Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017


ΕΠΙΣΤΟΛΗ 4η
Ἀρχιμ. Ἱερόθεος Ἀργύρης
          Ἱεροκῆρυξ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΕΙΣ ΑΓΑΠΗΤΟ Π. ΤΕΛΕΒΑΝΤΟ  (δ΄)
 (διά τήν ἀνάρτησί του τῆς 27ης Μαΐου 2017)
                                                Θέμα: ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ                                                                                                                                                                                                                    Ἀθῆναι 29-5-2017
                                  Φίλτατε καί ἀγαπητέ μου ἀδελφέ Παναγιώτη,
Χριστός Ἀνελήφθη!

Α. Περί τεκμηριωμένης ἀναζητήσεως τῆς ἀληθείας
Χαίρομαι πού ἀγωνίζεσαι καί παλεύεις γιά τήν ἀναζήτησι τῆς ἀληθείας καί γιά γιά τήν ἐνίσχυσι τοῦ ἀγῶνος ὑπέρ τῆς ἀληθείας.

Ἀναζήτησις τῆς ἀληθείας βάσει τῶν νόμων τῆς λογικῆς
  Ἐπιθυμῶ ὅμως νά σοῦ ὑπενθυμίσω ὅτι ἡ ἀναζήτησις τῆς ἀληθείας πρέπει νά γίνεται ἐν ἀγάπῃ καί εὐγενείᾳ. Χωρίς ὕβρεις καί προσβολές. Ἐπί πλέον μέ βάσι τούς νόμους τῆς καθαρᾶς λογικῆς, τῆς κρυσταλλίνου ἐντιμότητος καί τῆς φωτεινεῖς ἀληθείας. Χωρίς στρεψοδικίες καί σοφιστεῖες. Μέ ἀτράντακτο καί ἐπιστημονική τεκμηρίωσι.Νομίζω, καί θά συμφωνήσης ὅτι, ὅταν ἔχουμε ἕνα κείμενο πρός ἀναίρεσι, κατάρριψι, ἤ διάψευψι, ὀφείλουμε νά ἐφαρμόζουμε τήν λογική καί καθαρή μέθοδο πού πρέπει.
Ἀναίρεσις συγκεκριμένων προτάσεων ἤ παραγράφων
 1. Παράθεσις σέ εἰσαγωγικά «τό πρός ἀναίρεσι, ἀνατροπή ἤ διάψευσι κειμένου», καί ἀκριβής παραπομπή στήν πηγή δημοσιεύσεως (βιβλίο τάδε, ἔντυπο τάδε, μέσο τάδε, ἡμερομηνία, σελίδα κ.τ.λ.)
2.  Ἀνάλυσις καί ἐμβάθυνσις τοῦ ἐν λόγω κειμένου μέ ἐπιχειρήματα καί λογικές σκέψεις.
3.  Τελική καί συμπερασματική ἀναίρεσις τοῦ κειμένου καί κατάρριψίς του.

Ἀναίρεσις συγκεκριμένου καί ὁλοκληρωμένου κειμένου

 
 1.   Παράθεσις ἀκριβοῦς παραπομπῆς στήν πηγή δημοσιεύσεως (βιβλίο τάδε, ἔντυπο τάδε, μέσο τάδε, ἡμερομηνία, σελίδα κ.τ.λ.)
 2.  Συνολική τοποθέτησις καί ἀναίρεσις τοῦ συνολικοῦ κειμένου μέ λογικά ἐπιχειρήματα καί τεμηριωμένες ἀποδείξεις. Μέ μορφή καί ὑφή πού νά κατακεραυνώνει τό συγκεκριμένο κείμενο.
 3.  Πρέπει βέβαια νά ἀναμένεται καί ἀνταναίρεσις τῆς ἀναιρέσεως, ὅταν αὐτή δέν εἶναι ἰσχυρή καί μέ ἀτράντακτα δεδομένα.

 Β. Ἐπισημάνσεις ἐπί δημοσιεύματος
Στό δημοσίευμά σου στό Ἱστολόγιό σου τῆς 27ης Μαΐου 2017 μέ τίτλο «Σχόλιο γιά τήν παρέμβαση τοῦ Ἀρχιμ. Ἱεροθέου Ἀργύρη ὑπέρ τοῦ π. Βασιλείου Βολουδάκη», ἔχω νά καταγράψω τά ἑξῆς:

Χωρίς στοιχεῖα καί ἀποδείξεις
   Γράφεις: «Ο σεβαστός π. Βασίλειος Βολουδάκης είναι από χρόνια υπόδικος στη συνείδηση της Εκκλησίας εξαιτίας των κακοδοξιών που έχει διατυπώσει και εξαιτίας της κατάφωρης και συστηματικής παραβίασης των Ιερών Κανόνων που προβαίνει». Παρακαλῶ πολύ, γράψε ἀκριβῶς, γιατί εἶναι ὑπόδικος, ποῦ καί ποιές κακοδοξίες ἔχει γράψει, καί ποιούς Ἱερούς κανόνες ἔχει παραβιάσει. Στοιχεῖα καί παραπομπές. Τεμήρια καί ἀποδείξεις.  Μέχρι στιγμῆς δέν τό ἔχεις κάνει. ΓΙΑΤΙ;
 1.  Γράφεις: «δεσμεύομαι νά ἀναδημοσιεύω στό ἱστολόγιό μου, ἀπό τόν "Ὀρθόδοξο Τύπο", τό διάλογο πού θά διεξάγεται». Ἐπειδή τά κείμενα πολλές φορές παρουσιάζουν τίς δικές τους δυσκολίες, φαντάζομαι γι’ αὐτό τό λόγο ὁ π. Βασιλείου σέ προσκάλεσε μέ τήν δική μου προσωπική ἐπιστολή (19-5-2017) νά κάνετε δημόσιο διάλογο μέσω Skype καί ὁ διάλογος νά δημοσιευθῆ στό διαδίκτυο. Μέχρι στιγμῆς δέν ἔχεις δώσει ἀπάντησι. ΓΙΑΤΙ;

Περί σκανδάλου ἑνός ἡγουμένου 
 •   Γράφεις: «Tόν ἀγαπητό, ἀπό δεκαετίες, φίλο π. Ἱερόθεο Ἀργύρη εὐχαρίστως θά βοηθήσω νά ἀντιληφθεῖ γιά ποιό λόγο ὑπερασπίστηκα τον π. .... ὅταν ξέσπασε τό σκάνδαλο τῆς Μονῆς ...». Περιμένω τά τεκμήριά σου καί τίς ἀποδείξεις γιά τό συγκεκριμένο σκάνδαλο. Ἀλλά δέν εἶναι μόνο τό συγκεκριμένο σκάνδαλο. Γιατί τό περιχαρακώνεις καί τό περιορίζεις; Γιά τά ἄλλα ζητήματα τί συμβαίνει; Εἶναι μικρά ἐπουσιώδη καί ἀσήμαντα; ΓΙΑΤΙ;

 Συνιστοῦν εὐώδη “θεσμό” οἱ ἐπίορκοι;
  Γράφεις: «Εἶμαι πρόθυμος, ἐπίσης, να του εξηγήσω για ποιο λόγο σέβομαι το θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου και για ποιο λόγο συμπάσχω με τους “ελεύθερους πολιορκημένους” της Βασιλεύουσας, έστω και αν διαφωνώ ριζικά με τους οικουμενιστικούς ακροβατισμούς του Φαναρίου». Ἀναμένω τίς ἐξηγήσεις σου. Εἶναι παρωνυχίδα οἱ «οἰκουμενιστικοί ἀκροβατισμοί»; Δέν ὑπάρχουν ἄλλα θέματα καυτά καί ἐπικίνδυνα;
Προσδοκῶ νά μοῦ ἐξηγήσης, ἐάν, προδότες τινές, ἐπικαλούμενοι τή λέξι “θεσμός”, ἀπαλλάσονται ἀπό ὅσα διαπράττουν εἰς βάρος ...... τοῦ Ἔθνους καί τῆς Ἐκκλησίας.
Ποιός ἀλήθεια, μέ σοβαρότητα φρονεῖ ὅτι, ἐν ὀνόματι τοῦ “θεσμοῦ”, ἐπιτρέπεται, ὅλες οἱ “Θυσίες Αἵματος καί Πόνου” τοῦ Γένους νά ἐξαργυρώνωνται ἀπό τούς Ἐπιόρκους, ἀπό τούς φοβερούς κεκρυμμένους “Ἀντί...”;
Ὑπάρχει πράγματι στήν Κωνταντινούπολι, ὅπως καί σέ κάθε Ὀθρόδοξο Ἐκκλησία,  μία πραγματική Ἐκκλησία ζῶσα καί ἐργαζομένη μυστικῶς καί μυστηριακῶς. Γνωρίζω ἐπιλέκτους κληρικούς. Ἀλλά, ... δυστυχῶς, αὐτοί δέν ἔχουν καμιά σχέσι μέ τήν ἐκεῖ Ἐκκλησιαστική Ἐξουσία, πού τούς πολεμᾶ καί τούς ἐξουδενώνει. Τούς ἀφαιρεῖ ὅλες τίς δυνατότητες καί τά μέσα πού παρέχει ἀφειδῶς ἡ Ἑλληνορθοδοξία, ὅπως τό κάνει καίπρός ὅλες τίς χειμαζόμενες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες.

Ἀτεκμηρίωτες ὑβριστικές ἐκφράσεις 
 1.   Γράφεις: «να τον βοηθήσω (τόν π. Ἱερόθεο) να αντιληφθεί με ποιον τρόπο τον χρησιμοποιεί ο σεβαστός π. Βασίλειος Βολουδάκης ένας αδίστακτος και χωρίς μπέσα κληρικός». Περιμένω τήν βοήθειά σου νά τό ἀντιληφθῶ. Λέγεις ὅτι εἶναι (ὁ π. Βασίλειος) «ἀδίστακτος» καί χωρίς «μπέσα». Μέχρι τώρα δέν εἶδα πουθενά τεκμήρια καί ἀποδείξεις. Περιμένω. Δέν τό ἔκανες. ΓΙΑΤΙ;
 2.   Γράφεις: «να τον βοηθήσω (τόν π. Ἱερόθεο) να συνειδητοποιήσει ότι το αβυσσαλέο μίσος που τρέφει στην ψυχή του εξαιτίας του πάθους του φθόνου, ο σεβαστός π. Βασίλειος Βολουδάκης εναντίον του π. Θεόδωρου Ζήση προξενεί μεγάλο κακό στον αντιοικουμενιστικό αγώνα». Εἶμαι ἀνοικτός νά μέ βοηθήσης νά δῶ αὐτό τό «αβυσσαλέο μίσος» ἐναντίον τοῦ π. Θ.Ζ.. Ποῦ εἶδες καί διεπίστωσες τό «πάθος» καί τό «φθόνο»; Μέ στοιχεῖα καί ἀποδείξεις.
Μήπως εἶσαι καρδιογνώστης; Διαβάζεις τά μύχια τῆς καρδίας τῶν ἄλλων. Μόνο ὁ Χριστός μπορεῖ νά διαβάζη τίς καρδιές καί νά κατηγορῆ μέ τί λέξι «ὑποκριτές» τούς Φαρισαίους. Οὐδείς ἕτερος. Οἱ συνετοί ἄνθρωποι, μόνο συγκεκριμένες πράξεις καί λόγια μποροῦν νά κατακευρανώνουν καί ὄχι ἐνδεχόμενες ψυχικές διεργασίες. Περιμένω καταγεγραμένες πράξεις, καί σαφεῖς λόγους, πού νά ἀποδεικνύουν τά γραφόμενά σου. Μέχρι στιγμῆς δέν τό ἔχεις πραγματοποιήσει. ΓΙΑΤΙ;

Ἡ ἀγένεια στό μεγαλεῖο της 
 1.  Γράφεις: «αντιμετωπίζω με υποδειγματική ευγένεια, ευπρέπεια, αγάπη, σεβασμό και χριστιανική ανεξικακία τον σεβαστό π. Βασίλειο Βολουδάκη». Σέ ρώτησα στήν ἐπιστολή μου τῆς (19-5-2017), μήπως οἱ ἐκφράσεις σου, «ΠΟΝΗΡΟΣ Ο ΒΛΑΧΟΣ» καί  «μιλά με κακοήθεια», θεωροῦνται εὐγενεῖς; Καί ἀπό ποῦ ἀποδεικνύεται ἡ «κακοήθεια»; Δέν ἔλαβα μέχρι στιγμῆς οὐδεμία ἀπάντησι. ΓΙΑΤΙ;
 •  Γράφεις: «Ο αγαπητός π. Βασίλειος είναι υπόδικος στη συνείδηση της Εκκλησίας για σοβαρές θεολογικές πλάνες και είναι δοσίλογος για την κατάφωρη παραβίαση επτά Ιερών Κανόνων Οικουμενικών Συνόδων». Νά μοῦ ἐξηγήσεις ἄν αὐτές οἱ ὑπογραμμισμένες λέξεις ἀποτελοῦν τό ἀπαύγσμα τῆς εὐγενείας, ἤ θρασύτατες ὕβρεις, χωρίς τεκμηρίωσι καί ἀποδείξεις. Δέν τό κάνεις. ΓΙΑΤΙ;

Γιατί δέν ἀπαντᾶς γιά τή μασωνία;
 •  Γράφεις: «Αν γράφει (ὁ π. Βασίλειος)  κείμενα που βάζει άλλους να υπογράφουν,...». Σημείωσα στήν ἐπιστολή μου, τῆς 19-5-2017, ὅτι μοῦ ἐδήλωσε ὅτι ποτέ δέν ἔγραψε γιά σένα γιά τήν Μασωνία. Ἐσύ ὅμως δέν ἀπάντησες στήν πρότασι μου γιά τήν δική σου δημοσία δήλωσι γιά τή Μασωνία, οὔτε γιά τήν μή δημοσίευσι τῆς μασωνικῆς ἀποδείξως τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα. ΓΙΑΤΙ;
 1.  Γράφεις: «Αν χαλκεύει (ὁ π. Βασίλειος) συκοφαντίες για να μπορεί στη συνέχεια να εκβιάζει τη σιωπή μου για τις θεολογικές του πλάνες,...». Ποῦ πότε ἐχάλκευσε συκοφαντίες καί διέπραξε ἐκβιασμούς; Παραπομπές καί στοιχεῖα. Δέν τό κάνεις. ΓΙΑΤΙ;
 2.  Γράφεις: «Αν προσπαθεί (ὁ π. Βασίλειος)  να παρουσιαστεί σαν εισαγγελέας ενώ είναι υπόδικος στη συνείδηση των πιστών,...». Ἐπαναλαμβάνεις τίς ἴδιες αὐθαίρετες ἐκφράσεις ὕβρεως, χωρίς νά μᾶς δίδεις ἕνα κείμενο γιά νά σέ πιστεύσουμε. ΓΙΑΤΙ;
 3.  Γράφεις: «Αν -όπως συνηθίζει (ὁ π. Βασίλειος) - συνεχίσει να συμπεριφέρεται σαν τραμπούκος». Ποῦ καί πότε συμπεριφέρθη σάν «τραμποῦκος»; Ἀλήθεια, πολύ εὐγενής καί ἐκκλησιαστική ἔφρασις! Γιατί δέν καταθέτεις ἕνα γεγονός γιά παράδειγμα; Δέν τό τό εἴδαμε καί δέν τό γνωρίσαμε ἕως σήμερα. ΓΙΑΤΙ;

Καταδίκη σου ἀπό τά Ἑλληνικά δικαστηρια εἰς φυλάκισι δώδεκα μηνῶν 
 • Τέλος, ΔΕΝ γράφεις, ΔΕΝ παραδέχεσαι ταπεινά, ὅτι, δέν ὑπάρχει οὐδεμία οὐσιαστική ἀπόδειξις γιά τά κείμενά σου ἐναντίον τοῦ π. Βασιλείου. Καί νά ἡ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ τῶν ἄνευ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ καταγραφῶν σου:
Ἔχεις ἀναρτήσει, ἕως σήμερα, περί τά διακόσια πενήντα (250) ὑβριστικά (σημ.: σήμερα πού δημοσιεύεται ἡ ἐπιστολή ἔχουν φθάσει στα 330!), προσβλητικά καί ἀγενέστατα κείμενα, ἐναντίον τοῦ ἐξαιρέτου καί ἀγωνιστοῦ εὐλαβοῦς αὐτοῦ Κληρικοῦ. Γι’ αὐτό τό λόγο, ἔχεις καταδικασθεῖ ἐρήμην, εἰς φυλάκισι δώδεκα μηνῶν μέ ἀναστολή ἀπό τήν Ἑλληνική Δικαιοσύνη, γιά «κατ’ ἐξακολούθησι συκοφαντική δυσφήμησι».
Καί Συκοφαντική καί Δυσφήμησις, πού σημαίνει ψευδεῖς καταγραφές ἐν γνώσει σου ὅτι εἶναι ψευδεῖς!
Ὑπεχρεώθην νά ζητήσω στοιχεῖα ἀπό αὐτή τήν δίκη.
Γιατί τά κάνει ὅλα αὐτά ὁ κατηγορούμενος;», ἐρώτησε ὁ Πρόεδρος τόν π. Βασίλειο.
Ἐάν μοῦ δώσετε ἐσεῖς ἐξήγησι, θά σᾶς εἶμαι εὐγνώμων», ἀπεκρίθη ἐκεῖνος.

 Σαφέστατο τό κείμενο γιά τήν “Ἀντι-Εκκλησία” 
 • Γράφεις: «να διευκρινίσει (ὁ π. Ἱερόθεος) όσα ανέφερε για την αποτείχιση, επειδή είναι ασαφή». Τί δέν κατάλαβες ἀγαπητέ μου; Ποιό συγκεκριμένο σημεῖο εἶναι ἀσαφές; Στό δημοσιευθέν κείμενό μου (Ὀρθόδοξος Τύπος, 7-4-2017, «Ὄχι ἀποτειχίσεις, πόλεμος μέ “Ἀντι-Εκκλησία” “Ἀντι-Ελλάδα”»),  καταγράφονται πολλά, γιά  τήν “Ἀντι-Εκκλησία”, γιά τήν “Ἀντι-Ελλάδα”, γιά τούς σκοτεινούς “Ἀντί...”. Δέν ἔγιναν κατανοητά; ΓΙΑΤΙ;
Ὑπάρχει ὁλόκληρο κείμενο 1800 λέξεων. Σέ κάποιο σημεῖο ἀναγράφεται , «Ἐμεῖς, ταπεινά δηλώνουμε ὅτι, θά εἴμαστε μέσα στό Πύρινο Τεῖχος τῆς Ἐκκλησίας, τό ὁποῖο εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος». Πολεμᾶμε τούς “Ἀντί...” μέσα στό “Ἱερό Κάστρο”. Ἀγωνιζόμαστε μέσα στήν “Ἱερή Ὁλκάδα”. Τί δέν εἶναι κατανοητό; ΓΙΑΤΙ;
 • Γράφεις: «Αυτό φυσικά (πού γράφει ὁ π. Ἱερόθεος) είναι χονδροειδής παρερμηνεία των Ιερών Κανόνων και αντίκειται σαφώς στη διδασκαλία του Γέροντα Επιφάνιου Θεοδωρόπουλου για την αποτείχιση, όπως σαφώς καταγράφεται στο βιβλίο του "Τα δύο άκρα"».
Σέ ποιό σημεῖο τοῦ δημοσιεύματος γίνεται ἀναφορά καί παρερμηνία Ἱερῶν Κανόνων; Ποῦ; Δέν ὑπάρχει κάτι τέτοιο πουθενά στό Κείμενο. Καί ποῦ, σέ ποιό βιβλίο καί σέ ποιά σελίδα ὁ Γέροντας, ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, τοποθετεῖται ΥΠΕΡ τῆς “Ἀποτειχίσεως”; Δέν τό ἀνεῦρον. Δέν μᾶς τό γράφεις συγκεκριμένα γιά νά τό μελετήσω. ΓΙΑΤΙ;

Δέν δημοσιεύεις τήν ἀπόδειξι μασωνίας τοῦ Πατριάρχου Αθηναγόρα 
 1. Γράφεις: «Ο π. Ιερόθεος είχε την ευλογία να ζήσει από κοντά τον μακαριστό Γέροντα Επιφάνιο, είμαι βέβαιος ότι μελέτησε σε βάθος τα συγγράμματά του και έτσι γνωρίζει ότι αυτή δεν ήταν η διδασκαλία του. Ο π. Επιφάνιος, όχι μόνον δεν ήταν εναντίον της διακοπής του μνημοσύνου του Αθηναγόρα, αλλά ήταν ο ιθύνων νους της διακοπής του μνημοσύνου του Αποστάτη Πατριάρχη (τοῦ ὁποίου ἐσύ,Παναγιώτη, δέν ἐδημοσίευσες ἀκόμη τήν ἀπόδειξι ἐγγραφῆς του στόν 33ο βαθμό τῆς Μασωνίας, ἄγνωστο γιά ποιό λόγο) από τους τρεις Μητροπολίτες,...». Πολλά μποροῦμε νά σημειώσουμε γιά ἐκείνη τήν μεγαλειώδη καί θαρραλέα Ἱεροκανονική καί Ἐκκλησιολογική πρᾶξι τῶν τριῶν ἐπιλέκτων καί μοναδικῶν Ἀρχιερέων, τῶν μακαριστῶν, Παραμυθίας Παύλου, Ἐλευθερουπόλεως Ἀμβροσίου, καί Φλωρίνης Αὐγουστίνου.
 • Ὑπάρχει ὅμως ἕνα οὐσιῶδες Νομοκανονικῶς καί Ἐκκλησιολογικῶς διαφορετικό σημεῖο ἀπό τούς σήμερον ἀποτειχιζομένους Ἱερεῖς. Οἱ τρεῖς ἥρωες Ἐπίσκοποι ΔΕΝ ἀποτειχίσθησαν, καθότι διέκοψαν μέν τό μνημόσυνο τοῦ  Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ἀθηναγόρα, ἀλλά συνέχισαν νά μνημονεύουν, πολύ σωστά, τήν Ἱερά Σύνοδ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος!
Κατά τήν Θεία Λειτουργία ἐκφωνοῦσαν ὀρθότατα, «Ἐν πρώτοις μνήσθητι Κύριε τῆς ΙΕΡΑΣ ΗΜΩΝ ΣΥΝΟΔΟΥ, τῆς ὀθροτομούσης τόν λόγον τῆς σῆς ἀληθείας...».
Ἐμνημόνευον τήν Ἑκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν ὁποία ἀνῆκον, τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς ὁποίας μετεῖχον καί στίς ἐκλογές τῆς ὁποίας ἔδιναν ψῆφο. Ἦσαν ἀπολύτως μέσα στήν Ἐκκλησία καί πολεμοῦσαν νά πετάξουν ἔξω ἀπό αὐτήν τούς ἐπιόρκους ἐπιλήσμονες ρασοφόρους.

Ὁ π. Ἐπιφάνιος κατεδίκασε τήν προσχώρησι στούς Ζηλωτές
 • Γράφεις: «αλλά ήταν ο ιθύνων νους (ὁ π. Ἐπιφάνιος) ... και της αποτείχισης της συνοδείας του Γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας που εκείνη την περίοδο μόναζε στην σκήτη Προβάτα». Φίλτατέ μου, εἶσαι σίγουρος ὅτι ὁ μακαριστός Γέροντας ἦτο ὑπέρ τῆς -προσωρινῆς εὐτυχῶς- πράξεως τοῦ συγκεκριμένου ἡγουμένου νά προσχωρήση στούς ζηλωτές Παλαιοημερολογίτες;
Προσωπικῶς ἐρώτησα γιά τό θέμα τόν Γέροντα. Αὐτός ἀμέσως καί κατηγορηματικῶς, μοῦ καταδίκασε ἐκείνη τήν πρᾶξι τῆς προσχωρήσεως στούς Ζηλωτές Παλαιοημερολογίτες. Καί κατόπιν ἐπήνεσε τήν ἐπιστροφή ἀπό ἐκείνη τήν ὁμάδα τῶν σχισματικῶν.
Δύο πράγματα θά προσθέσω ἐν προκειμένω: Διεπίστωσα ὁ ἴδιος τή  μεγάλη καί αὐστηρά καταδίκη γιά τήν φυγή καί εἰσέπραξα τόν ἀναστεναγμό ἀνακουφίσεως γιά τήν ἐπιστροφή στήν Ἱεροκανονικότητα.  

Νά δώσω ἐξηγήσεις ἐάν ὠφελῆ
 • Γράφεις: «Γι' αυτό τον παρακαλούμε (τόν π. Ἱερόθεο) θερμά να επανάλθει και να δώσει τις αναγκαίες εξηγήσεις,...». Εἶμαι πάντοτε ἕτοιμος νά δώσω ὁποιαδήποτε ἐξήγησι, γιά ὁποιοδήποτε συγκεκριμένο σημεῖο τῶν δύο δημοσιευθέντων σκέψεών μου. Εἶναι λογικό ὅτι οἱ ἀπόψεις μου δέν εἶναι μοναδικές καί ἀκατάλυτες. Χωροῦν καί βελτιώσεις καί διορθώσεις. Ἐπιδέχονται ἐπεκτάσεις καί ἐμβαθύνσεις. Παρακαλῶ ὁποιονδήποτε, καί τόν ἀδελφό, νά μοῦ ὑποδείξουν ὅτι κρίνουν. Καί ἐάν δύναμαι καί τοῦτο ὠφελεῖ, θά δώσω τήν ἀπάντησί μου.

Γ. Ἐν κατακλείδι, ἡ Ἐκκλησία μόνον «κλυδωνίζεται, ἀλλά δέν καταποντίζεται»  
Ὅλοι οἱ ὀρθοφρονοῦντες Πατέρες καί Ἀδελφοί μέ τίς ἰσχνές τους δυνάμεις συμπολεμοῦν μέσα στό Ἀκατάλυτο Κάστρο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὅσοι αἱρετικοί, οἰκουμενισταί, ἀνήθικοι, φιλοχρήματοι, φιλόδοξοι, ἀνάξιοι καί ἀνίκανοι εἰσῆλθον καί προδίδουν ἐκ τῶν ἔσω τόν Χριστό, θά ἐξουδετερωθοῦν μέ τή Χάρι τοῦ Τριαδικοῦ Κυρίου μας. Εἴμεθα βέβαιοι περί αὐτοῦ:
 «Πολεμηθήσεται μέν, οὐ νικηθήσεται δέ. Χειμάζεται ἡ Ἐκκλησία, ἀλλ’ οὐ καταποντίζεται· κλυδωνίζεται, ἀλλ’ οὐ γίνεται ὑποβρύχιος· δέχεται βέλη, ἀλλ’ οὐ δέχεται τραύματα· δέχεται μηχανήματα, ἀλλ’ ὁ πύργος οὐ σαλεύεται. καί τί λέγω ἡ ἐκκλησία;  Ἕνα λόγον ἐφθέγξατο ὁ ἁλιεύς, καί ἕστηκεν ὡς πύργος ἄσειστος.
Πόσοι τύραννοι ἐφιλονείκησαν ἀφανίσαι τό ρῆμα τοῦτο, ἀλλ’ οὐκ ἴσχυσαν; ἐπί γάρ τῇ πέτρᾳ τεθεμελίωτο» (Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τήν Πεντηκοστήν, λόγος α’).
Μετ’ εὐχῶν καί ἀδελφικῆς
ἐν Χριστῷ ἀγάπης 
π. Ἱερόθεος
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ:
Ἀγαπητέ μου Παναγιώτη μου δέν ἔλαβα ἀπάντησι στίς τρεῖς προηγούμενες ἐπιστολές μου. Προφανῶς, δέν εἶχες τήν δυνατότητα. Σ’ εὐχαριστῶ πολύ.             π. Ἱ.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου