Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018

ΟΜΟΛΟΓΙΑ: Το ιστολογιο μας δημοσιευει την παρακατω επιστολη των Αποτειχισμενων Πατερων της Ιερας Μονης Αγ. Παρασκευης Εορδαιας, αν και διαφωνουμε με καποιες νεωτερες θεσεις της. Εμεις παραμενουμε αμετακινητοι στις θεσεις που εξ αρχης αποδεχθηκαμε αφου εκφραζουν και την Πρακτικη των Αγιων μας.

Επιστολή ειρήνευσης των πατέρων της Ι.Μ. Αγίας Παρασκευής προς τον σεβ. μητροπολίτη Φλωρίνης Θεόκλητο.

( Ἐστάλη πρίν ἀπό ἕνα μήνα στόν σεβασμιώτατο).
Σεβασμιώτατε,

Εἰς ἔνδειξιν καλῆς θελήσεως καί ἐπιδιώκοντες τήν εἰρήνευσιν τῆς διά λόγους Πίστεως διενέξεως μεταξύ Ὑμῶν καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἡμῶν, ἀποσύρομεν τήν ὑποβληθεῖσαν εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον Κανονικήν Μήνυσιν καθ’ Ὑμῶν, ἀναμένοντες καί τήν παρ’ Ὑμῶν ἀνάλογον πρόθεσιν. Ὡς ἐκ τούτου, ἀποστέλλουμε τήν παροῦσαν ἐπιστολήν-δήλωσιν ἴνα προβῆτε εἰς τίς δέουσες ἐνέργειες πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον.
Ἐπίσης δηλώνομεν ὅτι δέν συμφωνοῦμε μέ ὅσους ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ Ἀποτείχισις εἶναι «ὑποχρεωτική», καί γι’ αυτόν τόν λόγο καταδικάζουν καί ὀνειδίζουν αὐτούς πού δέν ἀποτειχίστηκαν, ὅπως καί ὅσους ἀποτειχίστηκαν ἀλλά ἐφαρμόζουν ἕνα εἶδος Οἰκονομίας χάριν τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας. Ἀκόμη, ἀποστασιοποιούμεθα ἀπό ἀκραῖες θέσεις πού ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ δέκα αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες, πού συμμετεῖχαν εἰς τό ἀντικανονικόν Συνέδριον τῆς Κρήτης, ἔχουν ἀποκοπῆ ἀπό τήν Ἐκκλησίαν καί ὅτι οἱ ἀρχιερεῖς πού ἀποδέχονται τήν ψευδοσύνοδο ἔχουν ἐκπέσει τοῦ ἀξιώματός των. Μόνον ὅταν ἕνας ἐπίσκοπος καταδικασθῆ τελεσιδίκως ἀπό ὀρθόδοξον Σύνοδον, ἐκπίπτει τοῦ ἀξιώματός του. Τονίζουμε ὅτι ἀποτειχιζόμεθα ἀπό τήν αἵρεσιν καί ὄχι ἀπό τήν Ἐκκλησίαν, ὅπως μᾶς κατηγοροῦν.
Σεβασμιώτατε, δέν προχωρήσαμε εἰς τήν παῦσιν τοῦ Ὑμετέρου μνημοσύνου ἐπειδή θεωροῦμε ἑαυτούς «ἁγιωτέρους» Ὑμῶν ἤ τῶν λοιπῶν ἀρχιερέων καί προκαθημένων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀλλά ἐπειδή θεωροῦμε τήν Ὁμολογίαν τῆς Πίστεως ―ἐν καιρῷ τῆς προκειμένης αἱρέσεως― ὡς βάσιν καί προϋπόθεσιν τῆς πνευματικῆς ζωῆς διά τήν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν μας.


Εἰς αὐτόν τόν καλόν ἀγῶνα τῆς Ὀρθοδοξίας θεωροῦμε συναγωνιστάς καί τούς πατέρας ἐκείνους πού μπορεῖ νά μή προέβησαν ἀκόμη εἰς τό ἱεροκανονικόν βῆμα τῆς ἀποτειχίσεως, πού εἶναι ὑψηλή μορφή Ὁμολογίας, ἀλλά ἀναγνωρίζουν τόν ἀγῶνα μας, πονοῦν, ἀγωνιοῦν καί διαμαρτύρονται κατά τῆς συγχρόνου αἱρέσεως πού πλήττει τήν Ἐκκλησίαν. «Ὃς γὰρ οὐκ ἔστι καθ' ἡμῶν, ὑπὲρ ἡμῶν ἐστιν» (Μάρκ. 9,40).
Παρακολουθοῦμε, Σεβασμιώτατε, τόν τελευταῖον καιρόν τάς δημοσίας παρεμβάσεις Σας καί κατανοοῦμε τήν εὐαισθησίαν Σας διά τά ἐθνικά μας θέματα, ἀλλά τό ζήτημα τῆς Πίστεως εἶναι ἀσυγκρίτως σπουδαιότερον. Πρό δύο ἐτῶν εἰς τό Κολυμπάρι τῆς Κρήτης συνετελέσθη προδοσία τῆς Ὀρθοδοξίας! Οἱ μητροπολῖται, κατά τήν εἰς ἐπίσκοπον χειροτονίαν των, δέν δίδουν φρικτάς ὑποσχέσεις πρός τόν Θεόν ὅτι θά προασπισθοῦν τά ἐθνικά μας δίκαια, ἀλλά ὅτι θά ὑπερασπισθοῦν τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν.
Πληροφορηθήκαμε ὅτι σέ ὁμιλία Σας πρό ὀλίγων ἡμερῶν εἰς τό χωρίον Δροσερόν Ἐορδαίας ἐκφράσατε τόν ψυχικόν πόνον πού νιώθετε ἐξ αἰτίας τῆς διακοπῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας τῆς ἡμετέρας Ἱερᾶς Μονῆς μεθ’ Ὑμῶν. Σεβασμιώτατε, γνωρίζετε πολύ καλά ὅτι Σᾶς ἀγαποῦμε καί ἔχομε ὅλην τήν καλήν διάθεσιν νά ἐπαναφέρωμε τήν μνημόνευσιν τοῦ ὀνόματός Σας κατά τάς ἡμετέρας ἱεράς ἀκολουθίας. Ὅμως, ἀναμένομεν ἀπό Ἐσᾶς νά πράξετε ἔργα πού θά καταδείξουν ὅτι τό πένθος πού νιώθετε εἶναι κατά Χριστόν. Περιμένομε νά προχωρήσετε σέ θεάρεστες ἐνέργειες πού θά χαροποιήσουν τόν Οὐρανόν, θά εὐφράνουν τούς Ὀρθοδόξους καί θά καταισχύνουν τούς κακοδόξους.
Σεβασμιώτατε, ἄν τό θέλατε, θά μπορούσατε νά λάβετε ὑπ’ ὄψιν καί τόν πόνον ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν καί τόν σκανδαλισμόν τοῦ «μικροῦ ποιμνίου», τῶν ἐλαχίστων ἀδελφῶν τοῦ Χριστοῦ. Θά μπορούσατε νά προσμετρήσετε τήν ὀδύνην καί τόν σκανδαλισμόν πού προέρχεται ἀπό την ἀναγνώρισιν μιᾶς αἱρετικῆς Συνόδου, κύριος συντελεστής τῆς ὁποίας ἦταν ἐκεῖνος τόν ὁποῖον συνεχίζετε νά μνημονεύετε, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του, ὡς «ὀρθοτομοῦντα τόν λόγον τῆς ἀληθείας» τοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ αὐτός προωθεῖ τά σχέδια τοῦ ἀντιχρίστου Οἰκουμενισμοῦ καί τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων.
Πάτερ Θεόκλητε, ὅσον δέν διαφοροποιεῖσθε ἀπό τούς Οἰκουμενιστάς, δίδετε τήν εἰκόνα ὅτι συμπορεύεσθε μετ’ αὐτῶν. Προσευχόμεθα νά πράξετε τά θεάρεστα, ὥστε νά ἐπαναφέρομεν τήν Ὑμετέραν μνημόνευσιν. Εἰς κάθε περίπτωσιν, ἀναμένομεν νά οἰκονομήση ὁ Κύριος ὅπως συνέλθη μία ἀληθινά Πανορθόδοξος Σύνοδος ―μέ ἐπισκόπους πού δέν θά εἶναι «γλάστρες», ὃπως σοφά τό εἴπατε― ἡ ὁποία θά καταδικάση τόν Οἰκουμενισμόν καί τούς φορεῖς του.
Σεβασμιώτατε, μετά τήν ληστρικήν Σύνοδον ἐπληγώθη πολύ τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, καί εὐθυνόμεθα ὅλοι. Διά τοῦτο καί ὀφείλομεν νά πράξωμεν τό καθῆκον μας, ὥστε ὁ Κύριος νά λυπηθῆ τόν λαόν Του καί νά δαμάση τήν καταιγίδα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ πού ταλαιπωρεῖ ἐδῶ καί ἕναν αἰώνα τήν Ἐκκλησίαν Του, «ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος» (Πράξ. 20,28).
Μετά τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης καί ἀληθείας,
ἀρχιμ. Μάξιμος Καραβᾶς
ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Καλαϊτζόπουλος
μοναχός Εὐδόκιμος Χούντρης.
[ακολουθούν υπογραφές]

5 σχόλια:

 1. Αρχίσανε οι οπισθοχωρήσεις και τα καλοπιάσματα.. Απο τον π. Μάξιμο δεν το περιμέναμε αυτό..μέχρι πρότινος έλεγε οτι ο 15ος κανων της Πρωτοδευτέρας Συν. είναι υποχρεωτικός και οτι επέρχεται μολυσμός στις εκκλησίες όπου μνημονεύονται οικουμενιστές επίσκοποι.Τώρα λέει οτι δεν είναι υποχρεωτικός
  και ετσι τα λιοντάρια γινήκανε λαγοί! Δεν αναρωτήθηκαν άραγε οτι έτσι θα λυπήσουν τον Θεό στα έσχατα της ζωής τους;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΠΟΛΥ ΜΑΣ ΜΠΕΡΔΕΨΑΝ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ.ΤΕΛΙΚΑ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟΥ ΙΕ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΑΒ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΕΡΙ ΨΕΥΔΟΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΝΑΙ Ή ΟΧΙ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Π. Μαξιμε την ευχή σας. Σε ένα από τα τελευταία του κηρύγματα ο μητροπολίτης Θεόκλητος μόνο πλανεμενους δεν σας είπε σας κατηγόρησε μπροστά σε όλο τον κόσμο ότι έχετε ξεφύγει και εσείς ως απάντηση καταργητε τον αγώνα 2 χρόνων;;; Θυμάστε πέρσι καλέ μου γέροντα τι είχε γίνει έξω από το μοναστήρι;; Ήρθαμε τιμήσαμε την Αγία Παρασκευή και σας στηρίξαμε γιατί η γραμμή σας στηριζόταν στον ΙΕ κανόνα της ΑΒ συνόδου. Τι άλλαξε τώρα και κάνετε πίσω; Δηλαδή οι ιερεις που ειχαν έρθει πέρσι και ήθελαν να μπουν να κανετε εσπερινό μαζί φέτος θα κάνατε μαζι τους εσπερινό;; Μας μπερδεύετε γέροντα μου εύχομαι ο Θεός να φωτίσει την αποτείχιση και να γίνει το θέλημα του. Καλό αγώνα σε όλους μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Το πως απέσυραν την μήνυση δεν είναι οπισθοχώρηση. Ο απόστολος Παύλος λέει οι χριστιανοί να μην καταφεύγουν σε δικαστήρια.

  Για τον 15ο κανόνα, μην ασχολείστε με δυνητικές και υποχρεωτικές ερμηνείες. Ο καθένας θα κριθεί με βάση την καρδιά του και όχι τον κανόνα. Μόνο ο Κύριος ξέρει τί έχει ο καθένας μας μέσα του. Άλλοι δεν ξέρουν καν τί είναι οικουμενισμός, θα πάνε στην κόλαση επειδή λειτουργούνται στις ενορίες που μνημονεύεται το όνομα επισκόπου;

  Δεν είναι οι κανόνες υπεράνω των ανθρώπων, οι άνθρωποι είναι υπεράνω των κανόνων. Είδατε γραμμένο στα πρακτικά των 7 οικουμενικών συνόδων να καταδικάζεται ο λαός και οι ιερείς που μνημόνευαν τους αιρετικούς που δεν είχαν ακόμη καθαιρεθεί από σύνοδο;

  Η 67η παράγραφος του συνοδικού της ορθοδοξίας αναθεματίζει εκείνους που εν γνώσει κοινωνούν με τους εικονομάχους. Και μάλιστα από την δευτερη αναστήλωση και μετά όχι πριν. Δεν αναθεματίζονται οι εν αγνοία κοινωνούντες και δεν αναθεματίζονται ονομαστικώς παρά μόνο οι αιρετικοί στο φρόνημα.

  Στην 6η οικουμενική καταδικάστηκαν ονομαστικώς οι μονοθελήτες στο φρόνημα, όχι ο λαός και οι ιερείς. Αν είχε γίνει αυτό τότε είμαστε ΌΛΟΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΈΝΟΙ ΓΙΑΤΙ ΕΊΧΑΝ ΠΕΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΘΕΛΗΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ, ΡΩΜΗ, ΚΩΝ/ΠΟΛΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ, ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ.

  Ο αγιος Αμφιλόχιος χειροτονήθηκε από αρειανούς επισκόπους στο φρόνημα, μη καθηρημένους ακόμα. Ο άγιος Βασίλειος ο Μέγας είχε κοινωνία με τον αρειανό επίσκοπο Σεβαστείας Ευστάθιο, όταν κατάλαβε το φρόνημα του τον απέκοψε από την κοινωνία, όσο εν αγνοία του κοινωνούσε μαζί του ήταν ένοχος και μολυνόταν από την αίρεση του Ευσταθίου;

  Διαβάστε τα πρακτικά του MANSI. Καλή μας φώτιση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φυσικα και μολυνοταν ο Μ.Βασιλειος με την κοινωνια του με τον αιρετικο Ευσταθιο, γι'αυτο οταν ενημερωθηκε για τα φρονηματα του απεκοψε αμεσως την κοινωνια! Θελει και ερωτημα? Αν δεν ειχε πνευματικο κοστος η κοινωνια μαζι του θα εσπευδε να την διακοψει? Τι λογικη εχετε? Και τι σχεση εχει το παραδειγμα του Μ. Βασιλειου με τους πατερες της Ι.Μ.Μηλοχωριου που ενω γνωριζουν τα φρονηματα του Βαρθολομαιου και του μνημονευτη του Θεοκλητου, διδασκουν στο ποιμνιο τους να κοινωνουν και στις Εκκλησιες που μνημονευουν?
   Αγιος Μαξιμος Ομολογητης: "Κάθε άνθρωπος αγιαζεται με την ακριβη ομολογια Πιστεως. Η σιωπη των λογων ειναι αναιρεση των λογων. Εαν για χαρη της Οικονομιας αφανιζεται η σωτηριος πιστις μεσα στην κακοδοξια, τοτε τουτο το ειδος της λεγομενης οικονομιας ειναι πληρης χωρισμος απο τον Θεο".
   Ι.Χρυσοστομος "Ο αγαθος Θεος αν δει ανθρωπο που εχει καλη καρδια αλλα ΠΛΑΝΕΜΕΝΗ απο ΑΓΝΟΙΑ δεν θα την αφησει για πολυ χωρις την προνοια Του". Επίσης "Τι ποιεις ανθρωπε? Παρεβιασθη ο νόμος, κατεφρονηθη σωφροσυνη, πλημμεληματα τοσαυτα ετολμηθη παρατινος των ιερωμενων, τα ανω κατω γεγονε, και ου φριττεις?...ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΕΙΣ?" .Ο π.Μαξιμος στο Μηλοχωρι προτρεπει το ποιμνιο του να κοινωνουν απο αιρετικους και σεις τους υποστηριζετε? Και μας λεει οτι ο χειροκροτητης του Βαρθολομαιου ειναι ευσεβης? Οταν ο Μ. Βασιλειος λεει: "Να προσεχουμε τον εαυτο μας μη τυχον ποτε δικαιωσουμε τον ασεβη με λογια ή με έργα?" και "οχι μονο οι ποιουντες τα κακα αλλα και οι εχοντες την ιδια θελησημε αυτους ειναι ενοχοι".

   Αντι να περιοριζεστε στην "καρδιακη" οπως λετε προσευχη στις συναθροισεις σας διαβαστε και λιγο βιους και διδαχες Αγιων.
   Αλλιως αν δεν γνωριζετε το Α και το Ω της πιστεως μας οι προσευχες σας ειναι μιαρες για τον Θεο κατα τα λόγια του Ιερεμια :"Αδιαφορο(εννοει τον Θεο) με αφηνει το λιβανι που μου φερνουν...τα ολοκαυτωματα σας δεν ειναι δεκτα και οι θυσίες σας δεν μου ειναι ευχαριστες"

   Διαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου