Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2016

ΟΜΟΛΟΓΙΑ; Ω αθανατε ΓΙΓΑΝΤΑ ΝΕΟΧΡΥΣΟΣΤΟΜΕ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΕ. Ειναι δυνατον να μαθητευσαν τα τεκνα σου παρα τους αγιους σου ποδας και να μην πηρε κανενα τιποτα απο την φλογα σου, τιποτα μα τιποτα απο τον ζηλον σου, τιποτα απο την δυναμικοτητα σου;;;;; Αυτοι οι φτηνοι και μηδαμινοι προδοτες, που πατουν στα χναρια σου, πως τολμουν και χρησιμοποιουν με τα βεβηλα στοματα τους, το ονομα σου; Αυτα τα γλοιωδη και αηδιαστικα υποκειμενα, πως ειναι δυνατον να αναφερονται στο ονομα σου, για να αποκτησουν λιγη οντοτητα στην ασημαντοτητα τους, εστω και ενα μικρο ιχνος της αλησμονητης ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΗΣ ΛΕΒΕΝΤΙΑΣ ΣΟΥ ; ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΕ ΑΘΑΝΑΤΕ, αναστηθι γεροντα και αρχοντικε ανθρωπε, γιατι θα πνιγουμε μεσα στους αηδιαστικους ...βατραχους και .....σαλιγκαρους, που κατελαβαν ως αιλουροειδη ολα τα ποστα της Αγιας μας Εκκλησιας;;;; Αναστηθι γεροντα ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΕ και αναλαβε ακομα μια φορα τον θρονον σου, γιατι απο την ημερα που αναχωρησες για τους Ουρανους, αισθανομεθα ως προβατα μη εχοντα ποιμενας. Γιατι η φωνη σου ηταν φωνη υδατων πολλων και ηχος και βοη Νιαγαρα ποταμου. Συ ενας και μονος σου, περιεκλειες και εκπροσωπουσες ολοκληρη την χορεια των προαναπαυσαμενων Αγιων Πατερων ημων και Διδασκαλων.. Ενω σημερον, τι κοιτεται ενωπιον των οφθαλμων ημων; Η θυγατερα ΣΙΩΝ, ως "εγκαταλειφθησα και υπο γυπων κατεσθιωμενη και ως πολις πολιορκουμενη και ηρημωται κατεστραμμενη υπο εχθρων και αλλοτριων ".

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ κ.κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΝ

Ὁλόκληρη ἡ ἀνοικτή ἐπιστολή πρὸς τὸν πατριάρχη Ἀθηναγόρα, τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου, στὴν «Χριστιανικὴ Σπίθα», αριθμ. φυλ. 248-249, Μαϊος Ἰουνιος 1962
  • «Πᾶς ὁ λέγων παρὰ τὰ διατεταγμένα, κἄν ἀξιόπιστος ἦ, κἄν νηστεύη, κἄν παρθενεύη, κἄν σημεῖα ποιῆ, κἄν προφητεύη, λύκος σοι φαινέσθω ἐν προβάτου δορᾶ, προβάτων φθορὰν κατεργαζόμενος» (Θεοφόρος Ἰγνάτιος)

    OYK AΡΝΗΣ. ΦΙΛΗ ΟΡΘ

Παναγιώτατε Δέσποτα,

Ἐν πρώτοις ὀφείλω νὰ κάμω μίαν ἐξομολόγησιν. Νὰ γνωρίσω ὑμῖν, ὅτι ὁ ὑποφαινόμενος, πρὶν ἤ λάβω τὴν τολμηρὰν ἀπόφασιν νʼ ἀπευθύνω πρὸς Ὑμᾶς, τὴν κορυφὴν τῆς Iεραρχίας τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, τὴν παροῦσαν ἐπιστολήν, διῆλθον διά τινος ἐσωτερικῆς κρίσεως. Ἐπάλαισα πολὺ μὲ τὸν ἑαυτόν μου, προσπαθῶν νὰ ὑπερνικήσω τοὺς δισταγμούς, τοὺς ὁποίους ἐγέννα εἰς τὸ πνεῦμά μου ἡ σκέψις, ὅτι ἐλάχιστος ἐγὼ ἱερομόναχος ἀναγκάζομαι νὰ ἔλθω εἰς διαφωνίαν καὶ σύγκρουσιν μὲ τὴν Ὑμετέραν Παναγιότητα. Ναί! Ἐδίσταζον. Διότι Ὑμεῖς δὲν εἶσθε ἕνα κοσμικὸν πρόσωπον, δὲν εἶσθε ἄρχων πολιτείας, τὸν ὁποίον δημοσία παρεκτρεπόμενον καὶ σκανδαλίζοντα τὸν λαὸν δυνάμεθα εὐχερῶς νὰ ἐλέγξωμεν, ἐπαναλαμβάνοντες ἐν τῆ συγχρόνω ἐποχῆ τὸ «οὐκ ἔξεστί σοι» τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου (Μάρκ. 6, 18). Οὕτως ἐν τῆ δημοκρατικῆ μας πατρίδι διʼ ἀνοικτῆς ἐπιστολῆς ἠλέγξαμεν τὸν Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων, ὅταν εἴδομεν ὅτι ὡρισμένη ἐνέργεια, υπογραφὴ Β. Διατάγματος προστατεύοντος τὴν ἀντίχριστον Μασονίαν, ὑπενόμευε τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν, ἧς οὗτος ὡς βασιλεὺς Ὀρθοδόξου βασιλείου ἔχει ὁρκισθῆ νὰ εἶνε φρουρὸς (Ἴδε «Σπίθαν», φύλλον 179/1956). Τὸν Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων ἠλέγξαμεν, ἀλλὰ πῶς νὰ παρατηρήσωμεν, πῶς νὰ ἐλέγξωμεν ἕνα ἀνώτατον ταγὸν τῆς Ἐκκλησίας, ἕνα Πατριάρχην, καὶ μάλιστα ὄταν ὁ Πατριάρχης αὐτὸς κατέχη τὸν ἐνδοξότερον Θρόνον τῆς Ὀρθοδοξίας; Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ἐν τῆ συνειδήσει ὅλων τῶν ὀρθοδόξων, τῶν κατοικούντων εἰς τὴν μικρὰν αὐτὴν γωνίαν τῆς γῆς, ἡ ὁποία ὀνομάζεται Ἑλλάς, ἔχει θέσιν ἰδιάζουσαν, περιβάλλεται μὲ πνευματικὴν αἴγλην αἰώνων, ὑπενθυμίζει σκληροὺς καὶ αἱματηροὺς ἀγῶνας. Πρὸς τὸ Πατριαρχεῖον τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἔστρεφον ἐναγωνίως τὰ βλέμματά των γενεαὶ γενεῶν Ἑλλήνων καὶ ἐκεῖθεν ἐλάμβανον πνευματικὴν καθοδήγησιν καὶ ἐνίσχυσιν ἐν δυσχειμέροις καιροῖς. Ὡς τηλαυγῆ φάρον μὲ παγκόσμιον ἀκτινοβολίαν θέλουν νὰ βλέπουν καὶ οἱ νεώτεροι Ἕλληνες τὸ Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως. Ὀρθοδοξία καὶ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἐν τῆ συνειδήσει τοῦ λαοῦ μας εἶνε ἔννοιαι ταὐτόσημοι. Ὁ ἑκάστοτε Πατριάρχης θεωρεῖται ὡς κανὼν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Διὰ τοῦτο ἡ συνείδησις τοῦ λαοῦ φρικιᾶ καὶ ἐπὶ τῆ σκέψει ἀκόμη, ὅτι ὁ Πατριάρχης δύναται καὶ ἐπʼ ἐλάχιστον νὰ παρεκκλίνη ἐκ τῶν γραμμῶν τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ Πατριάρχης ἐτάχθη νὰ εἶνε ὁ βράχος, ἐφʼ οὗ νὰ θραύωνται ὅλα τʼ ἀβυσσαλέα καὶ ἀφρίζοντα κύματα τῆς πλάνης. Λύομεν τὴν σιωπήν Γνωρίζοντες τὴν ὑψηλὴν ἰδέαν, τὴν ὁποίαν ἔχει ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς περὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱστάμεθα καὶ ἡμεῖς μὲ αἰσθήματα εὐλαβείας ἀπέναντι αὐτοῦ καὶ ὁ κάλαμός μας, ὁ τόσον ὀξὺς πρὸς ἄλλας κατευθύνσεις, ὑπῆρξε πάντοτε συγκρατημένος, προκειμένου νὰ κρίνωμεν ἐνεργείας Πατριαρχικάς. Οὐκ ὀλίγαι δὲ ὑπῆρξαν αἱ περιπτώσεις, καθʼ ἅς ἐσιωπήσαμεν, ἵνα μὴ διὰ τῆς ἀρθρογραφίας μας δώσωμεν ἀφορμὴν ἀνιέρου ἐπιθέσεως εἰς τοὺς καραδοκοῦντες ἐχθροὺς τῆς Πίστεως. Φοβούμεθα τὸ ἁμάρτημα τοῦ Χάμ. Ἀλλὰ τὴν σιωπήν, τὴν ὁποίαν ἐτηρήσαμεν μέχρι τοῦδε, δὲν δυνάμεθα νὰ ἐξακολουθήσωμεν. Εἰς λύσιν σιωπῆς πιεζόμεθα ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν. Ἔσωθεν μὲν ὑπὸ τῆς συνειδήσεώς μας, ἡ ὁποία ἐξανίσταται. Ἔξωθεν δὲ ὑπὸ εὐλαβῶν τῆς Ὀρθοδοξίας τῶν τέκνων, τὰ ὁποῖα πολλαχόθεν πρὸς ἡμᾶς ἀπευθυνόμεθα ἐκφράζουν τὴν ἀπορίαν των διὰ τὴν σιωπήν μας. Θὰ λύσωμεν, λοιπόν, τὴν σιωπήν μας καὶ θὰ ἐκφράσωμεν τὴν ταπεινήν μας κρίσιν. Εὐτυχῶς, ὑπὲρ τῆς ἐλευθέρας διατυπώσεως τῶν γνωμῶν ἐπὶ θεμάτων ποὺ συγκλονίζουν τὰ πνεύματα τῶν Ὀρθόδόξων, θερμὸν συνήγορον εὕρομεν τὸν θεοφιλέστατον ἐπίσκοπον Μελόης κ. Αἰμιλιανόν, μόνιμον ἀντιπρόσωπον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεῖου παρὰ τῶ Π.Σ.Ε. ἐν Γενεύη, ὅστις πιστότερον παντὸς ἄλλου διερμηνεύων τὰς σκέψεις τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος γράφει εἰς τὸ ἐπίσημον ὄργανον τοῦ Πατριαρχείου «Ἀπόστολος Ἀνδρέας» τὰ ἐξῆς: «Ἄς ἀφεθοῦν ἐλεύθεροι οἱ πιστοί μας νὰ ἐκφράζουν τὰς σκέψεις των καὶ νὰ ὑποδεικνύουν τὰ συμπτώματα τῶν γεγονότων, ἀναφέροντες τοὺς λόγους καὶ τὰς αἰτίας, ποὺ προὐκάλεσεν τὴν σύγχρονον ἀποστασίαν καὶ τὴν ἀναστάτωσιν τῆς μεταπολεμικῆς κοινωνίας. Ἄς ἀφεθοῦν ἐπίσης ἐλεύθεροι νὰ συζητοῦν τὰ ὑπὲρ καὶ τὰ κατὰ τῆς πνευματικῆς Ἐκκλησιαστικῆς μας ζωῆς. Διότι αὐτὸ ἀποτελεῖ τὸ οὐσιῶδες προνόμιον ἑνὸς χριστιανοῦ, τὸ ὁποῖον μόνον εἰς ἀπολυταρχικὰ καὶ μοναρχικὰ συστήματα δὲν ἀναγνωρίζεται ὡς δικαίωμα» (Ἴδε φύλλον 17 Μαΐου 1961). Ἐκ τῶν γραφομένων σας, λοιπόν, λαμβάνομεν τὸ δικαίωμα, ἵνα ἐκφέρωμεν καὶ ἡμεῖς τὴν κρίσιν μας ἐπὶ ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων. Θὰ ἠδυνάμεθα, Παναγιώτατε, καὶ ἐξ ἄλλης πλευρᾶς νὰ κρίνωμε τὰ ὑμέτερα. Καὶ ἡ πλευρὰ αὕτη εἶνε, ὅτι εἶσθε πνευματικὸς προϊστάμενος τῆς Ἑλληνικῆς μειονότητος, ἡ ὁποία, κατόπιν διεθνῶν συμβάσεων, παρέμεινεν ἐν τῶ νέω Τουρκικῶ Κράτει. Ἀναποσπάστως συνδέεσθε μετὰ τῆς μειονότητος ταύτης, ὡς ἡ κεφαλὴ μετὰ τοῦ σώματος. Πατριάρχης ἄνευ τῆς μειονότητος ταύτης δὲν δύναται νὰ νοηθῆ ἐν Κωνσταντινουπόλει, ὅπως καὶ ἰμάμης ἐν Ἑλλάδι δὲν δύναται νὰ νοηθῆ ἄνευ τῆς Τουρικικῆς μειονότητος. Ὑπάρχετε ἐν Κωνσταντινουπόλει, διότι ὑπάρχουν ἐκεῖ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες. Ἀλλʼ ἐνῶ οἱ ἐν Ἑλλάδι θρησκευτικοὶ ἡγέται τῆς Τουρκικῆς μειονότητος διὰ πᾶσαν ὑποτιθεμένην ἀδικίαν ἐκ μέρους τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας εἰς βάρος αὐτῆς διαμαρτύρονται ἐντονώτατα, Ὑμεῖς, Παναγιώτατε, θρησκευτικὸς ἡγέτης τῆς ἐν Τουρκία Ἑλληνικῆς μειονότητος τὶ ἐπράξατε κατὰ τὴν φοβερὰν ἐκείνην νύκτα, κατὰ τὴν ὁποίαν βαρβαρικὰ στίφη ἐπέδραμον κατὰ τῶν πνευματικῶν σας τέκνων, ληστεύοντες, φονεύοντες, ἀτιμάζοντες καὶ βεβηλοῦντες τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια; Ὑπάρχουν πολλοὶ ἐν Ἑλλάδι, ἀλλὰ καὶ ἐν Τουρκία, οἱ ὁποῖοι φρονοῦν, ὅτι ἐὰν ὑψώνατε τότε τὸ ἀνάστημά σας καὶ ἐγίνεσθε μιμητὴς ἀειμνήστων προκατόχων σας θυσιασθέντων ὑπὲρ τοῦ ποιμνίου των, διαφορετικὴ θὰ ἦτο ἡ κατάστασις καὶ δὲν θὰ ὑφίστασθε τὸν ἐξευτελισμὸν νὰ συρθῆτε εἰς τὴν νῆσον τῶν Σκύλων ὡς μάρτυς (κατηγορίας ἤ ὑπερασπίσεως;) εἰς τὴν περιβόητον δίκην τῶν μεντερικῶν καθαρμάτων, τὰ ὁποῖα, διὰ λόγους πολιτικῆς σκοπιμότητος, ὑπῆρξαν οἱ κυριώτεροι ὑποκινηταὶ τῆς φοβερᾶς ἐκείνης ἐπιδρομῆς. Πίπτοντες τότε ὑπὲρ τοῦ ποιμνίου σας θὰ περιεβάλλεσθε μὲ τὸν φωτοστέφανον τοῦ μάρτυρος καὶ τοῦ καλοῦ ποιμένος, καὶ ὁ ἁπανταχοῦ τῆς γῆς χριστιανικὸς κόσμος θὰ ἐκαυχᾶτο διὰ τὸ ὄνομά σας. Θρησκευτικὴ στάσις τοῦ Πατριάρχου – Δέκα δείγματα Ἀλλʼ ἐὰν διὰ τὴν στάσιν σας ἐκείνην εὑρίσκωνται ἄλλοι οἱ ὁποῖοι σᾶς δικαιολογοῦν, λέγοντες, ὅτι δὲν ἠδύνασθε νὰ πράξητε ἄλλως καὶ ὅτι μία τυχὸν σθεναρὰ ἐκδήλωλίς σας θὰ ἐξηρέθιζεν ἔτι μᾶλλον τὰ πνεύματα τῶν φανατισμένων ὀρδῶν καὶ θὰ εἴχομεν νὰ θρηνήσωμεν μεγαλυτέρας συμφορᾶς, διὰ τὴν θρησκευτικὴν ὅμως στάσιν, τὴν ὁποίαν λαμβάνετε ἐπὶ θεμάτων ἐσωτερικῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, εἰς ἥν οὐδεὶς Μεντερὲς σᾶς πιέζει, πόσοι ἆρά γε νὰ εἶ’νε ἐκείνοι ἐκ τῶν εὐσεβῶν κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, οἱ ὁποῖοι σᾶς ἐπιδοκιμάζουν; Δυστυχῶς, αἱ ἐνέργειαι τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος, εἰς τὰς οποίας ὁ εὐσεβὴς λαὸς δὲν βλέπει τὸν Πατριάρχην ἄγρυπνον φρουρὸν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς, δὲν εἶναι ὀλίγαι. Πρὸς πίστωσιν ἀναφέρομεν ὡρισμένα δείγματα.

Σαββα.....Σεβαστιανε..."μεγαλε και ασοφε ιεροκηρυκα ", τι ΑΙΣΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ηταν αυτο που δημοσιευσες; Τρελλαθηκες τελειως; Αγια Γραφη δεν ανοιξες ποτε; Πατερικα κειμενα δεν διαβασες; Τοσα χρονια κοντα στον Γιγαντα Αυγουστινο, τιποτα δεν πηρες; Την ταυτισι σου με τους Παμπαλαιους Αιρετικους, δεν την κατανοησες ακομα ; Και μετα πως εμφανιζεσαι ορθοδοξος; Εισαι δυναμει Αιρετικος και παθητικος Οικουμενιστης, δεν το καταλαβες ακομα;

Σαββα.....Σεβαστιανε..."μεγαλε και ασοφε ιεροκηρυκα ", τι ΑΙΣΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ηταν αυτο που δημοσιευσες;
Τρελλαθηκες τελειως;
Αγια Γραφη δεν ανοιξες ποτε; Πατερικα κειμενα δεν διαβασες;
Τοσα χρονια κοντα στον Γιγαντα Αυγουστινο, τιποτα δεν πηρες;
Την ταυτισι σου με τους Παμπαλαιους Αιρετικους δεν την κατανοησες ακομα;
Και μετα πως εμφανιζεσαι ορθοδοξος;
Εισαι δυναμει Αιρετικος και παθητικος Οικουμενιστης, δεν το καταλαβες ακομα;
  
Μετα απο αυτο πατερ ....Σαββα, ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕΣ πραγματικα.
Χρειαζεσαι πλεον φερετρο και ταφη.... Και ενω εκπνεεις το ζην ...περιμενε για λιγο στο ακουστικο σου και ακου....γιατι ερχεται επανω σου ...τσουναμι...


Τοσο βαθεια νυχτωμενος εισαι, πατερ; 
Μαθαινω οτι κανεις και τον ...μεγαλο γεροντα και εχεις και .... το παιζεις και προορατικος;!!!!
Ω αξιοθρηνητε.... 

Δειτε παρακατω το κειμενο Τοπαλη και φριξτε απο την πρωτοφανη διαστροφη σκεψεως.

Ο Ιησούς Χριστός ονομάστηκε...


     Άγιος

    Ιωάννης

    ο Χρυσόστομος

 Ο Ιησούς Χριστός «ονομάστηκε άνθρωπος, ονομάστηκε υιός του ανθρώπου, ονομάστηκε οδός, ονομάστηκε θύρα, ονομάστηκε πέτρα
Γιατί ονομάστηκε οδός;
Για να μάθεις ότι με Αυτόν ανεβαίνουμε στον Πατέρα.
Γιατί ονομάστηκε πέτρα;
Για να μάθεις τη χρησιμότητα και τη σταθερότητα της πίστης!
Γιατί ονομάστηκε θεμέλιο;
Για να μάθεις ότι όλα τα βαστάζει!
Γιατί ονομάστηκε ρίζα;
Για να μάθεις ότι ανθίζουμε μέσα σε Αυτόν.
Γιατί ονομάστηκε βοσκός;
Επειδή μας ποιμαίνει.
Γιατί ονομάστηκε πρόβατο;
Επειδή για χάρη μας θυσιάστηκε και έγινε εξιλαστήριο θύμα.
Γιατί ονομάστηκε ζωή;
Επειδή μας ανέστησε, ενώ ήμασταν νεκροί.
Γιατί ονομάστηκε φως;
Επειδή μας απάλλαξε από το σκοτάδι.
Γιατί ονομάστηκε βραχίονας;
Επειδή είναι ομοούσιος με τον Πατέρα.
Γιατί ονομάστηκε Λόγος;
Επειδή γεννήθηκε από τον Πατέρα. Γιατί όπως ο δικός μου λόγος γεννιέται από την ψυχή μου, έτσι και ο Υιός γεννήθηκε από τον Πατέρα.
Γιατί ονομάστηκε ένδυμα;
Επειδή Τον ντύθηκα όταν βαπτίσθηκα.
Γιατί ονομάστηκε τράπεζα;
Επειδή Τον εσθίω, απολαμβάνοντας τα Μυστήρια.
Γιατί ονομάστηκε οίκος;
Επειδή κατοικώ μέσα σε Αυτόν;
Γιατί ονομάστηκε ένοικος;
Επειδή γινόμαστε ναός Του.
Γιατί ονομάστηκε κεφαλή;
Επειδή έγινα μέλος Του.
Γιατί ονομάστηκε νυμφίος;
Επειδή πήρε την ψυχή μου νύμφη.
Γιατί ονομάστηκε αγνός;
Επειδή με έλαβε παρθένο.
Γιατί ονομάστηκε Κύριος;
Επειδή είμαι δούλος Του»

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

Η Κωνσταντινούπολη είναι ελληνική"; Ο αρθρογράφος της Χουριέτ, Burak Bekdil, παραδίδει μέσα από το γραπτό του ένα άριστο μάθημα ιστορίας στον Ταγίπ Ερντογάν.

Τούρκος αρθρογράφος λέει στον Ερντογάν αυτό που δεν τόλμησε να πει κανένας Έλληνας."Η Κωνσταντινούπολη είναι ελληνική"; Ο αρθρογράφος της Χουριέτ, Burak Bekdil, παραδίδει μέσα από το γραπτό του ένα άριστο μάθημα ιστορίας στον Ταγίπ Ερντογάν.Δοκιμάζεται για άλλη μία ημέρα (την Παρασκευή) η δημοκρατία στην Τουρκία καθώς ο σουλτάνος Ερντογάν συνέλαβε
πολιτικούς του αντιπάλους και φέρεται να έχει επιφέρει νέα λογοκρισία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πέρα όμως από το αγαπημένο του σπορ, το κυνήγι των Κούρδων, ο κ. Ερντογάν έχει το τελευταίο διάστημα αναπτύξει και ένα νέο χόμπι, αυτό του αλυτρωτισμού και της αμφισβήτησης διεθνών συμφωνιών. Στο σημερινό του άρθρο στην Χουριέτ, που φέρει τον τίτλο "Οπότε, η Κωνσταντινούπολη είναι ελληνική πόλη;", ο Burak Bekdil καυτηριάζει αυτή την νέα "τρέλα του" και  ούτε λίγο ούτε πολύ λέει στον πρόεδρο της Τουρκίας ότι τα εδάφη που βρίσκεται η χώρα του ήταν κάποτε ελληνικά και εάν ο ίδιος θέλει να ψάξει πίσω στην ιστορία του τουρκικού έθνους δεν θα πρέπει να κοιτάει προς την Δύση αλλά προς τις στέπες της Ανατολής. Ακολουθεί το πολύ ενδιαφέρον άρθρο του κ. Bekdil, μεταφρασμένο από την αγγλική έκδοση της Χουριέτ.
«Ορισμένοι παρατηρητές τον τελευταίο καιρό συμβουλεύουν τις ξένες κυβερνήσεις να μην ανησυχούν και πάρα πολύ για την όλο και πιο επιθετική αλυτρωτική ρητορική της Τουρκίας ( μέσω του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν) γιατί σε ένα μεγάλο βαθμό απευθύνεται για εσωτερική κατανάλωση στην Τουρκία και όχι τόσο για να ακουστεί προς τα έξω. Λοιπόν, και ναι και όχι.Είναι αλήθεια ότι η ρεβιζιονιστική / εθνικιστική ρητορική πουλάει αρκετά καλά στην ιδεολογική αγορά της Τουρκίας ( και όλο και περισσότερο και σε άλλες χώρες). Είναι επίσης αλήθεια ότι ο λόγος του Ερντογάν στοχεύει κυρίως στον μέσο Τούρκο ψηφοφόρο, τον άνθρωπο που μπορεί πιο εύκολα να πεισθεί από κάθε αλυτρωτική ρητορική όταν στα αυτιά του φθάνουν ελκυστικές φράσεις με εθνικιστικές αξιώσεις όπως "το ένδοξο παρελθόν μας", "η μεγάλη αδικία που το μεγάλο μας έθνος αναγκάστηκε να υποστεί έναν αιώνα πριν", "κάποια ημέρα θα αναβιώσουμε την αυτοκρατορία μας". Προσθέστε στα παραπάνω την ρητορική "είμαστε οι πιο ευσεβείς μουσουλμάνοι" και δεν κερδίζεις μόνο ψηφοφόρους αλλά αφοσιωμένους οπαδούς οι οποίοι είναι έτοιμοι να πεθάνουν ή να σκοτώσουν για εσένα.Το γεγονός ότι το target group του κυρίου Ερντογάν είναι ο μέσος Τούρκος ψηφοφόρος δεν αλλάζει το δεδομένο ότι ο ίδιος πιστεύει ολόψυχα σε αυτά που λέει, ή ότι θα μπορούσε να μετατρέψει την ρητορική σε μία παράλογη δράση κάποια μέρα εάν νομίζει, σε μία στιγμή εσφαλμένου υπολογισμού, ότι η Τουρκία είναι αρκετά ισχυρή ώστε να διορθώσει  "την λάθος ροή της ιστορίας", σύμφωνα και με τα λόγια του πρώην πρωθυπουργού Αχμέτ Νταβούτογλου.Επιπλέον τροφοδοτώντας με τέτοια συνθήματα μία κοινωνία γνωστή για την ξενοφοβία της, με νοοτροπία αυτο-απομονωτισμού και συλλογική επιθυμία να επιστρέψει στις ημέρες της δόξας  είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποβεί πολιτικά επικίνδυνο σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα δεδομένου ότι ένας 18χρόνος σημερινός "στρατιώτης" του κ. Ερντογάν πολύ πιθανόν να γίνει σε μερικές δεκαετίες ένας Τούρκος ηγέτης, ένας άλλος και πολύ πιο άγριος Ερντογάν.Η Αγιά Σοφιά χτίστηκε το 537 μ. Χ., ή 816 χρόνια πριν χτιστεί το πρώτο τζαμί στην πόλη.Το πλέον σημαντικό όμως έιναι ότι η ρητορική του κυρίου Ερντογάν δεν στερείται μόνο του απλούστερου κανόνα της λογικής, αλλά είναι επίσης και ασυνεπής. Ξεχάστε την τελευταία αλυτρωτική του ομιλία όπου υποτίθεται ότι η Τουρκία θα μπορούσε να είχε σήμερα 3,5 με 4 εκατ. τετραγωνικά χιλιόμετρα γης αντί για τα 780 χιλ. τετραγωνικά χιλιόμετρα που έχει σήμερα. Θα μπορούσε να έχει. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Γιατί στο μυαλό των ισλαμιστών, έχει σημασία το μέγεθος; Είναι η Τουρκία, με οποιοδήποτε αξιόπιστο διεθνές κριτήριο, μία καλύτερη χώρα, ας πούμε, από την Ελβετία - η οποία βρίσκεται σε 41.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ή το 5% της τουρκικής γης.

Στην ίδια ομιλία, ο κ. Ερντογάν αναφέρθηκε στα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο Πέλαγος. "Αυτά τα νησιά κάτω από την μύτη μας ήταν δικά μας" είπε. "Σε αυτά τα νησιά υπάρχουν μνημεία μας, η ιστορία μας, τα τζαμιά μας...". Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά εφαρμόζοντας την ίδια λογική σε αυτό που είναι σήμερα η Τουρκία μπορεί να οδηγήσει σε αξιώσεις που σίγουρα δεν θα ήθελε ο κ. Ερντογάν.Με βάση τα λεγόμενα του Ερντογάν εμείς οι Τούρκοι θα πρέπει να πακετάρουμε και να υπομείνουμε τις δυσκολίες από ένα εξαντλητικό ταξείδι σε κάποια μακρινή στέπα.Εάν το "έχουν χώρους λατρείας, ιστορία και μνημεία (σ.σ. από το παρελθόν)" σε χώρες του εξωτερικού μπορεί να δώσει το δικαίωμα σε ξένες χώρες το δικαίωμα να διεκδικούν εδάφη τότε εμείς οι Τούρκοι θα πρέπει να πακετάρουμε και να υπομείνουμε τις δυσκολίες από ένα εξαντλητικό ταξείδι σε κάποια μακρινή στέπα.Ξεχάστε τα αμέτρητα μνημειακά και ιστορικά σημάδια στα εδάφη της Ανατολίας που ανήκουν στην προ-τουρκική εποχή, σημειώστε μόνο ότι η πατριαρχική μητρόπολη των ελληνορθόδοξων στην Κωνσταντινούπολη (σ.σ. η Αγιά Σοφιά) που οι οπαδοί του κ. Ερντογάν με τόσο πάθος θέλουν να μετατρέψουν σε τζαμί, χτίστηκε το 537 μ. Χ., ή 816 χρόνια πριν χτιστεί το πρώτο τζαμί στην πόλη. Δεύτερον, επειδή ο κ. Ερντογάν μιλά συχνά για τον "στόχο 2071" , συνδιάζοντας το με το 1071, το έτος που οριοθετείται η έλευση των Τούρκων στις περιοχές της Ανατολίας, παραχέται ουσιαστικά ότι υπήρχαν μη τουρκικοί πολιτισμοί, τόποι λατρείας και ιστορίας στα εδάφη που είναι σήμερα η Τουρκία.Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι αυτοί οι μη τουρκικοί πολιτισμοί θα πρέπει να έχουν μια νόμιμη αξίωση επί τουρκικού εδάφους σήμερα. Ακριβώς όπως η οθωμανική ιστορία και τα τζαμιά σε γειτονικές χώρες δεν θα πρέπει να δώσουν στην Τουρκία μία νόμιμη αξίωση για το τι είναι σήμερα "ξενιτιά".Ο κ. Ερντογάν ισχυρίζεται ότι μπορεί να παραδώσει μαθήματα ιστορίας στον καθένα. Θα πρέπει όμως πρώτος από όλους να αναγνωρίσει ότι η ιστορία δεν ξεκινάει το 1071 ή το 1453.»

Κωστής Χριστοδούλου

Φοβερη, ανεπαναληπτος καταγγελια:«Ἐπιχείρησαν νὰ μὲ δωροδοκήσουν γιὰ νὰ καταργήσω τὸν Νόμο κατά τῆς βλασφημίας!»

Φοβερη, ανεπαναληπτος καταγγελια:«Ἐπιχείρησαν νὰ μὲ δωροδοκήσουν γιὰ νὰ καταργήσω τὸν Νόμο κατά τῆς βλασφημίας!»

%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%80%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf-%ce%b4%cf%89%cf%81%ce%bf%ce%b4%ce%bf%ce%ba%ce%b9

Δρ. Γεώργιος ΚρίπαςΔιδάκτωρ Συνταγματικοῦ Δικαίου ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου
Μὲ τὴν παρακάτω ἐπιστολὴ ἑνὸς διακεκριμένου Νομικοῦ πού ὑπηρέτησε σὲ ὕψιστες Κρατικὲς θέσεις ἀποκαλύπτεται ὅτι πίσω ἀπὸ τὴν ἐπιχειρουμένη προσπάθεια κατάργησης τοῦ Νόμου περὶ κακόβουλης βλασφημίας δὲν κρύβονται μόνο ἐχθροί τοῦ Θεοῦ, ἐχθροί τοῦ καλοῦ, τῆς ἠθικῆς καὶ τοῦ πολιτισμοῦ τῆς κοινωνίας ἀλλὰ κρύβονται καὶ μεγάλα συμφέροντα διακίνησης ταινιῶν καὶ ἰδεῶν γιὰ ἄφθονο καὶ αἰσχρὸ χρῆμα…
Πρός τόν
1)Ἐξοχότατον κ. Προκόπην Παυλόπουλο, Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας
2) Ἀξ. κ. Νικόλαο Παρασκευόπουλο, ὑπουργὸν Δικαιοσύνης
3) Ἀξ. κ. Δημήτρη Παπαγγελόπουλον, ἀναπλ. ὑπουργὸν Δικαιοσύνης,
«…Λαμβάνω τὴν τιμὴν νὰ θέσω ὑπ” ὄψιν σας την κάτωθι περίπτωση, τὴν ὁποία ἀντιμετώπισα καί παλαιότερον ὡς Κρατικὸς λειτουργὸς (τότε διευθυντὴς τοῦ Ὑπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως), τὴν ὁποίαν ἐκεῖνοι ποὺ προσπάθησαν νὰ τὴν «περάσουν» ἐπεδίωξαν νὰ μὲ δωροδοκήσουν, πράγμα ποὺ ὁ ἴδιος κατήγγειλα ἁρμοδίως καὶ εἰς τήν υπηρεσία μου καὶ εἰς τὸν εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου. Πρόκειται περὶ τοῦ ἑξῆς:
Ὑπῆρξα διευθυντὴς τοῦ Γραφείου Νομοθετικοῦ Συντονισμοῦ καὶ μεταγενεστέρως καὶ τῆς Διευθύνσεως Ἐποπτείας (περιλαμβανούσης καὶ τῆς ἐποπτείας τῶν κινηματογραφικῶν ταινιῶν).  Τήν ἐποχὴ ἐκείνη εἶχε ξεσπάσει μεγάλος σάλος δία μίαν βλάσφημη κινηματογραφικὴ ταινία (τῆς οποίας ἡ προβολὴ εἶχε ἀπαγορευθεῖ καὶ στις λοιπὲς Εὐρωπαϊκὲς χῶρες), πράγμα ποὺ… ἀναμενόταν νὰ συμβεῖ καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα.
Ἐνῶ δὲ ἡ ὑπόθεση ἦταν ἐν ἐξελίξει, μοῦ ἐπροτάθη νὰ εἰσηγηθῶ εἰς τὴν τότε κυβέρνηση τήν κατάργηση τοῦ ἄρθρου 198 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα (τό οποῖο τιμωρεῖ ποινικῶς τὴν κακόβουλο βλασφημία), βάσει τοῦ ὁποίου καί αναμενόταν να καταδικαστεῖ ἡ βλάσφημη ατή ταινία, ἐὰν προβαλλόταν στοὺς κινηματογράφους. 
Διὰ τὴν ἐνέργειά μου αὐτή μοῦ ἐπροτάθη ὡς δωροδοκία τεράστιο χρηματικὸ ποσὸ (ἡ ταινία τελικῶς δὲν προεβλήθη, διότι τὰ δικαστήρια ἐδέχθησαν αἴτηση ἀσφαλιστικῶν μέτρων περὶ ἀπαγορεύσεώς της, ὑποβληθεῖσαν ὑπὸ κάποιας Ἑνώσεως γονέων).
Διὰ δὲ τὸν λόγον αὐτὸν συνέγραψα καὶ ἐδημοσίευσα εἰς τὸν ἔγκυρον Νομικὸν Τύπον καὶ ἐπιστημονικὴ μελέτη μου ὑπὸ τὸν τίτλον «ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ», τὴν ὁποίαν καὶ σᾶς ὑποβάλλω συνημμένως.
Ἔκρινα ὡς ἐκ τούτου ἐπιβεβλημένο νὰ σᾶς αναφέρω τά ὡς ἄνω, διότι πληροφοροῦμαι ὅτι προωθεῖται ἐκ νέου ἡ κατάργηση τοῦ ἄρθρου 198 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα, πράξη ἡ ὁποία εἶναι πιθανόν νὰ ἐξυπηρετεῖ καὶ ἄνομα συμφέροντα (περίπτωση ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἐλέγξετε καὶ να ενεργήσετε ἀναλόγως…).
Ἐπ” εὐκαιρία, σᾶς πληροφορῶ ὅτι ἡ βλασφημία τιμωρεῖται καὶ εἰς τὰ λοιπὰ Εὐρωπαϊκὰ Κράτη καὶ ὄχι μόνον στὴν Ἑλλάδα (ἀνακριβώς ὑποστηρίζεται τό ἀντίθετο). 
Π.χ. Γερμανία, Ποινικὸς Κῶδιξ 166,
Ἰταλία Ποιν. Κῶδιξ ἄρθρα 724,
Λουξεμβοῦργο Ποινικὸς Κῶδιξ ἄρθρα 142 ἔως 146,
Ἀγγλία 8.
Αὐστρία Ποιν. Κῶδιξ ἄρθρα 188 καὶ 189.
Δανία Ποιν. Κῶδιξ Τμῆμα 140 καὶ 166 άρθρον 14,
Ἱσπανία Ποιν. Κῶδιξ ἄρθρον 525,

OMOΛΟΓΙΑ: Κανουμε το καλο ερωτημα και θελαμε να γνωριζαμε, η ....ΖΩΖΩ, που αποτελει τον δεξιο βραχιονα του Μεγαλου, πως βλεπει τους Ιερους Κανονες της Ορθοδοξου Εκκλησιας; Και τι αποδεχεται απο αυτους; Ποιους συνιστα να αποδεχονται και να τηρουν οι Φαναριωτες; Μονο οσους τους δινουν καποια περιορισμενα δικαιωματα, που και αυτα τα καταχραστηκαν και ....κατελαβαν ετσιθελικα ολοκληρο τον πλανητη; Τους δε αλλους Ιερους Κανονες να παραβαινουν αχαλινωτα και να καταπατουν ασυστολα, ως οι ΧΟΙΡΟΙ τα ευωσμα ανθη και τους κατακαρπους λαχανοκηπους ;

"Τοις αιρετικοίς μηδένα κοινωνείν παραγγείλατε, μήτε γράφειν"


Σύνοδος τῆς Σαρδικῆς ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ:

ΚΑΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ
(ΠΑΠΙΚΟΥΣ  καὶ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ)

«Σπουδάσατε τὴν ὁμοφωνίαν διασῴζεσθαι»

ταν ἀκόμα ὁ Ἀρειανισμὸς ἦταν ζωντανός, παρὰ τὴν καταδίκη του ἀπὸ τὴν Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ἀφοῦ μὲ τὴν βοήθεια καὶ τῶν αἱρετικῶν αὐτοκρατόρων κάποιες Ἐπισκοπές –μὲ Ὀρθόδοξο πλήρωμα– τὶς κατεῖχαν Ἀρειανοί, καὶ ἔτσι ὑπῆρχε μεγάλη σύγχυση καὶ ἀκαταστασία εἰς τὰ τῆς Πίστεως, ἡ Σύνοδος τῆς Σαρδικῆς ἀποστέλλει ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς ἀπόντες Ἐπισκόπους καὶ τοὺς λέγει:
Οἱ αἱρετικοὶ ἀξίζουν ἀναθέματος, ὄχι γιατὶ παρέβησαν κάποιο Κανόνα, ἀλλὰ γιατὶ καπηλεύτηκαν καὶ νόθευσαν τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἰσχύει, λοιπόν, γι’ αὐτοὺς  ὁ λόγος τοῦ ἀποστόλου Παύλου «εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ' ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω», ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ ὁποίου δὲν χρειάζεται τὸ στήριγμα οὐδενὸς Κανόνος. Ὁ ἀναθεματισμὸς δηλαδή, δὲν προέρχεται ἀπὸ κάποια δική μας συνοδικὴ ἀπόφαση, ἀλλὰ ἀποτελεῖ ἐφαρμογὴ τῶν λόγων τοῦ Ἀποστόλου.
Ὡς ἐκ τούτου, οἱ ἀποφάσεις τῶν ἐν Συνόδῳ Ἁγίων Πατέρων καὶ οἱ Ἱ. Κανόνες δὲν κάνουν τίποτε ἄλλο παρὰ ἐφαρμόζουν καὶ ἑρμηνεύουν τὸ Εὐαγγέλιο. Εἶναι δηλαδὴ ἀπὸ τὸν λόγο τοῦ Ἀποστόλου ἀναθεματισμένος καθένας ποὺ παραχαράσσει τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀσφαλῶς, διὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ τάξη, εἶναι ἀπαραίτητες καὶ οἱ ἀποφάσεις τῶν Συνόδων.
Καὶ παραγγέλει ἡ Σύνοδος: οὐδεμία κοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικούς. Μακριὰ ἀπὸ αὐτούς. Οὔτε νὰ γράφετε σὲ αὐτούς, οὔτε νὰ παραλαμβάνετε τὰ γράμματά τους!
Καὶ ἐσεῖς (συνεχίζει πρὸς τοὺς ἀπόντες τῆς Συνόδου Ἐπισκόπους-συλλειτουργούς), φροντίστε νὰ ἐφαρμόσετε τὶς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν καὶ νὰ μὴ κοινωνεῖτε μὲ αὐτούς, γιατὶ μόνο ἔτσι διασώζεται ἡ ἐν Χριστῷ ὁμοφωνία, ἡ ὁποία δυστυχῶς ἀπουσιάζει στὴν σύγχρονη τοπική, ἀλλὰ καὶ πανορθόδοξη Σύνοδο Ἐπισκόπων!
«Ἡ ἁγία σύνοδος ἡ κατὰ θεοῦ χάριν ἐν Σαρδικῇ συναχθεῖσα τοῖς ἁπανταχοῦ ἐπισκόποις... ἐν κυρίῳ χαίρειν.
   Ἔστωσαν τοίνυν ὑμῖν ἀνάθεμα διὰ τὸ "κεκαπηλευκέναι τὸν λόγον" τῆς ἀληθείας· ἀποστολικὸν ἔστι παράγγελμα· "εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ' ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω". τούτοις μηδένα κοινωνεῖν παραγγείλατε· "οὐδεμία γὰρ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος". τούτους πάντας μακρὰν ποιεῖτε· "οὐδεμία γὰρ συμφωνία Χριστῷ πρὸς Βελίαρ". καὶ φυλάξασθε, ἀγαπητοί, μήτε γράφειν πρὸς αὐτοὺς μήτε γράμματα παρ' αὐτῶν δέχεσθαι. σπουδάσατε δὲ μᾶλλον καὶ ὑμεῖς, ἀδελφοὶ καὶ συλλειτουργοί, "ὡς τῷ πνεύματι παρόντες" τῇ συνόδῳ ἡμῶν συνεπιψηφίσασθαι δι' ὑπογραφῆς ὑμετέρας ὑπὲρ τοῦ παρὰ πάντων τῶν πανταχοῦ συλλειτουργῶν τὴν ὁμοφωνίαν διασῴζεσθαι».
(Στὸ ἔργο τοῦ Μ. Ἀθανασίου, Apologia contra Arianos sive Apologia secunda, TLG, Chapter 50, section 2, line 266).
Μετὰ κι ἀπ' αὐτὲς τὶς ξεκάθαρες θέσεις μιᾶς Συνόδου, (γιὰ τὴν στάση μας πρὸς τοὺς αἱρετικούς) ποὺ διέσωσε καὶ ἐφάρμοσε καὶ ὁ Μ. Ἀθανάσιος, τὸ ἐρώτημα πρὸς ὅλους τοὺς Ποιμένες καὶ διδασκάλους (κι ὄχι μόνο πρὸς τοὺς Ἐπισκόπους) εἶναι:
Πῶς ἐσεῖς συνεχίζετε νὰ κοινωνεῖτε μὲ Ἐπισκόπους ποὺ ψήφισαν ἐν Συνόδῳ κακόδοξα πράγματα, ποὺ μετὰ ἀπὸ πέντε μῆνες ἀδιαφοροῦν γιὰ τὶς ἀποφάσεις τῆς Ψευδοσυνόδου τοῦ Κολυμπαρίου καὶ τὶς θεωροῦν ὡς δευτερεῦον θέμα;

Πότε οἱ Ἅγιοι, μετὰ ἀπὸ κάποια Σύνοδο ποὺ νομοθέτησε καὶ υἱοθέτησε αἱρετικὲς θέσεις, συνέχισαν νὰ ἀποδέχονται, νὰ κοινωνοῦν καὶ νὰ μνημονεύουν τοὺς πρωτεργάτες της;

______________________ (*) Σαρδική Σύνοδος. Σημαντική εκκλησιαστική σύνοδος, η οποία είχε τον χαρακτήρα οικουμενικής και συγκλήθηκε το 343 μ.Χ. στην πόλη Σαρδική (σημερινή Σόφια) από τους αυτοκράτορες του Δυτικού και του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους, Κώνστα Α΄ και Κωνστάντιο, αντιστοίχως, για να επιχειρηθεί συμβιβασμός ανάμεσα στους ορθόδοξους χριστιανούς και στην αίρεση των αρειανών (προς τους οποίους ήταν ευμενώς διακείμενος ο Κωνστάντιος).

ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ. Ο Χριστος δεν απεχθανονταν και δεν σιχαινονταν τους αμφισβητιες, τους ολιγοπιστους, ή τους απιστους, αλλα τους ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ. Και τετοιοι ειναι οι Νεοδημοκρατες πολιτικοι.

ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ.
Ο Χριστος  δεν απεχθανονταν και δεν σιχαινονταν τους αμφισβητιες, τους ολιγοπιστους, ή τους απιστους, αλλα τους ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ. 
Και τετοιοι ειναι οι Νεοδημοκρατες πολιτικοι και ο ψυχασθενης αρχηγος τους.
                          
                             B' συνεχεια >>>>>>>>
 Επειδη η πολιτικη ειναι Ποιμαντικη, βεβαιοτατα, και η πολιτικη ενδιαφερει ολους μας και ιδιαιτερα, συνηθως λογω της διαφθορας και της ρουσφετολογιας, ειμεθα λατρεις και υποστηρικτες των πολιτικων της ....καθε καρυδιας - σαπια και βρωμερα - καρυδια.
Και μαλιστα η σαββουρα των σημερινων πολιτικων, κατα την πλειοψηφια τους οι κοαζοντες βατραχοι και σαλιγκαροι κυριως  της Νεας Δημοκρατιας, οι προσκυνημενοι αυτοι δουλοι των Ευρωπαιων κτηνοβατων, που παριστανουν τους ευλαβεις, ενω ειναι απιστοι χειροτεροι και των ειλικρινων, τουλαχιστον, Συριζαιων, νυχτα και μερα, ασταματητα και αδιαλλειπτα, φωναζουν και κραυγαζουν απο τα μεσα της Αποβλακωσεως, της Διαφθορας και της Ηλιθιομανιας, με τα οσο το δυνατον περισσοτερα ψεμματα τους και μας αποκαλυπτουν το απεχθεστατο προσωπο τους, για να πεισουν τους ξεπεσμενους και ανοητους Ελληνες και τις Ελληνιδες, οτι θα μας σωσουν και θα μας γλυτωσουν απο τον αφανισμο, ενω αυτοι μας εφτασαν μεχρις εδω. 
Σαν αθωες ακατηγορητες και αλωβητες .....παρθενες, εμφανιζονται και μας γανωνουν τα αυτια με τα γελοια και ψευδεστατα ψευδολογηματα τους που σταματημο δεν εχουν.
Θελουν και παλι την εξουσια, για να διαλυσουν τελειως και να αφησουν την πατριδα μας σε καπνιζοντα ερειπια.
Και γιατι οχι;
Ουδεις μεχρι σημερα τιμωρηθηκε για κανενα του αδικημα και εγκλημα, αφου ψηφιζουν ακομα και νομους που απαλλασουν δια παντος τους εαυτους τους.
Οι αισχρουργοι αυτοι εχουν και την πιτα και το μαχαιρι.
Οι Ελληνες και οι Ελληνιδες, λογω της αμετρης και της βαθειας μαζικο-μουζικοποιησεως τους, πασχουν απο λωτοφαγια και ετσι ενθαρρυνονται ολοι αυτοι οι βολεμενοι παναισχιστοι εγκληματιες του Εθνους, να μην σταματουν να διεκδικουν και παλι την εξουσια, θεσεις και θωκους για να καρπουνται τα τεραστια κερδη, κυριως αυτοι οι ιδιοι που λαμβανουν ακεραιους τεραστιους και υπερογκους μισθους, αλλα και οι φιλοι τους και οι συγγενεις τους.
Ενας απο  αυτους τους θρασυτατους υπουργους, το ονομα Προσκυνημενος Βρουτσης,  βγαινει καθημερινα στα καναλια και κατηγορει τους αλλους, ενω ο ιδιος οταν διοικουσε οργιαζε κυριολεκτικα και ειναι αυτος που κατεβασε αγρια και αγαρμπα τις συνταξεις και θαπρεπε να περασει απο κακουργοδικειο.
Ειχαμε γραψει το 2013 εναντιον του, για καποιες ΠΑΡΑΝΟΪΚΕΣ και ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΕΣ πραξεις του, σε κειμενο που προηγηθηκε, και ακολουθει σημερα και δευτερο, το οποιο και του στειλαμε συστημενο και επι αποδειξει και με αριθμο αποστολης 24076/2582/23.10.2012, και δεν καταδεχθηκε να μας απαντηση, η ...γουρουνοφατσα αυτη.
Ετσι σεβονταν, τα πολιτικα αυτα κατακαθια, τον Ελληνα πολιτη, περιφρονωντας τον.
Στο εγγραφο αυτο του 2012, αποκαλυπτεται ολοκληρη η αληθεια, για τον αφανισμο των συνταξεων.
Εκεινοι οι ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΙ και ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΙ ΔΟΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟΙ κατεβασαν τους μισθους και τις συνταξεις μας και οχι ο Τσιπρας.
Ναι αυτη ειναι η αληθεια, αλλα τα ΚΟΠΡΟΚΑΝΑΛΑ που λυσσομανουν απο το πρωϊ μεχρι το βραδυ, αποκρυπτουν την αληθεια. 
Θα μπορουσα να διεκδικησω εναντιον του προστιμο 1000 ευρω για την αρνησι απαντησεως του, οπως εκανα παληοτερα και με αλλον υπουργο της Ξεφτιλισμενης Νεοδημοκρατιας της λαμογιας, αλλα ....κουραστηκα να τρεχω και να μην φτανω....και ετσι επαθα και τα εγκεφαλικα.
Δειτε ομως το θεατρο που επαιζε αυτος ο αναισχυντος κυριος, το καθικι αυτο της Προσκυνημενης και δουλοπαροικης και γελοιας και διεστραμμενης Νεας Δημοκρατιας, που φιλοδοξει να ξαναρθη για να διαλυση τα παντα. 
Για να δητε δηλαδη και το μεγεθος του θρασους τους και της αμετρης αναισχυντιας τους, να εμφανιζονται σημερα σαν αθωες περιστερες και να κατακρινουν μονο τον Τσιπρα οτι μας κατεβασε τις συνταξεις, με το ενα ή δυο μετρα που συνεχισε και αυτος, αλλα τα πηρε απο τους πρωτους διδαξαντες, που δεν ειναι αλλοι παρα εκεινοι οι Σαμαροβενιζελοι και οι Μητσοτακηδες και τα λησταρχικα λαμογια τους. 

Και μην ξεχνατε Ελληνες και Ελληνιδες, ουτε μια ψηφο, ουτε στους νυν προσκυνημενους, ουτε στους πρωην προσκυνημενους και δοσιλογους, αλλα μονο στα μικρα κομματα, για να ξεκουμπησθουν για παντα και να πανε στον αρχοντα τους για τον οποιο και δουλευουν και λατρευουν και Αυτον πιστευουμε οτι τον γνωριζετε ολοι σας.
 

Το θρασυτατο αυτο ανθρωπακι, αυτο το προσκυνημενο γελοιο υποκειμενο ειναι εκεινο που μας κατεβασε τις συνταξεις με τα δυο μνημονια (και μαζι και ο σημερινος ψυχασθενης αρχηγος του) και  σημερα και καθημερινα βγαινει και εμπαιζει τους λωτοφαγους Ελληνες και τις Ελληνιδες, που σπευδουν ακομα και τον χειροκροτουν, ενω θαπρεπε να τον ...χειροτονουν αγριως και βαναυσως και να τον στειλουν μονιμα στο νοσοκομειο.
Και ομως τον επιτρεπουν ακομα να ...γελαει σαρκαστικα με την μακαβρια ανοχη τους.

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ. Ο Χριστος δεν απεχθανονταν και δεν σιχαινονταν τους αμβισβητιες, τους ολιγοπιστους, ή τους απιστους, αλλα τους ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ.

ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ.
Ο Χριστος  δεν απεχθανονταν και δεν σιχαινονταν τους αμβισβητιες, τους ολιγοπιστους, ή τους απιστους, αλλα τους ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ.

Επειδη η πολιτικη ειναι Ποιμαντικη, βεβαιοτατα, και η πολιτικη ενδιαφερει ολους μας και ιδιαιτερα, συνηθως λογω της διαφθορας και της ρουσφετολογιας, ειμεθα λατρεις και υποστηρικτες των πολιτικων της ....καθε καρυδιας, σαπια και βρωμερα, καρυδια και μαλιστα η σαββουρα των σημερινων πολιτικων, κατα την πλειοψηφια τους οι κοαζοντες βατραχοι και σαλιγκαροι της Νεας Δημοκρατιας, οι προσκυνημενοι αυτοι δουλοι των Ευρωπαιων κτηνοβατων, που παριστανουν τους ευλαβεις, ενω ειναι απιστοι χειροτεροι και των ειλικρινων, τουλαχιστον, Συριζαιων, νυχτα και μερα, ασταματητα και αδιαλλειπτα, φωναζουν και κραυγαζουν με τα οσο το δυνατον περισσοτερα ψεμματα τους και μας αποκαλυπτουν το απεχθεστατο προσωπο τους, για να πεισουν τους ηλιθιους και ξεπεσμενους Ελληνες και τις Ελληνιδες, οτι θα μας σωσουν και θα μας γλυτωσουν απο τον αφανισμο, ενω αυτοι μας εφτασαν μεχρις εδω. 
Σαν αθωες ακατηγορητες και αλωβητες παρθενες εμφανιζονται και μας γανωνουν τα αυτια με τα γελοια και ψευδεστατα επιχειρηματα τους που σταματημο δεν εχουν.
Θελουν και παλι την εξουσια, για να διαλυσουν τελειως και να αφησουν την πατριδα μας σε καπνιζοντα ερειπια.
Και γιατι οχι;
Ουδεις μεχρι σημερα τιμωρηθηκε για κανενα του αδικημα και εγκλημα, αφου ψηφιζουν ακομα και νομους που απαλλασουν τους εαυτους τους απο τα αδικηματα, περι ευθυνης υπουργων.
Οι Ελληνες και οι Ελληνιδες, λογω της αμετρης και της βαθειας ηλιθιοτητας τους, πασχουν απο λωτοφαγια και ετσι ενθαρρυνονται ολοι αυτοι οι βολεμενοι παναισχιστοι εγκληματιες του Εθνους να μην σταματουν να διεκδικουν και παλι την εξουσια, θεσεις και θωκους για να καρπουνται τα τεραστια κερδη, κυριως αυτοι οι ιδιοι που λαμβανουν ακεραιους τεραστιους και υπερογκους μισθους αλλα και οι φιλοι τους και οι συγγενεις τους.
Ενας αυτους τους θρασυτατους υπουργους, βγαινει καθημερινα στα καναλια και κατηγορει τους αλλους, ενω ο ιδιος οταν διοικουσε οργιαζε κυριολεκτικα και ειναι αυτος που κατεβασε τις συνταξεις και θαπρεπε να περασει απο κακουργοδικειο.
Ειχαμε γραψει εναντιον του καποιο ΠΑΡΑΝΟΪΚΟ και ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΟ κειμενο που δημοσιευω και θα ακολουθησει και αλλο, που αποκαλυπτει την αληθεια ολοκληρη για τον αφανισμο των συνταξεων.
Δειτε ομως το θεατρο που επαιζε αυτος ο αναισχυντος κυριος, το καθικι αυτο της Προσκυνημενης και δουλοπαροικης και ξεφτελισμενης Νεας Δημοκρατιας, που φιλοδοξει να ξαναρθη για να διαλυση τα παντα.
 
Το θρασυτατο αυτο ανθρωπακι ακομα...γελαει σαρκαστικα με την ανοχη ενος ηλιθιου λαου.


Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου