Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Χάριν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.... Ἡ πνευματική τρομοκρατία καί ψευδολογία τῶν αἱρετιζόντων Πατριαρχῶν τοῦ κ. Δημ. Κυρ. Ἀναγνώστου, ΘεολόγουΧάριν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ....

πνευματική τρομοκρατία
καί ψευδολογία
 τν αρετιζόντων Πατριαρχν

το κ. Δημ. Κυρ. ναγνώστου, Θεολόγου

Ὁ γνωστός καί μή ἐξαιρετέος πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρος (πρωταγωνιστής στή ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης) δέν χάνει εὐκαιρία νά ἐκφράσει τό οἰκουμενιστικό του φρόνημα. Ὡς τέτοια θεώρησε καί τό τελευταῖο καταδικαστέο καί ἀπάνθρωπο τρομοκρατικό κτύπημα σέ Ναό τῶν Κοπτῶν (μονοφυσιτῶν) τῆς Αἰγύπτου. Ἀπέστειλε λοιπόν ἕνα μήνυμα (11/4/2017)συμπαραστάσεως στόν Πατριάρχη τῶν Κοπτῶν, ὅπου πληθωρικῶς διακηρύττει τό ἀντορθόδοξο φρόνημά του. Συγκεκριμένα, προσφωνεῖ τόν μονοφυσίτη πατριάρχη ὡς ἁγιώτατον Πατριάρχη τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας, ἀποκαλεῖ τούς μονοφυσίτες χριστιανούς ἀδελφούς, ὀνομάζει τούς εὐκτηρίους οἴκους των Ἱερούς Ναούς, δηλώνει ὅτι προσεύχεται γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τῶν θυμάτων, (τό χειρότερο) ταυτίζει τήν αἵρεση μέ τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ στήν ὁποία τήν θεωρεὡς συμπεριλαμβανομένη καί διευκρινίζει ὅτι δέν ἐκφράζει ἁπλῶς καί ἀνθρωπίνως τά συλλυπητήριά του γιά τήν ἀνθρώπινη αὐτή τραγωδία καί ἀδικία, ἀλλά εὔχεται γιά τήν ἐκπλήρωση τῆς ὑποσχέσεως τοῦ Κυρίου νά χαρίσει τήν Βασιλεία Του στά πιστά μέλη τῆς Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τούς μονοφισίτες ἀδελφούς του! Ὡς συνηθίζει δέ, ὑπογράφει τό κείμενό του ὡς ἐν Χριστῶ ἀδελφός τοῦ μονοφυσίτου πατριάρχου. Τό γεγονός (τῆς τρομοκρατικῆς ἐπιθέσεως) εἶναι ὅπως ἤδη ἀνεφέρθη τραγικό, ἄδικο καί καταδικαστέο, χωρίς καμμία ἀντίρρηση ἤ ἐπιφύλαξη. Ἐάν θέλετε, δικαιολογημένη ἀκόμη καί ἐπιβεβλημένη εἶναι καί ἡ ἔκφραση τῶν συλλυπητηρίων καί τῆς συμπαραστάσεως πρός τήν κοινότητα στήν ὁποία ἀνῆκαν οἱ φονευθέντες στό πρόσωπο τοῦ ἀρχηγοῦ των καί τῶν οἰκογενειῶν τῶν θυμάτων. Γιατί ὅμως χρειαζόταν αὐτή ἡ προκλητική δήλωση ταυτότητος πίστεως ἐκ μέρους τοῦ ὀρθοδόξου ὑποτίθεται Πατριάρχου πρός τήν κοινότητα τῶν αἱρετικῶν μονοφυσιτῶν καί ἡ ἀπροσχημάτιστη ὁμολογία ὅτι ὀρθόδοξοι καί Κόπτες, δηλαδή μονοφυσίτες, (δῆθεν) ἀνήκουν στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ; Ὅποιος ἀφελῶς σκεφθεῖ ὅτι δέν εἶναι πρέπον καί χριστιανικό νά μεμψιμοιροῦμε τέτοιες στιγμές καί νά ἀπαιτοῦμε τήν ἀκρίβεια καί τήν δογματική ἀλήθεια ἄς προσέξει τοῦτο: Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἔχει δημοσίως ὑποστηρίξει (γυμνῆ τῆ κεφαλῆ σέ μία ἀπό τίς τελευταῖες Θρονικές ἑορτές στό Φανάρι, ἐνώπιον πιστῶν καί ἀπίστων) ὅτι τήν πολυπόθητη γι' αὐτόν καί ἀπροϋπόθετη ἕνωση ὅλων τῶν χριστιανῶν κατά τήν οἰκουμενιστική πίστη σέ μία ἐκκλησία τήν δυσχεραίνουν ἀκόμη καί αὐτοί οἱ μακρόσυρτοι θεολογικοί διάλογοι. Ἐκεῖνο δέ πού ἔρχεται νά τήν ἐπισπεύσει καί ὑλοποιήσει εἶναι οἱ πόλεμοι καί ἡ βία ἀδιακρίτως κατά χριστιανῶν ἀσχέτως τοῦ δόγματος πού πρεσβεύουν, διότι τό μαρτύριό των τούς καθιστᾶ μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ! Ἔτσι ἐπιτυγχάνεται, κατά τόν δοκησίσοφο πατριάρχη, ἡ ἕνωση ἐν τῆ πράξει καί δικαιώνεται ἡ ἀξία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ! Δέν σᾶς φαίνονται λογικά καί ἀνθρώπινα τά λόγια καί ἡ συλλογιστική τοῦ "μαρτυρικοῦ" πατριάρχου μας; Κι ὅμως δέν εἶναι! Ὁ βίαιος καί ἄδικος θάνατος ἤ φόνος κάθε ἀνθρώπου ἀνεξαρτήτως φυλῆς ἤ θρησκείας εἶναι μαρτυρικός, ἀλλά δέν εἶναι πρός σωτηρίαν. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δέν δέχεται ὡς ἐν Χριστῶ καί σωτήριον τό μαρτύριο τῶν αἱρετικῶν καί δέν τιμᾶ τά θύματα αὐτά ὡς ἁγίους μάρτυρες. Τό τί θά κάνει τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι δική μας ὑπόθεση καί βεβαίως δέν ἔχουμε καμμία ἐμπιστοσύνη νά μᾶς τό ἑρμηνεύσει ὁ συγκεκριμένος οἰκουμενιστής Πατριάρχης. Θεωροῦμε μάλιστα ἱερόσυλη τήν προσπάθειά του χάριν τῆς παναιρέσεως νά ἐκμεταλλεύεται τόν πόνο τῶν ἀνθρώπων καί τήν συμπάθεια ὅλων μας γιά τά θύματα τῆς τρομοκρατίας καί μάλιστα μέ αἰτιολογία τό θρησκευτικό πιστεύω. Εἴμαστε δέ ὑποχρεωμένοι ἐνώπιον αὐτῆς τῆς οἰκουμενιστικῆς προπαγάνδας πού δέν ἔχει οὔτε ἱερό, οὔτε ὅσιο, νά τολμήσουμε νά ἀποκαλέσουμε ὡς πνευματικούς τρομοκράτες τούς ἐν λόγω Πατριάρχες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, οὁποῖοι ἀδικοῦν μέ τήν ψευδή πίστη καί τήν ἀντορθόδοξη ὁμολογία των τόσο τούς αἱρετικούς (ἀπό τούς  ὁποίους ἀποκρύπτουν τήν σώζουσα ἀλήθεια), ὅσο καί τούς ὀρθοδόξους τούς ὁποίους τρομοκρατοῦν νά μή ἐπιμένουν στήν μοναδική Ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως! Οἱ ὀρθόδοξοι πιστοί προθύμως θυσιάζουν ἀκόμη καί τή ζωή των ὑπερασπιζόμενοι τή ζωή καί τό δίκαιο καθενός ἀνθρώπου, ἀλλά ποτέ δέν θυσιάζουν τήν Πίστη των καί τήν Ὀρθοδοξία χάριν κανενός ἀνθρώπου, καμμίας βίας καί βεβαίως οὔτε χάριν τῆς ἴδιας των τῆς ζωῆς! Ἄς εἶναι λοιπόν καί αὐτό πλέον γνωστό καί δεδομένο ὅτι οἱ Οἰκουμενιστές καί αἱρετίζοντες Πατριάρχες ἔχουν καταστεῖ πνευματικοί τρομοκράτες καί ψευδολόγοι πού ἐνῶ προσποιοῦνται φιλανθρωπία καί κατανόηση, ἐνεργοῦν καί προκαλοῦν σκόπιμη σύγχυση στούς πιστούς καί ὕπουλη ἀλλοίωση τῆς παραδεδομένης Πίστεώς μας. Πόσο ἀληθινή εἶναι ἡ διδασκαλία τῶν γνησίων ὀρθοδόξων Πατέρων, τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι μᾶς λέγουν ὅτι ἡ πιό μεγάλη καί πιό σημαντική ἔκφραση τῆς ἀγάπης στόν συνάνθρωπό μας εἶναι ἡ πρός αὐτούς μετάδοσις τῆς ἀληθείας. Αὐτή δέ ἡ ἀλήθεια εἶναι ἡ μόνη πού ὁδηγεῖ ἀσφαλῶς στήν αἰώνιο ζωή.

12 σχόλια:

 1. Και απο τους οικουμενιστές χειρότερα φίδια ο Ζήσης και η παρέα του των "νεο αποτειχισμένων " που παρουσιάζονται ως χριστιανοί και υπέρμαχοι της ΑΠΑΞ παραδοθείσης πίστης . Ποιο επικίνδυνοι γιατί καινοτομία τους και ο οικουμενισμός τους είναι ποιό λεπτός και ξεγελά ..

  Δουρειος ίππος ώστε να ξεγελαστούν οι χριστιανοί και να συνεχίσουν την κοινωνία με τους ακοινώνητους.


  Χαίρετε Ουρανός και Γή όταν έστω και ένας μετανοεί .
  Πως είναι δυνατό τον μετανοούν τα να μην τον κάνεις αποδεκτό και να μην επιβράβευσης την μετάνοια του ?
  Και ο Ααρών θυσίασε στο χρυσό Βόδι πλήν όμως μετανόησε
  Οταν μετανόησε ΝΑΙ δια της μετανοίας αποκαταστάθηκε στην πριν την πτώση της ειδωλολατρείας κατάσταση

  Αυτό όμως , το ότι δηλαδή αποκαταστάθηκε στην πριν την πτώση της ειδωλολατρείας κατάσταση , δεν σημαίνει οτι όταν τελούσε τις θυσίες στο χρυσό βόδι δεν λάτρευε τον σατανά .

  Αποδεχτήκαμε τους νεοαποτειχισμένους με χαρά . Πλήν όμως Ζήσης δεν φένεται να μετανόησε . ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ !!!

  Γιατί , Αφενός ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ στους ορθοδόξους που είναι δεδιωγμένοι ένεκα ορθοδοξίας και αφ ετέρου κύρητε και κηρύττει την κοινωνία προς τους ακοινώνητους .

  Και το πάει και παραπέρα !

  Αποκρύπτει οτι ο οικουμενισμός και γιατί συσσωματώνει και γιατί κοινωνοί με συνοδικά καταδικασμένες αιρέσεις και γιατί είναι ήδη πολλές φορές συνοδικά καταδικασμένος είναι ακοινώνητος και ψευδόμενος ζητά την καταδίκη του ξανά .. Ε και ?
  Ετσι που το πάτε το πράμα και να ξανακαταδικαστεί και τι έγινε αν αυτό δεν έχει επιπτώσεις ?
  Ἐχθροὺς γὰρ Θεοῦ ὁ Χρυσόστομος, οὐ μόνον τοὺς αἱρετικοὺς, ἀλλὰ ... τοιούτοις κοινωνοῦντας μεγάλῃ καὶ πολλῇ τῇ φωνῇ ἀπεφήνατο.

  Ανάθεμα τον το λοιπόν επειδή κοινωνά τα ακοινώνητα
  Ανάθεμα τον το λοιπόν επειδή αποδέχεται σαν Ιερείς τους αιρετικούς Ανάθεμα τον το λοιπόν επειδή δεν αναθεματίζει τους ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ όσους μνημονεύουν τον νέ Βέκο , τον Νεο Μάμα ,τον μνημονευτή του αντίχριστου Πάπα , τον Βαρθολομαίο λέω τον εχθρό του Θεού ...
  Ανάθεμα τον το λοιπόν επειδή δεν αναθεματίζει όσα η ορθοδοξία αναθεματίζει .
  Ανάθεμα τον το λοιπόν επειδή δεν ευλογεί όσα η ορθοδοξία ευλογεί και δεν κοινωνεί με τους ορθοδόξους τους δεδιωγμένους ένεκα δικαιοσύνης για να μην μπει στο μάτι όσων τους έδιωξαν
  Ανάθεμα τον γιατί ωθεί τον λαό του θεού να ανεχτεί την Θυσία στο χρυσό είδωλο της αίρεσης και να την παραδεχτεί ως κανονική και νόμιμη Ανάθεμα τον γιατί προκαλεί σύγχυση στον λαό του Θεού προβάλλοντας αντικανονικές θέσεις και πρακτικές σαν "οικονομίες" πατερικές και εξαπατά διαστρεβλώνοντας την ιερή παράδοση .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εχετε προβλημα. Η ταπεινωση σωζει. Καλη ανασταση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εσύ έχεις το πρόβλημα ανώνυμε αντίχριστε Ιούδα που μισείς και προδίδεις τον Χριστό και την Μία Αγία Εκκλησία του και δεν έχεις ταπεινό φρόνημα για να δεχτείς την Αλήθεια του Χριστού και των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων μας... Ο κάθε δήθεν ορθόδοξος αιρετικός οικουμενιστής πανθρησκειαστής σιωνιστής που δίνει το φιλί του Ιούδα στον Χριστό και στην Μια Αγία ορθόδοξη Εκκλησία του καθώς γίνεται ένα σώμα με τον Αιρεσιάρχη Βαρθολομαίο που μνημονεύει τον αντίχριστο αλάθητο αιρετικό Πάπα της ρώμης ως αγιότατο και τον οποίο Βαρθολομαίο μνημονεύει η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος για να γίνονται ένα Σώμα με τον Διάβολο Πατέρα τους και να παρασύρουν τον λαό την αιώνια κόλασή τους....

   Διαγραφή
  2. Ναι έχω πρόβλημα και με την έλλειψη ταπείνωσης και κάθε αρετής και με τον πλεονασμό της αμαρτίας .
   Νύξ μοι υπάρχει ζοφώδης και ασέληνος , οιστρος ακολασίας και έρως της αμαρτίας .
   Αλλά εδώ το αιτούμενο δεν είναι τι είμαι και δεν είμαι αλλά ότι μας παίρνουν την Εκκλησία το θεραπευτήριο των ψυχών μας για να το μεταβάλλουν σε εργαλείο απώλειας ψυχών .

   Ακριβώς επειδή είμαι αμαρτωλός και χρείαν έχω εκκλησίας Ιησού και όχι του αντίχριστου φωνάζω και μεριμνώ για το θεραπευτήριο και αντιτάσσομαι στους τσαρλατάνους οικουμενιστές τους ψευτογιατρους που είναι νόσος πάνω στην νόσο .

   Αμαρτωλός είμαι ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ δεν είμαι και δεν θέλω να είμαι .

   Διαγραφή
 3. Συνέκρινε όσα λέγει ο Θεόδωρος Ζήσης με εκείνα που λέει ο Αγιος Θόδωρος . Δες για παράδειγμα τι λέγει ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΟΗΜΕΝΟ ΙΕΡΕΑ ( όχι για τον αμετανόητο Ζήση που ευλογεί την κοινωνία των αιρετικών )
  Ελληνική πατρολογία στην σελίδα 362 http://khazarzar.skeptik.net/pgm/PG_Migne/Theodorus%20Studita_PG%2099/Epistulae.pdf
  545 {1Εὐθυμίῳ Σάρδησ} ..... Ἀλλὰ φυλαχθείης ἡμῖν ἔτι, ὦ τριπόθητε, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ πάσῃ τῇ ἐκκλησίᾳ εἰς στηριγμόν τε καὶ θεῖον ἀγαλλίαμα. περὶ οὗ δὲ πρεσβυτέρου ἐκέλευσας σημᾶναι οὕτως καὶ οὕτως, εἶναί τε καὶ ἐκλελυτρῶσθαι τῆς βαρβαρικῆς αἰχμαλωσίας συνίσμεν, πρὸς αὐτοῦ τούτου ἕκαστα ἐκμεμαθηκότες. ἀλλ' ὁ ἀνὴρ οὐ βούλεται εἴτουν οὐκ ἀνέχεται τῷ καθ' ἡμᾶς τύπῳ κεκανονίσθαι· οἶσθα γάρ, θεοτίμητε, ὅτι κοινῇ ψήφῳ τῶν τε ἔτι ὑπὲρ γῆν ὄντων καὶ τῶν ἔναγχος ἐκδημησάντων πρὸς Κύριον ὁμολογητῶν τοὺς ἅπαξ ἑαλωκότας τῇ αἱρετικῇ κοινωνίᾳ ἱερωμένους εἶρχθαι τῆς ἱερουργίας διώρισται, ἕως δῆλον ὅτι καιροῦ ἐπισκοπῆς τῆς ἄνωθεν προνοίας. καὶ πῶς ἂν δυνηθείημεν λῦσαι τὸν κανόνα καὶ διὰ τῆς τοῦ ἑνὸς παραδοχῆς νόμον ἐπὶ ἅπαντας τοὺς προειργομένους ἀποῖσαι κἀν τούτῳ ὑπεναντία μὲν δρᾶσαι τῷ θείῳ ἡμῶν καὶ πρωτάρχῳ καθηγεμόνι, ὅτι μηδὲ ἁπλῶς αὐτὸς τοὺς τοιούτους εὐλογεῖν κοινὴν βρῶσιν ἀνέχεται, μὴ ὅτι γε πλέον τι ἐνεργεῖν ἱερατικῶς, τοὺς ἄλλους τε τῶν ὁμολογητῶν σκανδαλίσαι καὶ ὑποῖσαι διχόνοιαν τοὺς ἀκριβείας ἀντεχομένους; κἄν τινες ἴσως ἔφθασαν τῇ κατ' αὐτοὺς διακρίσει διὰ τὸ στενὸν τοῦ χρόνου καὶ τὸ τῶν ἐπιζητούντων ἀναγκαστικὸν τινὰς τῶν πρεσβυτέρων μετὰ τὴν ἐπιτιμίαν ἀπολελυκέναι, ἡμῖν δὲ οὐδαμῶς τοῦτο κατεργάσασθαι ἄτερ τοῦ προέδρου, ὅτι καὶ νομιστέον εὖ ἔχειν τὸν λόγον τῆς καθείρξεως. ποῦ γὰρ φανείη τὸ διάφορον τῶν προδωσάντων τὴν ἀλήθειαν καὶ μή, τῶν γενναίως ἐνηθληκότων καὶ μηδαμῶς ἑλομένων ὑπὲρ τοῦ καλοῦ τληπαθεῖν; καὶ ποῦ ὁ Χριστὸς καὶ ὁ Βελίαρ, τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, εἴπερ ἀναμὶξ τὰ πάντα καὶ πρὸ κρίσεως συνοδικῆς κρίσις καὶ πρὸεἰρήνης εἰρήνη; ἀπώμοτον τοῦτο, ὦ πατέρων κράτιστε, ..."
  Συνεχίζεται :

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Δες στην σελίδα 369 http://khazarzar.skeptik.net/pgm/PG_Migne/Theodorus%20Studita_PG%2099/Epistulae.pdf
  Ἐρώτησις. περὶ πρεσβυτέρου, διακόνου τε καὶ ἀναγνώστου, ἐσχηκότων φρόνημα ὀρθόν, τοῖς αἱρετικοῖς δὲ κοινωνησάντων ἐξ ἀνθρωπίνου φόβου, εἰ χρὴ προσφορὰν ὑπὲρ αὐτῶν ποιεῖν ἢ παννυχίδα ἢ εὐχήν.

  Ἀπόκρισις : εἰ μέχρις ἀποβιώσεως κοινωνοῦντες τοῖς αἱρετικοῖς διέμειναν, οὐδαμῶς· εἰ δὲ ἐν τῇ ἐξόδῳ καὶ μετεμελήθησαν καὶ ὡμολόγησαν φόβῳ κεκρατῆσθαι, καὶ τρίτον, εἰ ἐκοινώνησαν τῶν ὀρθοδόξων ἁγιασμάτων, συγχωρητέον γίνεσθαι ἐπ' αὐτοῖς τὰ προειρημένα.

  Ἐρώτησις. περὶ μοναχῶν καὶ μοναζουσῶν, ὁμοίως τῇ κοινωνίᾳ τῶν αἱρετικῶν ἀποβιωσάντων.

  Ἀπόκρισις. ἡ προειρημένη ἀπόκρισις φυλαττέσθω καὶ ἐπὶ τοῖσδε, ὁμοίως καὶ ἐπὶ λαϊκῶν, ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν καὶ παίδων, εἴρηται δὲ ταῦτα περὶ τῶν τεθνεώτων. εἰ γὰρ ἔτι ζῶν ἐστιν ἐκ πάντων τῶν προειρημένων καὶ μεταμέλοιτο, ἔξω ῥίπτων τὸν φόβον ἀπὸ τοῦ δεῦρο καὶ αἱρούμενος ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ κακοπαθεῖν, εἰ μὲν πρεσβύτερος ἢ διάκονος, εἰργέσθω τῆς ἱερουργίας ἕως συνόδου ὀρθοδοξίας, μετὰ δὲ ἐπιτιμίαν τὴν προσήκουσαν μετεχέτω τῶν ὀρθοδόξων ἁγιασμάτων,
  ἡ δὲ δύναμις τῆς ἐπιτιμίας ἀμεθεξία ἐστὶ τῶν ἁγιασμάτων καθ' ὃνκαιρὸν ἢ καιροὺς ὁ ἐπιτιμῶν οἰκονομοίη· οὐ γὰρ ὁριστικῶς ἔστιν ἀποφήνασθαι διὰ τὸ ἄλλον ἄλλου διαφέρειν καὶ προσώπῳ καὶ γνώσει καὶ σπουδῇ καὶ ἡλικίᾳ. εἰ δὲμονάζων εἴη ἢ ἀναγνώστης ἢ μονάζουσα, τοῦ ἐπιτιμίου πληρουμένου εὐθὺς διδόσθω ἡ θεία μέθεξις, ὡσαύτως καὶ ἐπὶ λαϊκῶν, ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν καὶ παίδων.....

  σελ 370

  Ἐρώτησις. εἰς ἐκκλησίαν κατὰ πάροδον ὑπὸ αἱρετικοῦκρατουμένην εἰ δεῖ εἰσιέναι.
  Ἀπόκρισις: ἅπαξ εἰ ὑπὸ αἱρετικοῦ κρατουμένη ἐκκλησία ἐστίν, οὐ δεῖ εἰσιέναι προσευχῆς χάριν, εἰ μή τι κατὰ ἄλλην περιστατικὴν πρόφασιν.

  σελ 371

  Ἐρώτησις. περὶ τοῦ πατρός μου, εἰ ἐστὶν ἄξιος εἰς λειτουργίαν μνημονεύεσθαι. Ἀπόκρισις. εἴτε πατὴρ εἴτε μήτηρ εἴτε ἀδελφὸς ἢ ὁστισοῦν ἄλλος κατελείφθη μέχρι θανάτου κοινωνῶν τῇ αἱρέσει, προείρηται ἐν τῷ ἀνωτέρω κεφαλαίῳ μὴ μνημονεύεσθαι ἐν τῇ λειτουργίᾳ, εἰ μή τι ἕκαστος κατὰ διάνοιαν ἕλοιτο εὔχεσθαι περὶ τῶν τοιούτων καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ποιεῖν ἐλεημοσύνας·πῶς γὰρ ἂν ὁ ἔτι ζῶν μετέχων τε τῆς αἱρετικῆς κοινωνίας καὶ οὕτως ἐκκομισθεὶςληφθήσεται ἐν μνημοσύνοις κατὰ τὴν μυσταγωγίαν τῶν ὀρθοδόξων; οὐδαμῶς.

  Ο Ζήσης και οι ομοφρονες του την οικονομία του Ιούδα επέλεξαν και όπως αυτός με φιλί προσποιήθηκε τον φίλο έτσι και αυτό προσποιούνται τους φίλους του Χριστού και της εκκλησίας και ωθούν τον κόσμο να συν απολεσθεί με την κοινωνία των ακοινωνήτων καὶ τοῦτο οἰκονομίαν νομίζοντες· μηδὲ γὰρ ἐγχωροῦν ἐστι φυλάττεσθαι τοὺς κανόνας φησὶν ἅπαντας. Τί τἆλλα λέγειν καὶ μηκύνειν τὸν λόγον; πολυσχεδῆ αἵρεσιν ἐτεκτήναντο, τὸ ἱερὸν εὐαγγέλιον ἀνατρέπουσαν, τοὺς θείους κανόνας διαλύουσαν, τὰς τῶν θεοφόρων πατέρων διδασκαλίας ἀπορραπίζουσαν καὶ τὴν ἀντιχριστικὴν ἀποστασίαν προευτρεπίζουσαν, ἀνθ' ὧν οὐ στοιχεῖν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ κατὰ πάντα οὔτε τοῖς ἀποστολικοῖς διατάγμασιν οὔτε τοῖς πατρικοῖς ἐντάλμασιν ἐμμένουσιν, ἀλλὰ πῇ μὲν οὕτως, πῇ δὲ οὐχ οὕτως διὰ τὴν ἐξευρεθεῖσαν αὐτοῖς πονηρὰν καὶ ἀθετητικὴν ἐργασίαν, ἀλλ' οὐκ οἰκονομίαν· οὐδεμία γὰρ οἰκονομία λύσιν αὐτῶν ἀποτελεῖ, οὐδ' οὐ μὴν κανόνων, ἢ ἐφ' ὧν ἐνδέχεται μικρὸν παρορᾶν τι, οὐ μὴν εἰς ἀθέτησιν νόμου ἢ ἀναγκαίου ἤτοικαθαιρετικοῦ κανόνος· ἀποστασίας γὰρ τοῦτο σημεῖον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Και τι λένε ? Δεν έχουμε λέει εκκλησίες ... (ασε που έχουν .....)
  Πατρολογία http://khazarzar.skeptik.net/pgm/PG_Migne/Theodorus%20Studita_PG%2099/Epistulae.pdf σελ 370
  Ἐρώτησις. περὶ βαπτίσματος, εἰ οὐκ ἔστιν ἐκκλησία κρατουμένη ὑπὸ ὀρθοδόξου, ἐὰν αἰτήσηται ἡμᾶς τις ποῦ χρὴ σφραγίζειν, κατηχεῖν καὶ βαπτίζειν, ποταποὶ δὲ οἱ γονεῖς καὶ οἱ ἀνάδοχοι.
  Ἀπόκρισις.: οὐκ εἰσιέναι, καθὰ προείρηται, εἰς ἐκκλησίαν κρατουμένην ὑπὸ αἱρετικοῦ εἰ δεῖ, πόσῳ γε μᾶλλον τὰ λελεγμένα πρᾶξαι· ἀλλὰ διὰ τὴν ἀπορίαν ἀναγκαῖον εἰς τόπον καθαρώτατον οἰκίας, ἐφ' ᾗ διὰ θυσιαστηρίου καθηγιασμένου, ἤτοι τραπέζης, τὴν ἱερουργίαν ὁ μέλλων ἐπιτελεῖν τὸ φώτισμα βαπτιζέτω. ἀναδόχους δὲ ἐκείνους προσιτέον, τοὺς οὐ τοῖς αἱρετικοῖς κοινωνοῦντας,καὶ γονέας τοὺς ὡσαύτως πεφυλαγμένους

  Που θα πάμε το Πάσχα ?
  Τι λέμε? Οἱ Προφῆται ὡς εἶδον, οἱ Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ Διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν, ἡ Οἰκουμένη ὡς συμπεφώνηκεν, ἡ χάρις ὡς ἔλαμψεν, ἡ ἀλήθεια ὡς ἀποδέδεικται, τὸ ψεῦδος ὡς ἀπελήλαται, ἡ σοφία ὡς ἐπαρρησιάσατο, ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ ΩΣ ΕΒΡΑΒΕΥΣΕ

  Ε λοιπόν ο Χριστός βράβευσε το πάσχα όπως το γιόρτασε ο Αγιος Ερμινιγγελδος .Το Βασιλόπουλο που σιχάθηκε και αποστράφηκε την κοινωνία των ασεβών που κατά διαταγή του Βασιλέα πατέρα του προσκόμισε ο ψευτο ιερέας .
  Και κατέβηκαν Αγγελοι εξ ουρανού να κηδέψουν το σώμα Και φώτισε ο Θεός όλο το έθνος τους και επανήλθαν στον Χριστιανισμό ...

  Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΩΣ ΕΒΡΑΒΕΥΣΕ δεν λέμε ? Ε ας μιμηθούμε τον Αγιο Ερμινιγγελδο!Και ας περιφρονήσουμε τις προτροπές του Ζήση για κοινωνία των ακοινώνητων .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Λοιπόν ας δούμε και το σχόλιο για τα "παντελόνια " και το "ου ου και το ναι ναί " για τους αθετήσαντες την "προσωπική συμφωνία " μοναχούς ΕΠΙΖΗΤΟΎΝΤΑΣ την ακρίβεια .

  Ας πάρουμε την εκδοχή του Ζήση και όντως ανευ επιφυλάξεως συνεφώνησαν .Σε αυτή την περίπτωση προκειμένου να αθετήσουν τον ΝΟΜΟ του Θεού και να απολέσουν την αθάνατη ψυχή τους και να συμβάλουν στην συν απώλεια του Λαού του Θεού με την κοινωνία της αίρεσης ΑΡΙΣΤΑ έπραξαν την Δόξα του Θεού αποζητώντας και όχι το μπράβο του σατανά .

  Τιμή τους η μετάνοια , τιμή τους να χλευάζονται για χάρη του Θεού .

  Οι χλευαστές ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΈΧΟΝΤΑΙ ως ακριβή την θέση των μοναχών και την δική τους ως "οικονομία" θα έπρεπε τουλάχιστον να σεβαστούν όσους προσπαθούν να κρατήσουν την ακρίβεια , δεν μπορείς να βάζεις "οικονομίας " ένεκα πρόσκομμα , να κλείνεις την πόρτα του παραδείσου στους θέλοντας να σωθούν .

  Θα έπρεπε να θυμηθούν το ουέ του Κυρίου σε αυτούς που ούτε οι ίδιοι σώζονται αλλά εμποδίζουν και την σωτηρία των άλλων .

  Αλλά όχι μόνο δεν σεβάστηκαν αλλά θεατρίνισαν την όλη υπόθεση για να ξεφτιλίσουν και να διασύρουν όσους τα ευσεβή ζητούν .
  Και καλά δεν πήγαν στην ημερίδα για να μην μαλώσουν δημόσια και ότι δεν έκαναν στην ημερίδα το έκαναν απο τα ιστολόγια .Άνοιξαν πηγάδια τα στόματα τους όχι για τον Κύριο την ευλάβεια και την σωτηρία αλλά γιατί θίχτηκαν οι ΙΔΙΟΙ και δεν πέρασε σαν κοινή γραμμή η ασέβεια και η απώλεια . Στην ουσία γιατί δεν καπελώσαν τους άλλους .

  Εαν κύριοι είσαστε "επιστήμονες " στην επιστήμη ο αντίλογος και ο έλεγχος της αλήθειας με την αντιπαράθεση επιχειρημάτων δεν χαλάει αλλά προάγει τις διαπροσωπικές σχέσεις .
  Εσείς κύριοι ΔΕΝ ΚΆΝΕΤΕ επιστημονικό διάλογο αλλά ούτε καν διάλογο αλλά ΜΟΝΌΛΟΓΟ . Ακόμα και τις ατόφιες , ανευ σχολίων , αγιοπατερικές αναφορές δεν δημοσιεύεται στα ιστολόγια σας όταν αυτές είναι αντίθετες στις αιρετικές διδασκαλίες σας . Εμάς λογοκρίνεται άθλιοι οι τους Αγιους ?
  Αν έχετε επιχειρήματα , αυτά που σας μάθατε κοντά στους αιρετικούς στα μεταπτυχιακά σας στην εσπερία για βάλτε τα στο τραπέζι να τα δούμε και αν είναι αλήθεια να μετανοήσουμε .
  Αλλά δεν μάθατε μόνο ΑΣΕΡΒΕΙΣ ΜΠΟΥΡΔΕΣ στην εσπερία με τα λεφτά των αιρετικών,αλλά μπολιαστηκε και με τις πρακτικές τους αποκλεισμού του διαλόγου και επιβολής της άποψης με "άλλα" μέσα . Και πιάσατε τα "τέλια" .. μέσω των γεροντάδων να ΕΚΒΙΆΣΕΤΑΙ ΣΥΝΗΔΗΣΕΙΣ και με το ζόρι να επιβάλετε συμπεριφορές !!!

  Και βγάλατε και το επαίσχυντο γράμμα στο διαδίκτυο με την ερώτηση ΚΑΛΑ ΔΕΝ ΥΠΑΚΟΎΟΥΝ σε μας δεν υπακόουν στους γεροντάδες που υπακούουν ?

  Στο Θεό υπάκουσαν Ζήση .
  Στο Θεό υπάκουσαν Ζήση αδιαφορώντας για τις προσωπικές συνέπειες
  Αλλά επειδή αυτή η υπακοή είναι άγνωστη στην πράξη σε σένα απορείς.

  Ξέρεις να γράφεις Ζήση για καλή υπακοή και ευλογημένη ανυπακοή πλήν όμως έπιασες τα τέλια για να επιβάλεις την σατανική σου γραμμή στηριζόμενος σε ότι ακριβώς κριτίκαρες .

  Δεν μπαίνουν οι διαφωνίες στα ασυζήτητα Ζήση αλλά επιλύονται κατὰ σκοπὸν τῆς πρὸς θεὸν εὐαρεστήσεως και όχι της του σατανά εὐαρεστήσεως .

  Και θα ήθελα εδώ να θυμίσω εκ τῶν ἀσκητικῶν τοῦ ἉγίουΒασιλείου ἐκ τοῦ κʹ λόγου [τῶν κατὰ πλάτος ἐκ τῶν ἠθικῶν τοῦ λόγου]. Ὅτι δεῖ τὸν προεστῶτα ὑπομνήσκεσθαι παρὰ τῶν προεχόντων ἐν τῇ ἀδελφότητι, ἆν ποτε ἀποσφαλῇ.

  Ἐκ τοῦ λδʹ. Τὸν μὴ καταδεχόμενον τὰ παρὰ τοῦ προεστῶτος ἐγκριθέντα χρὴ ἐν τῷ φανερῷ ἢ ἰδίᾳ αὐτῷ ἀντιλέγειν, εἴ τινα ἔχοι λόγον ἰσχυρὸν κατὰ τὸ βούλημα τῶν Γραφῶν, ἢ σιωπήσαντα τὸ προστεταγμένον ποιεῖν. εἰ δὲ αὐτὸς αἰσχύνεται, ἄλλοις τισὶ μεσίταις πρὸς τοῦτο χρησάσθω.

  Και Ἐκ τῶν ἠθικῶν τοῦ αὐτοῦ λόγου οβʹ. Ὅτι χρὴ τῶν ἀκροατῶν τοὺς πεπαιδευμένους τὰς Γραφὰς δοκιμάζειν τὰ παρὰ τῶν διδασκάλων λεγόμενα. Ὅτι δεῖ τὸν προεστῶτα τοῦ λόγου μετὰ περισκέψεως καὶ δοκιμασίας πολλῆς κατὰ σκοπὸν τῆς πρὸς θεὸν εὐαρεστήσεως ἕκαστον ποιεῖν τε καὶ λέγειν, ὡς ὀφείλοντα καὶ ὑπ' αὐτῶν τῶν πεπιστευμένων αὐτῷ δοκιμάζεσθαι.

  συνεχίζεται

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Αλλά αυτά έμαθες παρ αιρετικοίς και με λεφτά των αιρετικών να ευλογείς τα γένια σου .

  Και αηδιαστική ήταν η αναφορά : "τον Ζήση να ακούτε" ,και μάλιστα ΚΑΙ απο τον ίδιο το Ζήση ! Αναφορά αυτοδικαίωσης και αυτοπροβολής σε στυλ " 29 κορυφαίοι κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν.." Σας χρειάζεται κανένα κρύο πνευματικό "ντούζ" γιατί καβαλήσατε το καλάμι και κάποιος να σας βάλει κανένα πετραδάκι στην τσέπη ....

  Αλλο πράγμα η ασκήσεις υπακοής που ένας γέροντας ζητά τα παράλογα απο τον υποτακτικό του ,( που στο κάτω κάτω θεληματικά σε αυτόν υποτάχθηκε χάριν μαθητείας) , για να εμπεδωθεί η αρετή και ΑΛΛΟ του να ζητάς απο τον Λαό του Θεού να παραβή τον ΝΟΜΟ του Θεού και να διδάσκεις παρά τα διατεταγμένα και ενάντια σε αυτά .

  Μεγάλη ιδέα έχεις Ζήση για τον εαυτό σου και για όσα αιρετικά μας έφερες απο τους έξω της ορθοδοξίας ως υπότροφος της Humboldt-Stiftung

  Και ξέχασες Ζήση το «Ἐμοὶ δὲ γένοιτο πέντε λόγους ἐν ἐκκλησίᾳ λαλῆσαι μετὰ συνέσεως, ἢ μυρίους ἐν γλώσσῃ, καὶ φωνῇ σάλπιγγος ἀσήμῳ, τὸν ἐμὸν ὁπλίτην οὐκ ἐγειρούσῃ πρὸς τὸν πνευματικὸν πόλεμον».

  Και δεν λές πέντε λόγια για πολεμική έγερση αλλά για συμβιβασμό ... ! Τι είναι αυτή η γραμμή συμβιβασμού " πρός αποφυγή των διωγμών " , να μη μας διώξουν να μη χάσουμε τι ? Οσους την εύκολη εθελοθρησκεία την άνευ θυσιών αποζητούν ? Τις αεί μετακινούσες και μετάνοια μη έχουσες που με περισσή κολακεία σε σέρνουν στην ασέβεια μέχρι και να αυτοδοξάζεσαι ?

  Ποιός σε δίδαξε να βρίσκεις ανάπαυση όχι σε αυτούς που πρός σωτηρία σου με σκληρή γλώσσα σε ελέγχουν αλλά στις κολακείες ?
  Ποιός σε δίδαξε τον μεν εαυτό σου να αποθεώνεις τους δε φοβουμένους τον Κύριο να απαξιώνεις και να διερωτάσαι ΑΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΔΕΔΙΩΓΜΕΝΟΙ ΕΝΕΚΑ ΠΙΣΤΕΩΣ φοράνε παντελόνια ?
  Μα αν δεν είχαν ανδρεία δεν θα καθόταν στο πόστο του , ή μικρό πόστο για μοναχό είχε πχ ο π Σάββας ?
  Οι δικές σου θυσίες και βάσανα και κόποι αξίζουν μόνο και οι άλλοι τι σε κάνουν να νιώθεις ανασφάλεια ?
  Πόσα βραβεία και θέσεις πήρες απο τους ανθρώπους ?
  Ακόρεστη είναι η λεμαργία σου για αξιώματα και απο το υψος της καθηγητικής καθέδρας βλέπεις τους άλλους για τερμίτες που ροκανίζουν το θρόνο της αυθεντίας της αυτού Μεγαλειότητας σου ?

  Μια ζωή την πρωτοκαθεδρία ψάχνεις και τις ματαιότητες του κόσμου τούτου και τις τιμές του κόσμου . Σε εμποδίζει οτι ο άλλος ζητά την παρά του Θεού Δόξα και σαν τον Καίν επιβουλεύεσαι τον ΕΥΣΕΒΗ και την ΕΥΣΕΒΙΑ ?

  Θέλει πνευματική ανδρεία Ζήση και το να μην φοράει τις το "βρακί της Κατερίνας " για να επιζητεί κάποιος την Δόξα απο τον Θεό παρά απο τους ανθρώπους . Και αυτή την πνευματική ανδρεία δεν μπορείς να την δείς εκεί που υπάρχει και την προσβάλεις ΕΠΕΙΔΗ ΕΣΥ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΧΕΙΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Και " χα χα χα ...Δεν είχαμε Θεία χάρη δεν ήμασταν ιερείς ΠΡΙΝ διακόψουμε το μνημόσυνο ? "
  Οταν ο Ααρών θυσίασε στο χρυσό Βόδι είχε ΘΕΙΑ ΧΑΡΗ ? Σαν ιερέας του Θεού δρούσε ή σαν ιερέας του ειδώλου ? Τα ειδωλόθυτα της θυσίας προς τομή του βοδιού ΄? Τι ήταν ?Δεν ήταν μετοχή στον σατανά , μολυσμός όλων μα ΟΛΩΝ όσων τα έτρωγαν ? Οσοι με όποιο τρόπο συμμετείχαν δεν ήταν αρνητές Θεού ?
  Λέτε ας πούμε ότι όσοι είχαν καλή προαίρεση , η άγνοια η ... η ... δεν ξέρω τι να μεταβαλλόταν η σατανική αλογία σε Θεϊκή ευλογία ?
  Μετά την δημόσια και πανηγυρική μνημόνευση του αντίχριστου Πάπα σαν πρώτου επισκόπου εκκλησίας Χριστού , πατρός και ποιμενάρχου … τι γίνεται Ζήση με τον Βαρθολομαίο όποιον τον μνημονεύει ?
  Τι επιπτώσεις είχε αυτή η μνημόνευση τις προηγούμενες φορές που έγινε ?
  Δεν σηκώθηκε η Χαρις του Θεού ορατά απο την Αγία Σοφία ?
  Δεν έφυγε ο άγγελος της εκκλησίας ?
  Ως ιερείς του Θεού ή ως ΕΧΘΡΟΙ της Παναγίας και του Κυρίου μας μνημόνευαν τον Βέκο ?
  Δεν θεολόγησε η ΙΔΙΑ η Παναγία ? Δεν θεολόγησαν οι ομολογητές πατέρες και δεν υπόγραψαν με το αίμα του μαρτυρίου ότι είναι εχθροί του Θεού όσοι μνημόνευαν τον Βέκο ?
  Τυμπανιαίοι νεκροί έτσι δεν είναι ?
  Εσείς όταν μνημονεύατε Βαρθολομαίο τι διαφορετικό κάνατε απο εκείνους που μνημόνευαν Βέκο ? Τι διαφορετικό κάνατε απο ότι ο Ααρών με το χρυσό βόδι ?

  Δεν μετανόησες Ζήση . Γιατί ακόμα και στην θεωρία και στην πράξη διδάσκεις την κοινωνία των ακοινώνητων ανακατεύοντας το ΦΩΣ με το σκοτάδι .
  Δεν μετανόησες Ζήση .Διότι αντιμάχεσαι , ! Ὢ τῆς παραφροσύνης, καὶ τῆς Χριστοκτονίας, τῆς τῶν προφητοκτόνων! , όσους θέλουν να πράξουν τον ΝΟΜΟ του Θεού Και το περνάς με έντονα ύπουλο τρόπο , σαν το φιλί του Ιούδα ... μαχόμενος τάχα για την παράδοση .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Και λένε έκανε όμοια "οικονομία " ο άγιος Κυρίλλος και απαντά ο αγ Θεόδωρος διευκρινίζοντας και α όρια της οικονομίας και τις κόκκινες γραμες ? μὴ συλλειτουργοῦντος αὐτοῦ αἱρετικοῖς... εἰ δὲ αἱρετικὸν ἀναφέρει ὄντα ἐπίσκοπον, κἂν μακαρίζῃ, κἂν ὀρθοδοξῇ, τῆς θείας κοινωνίας ἀφεκτέον
  Πως όθεν οικονομία σε "ορθοδοξους" όταν συλλειτουργούν και μνημονεύουν αιρετικούς ...????

  Πατρολογία http://khazarzar.skeptik.net/pgm/PG_Migne/Theodorus%2
  0Studita_PG%2099/Epistulae.pdf σελ 68
  θείου Κυρίλλου. πῶς οὖν τὸν μετὰ κοίμησιν τοῦ ἁγίου
  γνωρισθέντα αἱρετικὸν ἐν καιρῷ τῆς λῃστρικῆς συνόδου ἐν Ἐφέσῳ μετὰ τὴν τρίτην καὶ ἁγίαν αὐτὸς ὁ ἅγιος ἐδέξατο, τὰ ὑπερκόσμια λαχών;

  οὕτω ψευδοεποῦσι μυθαρευόμενοι, ὅπως θηρεύσωσι ψυχὰς ἀφελότητι πορευομένας.

  ∆ιὰ τοῦτοτεχνοῦσθε καὶ γνωσίζεσθε κατὰ πάντα, ἵνα τὸν ὄφιν καὶ τοὺς ὀφιοφώνους φεύγοιτε, ἐφ' οἷς ὠλέκοντο ὅτι μάλιστα πλεῖστοι ἀπὸ γενεῶν εἰς γενεάς. περὶ δὲ τῶν ἄλλων πεύσεων (εἰ ὁ ἐπίσκοπος οὐχ εὕρηται εἰς τὴν μοιχοσύνοδον, καλοίη δὲ αὐτὴν ψευδοσύλλογον, μνημονεύοι δὲ τὸν ἐν αὐτῇ εὑρεθέντα μητροπολίτην αὐτοῦ ἐκ τοῦ πρεσβυτέρου τοῦ ἐπισκόπου ὀρθοδοξοῦντος, εἰ χρὴ κοινωνεῖν) ἀπεκρίθην καὶ δι'ἑτέρων, τῶν πρὸς Εὐόδιον γραμμάτων, ὅτι ναί, οἰκονομίας χάριν, μόνον μὴ συλλειτουργοῦντος αὐτοῦ αἱρετικοῖς. εἰς οὐδὲν γάρ ἐστι, μνημονευομένου τοῦ ἐπισκόπου ὀρθοδόξου ὄντος, κἂν ἐκείνου φόβῳ αἱρετικὸν ἀναφέροντος τὸν οἰκεῖον μητροπολίτην. τοῦ τοιούτου πρεσβυτέρου καὶ εἰς παννυχίδα προσκαλουμένου, ἰτέον, καὶ ἐκκλησίαν παρ' αὐτοῦ δεδομένην ληπτέον καὶ εἰς αὐτὴν ἐρχομένου αὐτοῦλειτουργῆσαι παραχωρητέον ἢ καὶ μνημονεῦσαι νεκρόν, ὀρθόδοξον μέντοι, συγχωρητέον καὶ ἐν αὐτῇ λειτουργεῖν τὸν λαβόντα οὐδὲν κωλυτέον. εἰ δὲ αἱρετικὸν ἀναφέρει ὄντα ἐπίσκοπον, κἂν μακαρίζῃ, κἂν ὀρθοδοξῇ, τῆς μὲν θείας κοινωνίας ἀφεκτέον, τῆς δὲ κοινῆς τραπέζης, ἐπὰν ἐκεῖ δέει μνημονεύοι, ὧδε δεκτέον τάχα καὶ εὐλογοῦντα αὐτὸν καὶ συμψάλλοντα, ἐάνπερ μήτε αἱρετικῷ ἢ τῷ οἰκείῳ ἐπισκόπῳ εἴτε τινὶ ἄλλῳ συνιερουργῇ ἢ ἐν γνώσει μεταδίδοι. εἰ ἐσθίει τις μετὰ τοῦ μοιχοζεύκτου ἢ μεθ' ἑτέρου αἱρετικοῦ ἀδιαφόρως, φυλακτέον μὴ συνεστιᾶσθαι τοῖς τοιούτοις, κἂν ὑποκρίνωνται ὀρθοδοξεῖν· οὐ γὰρ φυλάσσουσι τὸ πρόσταγμα τοῦ ἀποστόλου, τοῖς τοιούτοις, λέγοντος, μηδὲ συνεσθίειν. πλέον οὐκ ἐξερευνητέον, εἰ μετὰ τοῦ συνεστιαθέντος τῷ αἱρετικῷ ὅσδε συνεστιάθη, ζητεῖν, καὶ μετὰ τοῦδε ἕτερος, κἀντεῦθεν ἀνασειράζειν τὸν λόγον καὶ ἀφίστασθαι πάντων. ἐθελόγνωμον τὸ χρῆμα καὶ οὐ τῶν ἁγίων· μέχρι γὰρ τούτου, φησί, στῆθι καὶ οὐχ ὑπερβήσῃ. μὴ γὰρ οὐκ ᾔδεισαν ταῦτα ἐξερευνᾶν καὶ διαγγέλλεσθαι ἡμῖν; ἀλλ' οὐδαμῶς. διὸ οὐκ ἐσθλὸν μεταβαίνειν ὅρια, ἃ ἔθεντο οἱ πατέρες ἡμῶν. μεθ' οὗ δὲ οὐκ ἐσθίομεν, οὐδὲ δῶρον τούτου δεκτέον, εἴπερ διδαχθεὶς ἅπαξ καὶ δὶς ἀδιαφοροίη καὶ οὐ πείθεται ἡμῖν. οὐκ οἶδα, εἰ μὴ παρὰ τῶν φυλάκων τὰς οὐχ ὡς εὐλογίας, ἀλλ' ὡς χρείας λαμβάνειν ἢ οἰκονομίας ἕνεκεν· καὶ τὰ παρὰ τῶν ἄλλων, φευγόντων μέντοι τὸ συνεστιᾶσθαι αἱρετικοῖς ἀδιαφόρως, οὐκ οἶδα, εἰ μὴ τύχῃ κατὰ περίστασιν καὶ δέξασθαι καὶ συνεστιαθῆναι καὶ τοῖσδε. δοῦναι δὲ τοῖς τοιούτοις καὶ τοῖς φύλαξι βρῶμα καὶ πόμα οὐ διακριτέον, ὅτι καὶ παντὶ ἀνθρώπῳ μεταδοτέον.


  Πατρολογία http://khazarzar.skeptik.net/pgm/PG_Migne/Theodorus%20Studita_PG%2099/Epistulae.pdf σελ 46

  ἀλλὰ καὶ ἄλλος εἴ τις εἴη τούτοις ὁμώνυμος, ὅμως αἱρετικὸς κατὰ τὴν ἐκείνων αἵρεσιν ἢ ἑτέραν, κἂν ἐπίσκοπος, κἂν ἀσκητής, κἂν ὁστισοῦν, ἀνάθεμα ἔστω. ἀλλὰ καὶ εἴ τις μὴ ἀναθεματίζοι εὐκαίρως κατὰ τὸ ἀναγκαῖον πάντα αἱρετικόν, εἴη τῆς αὐτῶν μερίδος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Πατρολογία http://khazarzar.skeptik.net/pgm/PG_Migne/Theodorus%20Studita_PG%2099/Epistulae.pdf σελ 7
  καί γε ἡ ἀλήθεια οὕτως ἔχει, τοῦ θείου νόμου ἐμφανῶς
  ἀπαγορεύοντος οὐ διὰ τοῦ θείου Παύλου μόνον, ἀλλὰ καὶ δι' ἄλλων θεολόγων πατέρων, αὐτὸ τοῦτο διευκρινούντων καὶ ἀπολευκαινόντων καὶ
  συναποφαινομένων τῇ ἀποστολικῇ ἐγκελεύσει. καὶ πῶς λοιπὸν ἀλόγως ἀδιαφορήσω καὶ μὴ μᾶλλον διασταλθῶ καὶ ὑπεξαγάγω ἑαυτὸν ἀπὸ τῶν βλαπτόντων τὴνἐλεεινήν μου ψυχήν, κἂν οἷος ἂν κίνδυνος παρῇ, τοῦ τῶν πατέρων κορυφαιοτάτου βοῶντος καὶ λέγοντος ὅτι, ἐάν τι παρ' ἐντολήν ἐστιν ἢ τὴν ἐντολὴν παραβλάπτῃ,οὐδαμῶς ἀνέχεσθαι χρή, κἂν ζωῆς ἐπαγγελίαν ἔχῃ, κἂν θανάτου ἀπειλήν;
  ἐῶ λέγεινὅσαι παρυφίστανται καὶ ἄλλαι χρήσεις, μὴ ἐῶσαι ἡμᾶς ἐξυπάγεσθαι κἂν τὸ μικρότατον γοῦν ἔξω τῆς ἐντολῆς, ἄλλως τε καὶ πάλιν παραγγελίαν ἔχοντες τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ὅτι δεῖ πάντα ἀπαραλείπτως φυλάττειν τὰ διὰ τοῦ εὐαγγελίουκαὶ τῶν ἀποστόλων ὑπὸ τοῦ Κυρίου παραδεδομένα

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου