Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2013

Oι δεσποταδες δεν ταπεινωνοντια ΠΟΤΕ.

"ΤΟ ΦΡΙΚΤΟ ΨΕΜΑ 

ΤΟΥ ΠΡΟΙΚΟΝΝΗΣΟΥ ΙΩΣΗΦ"

Παρακολουθήσαμε αὐτὲς τὶς μέρες στὰ ἱστολόγια τὰ γενόμενα εἰς τὸ Μνημόσυνο γιὰ τὰ τρία χρόνια ἀπὸ τῆς ἐκδημίας τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτη.
Μᾶς ἐξέπληξε τὸ ψέμα ποὺ ἐκφώνησε ὁ τρόφιμος τῆς Ἱ. Μ. Πειραιῶς, ὁ μητροπολίτης Ἰωσήφ, ὁ ὁποῖος ἂν καὶ ἄνευ νύμφης  καὶ ποιμνίου, ἔχει ὡς προίκα τὴν μητρόπολη Προικο-ννήσου.
Περιμέναμε ἀπὸ τὸν Προικοννήσου, ὅταν ἀποδοκιμάστηκε ἕνα τέτοιο ψέμα, ποὺ λέχθηκε στὸ Μνημόσυνο τοῦ ἀγωνιστῆ Αὐγουστίνου Καντιώτη καὶ ἀμαυρώνει τὴν μνήμη του, περιμέναμε πὼς ἀκαριαία θὰ τὸ διέψευδει ἢ τουλάχιστον θὰ ζητοῦσε συγγνώμη. Τίποτα, ὅμως ἀπ’ αὐτά. Καμιά εὐαισθησία ἀπὸ τὸν κ. Ἰωσήφ.
Καὶ σήμερα ποὺ εἴδαμε νὰ ἐπαναφέρει τὸ θέμα ἄλλο ἕνα ἱστολόγιο («Τρελλογιάννης») θεωρήσαμε ὅτι πρέπει νὰ δημοσιεύσουμε τὴν εἴδηση-ρεπορτὰζ καὶ στὸ δικό μας ἱστολόγιο, ἐπι πλέον δὲ
α) νὰ προσθέσουμε ἕνα ντουκουμέντο: μιὰ ἐπιστολὴ τοῦ πρώην Παραμυθίας Παύλου πρὸς τὸν Πατριάρχη Δημήτριο, τὸν ὁποῖο ἀπειλοῦσε ὅτι ἂν συνεχίσει τὴν οἰκουμενιστικὴ τακτικὴ τοῦ Ἀθηναγόρα, θὰ προβεῖ στὴν Διακοπὴ καὶ τοῦ δικοῦ του Μνημοσύνου. (Εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ Παραμυθίας Παῦλος μαζί μὲ τὸν Καντιώτη καὶ τὸν Ἐλευθερουπόλεως εἶχαν διακόψη τὸ μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα).

 
Καὶ διερωτᾶται κάθε πιστὸς ποὺ γνώρισε τὸν Καντιώτη: ἦταν δυνατὸν ὁ ἤπιων τόνων Παραμυθίας νὰ στείλει αὐτὴν τὴν Ἐπιστολή, καὶ ὁ λιονταρόψυχος Καντιώτης νὰ πῆγε στὸ Φανάρι νὰ ζητήσει συγγνώμη;(!)
Φρονοῦμε, πὼς καὶ μόνο αὐτὴ ἡ ἐπιστολή, πέρα ἀπὸ τὴν μετέπειτα δράση, τὰ κηρύγματα καὶ τὴν στάση τοῦ Καντιώτη, καταδεικνύει  τὸ μέγεθος τοῦ ψεύδους ποὺ ἐκστόμισαν (χωρὶς ἀποδείξεις) Ἐπισκοπικά χείλη.

β) μὲ τὴν εὐκαιρία νὰ ἐπισημάνουμε:
* Τὴν δειλία τῆς Ἱ. Μ. Φλωρίνης, καὶ ἰδίως τοῦ Μητροπολίτου, ὁ ὁποῖος, ἔχασε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὴν εὐκαιρία νὰ δείξει τὴν εὐγνωμοσύνη του πρὸς τὸν πνευματικό του Πατέρα. Δὲν τόλμησε νὰ ἀποστομώσει τοὺς ὑβριστές του, πολιτογραφήθηκε (φαίνεται ὁριστικά) στοὺς ἐχθρούς του!
* Τὴν τόλμη τοῦ μητροπολίτη Γόρτυνος κ. Ἱερεμία (ἀρκεῖ νὰ μὴν εἶναι περιστασιακή), ὁ ὁποῖος τίμησε τὸν πνευματικό του Πατέρα Αὐγουστῖνο.
* Τὴν ἀκόμα μεγαλύτερη τόλμη τοῦ ἱερέως π. Ἐλευθέριου Παλαμᾶ, ὁ ὁποῖος δὲν λογάριασε τὸ ἐνδεχόμενο νὰ πέσει στὴν δυσμένεια τοῦ Δεσπότη
Φλωρίνης καὶ νὰ ὑποστῆ φανερὲς ἢ κρυφὲς διώξεις, γι’ αὐτὸ καὶ παρενέβη διαμαρτυρόμενος γιὰ τὸ ψεῦδος τοῦ Προικοννήσου λέγοντας:

· Όσοι είστε από τη Φλώρινα να ξέρετε ότι ο π. Αυγουστίνος δεν ζήτησε ποτέ συγνώμη για τον Αθηναγόρα. Αυτό είναι ψέμα. Εμείς κοντά του μεγαλώσαμε και τον ξέρουμε. Αυτά τα ψέματα να τα πει σε άλλους που δεν ξέρουν τον Γέροντα.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ


Ἐν Παραμυθιᾷ τῇ 23 Αὐγούστου 1972

Πρὸς Τὴν Αὐτοῦ Θειοτάτην ΠαναγιότηταΤν Οκουμενικν Πατριάρχην

κύριον ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ

Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον - ΦανάριονΠαναγιώτατε,
Ἐλάβομεν τηλεγράφημα Ὑμετέρας Παναγιότητος καὶ τὸ ὑπ’ ἀριθ. Πρωτ. 449 Εἰρηνικὸν Ὑμῶν Γράμμα, δι’ ὧν ἀγγέλετε ἡμῖν τὰ τῆς ἀναδείξεως καὶ καταστάσεως Ὑμῶν εἰς τὸν Πρωτόθρονον Πατριαρχικὸν θρόνον.
Ἐδοξάσαμεν τὸν Θεόν, διότι ὠκονόμησε οὕτω τὰ πράγματα καὶ ἀπεκλείσθησαν διαβεβλημένα καὶ ἐπὶ ἠθικῇ καὶ ἐπὶ πίστει ὀρθὴ πρόσωπα. Πιστεύομεν ὅτι εἶσθε θεοπρόβλητος.
Ἔχομεν δι’ ἐλπίδος ὅτι θὰ ὀρθώσητε τὸ ἀνάστημά σας καὶ «θὰ βάλετε εἰς τὴν θέσιν των» τὰ κακῶς ἔχοντα ἐν τῷ Πατριαρχείῳ ἤτοι τὴν ἐπὶ ζημί τῆς ὀρθοδοξίας ἀχαλίνωτον τάσιν πρὸς ἕνωσιν μὲ τοὺς αἰωνίως ἀμετανοήτους καὶ ἐπιβουλευομένους τὴν Ὀρθόδοξον κατ’ Ἀνατολᾶς Ἁγίαν Ἐκκλησίαν ἡμῶν, τὴν ὄντως Ἐκκλησίαν.
Παναγιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα,
βαθυσεβάστως παρακαλοῦμεν καὶ ἰκετεύομεν γονυκλινῶς:
δηλώσατέ το μετὰ παρρησίας καὶ ἀπεριφράστως
«ὅτι δεχόμεθα διάλογον μὲ τοὺς Καθολικοὺς καὶ Προτεστάντας καὶ Ἀντιχαλκηδονίους ὑπὸ τὸν ρητὸν ὅρον ὅπως ἕκαστος, ὅσον ἀφορᾶ τὸ δόγμα, θελήση νὰ παραδεχθῆ ἀνεπιφυλάκτως πάντα τὰ ὑπὸ τῶν 7 ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων θεσπιθέντα καὶ οὐδὲν πέραν τούτων».
Ἐπιτραπήτω μοι μὲ ὅλον τὸν ὀφειλόμενον σεβασμὸν νὰ προσθέσω ἀκόμη ὅτι πρέπει τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον πρωτίστως νὰ προσέξη τὴν ἕνωσιν τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ εἴτα νὰ προχωρῆ μετὰ περισκέψεως πολλῆς εἰς διάλογον διὰ τὴν ἕνωσιν μετὰ τῶν αἱρετικῶν.
Ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει θὰ γίνη τὸ ἀντίθετον.
Ἡ Ὀρθοδοξία θὰ κομματιασθῆ πρὸς χαρὰν τῶν Παπικῶν καὶ τῶν ἄλλων ἐχθρῶν του Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ.
Ἀλλὰ τότε τί λόγον θὰ δώσωμεν εἰς τὸν Θεὸν ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως;
Ἐλπίζοντες ὅτι θὰ ἀναθεωρήσετε τὰ ὅσα ἐδηλώσατε, ὅτι θὰ ἀκολουθήσητε πιστῶς τὴν γραμμὴν τοῦ Προκατόχου Σᾶς ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἕνωσιν, συγχαίρομεν Ὑμᾶς θερμῶς ἐπὶ τὴ ἀναδείξει Σας ὡς Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ εὐχόμεθα ἐκ βάθους καρδίας ὅπως Κύριος ὁ Θεὸς ἠμῶν χαρίζηται Ὑμῖν μακροζωΐαν καὶ δυνάμεις πολλάς, σωματικὰς καὶ πνευματικάς, ἵνα φέρητε εἰς αἴσιον πέρας τὴν ὑψηλὴν ἀποστολήν Σας πρὸς δόξαν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Οὐρανίου Αὐτῆς Δομήτορος.
Ἐπὶ τούτοις δηλοῦμεν, Παναγιώτατε, ὅτι πρὶν ἢ λάβωμεν τὸ τίμιον Ὑμῶν γράμμα ἐμνημονεύσαμεν τοῦ ὀνόματός Σας ἐν Ὕδρᾳ εὑρισκόμενοι καὶ συλλειτουργοῦντες μετὰ τοῦ Ἁγίου Ὕδρας ἐν Ἱερᾷ Μονῇ Προφήτου Ἠλιοῦ, ἐπὶ τὴ ἁγίᾳ Αὐτοῦ μνήμῃ· ἐξακολουθοῦμεν δὲ μνημονεύοντες Ὑμῶν ἐν ταῖς Ἱεραῖς Λειτουργίαις· πλὴν δὲν διστάζομεν νὰ δηλώσωμεν ὅτι τελοῦμεν πάντοτε ἐν ἐπιφυλακῇ καὶ εἰς περίπτωσιν ποὺ ἤθελε διαπιστωθῆ ἀντορθόδοξος τὶς ἐνέργεια τοῦ Πατριαρχείου, δίχα συμφώνου γνώμης πασῶν τῶν ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, θὰ διακόψωμεν καὶ Ὑμῶν τὸ μνημόσυνον, διότι δὲν τὸ ἀνέχεται ἡ συνείδησις ἠμῶν νὰ μνημονεύωμεν τῆς Κεφαλῆς ἡμῶν ὡς ὀρθοτομούσης, ἐνῷ δὲν ὀρθοτομεῖ.
Τέλος ἐπικαλούμενοι τὰς θεοπειθεῖς εὐχὰς τῆς Ὑμετέρας σεπτῆς Κορυφῆς ἐκφράζομεν τὴν εὐγνώμονα εὐχαριστίαν ἡμῶν πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον διὰ τὰς ἐπὶ τοῖς ὀνομαστηρίοις ἡμῶν εὐχὰς Αὐτοῦ καὶ διατελοῦμεν μετὰ σεβασμοῦ βαθέος τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος.

Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ ἀδελφός.

+ Ὁ Μητροπολίτης Παραμυθίας, Φιλιατῶν
καὶ Γηρομερίου Παῦλος

                                                  Από το περιοδ. "ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ", 1/2/2010 

 

απο την Πατερικη Παραδοσι

10 σχόλια:

 1. Μην περιμένετε λεβέντικη στάση απ το μητροπολίτη Θεόκλητο.
  Ήξερε ο Χριστόδουλος ποιον έκανε δεσπότη στη Φλώρινα.
  Πότε ο Φλωρίνης Θεόκλητος ύψωσε τη φωνή του ενάντια στα πατριαρχικά αίσχη;
  Αντί γι αυτό δεν άφησε επίσκεψη για επίσκεψη στη Δυτική Μακεδονία του Βαρθολομαίου που να μη συμμετείχε ενώ ο πρωτοσύγγελός του ήταν τελετάρχης στην περυσινή επίσκεψη Βαρθολομαίου στη Σιάτιστα, την Κοζάνη και την Καστοριά.
  Καμία σχέση από πλευράς αγωνιστικότητας με τον ήρωα προκάτοχό του.
  Σκέτη απογοήτευση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τη μεγαλύτερη ευθύνη έχει ο δεσπότης της Φλώρινας που όφειλε να ανακαλέσει στην τάξη τον Προικοννήσου. Έπρεπε να προστατέψει τη μνήμη του γέροντά του. Αν όχι εκείνη την ώρα τουλάχιστο αργότερα με ανακοίνωσή του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μεγάλη ευθύνη έχει και ο Εδέσσης Ιωήλ. Θα τρίζουν τα κόκκαλα των μακαριστών Αυγουστίνου και Καλλινίκου για τη στάση των διαδόχων τους.

   Διαγραφή
 3. moyskema ta ekane pali o iosif thimaste poy eixate sxoliasei ta aprepa poihmata dia tin panagia mas

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Τα όσα συνέβησαν στη Φλώρινα κάθε άλλο παρά αποτελούν παρωνυχίδα και καλά έκαναν και αντέδρασαν όσοι αντέδρασαν. Περιμένουμε ακόμη τη δημόσια τοποθέτηση-ανακοίνωση του μητροπολίτη Θεόκλητου. Αρκετά σιώπησε μέχρι τώρα. Εμπρός λοιπόν!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Με τη φράση "απεκλείσθησαν διαβεβλημένα επί ηθική και επί πίστει πρόσωπα" ο μακαριστός μητροπολίτης Παύλος εννοεί τον κίναιδο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΧΑΛΚΗΔΩΝΟΣ ΜΕΛΙΤΩΝΑ ΚΑΡΡΑ,τον οποίον απέκλεισαν οι Τούρκοι προσκομίζοντας βιντεοκασέτα με όργια στα οποία συμμετείχε ο "δεσπότης του Καρνάβαλου". Και οικουμενιστής και κίναιδος ο αλήστου μνήμης "Γέρων Χαλκηδόνος" Μελίτων. Ο κύκλος του Μελίτωνα κυβερνάει από τότε το Φανάρι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είναι αυτός που εκθειάζουν ο πατρινός βόθρος και ο Χαλκηδόνος Αθανάσιος συχνά-πυκνά. Τις απαράδεκτες περί καρνάβαλου απόψεις του προβάλλει το blog της μητροπόλεως Βεροίας.

   Διαγραφή
 6. oi blakies toy iosif eginan aiti na ybrizontai nekroi os o megas meiton xatzis kai oxi o karras poy einai o filadelfeias meliton p xrisostomos karyai AGIOY OROYS

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Βασίλης Κερμενιώτης, Πτολεμαϊδα

  Οι Άγιοί μας γράφουν: "Τιμή Αγίου= Μίμησης Αγίου". Επομένως, μόνο όσοι Αρχιερείς έχουν την ίδια με τον π. Αυγουστίνο αγωνιστική διάθεση "δικαιούνται" να τον τιμήσουν. Όσοι είναι δειλοί, άβουλοι και -ακόμα χειρότερα- θλιβεροί κόλακες των Οικουμενιστών ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Οι μητροπολίτες Εδέσσης, Φλωρίνης και Προικοννήσου "κατάφεραν" να δημιουργηθεί ζήτημα σε μια εκδήλωση πριν την οποία τίποτε δεν προμήνυε κάτι τέτοιο. Αντί το ενδιαφέρον να είναι μετατοπισμένο στο γεγονός της τιμής προς το μακαριστό, αυτό καθ εαυτό, και στις αξιόλογες ομιλίες που ακούστηκαν, με τη διαχείριση της υπόθεσης από μέρους τους τα έκαναν επιεικώς μαντάρα! Γιατί στην Κύπρο που επίσης τιμήθηκε ο μακαριστός δε δημιουργήθηκε κανένα ζήτημα; Μήπως γιατί δεν είχαμε συμμετοχή του Φαναρίου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου