Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Μοναχός Μάκαριος Κουτλουμουσιανός 
Στο Ιερό Πηδάλιο της Αγίας του Θεού Εκκλησίας, στον υπό ερμηνεία του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου Α' Κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου αναφέρει :
Σχισματικοί δε ονομάζονται εκείνοι όπου διαφέρονται προς την Καθολικήν Εκκλησία, όχι για δόγματα Πίστεως αλλά για κάποια ζητήματα εκκλησιαστικά και ευκολοϊάτρευτα.
Αιρετικοί δε ονομάζονται εκείνοι, των οποίων η διαφορά παρευθύς και αμέσως είναι περί της εις Θεόν πίστεως, ήτοι οι κατά την πίστιν και τα δόγματα χωρισμένοι από τους Ορθοδόξους και παντελώς απομακρυσμένοι.

Δι' ό και Γεώργιος ο Σχολάριος εν τω κατά Σιμωνίας , αιρετικός είναι λέγει : Κάθε ένας όπου ή κατ' ευθείαν ή πλαγίως πλανάται περί των άρθρων της πίστεως.
Και οι πολιτικοί νόμοι φασιν· Αιρετικός εστί, και τοις των αιρετικών υπόκειται νόμοις, ο μικρόν γουν τι της ορθής πίστεως παρεκκλίνων. Και ο Ταράσιος εν τη α. πράξει της ζ'. Συνόδου λέγει:
Το επί δόγμασιν είτε μικροίς, είτε μεγάλοις αμαρτάνειν , ταυτον εστί· εξ αμφοτέρων γαρ ο νόμος του Θεού αθετείται. 


Και ο Φώτιος, γράφων προς τον Ρώμης Νικολαον· και γαρ εστίν όντως τα κοινά πάσιν άπαντα φυλάττειν επάναγκες, και προ γε των άλλων τα περι πίστεως.
Ένθα και το παρεκκλίναι μικρόν, αμαρτείν εστίν αμαρτία την προς θάνατον.
Διαφέρουσι δε οι αιρετικοί από τους απίστους, καθ ' ότι οι μεν αιρετικοί δεν φρονούσιν ορθώς τα των Χριστιανών, οι δε άπιστοι τελείως δεν δέχονται την ένσαρκον του Θεού Λόγου οικονομίαν.

Ερμηνεία εις τον ΙΕ' Ιερόν Κανόνα της
Πρωτοδευτέρας Αγίας Συνόδου υπό αοιδίμου Επισκόπου Νικοδήμου Μίλας


Ο ΚΑΝΩΝ ούτως είναι συμπλήρωμα του ΙΓ ' και του ΙΔ' Κανόνος της παρούσης Συνόδου, επιτάσσει δε, ίνα, εφ ' όσον πρέπει να υφίσταται η σχέσις εκείνη ( σχέσις υποταγής δηλονότι και πειθαρχίας) του μεν Πρεσβυτέρου προς τον Επίσκοπον , του δε Επισκόπου προς τον Μητροπολίτην, πολλώ μάλλον δέον όπως υπάρχη η τοιαύτη σχέσις προς τον Πατριάρχην, εις ον την κανονική υπακοήν χρεωστούσαν άπαντες :
οι Μητροπολίται, οι Επίσκοποι, οι Πρεσβύτεροι τε και λοιποί Κληρικοί του περί ούτε πρόκειται Πατριαρχείου.
Καθορίσας ταύτα περί της τον Πατριάρχην υπακοής, ο Κανών ποιείται γενικήν παρατήρησιν και επί των τριών ( ΙΓ' - ΙΔ '-ΙΕ') Κανόνων, δι' ης λέγει, ότι τα εκδοθέντα προστάγματα ισχύουσι μόνον καθ' ην περίπτωσιν υπεισάγονται σχίσματα ένεκεν αναπόδεικτων τινών παραβάσεων του Πατριάρχου , του Μητροπολίτου και του Επισκόπου.

Εάν όμως ο Επίσκοπος τις ή Μητροπολίτης ή Πατριάρχης άρξηται να διακήρυξη δημόσια επ' εκκλησίας αιρετικήν τινά διδαχήν, αντικείμενην προς την Ορθοδοξίαν, τότε οι προαναφερθέντες ΚΕΚΤΗΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΜΑ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ ΝΑ ΑΠΟΣΧΟΙΝΙΣΘΩΣΙ ΠΑΡΑΥΤΑ του Επισκόπου, Μητροπολίτου και Πατριάρχου εκείνου, διο ου μόνον εις ουδεμίαν θέλουσιν υποβληθή κανονική ποινήν, αλλά θέλουσι επαινεθή εισέτι, καθ' όσον διά τούτο ΔΕΝ ΚΑΤΕΚΡΙΝΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΑΝΕΣΤΑΤΗΣΑΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ, ΑΛΛΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ, ούτε και εγκατέστησαν τοιουτοτρόπως σχίσμα εν τη Εκκλησία αλλά αντιθέτως, ΑΠΗΛΑΞΑΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ, ΕΝ ΟΣΩ ΗΔΥΝΗΘΗΣΑΝ του ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΕΙΘΕ, ΟΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΩΣ ΠΟΘΟΥΝΤΕΣ ΤΟΥΤΟ, ΟΠΩΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΩΣΙ ΔΕΟΝΤΩΣ ΤΟ ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΑΥΤΟΙΣ "ΔΙΚΑΙΩΜΑ" ΑΜΑ ΔΕ ΚΑΙ "ΧΡΕΟΣ" ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΕΥΣΩΣΙ ΠΑΡΑΥΤΑ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΩΣΙ ΤΟ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΥΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΟΝ ΙΕΡΟΝ ΑΥΤΟΙΣ ΚΑΘΗΚΟΝ.

ΔΙΟΤΙ ΕΚΕΙΝΟΙ, ΟΙΤΙΝΕΣ ΝΟΜΙΖΟΥΣΙ ΚΑΙ ΦΡΟΝΟΥΝ ΟΤΙ "ΧΡΕΟΣ" ΤΟΥΤΟ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΘΗ ΜΟΝΟΝ ΟΤΑΝ Η ΣΥΝΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΦΘΑΣΕΙ ΕΙΣ ΤΟ " ΚΟΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙΟΝ", ΩΣ ΛΕΓΟΥΝ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ " ΧΡΕΟΣ" ΤΟΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΟΥΝ, ΕΠΕΙΔΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΡΓΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΟΤΙ ΘΑ ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΟΥΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΙ ΑΥΤΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥ ΤΟΙΟΥΤΟΙ ΚΑΤΑΝΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΤΟ ΠΕΠΛΑΝΗΜΕΝΗΣ ΤΑΥΤΗΣ "ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ" ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΩΣ ΑΣΥΝΕΠΟΥΣ " ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ" ΑΥΤΩΝ.

ΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ, ΟΘΕΝ, ΜΙΑΣ ΤΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΟΙΟΥΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ, ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΑΞΙΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΙΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΕΚ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΕΜΕΝΟΝ ΝΑ ΠΕΡΙΠΕΣΟΥΝ !

ΤΟΤΕ ΟΜΩΣ, ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΑΝ ΟΙ ΤΟΙΟΥΤΟΙ ΓΙΝΟΥΝ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ ΩΣ ΑΛΗΘΕΙΣ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΔΙΟΤΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΗΜΩΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΟΟΥΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΔΕΚΑΤΗΝ, ΟΥΧΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΤΗΝ, ΚΑΘ ' ΗΝ " ΚΛΕΙΕΤΑΙ Η ΘΥΡΑ" ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΟΤΕ ΕΙΣΕΛΘΕΙΝ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
"ΕΞΩ ΤΟΥ ΝΥΜΦΩΝΟΣ ", ΔΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΩΣΙΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ΤΟ ΦΟΒΕΡΟΝ " ΟΥΚ ΟΙΔΑ ΥΜΑΣ " !
ΟΠΕΡ ΚΑΙ ΑΠΕΥΧΟΜΕΘΑ.

Εύχεστε και για εμένα 

Μοναχός Μάκαριος Κουτλουμουσιανός 
Καθίσμα Αγίου Νικολάου.

5 σχόλια:

 1. παπουλη ειμαστε σεπεριοδο μ σαρακοστης ασχολεισου με την σωτηρια της ψυχης σου μετα την ανασταση εδω ειμαστε
  τι σας επιασε
  ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ακριβώς για την σωτηρία της ψυχής ασχολείται ο γέροντας Μακάριος. Εσάς τι σας έπιασε και σχολιάζετε με αυτόν το τρόπο; Βλέπω σας ενοχλεί που μιλάει ο γεροντας. Να σιωπήσετε καλύτερα εσείς κα ασ'τους αλλους να μας αφυπνίζουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Το διάβασα και το ξαναδιάβασα έτσι είναι όπως τα λέει και χίλια δικαία έχει με την ΒΑΣΙΚΌ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ότι απευθύνεται σε Ορθοδόξους κριτές κάτι που δεν συμβαίνει ... Ενα πράμα δεν καταλαβαίνω και απορία έχω και θα μουν ευγνώμων να βρεθεί ένας αδελφός να μου εξηγήσει .
  Τι είναι αυτό ? Οταν αποτείνομαι και κάνω έφεση δεν αναγνωρίζω την νομιμότητα της αρχής και την αρμοδιότητα της ?
  Εν προκειμένω ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ , και μάλιστα ΠΑΝ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ τι νομιμότητα και τι αρμοδιότητα έχουν τα στερνοπαίδια για να τους βάζουμε κριτές και να ζητάμε κρίση ? Που ακούστηκε να προστρέχει ορθόδοξος για κρίση στους πρωτότοκους του σατανά ?
  Στα 2000 της εκκλησιαστικής μας ιστορίας υπάρχει προηγούμενο ? Και αν υπάρχει το υποστηρίζει η αγιοπατερική συμφωνία ?
  Βρε ουστ που θα αναγνωρίσω στον σατανά και στα κοπέλια του εξουσία πάνω στα κοπέλια του Θεού . Καμία εξουσία δεν έχουν να κρίνουν αυτοι εμας . Τώρα αν είμαι λάθος ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ θα μουν ευγνώμων να βρεθεί ένας αδελφός να μου εξηγήσει το λάθος μου να μετανοήσω .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν υπάρχει εξήγηση, μάλλον υπάρχει παρεξήγηση. Όταν ο π. Θ. Ζήσης γράφει: "Παναγιώτατε..........", που απευθύνεται; Μα, στον κυρίαρχο του κόσμου τούτου απευθύνεται.

   Διαγραφή
  2. Αλλα έστω και η έφεση δεν την πετάξουν στα σκουπίδια αλλά αποφασίσουν να την δικάσουν και μάλιστα δημόσια . Δεν θα γίνει προσευχή ? Και σε αυτή την προσευχή δεν θα συμετάσχουν και οι δικαστές και όσοι κάνουν την έφεση ? Ε όπως θα συνπροσευχηθεί ο υποβάλλων την έφεση με τους αιρετικούς κριτές έτσι και ο Βαρθολομαίος συνπροσεύχεται με τον πάπα ... και όπως εσύ που κανεις την έφεση συμμετέχεις στην λειτουργία του δικαστηρίου έτσι και ο Βαρθολομαίος συνλειτουργεί με τον Πάπα . Και όπως εσύ που κάνεις την έφεση αναγνωρίζεις τον αιρετικό ως αρχή έτσι και ο Βαρθολομαίος αναγνωρίζει τον Πάπα ... Ε ! Οχι δεν το χωρά ο νους μου .... όποιος φεύγει απο τα ΣΟΔΟΜΑ δεν γυρίζει μητε να δει απο ττο πάθημα της γυναίκαε του Λωτ διδασκόμενος αλλά τινάζει την σκόνη απο τα υποδήματα του και τους αφήνει στο ανάθεμα , στο έλεος του Θεού . Γιατί αυτό σημαίνει ανάθεμα , η παραπομπή στην θεία δίκη . Στο δικαστήριο του Θεού είναι σωστή η προσφυγή ΚΑΙ ΟΧΙ ενώπιον του δικαστηρίου της πόλης των Σοδόμων

   Διαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου