Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018

Οὐδείς Ἐπίσκοπος ἀπομακρύνεται ἄνευ καθαιρέσεως

ΑΠΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΑ  ΕΠΙΣΚΟΠΟ κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ

 


 Προβατόσχημος λύκος κάθε ἁρπάζων ξένο θρόνο
26-10-2018
Ποῖοι οἱ Ἀρχιερεῖς τῶν τελευταίων ἐτῶν ἐν Λαρίση;

Ἐρωτοῦμε καλόπιστα, τὸν νεοεκλεγέντα  Μητρολίτη κ. Ἱερώνυμο Νικολόπουλο  νὰ μᾶς ξεκαθαρίση τὴν ἄποψίν του. Ποῖοι ὑπῆρξαν κατά Θεόν καί κατά τούς Ἱερούς Κανόνες οἱ ἀρχιερατεύσαντες τήν Ἱερὰ Μητρόπολη Λαρίσης κατὰ τὰ τελευταία ἔτη;

Ï  Θεολόγος:  1968 ἕως 1996 . Ναὶ  ἢ Ὄχι;

Ï Σεραφεὶμ Ὀρφανὸς: 1974-1989. Μήπως Ναί;

Ï Δημήτριος Μπεκιάρης-Μαυρογόνατος: 1990 -1990. Μήπως Ναί;

Ï Ἰγνάτιος Λάππας:  1996 – 2018. Μήπως Ναί;

Ἀπάντησις μόνον βάσει τῶν Ἱερῶν Κανόνων

Ἅπαντες οἱ ὁρκισθέντες ὅτι θά τηροῦν τούς Ἱερούς Κανόνες, καί ὅλοι μας γνωρίζουμε καλῶς, ὅτι, βάσει τῶν Ἱερῶν καί θεοπνεύστων Ἱερῶν Κανόνων οὐδείς Ἐπίσκοπος ἀπομακρύνεται ἀπό τή θέσι τουπαρά μετά ἀπό Κανονική δίκη, πρωτοβάθμιο καί δευτεροβάθμιο, καί μετά τήν ἀμετάκλητο καθαίρεσί του.
Ὁ Μακαριστός Θεολόγος, καί δώδεκα συνολικῶς ἐπίλεκτοι Ἐπίσκοποιοὐδέποτε ἐδικάσθησαν, ἀλλ’ ἀπεμακρύνθησαν ἀπό τήν ἐξουσία τῆς δικτατορίας καί τῆςΔημοκρατίας, κατ’ ἀπαίτησι τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως. Μετά ἀπό δόλιες μεθοδεύσεις τριῶν Ἀρχιεπισκόπων, τοῦ Σεραφείμ, τοῦ Χριστοδούλου, καί τοῦ νῦν Ἱερωνύμου Β’.

Διεγράφησαν οἱ ψευτοδιάδοχοι τοῦ Χρυσοστόμου Ὑπενθυμίζουμε ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική ἱστορία, ὅτι οἱ δύο Ἐπίσκοποι, πού κατέλαβαν τόν Θρόνο τοῦ κορυφαίου Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου (404-407 μ.Χ.) μετά τήν βιαία ἐξορία του, οἱ «Ψευδοδιάδοχοι»οἱ «Μοιχεπιβάτες», διεγράφησαν ἀπό τά δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας ὡς Ἐπίσκοποι Νέας Ρώμης. Ὁ μέν πρῶτος (ὁ Ἀρσάκιος), διεγράφη ἐντελῶς ἀπό αὐτά, ὁ δέ δεύτερος (ὁ Ἀττικός) διεγράφη ἕως τήν κοίμησι-δολοφονία τοῦ Ἱεροῦ ἀνδρός.
Συγκεκριμένα, ὁ τότε Ἐπίσκοπος Ρώμης (τῆς ἑνωμένης Ἐκκλησίας) Ἰννοκέντιος Α’ἀνεγνώριζε μόνο τόν Ἰ. Χρυσόστομο. Ἐπειδή δέν τόν ἀπεκατάστησαν τά ἄλλα τέσσερα Πατριαρχεῖα τῆς Ἀνατολῆς, τούς εἶχε σέ ἀκοινωνησία γιά 30 χρόνια συνολικῶς.
Πρῶτο τό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων στά 15 περίπου ἔτη συνεφώνησε μέ τόν Ἐπίσκοπο Ρώμης. Κατόπιν τό Πατριαρχεῖο τῆς Ἀντιοχείας. Τρίτος ὁ ἴδιος ὁ Ἀττικός ὁ Ἐπίσκοπος τῆς Πόλεως, διαγράφοντας ἑκουσίως 1,5 ἔτος ἀπό τά χρόνια του στό θρόνο.
Τελευταῖος ὁ Ἅγ. Κύριλλος Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας (ἀνεψιός τοῦ ἐξορίσαντος τόν Χρυσόστομο Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Θεοφίλου), ἐδέχθη τήν πλήρη ἀποκατάστασι τοῦ Ἁγ. Ἰ. Χρυσοστόμου.

Ἡ κεραύνιος φωνή τοῦ Ἱ. Χρυσοστόμου: Προβατόσχημος λύκος καί μοιχός

Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος μέσα στούς αἰῶνες ἀφυπνίζει τήν Ἐκκλησία καί κατακεραυνώνειτούς φιλοδόξους καταπατητές τῶν Ἱ. Κανόνων καί καταληψίες ξένων θρόνων.
«῎Ηκουσα γὰρ κἀγὼ περὶ τοῦ λήρου ἐκείνου τοῦ Ἀρσακίου͵
ὃν ἐκάθισεν ἡ βασίλισσα ἐν τῷ θρόνῳ͵
ὅτι ἔθλιψε τοὺς ἀδελφοὺς ὅλους μὴ θέλοντας αὐτῷ κοινωνῆσαι·
πολλοὶ δὲ αὐτῶν δι΄ ἐμὲ καὶ ἐν τῇ φυλακῇ ἐναπέθανον». 
(Δηλαδή, ἤκουσα καί ἐγώ γιά ἐκεῖνον τόν ἀνόητο Ἀρσάκιο, τόν ὁποῖον ἡ βασίλισσα τοποθέτησε στό θρόνο μου καί ἐπίκρανε τούς ἀλελφούς ὅλους πού δέν ἤθελαν νά ἔχουν κοινωνία μαζί του. Πολλοί δέ ἀπό αὐτούς γιά μένα ἀπέθαναν στή φυλακή).
«Ὁ γὰρ προβατόσχημος ἐκεῖνος λύκος͵
ὁ σχῆμα μὲν ἔχων ἐπισκόπου͵ μοιχὸς δὲ ὑπάρχων ...·
ζῶντος γὰρ ἐμοῦ ἥρπασέ μου τὸν θρόνον τῆς ἐκκλησίας».
(Ἤτοι, ... διότι ὁ ἔχων σχῆμα προβάτου ἐκεῖνος ὁ λύκος, ἔχοντας σχῆμα μόνο ἐπισκόπου ἐνῶ εἶναι μοιχός... διότι ζῶντος ἐμοῦ τοῦ κανονικοῦ Ἐπισκόπου, ἅρπαξε τόν θρόνον μου τῆς Ἐκκλησίας».
Δέν χρειάζονται δικανικές ἀπαντήσεις

Μετά τήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ Ἐπισκόπου Ἰγνατίου Λάππα καί τό μνημόσυνό τουὅπου συμμετεῖχαν περί τούς πεντήκοντα Ἀρχιερεῖς. Θά ἴδωμεν τήν συνέχεια τῶν πολυπληθῶν ἐπισκοπικῶν παρουσιῶν, εἰς ἐνθρονίσεις, ἑορτές καί ... πανηγύρεις...
Πέρα ὅμως ἀπό αὐτές τίς δημόσιες προβληματικές ἐκδηλώσεις ἐμεῖςταπεινάἀλλά μέ καθαρή Ἐκκλησιολογική συνείδησιναμένουμε δημόσιο γραπτὴ καὶ σαφῆ ἀπάντηση, ἀπό τόν κἹερώνυμοἐπάνω στό τεθέν ἐν ἀρχῆ ἀδήριτο ἐρώτημα, ἄνευ βεβαίως «δικανικῶν» ὑπεκφυγῶν.
Ἡ ἐνδεχομένη σιωπή θά ἀποτελῆ γιά ὅλους τούς εὐσεβεῖς ΧριστιανούςΜοναχούς καί Κληρικούς ἠχηρή καί εὔγλωτο ἀπάντησι.
Ἐν κατακλείδικαί τά ὅποια πιθανά «τρισάγια»,  στούς τάφους τῶν μακαριστῶν μορφῶν τῆς Ἐκκλησίας μαςτοῦ Μητροπολίτου μας Θεολόγου καί τοῦ πατρός μας Ἀθανασίου, δέν θά ἔχουν καμιά γνησιότητα καί οὐδέν ἀποτέλεσμα θά προκαλέσουν στόν ὄντως εὐσεβῆ Λαρισαϊκό καί Ἑλληνικό λαό.
Οἱ ὅποιες πιθανές ὑποδοχές καί συναντήσεις μέ «ἀνθρώπους» τοῦ Μακαριστοῦ Θεολόγου θά ἔχουν μηδαμινό πνευματικό ἀντίκρυσμα.
Σημειώνουμε ὅτι εἴμαστε λίγοι στήν Ἑλλάδα καί μᾶλλον γνωρίζουμε καί γνωριζόμαστε...γνωριζόμαστε...
Ὁ Θεῖος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος ὑπογραμμίζει:
«Γνωρίζω δὲ ὑμῖν͵ ἀδελφοί͵
τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν͵
ὃ καὶ παρελάβετε͵ ἐν ᾧ καὶ ἑστήκατε͵ ...» (τουτέστιν, σᾶς γνωρίζω ἀδελφοί μου τό πραγματικό Εὐαγγέλιο πού σᾶς ἐδίδαξα, τό ὁποῖο παρελάβατε καί πάνω στό ὁποῖο νά στέκεστε στερεοί,  ... » (Α’ Κορ. ιε’ 1).
Κατ’ ἀναλογίαν καί ἐπέκτασιν καί τούς Ἱερούς καί θεοπνεύστους Κανόνες τῶν Θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν...

Σεραφείμ Νικολάου

24 σχόλια:


 1. Aγωνιζομενοι αδελφοι
  Μην πεσετε απο τα συννεφα 'η μην παθετε εγκεφαλικο.....
  ΑΠΟΚΑΛΥΨΙ ΤΩΡΑ.
  Και οι δυο μοιχεπιβατες του ιερου Χρυσοστομου ο Προβατοσχημος Λυκος ΑΡΣΑΚΙΟΣ και ο ΑΤΤΙΚΟΣ, ειναι ...αγιοι της Εκκλησιας!!!!!!!
  Και ο Αρσακιος και ο Αττικος.
  Μην απορειτε.
  Ειχαμε Σεραφειμικες εποχες και αλλες στην ιστορια της Εκκλησιας.
  Που ανακηρυξαν εναν Μασωνο Χρυσοστομο Σμυρνης ως αγιο.
  Και μενουν ετσι μεσα στην Εκκλησια.και δεν αιρονται.
  Εγω παντως αρνουμαι να επικαλεσθω τις πρεσβειες τους.
  Ελπιζω να μην γινετε Προτεσταντες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Για τόν Αρσάκιο τό γνωρίζω , 11 Οκτωβρίου η μνήμη του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Κ. Τσολογιαννη συγχαρητηρια για την ευθυκρισία σας.
  Στη συνέντευξη που έδωσε ο μητροπολιτης Κ. Ιερώνυμος Νικολόπουλος στην εφημερίδα "Ελευθερία" λέγει διάφορα, αλλά κρύπτει περισσότερα.
  1. Δεν απαντά στα ερωτήματα του άρθρου εδώ, ήδη είχε δημοσιευθη.
  2. Μιλά για ταπείνωση, αγάπη, για το Ευαγγέλιο. Καλώς.
  3. Αλλά κάτι βασικό απουσιάζει. Όλοι οι νεωτερισται ΕΠΊΣΚΟΠΟΙ πάντοτε το αποφεύγουν με μεθοδικότητα. Ποιο; τους Ιερούς και Θεοπνευστους Κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων. Δεν πιάνουν στο στόμα τους τις λέξεις "Ιεροί Κανονες" και "ΙΕΡΌ Πηδαλιο". Είναι προφανής ο λόγος. Γιατί συστηματικά τους περιφρονούν και τους καταπατούν.
  Ιδού. Ό κ. Ιερώνυμος, όπως και ο Ιερώνυμος Β των Αθηνών δεν αναφέρονται στους Κανόνες. Και μάλιστα στους τόπους που καταπατηθηκε το Δίκαιο και σφαγιάστηκαν ως αμνοι 12 επίλεκτοι ΕΠΊΣΚΟΠΟΙ.
  Στον τόπο του ενός από τα 12 εγκλήματα των παραβατών του Ι. Ευαγγελίου και των Κανόνων των Πατέρων, στη Λάρισα.
  Προφανώς βλέπουν το έγκλημα αίματος και το σκεπάζουν. Δεν μετανιώσουν. Ειναι πορωμενοι. Το εγκλημα τους μενει.
  Αλλά πολλοί πιστοί περιμένουν να "μιλησουν
  Στη συνέντευξη που έδωσε ο μητροπολιτης Κ. Ιερώνυμος Νικολόπουλος στην εφημερίδα "Ελευθερία" λέγει διάφορα, αλλά κρύπτει περισσότερα.
  1. Δεν απαντά στα ερωτήματα του άρθρου εδώ, ήδη είχε δημοσιευθη.
  2. Μιλά για ταπείνωση, αγάπη, για το Ευαγγέλιο. Καλώς.
  3. Αλλά κάτι βασικό απουσιάζει. Όλοι οι νεωτερισται ΕΠΊΣΚΟΠΟΙ πάντοτε το αποφεύγουν με μεθοδικότητα. Ποιο; τους Ιερούς και Θεοπνευστους Κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων. Δεν πιάνουν στο στόμα τους τις λέξεις "Ιεροί Κανονες" και "ΙΕΡΌ Πηδαλιο". Είναι προφανής ο λόγος. Γιατί συστηματικά τους περιφρονούν και τους καταπατούν.
  Ιδού. Ό κ. Ιερώνυμος, όπως και ο Ιερώνυμος Β των Αθηνών δεν αναφέρονται στους Κανόνες. Και μάλιστα στους τόπους που καταπατηθηκε το Δίκαιο και σφαγιάστηκαν ως θάμνοι 12 επίλεκτοι ΕΠΊΣΚΟΠΟΙ.
  Στον τόπο του ενός από τα 12 εγκλήματα των παραβατών του Ι. Ευαγγελίου και των Κανόνων των Πατέρων, στη Λάρισα.
  Προφανώς βλέπουν το έγκλημα αίματος και το σκεπάζουν. Δεν μετανιώσουν. Ειναι πορωμενοι. Το εγκλημα τους μενει.
  Αλλά πολλοί πιστοί περιμένουν να "μιλησουν" οι άγιοι πράγματι ΕΠΊΣΚΟΠΟΙ από τον Ουρανό. Ηγκικεν η ώρα.

  Οδυσσεύς Αχιλλειδης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΓΙΑ τους Επισκόπους με προβληματική εκκλησιολογικη συνείδηση, υπάρχει ο βατός δρόμος της ψευδεπιγραφης αγάπης και της απατηλης ταπεινωσεως, αυτο συμβαινει οταν αυτες στερουνται τη χαρακτηριζουσα αυτες,πραγματικη αληθεια.
  Δεν υπαρχει αγάπη και ταπεινωσις Ευαγγελικη, χωρίς την Αλήθεια. Το Πανάγιο Πνεύμα είναι το Πνεύμα της Αλήθειας.
  Ακομη. Υπακοη στη διοίκηση της Εκκλησίας, που είναι υποταγή χάριν της δόξης και της Εξουσίας.
  Οδυσσέας Αχιλειδης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Και κάτι ακόμη.
  Η σιωπή δεν είναι πάντοτε χρυσός.
  Ότι δεν εξηγείται λογικά είναι ευεξηγητο.
  Δηλαδή έχει πάντοτε εξηγησι που είναι λιαν πονηρή και ύποπτη.
  Ο μη ομιλων ένοχος, σπρώχνει τους άλλους να ψάξουν περισσότερο.
  Οδυσσέας Αχιλλειδης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Δεν καταλαβαίνω την χρονική στιγμή που θέτει οαδελφό τα ερωτήματα,αλλά και στο πρόσωπο που απευθύνεται.Στη λάρισα 20χρονια δεν μπορούσε να κάνει τα ερωτήμ ατα στον κοιμηθέντα δεσπότη, στους εκατοντάδες δεσποτάδες-πανηγυριτζήδες που παρήλασαν απότην Λάρισα!!!.Πρόσφατα στην κηδεία του Ιγνατίου ήταν δεκάδες δεσποτάδες και ο Αρχιεπίσκοπος...για΄τι δεν πεταζόταν να τους θέσει τα ερωτήματα; Σήμερα στη Λάρισα είναι τοποτηρητής,γιατί δεν πάει να τον ρωτήσει;Κι αν δεν σου απαντήσει στα διαδικτυακά ερωτήματα σου τι θα σημαίνει ; τι θα κάνεις "αγωνιστή" ερωτηματολόγε,θα βγεις να τις κάνεις την ώρα της ενθρόνισης ή της υποδοχής του στην κεντρική πλατεία; Οιοποιαδήποτε απάντηση θα σε βοηθήσει στην σωτηρία της ψυχής μας;Θα ήσουν ευχαριστημένος από απαντήσεις απ τους συνποψηφίους του ή απ τους εκλέκτορες; Ασκληπιάδης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Κ. Ασκληπιαδη,
  Δεν σας κάνει να εξανιστασθε το μέγα έγκλημα, αλλά γιατί το υπενθυμίζουμε τώρα.
  Πάντα μερικοί το διατυμπανιζαμε διαρκως...
  Θα συνεχίσουμε, έστω και αν οι ένοχοι και συνένοχοι μένουν αμετανόητοι σιωπηλοί.
  Μήπως και τους χαλάσουμε την ευωχια των πανηγυρισμων;
  των ενθρονισεων άνευ απαντησεων;
  Βαδίζουν Μήπως, μηπως λέμε, στα χνάρια του Ιγνατίου Λαππα;
  Ο ευσεβής λαός που δεν τον κούρασε η ευσεβεια, τους περιμένει.
  Οι Ι. Κανόνες πάντοτε εκδικούνται.
  Ο Πνευματικός νόμος πάντοτε εφαρμόζεται.
  Οδυσσευς Αχιλλειδης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Και ένα ερωτημα:
  Γράφεται από πολλούς, για τον κ. Ιερώνυμο Νικολόπουλο, ότι είναι ό Κανονικός διάδοχος του μακαριου Θεολόγου.
  Καλώς; Μήπως κακώς γράφεται από τους δειλους και προσκυνημενους;
  Ο ίδιος ο κ Ιερωνυμος όμως τι λέγει δημοσιως;
  Παρουσιάζεται ως διάδοχος του σεπτου Επισκοπου Θεολογου;
  Μήπως αυτοσυστηνεται ως επιγονος του Μιχεπιβατου Ιγνατιου Λαππα,
  Που τσάκισε στο ξύλο τους ευσεβείς Λαρισαίους με τα ΜΑΤ; που τους οδήγησε στα αστικά και ποινικά δικαστηρια;
  Τίνος διάδοχος είσαι κ. Ιερών. Νικόλ.;
  Μήπως;
  Μήπως στη Λάρισα άρχισαν να μοιράζονται προσκυνοχαρτια;
  Δεν θα πούμε το του Κολοκοτρώνη και του Καραϊσκάκη "φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημενους", "συνεσι και αναμονή από τους σεσοφισμενους".
  Απο τους νοήμονες που εφαρμόζουν την αρχή "εξ ονυχος τον λεοντα".
  Οδυσσέας Αχιλλειδης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9.  Όσοι βιάζονται να τρέξουν να υποβάλλουν την υποταγή τους στον Εκλεκτό του κ. Ιερώνυμου, ας το ξανασκευθουν.
  Να μη πετάξουν από πάνω τους τον ερυθρο μανδυα του Ευγενους αγωνιζομενου Χριστιανου, χαριν μιας ψευδεπιγραφου ειρήνης.
  Ο χριστιανισμός είναι πανοπλία και όχι ένδυμα εξόδου, η ρακος δουλείας.

  Οδυσσευς Αχιλλειδης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Και κατι ακόμη κ. Ασκληπιαδη.
  Για τη σωτηρία της ψυχής μας.
  Δεν σ ενδιαφέρει η Εκκλησία μας;
  Προφανώς ναι.
  Τότε μέσα στις υποχρεώσεις μας είναι να κυνηγάμε τους διεφθαρμένους, πουλημένους ρασοφόρους, που είναι κατά τις Γραφές προβατοσχημοι λύκοι, λυκοποιμενες.
  Οδυσσευς Αχιλλειδης

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 11. Και κάτι ακόμη κ. Ασκληπιαδη.

  Όποιος κουράστηκε στη μάχη ας πάη  στο σπίτι του να ησυχάση.
  Να μη ζητά και οι άλλοι στρατιώτες να πετάξουν τα όπλα.
  Με προφασι την πνευματικότητα να μη ζητά οι αξιωματικοί να ξηλώσουν τα γαλόνια τους.
  Να μη απαιτεί οι στρατηγοί, οι ναύαρχοι και οι πτέραρχοι του ενδοξου Λαριαϊκοι αγωνα-του μοναδικου και ανεπαναληπτου-να ατιμασουν τα παράσημα τους.
  Να μη σαλπιζη την υποταγη και τη δουλεία. Την υποστολή και παράδοση της σημαίας.
  Κάποιοι λέτε ότι ο κ. Ιερών. Νικόλ. Είναι διάδοχος του Θεολόγου.
  Ο ίδιος τι διατεινεται; τι λεγει; Είναι διάδοχος του Ιγν. Λαππα, προφανώς, ΌΧΙ του Θεολόγου.
  Γιατί εσείς μερικοι, λιγοι, θέλετε να τον ξεπλυνετε; η δειλία ποτε δεν είναι υπακοή στην Αγία Εκκλησία.
  Η υπακοή λογίζεται αρετή όταν γίνεται σε Αγίους Ποιμένες, όχι σε σφετεριστές Αγίων  θρονων και αυταρεσκους διαδόχους μοιχεπιβατων.
  Οδυσσευς Αχιλλειδης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Κ. Οδυσευ
  Σας συγχαίρω για τις θαρραλέες και όχι δουλικες αστραπές που ρίχνετε.
  Οδυσευς Αχιλλειδης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ ¨Αχιλλείδη" συναγωνιστή τόσων δεκαετιών, έχω διαφορετική άποψη γιά το θέμα, την οποία ξέρεις...αλλά δεν θα αντιπαρατεθω...μαζί σου...δεν θα στραφώ εναντίον συναγωνιστή μου ακόμη και στα σχόλια μιάς ιστοσελίδας,... και τίποτα δεν θα μειώσει την εκτίμηση απέναντί σου Ασκληπιάδης

   Διαγραφή
 13. Κοιταξε ψευτοοδυσσεα Αχιλλειδη. Αφησα τα σχολια σου αν και ελεγκτικα εναντιον ενος ηρωικου Αγωνιζομενου χριστιανου.
  Αποκαλυψε ποιο ειναι το προσωπο σου και μετα γραψε οτι θελεις.
  Ομως δεν τολμας.
  Χρησιμοποιεις ψευρωνυμο και παριστανεις τον γενναιο.
  Ξερειςκατι εμενα μια τετοια τακτικη και νοοτροπια με προκαλει αφορητα.
  Ειναι ανεντιμο, το ολιγωτερο, αυτο που κανεις.
  Δεν το καταλαβαινεις;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό που γράφεις είναι λάθος από κάθε πλευρά.
   Δηλαδή όποιος αποκαλύπτει το πρόσωπο του μπορεί να γράφει και ψέματα και συκοφαντίες;
   Και όποιος δεν αποκαλύπτει το πρόσωπο του είναι οπωσδήποτε κακός;
   Στρεβλή η " λογική " αυτή και άδικη.
   Δεν μπαίνω επι του θέματος, αν ο Οδυσσέας Αχιλλείδης λέει σωστά ή λάθος τα όσα γράφει, ούτε είμαι παίρνω το μέρος του.
   Μιλάω πάνω σ΄ αυτή την ΠΑΛΑΒΗ λογική και μόνον.

   Διαγραφή
 14. κ. Οδυσσεύ. Σας ευχαριστῶ πολύ.
  Δέν δυσκολεύομαι νά σας απαντήσω.
  1. Δέν κατηγορώ τούς αγωνιζομένους Λαρισαίους, αλλά τούς τέως αγωνιζομέ-νους πού θέλουν νά εμβάλλουν τήν δειλία καί τήν υποταγή στούς άλλους πού δέν αγωνίζονται μόνο γιά τή Λάρισα, αλλά γιά ολόκληρο τήν Εκκλησία.
  2. Οι δειλοί καί υποταγμένοι νά κλειστούς στά σπίτια τους. Δέν χρειάζεται νά ενσπείρουν τά δικά τους συναισθήματα φόβου στόν ευσεβή λαό.
  3. Τά γραφόμενά μου έρχονται μετά από τό δικα σας δημοσιεύμα, πού ζητά α-παντήσεις από τόν νέο Επίσκοπο. Προφανώς, ο Μητροπολίτης κ. Ιερώνυμος Νικολόπουλος δέν μάς λέγει τίποτε γιά τούς Ι. Κανόνες, γιά τήν τήρησί τους καί τήν παράβασί τους, στίς δημόσιες εμφανίσεις του.
  4. Δέν απαντά ποίοι είναι οι Κανονικοί μητροπολίτες της Λαρίσης καί τών άλ-λων ένδεκα Μητροπόλεων τίς τελευταίες δεκαετίες.
  5. Δέν μάς λέγει εάν, ο ίδιος θεωρεί τόν εαυτό του «διάδοχο» τοῦ ἁγίου ἐκείνου Ἐπισκόπου, τοῦ Θεολόγου, ή τού Ιγνατίου Λάππα, τού ρασοφόρου πού κα-τέλβαβε στή Λάρισα μόνο μέ τή βοήθεια τών ΜΑΤ.

  Όσον αφορά γιά τό όνομά μου. Σημειώνω τό εξής.
  Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς πάντοτε υπέγραφε τό έργα του. Όμως ο αιρετικός Πατριάρχης Ιωάννης Καλέκας, εξόρισε (καί φυλάκισε) τόν Αγιο. Συνάμα πήρε Συ-νοδική απόφασι νά απαγορεύεται η ενασχόλησις μέ τά Δογματικά θέματα. Τότε ο μέγας εκείνος Άγιος Πατήρ, συνέχισε νά γράφη πολλά κείμενα, αλλά μέ ΨΕΥΔΩ-ΝΥΜΟ. Συνέχισε τόν πόλεμο μά άλλα μέσα καί μυστικά όπλα.
  Στόν κάθε πόλεμο υπάρχει η τακτική καί η στρατηγική. Υπάρχει ο πόλεμος καί ο κλεπτοπόλεμος.
  Η εκκλησιαστική εξουσία σήμερα έχει μεγάλη δύναμι, οικονομική, πολιτική, δι-καστική. Αυτοί έχουν όλα τά μέσα καί μείς ελάχιστα. Καί μάς συστήνης νά δεί-ξουμε τίς θέσεις πού έχουμε στήσει τά κανόνια μας καί νά αποκαλύψουμε τή μεθο-δολογία μας.
  Ο αιφνιδιασμός είναι μεγάλη υπόθεσις σέ έναν πόλεμο. Μέ τίμια μέσα καί συ-στήματα, χωρίς νά χρησιμοποιοῦμε τίποτε τό σκοτεινό καί μέ όπλο τήν αλήθεια τών Πατέρων καί τού Ιερού Ευαγγελίου.
  Αν έχουν νά απαντήσουν κάτι στά ερωτήματά μας άς τό κάνουν επί τής ουσίας. Χωρίς υπεκφυγές. Ένα καί ένα κάνουν δύο.
  -Τίνος διάδοχος λέγει ο κ. Ιερώνυμος ότι είναι; Τού Λάππα λέγει;
  -Άς τόν προσκυνήσουν μέ μεγαλοπρέπεια. Εμείς δέν θά υποστείλουμε τή σημαία.
  Καί κάτι ακόμη.
  Μή ξεχνάς ένα πράγμα. Όταν οι Απόστολοι ξεχύθησαν νά κατακτήσουν τόν κό-σμο, τότε γιά νά μή τούς εντοπίζουν άλλαξαν τά ονόματά τους, τά γνωστά καί πο-λιτογραφημένα.
  Ο Σίμων έγινε Πέτρος, ο Σαύλος μετεβλήθη σέ Παύλο. Καί οι εξουσίες δέν εγνώ-ριζαν τούς πραγματικούς αρχηγούς τής Εκκλησίας.
  Εμάκρυνα τό λόγο.
  Στόν «Αόρατο πόλεμο» πολεμάμε, όταν απαιτείτα μέ «Αόρατο Τρόπο». Βάζου-με τά όπλα τών τριών σωμάτων, τού «Στρατού», τού «Ναυτικού» καί τής «Αερο-πορίας» σέ διατάξεις πού επιβάλλεται. Έχουμε καί τά ΟΥΚ, τούς πεζοναύτες καί τούς Λοκανζῆδες.
  Πόσοι είναι αυτοί;
  Ο Θεός τούς γνωρίζει, όχι η κάθε εξουσία μέ τούς όποιους μηχανισμούς της.
  Ο Χριστός έχει τό φανερό στρατό του, αλλά καί τόν μυστικό. Είχε τούς εβδομή-κοντα κρυφούς Αποστόλους. Είχε τούς μυστικούς δικούς του μέσα στό σύστημα. Τόν Νικόδημο καί τόν Ιωσήφ.

  Αγαπητέ μου κ. Οδυσσεύ.
  Μή ματαιοπονείς. Νά μάθης περισσότερα γιά μένα. Άν συμφωνής συμπολεμάς. Άν όχι, συνέχισε τόν αγώνα σου μέ τό δικό σου τρόπο.
  Νά είσαι πάντοτε Εύδοξος.

  Οδυσσεύς Αχιλλείδης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Κ. Οδυσσεύ.
  Γνωρίζετε ασφαλώς τί σημαίνει τό λεχθέν από τον Κύριο:
  «Ιδού αποστέλλω υμάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων·
  Γίνεσθε φρόνιμοι ως οι όφεις καί ακέραιοι ως αι περιστεραί» (Ματθ. ι’ 16).
  Λύκοι... περιστέρια καί... φίδια σέ περίτεχνη σύνθεσι.
  Μάς προβάλλει πρότυπο τό περιστέρι καί είναι κατανοητό.
  Αλλά τά φίδια; Γιατί;
  Σείς τό γνωρίζετε, αλλά τό γράφω γιά τούς αναγνώστες σας.
  Τό φίδι γνωρίζει καλώς ότι όταν κάποιος θέλει νά τό φονεύση πρέπει νά τό κτυ-πήση μόνο στό κεφάλι. Κτύπημα σέ άλλο μέρος τού σώματος δέν επιφέρει κανένα θανατηφόρο αποτέλεσμα.
  Έτσι. Εάν ρίξουμε μία πέτρα σέ ένα φίδι, τότε εκείνο, αμέσως κουλουριάζεται καί καλύπτει μέ όλο τό σώμα του τό κεφάλι.
  Ο Κύριος λέγει λοιπόν νά είσθε συνετοί καί νά λαμβάνετε όλα τά μέτρα. Νά μή εκθέτετε σέ κίνδυνο τόν εαυτό σας όταν δέν πρέπει.
  Γιά νά επανέλθω στήν ουσία τών λεχθέντων.
  Σείς τί λέτε; Τίνος διάδοχος ισχυρίζεται ο κ. Ιερώνυμος ότι είναι;

  Καί πάλιν χαίρετε.

  Οδυσσεύς Αχιλλείδης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. 1)Η πρώτη ερώτηση που θα ήθελα να κάνω απευθύνεται τόσο στον κο Τσολογιάννη και στον κο Οδυσσέα Αχιλλειάδη (ή όπως αλλιώς λέγεται), όσο και σε κάθε Αγωνιζόμενο "Χριστιανό". Γνωρίζετε τον νέο μας Μητροπολίτη από κάπου και εκφράζετε τέτοιες απόψεις δημοσίως; Ο νέος αυτός άνθρωπος έρχεται στη Λάρισα με ένα όραμα και με πολλές ιδέες για το μέλλον. Άνθρωπος της προσευχής και της ηρεμίας γαρ, προτιμά να λέει λίγα. Μετρημένα λόγια, αλλά σωστά. Άλλοστε "το Λακονίζειν εστίν φιλοσοφείν"! Έτσι και ο Σεβασμιώτατος κ. Ιερώνυμος προτιμάει να λέει λίγα και να αποδείξει έμπρακτα ποιες είναι οι ικανότητες του. Είδαμε και άλλους που έλεγαν θα κάνω αυτό και εκείνο και στο τέλος δεν έκαναν τίποτα.
  2)Ο Απόστολος Παύλος μέσα από τις επιστολές του δεν διδάσκει την αγάπη; Εσείς θεωρείτε πως έχετε αγάπη αυτή τη στιγμή που κατακρίνετε έναν άνθρωπο που καλά καλά δεν δεν τον ξέρετε και δεν ξέρετε ούτε τις προθέσεις του ούτετο έργο που σκοπεύει να κάνει; Αν αυτό θεωρείτε εσείς χριστιανική αγάπη, εγώ το θεωρώ ΜΙΣΟΣ και φονταμεταλισμό.


  Κάτι παραδείγματα σαν εσάς βλέπουν δυστυχώς οι άθεοι και οι αλλόθρησκοι και κατηγορούνε την Χριστιανοσύνη... Συγνώμη αν προσβάλλω κάποιον χωρίς να το θέλω, αλλά εγώ έτσι αισθάνομαι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Ο "Ασκληπιάδης" έχει πρόσωπο;..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πάρε τηλέφωνο στον κο Τσολογιάννη και θα σου απαντήσει.
   Το πρόσωπό μου το γνωρίζουν και εκατοντάδες αγωνιζόμενοι Λαρισαίοι.Εσένα; Ασκληπιάδης

   Διαγραφή
 18. Φίλοι συναγωνιστές Λαρισαίοι. Δέν αντιπαρατιθέμεθα μέ κανένα.

  Α. Αλλά, δέν θά ανεχθούμε πονηρά αποσύνθεσι τής ομάδος μας.
  Είναι ολοφάνερο ότι, γίνεται μία προσπάθεια διεμβολίσεως καί διασπάσεως τού περιφήμου «Λαρισαϊκού» μετώπου.
  Νά διασπασθούν οι ευσεβείς Χριστιανοί, οι αγωνιζόμενοι, όχι μόνον γιά τή Λά-ρισα αλλά καί εναντίον τού σάπιου διοικητικό μηχανισμού πού δρά ανενόχλητος μέσα στήν Εκκλησία. Γιά τό «σύστημα εξουσίας», πού γέμισε τούς δρόμους τής Λαρίσης μέ αίμα χριστιανών, γιά νά εγκατασταθούν αντικανονικοί, «μοιχεπιβά-τες» ρασοφόροι.

  Β. Προφανώς.
  1. Άρχισε νά δρά η λεγομένη «Πεμπτη Φάλαγξ».
  2. Ψηλαφούμε τά χέρια εκείνα, πού οργανώνουν τήν παράδοσι τού κάστρου.
  3. Μέ σύνεσι αντιμετωπίζουμε τίς προσπάθειες διασπάσεως καί συγκρούσεως τών «Αγωνιζομένων Λεόντων».

  Γ. Πρός τούτο χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι.
  i. Δύο-τρείς Αρχιερείς προσφέρουν τίς «καλές» τους υπηρεσίες χάριν, λένε τῆς «ειρήνης».
  ii. Οι τοπικοί Πολιτικοί μέ τά συμφέροντά τους, επίσης πρωτοστατούν.
  iii. Μερικοί Δημοσιογραφούντες, μέ άμεσα ή έμμεσα οφέλη.
  iv. Αλλά... καί πολλά ... δυστυχώς, Πετραχήλια, υφιστάμενα τό φάσμα τών απει-λών.

  Δ. Καί μέ ποία μέσα γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια;
   Μέ «πολιορκητικό κριό», τό επιχείρημα τής «αγάπης» καί τής «ειρήνης». Λές καί μέχρι τώρα πού πολεμούσαμε, είμαστε αιμοδιψείς καί διαπνεόμαστε από μίσος καί κακία.
   Μέ «κερκόπορτα» τό πολυδιαφημισμένο τρισάγιο πού θά κάνη ο Επίσκοπος κ. Ιερώνυμος Νικολόπουλος στίς αγιασμένες μορφές τού Θεολόγου καί τού π. Αθα-νασίου. Λές καί έτσι θά πάρη τήν έγκρισί τους. Μέ αυτό νομίζει ότι «καθάρισε» τήν υπόθεσι καί έρριξε στάχτη στά μάτια μας.

  Δ. Παραμένουν τά αδήριτα ερωτήματα
   Τί φρονεί γιά τούς Επισκόπους τών τελευταίων ετών στή Λάρισα, ... καί στίς ΔΩΔΕΚΑ Μητροπόλεις πού προήλασαν οι «μοιχεπιβάτες»;
   Τίνος διόδοχο θεωρεί τόν εαυτό του. Τού Θεολόγου, ή τού Ιγνατίου Λάππα;

  Ε. Εξ όνυχος τόν λέοντα.
  • Παραμένει απορία μας γιά ποιό λόγο τόν κ. Ιερών. Νικολ. τόν «εκέλευσαν» κατά τήν χειροτονία του οι, π. Θωμάς Συνοδινός καί π. Γεώργιος Φανερός, συνερ-γάτης τού Μητροπολίτου Σύρου κ. Δωροθέου.
  • Συναφής απορία. Μία από τίς πρώτες λειτουργίες τού κ. Ιερών. Νικόλ. πού συνετελέσθη; Ιδού. Κατά τήν Εθνική μας Εορτή, τήν επέτειο τού ΟΧΙ τού ’40, (28-10-18), εόρτασε στήν Παναγία τής Τήνου, μεγάλη Χάρι τής Παναγίας μας. Πάλι η Μητρόπολις Σύρου, Τήνου στό προσκήνιο καί στήν πρωτοστασία.

  Στ. υποβολιμιαίες προτάσεις
   Μερικοί τεχνιέντως υποβάλλουν τήν άποψι ότι, οι «ευσεβείς Λαρισαίοι πρέ-πει νά υποδεχθούν τόν κ. Ιερών. Νικόλ. μέ πάνδημη παρουσία στή Λάρισα καί στήν Ι. Μονή του π. Αθανασίου στό Στόμιο.
   Μόνοι τό σκέφθηκαν, αυτή τήν «μεγαλειώδη» ιδέα, ή μετά από κατάλληλο παρέμβασι. Άς τό αναζητήσουν τήν διαδρομή τής ιδέας.

  Ζ. Μέ πόνο ψυχής.
  Δέν γράφουμε τίποτε από όλα αυτά, παρά μέ πνευματική σύνεσι καί λογική ε-γρήγορσι.
  Διότι γνωρίζουμε καλώς πώς... «Ἀδελφὸς ὑπὸ ἀδελφοῦ βοηθούμενος ὡς πόλις ὀχυρὰ καὶ ὑψηλή, ἰσχύει δὲ ὥσπερ τεθεμελιωμένον βασίλειον» (Παροιμ. Ιη’ 19).

  Οδυσσεύς Αχιλλείδης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Επειδη εως του νυν οι αδελφοι Λαρισαιοι εχουν ''δεινοπαθησει'', υπερ πολλων αλλων ,ας μη τους παρεχουν συμβουλες'' θολοτικες'' οι οποιοι ''ακαπνοι'' ,διοτι γνωριζουν αρκετα οι παθοντες πως να ενεργησουν και να σταθουν .Ας προσευχομαστε ολοι να αναδειχθη ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ συνοδο του Κολυμπαριου με τις αιρετικες αποφασεις της και να βαδιση στα χναρια του ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ,του και πολιουχου της Λαρισης.Αρκουν εξ αλλου τα εργα -κατηχησεις-του Λαρισαιου μακαριστου γεροντος ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,για να ιδη ο νεος επισκοπος σε τι αγρον πνευματικον θα καλλιεργηση και ποσο πρεπει να κοπιαση.Θα κρινεται παντα με βαση την παρακαταθηκη του Λαρισαιου γεροντος και ως εκ τουτου πρεπει να την σεβασθη και αρκουντος να την τιμηση εις δοξαν του ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ και οφελος του λαου και του ιδιου.ΚΑΛΟΝ ΑΓΩΝΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Γελάνε όλοι με αυτά που γράφετε. Ποιος εκθρονίστηκε άδικα? Οι μητροπολίτες πριν της δικτατορία δεν εκβιάστηκαν να παραιτηθούν με κατασκευασμένα κατηγορητήρια? Φυσικά και ήταν κανονικοί επίσκοποι οι Σεραφείμ και Ιγνάτιος. Μην παρουσιάζετε τα πράγματα όπως σας βολεύουν. Ο Θεολόγος ήταν αντικανονικός επίσκοπος, όπως και οι12 που ορθότατα εκθρονίστηκαν απο την κανονική ιεραρχία και όχι την αριστήνδιν του 67. Μην παραχαράσσεστε την ιστορία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Απαντούμε με καθυστέρησι στόν φίλο πού μάς γράφει στίς 9 Νοεμβρίου 2018.

  Α. Κανείς δέν γελά μέ τούς Ι. Κανόνες
  Είναι αλήθεια ότι οι παραιτηθέντες επί Ιερωνύμου α’, επιέσθησαν νά παραιτη-θούν. Τήν εποχή εκείνη η Εκκλησία εμαστίζετο από ηθικά καί οικονομικά σκάνδα-λα τών κληρικών της καί κυρίως μερικών Επισκόπων.
  Υπήρχαν δύο ενδεχόμενα:
  • Η οικειοθελής παραίτησις, πρός αποφυγή τής μεγιστοποιήσεως τού ήδη υ-πάρχοντος σκανδαλισμού τών πιστών, μέ τήν παρουσίασι τών ατραντάκτων στοι-χείων καί φακέλων.
  • Η διά της νομίμου καί κανονικής διαδικασίας καθαίρεσις καί απομάκρυνσις τών επιόρκων ρασοφόρων.
  Εις τούς συγκεκριμένους κληρικούς, αφού τούς ενεφάνισαν τά επίμαχα στοιχεί-α, εκείνοι επέλεξαν τήν εκούσιο παραίτησι, πλήν, άν δέν κάνω λάθος ενός εξ αυ-τών.

  Β. Εκλογές μέ Αριστίνδην Σύνοδο
  Είναι επίσης αληθές ότι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος α’, επλήρωσε τίς κενωθείσες Μητροπόλεις μέ Αριστείνδην Συνόδους, καί αυτό είναι αντικανονικό.
  Όμως, η μετά ταύτα δημοσία καί πολλάκις γραπτή αναγνώρισις όλων τών νεο-κλεγέντων Επισκόπων από όλους τούς Ιεράρχες κατέστησε αυτούς Κανονικούς Ε-πισκόπους τών Επαρχιών τους.

  Γ. Μέ δικτατορικές πράξεις
  Οι Δώδεκα ανεπίληπτοι Επίσκοποι επί δικτατορίας Ιωαννίδη, απομακρύνθηκαν από τούς θρόνους των μέ Συντακτικές Πράξεις, χωρίς δίκες καί καταδίκες.
  Καί μέ τήν πτώσι τού τότε καθεστώτος, τούς απηγορεύθη επί δέκα εννέα έτη (19) η προσφυγή τους στό Συμβούλιο Επικρατείας. Μετά τήν άρσι τού απαραδέ-κτου από τόν ευσεβή Υπουργό κ. Ιωάννη Παλαιοκαρασά, εδικαιώθησαν καί μάλι-στα όχι μία, αλλά είκοσι επτά φορές (27).
  Όμως οι Αρχιεπίσκοποι Σεραφείμ, ο πρωταίτιος τών εκθρονίσεων, καθώς καί ο Χριστόδουλος, ο καί μοιχεπιβάτης, καθώς καί ο Ιερώνυμος β’, ως συνεργός, αγνό-ησαν τίς δικαιώσεις, καί εστήριξαν έως τέλους τήν απάνθρωπο αδικία καί τήν πρωτοφανή αντικανονικότητα.

  Δ. Ουδείς επανήλθε με τήν πτώσι τής Δικτατορίας
  Τό τελικό καί καθοριστικό κριτήριο τής κανονικότητος τών Δώδεκα αγίων πράγματι Επισκόπων είναι τό εξής:
  Αμέσως μετά τήν τήν βιαία απομάκρυνσι τών Δώδεκα Επισκόπων, τόν Ιούνιο τού 1974 από τόν Σεραφείμ, θά «έπρεπε αυτομάτως» νά επανέλθουν στή θέσι τους οι παραιτηθέντες, εκουσίως βεβαίως, επίσκοποι. Έστω αυτό νά πραγματοποιηθή μετά τήν πτώσι τής δικτατορίας τόν Ιούλιο 1974 καί εντεύθεν.
  Όμως, ουδείς επανήλθε, διότι όλοι εγνώριζαν τήν πραγματική ενοχή τους.
  Ένας μόνον εξ αυτών, προσέφυγε στό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, επι-καλούμενος τό αντικανονικό καί ανύπαρκτο «Έκκλητο», τό οποίο ΟΥΔΕΠΟΤΕ εφηρμόσθη από τήν Ελληνική Εκκλησία.
  Αλλά ... ο φάκελος ήτο τόσο «φουσκωμένος», ώστε ουδείς στό Φανάρι διενοήθη νά κινήση οποιαδήποτε διαδικασία.
  ΟΥΔΕΙΣ, παραιτηθείς Επίσκοπος επανήλθε στό θρόνο.
  ΑΠΑΝΤΕΣ οι καταλαβόντες τούς θρόνους, τών Δώδεκα, ανεξαιρέτως, είναι «Μοιχεπιβάτες».

  Α. Η διαχρονική εκκλησιαστική Ιστορία
  Δέν παραχαράσσουμε τήν Ιερή Ιστορία τής Εκκλησίας μας.
  Φίλτατε,
  νομίζουμε ότι μπορείτε νά μελετήσετε πιό προσεκτικά τό τεκμηριωμένο άρθρο τού κ. Σεραφείμ Νικολάου («ΑΠΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕ-ΝΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟ κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ», https://apotixisi.blogspot.com/2018/10/blog-post_39.html, περί τής αντικανονικής καί βιαίας εκθρονίσεως τού Οικουμενικού Πατρός, τού Αγ. Ιωάννου Χρυσοστό-μου. Περί τών ψευδοδιαδόχων του Αγίω, τών καταληψιών καί μοιχεπιβατών, Αρ-σακίου καί Αττικού. Περί τής διαγραφής των από τά δίπτυχα τής Εκκλησίας κ.τ.λ..
  Τέλος, χαίρομαι ειλικρινά γιά τήν επικοινωνία μέ τό ιστολόγιο «Ομολογία» καί μέ τό πρόσωπό σας.

  Οδυσσεύς Αχιλλείδης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου