὰς σχέσεις μὲ ἐπισκόπους καὶ ἀρχιεπισκόπους καὶ καταλαμβάνουν θέσεις ἐπιτρόπων καὶ ἄλλων ἐκκλησιαστικῶν ὑπηρεσιῶν. Μασόνοι σύμβουλοι Ἐκκλησίας! Ὑπὸ τὴν ἐπήρειαν τούτων ναοὶ τῆς Ὀρθοδοξίας ἔχουν ἐκκοσμικευθῆ. Ἐντὸς αὐτῶν ἀκούονται ψαλμωδίαι καὶ ὕμνοι πρὸς τὸν ἐν Τριάδι Θεό, ταυτοχρόνως ὅμως εἰς τὶς αἴθουσες κάτω ἀπὸ τοὺς ναούς ἤ παραπλεύρως αὐτῶν ζεύγη ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν ὑπὸ τοὺς ἤχους ἐξωφρενικῆς μουσικῆς χορεύουν τοὺς πλέον ἀνηθίκους χοροὺς τῇ ἀνοχῇ καὶ τῇ εὐλογίᾳ τῶν ἱερατικῶν προϊσταμένων των. Τί δὲ νὰ πῇ κανεὶς περὶ τῆς ἀθλίας ἐκκλησιαστικῆς καταστάσεως τῆς Αὐστραλίας; Ἀλλὰ περὶ τοῦ ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ τῆς Αὐστραλίας, ὁ ὁποῖος πλησιάζει τὶς διακόσιες χιλιάδες, πρέπει νʼ ἀσχοληθοῦμε σὲ ἰδιαίτερο ἄρθρο καὶ μὲ στοιχεῖα νʼ ἀποδείξωμε, ὅτι ἡ ἐκεῖ ἐκκλησιαστικὴ διοίκησις ἀπέτυχε οἰκτρῶς. Εἰς μάτην Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες πονοῦντες τὴν Ἐκκλησία ἀπευθύνονται στὴν Ἑλλάδα. Ἡ Ἑλλὰς ἀδυνατεῖ νὰ ἐπέμβῃ ἐκεῖ ἐκκλησιαστικῶς καὶ νὰ προβῇ εἰς χειρουργικὴν ἐπέμβασιν. Ἕνα εὐχάριστο ταξίδι τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας εἰς Κων\πολι καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπιστρέφει κατάφορτος πατριαρχικῶν εὐλογιῶν διὰ τὸ συντελούμενον ἐκεῖ θαυμάσιον ἔργον του(!). Ἡ Ἑλλὰς ὡς Ἔθνος παραμένει ἁπλὸς θεατὴς τῆς ἐκεῖ καταστάσεως. Ἴσως, ὅταν πλέον τὸ κακὸ προχωρήσῃ εἰς τὰ μὴ περαιτέρω, νʼ ἀποσταλῇ πατριαρχικὸς ἔξαρχος διὰ νὰ εἰσηγηθῇ τὴν λαμπρά(!) λύσι· ὁ ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας ὡς ἀμοιβὴ τῶν κόπων του νὰ λάβῃ τὴν μετάθεσι σὲ κάποια πλούσια Μητρόπολι τῆς Ἑλλάδος!

Νὰ ἐπιστρέψῃ στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὁ ἀπόδημος Ἑλληνισμὸς καὶ κάθε σπιθαμὴ τῆς Ἑλληνικῆς γῆς

Μέγα μέρος τοῦ κακοῦ, ποὺ λυμαίνεται ἐκκλησιαστικῶς τὸν ἀπόδημο Ἑλληνισμὸ τῆς Εὐρώπης, Ἀμερικῆς καὶ Αὐστραλίας, θὰ ἐκλείψῃ, ἐὰν οἱ Ἐκκλησίες τῶν ἑλληνικῶν κοινοτήτων τοῦ ἐξωτερικοῦ ἐξαρτῶνται ἐκ τῆς ἐν Ἑλλάδι ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς. Ἀλλὰ καὶ οἱ Μητροπόλεις καὶ Ἐπισκοπὲς Δωδεκανήσου καὶ Κρήτης, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν ἐδαφικῶς τμήματα τῆς ἑλληνικῆς πατρίδος, πρέπει συμφώνως πρὸς τὸν ΛΔ΄ Ἀποστολικὸν Κανόνα νʼ ἀνήκουν εἰς τὴν Ἐκκλησία τοῦ Ἔθνους καὶ ὡς κεφαλὴ τῆς Ἱεραρχίας νὰ ἔχουν τὸν προκαθήμενο τῆς Ἐκκλησίας αὐτῆς. Ἔτσι οἱ Μητροπολῖται Δωδεκανήσου καὶ Κρήτης θὰ συμμετέχουν εἰς τὴν διοίκησι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Θὰ ὑπάρχῃ δὲ δυνατότητα καὶ ἀπὸ αὐτοὺς νὰ ἐκλεγῆ καὶ ὁ πρῶτος· καὶ κάθε εὐεργετικὸ μέτρο, τὸ ὁποῖο χάριν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος θὰ λαμβάνεται, θὰ ἐπεκτείνεται καὶ μέχρις αὐτῶν

8 σχόλια:

 1. Εἶναι κείμενο τοῦ ἁγίου ἐπισκόπου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ὀταν όλη η Οικουμένη γη προσπαθεί να αποτινάξει τον Τούρκικο ζυγό, λιμήν υποδουλώνεται σε πάμπλουτους χορηγούς μή ιπτάμενων πτηνών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δεν ξέρω για τον απόδημο ελληνισμό,αλλά για τις"Νέες Χώρες"τα Δωδεκά-
  νησα και την Κρήτη-κυρίως αυτήν-πρέπει ΆΜΕΣΑ να ενταχθούν στην εκκλησία της Ελλάδος!!Άντε για την Κρήτη ας μην της καταργηθεί η ημιαυτονομία,αλλά οι μητροπολίτες της εκ περιτροπής να συμμετέχουν στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της <Ελλάδος και στην Ιεραρχία της!:!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και η Κρήτη ανήκει στο ελεύθερο Ελληνικό Κράτος. Η Κρήτη, οι "νέες χώρες" και τα νησιά θα πρέπει να ενσωματωθούν στην Εκκλησία της Ελλάδος.

   Για τον Ορθόδοξο Ελληνισμό της Αμερικής καλύτερα θα ήταν να υπάρξει ανεξάρτητη Ορθόδοξη αυτοκέφαλη Εκκλησία των ΗΠΑ, της Αυστραλίας κλπ. Κανονικά όλων των εθνικοτήτων οι Ορθόδοξοι μετανάστες θα έπρεπε να ανήκαν σε μία Εκκλησία και εάν θέλουν να λειτουργούνται σε διαφορετικές γλώσσες, ας είναι ξεχωριστές οι ενορίες. Διότι αυτό επιβάλλει το Ευαγγέλιο, οι απόστολοι, το άγιον Πνεύμα, που ίδρυαν μἰα τοπική Εκκλησία σε κάθε πόλη, που είχε μέλη και τους Εβραίους και τους Έλληνες και τους Ρωμαίους και τους πολἰτες κάθε εθνότητος, με διεθνή γλώσσα συνεννοήσεως τα Ελληνικά.

   Είναι κατάντημα αυτό που συμβαἰνει σήμερα, τόσο στους Ορθόδοξους λαούς όσο και στις Ορθόδοξες τοπικές εκκλησίες, η Ορθοδοξία και η Ορθόδοξη Εκκλησία να υποκύπτει σε εθνικές διαφορές και αντιμαχόμενες τοπικές Εκκλησίες.

   Διαγραφή
 4. Οι επαρχιες του οικουμενικου θρονου εν τω εξωτερικω, ειναι και αποτελουν εδαφος κανονικο του πατριαρχειου. Ολα αυτα εδραζονται στον 28ο κανονα της τεταρτης οικουμενιμης συνοδου. Πως εσεις που κοπτεσθε για την διατηρηση των κανονων θελετε την καταργηση αυτου; ο ΛΔ αποστολικος, οριζει τον πρωτο του καθε εθνους. Για το ελληνιμκο εθνος υπαρχει ο πρωτος και αυτος ειναι ο οικουμενικος πατριαρχης. Ολα τα αλλα ειναι εκ του πονηρου. Αρα ο αρχιεπισκοπος δεν ειναι πρωτος, αλλα απλα προεδρος της συνοδου της εκκλκησιας της ελλαδος, η οποια ειναι και η ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΗ, και οχι καποιο προσωπο. Οσον αφορα τις πατριαρχικες επαρχιες εν ελλαδι, αυτες θα παραμεινουν κατω απο την σκεπη του φαναριου,γιατι ετσι διασωζεται και η ελληνικοτητα αυτων περιοχων. Φτανει πια με την φαρμακιδειο φαρμακι. Ο φαρμακιδης πεθανε και βρισκεται στα χερια του θεου για το κακο που εκανε στην εκκλκησια, αλλα τα καταλοιπα του ζουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έχετε ἀδικο στα πάντα. Οι απόψεις σας πιθανώς να απηχούν κάποια καθεστηκυΐα "νομικίστικη" αντίληψι, παρόμοιας νοοτροπίας με εκείνη των σταυρωτών του Χριστού Αρχιερέων και Φαρισαίων. Ασφαλώς οι διάδοχοί τους, οι σταυρωτές της Εκκλησίας θα σας δικαιώσουν. Μην είστε όμως βέβαιος ότι θα σας δικαιώσει ο Δίκαιος Κριτής. Εν Χριστώ έχετε άδικο στα πάντα. Η Εκκλησία του Χριστού, της οποίας είμαστε μέλη κι εμείς κι όχι μόνον εσείς, είναι Ζωντανή και Ελεύθερη.

   Διαγραφή
  2. Ευχομαι γρηγορα το πατριαρχειο να παρει τις νεες χωρες ωστε να απαλλαγουν απο φαρμακειδιο οσμη.

   Διαγραφή
 5. Και να διοικούνται από την Τουρκία,γιατί θα ανοίξει η όρεξή της να καθυποτάξει και πολιτικά τις"Νέες Χώρες"!!Τότε θα δουν οι σκεπτόμενοι και αρεσκόμενοι αυτά ΠΏΣ θα ξεσηκωθεί ο λαός και θα σεισθεί ο τόπος!!Βάλτε μυαλό"Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες",που έλεγε κι ο μακαριστός Ανδρέας ανεξαρτήτως αν τη βούλιαξε!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου