Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΓΟΧ ΕΛΛΑΔΟΣ

3 σχόλια:

 1. ΠΑΛΑΙΟΝ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ!

  «Ποικίλως, φησὶν ὁ Κανών, ἐπιβουλεύει τῇ τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησία ὁ πονηρός. Ἐπεὶ γὰρ τὰ ζιζάνια τῶν αἱρέσεων εἶδεν ἐκτετμημένα τῇ μαχαίρα τοῦ Πνεύματος, ἑτέραν ἐμηχανήσαντο μέθοδον, ἵνα τὸ σῶμα τῆς ἐκκλησίας μερίσῃ, καὶ διασπάσῃ τὴν ἕνωσιν. Αὕτη δ΄ ἐστὶν ἢ τῶν σχισματικῶν μανίαν....» (Ράλλη-Ποτλή τόμ. Β΄ σελ. 689)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. «Ποικίλως, φησὶν ὁ Κανών, ἐπιβουλεύει τῇ τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησία ὁ πονηρός. Ἐπεὶ γὰρ τὰ ζιζάνια τῶν αἱρέσεων εἶδεν ἐκτετμημένα τῇ μαχαίρα τοῦ Πνεύματος, ἑτέραν ἐμηχανήσαντο μέθοδον, ἵνα τὸ σῶμα τῆς ἐκκλησίας μερίσῃ, καὶ διασπάσῃ τὴν ἕνωσιν. Αὕτη δ΄ ἐστὶν ἢ τῶν σχισματικῶν μανίαν....» (Ράλλη-Ποτλή τόμ. Β΄ σελ. 689)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ειναι αξιοι επαίνου οι αποτειχισθέντες διά λόγους πίστεως καί ευσεβείας καί δικαιοσύνης, πλήν εν προκειμένω τό ερώτημα ειναι αν η Σύνοδος από τήν ὁποίαν ἀπετειχίσθησαν καί διέκοψαν τήν κοινωνία ἦτο Ορθόδοξος, η ἐτέλει ἐν σχίσματι, ὁπότε ἡ ἀποτείχισις ειναι "δῶρον ἄδωρον", ἐάν δέν ὁλοκληρωθῆ μέ καταδίκην τής σχισματικῆς ἐκείνης Συνόδου καί προσφυγήν εἰς 'Ορθόδοξον Σύνοδον ἡ ὁποία θά ἐκδικάση κανονικῶς καί ὀρθοδόξως τήν ἀποτείχισιν ἐκείνην.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου