Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2018


Ἀνακοίνωση ἁγιορειτῶν πατέρων
σχετικὰ μὲ τὴν προσχώρηση τινῶν σὲ παράταξη  τῶν Γ.Ο.Χ..

Ἐξ’ ἀφορμῆς τῆς προσχωρήσεως τοῦ ἀρχιμανδρίτου Παϊσίου Παπαδόπουλου  ἡγουμένου ἱερᾶς μονῆς ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ (Φιλώτα) ἔχουμε νὰ παρατηρήσουμε τὰ ἑξῆς:
1) Ὅπως ἤδη ἀναφέραμε στὸ κείμενο τοῦ ψηφίσματος τῆς πανελλήνιας κληρικολαϊκῆς συνάξεως τοῦ Ὡραιοκάστρου[1],  καθίσταται σαφὴς ἡ παγία θέση μας ἀπέναντι στίς πάσης φύσεως παρατάξεις τῶν ΓΟΧ. Ἐκκλησιολογικὴ μας ἀρχὴ ἦταν καὶ παραμένει ὅτι ἡ ἀποτείχιση ἤτοι ἡ διακοπὴ κοινωνίας πρὸς τὸν οἰκεῖον ἐπίσκοπον ὁρίζεται κυρίως ἀπὸ τὰ διαλαμβανόμενα τοῦ 15ου κανόνος τῆς ΑΒ συνόδου. Μνημόνευσις ἑτέρου ἐπισκόπου ὡς οἰκείας ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς σημαίνει αὐτοχρῆμα τὴν λήξη τῆς ἀποτειχίσεως. Αὐτὸ σημαίνει αὐτομάτως καὶ τὴν διακοπὴ τοῦ ἀγῶνος μας κατὰ τῆς παναίρεσης τοῦ οἰκουμενισμοῦ, ὁ ὁποίος ἔχει ὡς ἀπώτερο σκοπὸ τὴν σύγκληση ὀρθοδόξου Συνόδου γιὰ τὴν ἐπίσημη καταδίκη του. Ἑπομένως γιὰ ἐμᾶς τοὺς ἁγιορεῖτες τελεσιδίκως δὲν ὑφίσταται ὁ οἱοσδήποτε λόγος προσχώρησης εἰς οἱανδήποτε παραταξιακή ὁμάδα τῶν Γ.Ο.Χ. ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐκκλησιολογικοῦ της φρονήματος.

2) Περαιτέρω ὑπενθυμίζουμε ὅτι ὁ ἀγῶνας τῆς ἀποτείχισης γιὰ τοὺς ἁγιορεῖτες πατέρες συνυφάνθη μὲ πάσης φύσεως διωγμοὺς ἐκ μέρους τόσο τῶν οἰκουμενιστῶν, ὅσο καὶ τινῶν ψευδαδέλφων. Ξεκινήσαμε τὸν ἐκκλησιαστικὸ ἀγῶνα στιχούμενοι πρὸς τὴν πατερικὴ διδασκαλία κατὰ πάντα, βάσει τῆς ὁποίας εἶναι τὸ σταυρικὸ-μαρτυρικὸ φρόνημα. Ἀποδεχόμαστε εὐχαριστούντες τὸν Θεὸ τοὺς διωγμοὺς τὶς συκοφαντίες καθὼς καὶ πάσης φύσεως λοιδορίες ἐναντίον μας, θεωρώντας ἀπόδειξη γνησιότητας συνολικῆς μαρτυρίας τοῦ ἀγῶνα μας. Ὁ ἀγῶνας μας δὲν εἶναι χαρτοπόλεμος. Ἑπομένως ἡ ἀναζήτηση «λύσεων» ὅπως ὁ «ἀγῶνας» διεξαχθεῖ ἀνετώτερα καὶ ἀσφαλέστερα κρίνεται ὡς ἀντιπατερικὴ καὶ ἀπορριπτέα.
Εὐχόμαστε ὁ Θεός, διὰ πρεσβειῶν τῆς πανυπερευλογημένης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, νὰ δώσει δύναμη νὰ ἀκολουθήσουμε τὸν σταυρικὸ βίο τῶν Ἁγίων μας, νὰ κρατήσουμε τὴν πίστιν ὅπου ἐλάβομεν ἀκεραίαν καὶ ἀκαινοτόμητον, ἔστω καὶ ἂν χρειασθεῖ νὰ διωχθοῦμε μέχρι θανάτου καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο νὰ δώσουμε τὴν καλὴ ἀπολογία ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸν ὁποῖον ἀνήκει πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, σὺν τῷ ἀνάρχῳ αὐτοῦ Πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ αὐτοῦ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἐκ μέρους τῶν ἁγιορειτῶν πατέρων
Γέρων Σάββας Λαυριώτης.


[1] Στὸ ψήφισμα τῆς μεγάλης κληρικολαϊκῆς συνάξεως τοῦ Ὡραιοκάστρου ὁποῦ πραγματοποιήθηκε στίς 4 Ἀπριλίου τὸ 2017, μεταξὺ τῶν ἄλλων ἐδηλώσαμεν τὰ ἐξῆς: «Διακόπτουμε τὴν κοινωνία μὲ τὸν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖο, ὡς τὸν κύριο ἐμπνευστὴ τῆς Συνόδου, ἐκφραστὴ καὶ κήρυκα τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ μὲ τοὺς ἐπισκόπους ποὺ ἀποδέχονται τὴν σύνοδο τῆς Κρήτης ὡς Ὀρθόδοξη. Κάνουμε χρήση τοῦ 10ου καὶ 31ου ἐκ τῶν Ἀποστολικῶν Κανόνων, τοῦ 2ου τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Συνόδου, τοῦ 33ου τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Συνόδου, καθὼς καὶ τοῦ 15ου τῆς πρωτοδευτέρας Συνόδου ἐπὶ Ἁγίου Φωτίου τοῦ Μεγάλου, ἀκολουθώντας κατὰ πάντα τοὺς Ἁγίους Πατέρες, στὴν διάγνωση, ἀντιμετώπιση καὶ θεραπεία τῶν ἀναφυομένων αἱρέσεων. Εἴμαστε συνοδοιπόροι καὶ συναγωνιστές μὲ ὅλους τοὺς ἱερεῖς, μοναχοὺς καὶ λαϊκοὺς ποὺ ἔκοψαν τὸ μνημόσυνο τῶν πατριαρχῶν καὶ ἐπισκόπων τους ποὺ ὑποστηρίζουν τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ δὲν καταδικάζουν τὴν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης, καὶ περιμένουμε καὶ τοὺς ἄλλους ἀδελφοὺς μας μὲ ὀρθόδοξο φρόνημα, ἀφοῦ ὡριμάσει μέσα τους ὁ καρπὸς τῆς ὁμολογίας καὶ τῆς ἀντίστασης, νὰ ἀκολουθήσουν, διακόπτοντας καὶ αὐτοὶ τὸ μνημόσυνο τῶν αἱρετικῶν οἰκουμενιστῶν.
         Ὡς ἐκ τούτων, ζητᾶμε ἀπὸ τοὺς ἀπανταχοῦ Ἐπισκόπους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας:  Νά συγκροτηθεῖ Ὀρθόδοξη Σύνοδος καταδίκης τῶν ἀνωτέρω ἐκτεθέντων, πρὸς ἀποφυγὴ σχισμάτων καὶ διαιρέσεων τῶν πιστῶν.
        Διευκρινίζεται δὲ πρὸς πάντας, ὅτι ὁ διεξαγόμενος ἐκκλησιαστικὸς ἀγῶνας ἔχει σωτηριολογικὸ χαρακτῆρα, μὲ τὸν ὁποῖον ἐμμένουμε πιστοὶ στὴν ἐκκλησιολογία τῆς ὀρθοδόξου πατερικῆς παραδόσεως καὶ ἕνεκα τούτου, ἐντὸς τοῦ Σώματος τῆς  Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Δὲν μνημονεύουμε ἕτερον ἐπίσκοπον, δὲν προβαίνουμε εἰς σύστασιν ἑτέρας “ἐκκλησίας”, ἄπαγε τῆς βλασφημίας, οὔτε προσχωροῦμε σὲ καμμία παράταξη. Μένουμε ἁπλὰ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ. Μένουμε πιστοὶ εἰς τό Σύμβολον τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ὁμολογοῦμε ὅ,τι παραλάβαμε, τὴν διαχρονικὴ ἁγιοπατερικὴ σωτήριο ἀλήθεια. Ὅ,τι ἄλλο κυκλοφορήσει εἰς βάρος μας θὰ ἀποτελεῖ μία, δαιμονικῆς ἔμπνευσης, συκοφαντία.»

20 σχόλια:

 1. Επειδή δεν πρόκειται ποτέ να συγκληθεί Σύνοδος καταδίκης του Οικουμενισμού εκ μέρους επισκόπων των επισήμων Πατριαρχείων και Εκκλησιών και παραλλήλως θα προκύψουν χίλια δύο κανονικά προβλήματα για τη συνέχιση του αντι- οικουμενιστικού αγώνος με τη μορφή (την αναποτελεσματική) που τώρα διεξάγεται, γι' αυτό, αργά ή γρήγορα θα πρέπει να συνεννοηθείτε με τους ΓΟΧ οι οποίοι, κακά τά ψέμματα, κράτησαν την Παράδοση και την Ορθοδοξία αλώβητη σε δογματικό επίπεδο και έμειναν στην πράξη οι μόνοι μακρυά από την κοινωνία του Οικουμενισμού. Προσέχετε λοιπόν τί δηλώνετε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ξεκαθαρα πραγματα. Οι αγιορειτες πατερες ειναι συνεπεις στην αγιοπατερικη τους ομολογια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΟΠΟΙΟΣ ΚΟΙΝΩΝΕΙ (ανεξάρτητα από ημερολόγια, έχει εκκλησιαστική κοινωνία, συμπροσευχές, μνημόνευση, συλλείτουργα https://youtu.be/vdx11IBJrc8 ) ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΕΙ ΚΟΙΝΩΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Β΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΙ: "14 τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; ...17 διὸ ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, 18 καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοκράτωρ". ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ, Κεφ. 1, στίχοι: 8 «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». Α΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10, Στίχοι: 20 ..."οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς κοινωνοὺς τῶν δαιμονίων γίνεσθε. 21 οὐ δύνασθε ποτήριον Κυρίου πίνειν καὶ ποτήριον δαιμονίων· οὐ δύνασθε τραπέζης Κυρίου μετέχειν καὶ τραπέζης δαιμονίων. 22 ἢ παραζηλοῦμεν τὸν Κύριον; μὴ ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσμεν;"). Φτάνουν πια οι σοφιστείες των νέων μεγάλων διαδικτυακών θολολόγων...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Σάββας Λαυριωτης!!!Άλλος σκανδαλοποιος!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ντροπη σου να μιλας ετσι για αυτους που διωκωνται και αγωνιζοναι να μας ξυπνησουν. Αλλα ετσι ειναι οι χριστιανοι του πληκτρολογιου.

   Διαγραφή
 5. ΠΑΪΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ5 Σεπτεμβρίου 2018 - 2:31 μ.μ.

  Κατ' με εκπλήσει ότι καταφεύγουν στο ιστολόγιό σας διότι άκουσα τα χειρότερα εκ μερους τους.Επιπλέον λεω ότι ενώ είχα ενημερώσει το Π.Σάββα σχετικά με την κίνηση μου με τον τρόπο που παρουσιάσε την σχετική θέση τα διέστρεψε τεείως και τοι δήλωσα στο εξής από μένα δεν θα έχει στήριξη στα λάθη του. Δεν θέλησε να με ακούσει αλλά να δημιουργήσει θέμα πολύ απλά διότι μέχρι τώρα ενώ επέστρεψα στο πάτριο κάνω αγώνα να βρίσκομαι σε κοινωνία με όλους και όχι μόνο με ορισμένους όπως αποδεικνύεται από τα γραφόμενα και από τις κινήσεις μου. Δυστυχώς όμως οι εν λόγω αγιορείτες πηγαίνουν γυρεύοντας. Θα πω κάτι λοιπόν για να τα μαζέψουν αυτά που ισχυρίζονται. Ο Γέροντας του Π. Σάββα σε μένα τον ίδιο είπε να πάμε με τους Φλωρινικούς π/Η! Πώς τώρα ισχυρίζεται ο Π. Σάββας και οι περί αυτόν ότι η προδχώρηση στους ΓΟΧ δεν είναι σωσστή; Και στο κάτω κάτω δεν προδχώρησα σε συγκεκριμένη παράταξη αλλά τίμια, φανερά καο με ειλικρίνεια ζήτησα χειροτονλια από όλους μαζί τους επισκόπους ή τουλάχιστον τα 2/3 των παρατάξεων. Προσωπικά δεν με εκφράζει η άποψη ότι η Σύνοδοι των παλαιοημερολογητών δεν είναι κανονοκές. Την ώρα αυτή το νέο ημερολόγιο ξεφτίζει με γεωμετρική πρόοδο και δεν είναι σε θέση να κάνει αγώμες Ορθοδοξόας. Όσοι επίσκοποι προλάβουν να επιστρέψουν να αντιμετωπισθούν με επιοίκια οι άλλοι που δεν καταδίκασαν ακόμη την ψευτοδύνοδο του Κολυμβαρίου θα καθαιρεθούν όταν συγκληθεί Ορθόδοξος Σύνοδος!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πατερα Παϊσιε πρεπει καποτε να καταλαβης και εσυ αλλα και αλλοι οτι η ελευθερια του λογου και της εκφρασης σημαινει δημοσιευση ολων των αποψεων.
   Αυτο τηρει απαρεγκλιτα η ΟΜΟΛΟΓΙΑ γιτι η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ειναι το μοναδικο ελευθερο χριστιανικο ιστολογιο.
   Μαλιστα αυτη η ελευθεροστομια της ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ τοις στοιχισε πολλα.
   Ακομα και σημερα πληρωνει με τοκους και με επιτοκιο.
   Εμας π. Παισιε δεν μας κατευθυνει κανενας γεροντας και κανενας αλλος.
   Γραφουμε ελευθερα και ετσι αισθανομαστε οτι τη ελευθερια ή ημας ηλευθερωσε ο Κυριος μενουμε και στηκομεν και δεν γινομεθα δουλοι ανθρωπων και διαφορων γερονταδων.

   Διαγραφή
 6. Πατερ Σάββα δεν διαβάζετε καθόλου τα άρθρα του πατρος Παϊσίου και αυτό είναι πολύ κακό γιατί αναλύει με επιχειρήματα την κίνηση του αυτή!! Λυπάμαι γιατί εμείς ενώ ξέρουμε πως γνώση θεολογική πάνω στο θέμα αυτό δεν έχετε εμείς καθόμαστε και σας ακούμε στο Ραδιόφωνο με την Ελενα!!! Λοιπόν όταν ο Π. Παΐσιος ήθελε Ένωση εσείς κόβατε ραβατε μόνος σας τώρα που σας αφήνει και συνεχίζει μόνος του δεν σας αρέσει!! Τι θέλετε λοιπόν να γινει;; αφού ούτε εσείς επιθυμείτε ενωση με τους υπόλοιπους και αφού αυτό που πάει να κάνει ο πατερ το κάνει καλοπροαίρετα για να συνεχιστεί ο αγώνας που ξεκίνησε του λέτε τι;; ότι είναι λαθος;; όχι πατερ Σάββα η κίνηση του πατερ Παϊσίου είναι σωστή γιατί όλοι μας πρέπει να γυρίσουμε στο πατριο ημερολόγιο γιατί η αλλαγή του μόνο οικουμενιστηκες και αιρετικές τοποθετήσεις περιέχει. Δεν βλέπετε που έχουν ξεφύγει όλοι τους;; μην ξεφευγετε και εσείς άλλο!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο πατερας Σαββας εχει πολυ περισσοτερη γνωση απο οτι νομιζετε και μαλιστα οδηγουν τον αγωνα αγιοπατερικα. Οτι συκοφαντιες του προσαπτετε ειναι φανερες. Εμεις γνωριζουμε ποσο φθονουν τον αγωνα των αγιορειτων.

   Διαγραφή
  2. Δεν ξερετε τι λετε. Να γυρισουμε με το παλαιο δηλαδη με πια παραταξη; ας αντιμετωπισουμε εν πρωτοις τον οικουμενισμο και μετα γυριζουμε το ημερολογιο και οχι με τις συνοδους

   Διαγραφή
 7. Έχουν κοινωνία με τους αποτειχισμενους του Νέου οι αγιορείτες αυτοί πατέρες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ο π. Παΐσιος ο Αγιορείτης τους ξενίζει. Ο π. Παΐσιος ο Παπαδόπουλος τους σκανδαλίζει. Ο Άγιος Παΐσιος ο Μέγας πάλι μήπως και σε αυτόν βρίσκουν κανένα ελάτωμα. Τελικά πατέρες ούτε η ταπείνωση του Αγιορείτου ούτε η αγωνιστικότητα του Παπαδόπυλου σας ανρπαυσρ μήπως δεν ξέρετε τί θέλετε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Π .Σάββα πρέπει να απαντήσετε στον π. Παϊσιο και σε όσα σας καταμαρτυρεί. Είναι αλήθεια;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ζητά ο π. Παίσιος νά χειροτονηθεί απο τους παλαιοημερολογίτες ! Δηλαδή μέχρι τώρα δεν ήταν χειροτονημένος ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Κρίμα κρίμα τα κάνατε αχταρμα που λέει και ο θυμόσοφος λαός μας. Άντε τώρα να μαζέψετε τα ασυμμαζευτα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ένα σχόλιο που εστάλη και στο πατερικη παράδοση:
  Υπομονή Κ. Σηματη ο Θεός είναι μεγάλος και βλέπει τον αγώνα όλων μας. Αυτός θα κρίνει τους σωστούς και τους δίκαιους εσείς μπορείτε να κοιμάστε με ήσυχη την συνείδηση σας αραγε;; Έχετε κρίνει τόσο πολύ τους ιερείς που δεν ανήκουν στην παράταξη του τρικαμηνα, δεν αναρτάται άρθρα σχόλια και ο αγώνας σας είναι μονόπλευρος!!!;;; Εσείς ξέρατε την αληθεια Και όλοι οι άλλοι ψεύδονται!!! Ούτε με πια σειρά έχουν γίνει τα γεγονότα που αναφέρει ο πάτερ Ούτε τίποτα δεν ξέρατε διότι ο πατερ ότι έχει να πει τα τελευταία δύο χρόνια τα λέει δεν κρίβετε και παρόλο που ξέρει το τι φαρμάκι θα ρίξουν τα ιστολόγια κάθετε και γράφει να σας εξηγεί τις αποφάσεις του. Ίσως το πιο μεγάλο λάθος του ήταν αυτό το ότι τα έγραφε. Αλλά αν δεν σας ενημέρωνε για την κάθε του κίνηση θα του ριχνατε άλλες ευθύνες. Αλήθεια ξέρετε με αυτό που κάνετε την παραπληροφόρηση εννοώ πόσες ψυχές σκανδαλιζετε;; Εσείς οι σωστοί Ούτε τον γέροντα σας δεν ενημερώνατε σωστά και πέρσι που είχε πάει μια γνωστή μου και τον είχε βρει δεν ήξερε τίποτα ο άνθρωπος!!! Συνεχίζετε με αυτόν τον ρυθμο;; Λυπάμαι πολύ μπορεί ο Θεός να ήθελε την ενωση όλων των αποτειχισμενων και εσείς με τις προθέσεις σας φέρατε το αντίθετο αποτέλεσμα ο πατερ κάλεσε σε ενωση των αποτειχισμενων πολλές φορές την τελευταία μάλιστα είπε ανοιχτά σε όλους βρείτε τα όλοι εσείς πρώτα και μετά ειδοποιήστε με για να μην νομίζουν ότι ψάχνει πρωτοκαθεδρία. Τώρα που τα πράγματα άλλαξαν και ο Θεός τον οδήγησε σε άλλο δρόμο πιο δύσκολο που έχει να αντιμετωπίσει εκτός από τον διωγμό από την μητρόπολη του και άλλες καταστάσεις χωρίς να σκεφτείτε όλοι εσείς τον δύσκολο δρόμο πέσετε να τον φάτε!!! ΕΛΕΟΣ!! Ο αγώνας δεν είναι πίσω από ένα κομπιούτερ αυτός ο αγώνας θέλει παλικάρια μπροστά είτε σας αρέσει είτε όχι.
  Π. Παΐσιε Καλό αγώνα είμαστε μαζί σας ο Θεός να σας φωτίσει και η Παναγία μας να σας έχει υπό την σκέπη της.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΣΙΝ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ. Ενω οντως η Ομολογια βαζει ολα τα σχολια , η πατερικη (μαλλον αντιπατερικη) παραδοση δεν βαζει κανενα σχολιο που εξηγει την σταση και τα πιστευω των αγιορειτων πατερων, δηλ. Το οτι δΔΕΝ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΑΚΥΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ, ΔΕΝ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΓΟΧ, ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΩΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΑΜΟΥ. Γιατι τοσο μενος εναντιον τους; Μα για τον απλουστατο λογο οτι οσα εχουν γινει τα τελευταια χρονια εγιναν απο αυτους λογω του αγωνος και του ονοματος που ειχαν, και αττο δεν αρεσει σε καποιους. Οπως δεν τους αρεσει που τους αγνοουν παντελως, και καλα κανουν. Ποιος τους υπολογιζει και τους ακουει, αφου το μονο που κανουν ειναι να μετατρεψουν το ιστολογιο Π.Π. σε ενα χουλιγκανοκο, γηπεδικο χωρο συκοφαντιων. Ο σωστος χριστιανος γνωριζει και δεν τρωει κουτοχορτο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΙΝΟΥΜΕ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΑ;

  ΤΙ ΘΟΛΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΛΟΥΜΠΑ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΦΟΒΑΣΤΕ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΠΑΤΕΡΙΚΗ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. [Περαν παραταξεων σχεσεις]...Οτι εμοι μεν ειρηνικα ελλαλουν και επ οργην δολους διελογιζοντο. Δεν γεννα μεγιστη απορια και προβληματισμο το πως ουδολως ερευνηθηκε αν υφιστανται ιερωσυνη και εγκυρα μυστηρια στον καθοδηγο της π.π. εφοσον ο ιδιος αποδεχτηκε την αρση της ιερωσυνης αλλα μετα απο καιρο την επανεκτησε ;απο ιεραρχη εκτος της ενδεδειγμενης επικρατειας της εκκλησιας της Ελλαδος;Σε Ραφι παντοπωλειου παντως δεν ευρισκεται ιερωσυνη για την οποια ολως παρακλητικως λαμβανωμεν και να την επανατοποθετουμε ,αρνουμενοι αυτην,και ακολουθως την επαναζητουμε και την επαναλαμβανομεν.Το Αγιον Πευμα ποσσακις χειροτονει;Σε ποιους κανονες βασιζεται το γενομενο της επαναχειροτονιας ;Oυδολως αντικανονικον ειναι και δεν εμπιπτουν οι εμπλεκομενοι σε επιτιμησεις ;Ηξιωθης ,αδελφε,κομισασθαι βαθμου ιερωσυνης ,σπουδην εχε ευαρεστειν τω στρατολογησαντι σε,εν Αγνεια και εν Δικαιωσυνη και Σοφια πνευματικη και εν λαμπρα Παρθενια [PG48,170]Οι επαιοντες διατι σιωπουν ;Οι γ.Σαββας,γ.Χαριτων,γ.Ευστρατιος ,γ.Κυριλλος ,γ.Παισιοςκ.λ.π. ομολογια ,π.π.;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου