Κυριακή, 25 Μαΐου 2014

ΤΑ ΔΥΟ ΒΔΕΛΥΓΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΕΡΗΜΩΣΕΩΣ 

ΕΣΤΩΤΑ ΕΝ ΤΟΠΩ ΑΓΙΩ


Ο βλάσφημος χαιρετισμός του Οικουμενικού(-ιστικού) Πατριάρχου προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων στις 23 Μαϊου 2014 του Αποτειχισθεντος Θεολογου 

Νικολαου ΠανταζηΑνατριχιάζω κυριολεκτικά στη σκέψη πως περνούν παντελώς απαρατήρητες οι μεγαλύτερες βλασφημίες και προσβλητικότερες ύβρεις που ακούσθηκαν ποτέ από στόμα ιερωμένου, και δή Πατριάρχου, εναντίον των Αγίων Θεοφόρων ημών Πατέρων. 
Και δεν διαμαρτύρεται κανείς. 
Ούτε ένα "Αίσχος!" 
Ούτε ο Πατριάρχης των Ιεροσολύμων που τον άκουσε, να τον διακόψει επί τόπου, ούτε οι δεκάδες παρόντες ιερείς να διαμαρτυρηθούν και να "τον πετάξουν έξω", ούτε ένας από τους παρόντες πιστούς της Νινευί, ούτε ένας από "τους παροικούντες εν Ιερουσαλήμ." (Λουκά κδ' 18). 

Κατά την υποδοχή του Πατριάρχου Βαρθολομαίου υπό του Πατριάρχου Ιεροσολύμων στο Πανίερο μα Πανβεβηλωμένο Ναό της Αναστάσεως, στον αυτοαποκαλούμενο "χαρμόσυνο χαιρετισμό" που απηυθυνε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος "πάση τη οικουμένη", ανάμεσα σε άλλα τυπικά, άρθρωσε και τα εξής απαράδεκτα, αισχρά και λίαν βλάσφημα λόγια: 

"Ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος ἡμῶν Ἐκκλησία κατέβαλε πρό τοῦ μεγάλου Σχίσματος τοῦ 1054 μεταξύ Ἀνατολῆς καί Δύσεως, ἀλλά καί μετ᾿ αὐτό, προσπαθείας πρός ὑπέρβασιν τῶν διαφορῶν, προερχομένων ἐν ἀρχῇ καί ἐν πολλοῖς ἐξ ἀλλοτρίων τοῦ περιβόλου τῆς Ἐκκλησίας παραγόντων. Ἀτυχῶς, ὑπερίσχυσεν ὁ ἀνθρώπινος παράγων, καί διά τῆς συσσωρεύσεως προσθηκῶν «θεολογικῶν», «πρακτικῶν» καί «κοινωνικῶν» αἱ κατά τόπους Ἐκκλησίαι ὡδήγηθησαν εἰς διάσπασιν τῆς ἑνότητος τῆς πίστεως, εἰς ἀπομόνωσιν, ἐξελιχθεῖσαν ἐνίοτε εἰς ἐχθρικήν πολεμικήν." 


"Έγιναν προσπάθειες, λέγει, υπερβάσεως των διαφορών." 

Πρώτον, οι προσπάθειες, ήταν αποκλειστικώς Συνοδικές, εκ των Μεγίστων Φωστήρων και Διδασκάλων της Οικουμένης, των Υπερμάχων Θεοφόρων, Αγίων Πατέρων ημών. 
Οι διαφορές μας δεν ήταν καθόλου απλές ή συνηθισμένες, αλλά βασικές, Δογματικές, ασυμβίβαστες, απαρασάλευτες και αυστηρώς αδιαπραγμάτευτες. 

Δεύτερον, δεν προήλθον εκ παραγόντων αλλοτρίων του περιβόλου της Εκκλησίας. 
Προήλθαν από Επισκόπους της Ρώμης, οι οποίοι απεδείχθησαν στην πορεία μεγάλοι Αιρεσιάρχες. Οι Ψευδενωτικές και Φιλενωτικές προσπάθειες, πάλι, δεν προήλθον "εκ παραγόντων αλλοτρίων του περιβόλου της Εκκλησίας", αλλά από Οικουμενιστές Επισκόπους της καθ' ημάς Ανατολής, Λατινόφρονες και "κοπέλια του Πάπα" (σύμφωνα με τη φράση του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού προς τον Αποστάτη Βησαρίωνα) οι οποίοι απεδείχθησαν στην πορεία Ψευδεπίσκοποι και Λυκοποιμένες. 

Στη φρικτή συνέχεια, ο "ΒΒΒ"=Βέβηλος, Βλάσφημος Βαρθολομαίος, αποδίδει την αποτυχία σε υπερίσχυση του ανθρωπίνου παράγοντος, του εωσφορικού εγωϊσμού επιδεικνυομένου εξ' αμφοτέρων των πλευρών, και ότι αμφότεραι αι πλευραί, "αι κατά τόπους Εκκλησίαι, ωδηγήθησαν εις διάσπασιν διά της συσσωρεύσεως "θεολογικών", "πρακτικών" και "κοινωνικών" προσθηκών. 
Δεν ήταν δηλαδή ο Πάπας της Ρώμης μόνον, που εισήγαγε την προσθήκη του "Φιλιόκβε", δεν ήταν Λατίνοι που εκάρφωσαν τον "αφορσιμό" των Ορθοδόξων στην Πύλη της Αγια-Σοφιάς, "αι κατά τόπους Εκκλησίαι", αις "οδηγήθησαν" (παθητικό αορίστου) οδηγηθήκαμε από μόνοι μας, θέλαμε και τα πάθαμε, φταίξαμε δηλαδή και οι δυό... 
Και όχι μόνο αυτό, αλλά οδηγηθήκαμε στην σκοταδιστική, ψυχρή απομόνωση. 
Θέσαμε τους "αγαπητούς μας αδελφούς" σε απομόνωση και ακοινωνησία. 

Ο Ορατός και Αόρατος Πόλεμος των Αγίων Πατέρων, η μάχαιρα και σφενδόνη του Πνεύματος, η Πύρινη Ρομφαία, δηλαδή η φλεγόμενη αγία Εμμονή των Αγίων Πατέρων να μην θυσιάσουν τα θεία Δόγματα, χαρακτηρίζεται από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο ως άχαρη και άκαρπη "εξελιχθείσα εχθρική πολεμική!" Και συνεχίζουν οι βλασφημίες, η μία μετά την άλλη.... 

Συνεχίζει με απύθμενο θράσος και αντίχριστη αναίδεια να προκαλεί, να δυσφημεί και να προσβάλλει την αγία μνήμη των Αγίων μας Πατέρων! Λέγει: "Ἄν καί ἐνεφανίσθησαν κατά τήν διάρκειαν τῆς Β΄ μετά Χριστόν χιλιετίας ἱεροί ἄνδρες καί εἰς τήν Ἀνατολήν καί εἰς τήν Δύσιν, ἀτυχῶς, συνεργείᾳ τοῦ μισοκάλου, οὐδεμία πρόοδος ἐσημειώθη, μέχρις ὅτου «ἀπεστάλησαν» ἀληθῶς «ἀπό Θεοῦ», δύο ἐκκλησιαστικοί ἡγέται, ὁ προκάτοχος ἡμῶν Οἰκουμενικός Πατριάρχης Ἀθηναγόρας καί ὁ Πάπας Ρώμης Παῦλος Στ΄, οἱ ὁποῖοι ὑπερέβησαν τήν «πρακτικήν τῶν ἀνθρωπίνων ἀδυναμιῶν», «ἠγνόησαν τήν ἀντίδρασιν» καί ἐνεκαινίασαν τήν «δρᾶσιν» τοῦ διαλέγεσθαι ἐν ἀγάπῃ, ἐν εἰρήνῃ, ἐν ὁμονοίᾳ, ἀρξάμενοι διά προσευχῆς, ἐπικαλούμενοι τό Ἔλεος καί τήν Χάριν τοῦ Κυρίου, εἰς τούς τόπους τούτους, εἰς τούς ὁποίους «ὁ τοῖς Χερουβείμ ἐποχούμενος» διελέχθη πρός τήν πεπτωκυῖαν ἀνθρωπότητα, τούς ἀπογόνους τοῦ παλαιοῦ Ἀδάμ, καί «κατήργησε τό μεσότοιχον» καί «ἥνωσε τά διεστῶτα». 
Οι Άγιοι Πατέρες δηλαδή, δεν ήταν μόνο αποτυχημένοι, χαμένοι και "ανεμοπαρμένοι" αλλά και κατά δική του φράση του ιδίου του Πατριάρχου Βαρθολομαίου: "θύματα του αρχεκάκου όφεως οι οποίοι κληροδότησαν εις ημάς την διάσπασιν".
 Ήταν απλώς και μόνον "ιεροί άνδρες"... 
Τί πεζό, Θεέ μου. Τί υποβαθμιστικό. 

Και εμφανίσθησαν λέγει, "εις την Ανατολήν και εις την Δύσιν" (να 'το πάλι το αμφότεροι) αλλά, "ναι μεν, αλλά".... Αυτό το αποτυχημένο, θλιβερό, απελπιστικό "αλλά" υπογραμμίζεται με το αποκαρδιωτικό "ατυχώς" ("αν έχεις τύχη διάβαινε" και "τύχη βουνό"), τί κρίμα, τί ατυχία που απέτυχαν, οι κατά πάντα "αποτυχημένοι" Πατέρες, και το τονίζει πολύ, ο πολύ πετυχημένος Πατριάρχης, "ατυχώς, συνεργεία του μισοκάλου, ουδεμία πρόοδος εσημειώθη!" 
Με άλλα λόγια, οι Άγιοι Πατέρες, δεν ήταν Θεοφώτιστοι και Θεόπνευστοι, αλλά "συνεργάτες του μισόκαλου", συνεργοί διαβόλου οι οποίοι δεν κατάφεραν να σημειώσουν ουδεμία πρόοδο. 
Και αυτά δεν τα λέγει ασυνόδευτα, αστήρικτα και αναπόδεικτα αλλά προσθέτει άλλες δύο απανωτές βλασφημίες, το "μέχρις ότου" και το "αληθως". 
Μιλά με ανεπίτρεπτα υπονοούμενα και συμπεραίνει εωσφορικά δικές του, "αληθινές" επιτυχίες εξ' "αληθώς" απεσταλμένων από Θεού! 
Τόσα χρόνια δηλαδή, τόσες Σύνοδοι και τόσες άκαρπες προσπάθειες από "ιερούς άνδρες" οι οποίοι δεν ήταν "αληθώς" απεσταλμένοι από Θεού αλλά ψευδώς, παρατύπως και αντικανονικώς, απεσταλμένοι του διαβόλου, "μέχρις ότου" (δηλοί διαφορά εκ διαμέτρου αντίθετη) "απεστάλησαν αληθώς από Θεού" (σύμφωνα με το Ιωάννου α' 6) "εγένετο άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού, όνομα αυτώ"...Βαρθολομαίος). 

Εμφανίστηκαν οι δύο Εκκλησιαστικοί Ηγέτες, Αρχιαιρεσιάρχες, Πατριάρχης Αθηναγόρας και Πάπας Παύλος ο ΣΤ', και σημείωσαν μεγάλη πρόοδο στο Ενωτικό Τραγούδι και στο Οικουμενιστικό Παρατράγουδο. 
Τούτοι-τούτοι οι δυό, ξεπέρασαν όλους τους προ αυτών Αγίους Πατέρες, ανεδείχθησαν οι όντως, εξόχως προοδευτικοί. 
Οι Επιτυχημένοι. 
"Υπερέβησαν την πρακτικήν των ανθρωπίνων αδυναμιών" στην οποία πρακτική υπέπεσαν οι Άγοι Πατέρες και από τις οποίες "αδυναμίες" διεκινήθησαν οι Άγιοι Πατέρες. 

Τούτοι οι προεξάρχοντες, οι ισόθεοι δύο, "ηγνόησαν την αντίδρασιν" των Αγίων Πατέρων οι οποίοι αντέδρασαν σθεναρώς, πυρίνη ρομφαία, πολέμησαν και κατεδίκασαν τις παπικές αιρέσεις! 

Ηγνόησαν και αγνοούν ημάς τους αντιδρούντας υγιεστάτω, μετρίω, διακριτικώ και αγίω ζήλω. 
Αγνοούν τους Πατέρες και Ακαθαίρετους Αρχιμανδίτες οι οποίοι θείω ζήλω Ηλιού και φωνή την του Προδρόμου εξαπολύουν το διαιώνιον "ουκ εξεστί σοι!" (Ματθ. ΙΔ' 4). 

Τούτοι όμως οι δύο (ούτε Χιώτες να ήταν) "πάνε πακέτο", δίδυμο σκέτο και καταργούν την αντίδραση (και εμάς που αντιδρούμε μαζί τους) και πανηγυρικώς εγκαινιάζουν την "δράσιν", την άμεσο δράση για άμεσο ένωση! 

 Τούτοι οι δυό, σε αντίθεση με τους φανατικούς και μισοκίνητους Πατέρες, "εγκαινίασαν την δράσιν του διαλέγεσθαι εν αγάπη, (όχι διά μίσους... βλέπε Αποκαλ. β' 6: "τα έργα των Νικολαϊτών "μισείς" ά Καγώ "μισώ!"). 
Είναι η πλάνα, αντίθεος, κοσμική και οικουμενιστική αγάπη η οποία υπερτερεί του Θεϊκού, του Αγιοπατερικού του μίσους. 

Τούτοι οι δυό, διαλέγονται "εν ειρήνη" σε κόντρα με τους πολεμοχαρείς Πατέρες οι οποίοι προτίμησαν τον πόλεμο παρά την ειρήνην που χωρίζει από το Θεό! 

Τούτοι οι δυό, διαλέγονται "εν ομονοία", στο κέντρο της "Ομονοίας", της συμπορεύσεως με την παναίρεση, "αρξάμενοι διά (συμ-)προσευχής, ενώ οι Θεοπρόβλητοι Πατέρες εφήρμοζαν παντού και πάντοτε το "από Θεού άρξασθαι" και εάν διέβλεπαν πως οι οποιοιδήποτε διαλεγόμενοι δεν ήταν εκ Θεού και δεν είχαν το Πνεύμα του Θεού αλλά το Πνεύμα του Διαβόλου, τους κατεδίκαζαν αυτομάτως και επέβαλον εκ Θεού τα Θεία Αναθέματα τα οποία ήρε, κατήργησε με αρκετή δόση διαβολοπνευστίας και Παποφιλίας ο Πατριάρχης Αθηναγόρας. 

 Και δεν τελειώνουν, οι μεγάλες οι βλαστήμιες δεν τελειώνουν:
 "Ἐνταῦθα, λοιπόν, ἐκυοφορήθη τό «μυστήριον» τοῦ «δια-λόγου» τοῦ Θεοῦ πρός τούς ἀνθρώπους. Ἐντεῦθεν ἤρξατο καί πρό πεντηκονταετίας ὁ διάλογος τῆς ἀγάπης μεταξύ Κωνσταντινουπόλεως (καί ἀργότερον συνόλου τῆς Ὀρθοδοξίας) καί Ρώμης. (Ε, όχι και "συνόλου της Ορθοδοξίας!" Στα αγγλικά υπάρχει μία πολύ σοφή φράση "speak for your self!" - Μίλα μόνο για τον εαυτό σου και εκπροσώπευσε τον εαυτό σου). 

 Και συνεχίζει: "Ἐνταῦθα, λοιπόν, ὁδηγούμενοι ὑπό σφοδρᾶς ἐπιθυμίας ἐπικοινωνίας καί δια-λόγου ἤλθομεν πρός Ὑμᾶς, Μακαριώτατε, ἵνα συνομιλήσωμεν καί μεθ᾿ Ὑμῶν, ἀλλά καί διά νά συνεχίσωμεν ἐπ᾿ ἐλπίδι καί ἐν προσδοκίαις τήν διαλεκτικήν πορείαν μετά τοῦ ἀδελφοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου. 
Κατανοοῦμεν ὅτι τό «φρέαρ» παραμένει ἔτι «βαθύ». Γνωρίζομεν ὅτι τά ἐφόδια καί αἱ δυνάμεις ἡμῶν εἶναι πενιχραί. Πιστεύομεν ὅμως, ὅτι «μείζων ἐστίν ὁ καλέσας ἡμᾶς» εἰς τήν διαλογικήν διακονίαν. Βλέπομεν, ἰδιαιτέρως εἰς τήν σημερινήν ἀνθρωπότητα τοῦ εἰκοστοῦ πρώτου αἰῶνος, ὅτι «αἱ χῶραι λευκαί εἰσι πρός θερισμόν ἤδη» (πρβλ. Ἰωάν. δ΄ 35-36). «Ἤδη», δηλαδή παρῆλθεν ὁ χρόνος." Σου λέει, το πηγάδι βαθύ. Δεν έχουμε και κουβά. "Χάσμα μέγα εστήρικται!" (Λουκ. ιστ' 26). Μόνον που "ο καλέσας υμάς" ουκ έστιν ο "ο Θεός ο Μέγας" αλλ' ο σμικρότατος μυρμηγκολέοντας Σατάν! 
Ήδη, μας λέει, πέρασε ο Αγιοπατερικός ο χρόνος. Μετήλθε πλέον ο Μεταπατερικός. Ελύληθεν ο Ενωτικός. 
Επέστη ο Οικουμενιστικός ο χρόνος. 
Έτοιμος ο θερισμός, να θερίσουμε κεφαλές των αντιδρούντων, να πετύχουμε την πολυπόθητη ένωση! 

Και κατακλείει ο άκλητος και ακατονόμαστος... "Διά τοῦτο καί θέλομεν νά ἐπαυξήσωμεν τήν μεταξύ τῶν δύο κόσμων σποράν τῆς ἀγάπης, «μέχρις οὗ καταντήσωμεν εἰς τήν ἑνότητα τῆς πίστεως ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης», ἵνα κατά τόν Θεῖον Παῦλον ἐπιστελλόμενον τοῖς Ἐφεσίοις εἴπωμεν (μέχρι να καταντήσουμε ενωμένοι, και πολύ καλά λέγει "καταντήσουμε" στην ενότητα της πίστεως, στο "κοινό ποτήριο", διότι είναι κατάντια και πολύ μεγάλη μάλιστα του χειρίστου είδους!) 
Διά τοῦτο, διά τήν συνέχισιν τοῦ ἀρξαμένου ἔργου, ἀναλαμβάνομεν μετά ἥμισυν αἰῶνα νέαν πορείαν, (δηλ. Νέα Εποχή, η Παγκοσμιοποίηση του Οικουμενισμού) τιμῶντες τήν ἀπαρχήν τῆς ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ συναντήσεως ἐκείνης. 

Ἐρχόμεθα ὁ Πάπας καί ἡμεῖς (αναφέρει τον Πάπα πρώτα, αποδίδει πρωτείο, δεν λέγει "ημείς και ο Πάπας" αλλά "ο Πάπας και ημείς" σκοπίμως τούτο προτάσσων, ουχί διά λόγους ευγενείας αλλ' υποτελείας) διά νά «τάμωμεν ὁδούς», πεποιθότες ὅτι ἡ ἀγάπη θά ἄρῃ ἐκ μέσου πάντα τά ἐμπόδια, (η κοσμική όμως αυτή αγάπη δεν πρόκειται ΠΟΤΕ να "άρη η αγάπη εκ μέσου πάντα τα εμπόδια" διότι εμπόδια είναι τα αμετάθετα Ορθόδοξα Δόγματά μας τα οποία δεν αίρονται ΠΟΤΕ, αλλά η Αλήθεια θα άρη της αιρέσεις και καινοτομίες, τις οποίες οι Παπικοί ΔΕΝ διατίθενται να θυσιάσουν ποτέ!) διά νά συνεχισθῇ ἡ πορεία τῆς ἐκπληρώσεως τοῦ Θελήματος τοῦ Θεοῦ, ἤτοι τῆς καταντήσεως εἰς τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς ἀνθρωπότητος, εἰς τήν ὁποίαν ἐκάλεσεν ἡμᾶς ὁ Ὤν καί ὁ Ἦν καί ὁ Ἐρχόμενος." Μόνο που "ο Ων, ο Ήν και ο Ερχόμενος, (Αποκ. α' 8), ένα μόλις στίχο πριν, στο επτά, λέγει ότι "έρχεται μετά των νεφελών, και όψεται αυτόν ΠΑΣ (Πατριαρχικός και Οικουμενιστικός) οφθαλμός και οιτινες Αυτόν εξεκέντησαν (διά των ψευδενωτικών, οικουμενιστικών αυτών έργων) και κόψονται επ' Αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης, ναι, αμήν!" 

Ο κοπετός, ο θρήνος και ο μαλλιοτραβηγμός, είναι αυτών που ξεπούλησαν την Πίστη, που κατεπάτησαν τους Κανόνες, που κατεφρόνησαν το Θεό και ακύρωσαν τους Αγίους Πατέρες, που συμπορεύτηκαν με την αίρεση και προώθησαν την παναίρεση με την συνύπαρξη και μολυσματική τους Κοινωνία. 

 Ο Θρήνος και ο κοπετός δεν θα είναι αυτών που εν τέλει κράτησαν την Πίστη ανόθευτη, αγνή και παρθένο. "Ούτοι εισίν οι μετά γυναικών (αιρέσεων) ουκ εμολύνθησαν, παρθένοι γαρ εισίν, ούτοι εισίν οι ακολουθούντες τω Αρνίω όπου αν υπάγη!" (Αποκ. ΙΔ' 4). 

Εμείς ακολουθούμε το Εσφαγμένον Αρνίον όπου εάν υπάγη και όχι τον Πατριάρχη που πηγαίνει κατά Πάπα και κατά διαόλου. 

Προτιμούμε να σφαγιασθούμε παρά να σφαγιάσουμε την ΜΙΑ Ορθόδοξη Εκκλησία σε πολλές, "αδελφές και βαπτισματικές" Ομάδες του Εωσφορικού Παγκοσμίου Συμβουλίου Βλασφημιών. 

Προτιμούμε να ξεσκίσουν τις σάρκες μας παρά να ξεσκίσουμε το Χιτώνα του Χριστού με τα Σχίσματα και τις Αιρέσεις του Οικουμενισμού. 

Προτιμούμε την Αγιοπατερική Οδό και Εντολή, προτιμούμε την της Αποτειχίσεως τιμή παρά τοις Ορθοδόξοις, παρά την ατιμία της "Εντειχισμένης" Κοινωνίας μετά Οικουμενιστών Ψευδεπισκόπων και Λυκοποιμένων. 
Ο καθένας θα είναι υπεύθυνος και θα απολογηθεί για τις προτιμήσεις του και τις επιλογές του. 
Καλή απολογία!

38 σχόλια:

 1. Είναι θετικό το γεγονός, ότι ο πάπας ασπάστηκε το χέρι του Πατριάρχη και αναγνώρισε την Αρχιερωσύνη του.
  Ας ευχηθούμε, να ασπαστή σιγά - σιγά και την Ορθόδοξη Πίστη, που είναι και το ζητούμενο, προς Δόξαν Θεού !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτή την καθαρά θεατρική χειρονομία εσύ την αξιολογείς προς όφελος της Οθοδοξίας;

   Διαγραφή
 2. tλυπουμαι δια την αφελειαν σου ανωνυμε ολα αυτα γινονται δια το θεαθηναι τοις ανθρωποις εσωθεν δε υποκρισιας και αμετανοησιας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πολλά ιστολόγια μιλούν για θεατρινισμό του Πάπα, το χειροφίλημα.
  Δεν γνωρίζουν βέβαια πόσοι θεατρινισμοί Ορθοδόξων προς τους αβάπτιστους Πάπες έχουν γίνει ανά τους αιώνες, ακόμη και από αγίους!
  Επ' αυτού, όχι περισσότερα, γιατί απαγορεύεται.

  ΙΚ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο καθείς με τον πόνο του! Αν θες ΙΚ να ασχοληθείς συστηματικά με την εκκλησιαστική Ιστορία κάνε το αλλά, να χαρείς, περιορίσου στον τρύγο σου!
   Λυπήσου μας! Κατάντησες ανυπόφορα κουραστικός!

   Διαγραφή
  2. ΠΕΣ ΤΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΕ 10:43!

   Διαγραφή
  3. Δεν συμφωνώ με τον 10-43.
   Οποιος είναι καταρτισμένος και έχει γνώσεις ιστορικά εξακριβωμένες, να τις δημοσιεύει, για να μαθαίνουν και οι υπόλοιποι.
   Καλά είναι τα σχόλια, αλλά αν δίνουν και πληροφορίες, είναι ακόμη καλύτερα.

   Διαγραφή
  4. Κατάντησα κουραστικός, για εκείνους που επιμένουν να με διαβάζουν, παρ' όλον ότι βάζω διακριτικό.
   Φίλε, αν έχεις δίκιο μη με διαβάζεις, προσπέρασε.

   ΙΚ

   Διαγραφή
 4. Δεν μου λες φιλε την ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ δεν την γνωριζεις;
  Ειναι Σατανικο παθος και Σατανικη Καταστασι.
  Παντοτε αυτην την υποκρισια ειχαν οι Φραγκολατινοι.
  Τοσο αφελης εισαι και συγκινηθηκες και την επαινεις;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. αδελφε οδυσσεα τι συμβαινει και εσιγησε το στομα του πειραιως και του γραφειου επι των αιρεσεων της μητροπολεως πειραιως ο ανυπομονος αναγνωστης σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Τελικά ΙΚ είσαι ωραίος, το παίζεις και θύμα. καλά έγγραψε κάποιος προηγούμενος σχολιογράφος, ότι συστηματικά μπερδεύεις και αποπροσανατολίζεις τους πιστούς. Εδώ δηλαδή τι εννοείς, ότι και Άγιοι έκαναν προδοσίες σαν του Βαρθολομαίου, του Αθηναγόρα και των ομοίων τους ή ότι τελικά αυτοί οι εξωμότες είναι όμοιοι των Αγίων ή και άγιοι ακόμη, αφού δήθεν τους μιμούνται. Οι Άγιοι φίλε μου και όταν έπρατταν μία οικονομία ήξεραν γιατί το έκαναν, ενώ εσύ και οι όμοιοί σου ποτέ δεν θα το καταλάβετε. Ακόμη και λάθος εάν έκανε ένας Άγιος, ως άνθρωπος, και αυτό καλοπροαίρετα το έπραττε, με αγαθή διάθεση και καρδία και όχι χάριν της Αίρεσης. Φίλε μου τελικά διερωτώμαι δεν έχεις κανένα άλλο χόμπι να ασχοληθείς, για εμάς αυτά τα θέματα είναι η ζωή μας όχι ο τρόπος να σπαταλάμε τον χρόνο μας προσπαθώντας σε κάθε θέμα να διαφέρουμε από τους άλλους για να κάνουμε τον έξυπνο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πάει πια! Πέρασε η μπογιά του!

   Διαγραφή
 7. ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Υπαρχουν καποια σχολια και τα μισα αφορουν τον ΙΚ.Το προβλημα δεν ειναι ο ΙΚ ο οποιος μπορει να εκφραζει την γνωμη του και καλα κανει τελικα.Δεν υποχρεουται κανεις να ασπαστει τις αποψεις του.Εγω αυτο που βλεπω ειναι οτι μολις γραψει κατι ολοι γραφουν κατι πανω στην αποψη του.Το θεμα εδω ειναι αλλο και οχι ο ΙΚ.Προσωπικα τον συγχαιρω γιατι εχει αποψη και την λεει.Το ΘΕΜΑ ειναι η παγκοσμια πανθρησκεια που δημιουργειται σιγα σιγα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΗΘΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ, ΑΝΤΙΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΜΠΑΡΟΥΦΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΚ. ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΥΡΟΥΝ ΑΘΩΕΣ ΨΥΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΒΟΛΟΥ... ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΣ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΑΝΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ...

   Διαγραφή
  2. Φίλε, γιατί σπεύδεις να βάλεις ταμπέλλες, εσύ ο ο ορθοδοξότατος ανώνυμος;
   Δεν έχεις διαβάσει το "μη κρίνετε, ίνα μη κριθήτε", δηλ. "μην κατακρίνετε, για να μην κατακριθείτε", δηλ. "μην καταδικάζετε, για να μην καταδικαστείτε", αλλά "την δικαίαν κρίσιν κρίνατε";
   Δεν γνωρίζεις, ότι η τελική κρίση ανήκει στο Θεό ("και κριμάτων σου αβύσσους") και όχι σε σένα που σπεύδεις να τον υποκαταστήσεις;
   Αν είχες διαβάσει πολλά άρθρα μου, ενάντια στην Πανθρησκεία και τον Οικουμενισμό, θα το είχες βουλώσει, το έρημο.

   ΙΚ

   Διαγραφή
  3. Η Ορθοδοξία φίλε 8 - 48 , δεν έχει τέτοιο πνεύμα κατάκρισης και μισαλλοδοξίας σαν αυτό που έχει το σχόλιο σου. Ανοιξε μόνο το Γεροντικό, (δεν σου λέω πιο δύσκολα βιβλία), και διάβασε πώς οι Γέροντες μιλούσαν στους ανθρώπους, Ορθόδοξους και μή.

   Διαγραφή
  4. Δηλαδη θελετε να πειτε 8:48 οτι ο ΙΚ παρασυρει τον κοσμο?Νομιζω οτι καλυτερα ειναι να στρεψουμε ολοι την προσοχη μας στις εξελιξεις που τρεχουν ταχυτατα.Εδω πλεον φθασαμε σε σημειο το 90% των Χριστιανων να μην ξερουμε ουτε τον Σταυρο μας να κανουμε.

   Διαγραφή
  5. ΙΚ ΤΕΤΟΙΟ ΜΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟ ΟΙ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΚΡΥΒΟΥΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ "ΦΙΛΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ"

   ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, ΣΤΙΧΟΣ 15: «ἀληθεύοντες ἐν ἀγάπῃ».

   ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, ΣΤΙΧΟΣ 5: «εἷς Κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα».

   ο "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει: «ΤΟ ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΕΣΤΙΝ, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ» (P.G. 63, 231-232)"

   ΕΞΑΛΛΟΥ ΕΑΝ ΔΕΝ ΚΑΤΑΚΡΙΝΑΜΕ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΡΙΝΑΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΘΑ ΗΜΑΣΤΑΝ ΟΛΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ.

   Δεν μας αγιάζει και είναι αντίχριστη η κοσμική νοοτροπία "σφάξε με αγά μου να αγιάσω", δηλαδή, ότι έχουν "ελάχιστοι" δικαίωμα να αδικούν τον πλησίον και να μην τον αγαπούν ως αδελφό τους και εικόνα του Θεού. "Ελάχιστοι" λοιπόν υποκριτές παριστάνοντας τους ορθόδοξους χριστιανούς και ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ και ολόκληρη την Αγία Γραφή παρερμηνεύοντας την φράση (Ματθ. 7:1) "Μην κρίνετε, για να μην κριθείτε" [απομονωμένη από τα συμφραζόμενα (Ματθ. 7:2) "Γιατί με όποια κρίση κρίνετε θα κριθείτε, και με όποιο μέτρο μετράτε, θα μετρηθεί σ’ εσάς"] απευθύνονται με αυτή την φράση σε όσους αδικούν για να μην κατακριθούν από τους αδικουμένους και νομίζουν ότι τους δίνει μάλιστα το δικαίωμα ο Χριστός να αδικούν και να κατακρίνουν αδιάκριτα τον πλησίον χωρίς να ΚΡΙΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι Άγιος Θεός ζητάει από όλους εμάς: «Δικαιοσύνην μάθετε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς» (Ἠσ. 26,9β΄).

   ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Κεφ. 1, στίχοι: 8 "ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω. 9 ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ' ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω. 10 ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν Θεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; εἰ γὰρ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην. 11 Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον· 12 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό, οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι' ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ".

   ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΩΝ ΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΖΗΛΩΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΙΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ... ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΣΥΡΟΥΝ ΑΘΩΕΣ ΨΥΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΟΥΣ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΑ "ΜΗΝ ΚΡΙΝΕΤΕ ΙΝΑ ΜΗΝ ΚΡΙΘΕΙΤΕ" ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ-ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ!!!
   ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7, ΣΤΙΧΟΙ: "1 Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε· 2 ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν". ΔΗΛΑΔΗ, ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΚΡΙΝΟΥΜΕ ΑΔΙΚΑ. Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΛΕΓΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΚΡΙΝΟΥΜΕ ΑΔΙΚΑ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΒΡΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΓΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΡΝΕΥΟΥΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΥΒΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

   ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ".

   Η Ενότητα και η Αγάπη χωρίς την Αλήθεια του Χριστού είναι πανουργία του Παγκοσμίου Συμβουλίου Παναιρετικών Εκκλησιών του αντιχρίστου...

   ΚΙ (ΚΙ μέχρι να γράψεις το ονοματεπώνυμό σου ολόκληρο για να το αναφέρω στην σελίδα μου που επώνυμα καταγγέλλω την αντίχριστη παναίρεση του οικουμενισμού και τους φορείς τους όπως έχουμε υποχρέωση να ομολογούμε μέχρι θανάτου ως αληθινοί ορθόδοξοι χριστιανοί...)

   Διαγραφή
  6. Εσύ αποδεικνύεσαι διαστροφέας της αλήθειας και χωρίς να ξέρεις πρόσωπα και πράγματα, γίνεσαι ένας κοινός κατάλαλος και τίποτε άλλο.
   Όσο για το ονοματεπώνυμό μου είναι στη διάθεση του ιστολόγου, απ' όπου μπορείς να το πάρεις και αφού το πάρεις θα ευχαριστηθώ να με βρίζεις ακόμη περισσότερο, γιατί αυτό μόνο ξέρεις να κάνεις και αυτό μόνο σε ευχαριστεί. Το δικό σου όμως που το κρύβεις δειλέ, δεν θα ήθελα να το γνωρίζω.

   ΙΚ (και όχι ΚΙ).

   Διαγραφή
  7. ΙΚ θρασύδειλο είναι το μισός που κουτοπόνηρα εκφράζεις (εσύ και όλοι οι αντίχριστοι αιρετικοί Οικουμενιστές, Βαρθολομαίος , Πάπας Ρώμης και άλλοι) απέναντι στην ΜΙΑ Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού.
   Η διαστρέβλωση της αλήθειας των αγίων θεοφόρων Πατέρων μας είναι άθλημα σου αφού φτάνεις στο σημείο να θεωρείς ότι δεν έχουν διαφορά από τους σημερινούς παναιρετικούς Βαρθολομαίο και Πάπα της Ρώμης τους οποίους προσκυνάς και έχεις μαζί τους εκκλησιαστική επικοινωνία όπως αποδεικνύεις με όσα ανιστόρητα γραφείς θρασύδειλε αιρετικέ Οικουμενιστή… ΑΝΑΘΕΜΑ ΛΟΙΠΟΝ ΓΥΡΕΥΕΙΣ ΓΙΑΤΙ... ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Κεφ. 1, στίχοι: 8 "ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω.

   ΚΙ (μέχρι να πεις εσύ το ονοματεπώνυμο σου θρασύδειλε ΙΚ και όχι να το φανερώσει άλλος όπως ζητάς υποκριτικά… Γιατί είναι γενναίοι και όχι δειλοί όσοι αποτειχίζονται από την αντίχριστη παναίρεση του Οικουμενισμού, υποκριτή. ΔΕΙΛΟΙ είναι οι εντειχισμένοι στην παναίρεση οικουμενιστές όπως εσύ μυρμηγκολέοντα…)

   Διαγραφή
  8. ΔΕΙΛΟΣ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΙΚ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΔΙΔΕΙΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ... ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΙΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΜΕ ΟΣΑ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΑ ΛΕΣ ΩΣ "ΙΚ" ΚΑΙ ΕΧΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΑΣ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ...

   ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΣ ΤΙ ΖΗΤΑΣ ΕΔΩ;

   Διαγραφή
  9. Ευσταθιε,το Ι.Κ. ειναι Ιωαννης Καρδασης.Ο ανωνυμος κ.Καρδαση,ειναι ο Ευσταθιος Μοσχοβιτης.Γιατι κ.Ιωαννη Καρδαση,ειναι διαστροφεας της αληθειας ο Ευσταθιος Μοσχοβιτης;;;Ευσταθιε,ο κ.Καρδασης δεν ειναι Οικουμενιστης!

   Διαγραφή
  10. Όσον αφορά τον τελευταίο ανύνυμο (εκτός αν είναι πάλι ο Ε.Μ.), νομίζει ότι το ιστολόγιο αυτό και ο ιστολόγος του έχει παρωπίδες και πρέπει να δημοσιεύει μόνο σχόλια των μπραβιστών και χειροκροτητών; Για τόσο ανελεύθερο πρόσωπο τον θεωρεί; Νομίζει δηλαδή, ότι όταν δημοσιευθεί μια άλλη γνώμη θα μολυνθεί και δεν θα μπορεί "να φάγει το Πάσχα";
   Και από πότε κατέστη δόγμα της Εκκλησίας, ότι ο μη αποτειχισμένος αυτόματα καθίσταται και οικουμενιστής;

   ΙΚ

   Διαγραφή
 9. ΟΠΟΙΟΣ ΚΟΙΝΩΝΑ ΑΠΟ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Για όσα βρωμερά και τρισάθλια γράφει ο δειλός ανώνυμος και νυν, όπως φαίνεται, επώνυμος Ευστάθιος Μοσχοβίτης θα πρέπει τουλάχιστον να ντρέπεται, γιατί όχι μόνον δεν τολμά να γίνει επώνυμος, αλλά χρειάζεται και άλλον ανώνυμο, τον Χ.Ο. (Χριστιανός Ορθόδοξος;), ως συνήγορο ή διαμεσολαβητή.
  Όσον αφορά, τον ως φαίνεται όψιμο ανώνυμο (Ε.Μ.), αν βαριέται να ζητήσει το επώνυμό μου, τουλάχιστον ας διαβάσει τα άρθρα μου (ειδικά τα εναντίον του Παπισμού), σ' αυτό το ιστολόγιο στο οποίον γράφω από της ιδρύσεώς του και εκεί θα δει τα πλήρη στοιχεία μου, καθώς και τις απόψεις μου για τον επάρατο Οικουμενισμό.
  Διαστροφέας της αλήθειας είναι όποιος κατηγορεί τον αδελφό του (χωρίς να γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα), όταν λέγει, ότι έχει: "τέτοιο μίσος για την αλήθεια του Χριστού, που μόνο οι παναιρετικοί οικουμενιστές κρύβουν πίσω από φιλιά αγάπης του Ιούδα". Τι πιο βρωμερή δήλωση από αυτή μπορεί να υπάρξει, για το πρόσωπό μου, το οποίο, ως φαίνεται, παντελώς αγνοεί;

  ΙΚ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ρυπαρέ θρασύδειλε μυρμηγκολέοντα Ιωάννη Καρδάση όσα αντιφατικά λες εδώ κατά καιρούς αποδεικνύουν ότι είσαι αιρετικός οικουμενιστής και όλοι το ξέρουν ότι παρασύρεις αθώες ψυχές στην κόλασή σου προσκυνώντας τον διάβολο πατερά σου, υβρίζοντας το Άγιο Πνεύμα του Θεού καθώς διαστρεβλώνεις μόνιμα τον Άγιο Λόγο του και τους αγίους Πατέρες μας, παρουσιάζοντας δήθεν ότι τα συλλείτουργα και οι συμπροσευχές με τους αιρετικούς είναι κοινός τόπος για αιώνες και ξεχνώντας το αίμα των άγιων μαρτύρων ομολογητών Θεοφόρων Πατέρων μας... (ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ...)

  ΘΑ ΣΤΑ ΛΕΩ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΟΥ "ΠΑΠΟΔΟΥΛΕ" ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΔΑΣΗ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΜΙΣΕΙΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΔΙΔΕΙΣ… ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΑΛΑΘΗΤΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙ ΩΣ ΑΓΙΟΤΑΤΟ…

  ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΗΘΕΛΕΣ ΝΑ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΑΣ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΩΣ ΓΝΗΣΙΟΣ ΤΑΛΙΜΠΑΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΣ ΕΝ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΑ ΑΠΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑ ΣΩΜΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ;

  ΓΙΑΤΙ ΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΔΕΙΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όταν ένας είναι τυφλός και δεν μπορεί να δει συγχωρείται, αλλά όταν ένας είναι τυφλός και δεν θέλει να δει, τότε έχει και άλλο πρόβλημα και μάλιστα στο νου. Βέβαια μυαλά δεν πωλούνται για να αντικαταστήσει κανείς κάποιο βλαμμένο κομμάτι, αλλά και η παράκρουση έχει και κάποια όρια, που όταν υπερβαίνονται, νομίζουμε ότι είμαστε σαν το θηρίο της Ρώμης και κοιτάμε να επιβάλουμε τη γνώμη μας, π.χ. με κεφαλαία, γιατί θεωρούμε, ότι με αυτό τον τρόπο θα επιβάλουμε το αυξημένο κύρος μας.
   Το ίδιο συμβαίνει και με ένα ρυπαρό υβριστή, που δεν εννοεί να διορθωθεί, το ίδιο και με έναν υπερφίαλο εγωϊστή, που νομίζει, ότι τα ξέρει όλα και καθίσταται "κριτής της οικουμένης" και γιατί όχι να μη θέλει να πάρει και τη θέση του δικαιοκρίτη Θεού;
   Ελπίζω, όλα αυτά τα υβριστικά, να τα επαναλάβει "εν εκείνη τη ημέρα", οπότε θα γελάσει ακόμη και το κάθε "παρδαλό κατσίκι" (το εξ "ευωνύμων").
   Συγχωρητέοι οι τοιούτοι ευσεβοφανείς τύποι, οι πωλούντες εκκλησιαστικό ήθος φαριασαϊκού τύπου, καθ' ότι "ουκ οίδασι τι ποιούσι".

   ΙΚ

   Διαγραφή
  2. ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8, ΣΤΙΧΟΙ: «34 Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 35 ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. 36 τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; 37 ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; 38 ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων».
   Θα μαρτυρήσουμε για τον Χριστό ώστε να ενωθούμε με τον Άγιο Θεό Πατέρα μας ή θα τον προδώσουμε για να σώσουμε την πρόσκαιρη ζωή μας και να χάσουμε την αθάνατη ψυχή μας στην αιώνια κόλαση;

   Επειδή οι ύβρεις και οι συκοφαντίες με "μικρά γράμματα" του ΙΚ αναρτήθηκαν αλλά δεν βλέπω την απάντηση μου (ίσως κουράζουν τα "κεφαλαία γράμματα και η Αλήθεια του Χριστού μερικούς) ελπίζω να απαντήσει τώρα στο ερώτημα που θέτει σε όλους μας ο Θεάνθρωπος Χριστός... "τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;"

   Διαγραφή
  3. Πάλι μόνος στον καθρέπτη σου μιλάς ΙΚ...

   Διαγραφή
  4. Επαναλαμβάνουμε, για όσους δεν έχουν αντιληφθεί, για πρόσωπα και πράγματα, και παραθέτουν ευαγγελικά κατεβατά, σαν τους Προτεστάντες:
   "Συγχωρητέοι", καθότι: "ουκ οίδασι τι ποιούσι".

   ΙΚ

   Διαγραφή
 12. Ιδού η μεγίστη υποκρισία: Ρωτάνε ελάχιστοι οικουμενιστές αιρετικοί τους αποτειχισμένους από την παναίρεση του οικουμενισμού: Τι θα απολογηθείτε στον Θεό την ώρα της Κρίσεως που έχετε γίνει δήθεν "κατακριτές των πάντων";… Γιατί δεν αναρωτιούνται οι εντειχισμένοι αιρετικοί οικουμενιστές στην παναίρεση-πανθρησκεία του αντιχρίστου τι θα απολογηθούν στον Θεό που προδίδουν την Μια Αγία Εκκλησία του Χριστού και πως θα σώσουν την αθάνατη ψυχή τους;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η απάντηση βρίσκεται στην αρχική σελίδα, για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν κάποια πράγματα.

   ΙΚ

   Διαγραφή
  2. Η απάντησή που πάντα θα βλέπεις και εδώ παπόδουλε αιρετικέ Οικουμενιστή ΙΚ:
   (Ανώνυμος 26 Μαΐου 2014 - 7:51 π.μ.
   Πολλά ιστολόγια μιλούν για θεατρινισμό του Πάπα, το χειροφίλημα.
   Δεν γνωρίζουν βέβαια πόσοι θεατρινισμοί Ορθοδόξων προς τους αβάπτιστους Πάπες έχουν γίνει ανά τους αιώνες, ακόμη και από αγίους!
   Επ' αυτού, όχι περισσότερα, γιατί απαγορεύεται.
   ΙΚ)


   Θρασύδειλε αιρετικέ υβριστή Οικουμενιστή Ιωάννη Καρδάση τι κάνουν οι άγιοι κατά την γνώμη σου; Συμπροσεύχονται με τους αιρετικούς Παπικούς και "προτεστάνες πάπες" και προδίδουν τον Χριστό και την Μία Αγία Εκκλησία του όπως εσύ; Δεν φοβάσαι την αιώνια κόλαση και υβρίζεις το Άγιο Πνεύμα του Θεού και τους άγιους Θεοφόρους Πατέρες μας, μάρτυρες και ομολογητές;

   Αιρετικέ Οικουμενιστή θρασύδειλε υβριστή συκοφάντη ΙΚ Γιατί μισείς και προδίδεις τον Χριστό, την ΜΙΑ Αγία Εκκλησία του και τους άγιους Θεοφόρους Πατέρες μας; Γιατί δεν απαντάς; Πάντα σε αυτό το ερώτημα θα σε καλούν όλοι οι αληθινοί ορθόδοξοι να απαντήσεις όσο είναι νεκρή η συνείδησή σου… Τι θα απαντήσεις στην δευτέρα Παρουσία του Χριστού ότι υπάρχουν πολλές "εκκλησίες";

   Β' Προς Κορινθίους, 6:14, "τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;" Γιατί είσαι τυφλός εντειχισμένος ζηλωτής της Οικουμενικής Πανθρησκείας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Παναιρετικών Εκκλησιών του αντιχρίστου και συμπροσεύχεσαι με τον αντίχριστο αιρετικό Πάπα της Ρώμης, τους "προτεστάντες πάπες" και όλους τους αιρετικούς και αλλόπιστους στον πατέρα σου διάβολο και μας λες κουτοπόνηρα ψευδολογώντας ότι οι άγιοι το ίδιο πράττουν για να παρασύρεις αθώες ψυχές στην αιώνια κόλασή σου;

   Διαγραφή
  3. Εσύ τι θα απαντήσεις, όταν σε ρωτήσουν, γιατί βρίζεις έναν αδελφό σου, ως "μωρέ" και "ρακά" και ακόμη χειρότερο, ως "αιρετικό", εσύ ο "κριτής της οικουμένης"; Μήπως θα απαντήσεις, "γένοιτό μοι, κατά το ρήμα σου";

   ΙΚ

   Διαγραφή
  4. Δεν σε χαρακτήρισε κανείς ρακά και μωρέ και για τις προσωπικές σου αμαρτίες δεν μπορεί να σε καταδικάσει κανείς παρά μόνο ο Άγιος Θεός... Γιατί Άγιος και δίκαιος Κριτής είναι μόνο ο Θεός που ζητάει να μην πορνεύουμε πνευματικά και σωματικά και να διακρίνουμε και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να κρίνουμε τις αιρέσεις ώστε να απομακρυνόμαστε από τους αιρετικούς οικουμενιστές και σήμερα, τους οποίους αναθεματίζει ο Χριστός, η Μια Αγία Εκκλησία μας και οι άγιοι Θεοφόροι Πατέρες μας… ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Κεφ. 1, στίχος: 8 "ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω".

   ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, ΣΤΙΧΟΣ 5: «εἷς Κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα·». ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, ΣΤΙΧΟΣ 15: «ἀληθεύοντες ἐν ἀγάπῃ». ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ «Όποιος έχει εκπέσει απ’ την αλήθεια της πίστεως δεν είναι δυνατόν να καλείται Χριστιανός», ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, P.G 26, 596A.

   Δεν πρέπει να ξεχνάμε τον Άγιο Λόγο του Χριστού γιατί ο "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει: «ΤΟ ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΕΣΤΙΝ, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ» (P.G. 63, 231-232)"

   ΙΚ Εσύ γίνεσαι "κριτής της οικουμένης" όταν κρίνεις τους ορθόδοξους άγιους Θεοφόρους Πατέρες μας λέγοντας ψευδώς ότι οι άγιοι της ΜΙΑΣ Αγίας Εκκλησίας μας, συναγελάζονται και συμπροσεύχονται με αιρετικούς και υβρίζεις το Άγιο Πνεύμα του Θεού αποδεικνύοντας ότι είσαι αιρετικός οικουμενιστής. Γιατί λοιπόν δεν απαντάς; Γιατί μισείς και προδίδεις τον Χριστό και την Μία Αγία Εκκλησία του; Αμετανόητος αδιαφορείς για την αθάνατη ψυχή σου; Δεν φοβάσαι την αιώνια κόλαση και παρασύρεις αθώες ψυχές με την ανιστόρητη θρασύδειλη κουτοπόνηρη αιρετική στάση σου και προδίδεις δημόσια τον Χριστό και την Μία Αγία Εκκλησία του χυδαιολογώντας και υβρίζοντας τους μάρτυρες και ομολογητές αγίους μας; Τι θα απολογηθείς στην Δευτέρα Παρουσία του Χριστού;

   Όπως μάλιστα επισημαίνει ο Ι΄ Αποστολικος Κανόνας: "Ει τις ακοινωνητω, καν εν οικω συνευξηται, ουτος αφοριζεσθω", όχι μονό απαγορεύονται οι δημόσιες συμπροσευχές με "ακοινώνητους αιρετικούς" άλλα ακόμα και ιδιωτικός στην οικεία μας δεν επιτρέπονται οι προσευχές με "ακοινώνητους" (σελίδα 24 του "ιερού πηδαλίου").

   ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ".

   ΑΛΗΘΙΝΟ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΕΧΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

   Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ , http://www.freevolition.gr/AG%20kefalaia.7z ΣΤΗΝ "ΚΕΦΑΛΑΙΟΓΡΑΜΜΑΤΗ ΓΡΑΦΗ" ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΜΟΡΦΗΣ 7z ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΟΛΙΣ 1,7 ΜΒ. ΠΗΓΗ: Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΥΡΙΟΒΙΒΛΟΣ: http://www.myriobiblos.gr/bible/default.asp .

   (ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΕΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7-Zip , http://www.7-zip.org/ και να το διαβάσετε με το Microsoft Office Word Ή ΜΕ ΤΟ ΔΩΡΕΑΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ http://el.libreoffice.org/ ).

   Διαγραφή
 13. Σύμφωνα με το Σύμβολο της Πίστεώς μας ομολογούμε ότι πιστεύουμε στην αληθινή ΜΙΑ, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού με την Χάρη του Αγίου Πνεύματος και δεν υπάρχουν άλλες Εκκλησίες καθώς οι αιρετικοί (παπικοί, προτεστάντες, μονοφυσίτες, «οικουμενιστές δήθεν ορθόδοξοι» και άλλοι) δεν αποτελούν την ΜΙΑ Εκκλησία του Χριστού και βρίσκονται εκτός Εκκλησίας αφού διαστρεβλώνουν τον Άγιο Λόγο του Θεού και δεν είναι χριστιανοί (ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ «Όποιος έχει εκπέσει απ’ την αλήθεια της πίστεως δεν είναι δυνατόν να καλείται Χριστιανός», ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, P.G 26, 596A.) και αναθεματίζονται από τον Χριστό και την αληθινή ορθόδοξη ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ των Θεοφόρων Πατέρων μας, Μαρτύρων και Ομολογητών (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Κεφ. 1, στίχος: 8 "ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω").

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου