Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015

Αγίου Γρηγορίου Παλαμά: Περί ΠΙΣΤΕΩΣ και ΑΠΟΚΗΡΥΞΕΩΣ των αιρετικών! (Δυνητικό ή υποχρέωτικό;)

Γράφει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς: Ὁ Χριστὸς εἶπε «μακάριοι οἱ πενθοῦντες, οἱ ἐλεήμονες» κ.λπ. Καὶ ἐρωτᾶ:
Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ πιστέψουμε ὅτι ὅποιος δὲν ἐφαρμόζει αὐτὲς τὶς «δυνητικὲς» Ἐντολές, εἶναι δυνατὸν νὰ πιστεύει στὸ Θεό;  Ἡ ἀληθινὴ πίστη στὸ Θεὸ ἀποδεικνύεται με τὴν τήρηση τῶν Ἐντολῶν, τὴν συμφωνία μας μὲ τὴ διδασκαλία τῶν Ἁγίων καὶ θεοφόρων Πατέρων καί, ἐπίσης, τὴν ἐπίσημη ἀποκήρυξη τῶν κακόδοξων «ὀπαδῶν τῆς δυσσεβείας» καὶ τὴν ἀποκήρυξη τῶν πονηρῶν διδασκαλιῶν τους» (καὶ σήμερα, τῶν αἱρετικῶν Οἰκουμενιστῶν).

Συγκεκριμένα γράφει (κείμενο καὶ μετάφραση):


( Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὁμιλία Η΄, Περὶ Πίστεως,  Πατερικαὶ Ἐκδόσεις "Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς", Ἔργα 9, σελ. 216-219).

Πράγματι, εἶναι τραγικὲς οἱ δικαιολογίες τῶν Ποιμένων καὶ τῶν θεολογούντων ψευτοφιλοσόφων (καὶ βωμολοχούντων ἀκατασχέτως καὶ ἀμετανοήτως· πλὴν κριτῶν τῶν πάντων καὶ "φωτισμένων" ἀπὸ ποῖο πνεῦμα;), οἱ ὁποῖοι διδάσκουν ὅτι πρέπει νὰ τηροῦμε ὅλες τὶς Ἐντολές, ἐκτὸς ἀπ’ αὐτὲς ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, δηλαδὴ τὶς περὶ τὴν Ἀποτείχιση!
Εὐχαρίστως θὰ ἐπιχειρηματολογοῦσαν μὲ αὐτοπεποίθηση χιλίων καρδιναλίων, ὅτι ὁ μακαρισμός, π.χ. «μακάριοι οἱ πενθοῦντες», παρὰ τὴν φαινομενικὰ δυνητικὴ διατύπωσή του, ἔχει ὑποχρεωτικὸ χαρακτῆρα.
Ἀλλὰ περὶ τῆς ὑποχρέωσης τοῦ Χριστιανοῦ νὰ ἀπομακρύνεται ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς δὲν τοὺς πείθει, οὔτε ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης λέγων προστακτικά, «μὴ λέγητε αὐτοῖς χαίρειν»· οὔτε τὸ «αἱρετικὸν ἄνθρωπον παραιτοῦ» καὶ τὸ ἐπίσης προστακτικὸν «ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν» τοῦ ἀποστόλου Παύλου (ποὺ μάλιστα ἔρχεται ὡς συνέχεια τῆς ἰδίας Ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴν Π. Διαθήκη)· οὔτε τὰ παραδείγματα τῶν Ἁγίων Πατέρων!

Ἀποδεικνύουν ἔτσι ὅτι εἶναι ἰδιαζόντως «τυφλοὶ τὰ τ' ὦτα τόν τε νοῦν τὰ τ' ὄμματα»! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου