Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

ΕΞ ΙΔΙΩΝ ΤΑ ΒΕΛΗ.... ΙΔΟΥ Η ΚΑΘΑΡΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΟΤΙ ΟΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ...ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

του Γρηγορίου Λαρεντζάκη, Καθηγητού του Πανεπιστημίου του Graz


 Μέ ἱκανοποίηση εἶδα τό Ἀνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 17ης Ἰανουαρίου 2017 μέ τόν τίτλο «Πρός τόν Λαό γιά τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Κρήτης», διότι σκέφθηκα ὅτι μέ τό ἐπίσημο αὐτό Ἀνακοινωθέν θά πληροφορηθεῖ ἐπίσημα καί ὑπεύθυνα καί ὁ πιστός Λαός γιά τό τί συνέβη πράγματι στή Σύνοδο τῆς Κρήτης καί ποιές ἦταν οἱ ἀποφάσεις της γιά τά ἐπίκαιρα καί σοβαρά προβλήματα τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς κοινωνίας, γιά νά σταματήσουν ἐπίτέλους ὅλες οἱ διάφορες ἀντιδράσεις καί ἡ πείσμων πολεμική κατά τῆς Συνόδου καί κατά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου.

Καί εἶναι πράγματι ἀπόλυτα ἀναγκαία ἡ ἀκριβής πληροφόρηση τοῦ λαοῦ γιά τό ἱστορικό αὐτό γεγονός τῆς Ὀρθοδοξίας μας, ἀλλά καί γιά τήν ἐφαρμογή τῶν σημαντικῶν ἀποφάσεών της. Ὅμως ὅταν ἄρχισα νά διαβάζω τό περιεχόμενο τοῦ Ἀνακοινωθέντος καί ὅσο προχωροῦσα δέν πίστευα στά μάτια μου καί μέ καταλάμβανε ὅλο καί πιό ἔντονα ἕνα συναίσθημα πικρίας, ἀλλά καί πόνου ψυχῆς. Καί ὅταν διάβασα καί ξαναδιάβασα, ὅτι τό περιεχόμενο τοῦ Ἀνακοινωθέντος στηρίζεται «Μέ βάση τά συμπεράσματα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου» τότε διερωτήθηκα σέ ποιά Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο ἀναφέρεται τό Ἀνακοινωθέν αὐτό. Βεβαίως καί ἐλήφθησαν ἀποφάσεις πολύ σημαντικές ἀπό τήν Σύνοδο τῆς Κρήτης, τίς ὁποῖες ὅμως δέν ἀναφέρει πλήρως τό Ἀνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τό ὁποῖο δηλώνει ὡς σκοπό νά πληροφορήσει τό ὀρθόδοξο πλήρωμα ἀκριβῶς γιά τίς ἀποφάσεις καί τά συμπεράσματα τῆς Συνόδου ἐκείνης. Τό Ἀνακοινωθέν κάνει μή ἀκριβή ἀπόδοση τοῦ Μηνύματος τῆς Συνόδου. Σχολιάζει καί παραποιεῖ, θά ἔλεγα μᾶλλον διαστρεβλώνει, ἀποφάσεις καί συμπεράσματα τῆς Συνόδου ἤ ἀναφέρει μόνο ἐπιλεκτικά καί ἀποσπασματικά τμήματα μόνο τῶν συμπερασμάτων τοῦ Μηνύματος, χωρίς νά λαμβάνει ὅλα τά συγκεκριμένα Κείμενα ὑπ’ ὄψη του! Τό Ἀνακοινωθέν ἀναφέρει ἀπόψεις τῶν Ἀρνητῶν τῆς Συνόδου καί τίς ἐμφανίζει ὡς ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Κρήτης, ἐνῶ ἐκείνη δέν τίς ἔκανε ἀποδεκτές. Τό Ἀνακοινωθέν αὐτό τῆς ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχει ἀπολογητικό χαρακτῆρα καί προδίδει μεγάλη θεολογική καί ἐκκλησιολογική ἀστάθεια καί ἀβεβαιότητα. Διαφορετικά δέν θά ἐπαναλάμβανε τόσο ἐπίμονα καί μέ πείσμονα ἀποκλειστικότητα, ὅτι ἐμεῖς εἴμεθα ἡ μοναδική Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἀβεβαιότητα αὐτή καταφαίνεται καί μέ τήν διαβεβαίωση τοῦ Ἀνακοινωθέντος πρός τόν Λαό «ὅτι ὅλοι οἱ ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀγρυπνοῦμε καί παραμένουμε ἀμετακίνητοι στήν ὀρθόδοξη πίστη καί ἀφοσιωμένοι στήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία». Μά αὐτό δέν εἶναι αὐτονόητο; Ἀμφιβάλλει κανείς; Ἤ ὁρισμένοι ἀμφισβητοῦν τούς δέ; Ὁρισμένοι μάλιστα ἀμφισβήτησαν καί τήν σωστή ἀντιπροσώπευση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Κρήτης, ἐπειδή δέν μποροῦν νά ἀποδεχθοῦν ὅτι οἱ προσωπικές των ἀπόψεις, ἀλλά οὔτε καί οἱ ἀποφάσεις Τοπικῶν Συνόδων δέν δεσμεύουν τίς ἐργασίες καί τίς ἀποφάσεις τῶν Πανορθοδόξων καί Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Ἐπίσης δέν θά παρασιωποῦσε τό Ἀνακοινωθέν αὐτό, μέ ἀπαράδεκτο τρόπο, ὅτι ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος χρησιμοποιεῖ καί ἀποδέχεται τήν ἱστορική ὀνομασία Ἐκκλησία καί γιά τίς ἑτερόδοξες Ἐκκλησίες. Οὕτε θά διαστρέβλωνε τό Κείμενο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ἀναφέροντας ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία κάνει «διαλόγους μέ τούς ἑτεροδόξους χριστιανούς (ἄλλες χριστιανικές ὁμολογίες-αἱρέσεις)...». Πουθενά τό Κείμενο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου δέν ὁμιλεῖ ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία κάνει Θεολογικούς Διαλόγους μέ αἱρέσεις! Γιατί αὐτή ἡ ἀπαξίωση τῶν Θεολογικῶν Διαλόγων μέ τίς ἑτερόδοξες Ἐκκλησίες, οἱ ὁποῖοι πραγματοποιοῦνται τώρα καί δεκαετίες «ἐπί ἴσοις ὅροις» σύμφωνα μέ ἀπόφαση Πανορθοδόξου Διασκέψεως μέ τόσους κόπους καί μόχθους καί ἔχουν καταστεῖ πλέον ἰσχυρόν «ἀρχαῖον ἔθος» καί θεόσδοτον καθῆκον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας; Ὅλα τά ἐπίσημα σχετικά Κείμενα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὅλων τῶν τελευταίων δεκαετιῶν καί οἱ σοβαροί ἐπιστήμονες Θεολόγοι καί Καθηγητές Πανεπιστημίων, οἱ ἀσχολούμενοι μέ τά θέματα αὐτά, ἀναφέρουν τίς ἑτερόδοξες Ἐκκλησίες Ἐκκλησίες. Πρέπει ἐπίσης νά ὑπενθυμίσω, ὅτι, ὡς γνωστόν, ἡ δυνατότης ὑπάρξεως Παρατηρητῶν ἀπό τίς ἑτερόδοξες Ἐκκλησίες καί τούς Οἰκουμενικούς Ὀργανισμούς τῶν Ἐκκλησιῶν στήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Κρήτης ἐδόθη κατόπιν πανορθοδόξου ἀποφάσεως, ἡ ὁποία ὑπεγράφη ἀπό ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς Προκαθημένους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, κατά τήν Ἱερά Σύναξή των τήν 27η Ἰανουαρίου 2016 στό Σαμπεζύ τῆς Ἑλβετίας. Ὁ ὑπογεγραμμένος Κατάλογος τῶν προσκληθησομένων τότε Παρατηρητῶν εἶναι σαφής: Τό ἐπίσημο αὐτό πανορθόδοξο Κείμενο μέ τήν ὑπογραφή ὅλων τῶν Προκαθημένων Πατριαρχῶν καί Ἀρχιεπισκόπων (ἤ τῶν ἐκπροσώπων των) χαρακτηρίζει τούς Παρατηρητές τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου ἐκπροσώπους Ἐκκλησιῶν ἤ Οἰκουμενικῶν Ὀργανισμῶν Ἐκκλησιῶν χωρίς κανένα περιοριστικό ἤ ἐπιφυλακτικό σχόλιο...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου