Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

O EΠΙΣΚΟΠΟΣ ΛΟΓΓΙΝΟΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΕ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ

O EΠΙΣΚΟΠΟΣ  ΛΟΓΓΙΝΟΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΕ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ
TA  Α Ν Α Θ Ε Μ Α Τ Α

1) - Τοῖς ἐπαγγελλομένοις τά τῶν Ἑλλήνων, ἤτοι εἰδωλολατρῶν, δυσσεβῆ δόγματα καί ἀναβιοῦσι τά μυθικά αὐτῶν πλάσματα ἀρχαιολάτραις καί νεοπαγανισταῖς, ἀνάθεμα (γ΄).

2) - Ἀρείῳ τῷ πρώτῳ θεομάχῳ καί ἀρχηγῷ τῶν αἱρέσεων, ἀνάθεμα (γ΄).
1) - Μακεδονίῳ τῷ δυσσεβεῖ καί Νεστορίῳ τῷ θεηλάτῳ, τῷ παθητήν λέγοντι τήν Ἁγίαν Τριάδα, καί Οὐαλεντίνῳ δυσσεβεῖ τῷ παράφρονι, ἀνάθεμα (γ΄).2) - Πέτρῳ τῷ Κναφεῖ καί παράφρονι, τῷ λέγοντι «Ἅγιος Ἀθάνατος, ὁ σταυρωθείς δι’ἡμᾶς», ἀνάθεμα (γ΄).
1) - Παύλῳ τῷ Σαμοσατεῖ καί Θεοδοτίωνι τῷ τούτου συμμύστη καί ὁμόφρονι, σύν ἄλλῳ Νεστορίῳ παράφρονι, ἀνάθεμα (γ΄).


2) - Πέτρῳ Δειλαίῳ τῷ αἱρετικῷ, τῷ καί Λυκοπέτρῳ ἐπονομαζομένῳ, Εὐτυχίῳ τε καί Σαββελλίῳ τοῖς κακόφροσιν, ἀνάθεμα (γ΄).
1) - Ἰακώβῳ Ἀρμενίῳ τῷ Ζανζάλῳ, Διοσκόρῳ «πατριάρχῃ» Ἀλεξανδρείας καί Σεβήρῳ τῷ δυσσεβεῖ, ἅμα Σεργίῳ, Παύλῳ καί Πύρρῳ τοῖς ὀμόφροσι, σύν Σεργίῳ, μαθητῇ τοῦ Λυκοπέτρου, ἀνάθεμα (γ΄).


2) - Τοῖς Ὠριγενισταῖς καί τοῖς ὀπαδοῖς καί διαδόχοις αὐτῶν, ἀνάθεμα (γ΄).
1) - Ὅλοις τοῖς Εὐτυχιανισταῖς καί Μονοθελήταις καί Ἰακωβίτες καί Ἀρτζιβουρίταις καί ἁπλῶς πᾶσιν αἱρετικοῖς,  ἀνάθεμα (γ΄). 2) - Τοῖς ἐκπεσοῦσι αἱρεσιάρχαις καί ἀρνουμένοις τήν Ἁγίαν Δ΄ Οἰκουμενικήν Σύνοδον, Καρεκίν Β΄ Ἀρμενίας, Θεοδώρῳ Β΄ Αἰγύπτου, Παύλῳ Αἰθιοπίας, Ἰγνατίῳ-Ἐφραίμ Β΄ Συροϊακωβιτῶν, Βασιλείῳ-Θωμᾷ Α΄ Μαλαμπαριανῶν-Ἰνδιάνων, τοῖς κακῶς ὀνομάζουσιν ἑαυτούς Ὀρθοδόξους καί τοῖς αὐτοῖς κοινωνοῦσι, ἀνάθεμα (γ΄). 
1) - Τοῖς ἀρνουμένοις τάς Ἁγίας Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ καί Ζ΄ Οἰκουμενικάς Συνόδους Μονοφυσίταις, Μονοθελήταις καί Μονοενεργήταις, ἀνάθεμα (γ΄).2) - Τῷ φρυαξαμένῳ συνεδρίῳ κατά τῶν σεπτῶν Εἰκόνων, ἀνάθεμα (γ΄).
1) - Εἴ τις οὐ προσκυνεῖ τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν ἐν Εἰκόνι περιγραπτόν κατά τό ἀνθρώπινον, ἤτω  ἀνάθεμα (γ΄).2) - Βαρλαάμ Καλαβρῷ, Γρηγορίῳ Ἀκινδύνῳ, Προχώρῳ Κυδώνι, Νικηφόρῳ Γρηγορᾷ, Γεωργίῳ Λαπίθῃ καί τοῖς ὀπαδοῖς καί διαδόχοις αὐτῶν, ἀνάθεμα (γ΄).
1) - Τοῖς κηρύσσουσι καί διδάσκουσι τήν αἵρεσιν τοῦ νεοβαρλααμισμοῦ, ἀνάθεμα (γ΄).2) - Τῷ κανονικῶς ἀνυποστάτῳ καί ἐκπεσόντι αἱρεσιάρχῃ Πάπᾳ Παλαιᾶς Ρώμης Φραγκίσκῳ τῷ Α΄ καί τοῖς αὐτῷ κοινωνοῦσι, ἀνάθεμα (γ΄).
1) - Τοῖς Μαρτίνῳ Λουθήρῳ, Ἰωάννῃ Καλβίνῳ, Οὐρλίχῳ Σβιγλίῳ καί Ἐρρίκῳ τῳ 8ῳ δυσσεβεῖ βασιλεῖ καί τοῖς σύν αὐτοῖς συγκροτήσασι τάς αἱρετικάς παραφυάδας τῆς Διαμαρτυρήσεως, ἀνάθεμα (γ΄).2) - Τῷ αἱρεσιάρχῃ τῆς θρησκευτικῆς παρασυναγωγῆς τοῦ Ἀγγλικανισμοῦ Ἰουστίνῳ Γουέλμπι καί τοῖς αὐτῷ κοινωνοῦσι, ἀνάθεμα (γ΄).
1) - Τοῖς ἀρνουμένοις καί καθυβρίζουσι τήν Παναγίαν, Ὁμοούσιον, Ἀδιαίρετον καί Ζωοποιόν Τριάδαν Ραββίνοις τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, Ἰσλαμισταῖς καί μέλεσι τῆς ἀνωνύμου φυλλαδικῆς Ἑταιρίας Σκοπιά τοῦ Πύργου τῶν «Μαρτύρων» τοῦ Ἱεχωβᾶ, ἀνάθεμα (γ΄).2) - Τοῖς δυσφημοῦσι τά ἱερά Μυστήρια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Βαπτισταῖς, Ἀντβεντισταῖς καί Πεντηκοστιανισταῖς, ἀνάθεμα (γ΄).
1) - Τοῖς κηρύσσουσι καί διδάσκουσι τήν παναίρεσιν τοῦ διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ συγκρητιστικοῦ οἰκουμενισμοῦ, ἀνάθεμα (γ΄).2) - Τοῖς κηρύσσουσι καί διδάσκουσι τήν μεταπατερικήν, νεοπατερικήν, συναφειακήν καί μετακανονικήν αἵρεσιν, ἀνάθεμα (γ΄).
1) - Τοῖς ἀρνουμένοις τάς Ἁγίας Η΄ καί Θ΄ Οἰκουμενικάς Συνόδους, τάς συγκληθείσας ἐπί Μεγάλου Φωτίου καί Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, παποφιλιοκβισταῖς, ἀνάθεμα (γ΄).2) - Τῷ προτεσταντικῷ λεγομένῳ «Παγκοσμίῳ Συμβουλίῳ Ἐκκλησιῶν»-Αἱρέσεων, ἐν ᾧ διδάσκεται ὅτι ἅπασαι αἱ αἱρέσεις κλάδοι εἰσί τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, καί τοῖς Ὀρθοδόξοις, τοῖς συμμετέχουσι ἐν ταῖς ἀντικανονικαῖς συμπροσευχαῖς μεθ’αἱρετικῶν κατά τήν λεγομένην «ἑβδομάδα προσευχῆς ὑπέρ τῆς ἑνότητος τῶν χριστιανῶν», ἀνάθεμα (γ΄).


1) - Τοῖς ἀντορθοδόξοις κειμένοις τοῦ Τορόντο (1950), Μπαλαμάντ (1993), Σαμπεζύ (1994), Πόρτο Ἀλέγκρε (1997) καί Πουσάν (2013), ἀνάθεμα (γ΄).2) - Τοῖς διδάσκουσι ὅτι αἱ αἱρέσεις, αἵτινες ἀπεκόπησαν ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, συμπεριλαμβάνονται ἐντός αὐτῆς, τάς ὁποῖας καί ὀνομάζουσι «ἀτελεῖς ἐκκλησίας» καί ὅτι ἔστι σωτήριος Χάρις, ἔγκυρον βάπτισμα καί ἐνεργοῦσα Χάρις τῆς ἱερωσύνης ἐκτός τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀνάθεμα (γ΄). 
1) - Τοῖς κηρύσσουσι καί διδάσκουσι τήν αἵρεσιν ὅτι ὁ ἐκάστοτε Οἰκουμενικός Πατριάρχης πρῶτος ἐστί ἄνευ ἴσου, ἀνάθεμα (γ΄).2) - Των αιρετικών κειμένων της ληστρικής, αιρετικής και οικουμενιστικής ψευδοσυνοδου της Κρήτης του Ιουνίου 2016, τη λεγομένῃ «Αγίᾳ και Μεγάλη Συνόδῳ της Ορθοδόξου Εκκλησίας»,  και αυτούς που τα δέχονται και τους εφαρμόζουν εν πραξη, κείμενα που θεσμοθετούνται στο «παγκόσμιο συμβούλιο εκκλησιών» το διάλογο με προτεσταντική πλατφόρμα και όχι στο ορθόδοξο κριτήριο της ομολογίας  (Τιτος κεφ 3 παραγ 10) 
1) Θεσμοθετείτε η αποκατάσταση της λεγομένης ενότητας των χριστιανών και την ιστορική ονομασία του όρου  των "εκκλησιών" για τους αιρετικούς 2) Θεσμοθετείτε το σύνταγμα των του λεγομένου «παγκόσμιου συμβούλιου εκκλησιών» ως βάση του  διαλόγου με αιρετικούς τον δογματικό μινιμαλισμό! 1) Θεσμοθετείτε την δήλωση του Τορόντο που δηλώνει οτι υπάρχουν μέλη της εκκλησίας και εκτός των τειχών της, ότι δηλ υπάρχει εκκλησία εκτός ορθόδοξης εκκλησίας και ότι η εκκλησία του χριστού είναι περισσότερο από κάθε μέλλος -ομολογία του λεγομένου «παγκόσμιο συμβούλιο εκκλησιών» 2) Θεσμοθετουν τους μεικτούς γαμους με μια ψεύτικοι οικονομία 1) Θεσμοθετείτε την θεωρία του Ιω. Ζηζιουλα για τον "ανθρώπινο προσωπο" ἀνάθεμα (γ΄).
τοῖς κακοδόξοις αὐτῆς κειμένοις καί τοῖς ἀποδεχομένοις καί ἐφαρμόζουσι τάς αἱρετικάς αὐτῆς ἀποφάσεις, ἀνάθεμα (γ΄).

 

1) - Τῇ Μασονίᾳ καί τῷ διεθνῇ φρικώδῃ Σιωνισμῷ,  
ἀνάθεμα (γ΄).
2) - Ὅλοις τοῖς αἱρετικοῖς,  ἀνάθεμα (γ΄).

4 σχόλια:

 1. Κύριε Οδυσσέα, δήτε ποιόν θεωρεί ορθόδοξο η Πατερική παράδοσι, τον Μάριο Πηλαβάκη που κοινωνεί με τους Οικουμενιστές, ενώ πρίν δεν κοινωνούσε και αφηνε να λειτουργεί στο εκκλησάκι της Μεθώνης ο πατήρ Ευθύμιος.
  Αλλο ΝΟΥΜΕΡΟ και αυτός.
  Δείτε την δημοσίευση.

  ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
  ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΜΗΝΥΣΗ
  Του Ορθοδόξου Κέντρου Πατερικών Μελετών «Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός», που εδρεύει στη Μεθώνη Πιερίας και το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Μάριο Πηλαβάκη, Διδάκτορα Βυζαντινής Φιλοσοφίας
  ΚΑΤΑ
  Του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου (του Σαββάτου) της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος, κατοίκου Καλαμάτας Μεσσηνίας, Μητροπολιτικό Μέγαρο

  Μακαριώτατε Πρόεδρε,
  ..............................

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Είναι αποτειχισμένος απο ότι διαβάζω στο https://www.ekklisiaonline.gr/patriarxeia/pnevmatikos-seismos-oukranos-episkopos-diekopse-to-mnimosyno-tou-patriarxi-mosxas-logo-sampezy-kai-papa/ "....Ο Επίσκοπος Λογγίνος απὀ Μπαντσένι (Banceni), περιοχή Τσερναούτσι (Cernauti), ο οποίος έχει ως Μητροπολίτη τον Σεβασμιώτατο Ονούφριο του Κιέβου και πάσης Ουκρανίας που ανήκει στο Πατριαρχείο Μόσχας, διέκοψε το μνημὀσυνο του Πατριάρχη Κύριλλου στην Θεία Λειτουργία και σε όλες τις ακολουθείες της Εκκλησίας μετά την αποδοχή απο την Σύνοδο της Ρώσικης Ορθόδοξης Εκκλησίας των κειμένων του εγγράφου-σχέδιο της 5ης συναντήσης από Σαμπεζύ, αλλά και λόγω συνάντησης μεταξύ Πάπα και Πατριάρχη Κυρίλλου στην Αβάνα και της έκδοσης του κοινοὐ κείμενου με «κοινή ευλογία» που αναγνωρίζει πονηρά τον παπισμό ως Εκκλησία.
  Ο Επίσκοπος Λογγίνος έλαβε τον τίτλο του «Ήρωα της Ουκρανίας» για το σπουδαίο του φιλανθρωπικό έργο, έχοντας σε φροντίδα δύο ορφανοτροφεία με 400 ορφανά από τα οποία πολλά είναι με ειδικές ανάγκες και ένα νοσοκομείο με παιδιά με AIDS από τα οποία μερικά θεραπεύτηκαν με θαυμαστό τρόπο μετά από την συμμετοχή τους στις θείες ακολουθίες και την προσώπικη προσευχή του Μητροπολίτη.... "
  Και είναι ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΟ οτι ανθεματίζει . Πλην όμως γιατί λείπουν τα ονοματάκια των αιρετικών και μάλιστα το ονομα του παναιρετικού Βαρθολομαίου ?
  Πάντως και οι Ιερείς μας ΟΦΕΙΛΟΥΝ όχι μόνο να ακολουθήσουν το υπόδειγμα του επισκόπου ΜΑΣ αλλά και να αναθεματίσουν με το ονοματάκι του τον παναιρετικό Βαρθολομαίο και τα πρωτοπαλίκαρα του .
  Είθε ο Θεός να δώσει φώτιση να μαζευτούν οι αποτειχισμενοι επίσκοποι μας , και όπως πάντα κάναμε στα 2000 χρόνια μας όταν είχαμε αιρέσεις να χειροτονήσουν επισκόπους για κάθε τοπική εκκλησία μας ενάντια στους αιρετικούς .Να έχει ο καθε αιρετικός ψευτοεπίσκοπος απέναντι του Επίσκοπο .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. είδαμε το ίδιο βίντεο στην ιστοσελίδα κρυφό σχολειό,και σκάσαμε
  στα γέλια.χαρήκανε μάλλον που υπάρχει κάπου στη Ρωσία,επίσκοπος
  ομολογητής...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. +ΙΓΖ
   Αυτό ακριβώς είναι το "φάντασμα" που τους κυνηγά
   της ανύπαρκτης ομολογίας τους

   Διαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου