Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

Ο πατρ. Βαρθολομαίος στηρίζεται στον αιρετικό Βέκκο!!! (ΒΙΝΤΕΟ).Τοῦ Πρωτοπρεσβύτερου Νικολάου Μανώλη
Λατινόφρονη διαγωγὴ «Ἀρίστη»
(Ἀπόσπασμα ὁμιλίας ποὺ ἔγινε τὴν 21/2/2008)
«Σᾶς ἔφερα τὴν δήλωση τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ποὺ ἔκαμε στὴν ἐφημερίδα «Καθημερινή» ἕνα χρόνο πρὶν ἀπὸ σήμερα, ὅταν ἐρωτήθη γιατί ὀνομάζουν οἱ Ὀρθόδοξοι πλέον τὴ Δυτικὴ Ἐκκλησία ὡς «ἀδελφὴ Ἐκκλησία», ὁ Πατριάρχης εἶπε ὅτι ὁ ὅρος «ἀδελφὴ Ἐκκλησία» ἀναβίωσε ἐπὶ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα, ἀλλὰ δὲν εἶναι καινούργιος, ὁ Πατριάρχης Ἰωάννης τοῦ 13ου αἰῶνα εἶναι αὐτὸς ὁ ὁποῖος ἔτσι ἀποκαλοῦσε τὸν Πάπα τῆς ἐποχῆς του στὴν ἀλληλογραφία τους.


Μὰ τὸ πνεῦμα τοῦ Πατριάρχου Ἰωάννου τοῦ Βέκκου τὸ δαιμονικό, (σ.σ. ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος ἄραγε τὸ μοιράζεται;) εἶναι αὐτὸ τὸ ὁποῖο κατευθύνει τὰ βήματά μας; Αὐτὸ ἔχουμε σὰν πρότυπο; Ὄχι τὸ πνεῦμα τῶν Ἁγίων; Ἔλεος! Ἔλεος!

  Ποῦ ὁδεύουμε; Ποῦ προχωροῦμε; Καὶ φωνὴ δὲν ἀκοῦμε! Καὶ ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ ἔχει μεγάλη εὐθύνη γιὰ ὅσα συμβαίνουν σήμερα.

 Δὲν ἀλλάζει ὁ ἐχθρός. Ὁ ἐχθρὸς εἶναι ὁ Διάβολος. Ἀπὸ πότε ἀλλάξαμε ἐχθρό; Οἱ Ἅγιοί μας ἀντιστρατεύονταν στὸν αἱρεσιάρχη, στὸν μεγαλύτερο αἱρετικὸ ποὺ ὑπῆρξε ποτέ, τὸν Πάπα, κι ἐμεῖς ἐναγκαλιζόμαστε, φιλιόμαστε, τὸν δεχόμαστε, τοῦ βάζουμε μετάνοια καὶ παρακαλοῦμε νὰ μᾶς ἀκούσει, παρακαλοῦμε νὰ 'ρθεῖ νὰ εὐλογήσει τὸ ποίμνιό μας.


Ὁ Πάπας ἐντὸς Ορθοδόξου Ναοῦ "εὐλογεῖ"...!

 Ἔχει ἀλλάξει ἡ Ἐκκλησία μας, ἀλήθεια σᾶς τὸ λέγω, τὸ βλέπετε στὴν καθημερινότητά μας διαμορφώνεται τὸ κλίμα. Θὰ ἀκούσουμε σὲ λίγο τὸ Γέροντά μου ἀπὸ τὸ Ἅγιο Ὄρος νὰ μᾶς λέγει ὅτι ἡ Ἕνωση ἔχει γίνει...»!
    
 

Πόσο ξεκάθαρα τὰ λέγατε τότε, πάτερ μου!
«Ἐκκλησία ἔχει ἀλλάξει»
«Ἡ ἕνωση ἔχει γίνει»!
Τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, δηλ. ἀποτελεῖ παρελθόν!
Παρόλα αὐτὰ ἐπιμένετε νὰ ἀκολουθεῖτε τοὺς Γέροντες,
ποὺ ἐπι-"κοινωνοῦν" μὲ ἐκείνους ποὺ ἔκαναν τὴν Ἕνωση,
ὅπως λέγει καὶ ὁ Γέροντάς σας! Καὶ ἔχετε κορώνα σας
καὶ καμάρι σας, αὐτὸν ποὺ τὸν ὑποδέχτηκε δυὸ φορές,
Αὐτόν, ποὺ πότε τὸν ἐκθειάζει ἐμμετικά, πότε τὸν ἐπιτιμᾶ!
Δὲν ἀκολουθεῖτε ὅμως τοὺς Ἁγίους ποὺ διδάσκουν:
«Οὔτε μιὰ ὥρα, μὲ ὅσους παραβαίνουν τὰ τῆς Πίστεως»!!!


12 σχόλια:

 1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ


  Καταγράφει ο π. Νικόλαος Μανώλης: "Μα το πνεύμα του πατριάρχου Ιωάννου του Βέκκου το δαιμονικό είναι αυτό το οποίον κατευθύνει τα βήματά μας;"
  Δεν γνωρίζουμε αν τα έλεγε ξεκάθαρα ο π. Νικόλαος, πάντως βρίσκεται να είναι σε πλήρη αντίθεση με τον άγιο Νεκτάριο, ο οποίος όχι μόνον δεν αναφέρει τον Βέκκο ως αιρετικό, αλλά τουναντίον τον επαινεί, ως ορθοδοξότατο!
  Γράφει ο άγιος Νεκτάριος, στο βιβλίο του: Τα αίτια του Σχίσματος, τ. Β:

  «Λέγουσι περί του Βέκκου ότι «ώσπερ κύων επί τον ίδιον επέστρεψεν έμετον» οι λέγοντες αδικούσι τε μεγάλως τον άξιον ανωτέρας φήμης Βέκκον, και ανιστόρητα λέγουσιν. Ο Βέκκος ουχί παλινωδήσας αύθις επάπισεν, αλλά γενναιόφρων ων ανήρ δεν ηνείχετο να διαπράττωνται υπό των άκρως ζηλωτών δήθεν του δόγματος αδικίαι, να εξορίζωνται και διώκωνται αρχιερείς και ιερείς (οι ομόφρονες του Βέκκου), να απολυμαίνωνται εκκλησίαι και Άγιαι Τράπεζαι και το τελεσθέν υπ’ αυτού και των λοιπών αρχιερέων άγιον Μύρον να θεωρείται ως ατέλεστον και κοινόν, επί τω λόγω ο τελέσας και χειροτονήσας ήτο αιρετικός, ποιναί δε εκκλησιαστικαί να επιβάλλωνται επαρχίαις όλαις, διότι εν ταις εκκλησίαις αυτών εμνημονεύθη ο Πάπας, ων ένεκα εν Προύση φανερώς κατηγορούντο και ύβριζον τον Βέκκον, τούτων δε ένεκα εζήτησε να κληθή και απολογηθή αύθις ενώπιον Συνόδου και εάν δόξη καινοφρονών να καταδικασθή, εάν όμως δόξη ορθοφρονών, παύση η κατηγορία η τοσούτων κακών γενομένη αιτία. ούτος είναι ο λόγος δι’ ον εζήτησε να απολογηθή αύθις» (ως ανωτέρω, σελ. 163). Οι συνοδικοί «ηρκέσθησαν εις μόνην την παραίτησιν, η δε Σύνοδος ανεκήρυξεν αυτόν ορθοδοξότατον και ευσεβέστατον δια σημειώματος….. Διότι ουδ’ ο Βέκκος το δοκούν εκείνο ολίσθημα εκ πονηρίας ή κακουργίας ή αλλοτριόφρονος γνώμην έπαθεν, αλλ’ αγωνιζόμενος υπέρ του δεινού πολέμου ανακοπήναι και Ρωμαίων αίματα περιποιηθήναι κινδυνευόντων έπαθεν. εάν ως άνθρωπος ημάρτησε πλανηθείς, η απολογία του όμως ηθώου αυτόν (ως ανωτέρω, σελ. 166-167). Πάντως «Περί της καταδίκης ταύτης (του Βέκκου) δεν έχω ή να εκφράσω την λύπην μου» (ως ανωτέρω, σελ. 164). «Εκείνο το οποίον εποίησε μετά τόσης επιτυχίας είναι ότι εύρεν εύκολον την ένωσιν, και ότι δεν ηδύνατο να μεμφθή τοις Λατίνοις ή την προσθήκην εις το Σύμβολον της Πίστεως. εμνήσθη του χωρίου του Κυρίλλου, όστις λέγει ότι το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται εξ αμφοτέρων, δηλονότι εκ του Πατρός δια του Υιού. και εκείνο το του Μαξίμου, όστις λέγει εν μια επιστολή του προς τον Ρουφίνον, δι’ ου δεικνύει ότι δεν λέγει ότι ο Υιός είναι η αιτία του Αγίου Πνεύματος, αλλ’ ότι εκπορεύεται δια του Υιού, και του αδιαχωρίστου της ουσίας. Τέλος ο άγιος Αθανάσιος λέγει ότι αναγνωρίζει το Πνεύμα το Άγιον εν τη τάξει των θείων προσώπων και ότι εκπορεύεται εκ του Πατρός δια του Υιού» (ως ανωτέρω, σελ. 131). ΄

  Καλόν είναι να μεταδίδουμε κάθε βράδυ παρακλητικούς κανόνες για τον άγιο Νεκτάριο, αλλά ακόμη καλύτερα είναι να μελετούμε τα έργα του (πράγμα σπάνιο) και εάν βρίσκουμε παράδοξα πράγματα να τα σχολιάζουμε.

  Επομένως είτε ο π. Νικόλαος έχει δίκιο και ο Βέκκος έχει δαιμονικό πνεύμα και είναι αιρετικός, είτε ο άγιος Νεκτάριος έχει δίκιο και ο Βέκκος είναι ορθοδοξότατος και ευσεβέστατος. Πάντως και οι δυο αποκλείεται να έχουν δίκιο. Απομένει λοιπόν να διαλέξουμε.  ΙΚ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μας κούρασαν οι μονότονες επαναλήψεις σου ΙΚ. Εν τάξει, φαίνεται ότι διάβασες! Μας έπεισες...! Περνάς τις εξετάσεις!

   Διαγραφή
  2. Οι μονότονες επαναλήψεις απαιτούν μια απάντηση και απάντηση δεν δίνεται, γι' αυτό και οι ερωτήσεις επαναλαμβάνονται.
   Όσον αφορά την ειρωνεία για το διάβασμα και τις εξετάσεις, ισχύει το "όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια".
   Έτσι, για το πάπλωμα, "απορία ψάλτου, βηξ".

   ΙΚ

   Διαγραφή
  3. Ακόμη δεν έχεις συνετισθεί ταλαίπωρε αγιομάχε απ το κάζο που παθες όταν τόλμησες να αμφισβητήσεις την αγιότητα του αγίου Αυγουστίνου και πήρες καταπελτώδεις απαντήσεις. Το μόνο που κάνεις είναι να διαφοροποιείσαι συνεχώς. Μιλάμε για ψυχαναγκασμό.

   Διαγραφή
  4. Μόνο γι αυτά 7:14;
   Για τη θεωρία της εξέλιξης και για τον Καζαντζάκη τι έπαθε;

   Διαγραφή
  5. Η θεωρια της εξελιχης ισχυει.Το λεει και ο π.Ειρηναιος Δεληδημος.

   Διαγραφή
  6. Ταλαίπωρε αδελφέ
   Δεν θα έχεις διαβάσει βέβαια για το πόσα σέρνει ο Ρωμανίδης στον άγιο Αυγουστίνο, τον ιδρυτή της παπικής θεολογίας και μεγάλο πατέρα του καθολικισμού. Ουσιαστικά τον θεωρεί διαστροφέα της ορθόδοξης Πίστης στο βιβλίο του: "Το προπατορικό αμάρτημα" αν βέβαια το έχεις διαβάσει και δεν ασχολείσαι με κουτσομπολιά.
   Δεν σου κάνει όμως περιέργεια, που η αγιοποίηση άργησε 1600 χρόνια και προσφέρθηκε από τον Αθηναγόρα, ως δώρο στον Παύλο ΣΤ΄, το 1964;

   ΙΚ

   Διαγραφή
 2. Αγαπητε ΙΚ.
  παλι μας λες ....την μιση αληθεια.
  Βεβαιως και ο Βεκκος ηταν ορθοδοξοτατος.
  Αλλα οταν απειληθηκε απο τον αυτοκρατορα με φυλακισι, εγινε Φραγκολατινος.
  Και μετα εγινε διωκτης και κακοδοξος.

  Σημερα οι ρασοφοροι επαθαν γλωσοδετη ΜΗΔΕΝΟΣ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΟΣ.
  Πως τα βλεπεις;
  Η ηττοπαθεια και η δειλια παει συννεφο.
  Ακομα και των σημερινων πνευματικων και των σημερινων γεροντων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εγώ δεν λέγω ούτε τη μισή αλήθεια, ούτε την ολόκληρη.
   Απλώς μεταφέρω όσα γράφει ο άγιος Νεκτάριος και ο άγιος γράφει, ότι ο Βέκκος καινοφρόνησε όχι από πονηρία ή κακουργία ή αλλοτριόφρονα γνώμη, αλλά ότι στηρίχθηκε στα γραπτά των πατέρων Κυρίλλου, Μαξίμου και Αθανασίου για την εκπόρευση του Πνεύματος εξ αμφοτέρων Πατρός και Υιού.
   Παρακάτω εκφράζει τη λύπη του για την καταδίκη του Βέκκου!
   Σωστά τα λέει λοιπόν ή κάνει λάθος και παρασύρει και εμάς;
   Επ' αυτού αναμένεται απάντηση. Όσον αφορά τους σημερινούς ρασοφόρους "αλλού παπά βαγγέλιο".

   ΙΚ

   Διαγραφή
 3. Στο πα μιά , στο είπα δυό στο λέω και τρίτη . Ο πάπας και όποιος τον μνημονεύει ( οπως τότε ο Βέκος και νυν ο Βαρθολομαίος ) είναι αντίχριστος .απο πλήθος Αγίων συνόδων Οποιος δεν τον αναθεματίζει είναι αναθεματισμένος σύμφωνα με το συνοδικό της Κυριακής της Ορθοδοξίας
  Πως τολμάς και αμφισβητείς τις Αγίες Συνόδους και δεν αναθεματίζεις τον συνοδικά αναθεματισμένο Βέκο ? Και καλά την ιερά σύνοδος που αναθεμάτισε τον Βεκο δεν την σέβεσαι την ΠΑΝΑΓΙΑ την ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΟΜΕΝΗ που εδογμάτισε και αυτή τη περιφρονείς ?

  Για όσα λές για τον Αγιο Νεκτάριο μακάρι ο ίδιος ο Αγιος Νεκτάριος να σου απαντήσει . Αν και πολύ φοβάμαι οτι και αυτό το θαύμα να συμβεί πάλι δεν θα πείθεσαι . Και δεν θα πείθεσαι γιατί ( αν και κατά την άποψη μου είσαι απο τους εκλεχτούς) τώρα στα έσχατα πλανήθηκες και περιφρονείς πλήθος ιερών συνόδων , πληθος αγίων οπως ο Βαρθολομαίος που μνημονεύεις .
  Και τι κάνεις ? Τι διδάσκεις τους άλλους να κάνουν ? Να μνημονεύουν τον παπικό Βαρθολομαίο όπως έκαναν και οι τυμπανιαίοι νεκροί επι Βέκου και έτσι γίνεσαι εχθρός του Θεού και φίλος του Αντίχριστου . Μόνο ο Θεός και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σε φωτίσει .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ διαστροφέα και είρωνα
   Δεν χρειάζεται να μου απαντήσει ο άγιος Νεκτάριος. Έχει απαντήσει γραπτά και τα γραπτά μένουν, στο βιβλίο του: "Τα αίτια του Σχίσματος" τ. Β΄ όπου σε 23 σελίδες διαπραγματεύεται το θέμα Βέκκου. Σίγουρα, το βιβλίο αυτό δεν το έχεις διαβάσει, γιατί αν το είχες διαβάσει θα έβλεπες, ότι γράφει για το Βέκκο στις σελίδες 129-133 και 150-167. Εγω σου παραθέτω σελίδες και εσύ μου λες να μου απαντήσει ο άγιος Νεκτάριος! Τι λες, επικοινωνείς ή όχι;
   Εάν λοιπόν το διαβάσεις, τότε θα δεις ότι λέει για το Βέκκο:
   1/ Τον απαλλάσσει της κατηγορίας των αναιρεθέντων αγιορειτών. Έγιναν επί Βέκκου, αλλά όχι από τον Βέκκο και η κατηγορία γι' αυτόν είναι ψευδής.
   2/ Τον αποκαλεί γεναιόφρονα, γιατί θέλησε να σταματήσει τις διώξεις από τους ζηλωτές.
   3/ Ζήτησε ο ίδιος την παραπομπή του στη Σύνοδο και εάν καινοφρονεί να καταδικαστεί παραιτούμενος, αν ορθοδοξεί να παραμείνει.
   4/ Οι συνοδικοί αρκέστηκαν στην παραίτησή του, πλην όμως τον ανακήρυξαν "ορθοδοξότατο και ευσεβέστατο".
   5/ Ο Βέκκος επλανήθη, αλλά η απολογία του τον αθωώνει, καθότι όσα ανέφερε, για την εκπόρευση του αγίου Πνεύματος από τον Πατέρα και τον Υιό τα παρέλαβε από τους Πατέρες: Αθανάσιο, Κύριλλο και Μάξιμο.
   6/ Ο άγιος Νεκτάριος λυπάται για την καταδίκη (δηλ. την αποδοχή της παραίτησης) του Βέκκου από τη Σύνοδο.
   Τα ανωτέρω δεν μου τα είπε ο άγιος, αλλά τα καταγράφει στο βιβλίο και στις σελίδες που παρέθεσα και εάν καταδέχεσαι μπορείς να τα διαβάσεις και συ, οπότε συμφωνείς ή διαφωνείς με τις θέσεις του αγίου και όχι με μένα.
   Όσον αφορά τον Βαρθολομαίο, αισθάνομαι πολύ μικρός, για να διδάξω τους Επισκόπους τι να κάνουν. Στο χέρι τους είναι και εάν τολμούν ας τον κάνουν, αλλά δεν τολμούν. Ακόμη και ο Πειραιώς, ο ανώτερος και από την Εκκλησία (καθότι: L' eglise c' est moi), διστάζει να το κάνει.

   ΙΚ

   Διαγραφή
 4. Περί του θέματος έχει απαντήσει ο αείμνηστος π. Θεοδώρητος πριν αρκετά χρόνια. Δείτε: http://www.scribd.com/doc/58025155/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%A5%CE%A0%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%91-%CE%9C%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%91%CE%93%CE%99%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%A7%CE%9F%CE%A5-%CE%9C%CE%9F%CE%9D%CE%91%CE%A7%CE%97%CE%A3
  (σελ. 57-64)

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου