Σάββατο, 29 Ιουνίου 2019


Δήλωση Αποτειχίσεως

τοῦ κ. Βασιλείου Δαμουλάκη


ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. ΑΜΗΝ.
«καί τινες τῶν Φαρισαίων ἀπὸ τοῦ ὄχλου εἶπον πρὸς αὐτόν·
διδάσκαλε, ἐπιτίμησον τοῖς μαθηταῖς σου. καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς·
λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν οὗτοι σιωπήσωσιν, οἱ λίθοι κεκράξονται»(Λουκ. 19,39).


Αθήνα, 29 Ιουνίου 2019
 Των αγίων ενδόξων και πανευφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.

Από: Βασίλειος Π. Δαμουλάκης
Προς: Ι. Αρχ. Αθηνών, Αρχ. Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο Β΄ (Αρμόδια Επισκοπή)
Κοιν. ‘Α: Μητ. Ι. Μ. Ν. Ιωνίας και Φιλ/είας κ. Γαβριήλ. (Οικεία Επισκοπή τώρα & ανέκαθεν)
Κοιν ‘Β: Πνευματικό πατήρ Πρωτοπρεσβύτερο Π. Νεκτάριο Ι. Ν. Κ. Θεοτόκου Ν. Φ.

Θέμα: Δήλωση Αποτειχίσεως, Ομολογία Πίστεως, Κατάθεση Ερωτήματος, Αίτηση Απαντήσεως.
«Ταύτα ουν παρακαλούμεν διορθώσεώς τε τυχείν εκκλησιαστικής
και της προς τους αιρετικούς κοινωνίας υμάς απέχεσθαι, ειδότας ότι το εν τούτοις αδιαφορείν
την επί του Χριστού παρρησίαν ημών αφαιρείται»
(Μέγας Βασίλειος Επ. 262)

-ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ-

«στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου»

    Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμε, Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ, πατήρ Νεκτάριε, με αυτήν μου την επιστολή σας δηλώνω ότι λαμβάνω την απόφαση να εφαρμόσω τον 15ο Ιερό Κανόνα της Α&Β Οικ. Συνόδου [i]αλλά πρωτίστως να υπακούσω στις αμέτρητες εντολές του Ευαγγελίου για την ορθοπραξία, όταν εμφανίζονται ψευδοποιμένες και καταχραστές του λόγου του Κυρίου μας, διακόπτοντας την εκκλησιαστική κοινωνία μαζί σας αλλά και με όσους κοινωνούν με εσάς σύμφωνα με τα προστάγματα των Αγίων Πατέρων, προς Δόξαν Του Αγίου Τριαδικού Θεού και Του Κυρίου και Θεού ημών Ιησού Χριστού.
    Διακόπτω την εκκλησιαστική κοινωνία μαζί σας, όσο κι αν αυτό με θλίβει αφάνταστα, όχι μόνο γιατί δεν έχετε πράξει τίποτα απολύτως εναντίον της φοβερής Παναιρέσεως που λυμαίνει την εκκλησία μας, αλλά και γιατί συγκαταλέγεστε πια μέσω της απραξίας σας, της συνεργασίας σας, της κοινωνίας σας με τους οικουμενιστές καθώς και της εγκαταλείψεως του ποιμνίου στα φοβερά δόντια αυτών των προβατόσχημων λύκων, στους «εργαζομένους την ανομίαν». [ii]
    Διακόπτω την εκκλησιαστική κοινωνία μέχρι αποκαταστάσεως της Ορθής κατά τους Αγίους Πατέρες Πίστης και την συνοδική καταδίκη της ήδη καταγνωσμένης αίρεσης του οικουμενισμού, των κακοδόξων, των αιρετικών, των αιρετικόφρονων και των «διπλωματών» [iii]. Καταδικάζω την αίρεση και ομολογώ την Αλήθεια Του Κυρίου Ιησού Χριστού, όπως αυτή μας παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες μάρτυρες, ομολογητές, απόστολοι, ισαπόστολοι, απολογητές, κάνοντας Υπακοή στους λόγους τους και τους λόγους των Αγίων ενδόξων και πανευφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που επιτάσσουν την διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας με τους αιρετικούς, τους αιρετίζοντες και τους σιωπούντες. [iv]
    «παραγγέλλομεν δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, στέλλεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ παντὸς ἀδελφοῦ ἀτάκτως περιπατοῦντος καὶ μὴ κατὰ τὴν παράδοσιν ἣν παρέλαβον παρ᾿ ἡμῶν» (Β Θεσ 3,6).
    «6 Θαυμάζω ὅτι οὕτω ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον, 7 ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο, εἰ μὴ τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ. 8 ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ᾿ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω. 9 ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ᾿ ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω»(Γαλάτας 1).

-ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ-
νήψατε, γρηγορήσατε· ὁ ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος
ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν τίνα καταπίῃ.
ᾧ ἀντίστητε στερεοὶ τῇ πίστει,
εἰδότες τὰ αὐτὰ τῶν παθημάτων τῇ ἐν κόσμῳ ὑμῶν ἀδελφότητι ἐπιτελεῖσθαι (Α Πε. 5,8-9).
     Δηλώνω ρητά ότι,  δεν αρνούμαι την ιεροσύνη των επισκόπων και κληρικών καθώς και τα Άγια Μυστήρια που τελούνται στους Ορθόδοξους Ιερούς Ναούς της επίσημης Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος, εφόσον αυτά τελούνται κανονικώς, διότι δεν είναι κεκτημένα κανενός αλλά ανήκουν Στον Άγιο Τριαδικό Θεό.
    Αρνούμαι να αποδεχτώ την ψευτοσύνοδο του Κολυμπαρίου ως αγία και μεγάλη, την οποία καταγγέλλω ως ληστρική, στερούμενη Αγίου Πνεύματος και πάσας θεοπνευστίας και δεν αποδέχομαι ως εκκλησίες, με ψευδομυστήρια και με ψευδο-ιεροσύνη των καταδικασμένων παπικών και κάθε αιρετικής ομολογίας.
    Αρνούμαι την κάθε είδους εκκλησιαστική κοινωνία με τους τρεις φορές πλανεμένους και καταδικασμένους παπικούς και τους αιρετικούς κάθε ομολογίας –άνευ της μετάνοιας αυτών. Πλανεμένους πρώτα από τον εαυτόν τους, αμέσως μετά από τον εωσφόρο και τέλος από εσάς τους ιδίους, διότι ενάντια στις εντολές Του Κυρίου και των Αγίων Πατέρων δεν τους ομολογείτε την Ορθόδοξο Πίστη ως μόνη Οδό Σωτηρίας καταδικάζοντάς τους στο σκότος της πλάνης τους. Αντίθετα τους δέχεστε ως εκκλησιές.
    Αρνούμαι να παραλάβω και σας επιστρέφω έστω και καθυστερημένα, την επιστολή προς τον λαό με τίτλο «49. Για την αγία και μεγάλη σύνοδο, Ιανουάριος 2017» ως απαράδεκτη, παραπλανητική και ψευδής, την οποία απέστειλαν οι επίσκοποι της εκκλησίας της Ελλάδος εις το σύνολον τους θέτοντας εαυτούς εκτός ευαγγελικού νόμου. [v]
«ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναίοὒ οὔ·
τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν» (Ματθ. ε´ 37).
    Αρνούμαι να συμμετέχω ως μέλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας δια της ανοχής ή της σιωπής, σε κάθε διαχριστιανικό και διαθρησκειακό διάλογο που σκοπό έχει την ψευδομολογία των «κοινών στοιχείων» με τους ετεροδόξους και όχι την Ομολογία της Αληθείας και της μόνης αποκλειστικής Οδού Σωτηρίας που είναι η Ορθόδοξος Πίστη όπως μας την παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες. Μόνο οι δια της Μίας και αληθινής Πίστεως, παιδιά αληθινά του Αβραάμ κληθήσονται.
«6 διότι περιέχει ἐν τῇ γραφῇ· ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον ἀκρογωνιαῖον,
ἐκλεκτόν, ἔντιμον, καὶ ὁ πιστεύων ἐπ᾿ αὐτῷ οὐ μὴ καταισχυνθῇ.
7 ὑμῖν οὖν ἡ τιμὴ τοῖς πιστεύουσιν, ἀπειθοῦσι δὲ λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας καὶ λίθος προσκόμματος καὶ πέτρα σκανδάλου.
8 οἳ προσκόπτουσι τῷ λόγῳ ἀπειθοῦντες, εἰς ὃ καὶ ἐτέθησαν» (Α Πετρ. 2).
   
Αρνούμαι να βρίσκομαι σε εκκλησιαστική κοινωνία με όσους καινοτομούν αντικανονικά και με όσους αποδέχονται αιρετίζουσες καινοτομίες που σκοπό έχουν να υποδαυλίσουν την ορθόδοξο Πίστη. Με όσους που  κατ΄ ομολογία πράξεων και λόγων, δια της σιωπής, διά της ανοχής, διά της αδράνειας, διά της ένοχης αγνοίας, δια της υποκρισίας, δια της δειλίας,  δια της διπλωματίας, ανήκουν και υπηρετούν την παναίρεση του οικουμενισμού.[vi]
«Οἵτινες τήν ὑγιᾶ ὀρθόδοξον πίστιν προσποιούμενοι ὁμολογεῖν, κοινωνοῦσι δέ τοῖς ἑτερόφροσι, τούς τοιούτους, εἰ μετά παραγγελίαν μή ἀποστῶσιν, μή μόνον ἀκοινωνήτους ἔχειν, ἀλλά μηδέ ἀδελφούς ὀνομάζειν» (Μέγας Βασίλειος (ἁγ. Μάρκου Ἐφέσου, Ὁμολογία, CFDS, Ser. A. τόμ. Χ, fasc. II).
    Αρνούμαι να αποδεχθώ την αρειανή «θεολογία» του Μ. Περγάμου Ζηζιούλα περί «Πρωτείου Του Πατρός στην Αγία Τριάδα», περί Πρωτείου του Κων/πόλεως και περί επισκοποκρατείας.
    Αρνούμαι να συμμετάσχω στην κατάργηση του συνοδικού μας συστήματος, στην εκκοσμίκευση της Εκκλησίας και στον «γκουρουϊσμό» των πνευματικών μας σχέσεων, μέσω της γεροντολατρείας.
    Αρνούμαι να συμμετάσχω στην μετατροπή των Ιερών Ναών σε χώρους συναυλιών, των Ιερέων σε λογιστές ενοριών, των μοναστηριών σε κερδοφόρες επιχειρήσεις και των λαϊκών σε άβουλους υπηκόους και σε μία χειραγωγημένη μάζα κατά τα παπικά πρότυπα.
    Αρνούμαι και απορρίπτω ως απαράδεκτη και βλάσφημη κάθε μεταπατερική ψευδοδιδασκαλία των ορκισμένων υπηρετών  του  Διαχριστιανικού και Διαθρησκειακού Οικουμενισμού, εχθρών της Αληθείας και της εν Χριστώ Αγάπης, εχθρών Του Κυρίου Ιησού Χριστού, εχθρών των Αγίων Πατέρων, εχθρών των Αγίων Μαρτύρων και Ομολογητών, και εχθρών των απανταχού διωκομένων δια την ομολογία τους, εν ζωή επισκόπων, μοναχών, κληρικών, λαϊκών, με τους οποίους εσείς αν και φύλακες/ποιμένες παρόλα αυτά κοινωνείτε.[vii]
«καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν» ( Ιω. 1,5).
    Αρνούμαι να σιωπήσω και να αποδεχτώ την διαρκώς κηρυττόμενη αίρεση «δημοσίᾳ καί γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐπ’ Ἐκκλησίας» εκ μέρους του  Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τη θρονική εορτή του Πατριαρχείου στις 30.11.1998, την οποία δεν καταδικάσατε και απεναντίας αποδεχτήκατε κατά την ψευδοσύνοδο του Κολυμπαρίου άρα συμμορφωθήκατε με αυτή.
     Παραθέτω απόσπασμα από την προσφώνηση του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, προς την παπική αντιπροσωπεία, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Καρδινάλιος William Η. Keeler. «Ἡ μετάνοια ἡμῶν διὰ τὸ παρελθὸν εἶναι ἀπαραίτητος. Δὲν πρέπει νὰ σπαταλήσωμεν τὸν χρόνον εἰς ἀναζήτησιν εὐθυνῶν. Οἱ κληροδοτήσαντες εἰς ἡμᾶς τὴν διάσπασινπροπάτορες ἡμῶν ὑπῆρξαν ἀτυχῆ θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως καὶ εὑρίσκονται ἤδη εἰς χείρας τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ. Αἰτούμεθα ὑπὲρ αὐτῶν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ὀφείλομεν ἐνώπιον αὐτοῦ, ὅπως ἐπανορθώσωμεν τὰ σφάλματα ἐκείνων».
        Αρνούμαι να αποδεχτώ το κοράνιο ως «άγιο», σύμφωνα με την δημόσια αιρετική ομολογία του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου όταν την 29.10.2009 σε εκδήλωση της COCA COLA στην Ατλάντα των ΗΠΑ δώρισε το Κοράνι στον Τούρκο διευθυντή της εταιρείας χαρακτηρίζοντάς το ως «άγιο», σπουδαίο και «ιερό για τους μουσουλμάνους αδελφούς του» . Η πρωτοφανής αυτή αιρετική πράξη δεν καταδικάστηκε εκ μέρους σας και με την σιωπή σας καταντήσατε ομοφρονούντες αυτής της πρωτόγνωρης βλασφημίας. [οπτικοακουστικό ντοκουμέντο] [viii]
     Αρνούμαι να βρίσκομαι σε εκκλησιαστική κοινωνία με χειροφιλητές της βλάσφημης και ανίερης χείρας του καταδικασμένου πάπα Φραγκίσκου, των προκατόχων αυτού και τους μνημονευτές που προσκυνούν τους βδελυρούς και ακάθαρτους λόγους του. Ενδεικτικά από το πλήθος των ύβρεων και βλασφημιών: Δοξολογεί εντός παπικού θρησκευτικού κτιρίου τον εωσφόρο, αποκαλώντας Τον Κύριο και θεό ημών Ιησού Χριστό «υιό του Λούσιφερ», Τον αποκαλεί κοινό άνθρωπο, Τον αποκαλεί αμαρτωλό και ανυπάκουο, διατείνεται ότι «Ο Ιησούς απέτυχε επάνω στον Σταυρό» (διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό)
    Αρνούμαι να σιωπήσω, να αποδεχτώ, να μην καταδικάσω, να μην καταγγείλω την αναίσχυντη προδοσία Του Κυρίου Ιησού Χριστού και την πρόστυχη προδοσία του ποιμνίου, με εωσφορικές και μασονικού τύπου στρατηγικές, με βρώμικες πολιτικές, με συνειδητή υποκρισία και διπλωματία, διότι μας αποκρύψατε την άρση της ακοινωνησίας με τους παπικούς το έτος 1965.  Εφόσον δεν καταγγείλατε το γεγονός έστω και καθυστερημένα και δεν ενεργήσατε όπως επιτάσουν οι Ι.Κ., έχετε αποδεχτεί την ένωση και βρίσκεστε σε εκκλησιαστική κοινωνία με τους αμετανόητους αιρετικούς παπικούς. Είναι απαραίτητο και υποχρεούμαι από το Άγιο Ευαγγέλιο και τους Ι. Κανόνες να διακόψω την εκκλησιαστική κοινωνία τόσο με εσάς όσο και με τους θλιβερούς δειλούς σιωπούντες. Καταθέτω τα παρακάτω αποσπάσματα από το βιβλίο του Μ. Ν. Ιερόθεου Βλάχου «Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος, Θεολογικὲς καὶ ἐκκλησιολογικὲς θέσεις» (σελ. 150-154), στο οποίο αποκαλύπτει την μεγάλη απάτη κατά της Πίστεως που συντελέστηκε το 1965 με την υποτιθέμενη άρση αναθεμάτων και την οποία οι Αρχιερείς γνωρίζουν εδώ και καιρό:
    «Τὸ ἐκπληκτικὸ τῆς ὑπόθεσης εἶναι ὅτι ἐνῶ τὸ ἑλληνικὸ κείμενο κάνει λόγο γιὰ ἄρση τοῦ ἀναθέματος ποὺ ἔγινε τὸ 1054 μ.Χ., τὸ πρωτότυπο γαλλικὸ κείμενο καὶ τὸ ἀγγλικὸ κάνουν λόγο γιὰ ἄρση ἀκοινωνησίας. Συγκεκριμένα. Τὸ ἑλληνικὸ κείμενο γράφει: «4) Ὅθεν ὁ πάπας Παῦλος ὁ ΣΤ\ καὶ ὁ πατριάρχης Ἀθηναγόρας ὁ Α’ μετὰ τῆς περὶ αὐτὸν Συνόδου... β) ἀποδοκιμάζουσιν... τὰ ἐπακολουθήσαντα ἀναθέματα...
    Τὸ γαλλικὸ (πρωτότυποκείμενο γράφει: «C‘ est porqouoi le pape Paul VI et le patriarche Athenagoras Ier en son synode… b) regreter également et enlever de la memoire et du milieu de l‘ Eglise les sentences d‘ excommunication…
    Τὸ ἀγγλικὸ κείμενο γράφει: «Pope Paul VI and Patriarch Athenagoras I whith his synod, in common agreement… b) They likewise regret and remove both from memory and from the midst of the Church the sentences of excommunication…
   Σαφής ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ κλήρου και λαού, καθώς το μεν ελληνικό κείμενο κάνει λόγο για άρση αναθεμάτων, τα δε άλλα κείμενα, γαλλικό και αγγλικό, κάνουν λόγο για άρση ακοινωνησίας.
    Και μετά από αυτές τις φρικιαστικές αποκαλύψεις ὁ Μ. Ναυπάκτου ρωτάει (μάλλον αστειευόμενος τουλάχιστον): «Ἑπομένως, πρέπει νὰ διευκρινισθεῖ σαφέστατα (πόσο πιο σαφέστατα;) τό τί ἔγινε τὸ 1965: ἄρση ἀκοινωνησίας ἢ ἄρση ἀναθεμάτων. Ἄν ἔγινε ἄρση τῶν ἀναθεμάτων... τότε ὑφίσταται ἡ ἀκοινωνησία... Ἂν ἔγινε ἄρση τῆς ἀκοινωνησίας... τότε γιατὶ γίνεται ὁ θεολογικὸς διάλογος προκειμένου νὰ ἀρθῆ ἡ ἀκοινωνησία;... Τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ ἰσχυρίζονται σὲ διάφορες συζητήσεις ποὺ ἔχω κάνει μαζί τους ὅτι ἔγινε ἡ ἄρση ἀκοινωνησίας τὸ 1965, γι’ αὐτὸ προέρχονται στοὺς Ὀρθοδόξους Ναοὺς γιὰ νὰ κοινωνήσουν τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ.»
    (σελ. 159): «Πάντως, οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ γνωρίζουν ὅτι ἤρθη ἡ ἀκοινωνησία μεταξὺ τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ γίνεται διάλογος γιὰ νὰ βρεθοῦν λύσεις σὲ μερικὲς διαφορὲς ποὺ εἶναι λεπτομεριακές... Καὶ ἀπὸ τοὺς ὀρθόδοξους Κληρικοὺς ποὺ γνωρίζουν αὐτὴν τὴν ἱστορία, ἄλλοι τοὺς κοινωνοῦν, γιατὶ ἔτσι ἔχουν συμφωνήσει, καὶ ἄλλοι ποὺ ἀρνοῦνται νὰ τοὺς κοινωνήσουν βρίσκονται σὲ ἀμηχανία...»
    Αρνούμαι να συμμετέχω και να συνδράμω δια της αφωνίας μου, στον διεστραμμένο δογματικό σοδομισμό της Ορθοδοξίας από τους βδελυρούς οικουμενιστές και από τους κρυφοοικουμενιστές όφεις.

«οἶδας ὅτι οἱ Φαρισαῖοι ἐσκανδαλίσθησαν ἀκούσαντες τὸν λόγον;
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε·
πᾶσα φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ μου ὁ οὐράνιος ἐκριζωθήσεται.
ἄφετε αὐτούς· ὁδηγοί εἰσι τυφλοὶ τυφλῶν·
τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ,
ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται» Ματθ. 15,12-14

    Δηλώνω ρητά,  ότι παραμένω στην Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία λειτουργώντας και βαδίζοντας πάντα με γνώμονα τους Ιερούς Κανόνες, απέχοντας από κάθε είδους παρασυναγωγή ή σχισματική κίνηση και ομάδα, είτε των Γ.Ο.Χ. είτε των προστατευομένων Ουκρανών του Π. κ. κ. Βαρθολομαίου, του Επιφανίου και οποιουδήποτε άλλου[ix]
   
     «Εἰ μὴ δυνατὸν ἐν ἐκκλησίᾳ προϊέναι διὰ τοὺς ἀπίστους, κατ' οἶκον συνάξεις, ὦ ἐπίσκοπε, ἵνα μὴ εἰσέρχηται εὐσεβὴς εἰς ἐκκλησίαν ἀσεβῶν· οὐχ ὁ τόπος γὰρ τὸν ἄνθρωπον ἁγιάζει, ἀλλ' ὁ ἄνθρωπος τὸν τόπον. Ἐὰν δὲ ἀσεβεῖς κατέχωσιν τὸν τόπον, φευκτέος ἔστω σοι διὰ τὸ βεβηλῶσθαι ὑπ' αὐτῶν· ὡς γὰρ οἱ ὅσιοι ἱερεῖς ἁγιάζουσιν, οὕτως οἱ  ἐναγεῖς μιαίνουσιν. Εἰ δὲ μήτε ἐν οἴκῳ ἅμα μήτε ἐν ἐκκλησίᾳ συναθροισθῆναι δυνατόν, ἕκαστος παρ' ἑαυτῷ ψαλλέτω, ἀναγινωσκέτω, προσευχέσθω, ἢ καὶ ἅμα δύο ἢ τρεῖς· Ὅπου γὰρ ἂν ὦσι, φησὶν ὁ Κύριος, δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖ εἰμὶ ἐν μέσῳ αὐτῶν”. 
    Πιστὸς μετὰ κατηχουμένου μήτε κατ' οἶκον προσευχέσθω· οὐ γὰρ δίκαιον τὸν μεμυημένον μετὰ τοῦ ἀμυήτου συμμολύνεσθαι. Εὐσεβὴς μετὰ αἱρετικοῦ μήτε κατ' οἶκον συμπροσευχέσθω· “Τίς γὰρ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;”.
    Πιστὸς ἢ πιστὴ δούλοις συναφθέντες ἢ ἀφιστάσθωσαν ἢ ἀποβαλλέσθωσαν. Κἀγὼ Ἰάκωβος, ἀδελφὸς μὲν κατὰ σάρκα τοῦ Χριστοῦ, δοῦλος δὲ ὡς Θεοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ, ἐπίσκοπος δὲ ὑπ' αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ἀποστόλων Ἱεροσολύμων χειροτονηθείς, τάδε φημί» (ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ, Constitutiones apostolorum (fort. compilatore Juliano Ariano) : Book 8, chapter 34, line 12 - chapter 35, line 4).


-ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ & ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΣ-
    Κλείνοντας σας καταθέτω τα παρακάτω συμπληρωματικά ερωτήματα και αιτούμαι συνολικά την επίσημη απάντηση σας.
«κρεῖττον γὰρ ἦν αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωκέναι τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης
ἢ ἐπιγνοῦσιν ἐπιστρέψαι ἐκ τῆς παραδοθείσης αὐτοῖς ἁγίας ἐντολῆς»  (Β Πετρ. 2,21)
    Εφόσον ο παπισμός (και οι υπόλοιπες αιρετικές ομολογίες) είναι εκκλησία, έχει ιεροσύνη, μυστήρια και έχει αποκατασταθεί η εκκλησιαστική κοινωνία με την άρση της από το 1965 σύμφωνα με τα πεπραγμένα σας και την ομολογία του Μ. Ν. Ιερόθεου, για ποιόν λόγο οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να ανήκουμε στην ορθόδοξη εκκλησία και να μην εκκλησιαζόμαστε σε παπικά θρησκευτικά κτίρια; Αν είναι έτσι, δεν βρίσκω άλλους λόγους εκτός από την συνήθεια, το έθιμο και την ευκολία (απόσταση από τα παπικά θρησκευτικά κτίρια), καθώς με τις πράξεις και την απραξία σας κατά της Παναίρεσης, διδάσκετε ότι η Ορθόδοξη εκκλησία δεν κατέχει την Αλήθεια.
    Αν το Κοράνιο είναι «άγιο», για ποιόν λόγο να μην εκκλησιαζόμαστε και να μην λατρεύουμε τον «αλάχ» στο τέμενος; Συμφωνείται με τον Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο; Κι αν δεν συμφωνείτε γιατί δεν έχετε καταδικάσει την αίρεση που κήρυξε πριν δέκα χρόνια και εξακολουθεί να κηρύττει διότι δεν μετανόησε, ενώ βρίσκεστε σε κοινωνία μαζί του;
    Αν η Ορθόδοξος Πίστη όπως μας την παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες είναι η Μόνη Οδός Σωτηρίας γιατί δεν καταδικάζετε την Παναίρεση του Οικουμενισμού και τους αιρετικούς; Αν αναγνωρίζετε και πιστεύετε διαφορετική Οδό Σωτηρίας από αυτή της Ορθοδόξου Πίστεως, γιατί δεν ακολουθείτε εκείνη;
    Αν η Ορθόδοξος Πίστη δεν είναι η Μόνη Οδός Σωτηρίας, εφόσον αρνείστε τα προστάγματα των Αγίων Πατέρων, τα οποία σας τοποθέτησαν στις θέσεις σας ακριβώς επειδή τα αποδεχτήκατε, δίνοντας όρκο για την τήρησή τους με ακρίβεια και χωρίς παρεκκλίσεις, γιατί παραμένετε σε αυτή ενώ εκείνη φυσικώς σας εκβάλλει από το σώμα της;

 «Τοῖς κοινωνούσιν ἐν γνώσει [τοῖς αἰρετικοῖς] ἀνάθεμα»
ἐν Νικαίᾳ Ἁγίας καὶ Οἰκουμενικῆς ΖΣυνόδου 

Βασίλειος ΠΔαμουλάκης
basilesbasileiou38[at]gmail[dot]com

Συνοδευόμενα Έγγραφα της Δήλωσης Αποτειχίσεως:
1.      Ομολογιακό κείμενο με τίτλο «Είναι δυνητική ή υποχρεωτική η εφαρμογή του 15ου Ι.Κ. των Α&Β Οικ. Συνόδων;» Β. Δαμουλάκης.
https://drive.google.com/file/d/1FlUiP5sbIjgoCAiJixssflHCki9aCSio/view?usp=sharing
2.      Απομαγνητοφωνημένη ομιλία του Πρωτοπρεσβύτερου Π. Θεόδωρου Ζήση με θέμα την επιστολή προς τον λαό με τίτλο «49. Για την αγία και μεγάλη σύνοδο, Ιανουάριος 2017».

[i] «Εἰ δὲ φανείῃ τις τῶν ἐπισκόπων, ἢ πρεσβυτέρων, ἢ διακόνων, ἤ τις τοῦ κανόνος τοῖς ἀκοινωνήτοις κοινωνῶν, καὶ τοῦτον ἀκοινώνητον εἶναι, ὡς ἂν συγχέοντα τὸν κανόνα τῆς ἐκκλησίας» (B´ τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Τοπικῆς Συνόδου,  Ι´ και ΙΑ´ Ἀποστολικοὶ Κανόνες)
[ii] «Ούτε για λίγη ώρα δεν δεχόμαστε σχέση με αυτούς που κουτσαίνουν στην πίστη... ακόμα κι αν αυτοί μας φαίνονται πολύ γνήσιοι και επίσημοι, εμείς πρέπει να τους σιχαινόμαστε. Όσοι αγαπάμε τον Κύριο», Μέγας Βασίλειος Όροι κατ’ επιτομή, ερώτ. ριδʹ
[iii] «Εὰν ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος οι όντες οφθαλμοὶ της Ἐκκλησίας κακώς αναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αυτοὺς εκβάλλεσθαι. Συμφέρον γάρ εστίν άνευ αυτών συναθροίζεσθαι εἰς ευ-κτήριον οίκον, ή µετ΄ αυτοὺς εμβληθήναι ὡς μετὰ Άννα καὶ Καϊάφα εἰς τὴν γέενναν του πυρός» P.G. 35, 33. Μέγας Αθανάσιος
[iv] «Πως γίνεται να μη κολασθεί αυτός που κάνει ότι δεν βλέπει και σιωπά, όταν οι θεϊκοί νόμοι και κανόνες υβρίζονται?» (Ι, Χρυσόστομος, Λόγος εις Βαβύλα)
«Ἐχθρούς γάρ τοῦ Θεοῦ, ὁ Χρυσόστομος, οὐ μόνον τούς αἱρετικούς, ἀλλά καί τούς τοῖς τοιούτοις κοινωνοῦντας μεγάλῃ καί πολλῆ τῆ φωνῆ ἀπεφήνατο». (P.G. 99. 1049 Α).
«Τριῶν ὄντων τῶν τῆς ἀθεΐας ὡς εἰπεῖν γενῶν….
Ἕν μέν δή γένος ἀθεΐας ἐστίν ἡ πολυειδής πλάνη τῶν ἑλληνιζόντων….
Δεύτερον δέ γένος ἀθεΐας ἐστίν ἡ πολυσχιδής και πολύμορφος ἀπάτη τῶν αἱρετικῶν…
Τρίτον δέ ἐστίν εἶδος, οὐ πόρρω τῆς ἀνωτέρω πονηρᾶς ξυνωρίδος, το παραιτεῖσθαί τι λέγειν τῶν δεδογμένων περί Θεοῦ καί μηδαμῶς ἐθέλειν ὑπ’ ἀνευλαβοῦς εὐλαβείας ἐκ τῶν ὑπερβαινόντων τήν τῶν πολλῶν διάνοιαν αὐτόν ὑμνεῖν … και τάς τῶν ἱερῶν πατέρων θεολογίας μή τοῖς οὐκ εἰδόσιν ἐξηγεῖσθαι, ἀλλ’ ἀποσείεσθαι καί ἀθετεῖν …» (Πρός Διονύσιον, ΕΠΕ 4,404-412. ΕΧ. 2,479-483
[v] «Παρ’ ἡμῖν οὔτε Πατριάρχαι οὔτε Σύνοδοι ἐδυνηθησάν ποτε εἰσαγαγεῖν νέα, διότι ὁ ὑπερασπιστὴς τῆς θρησκείας ἐστὶν αὐτὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι αὐτὸς ὁ λαός, ὅστις ἐθέλει τὸ θρήσκευμα αὐτοῦ αἰωνίως ἀμετάβλητον καὶ ὁμοειδὲς τῷ τῶν Πατέρων αὐτοῦ». Γράμμα των Ορθοδόξων πατριαρχείων του 1848, ως απάντηση στην εγκύκλιο του πάπα Πίου του 9ου
[vi] «Κάθε κληρικό του οποίου η πίστις, οι λόγοι και τα έργα δεν συμφωνούν με τις διδασκαλίες των Αγίων πατέρων να τον αποστρεφόμεθα και να τον μισούμε ως δαίμονα, έστω κι αν ανασταίνει νεκρούς και κάνει άλλα μύρια θαύματα.», Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος, Λόγος ΣΤʹ
[vii] «Όχι μόνο αν κάποιοι λένε συνολικά αντίθετα πράγματα που ανατρέπουν τα πάντα άλλα και το παραμικρό αντίθετο να διδάξουν να είναι αναθεματισμένοι», Ιερός Χρυσόστομος Ερμηνεία εις τηνΠρος Γαλάτας
[viii] «Ὄχι μόνο οἱ ἁμαρτάνοντες, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνοι ποὺ ἐπαινοῦν τοὺς ἁμαρτάνοντες ὑφίστανται τὴν ἴδια ἢ καὶ χειρότερη τιμωρία». Ιερός Χρυσόστομος
[ix] «Καύχημα καί ἔπαινος καί σωτηρία τῶν Χριστιανῶν εἶναι ἡ ὁμολογια τῆς ὀρθῆς πίστης, καί τό νά μή συμφωνεῖ κανεῖς καί νά μή γίνεται φίλος μʹ αὐτούς πού φρονοῦν τά ἀντίθετα, ἀλλά νά τηρεῖ τήν ἐντολή καί τήν παρακαταθήκη ᾄσπιλη, ἄψογη καί ἀνόθευτη ἀπό κάθε αἵρεση, ὥς τήν παρουσία τοῦ Κυρίου μας Ἰησου Χριστοῦ.» Άγιος Εφραίμ ο Σύρος

14 σχόλια:

 1. Μια ερώτηση προς τον κύριο Δαμουλάκη:

  Πότε ξεκίνησε η αίρεση του οικουμενισμού ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Επίσημα στην Ελλάδα η παναίρεση του Οικουμενισμού ξεκίνησε ουσιαστικά με την ΔΗΜΟΣΙΑ για πρώτη φορά αναγνώριση του «αλάθητου» αιρετικού Πάπα το 2001 ως αληθινού Επισκόπου Ρώμης της Εκκλησίας όταν τον υποδέχτηκε με πάσα επισημότητα ως Επίσκοπο ΑΔΕΛΦΗΣ Εκκλησίας ο αιρετικός οικουμενιστής Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος στην Αθήνα. Βέβαια υπήρχαν διάφορα σημαντικά ατοπήματα πριν αλλά δεν ήταν ΔΗΜΟΣΙΑ γνωστά για δεκαετίες ούτε είχαν αυτή την ΕΠΙΣΗΜΟΤΗΤΑ από την Διοικούσα Εκκλησία. Το 2006 ο αιρεσιάρχης οικουμενιστής (Πατριάρχης) Βαρθολομαίος επίσημα και δημόσια μνημόνευσε ως αγιότατη αρχή της Εκκλησίας τον αντίχριστο αλάθητο αιρετικό Πάπα της Ρώμης και μετά τα δημόσια και επίσημα βήματα προς της παναίρεση πανθρησκεία του οικουμενισμού είναι πάρα πολλά όπως γνωρίζουμε και από τα διεθνή ΜΜΕ.

   Διαγραφή
  2. Πότε ξεκίνησε η αίρεση του Αρειανισμού και του Νεστοριανισμού και ποιος/οι επί τη εμφανίσει τους "την έκαναν" επί τόπου και άμεσα μετά την πρώτη διαγνωστική εμφάνιση;

   Διαγραφή
 2. Κύριε Βασίλειε Π. Δαμουλάκη αρχίζετε την -ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ-:
  Δηλώνω ρητά ότι, δεν αρνούμαι την ιεροσύνη των επισκόπων και κληρικών καθώς και τα Άγια Μυστήρια που τελούνται στους Ορθόδοξους Ιερούς Ναούς της επίσημης Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος, εφόσον αυτά τελούνται κανονικώς, διότι δεν είναι κεκτημένα κανενός αλλά ανήκουν Στον Άγιο Τριαδικό Θεό.
  ...
  και την ολοκληρώνετε γράφοντας:
  «Τοῖς κοινωνούσιν ἐν γνώσει [τοῖς αἰρετικοῖς] ἀνάθεμα»
  ἐν Νικαίᾳ Ἁγίας καὶ Οἰκουμενικῆς Ζ' Συνόδου.

  Δεν υπάρχει καμιά αντίφαση άραγε σαν να τελούνται κανονικά τα Μυστήρια από τους αιρετικούς οικουμενιστές πανθρησκειαστές, οι οποίοι είναι αναθεματισμένοι από τον Άγιο Θεό όπως παρακάτω ομολογείτε, «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ᾿ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω» (ΓΑΛ. 1:8), άλλα έχουν το Άγιο Πνεύμα και Άγια Μυστήρια σαν να είναι ακόμα ορθόδοξοι Ιερείς σε ορθόδοξους Ναούς;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οχι, τα μυστηρια και η αρχιερωσύνη καταργουνται μονο απο Συνοδο.
   Ο Θεος εωεργοποιει τα μυστηρια και οχι ο Ιερέας σαν να ειναι μαγος.
   Ακομα και οι μαγοι ξερουν οτι δαιμονικα πνευματα τους δινουν τις "δυναμεις", ασχετα εαν οι πλανεμενοι αποδεκτες νομιζουν οτι ο μαγος εχει δυναμεις. Οι εν γνωσει κοινωνουντας στα μυστήρια επιβαρύνονται προσωπικά σε σχεση με τους απληροφορητους και μη συνειδητοποιημενους. Κανεις απο τους διακοπτωντας κοινωνια δεν μπορει να ακυρωσει την επενεργεια της ιερωσύνης στους μη εχοντας γνωση λαικους, ασχετα εαν ο Ιερέας δεν εχει αξιοσύνη και ειναι πνευματικα εκπτωτος. Αλλους μπορει και τους αγιαζει εν κοινωνια με την αιρεση, οπως γινοταν ανέκαθεν στην εκκλησιαστικη ιστορια κατα την διάρκεια των οικονομιων. Αλλωστε οι κανονες μιλουν καθαρα για εντολη μη διακοπη κοινωνιας σε περιπτωσεις π.χ πορνειας και αλλων που καθιστουν τον ιερεα υπο καθαιρεση μεν , αλλα ικανο να εκτελει τα μυστήρια που αγιαζουν τους αλλους δε.

   Διαγραφή
  2. Πρέπει να γίνει σύγκληση αρμόδιας συνόδου η οποία θ' αποφανθεί περί των μυστηρίων των επισκόπων που είναι οικουμενιστές. Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο αγίου πατρός ή αγίων πατέρων οι οποίοι είχαν κηρύξει άκυρα μυστήρια επισήμως άνευ συγκλήσεως αρμοδίας συνόδου...

   Διαγραφή
  3. Τί σημαίνει "οικονομία" λοιπόν για τους ελάχιστους δήθεν ειδήμονες "οικονομιστές" που ισχυρίζονται (την εξής "σοφιστεία" που δεν απορρέει από την πατερική παράδοση) ότι: "κατ' οικονομία τα μυστήρια των αιρετικών είναι ακόμα έγκυρα, έως ότου μια Σύνοδος των αποτειχισμένων αποφασίσει, αφού αυτά τα αποφασίζει Σύνοδος" ενώ γνωρίζουμε ότι οι αιρετικοί είναι αποκομμένοι από την Εκκλησία και επομένως τι άλλο από ψευδομυστήρια έχουν; Όπως και οι αιρετικοί οικουμενιστές πανθρησκειαστές Επίσκοποι είναι Ψευδεπίσκοποι και αρμοδιότητα της αληθινής ορθόδοξης Οικουμενικής ή Τοπικής Συνόδου είναι εκφράζοντας το ορθόδοξο, ήδη αποτοιχισμένο από τους αιρετικούς Επισκόπους πλήρωμα, να τους καθαιρέσει (και όχι να διαπιστώσει αν είναι έγκυρα τα ανύπαρκτα μυστήρια των ψευδεπισκόπων) εφόσον δεν μετανοούν και μετά να αναδείξει νέους ορθόδοξους Επισκόπους στην θέση τους. Ωστόσο, (ακόμη και αν επρόκειτο για μη κατεγνωσμένη και καταδικασμένη αίρεση) δεν παύουν να είναι ψευδεπίσκοποι οι αιρετικοί (οικουμενιστές-πανθρησκειαστές ) "επίσκοποι" μέχρι να καθαιρεθούν από την μόνη αρμόδια Οικουμενική Σύνοδο να τους καθαιρέσει και δεν μπορούμε να έχουμε καμία εκκλησιαστική κοινωνία μαζί τους για να μην προδίδουμε τον Χριστό και την διαχρονική Μία Αγία ορθόδοξη Εκκλησία Του και να μην χάσουμε την αθάνατη ψυχή μας.

   Διαγραφή
 3. Και τώρα που αποτειχισθήκατε νομίζετε οτι θα στεναχωρηθεί η Ιερά Σύνοδος και δεν θα πάνε διακοπές οι Ιεράρχες; Απλά θα την διαβάσουν 2-3, θα γελάσουν, θα την βάλουν στο αρχείο, και σ'άλλα με υγεία. Οι αποτειχείσεις είχαν νόημα σε εποχές πίστεως, τότε που κόστιζε στους επισκόπους μια αποτείχηση. Σήμερα μόνο η συνείδησή του αποτειχισμένου αναπαύεται. Τίποτα περισσότερο.................

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η αποτείχιση από την αντίχριστη σιωνιστική παναίρεση πανθρησκεία του οικουμενισμού είναι ορθόδοξη ομολογία πίστεως και γίνεται για την σωτηρία της αθάνατης ψυχής μας με την Χάρη του Θεού και όχι για την ανάπαυση απλώς της συνείδησης μας.

   Διαγραφή
  2. Διευκρίνηση: Είμαι συνονόματος στο μικρο όνομα, αλλά όχι το ίδιο πρόσωπο της επιστολής.
   ----
   Το τι θα κάνουνε είναι δικό τους το πρόβλημα, το οποίο θα προσθέσει καταδίκη εάν γίνει έτσι όπως το λέτε. Όταν πράττουμε κάτι οι Χριστιανοί δεν το πράττουμε πρωτίστως για τους άλλους, αλλά για Εκείνον που η γνώμη του έχει τον τελευταίο λόγο.

   Διαγραφή
  3. Διευκρίνιση: είμαι συνονόματος στο μικρό όνομα αλλά όχι το ίδιο πρόσωπο της επιστολής.
   =========
   Το τι θα κάνουνε είναι δικό τους το πρόβλημα το οποίο θα προσθέσει καταδίκη εάν γίνει έτσι όπως το λέτε. Όταν πράττουμε κάτι οι Χριστιανοί δεν το πράττουμε πρωτίστως για τους άλλους, αλλά για Εκείνον που η γνώμη του έχει τον τελευταίο λόγο.

   Διαγραφή
  4. Για την συνείδηση μας το κάνουμε κι αν αφυπνήσουμε κι άλλους καλό είναι. Δεν περιμένουμε να ιδρώσει το αυτί κάποιου ταγού...

   Το κακό είναι ο φανατισμός που νοθεύει όλο το σωτήριο έργο της αποτείχισης.

   Διαγραφή
 4. Προς τον Ανώνυμο 30 Ιουνίου 2019 - 12:24 π.μ.

  Συμφωνώ μαζί σας, αν την διαβάσουν πιθανότατα να γελάσουν...
  ΟΜΩΣ, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να διαφυλάξει κανείς το σώμα του που προορίζεται για ναό του Αγίου Πνεύματος από τη κοινωνία της αιρέσεως.
  Και όσον αφορά την αντίσταση στον Οικουμενισμό, έχω τη γνώμη ότι αν ο λαός αποτειχιζόταν από τους οικουμενιστές κληρικούς, θα μπορούσαν αυτοί να τελέσουν Θεία Λειτουργία στην οποία να μνημονεύσουν τον Βαρθολομαίο κ.α.; Σύμφωνα με τη 5η ομιλία του μακαριστού Γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου εις την Αποκάλυψη, δεν μπορεί ο ιερέας να τελέσει Θεία Λειτουργία δίχως λαϊκό επειδή για τη Θεία Λειτουργία προσφέρονται στον θεό η ειδική ιεροσύνη του ιερέα αλλά και η γενική ιεροσύνη του λαϊκού!! Άρα τελικά, μήπως ο λαός έχει το τελευταίο λόγο ως θεματοφύλακας της Πίστεως;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ευγε Πάτερ Βασίλειε! Δόξα Σοι Κύριε Δόξα Σοι

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου