Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

Ποια ειναι η επισημη Εκκλησια; Μα, η επισημη Εκκλησια σταυρωσε το Χριστο. Η επισημη Εκκλησια διωξε τους Αγιους. πατηρ Βασιλειος Βολουδακης.

Ποια ειναι η επισημη Εκκλησια;
Μα, η επισημη Εκκλησια 
σταυρωσε το Χριστο.
Η επισημη Εκκλησια  
διωξε τους Αγιους.
πατηρ Βασιλειος Βολουδακης.


15 σχόλια:

 1. Τότε ὁ ᾿Ιησοῦς ἐλάλησε τοῖς ὄχλοις καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ λέγων· ἐπὶ τῆς Μωσέως καθέδρας ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι. πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν τηρεῖν, τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· λέγουσι γάρ, καὶ οὐ ποιοῦσι.

  δεσμεύουσι γὰρ φορτία βαρέα καὶ δυσβάστακτα καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων, τῷ δὲ δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσι κινῆσαι αὐτά. πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσι πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις. πλατύνουσι γὰρ τὰ φυλακτήρια αὐτῶν καὶ μεγαλύνουσι τὰ κράσπεδα τῶν ἱματίων αὐτῶν, φιλοῦσι δὲ τὴν πρωτοκλισίαν ἐν τοῖς δείπνοις καὶ τὰς πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ραββὶ ραββί.

  ὑμεῖς δὲ μὴ κληθῆτε ραββί· εἷς γὰρ ὑμῶν ἐστιν ὁ διδάσκαλος, ὁ Χριστός· πάντες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε. καὶ πατέρα μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς· εἷς γάρ ἐστιν ὁ πατήρ ὑμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί· εἷς γὰρ ὑμῶν ἐστιν ὁ καθηγητής, ὁ Χριστός. ὁ δὲ μείζων ὑμῶν ἔσται ὑμῶν διάκονος. ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, καὶ ὅστις ταπεινώσει ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.

  Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κατεσθίετε τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι· διὰ τοῦτο λήψεσθε περισσότερον κρῖμα. Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν. Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν. Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ λέγοντες ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ᾿ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ, ὀφείλει. μωροὶ καὶ τυφλοί! τίς γὰρ μείζων ἐστίν, ὁ χρυσός ἢ ὁ ναὸς ὁ ἁγιάζων τὸν χρυσόν; καί· ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ᾿ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω αὐτοῦ, ὀφείλει. μωροὶ καὶ τυφλοί! τί γὰρ μεῖζον, τὸ δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον; ὁ οὖν ὀμόσας ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ· καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κατοικήσαντι αὐτόν· καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ.

  Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου, τὴν κρίσιν καὶ τὸν ἔλεον καὶ τὴν πίστιν· ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι.

  ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ διυλίζοντες τὸν κώνωπα, τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες!

  Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀδικίας. Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτῶν καθαρόν.

  Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις, οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας. οὕτω καὶ ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι, ἔσωθεν δὲ μεστοί ἐστε ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας.

  Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων, καὶ λέγετε· εἰ ἦμεν ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἦμεν κοινωνοὶ αὐτῶν ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν. ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί ἐστε τῶν φονευσάντων τοὺς προφήτας. καὶ ὑμεῖς πληρώσατε τὸ μέτρον τῶν πατέρων ὑμῶν.

  ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν! πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης;

  διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ γραμματεῖς, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν μαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν, ὅπως ἔλθῃ ἐφ᾿ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυνόμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος ῎Αβελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου. ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην. (Ματθ. 23,1-36)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον καὶ ἔλεγον· τί ποιοῦμεν, ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ σημεῖα ποιεῖ; ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτω, πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν, καὶ ἐλεύσονται οἱ Ρωμαῖοι καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν καὶ τὸν τόπον καὶ τὸ ἔθνος. εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας, ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, εἶπεν αὐτοῖς· ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν, οὐδὲ διαλογίζεσθε ὅτι συμφέρει ἡμῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται. τοῦτο δὲ ἀφ' ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν, ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου προεφήτευσεν ὅτι ἔμελλεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἀποθνήσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους, καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἔθνους μόνον, ἀλλ' ἵνα καὶ τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα συναγάγῃ εἰς ἕν. ἀπ' ἐκείνης οὖν τῆς ἡμέρας συνεβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν. (Ιωαν.11,47-53)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ, εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τοῦ λεγομένου Καϊάφα, καὶ συνεβουλεύσαντο ἵνα τὸν ᾿Ιησοῦν δόλῳ κρατήσωσι καὶ ἀποκτείνωσιν. (Ματθ.26,3-4)


  Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ τὸ συνέδριον ὅλον ἐζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ ὅπως θανατώσωσιν αὐτόν, καὶ οὐχ εὗρον· καὶ πολλῶν ψευδομαρτύρων προσελθόντων, οὐχ εὗρον. ὕστερον δὲ προσελθόντες δύο ψευδομάρτυρες εἶπον· οὗτος ἔφη, δύναμαι καταλῦσαι τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι αὐτόν.
  καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ· οὐδὲν ἀποκρίνῃ; τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν; ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἐσιώπα. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ· ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος ἵνα ἡμῖν εἴπῃς εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ. λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· σὺ εἶπας· πλὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ᾿ ἄρτι ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ.
  τότε ὁ ἀρχιερεὺς διέρρηξε τὰ ἱμάτια αὐτοῦ λέγων ὅτι ἐβλασφήμησε· τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων; ἴδε νῦν ἠκούσατε τὴν βλασφημίαν αὐτοῦ· τί ὑμῖν δοκεῖ; οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπον· ἔνοχος θανάτου ἐστί. (Ματθ.26,59-66)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ο π Βασίλειος δεν αναγνωρίζει την "αγιότητα" του Χρυσοστόμου Σμύρνης καθώς λέει ότι ο τελευταίος Ιεράρχης που αγίασε ήταν ο Άγιος Γρηγόριος ο 5ος επί Τουρκοκρατίας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πόσο έγκυρος στην απόψαση του Θεού είναι ο θεσμός των αγιοκατατάξεων/αγιοποιήσεων ή μή αγιοκατατάξεων/αγιοποιήσεων ή και αφορισμών/διώξεων ευσεβών από την επίσημη εκκλησία; Καθόλου. Ἐως αμαρτωλός. Άγιοι είμαστε όλοι οι πιστοί, οι σωζόμενοι. Ασφαλώς υπάρχουν διαβαθμίσεις και προβεβλημένοι άγιοι των οποίων τον βίο και τη μνήμη τιμούμε αλλά πέραν τούτου, η βιομηχανία αγιοποιήσεων και λειψανολατρείας μετά εμπορικών παραλλήλων δραστηριοτήτων που άνθισε από το Βυζάντιο κι έπειτα, δεν εἰναι και τόσο χριστιανική κι ας έχει "παράδοση" αιώνων... είναι παράδοση κι όχι ιερά παράδοση, ιδίως όταν γίνεται για να ευλογούνται τα γένεια μας.

   Διαγραφή
  2. ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΝΑΙ ! ΑΓΙΟΣ ΟΧΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΩΣ ΠΟΥ ? ΠΟΙΑ ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΑΓΙΟΣΥΝΗΣ ? (ΠΑΤΗΡ-ΦΩΤΙΟΣ).

   Διαγραφή
 5. Πάντως εμείς είδαμε στον Ακάθιστο Ύμνο της 31.3.17 από τον Ι.Ν. αγίου Νικολάου Πευκαίων, όπου ο π. Βασίλειος μνημόνευσε τον Ιερώνυμο. Αυτό δεν αποτελεί αιρετική πράξη; Τώρα, εσείς τι λέτε τα ακούμε βερεσέ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ακου φιλε
   δεν ξερω ποιος επιπολαιος εισαι αλλα για ενα παλαιμαχο δεν πρεπΕι να μιλας ετσι.
   ΚΑλα θαναι ναστε ταπεινοι μπροστα στους παλαιμαχους γιατι ολοι σας ειστε θρασεις και δεν σΕβεστε τιποτα.
   Η καταστασι ειναι τοσο συγκεχυμενη που ολα καΙ ολοι δικαολογουνται.
   Ολα θαρΘουν οταν πρεπει.
   Γι αυτο και μεις οσα λες εσυ τα ακουμε βερεσε.
   Και ενα ερωτημα σε σενα: ΕΣΥ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΗΚΕς;
   ΄Η ΜΑΣ ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΙΣ ΤΟΝ ...ΜΑΓΚΑ;

   Διαγραφή
  2. Ο μεν ιστολόγος εξηγήθηκε αντρίκια, ευχόμενος να διακόψει η π. Βασίλειος την μνημόνευση.

   Υπήρξε μια έμμεση απάντηση στο προηγούμενο σχόλιό σου. Να στο κάνω πιο λιανά; Επίσκοπος που αποδέχεται αιρετική Σύνοδο, εκείνη που αφόρισε τον Μ. Αθανάσιο είναι ή όχι αιρετικός; Λοιπόν; Μη μνημονεύεις Ιερώνυμο. Ποιον μνημονεύεις; Δεν επιχειρώ αναίρεση των επιχειρημάτων σου τα οποία εδώ και αρκετό καιρό ακολουθώ στην πράξη αλλά, υπάρχουν πολλοί προβληματισμοί. Όρα τις απόψεις του ηγουμένου της Ι.Μ. Δοχειαρίου περί του αν η θ. λειτουργία τελείται στο όνομα του επισκόπου ή της Αγίας Τριάδος και αν η εκκλησία είναι ο επίσκοπος ή οι εφημέριοι -πρεσβύτεροι και οι επίσκοποι που δεν είναι κάτι παραπάνω από διοικητικό αξίωμα μεταξύ ισοτίμων πρεβυτέρων. Όρα και τους προβληματισμούς του π. Π. Παπαδοπούλου. Ας περιμένουμε και την Ημερίδα.

   Διαγραφή
  3. Το μένος ορισμένων στρέφεται ειδικά κατά του π. Βασιλείου (όπως η υποστήριξη άλλων) διότι είναι πνευματικό τέκνο του π. Επιφανίου Θεοδωροπούλου, ενός μή αγιοποιηθέντος αγίου, επειδή αρθρογραφεί στον Ο.Τ., επειδή είναι σκληρό καρύδι και άριστος Ορθόδοξος θεολόγος, επειδή λόγω των θέσεών του για το βιβλίο της Relfe απομυθοποίησε τις αυταπάτες κάποιων που υπεράνω της πίστεως και της αλήθειας τοποθετούν τον θεοποιημένο γέροντά τους τον και θαυμαστή των Οικουμενιστών, κατά δηλώσεις και βίντεο.

   Ο καθένας θα κοιτάξει τί πιστεύει ο ίδιος και ας πορευτεί βάσει των ιδεών του.

   Μόνο αν ο π. Βασίλειος αποδεχόταν ως έγκυρη την Ψετοσύνοδο, τότε θα είχαμε την υποχρέωση να του επιστήσουμε την προσοχή ότι σφάλλει.

   Τώρα ούτε την Ψευτοσύνοδο αποδέχεται ούτε το ότι "η εκκλησία είναι ο επίσημος που έχει ένα διοικητικό αξίωμα". Τελεί την ακολουθία εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μνημονεύει τον επίσκοπο διοικητικώς. Το μόνο θέμα είναι το "του ορθοτομούντος τον λόγον της Αληθείας". Αλλά και πάλι, ποιος άραγε από τους 100 επισκόπους θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ορθοτομεί τον λόγο της Αληθείας όταν αποδέχεται αιρετικές συνόδους που περιφρονούν την Αγία Γραφή, που αφορίζουν Αθανασίους, ή όταν αποδέχεται αγιοποιήσεις για τις οποίες δεν συμφωνούν όλοι;

   Διαγραφή
  4. Και ο Βαρθολομαίος είναι παλαίμαχος, αφου είναι 25 χρόνια στο θρόνο και συνολικά 56 στην ιερωσύνη. Ο π. Βασίλειος είναι πιο παλαίμαχος;
   Εγώ θα αποτειχισθώ, μόλις αποτειχισθεί ο π. Βασίλειος, δηλ. ποτέ.

   Διαγραφή
  5. Λογια λογια και παλι λογια του αερα.
   Ο π. Βασιλειος εχει ιστορια αγωνιστου της Πιστεως.
   Ο βαρθολομαιος εχει ιστορια ΠΡΟΔΟΤΟΥ της Πιστεως.
   Το ιδιο ειναι;
   Μα εσυ δεν προκειται να αποτειχισθης ουτε αν κατεβη και αγγελος απο τον ουρανο.
   Απλα γραφεις γιτι εισαι χασομερης και θελεις να μας βαζεις σε δουλεια και ετσι αμαρτανεις γιατι εχουμε πολυ δουλεια και μας απασχολεις ανευ λογου.
   Ο Θεος τιμωρει και ενα αστοχο λογο και μια φλυαρια.

   Διαγραφή
  6. Αντίθετα με τους κληρικούς που δουλοπρεπώς δεν τολμούν να ψελλίσουν μια αντίρρηση, αποδεχόμενοι ως έγκυρη και σωστή τη ψευτοσύνοδο, ή σιωπώντες, ιχθύων αφωνότεροι, μέγιστος ομολογητής απεδείχθη ο π. Ευθύμιος, που μη αποδεχὀμενος ότι το βάπτισμα των παπικών είναι έγκυρο διώθηκε, αλλά και οι προσφάτως διακόψαντες τη μνημόνευση ομολογητές. Οι Κρήτες, ο π. Νικόλαος, ο π. Θεόδωρος, ο π.Π.Παπαδόπουλος κ.α. Και ο π.Βασίλειος είναι με τον τρόπο του Ομολογητής. Είναι αντιπαπικός, αντιοικουμενιστής, αντιαιρετικός. Δεν αποδέχεται ως γνησία Σύνοδο την Κολυμπάρειο η οποία στη συνείδηση των Ορθοδόξων απέθανε και ετάφη. Παράλληλα έχει εδώ και δεκαετίες την ανωτέρω τοποθέτηση (βίντεο) για το ποιος εκφάζει την επίσημη διαχρονική Ορθόδοξη εκκλησία. Δεν την εκφράζει πάντοτε ο επίσκοπος. Δυστυχώς. Επιπλέον γνωρίζουμε τις απόψεις του π. Επιφ. Θεοδωροπούλου τις οποίες ως πνευματικό του τέκνο ακολουθεί ο π. Βασίλειος με τις οποίες βέβαια μπορεί κάποιος να μη συμφωνεί, ή να συμφωνεί. Υπάρχουν όμως πλήθη εκατοντάδων κληρικών και γεροντάδων πνευματικών που σιωπούν ή αποδέχονται την ψευδοσύνοδο, η και είναι οικουμενιστές και κανένας δεν τους επιτίθεται ονομαστικά, αποκαλώντας τους μάλιστα "αιρετικούς". Απορίας άξιον λοιπόν, γιατί εμείς τα βάλαμε με έναν ομολογητή αποδεδειγμένα Ορθόδοξο, ο οποίος τουλάχιστον έχει το θάρρος της γνώμης του αποτασσόμενος τον οικουμενισμό, τον παπισμό, την Ψευδοσύνοδο, τις μη σωστές απόψεις της "επίσημης" εκκλησίας... Και αυτά ενέχουν κινδύνους για έναν έγγαμο κληρικό. Κι όμως ο π. Βασίλειος τολμά. Όπως και για άλλα θέματα. Πολλά άλλα. Το δέντρο που έχει καρπούς πετροβολούμε.

   Διαγραφή
 6. Πατὴρ Βασίλειος Βολουδάκης:

  «Κάποιος ἔλεγε πρὸ ἡμερῶν ἀπ’ τὴν τηλεόρασι, ἐγὼ λέει, ἐδῶ, "ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία λέει αὐτό"! Νομίζουνε ὅτι, ἐπειδὴ ἔχουνε ἕνα ἀξίωμα, ὅτι κατέχουν καὶ τὴν ἀλήθεια!

  Ὅποιος άποκτήσει ἕνα διοικητικὸ ἀξίωμα γίνεται ἐπίσημη Ἐκκλησία; Μὰ «ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία» σταύρωσε τὸ Χριστό! Οἱ ἐπίσημες Ἐκκλησίες, κατά διαστήματα καὶ κατὰ καιρούς, ἐδίωξαν τοὺς ἁγίους.

  Τί εἶναι τὸ «ἐπίσημο»; Αὐτὸ ποὺ ἔχει ἀξίωμα; Αὐτὸ ποὺ ἔχει ἐξουσία εἶναι τὸ «ἐπίσημο»;

  Τι ἐπισημότητα εἶχε ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος!

  Ποιὸς ἐπίσημος ἱεράρχης ἁγίασε τὰ 150 τελευταῖα χρόνια! Τόση ἐπισημότητα δὲν ἔπρεπε νὰ συνοδεύεται μὲ ἁγιότητα; Ὁ τελευταῖος ἐπίσημος ἱεράρχης ποὺ ἁγίασε εἶναι ὁ ἁγιος Γρηγόριος ὁ Ε΄ κι’ αὐτὸς ἱεράρχης τῆς Τουρκοκρατίας.
  Ἐπίσημος εἶναι αὐτὸς ποὺ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ θεωρεῖται πολυτελής. Ἡ πολυτέλεια θέλει τελειότηταˑ δὲ θέλει …ἀκριβὰ ῥοῦχα!

  Ἀντὶ κάποιος ποὺ ἀποκτᾶ ἀξίωμα νὰ διερωτᾶται, “-Ἆραγε μπῆκα στὴ χορεία τῶν Γραμματέων καὶ Φαρισαίων μὲ τὸ ἀξίωμα ποὺ πῆρα; Μήπως κάτι δὲν πάει καλὰ μὲ ἐμένα καὶ πῆρα αὐτὸ τὸ ἀξίωμα”;

  Ἀντὶ νὰ διερωτηθοῦμε ... (ὑποστηρίζουμε): … «-Ἐγὼ εἶμαι ἡ Ἐκκλησία ἡ Ἐπίσημη» !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εδώ νομίζω ότι έχει θέση το ξέσπασμα του Ηγουμένου της Μονής Δοχειαρίου. Δεν θα επέμενα αν εκ νεότητος δεν είχα ακούσει ότι, ιερείς δυνάμει είμαστε όλοι οι άρρενες πιστοί, και εκτάκτως και ενεργεία, ότι κατά την Καινή Διαθήκη και στην Εκκλησία των Αποστόλων επίσκοπος και πρεσβύτερος είναι ο ίδιος πνευματικώς ιερατικός βαθμός, απλώς επίσκοπος έπειτα έγινε ο διοικητικώς συντονιστής μερικών πρεσβυτέρων, έπειτα μεταξύ ισοτίμων επισκόπων και πρεσβυτέρων εκείνος ο επίσκοπος που είχε έδρα την μεγάλη πόλη απεκαλείτο διοικητικώς μητροπολίτης, έπειτα αντίστοιχα ο πατριάρχης και ότι ανάλογα με τις μεταβολές των πόλεων και των Κρατών μεταβάλλονται και οι διοικητικές αρμοδιότητες των επισκόπων, ότι οι Απόστολοι ήταν κάτι το ανώτερο και διαφορετικό από τους επισκόπους, ότι Δεσπότης είναι κακόηχη λέξη για την Εκκλησία και είναι κοσμικός τίτλος που τον πήραν κατ΄ επιρροή των Χαλιφών και των Παπικών ως παποκαίσαρες οι επίσκοποι μαζί με τα αυτοκρατορικά κοστούμια κ.λπ.

   Και να που ενώ συνήθως όλοι λέγουν ότι "ο επίσκοπος είναι η Εκκλησία" ανεφάνησαν δόξα τω θεώ αντιρρήσεις, αντιρρήσεις σοβαρών ανθρώπων, όπως του π. Βασιλείου, όπως βίντεο του π. Αυγουστίνου, όπως του Ηγουμένου της Δοχειαρίου και όπως και του π. Θ.Ζήση που καταγγέλλει τον αναχρονιστικό Νόμο της Δεσποτοκρατίας που είναι Νόμος της Δεκαετίας του 30 και επιτρέπει στον Δεσπότη να είναι και κατήγορος και δικαστής του κληρικού, αφού ο ίδιος προεδρεύει του Δικαστηρίου διορίζοντας και τα μέλη. Τη Δεσποτοκρατία καταγγέλλει κι ο παπα Ηλίας Υφαντής ενώ στην Κολυμπάρειο Ψευδοσύνοδο νομίζω ότι εφαρμόστηκε Δεσποτοκρατία Πατριαρχών και Προκαθημένων, αφού εξ 100 Ελλήνων επισκόπων συμμετείχε το 1/4 η δε ψήφος των 25 ἠταν ...μία! Του προκαθημένου. Και δεν ελήφθη υπόψη η γνώμη εκάστου επισκόπου, όπως είχαν υποχρέωση δημοκρατικώς και συνοδικώς αλλά ολιγάριθμες εκκλησίες και πατριαρχεία ελαχίστου ποιμνίου κι επισκόπων και πρεσβυτέρων είχαν την ίδια ψήφο με εκκλησίες και πατριαρχεία εκατομμυρίων πιστών και χιλιάδων επισκόπων και πρεσβυτέρων.

   http://www.vimaorthodoxias.gr/arthrografia/igoumenos-i-m-dochiariou-sto-vima-orthodoxias-o-episkopos-ki-o-presviteros/

   Διαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου