Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

O MΥΘΙΚΟΣ ΚΥΡΙΟΣ 666.... του ενδελεχους ερευνητου κ. Βασιλειου Σακκα 5ον      O MΥΘΙΚΟΣ ΚΥΡΙΟΣ 666.... 

 

του ενδελεχους ερευνητου κ. Βασιλειου Σακκα
                           
                               5
ον

 


 Ἡ Θεία καὶ Ἱερὰ Γραφὴ, προειδοποιεῖ ὅτι ὅσα προεγράφη πάντα εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν ἐγράφη. Πρέπει λοιπόν νὰ διδασκόμεθα ἀπὸ τὰ μαθήματα καὶ τὶς ἐμπειρίες τοῦ παρελθόντος καὶ νὰ μὴν ἐπαναλαμβάνουμε τὰ ἴδια λάθη. Τὸν 17ο αἰῶνα ἔχομε στὴν Ρωσία τὸ σχῖσμα τῶν Παλαιοπίστων, τοὺς ὁποίους ὡς γνωστόν κατεδίκασεν ἡ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Μόσχας τοῦ 1666.  Σὺν τοῖς ἄλλοις, μεταξὺ τῶν σχισματικῶν αὐτῶν παρουσιάσθη τεραστία ἐσχατολογικὴ ἔξαρσις καὶ ἀναστάτωσις. 
Γι’ αὐτοὺς τὸ 666 ἦταν ὁ Μέγας Πέτρος ἤ ὁ Πατριάρχης Νίκων. Ὁ Μ. Πέτρος δὲν  ἦταν κατ’ αὐτοὺς ὁ πραγματικὸς Μ. Πέτρος ἀλλὰ κάποιος ἑβραῖος Ἀντίχριστος ἀπὸ τὴν φυλὴ Δὰν ποὺ σκότωσε τὸν Μ. Πέτρο καὶ πῆρε τὴν θέσι του! Τὸ παραλήρημα δὲ ἦταν τέτοιο (ἀνάλογο καὶ τοῦ σημερινοῦ) ποὺ ὅταν προσπαθοῦσαν ν’ ἀριθμήσουν τὰ ὀνόματα τῶν δύο αὐτῶν προσωπικοτήτων καὶ δὲν ἔβγαινε ἀκριβῶς 666 ἔλεγαν: Προσέξτε γιατὶ ὁ Ἀντίχριστος ἔβγαλε ὡρισμένες μονάδες ἤ δεκάδες ἀπὸ τὸ ὄνομά του γιὰ νὰ μᾶς ἀποπλανήσῃ!  Γιὰ νὰ ἀποφύγουν τὸ χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου οἱ ἄνθρωποι προέβαιναν σὲ ἐγκλήματα καὶ ὁμαδικὲς αὐτοκτονίες. Οἱ χρονογράφοι ἀναφέρουν π.χ. ὅτι τὴν 6η Ἰανουαρίου 1679 στὸ Τομπόλσκ αὐτοκτόνησαν ὁμαδικῶς διὰ πυρᾶς 1.700 ἄτομα! Στὶς 24 Ὀκτωβρίου 1687 στὸ Τιοῦμεν αὐτοπυρπολήθησαν περὶ τοὺς τριακοσίους. Στὸ Ἰαροσλάβ, τὸ 1680 ἐκάησαν περὶ τὰ πέντε χιλιάδες ἄτομα. Στὶς 4 Μαρτίου τοῦ 1687, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν πνευματικὸ τους ὁδηγὸ μοναχὸν Ἰγνάτιον ἐκάησαν 2.700 ἄτομα καὶ ἄλλα χίλια μὲ ἐπικεφαλῆς τους τὸν μοναχόν Πίνιμ!
Ὅπως εἶπα καὶ παραπάνω οἱ ταλαίπωροι αὐτοὶ ἄνθρωποι προτιμοῦσαν νὰ σκοτώσουν τὰ παιδιά τους καὶ νὰ αὐτοκτονήσουν παρὰ νὰ ἀπογραφοῦν, διότι κατὰ τὴν τότε κινδυνολογία, ἀντίστοιχη τῆς σημερινῆς, ἡ ἔννοια τῆς ἀπογραφῆς δημιουργοῦσε στὶς ψυχὲς καὶ στὶς συνειδήσεις τους τὸν ἴδιο ἀποτροπιασμὸ ποὺ αἰσθανόμαστε ἐμεῖς σήμερα ὅταν μᾶς λένε ὅτι σώνει καὶ καλὰ θὰ μᾶς χαράξουν τὸ μέτωπο καὶ τὸ δεξί μας χέρι! Ἀλλοι πάλι θεωροῦσαν ὅτι ἀποτελεσματικὸν μέσον ἀντιμετωπίσεως τοῦ Ἀντιχρίστου  ἦταν ἡ σαρκικὴ ἁγνότης. Ἔτσι ὅπως ἀναφέρει ὁ Anatole Leroy – Beaulieu στὴν ἱστορικὴ του μελέτη : L’ empire des Tsars et les Russes (Edition Robert Laffont – Paris 1990 – 1932 p), ὄχι μόνον εὐνουχίζοντo οἱ ἴδιοι καὶ προέτρεπαν καὶ τοὺς ἄλλους νὰ τὸ κάνουν, ἀλλὰ εἶχαν στήσει καὶ ὑπόγεια ἐργαστήρια ὅπου παρέσυραν τὰ ἀνυποψίαστα θύματά τους καὶ τὰ εὐνούχιζαν διὰ τῆς βίας, τρομοκρατώντας τα ἀκολούθως ὅτι ἐὰν τὸ μαρτυρήσουν στὴν ἀστυνομία θὰ τοὺς σκοτώσουν!


Ἐκμεταλλευόμενοι τὸν φόβο τῶν ἀνθρώπων γιὰ κάθε τὶ τὸ ἄγνωστο καὶ πρωτόγνωρο, ἔλεγαν ὅτι οἱ πατάτες εἶναι ἡ τροφὴ τοῦ ἀντιχρίστου μὲ τὴν ὁποία θὰ μολύνη τοὺς ἀνθρώπους καὶ ὅτι ἡ πατάτα ἦταν ὁ ἀπηγορευμένος καρπὸς ποὺ ἔδωσε ὁ ὄφις στοὺς Πρωτοπλάστους! Ἀλλὰ καὶ ἡ  ζάχαρι, ὁ καφές καὶ τὸ τσάϊ ἦταν ἀπηγορευμένα καὶ ἀκάθαρτα μεταξὺ τῶν  Παλαιοπίστων! Χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου ἦταν τὰ τρία δάκτυλα μὲ τὰ ὁποῖα κάνουμε τὸν σταυρὸ μας, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ τρίτο “ἀλληλούϊα” ποὺ προηγεῖται τοῦ “δόξα σοι ὁ Θεὸς”!


Χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου ἦταν τὸ γεγονὸς ὅτι πλέον οἱ χρονολογίες ἀριθμοῦντο ἀπὸ τῆς γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος καὶ ὄχι ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. Χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου ἦταν ἐπίσης τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἀρχὴ τοῦ πολιτικοῦ ἔτους μετετέθη ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο στὸν Ἰανουάριο καὶ ἄλλα διάφορα. Ἴσως αυτὰ σᾶς κάμουν σήμερα νὰ γελᾶτε, ἐκεῖνοι  ὅμως οἱ καϋμένοι δὲν γελοῦσαν, ἀλλὰ ἀγχωνόντουσαν ὅπως ἐσεῖς σήμερα.
Οἱ Πατέρες λένε ὅτι ἕνεκα τῆς ἁμαρτίας “ἠσθένησεν ἡ φύσις” καὶ οἱ ἄνθρωποι ἔχουμε γίνει πάρα πολὺ εὔθραυστοι καὶ εὐάλωτοι! Ὅπως ἀποδεικνύουν καὶ οἱ σημερινὲς ἐμπειρίες τῶν αἱρέσεων, συχνὰ φτάνει ἕνα τίποτε γιὰ νὰ ἀποπροσανατολίσῃ ἕνα σχετικὰ φυσιολογικὸ, λογικὸ καὶ ἰσορροπημένο ἄτομο καὶ νὰ τὸ ὁδηγήσῃ σὲ ὁλοσχερῇ καταστροφή. Μιὰ χίμαιρα μπορεῖ νὰ συσκοτίσῃ τὸν νοῦν μας ἀπὸ τὴν μιὰ στιγμὴ στὴν ἄλλη, νὰ καταστρέψῃ τὸ ἡγεμονικὸν καὶ διακριτικὸν μας καὶ νὰ μᾶς ὁδηγήσῃ  στὴν “κακὴν ἀλλοίωσιν”, τὴν αἵρεσι, τὴν ἀνισσοροπία, τὸν παραλογισμό, τὴν κατάπτωσι, τὴν ἐξαθλίωσι, τὴν ἀπελπισία, τὴν αὐτοκτονία καὶ τὸ ἔγκλημα. Κανεὶς νουνεχὴς μεταξὺ μας δὲν μπορεῖ νὰ ὑπερτιμᾶ τίς δυνάμεις του, ἐὰν δὲν τὸν σκεπάσῃ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Θεὶα καὶ Ἱερὰ Γραφὴ προειδοποιεῖ: “ὁ δοκῶν ἑστάναι βλεπέτω μὴ πέσῃ”.


Γι’ αὐτὸ καὶ σεῖς οἱ πνευματικοὶ, οἱ ἔχοντες εὐθύνην ψυχῶν, εἶστε ἰδιαίτερα στὸ στόχαστρο τοῦ ἀνθρωποκτόνου διότι κατὰ τὸ γεγραμμένον: “πατάξω τὸν ποιμένα καὶ διασκορπισθήσονται τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης”. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ νεοφανής μας Ἅγιος Νεκτάριος εἰς τὸ βιβλίον του “Αἱ Οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι – Περὶ τῶν Ἁγίων Εἰκόνων”, ἐπεξηγώντας τὰ αἴτια τῆς εἰκονοκλαστικῆς αἱρέσεως ἐκθέτει τὸ πῶς ἡ πνευματικὴ κατάπτωσις τῶν κληρικῶν καὶ τῶν μοναχῶν μας, ἡ ἀσυνέπειά τους, ἡ χλιδὴ τους, ἡ τυπολατρεία τους, ἡ ἰδιοτέλειά τους, ἡ ἀδικία τους, ὁδήγησαν τοὺς ἀνθρώπους σὲ ἀντίδρασι ὥστε νὰ ἐπιζητοῦν μεταρρυθμίσεις καὶ διορθώσεις. Μὴ ὄντες δὲ ἀρκούντως κατηρτισμένοι καὶ ὥριμοι πνευματικῶς, ἐπειδὴ καὶ ἡ ἀντίδρασις εἶναι κακὸς σύμβουλος, παρεσύρθησαν καὶ κατέληξαν στὸ ἄλλο ἄκρον δημιουργήσαντες αἱρέσεις καὶ διαιρέσεις.


Ὄντως  λοιπὸν πρέπει νὰ ἀγρυπνοῦμε ὥστε οἱ διάφοροι ποικιλώνυμοι “ἀόρατοι ἀρχιτέκτονες τῆς Νέας Ἐποχῆς” νὰ μὴν μᾶς εὕρουν ποτὲ καθεύδοντας καὶ κοιμωμένους. Ἄσχετα μὲ τὸ ἄν ὑπάρχῃ τὸ 666 στοὺς γραμμικοὺς κώδικες ἤ στὶς νέες ταυτότητες, τὸ πιὸ σημαντικὸ εἶναι ὅτι δὲν ἔχουμε παρὰ νὰ ρίξουμε μιὰ ματιὰ γύρω μας γιὰ νὰ πιστοποιήσουμε ὅτι παντοῦ βασιλεύει τὸ πνεῦμα τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τὸ πνεῦμα  τῆς Νέας Ἐποχῆς. Σήμερα ὑπέρ ποτε πιστοποιοῦμε τοὺς λόγους τοῦ Ἀποστόλου πρὸς τοὺς Ἐφεσίους: “Οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχὰς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις”.
Ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἀγάπῃ του μοῦ ἐχάρισε τὴν συναίσθησιν τῆς ἁμαρτωλότητος καὶ ἀναξιότητός μου, “ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γιγνώσκω καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μου ἐστὶ διὰ παντός”, ὥστε καὶ ἄν ἀκόμη τὸ ἤθελα, νὰ μὴν μπορῶ νὰ κρίνω ἤ νὰ αἰτιασθῶ κανέναν. Ὅλως δὲ ἰδιαίτερα ἐλέγχομαι ἀπὸ τὴν ὑμνωδίαν τῆς θείας λατρείας μας “Κύριε ἁμαρτάνων οὐ παύομαι, φιλανθρωπίας ἀξιούμενος, νίκησόν μου τὴν πώρωσιν καὶ ἐλέησόν με”.


Ὅλως ἰδιαίτερα αἰσθάνομαι τὴν ἐπίκλησιν τοῦ ὑμνωδοῦ πρὸς τὴν Παναγίαν Μητέρα μας: “Λῦσον τὴν ἀχλὺν τῶν πταισμάτων μου, Θεόνυμφε, τῷ φωτισμῷ τῆς σῆς λαμπρότητος” ὅτι “παθῶν με ταράττουσι προσβολαὶ πολλῆς ἀθυμίας ἐμπιπλῶσαι μου τὴν ψυχὴν”.  Ἐνθυμούμενος δὲ τὸ τῶν Πατέρων: “Οὐκ ἁρμόζει ἡ μετάνοια τῷ θεολογοῦντι οὐδὲ ἡ θεολογία τῷ μετανοοῦντι” γνωρίζω ὅτι ἀντὶ νὰ προσπαθῷ νὰ διδάξω κανέναν, ὀφείλω νὰ ἐρευνῶ τὸ θέμα τῆς δικῆς μου εὐθύνης ἔναντι τῆς κακοδαιμονίας ποὺ μαστίζει σήμερα τὴν Ἐκκλησίαν καὶ ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα. Ποῖον ἀνάθεμα ἐμφωλεύει εἰς τὴν δικὴν μου ψυχὴν, ὅπως τὸ πάλαι ἐν τῇ σκηνῇ Ἄχαρ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ καὶ ἐμποδίζει τὴν ἐκπόρθησιν τῆς Γαί; Τὸ Εὐαγγέλιον λέγει ὅτι ὅταν ἐκτελέσουμε ὅλες τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ, νὰ πιστεύουμε ὅτι εἴμαστε “ἀχρεῖοι δοῦλοι”. Ἐγὼ δυστυχῶς οὔτε κἄν “ἀχρεῖος δοῦλος” εἶμαι. Δὲν προτίθεμαι λοιπὸν νὰ διδάξω οὔτε τὴν πανοσιολογιότητά σας, οὔτε κανέναν. Ἁπλῶς στὰ σχεδὸν ἑξηνταπέντε μου χρόνια, παρατηρῶ γύρω μου καὶ τὸ μόνον ποὺ πιστοποιῶ στὸν θρησκευόμενο κόσμο, εἴτε γιὰ τοὺς Νεοημερολογίτες Οἰκουμενιστὲς πρόκειται εἴτε γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους, εἶναι ὅτι ζοῦμε μέσα σὲ διαρκῆ σύγχυσι καὶ ἀντίφασι. Μιὰ τηλεθεάτρια τηλεφώνησε στὴν ἐκπομπὴ τοῦ κ. Νάκου στὸ κανάλι 40, καὶ διαμαρτυρήθηκε ὅτι ἀπαγοητεύτηκε ἀπὸ ἕνα κήρυγμα κάποιου π. Τάδε ποὺ πῆγε ν’ ἀκούσῃ ἐπειδὴ δὲν ἄκουσε τίποτε γιὰ τὸ 666.: “Δὲν εἶπε τίποτε σπουδαῖο, ἁπλῶς μίλησε γιὰ τὴν … Ἐνσάρκωσι τοῦ Λόγου”! Ἡ ἐνσάρκωσις τοῦ Λόγου δὲν ἦταν τόσο … σπουδαῖο ἐν συγκρίσει μὲ τὸ 666! Κύριε τῶν Δυνάμεων!


Ὅταν ἀκοῦς ἁπλοῦς πιστοὺς, πλὴν μορφωμένους, νὰ μιλοῦν γιὰ θρησκευτικὰ θέματα στὴν τηλεόρασι καὶ τὶς ἀντιδράσεις τους σὲ πιάνει ἴλιγγος! Γιὰ θέματα στοιχειώδη, βασικὰ καὶ τετριμμένα ἀπαντοῦν σὰν νὰ σὲ βλέπουν νὰ ἦρθες ἀπὸ τὸν Ἄρη! Τὶ; Τὰ ἀναστενάρια δὲν εἶναι χριστιανικὰ; Ρωτάει ἕνας κοινωνιολόγος δημοσιογράφος. Τὶ λὲς καλὲ; Αὐτὰ εἶναι μέρος ἀναπόσπαστο τῶν θρησκευτικῶν καὶ ἐθνικῶν μας παραδόσεων! Ὁ ἄλλος δημοσιογράφος τοῦ κεντρικοῦ δελτίου ειδήσεων ξεσπάει κατάπληκτος: Τὶ; Δὲν ἐπιτρέπονται οἱ ἐξωγαμιαῖες καὶ προγαμιαῖες σχέσεις; Τὶ λὲς καλέ; Ἀφοῦ κι’ ἐγὼ εἶχα προγαμιαῖες σχέσεις (λὲς καὶ τὸν ρωτήσαμε ἤ μᾶς νοιάζει νὰ μάθουμε!), εἶναι κανεὶς ἀπὸ σᾶς ποὺ νὰ μὴν εἶχε; Καὶ ὅμως ὅλοι αὐτοὶ θεωροῦνται ὀρθόδοξοι! Βαπτισμένοι καὶ μυρωμένοι μὲ “Σφραγῖδα Δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου”! Κάπου λέει στὴν Παλαιὰ Γραφή: “ἀπόλλυται ὁ λαός μου δι’ ἔλλειψιν γνώσεως”! Σύρε τώρα ἐσὺ μέσα σ’ αὐτὴν τὴν βαβοῦρα νὰ μιλήσης γιὰ ἐσχατολογικὰ, γιὰ Ἀντίχριστο καὶ 666!  Ἀσφαλῶς καὶ θὰ βρῆς ὦτα εὐήκοα ποὺ ζητοῦν χάϊδεμα, ὅπως ἄλλωστε βρίσκουν οἱ ἀστρολόγοι, μάγοι, μέντιουμ, κ.λ.π. οἱ ὁποῖοι καὶ ἰσχυρίζονται ὅτι εἶναι ἀκραιφνεῖς ὀρθόδοξοι!


Ἐμεῖς λοιπὸν οἱ Ὀρθόδοξοι (γιὰ τοὺς Νεοημερολογίτες Οἰκουμενιστὲς θὰ μιλήσω στὴν συνέχεια) τὶ μήνυμα μετανοίας, συνεπὲς μὲ τὸ βίωμά μας ἔχουμε νὰ μεταδώσουμε στοὺς ἀδελφούς μας αὐτούς ποὺ παραπαίουν στὴν ἄγνοια, μέσα σὲ μιὰ ζωὴ ὅπου ὄντως βασιλεύει τὸ πνεῦμα τοῦ Ἀντιχρίστου; Αὐτὰ ποὺ καθόμαστε καὶ βγάζουμε βιβλιάρια συναγωνιζόμενοι ὁ ἕνας τὸν ἄλλον ποιὸς θὰ παραθέσῃ περισσότερους γραμμικοὺς κώδικες, πολλὲς φορές δυστυχῶς καὶ φαλκιδευμένους, ποὺ κανεὶς δὲν καταλαβαίνει, εἶναι παιδαριώδη καὶ νηπιώδους γνώσεως! Γινόμαστε δυστυχῶς “νήπιοι ταῖς φρεσί” καὶ οὐχὶ “τῇ κακίᾳ”! Ὅλα τὰ προβλήματα τὰ λύσαμε καὶ τὸ 666 μόνον μᾶς ἔμεινε! Τὰ σχίσματά μας, τὶς διαιρέσεις μας, τοὺς ἀλληλοαφορισμούς μας ποὺ κάνουν τοὺς ἀνθρώπους νὰ βάζουν καρούλια στὰ πόδια τους καὶ νὰ φεύγουνε μακρυά μας κατασκανδαλισμένοι, δὲν τὰ βλέπουμε καὶ βαλθήκαμε νὰ ἑρμηνεύσουμε τὶς ἀκρίδες, τὰ δρέπανα, τοὺς καβαλλάρηδες, τὰ πηγάδια, τοὺς ἀψίνθους, τὰ θηρία, τὶς βαβυλῶνες καὶ τὰ 666!
Διηρημένης τῆς Ἐκκλησίας, πάτερ μου, εἶναι ποτὲ δυνατὸν νὰ εὐσταθήση μιὰ ὁποιαδήποτε ἐκκλησιολογία; Καλὰ, δὲν μᾶς ἐδίδαξε ἡ ἱστορία, ὅτι διηρημένων τῶν πιστῶν, κάθε περαιτέρω ἑρμηνεία οἱουδήποτε θέματος αὐτομάτως μεταβάλλεται σὲ πρόσχημα νέων σχισμάτων καὶ μεγαλυτέρου διχασμοῦ; Ὅταν χωρίσαμε τὶς εὐθύνες μας ἀπὸ τὸ Νεοημερολογιτικὸν Σχῖσμα ὑπῆρχαν ἕνα ἑκατομμύριο ψυχὲς ποὺ δὲν εἶχαν “κλίνει γόνυ τῷ Βάαλ”,  ποὺ εἶναι αὐτοὶ σήμερα πάτερ μου; Ἐκ τίνος “ζητηθήσεται τὸ αἷμα αὐτῶν” ὡς προειδοποιεῖ ὁ προφήτης; Τὶ πνευματικὴν τροφὴν θὰ λάβουν οἱ ἄνθρωποι ἐρχόμενοι πρὸς ἡμᾶς ὅταν τοὺς παρασύρουμε στὸν δαίδαλον τῆς ἀλληλοφαγομάρας μας καὶ τοῦ στείρου μας σχολαστικισμοῦ θέλοντας νὰ τοὺς πείσουμε ἄν ἡ τάδε εἰκόνα λέγεται “Ἀνάστασις” ἤ “Ἅδου Κάθοδος”, ἀν σ’ αὐτὴν τὴν εἰκόνα τὰ χέρια τοῦ Χριστοῦ πρέπαι νὰ ἔχουν τρύπες ἤ ὄχι, ἤ τὶ ἀπέγινε τὸ τεμάχιον “ὀπτοῦ ἰχθύος” ποὺ ὁ Κύριός μας κατέλυσε μετὰ τὴν Ἁγίαν Του Ἀνάστασιν;


Τὶ νὰ τὶς κάνουν τὶς ἀποκαλυπτικές μας ἑρμηνεῖες ὅταν ζαλίζονται καὶ δὲν μποροῦν νὰ διαλέξουν μέσα στὴν συλλογὴ ἀρχιεπισκόπων καὶ συνόδων ποὺ ἔχουμε νὰ τοὺς προτείνουμε; Πῶς θὰ οἰκοδομηθοῦν ὅταν μᾶς λένε: Ξέρετε ἐκκλησιάζομαι στὸν Ἅγιο Γεώργιο, κι’ ἐμεῖς τοὺς λέμε καλύτερα νὰ ἐκκλησιάζεσαι στὸν Ἅγιο Δημήτριο, ἤ ἐξομολογοῦμαι στὸν τάδε πνευματικὸ κι’ ἐμεῖς τοὺς λέμε καλύτερα νὰ ἐξομολογεῖσαι στὸν δεῖνα; “Μεμέρισται ὁ Χριστός” ὥστε νὰ γίνουμε κι’ ἐμεῖς τοῦ Κηφᾶ ἤ τοῦ Ἀπολλώ; Καταντήσαμε σὰν τὰ προτεσταντικὰ παρακλάδια νὰ κάνουμε προσηλυτισμό μεταξύ μας σὰν τοὺς Γιεχωβάδες! Ὅλοι μᾶς βλέπουν σὰν σέκτα  καὶ γίναμε χλεύη στοὺς ὀπαδούς τοῦ Νεοημερολογιτικοῦ Σχίσματος ποὺ λένε στοὺς ἐκκλησιαστικὰ ἀκατάρτιστους πιστούς τους “πλανῶντες καὶ πλανώμενοι”: “Μὰ δὲν βλέπετε ὅτι ἔγιναν δεκαπέντε κομμάτια; Τὶ ἄλλη ἀπόδειξι θέλετε ὅτι τοὺς ἐγκατέλειψε ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ”; Καὶ ὡς ἀπάντησι συναγωνιζόμαστε τοὺς Νεοημερολογίτες καὶ τὴν Κα Ρέλφε στὴν ἑρμηνεία τῶν γραμμικῶν κωδίκων ποὺ “ξεκλείδωσε” ὁ συνεργάτης καὶ φίλος της Τζών Σέφερντ, κατ’ ἐπιφοίτησιν τοῦ … Ἁγίου Πνεύματος “τὸ βράδυ τῆς 31ης Αὐγούστου 1981” (βλέπε: “Τὸ Νέο Σύστημα Χρήματος” – τῆς Mary Stewart Relfe - Ἐκδ. Στερέωμα 1993 σ.36).


Καὶ ὅταν βλέπω ὅλην αὐτὴν τὴν σύγχυσι καὶ κακοδαιμονία ποὺ πολεμοῦν τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, οἰκτείρω τὸν ἑαυτὸν μου διότι εἶμαι φιλάμαρτος καὶ φιλόϋλος ὥστε ὁ Χριστὸς δὲν μπορεῖ νὰ μὲ χρησιμοποιήσῃ εἰς τὸν “Ἀγώνα τὸν καλὸν” καὶ λέγω: “Τὶς δώση τῇ κεφαλῇ μου δάκρυα”; Οἱ φίλοι μου καὶ οἱ γνωστοὶ μου λένε: Ὁ Βασίλης εἶναι “παληοημερολογίτης”! Ὁ Βασίλης πάει “μὲ τὸ παληό”! Μωρὲ, χαρᾶς τὸ πρᾶμα! Καίτοι δὲν τὸ λένε περιφρονητικὰ, ἀλλὰ μὲ ἀγάπη καὶ σεβασμό, στὰ δικά μου ὅμως τ’ αὐτιὰ μου ἠχεῖ σὰν ρετσινιὰ καὶ λέω: Θεέ μου, αὐτὸ κατόρθωσα λοιπὸν νὰ τοὺς μεταδώσω σὰν μήνυμα; Ἔτσι ἐφήρμοσα τὸ “Οὔτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν”; Ἀφοῦ δὲν κατόρθωσα νὰ ἀκούσω αὐθόρμητα ἀπὸ τοὺς φίλους μου: Ὁ Βασίλης εἶναι “Χριστιανός”! Ὁ Βασίλης εἶναι “Ὀρθόδοξος”!, τὶ νὰ τὰ κάνω ὅλα τὰ ἄλλα, τὰ ἡμερολόγια καὶ τὶς ἀριθμοερμηνεῖες; Μὴ περὶ ἡμερῶν, ραβδώσεων καὶ γραμμικῶν κωδίκων “μέλλει τῷ Θεῷ”;


Ἀλλὰ γιατὶ ἐσεῖς οἱ πνευματικοὶ, οἱ λευκανθέντες εἰς τὴν ἄσκησιν καὶ τὸ βίωμα τοῦ Εὐαγγελίου, δὲν βάζετε τὰ πράγματα στὴν σωστή τους θέσι ὥστε νὰ μὴν διαιωνίζεται τοῦτο τὸ σκάνδαλον ἀλλὰ τοποθετεῖτε τὴν ἅμαξαν πρὸ τῶν βοῶν; Ἀφοῦ στὰ ἁπλᾶ καὶ διασαφησμένα δὲν μποροῦμε νὰ συμφωνήσουμε, τὶς χρεία προσπαθείας ἐσχατολογικῆς ἑρμηνείας τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ περὶ τῶν ὁποίων γέγραπται ὅτι “οὔ πάντες χωροῦσι”; Στὴν Γαλλία ὁ Βουδδισμὸς ἔγινε τετάρτη θρησκεία τοῦ κράτους μὲ 800.000 πιστούς καὶ δικαίωμα ἑβδομαδιαίας παρουσιάσεως στὴν κρατικὴ τηλεόραση! Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ βαπτισμένοι καὶ μυρωμένοι προσχωροῦν στὴν Σαηεντολογία καὶ τὶς πιὸ ἀλλοπρόσαλες αἱρέσεις. Μόνον στὴν Ἀττικὴ μία μερίς Πεντηκοστιανῶν (ὄχι ὅλοι οἱ Πεντηκοστιανοί) διαθέτει 24 ἐκκλησίες, δέκα τηλεφωνικὲς γραμμές λειτουργοῦν ἐπὶ 24ώρου βάσεως καὶ τὸ ραδιόφωνό τους ἐκπέμπει σὲ 46 περιοχὲς σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα (Βλ. ἐφημ.: Χριστιανισμός Νο 170 - Ἰαν. 1998).  Κι’ ἐμεῖς, γιὰ νὰ περιοριστοῦμε στὴν Ἀθήνα, οἱ νόμιμοι διάδοχοι τῶν Ἁγ. Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου, Μάρκου τοῦ  Ἀθηναίου, Ἀριστείδου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Μηνᾶ τοῦ Καλλικελάδου, τῆς  Ὁσίας Φιλοθέης, τῆς Ἁγ. Μάρτυρος Δαρείας καὶ τόσων ἄλλων, πῶς ἐγκαταλείψαμε τὴν πόλιν μας ἀφρούρητον καὶ βορὰν τῶν ἀλωπέκων;


Ἐξ αἰτίας μας, πάτερ μου καὶ ἄς μὴ βαυκαλιζώμεθα, ἐξαπλοῦνται οἱ αἱρέσεις. Ἐξ αἰτίας μας τὸ νεοεποχιτικὸν πνεῦμα ἔχει ἀλλοτριώσει καὶ ἀλλοιώσει τὰ πάντα. Ἐξ αἰτίας μας τὸ πνεῦμα τοῦ Ἀντιχρίστου κυριαρχεῖ στὸ ἔθνος μας καὶ “πολλοὶ ἀντίχριστοι” κατὰ τὸν Ἀπόστολον τῆς Ἀγάπης δροῦν στὰ σχολιά μας, τὶς ἐκκλησίες μας, τὶς οἰκογένειές μας, τὶς Ἀρχές μας, τὶς ἐπιχειρήσεις μας καὶ παντοῦ, χλευάζοντάς μας γιὰ τὶς ἑξακοσιαεξηκονταεξολογίες μας. Ἐξ αἰτίας μας ἡ σώζουσα καὶ ζῶσα τῶν Ὀρθοδόξων Ἱερὰ Παράδοσις μετατρέπεται ὁσημέραι εἰς εἶδος μουσειακὸ καὶ λαογραφικὸ φολκλόρ! Πᾶς σὲ ἐκκλησία γιὰ νὰ παρευρεθῆς σὲ ὑποτιθέμενο μυστήριο γάμου ἤ βαπτίσεως καὶ νομίζεις ὅτι βρίσκεσαι μεταξὺ τῶν Ζουλού! Τὶ ἔχουμε νὰ παρουσιάσουμε στοὺς ἀνθρώπους; Τὶ βλέπουν σὲ μᾶς ποὺ νὰ τοὺς ἑλκύσῃ εἰς τὸν Σωτῆρα Χριστὸν λέγοντας: “πάντα ἡγοῦμαι σκύβαλα εἶναι”; Τὶ εἶναι τὸ ἐμπόρευμα ποὺ προσφέρουμε; Ποιὰ εἶναι ἡ πραμάτεια μας ποὺ θ’ ἀποτρέψῃ τὸν “κεκοπιόντα καὶ πεφορτισμένον” ἀπὸ τοῦ νὰ προστρέξῃ στὸ ἀπέναντι μαγαζὶ ποὺ τοῦ ὑπόσχεται χριστεπώνυμες, ἀλλόθρησκες καὶ κάθε ἄλλου εἴδους χίμαιρες; Τὶ λόγο θὰ ἀποδώσουμε γι’ ὅλα αὐτὰ, πάτερ μου; Προσωπικὰ τρέμω γιὰ τὸν ἑαυτὸν μου ὅτι θὰ ἀκούσω τὸ εὐαγγελικὸν καὶ κυριακὸν λόγιον: “ὁ δὲ ἐφιμώθη” καὶ εἴθε νὰ εἶμαι μόνος μου. Γιατὶ ἄν εἶμαι μόνος μου, κάποια ἀνακούφισι θὰ μοῦ δώσουν οἱ δικές σας προσευχές. Ἄν ὅμως μὴ γένοιτο καὶ βρεθοῦμε ὅλοι παρέα, τὶ γίνεται; Τὸτε τὶ μπορεῖ νὰ κάνῃ ὁ κρύος τοῦ παγωμένου;


Γι’ αὐτὸ τὸ καλύτερο ποὺ ἔχομε νὰ κάμωμεν εἶναι νὰ συνειδητοποιήσουμε ἅπαντες τὸ τοῦ ἀποστόλου: “Εἰς πολλὰ πταίομεν ἅπαντες” καὶ νὰ τακτοποιήσωμεν τὰ τοῦ οἴκου μας προτοῦ νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ ὁτιδήποτε ἄλλο. Νὰ πάψουμε νὰ θεωροῦμε ὁ καθένας τὸν ἑαυτὸν του κανονικώτερον τοῦ ἄλλου, ἀφοῦ ἐὰν θέλουμε νὰ εἴμαστε τίμιοι μὲ τὸν ἑαυτόν μας ὅλοι ξέρουμε ὅτι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ κανείς μας δὲν εἶναι κανονικός. Πιστεύω ὅτι διὰ τὴν ὑπερηφάνειάν μας  “συνέκλεισεν γὰρ ὁ Θεὸς τοὺς πάντας εἰς ἀπείθειαν” διότι ὑπεραιρόμεθα ἔναντι τῶν ἀδελφῶν. Ὅλοι μας τὰ ἔχουμε κάνει στραπάτσο καὶ θάλασσα καὶ “ἐὰν ἁμαρτίας παρατηρήσης, Κύριε, Κύριε, τὶς ὑποστήσεται”; Πρὸ παντὸς ἄλλου ἐγχειρήματος καὶ πρὸ πάσης ἄλλης  διατυπώσεως ἤ ἐκκλησιολογικῆς λογομαχίας, ἀντὶ τοῦ νὰ ζητοῦμε νὰ ἐπιβληθοῦμε τοῦ πλησίον ὡς “οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων” νὰ μάθουμε μᾶλλον κατὰ τὴν ὑπόδειξιν τοῦ Ἀποστόλου τὸ “ἀλλήλους ἡγούμενοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν”. Ἀκούσωμεν καὶ συμμορφωθῶμεν μὲ ὅσα λέγει ὁ Ἅγιος Ταράσιος: “Ὁρῶ καὶ βλέπω τὴν ἐπὶ τὴν πέτραν Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν τεθελιωμένην Ἐκκλησίαν αὐτοῦ διεσχισμένην καὶ διῃρημένην. Οὐκ οἶδεν ὁ τῆς Ἐκκλησίας ὅρος  καὶ νόμος ἔριν καὶ φιλονικίαν, ἀλλ’ ὥσπερ οἶδεν  ἕν Βάπτισμα,  μίαν Πίστιν, οὕτω καὶ συμφωνίαν μίαν ἐπὶ παντὸς πράγματος ἐκκλησιαστικοῦ∙ οὐ γὰρ ἐστιν ἀπόδεκτον καὶ εὐάρεστον ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὡς τὸ ἑνωθῆναι ἡμᾶς καὶ γενέσθαι μίαν Καθολικὴν Ἐκκλησίαν, καθ’ ἅ καὶ ἐν τῷ Συμβόλῳ τῆς εἰλικρινοῦς ἡμῶν Πίστεως ὁμολογοῦμεν καὶ αἰτοῦμεν, ἀδελφοί, ἵνα γενώμεθα οἱ τοῦ ἑνὸς Θεοῦ ἕν καὶ οἱ τῆς Τριάδος ἡνωμένοι καὶ ὁμόψυχοι καὶ ὁμότιμοι, οἱ τῆς κεφαλῆς ἡμῶν Χριστοῦ σῶμα ἕν συναρμολογούμενον καὶ συμβιβαζόμενον, οἱ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος οὐ κατ’ ἀλλήλων, ἀλλὰ σύν ἀλλήλοις, οἱ τῆς ἀληθείας τὸ αὐτὸ φρονοῦντες καὶ λέγοντες καὶ μὴ ᾖ ἔρις καὶ διχοστασία ἐν ἡμῖν, ὅπως ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσῃ  πάντας ἡμᾶς”! Ὅταν ἡ Ἐκκλησία εἶναι διηρημένη, οὔτε θεολογοῦμε, οὔτε ἐκκλησιολογοῦμε, οὔτε ἐσχατολογοῦμε, οὔτε δογματίζουμε, οὔτε Ἁγίους ἀνακηρύττουμε! Ἐὰν ὁ ἱ. Νικόδημος εἶναι Ἅγιος, θὰ τὸ πληροφορηθοῦμε ὄχι ἀπὸ τὸν π. Θεόκλητο Διονυσιάτη ἤ τὸν ἀποστάτην Ἀθηναγόραν, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν μας.


Καὶ ταῦτα μὲν ἄρχισα περὶ τῶν Ὀρθοδόξων διαλεγόμενος, διότι ἕνα βασικὸ ἐκ τῶν τῆς Ἐκκλησίας μας θεμελίων εἶναι καὶ ἡ αὐτομεμψία (ἄν δὲν τὴν ἐκφυλίσουμε κι’ αὐτὴν βέβαια σὲ φιλολογία).  Ἀλλὰ ἄς ἔλθουμε τώρα καὶ  εἰς τοὺς Νεοημερολογίτας Οἰκουμενιστάς. Βέβαια στὴν κρατικὴ Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία ὑπάρχουν πάρα πολλοὶ εὐλαβεῖς ἄνθρωποι λαϊκοὶ, μοναχοὶ καὶ κληρικοὶ ὅλων τῶν βαθμῶν, μὲ ἦθος, ἀρετὴν, γνώσεις καὶ κῦρος. Ἀλλὰ τοιοῦτοι βρίσκονται παντοῦ σὲ ὅλα τὰ συστήματα. Τεμάχιον χρυσοῦ, οἱουδήποτε  βαθμοῦ καθαρότητος δὲν εἶναι αὐτομάτως λίρα Ἀγγλίας. Ἐμεῖς περὶ συστημάτων καὶ θεσμῶν ἀποφαινόμεθα καὶ ὄχι περὶ προσώπων, παρεκτὸς καὶ τά πρόσωπα καθυβρίζουν τοὺς θεσμοὺς. Ἡ Κρατικὴ Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία, ποὺ ὅπως εὐφυῶς τὴν ἀποκαλοῦν πολλοὶ τυγχάνει “ἡ νόμῳ ὑπόδουλος ἐκκλησία”, ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως της καὶ μέχρι σήμερα ἀπεδείχθη γιὰ ὅποιον μελετήσῃ  ἀμερολήπτως τὴν ἱστορίαν της, ὡς οὖσα ἐκ τῶν πλέον ἀσυδότων ὀργανισμῶν. Ἐὰν εἴμεθα ἀντικειμενικοί, ὀφείλομεν νὰ παραδεχθῶμεν ὅτι οὐδέποτε ὑπὴρξαμε “ὀρθόδοξον κράτος” μὲ τὴν ἔννοιαν τῶν Πατέρων καὶ τῆς Ἱερᾶς μας Παραδόσεως.


Πάντοτε δυστυχῶς ἀπεδείχθη ὅτι ἡ κρατικὴ ἐκκλησία δὲν εἶναι παρὰ ἡ δουλοπρεπὴς καὶ ἀσπόνδυλος θεραπαινὶς τῶν κοσμικῶν καὶ πολιτικῶν σκοπιμοτήτων καὶ ἐπιδιώξεων τῆς κρατικῆς ἐξουσίας, εἴτε εἰς τὸ παρελθὸν ἀναφερθοῦμε εἴτε στὸ παρὸν. Ὁ ρόλος της εἶναι δυστυχῶς “ρόλος γλάστρας” καὶ περιορίζεται εἰς τὸ “νὰ ἐγκαινιάζῃ τὰ χρυσάνθεμα”, ἁπλῶς ὁρκίζοντας διαδοχικῶς τὴν μίαν μετὰ τὴν ἄλλην τὶς πλέον ἀντιφατικὲς μεταξύ τους κυβερνήσεις, χωρὶς ποτὲ νὰ ἐξασφαλίζῃ ἐγγυήσεις ποὺ νὰ κατοχυρώνουν τὴν ὀρθόδοξον κατεύθυνσιν τοῦ ἔθνους. Ἀποτέλεσμα εἶναι τὸ νὰ ἔχουμε φθάσει πνευματικῶς ὡς ἔθνος, σὲ τέτοια κατάστασι ξεθωριάσματος, ἀποχρωματισμοῦ καὶ ἀλλοτριώσεως, ποὺ ὅταν παρουσιασθῇ στὴν τηλεόρασι καὶ κάποιος ποὺ νὰ ξέρῃ καὶ νὰ πῇ μιὰ σωστὴ κουβέντα περὶ τῆς πίστεως, ὅλοι τὸν κοιτάζουν σὰν νὰ ἔφτασε  ἀπὸ τὸ διάστημα, σὰν νὰ τοὺς μιλάει κινέζικα καὶ ὅλοι τοῦ ἐπιτίθενται καὶ ὁρμᾶνε νὰ τὸν φᾶνε κατασκανδαλισμένοι. Διαβάζοντας τὸν Εὐεργετηνὸ, συναντῶ ὑψηλὰ νοήματα τῆς ὀρθοδόξου βιοτῆς, ποὺ μοῦ εἶχε μάθει ἡ συγχωρεμένη ἡ μάνα μου καὶ ἡ ὁποῖα οὔτε ἰδιαίτερα θρήσκευε οὔτε γνώρισε ποτὲ τὶ ἦταν ὁ Εὐεργετηνὸς. Αὐτὰ ὅμως τὰ πράγματα ἦταν ἀκόμη μέσα στὴν συνείδησι τοῦ ἁπλοῦ λαοῦ μας, καὶ ὅταν βλέπω μέσα σὲ τέσσερεις γενεὲς ποὺ ἀκολούθησαν τὴν παποεορτολογικὴ  μεταρύθμισι, τὴν ἀλλοίωσι ποὺ ἐπῆλθε στὸ πλήρωμα, φοβᾶμαι μὴν παραφρονήσω!
Ἡ κρατικὴ ἐκκλησία, ἐφ’ὅσον ἔχει ἐξασφαλίσει τὸ ραχάτι της καὶ τὸν κορβανᾶν της, ἁπλῶς περιορίζεται στὸ νὰ λέῃ “ναὶ καὶ ἀμὴν” σ’ἕνα κράτος τοῦ ὁποίου ἡ δομὴ καὶ διάρθρωσι εἶναι τόσο ὀρθόδοξη, ὅσο ἐγὼ εἶμαι ἀστροναύτης. Τὸ 1918 ἡ πολιτεία ἐπέβαλε εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ὡς Μητροπολίτην Ἀθηνῶν τὸν περιβόητον ἐκεῖνον Μελέτιον Μεταξάκην ποὺ ἦτο τότε Μητροπολίτης Κιτίου. Ὅπως ἀναφέρει ὁ ἱστορικός μας Παῦλος Καρολίδης εἰς τὴν μηνυτήριον ἀναφοράν του τὸ 1921, ὁ Μεταξάκης πρὶν ἐπιβῇ τῆς Μητροπόλεως Κιτίου μέσῳ  διαφόρων ραδιουργιῶν εἶχε ἤδη προξενήσει πολλὰ δεινὰ στὶς Ἐκκλησίες Ἱεροσολύμων, Ἀντιοχείας καὶ Ἀλεξανδρείας. Στὴν Κύπρο ἰδιοποιήθη τὰ χρήματα τῆς Μητροπόλεως ἐντὸς 24 ὡρῶν. Τόση ἦταν ἡ ἀπέχθεια τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ πρὸς αὐτὸ τὸ ὑποκείμενο, ὥστε ὅταν μιὰ μέρα πῆγε νὰ λειτουργήσῃ στὴν κωμόπολι τῶν Βουνίων, οἱ κάτοικοι κλείδωσαν τὰ σπίτια τους καὶ πῆγαν ὅλοι προκλητικὰ στὸ καφενεῖο. Οἱ πιστοὶ τῆς Μητροπόλεως Κιτίου μάζεψαν ἑπτὰ χιλιάδες ὑπογραφὲς γιὰ νὰ τὸν διώξουν. Καὶ ὅμως ἡ Ὀρθόδοξος Πολιτεία τῆς Ἑλλάδος δὲν βρῆκε κανέναν καλύτερον ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἀποδιοπομπαῖο γιὰ νὰ τὸν ἐπιβάλῃ ὡς κεφαλὴν στὴν Ἐκκλησία. Ὅταν δὲ ὕστερα ἀπὸ δυὸ χρόνια δὲν τὸν εὕρισκε πλέον τοῦ χεριοῦ της τὸν … ἀπέλυσε σὰν ἔκτακτο δημόσιο ὑπάλληλο μὲ ἁπλὸ κυβερνητικὸ ἔγγραφο τῆς 17 Νοεμβρίου 1920,  χωρὶς καμία ἐκκλησιαστικὴ διαδικασία!


Στὴν περίοδο τῆς Χούντας ὁ Παπαδόπουλος ἔκανε ἕναν νόμο στὰ μέτρα του περὶ “αὐτομάτου διαζυγίου” ποὺ ἴσχυσε μόνον γιὰ μιὰ μέρα καὶ τοῦ ἐπέτρεψε νὰ παντρευτῇ τὴν ἐκλεκτὴ τῆς καρδιᾶς του τὸ πανελληνίως γνωστὸ “Δεσποινάκι”.  Δικτάτορας ἦταν ὁ ἄνθρωπος, τὴν δουλειά του ἔκανε! Ἡ “σεπτὴ ἱεραρχία” ὅμως ὄχι μόνον εἶπε ἁπλῶς ναὶ καὶ ἀμὴν, ἀλλὰ επισκοπος της Κρατουσας εκκλησιας, ἐτόλμησε νὰ συγκρίνῃ αὐτὸ τὸ “Δεσποινάκι” μὲ  “τὴν τοῦ ἀεννάου φωτὸς Μητέρα”, τὴν Κυρίαν μας Θεοτόκον καὶ ἀνεφώνησε δημοσίως: “Δύο Δέσποινας ἔχομεν! Μίαν εἰς τοὺς οὐρανούς, τὴν Παναγίαν, καὶ μίαν ἐπὶ τῆς γῆς, τὴν Κυρίαν Προέδρου”! Καὶ ὅμως αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ὑποτίθετο ὅτι ἦτο Μητροπολίτης καὶ οὐκ ἠσχύνετο, ὡς ἄλλωστε οὐκ ἠσχύνθημε ἐμεῖς τὰ δέκα ἑκατομμύρια ὑποτιθέμενοι ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ποὺ δὲν εὑρέθηκε οὔτε ἕνας νὰ τοῦ δώσῃ μιὰ κλωτσιὰ ἐκεῖ ποὺ σκέπτομαι καὶ νὰ τὸν πετάξῃ ἐκτὸς Ἐκκλησίας!     

21 σχόλια:

 1. Λέγει ο Βασίλειος Σακκάς:

  Βαλθήκαμε νὰ ἑρμηνεύσουμε τὶς ἀκρίδες,
  τὰ δρέπανα,
  τοὺς καβαλλάρηδες,
  τὰ πηγάδια,
  τοὺς ἀψίνθους,
  τὰ θηρία,
  τὶς βαβυλῶνες
  καὶ τὰ 666!

  Ο κύριος +Ι.Ζ. ,μπορει να τα ερμηνεύση αυτά αφού εχει το χάρισμα της ερμηνείας της Ιεράς Αποκαλύψεως;
  Αφού μπορεί και ερμηνεύει το ΧΞς, σαν 666, ας μας ερμηνεύση και τα άλλα.
  Εμπρός αγαπητέ ερμηνευτά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όποιος κατορθώνει να "ανακαλύπτει" "σφράγισμα" του αντιχρίστου σε ... τσιπάκια και κάρτες, όπως άλλοι σε barcodes, λέτε ότι δεν μπορεί με την ίδια ευκολία (δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένο άτομο) να "ανακαλύψει" και ακρίδες και δρέπανα και πηγάδια και καβαλλάρηδες και αψίνθους και θηρία; Αν και το θηρίον το ανακάλυψαν, και τον κατονόμασαν, δεν θυμόμαστε μήπως ότι διέδιδαν πως είναι ο υπερυπολογιστής των ... Βρυξελλών; Εδώ και 30 χρόνια όμως χάραγμα αντιχρίστου και σφράγισμα 666 "ανακαλύπτουν", αντίχριστον όμως δεν υποδεικνύουν, με εξαίρεση τον κο Νάκο που έλεγε για κάποιον Μετρέγια κάπως έτσι. Δεν γέρασε πιά ο αντίχριστος; Άνθρωπος είναι, αριθμός ανθρώπου είναι το 666. Πού είναι ο Αντίχριστος;;; Εδώ ο αντίχριστος εκεί ο αντίχριστος πού είναι ο αντίχριστος; Για τον Χριστὀ τον Θεό και Κύριό μας δεν δείχνουμε τόσο ζήλο!!!

   Διαγραφή
  2. +Ι.Γ.Ζ.
   Προς 7.22
   Το θηρίο της Αποκάλυψης συμβολίζει ταυτόχρονα ΚΑΘΕ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ και πολεμική κατά της Εκκλησίας του Χριστού. Άλλωστε, το πρώτο θηρίο έφερε στα κεφάλια του «ονόματα βλασφημίας». Και είναι γνωστό ότι ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ ΕΦΕΡΑΝ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ «ΚΥΡΙΟΣ» και «ΣΩΤΗΡ», γεγονός που εξόργιζε τους πρώτους χριστιανούς, που θεωρούσαν τους τίτλους αυτούς βλάσφημους, αφού εκείνοι τούς απέδιδαν μονάχα στο Θεό. Την εποχή λ.χ. του Χριστού, το ασημένιο νόμισμα παρουσίαζε στην μπροστινή πλευρά του την προτομή του ‘Ολύμπιου Θεού’ Τιβέριου και τον ανέφερε μάλιστα ‘Υιό Θεού’.
   Η ίδια επίσης λέξη «θηρίο» έχει στα εβραϊκά άθροισμα το 666.
   Ο δε Ιππόλυτος Ρώμης διακρίνει κάτω από τον αριθμό τη λέξη ΑΡΝΟΥΜΕ: αρνούμαι δηλαδή την πίστη στον Χριστό, όπως επεδίωκαν τα αντίθεα ρωμαϊκά συστήματα (βλ. Σωτηρίου Δεσπότη, όπ. αν., σελ. 170-176). Αν όμως το πρώτο θηρίο είναι ο αυτοκράτορας, ποια η έννοια και η αποστολή του δεύτερου θηρίου που προπαγανδίζει υπέρ του πρώτου; Ουδέν άλλο παρά ΤΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ, που είχε αναλάβει όλα τα περί της λατρείας του αυτοκράτορα και τη διάδοσή της. Δρούσε μάλιστα εκ μέρους του αυτοκράτορα και όλη η δύναμη και εξουσία του πήγαζε από εκείνον. ( σ.σ. γραφε σημερινό πολιτικό σύστημα όπως ο Σταλινικός ολοκληρωτισμός με 65.000.000 εκτελέσεις χριστιανών από το 1917 – 1942 – τον σταμάτησε ο Μεσοπόλεμος )
   «ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΜΠΑΡΓΚΟ που υπέβαλαν τους χριστιανούς, στην περίπτωση που δεν θυσίαζαν στον αυτοκράτορα ή αρνούνταν τη λατρεία στο πρόσωπό του. Πρέπει δε να γνωρίζουμε ότι κανείς δεν μπορούσε τότε «να αγοράσει ή να πουλήσει» οποιοδήποτε εμπόρευμα (στην κυριολεξία), «παρά μόνο αυτός που έχει χαραγμένο το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του» (Αποκ. 13,16-17). Αν δεν είχε δηλαδή εφοδιαστεί ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ και συγκεκριμένες σφραγίδες από τη Ρώμη, που διαβεβαίωναν ότι είχε θυσιάσει στον αυτοκράτορα και πως τον είχε παραδεχθεί σαν θεό» (βλ. άρθρο «ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», τoυ Χρίστου Χριστοφόρου, Θεολόγου, Γραφείου Εκκλησιαστικής Διακονίας Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας, στο: http://www.imkt.cy.net/04/T04-024.pdf).
   Ο δε καθηγητής Παναγιώτης Μπρατσιώτης στο πολύκροτο βιβλίο του «Η Αποκάλυψις του Ιωάννου» γράφει: «Η λέξις χάραγμα ήτο τεχνικός όρος δια την αυτοκρατορικήν σφραγίδα» (Αθ. 1950, σελ. 217). ‘Χάραγμα’ επίσης, μας πληροφορεί ο καθηγητής Σωτήριος Δεσπότης, μπορεί να ήταν είτε το ίδιο το αυτοκρατορικό νόμισμα (αφού ταυτόχρονα ήταν σύμβολο της αφοσίωσης-λατρείας του αυτοκράτορα), είτε πραγματικό χάραγμα που ως ΣΗΜΑΔΙ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ το αναφέρει και πάλι η Αποκάλυψη πως το θηρίο υποχρεώνει όλους να κάνουν (13,16). Για το τελευταίο έχουμε αληθινά και ιστορικά περιστατικά, όπως την ενέργεια του Πτολεμαίου του Δ΄ να χαράξει «το παράσημο της λατρείας του Διονύσου (και ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΩΜΑ: Γ΄ Μακ. 2,29), το κισσόφυλλο στους Ιουδαίους, και να θανατώνει όσους αντιδρούσαν», αλλά και απεικονίσεις στο μέτωπο που χρησιμοποιούσαν σαν φυλακτά.
   Δια ταυτα:
   Η Αποκάλυψη λοιπόν παραπέμπει σε κάποιον Καλιγούλα, Νέρωνα, ίσως τον Δομιτιανό (που αξίωσε να λατρεύεται ως θεός και ύψιστος Δίας), τον Γάιο Καίσαρα (που το άθροισμα του ονόματός του στα Ελληνικά σχηματίζει το 666), και όλους τους μεγάλους αυτούς διώκτες του Χριστιανισμού δηλαδή, και σε όσους εξέφραζαν το αντιχριστιανικό πνεύμα…
   ενώ αρκετοί εκκλησιαστικοί συγγραφείς και Πατέρες της Εκκλησίας διδάσκουν ότι όλοι οι προηγούμενοι ενσαρκώνουν προσωρινά για την εποχή τους το αντίχριστο πνεύμα και αποτελούν τύπο ενός τελικού Αντιχρίστου, που θα εμφανιστεί στους τελευταίους ιστορικούς καιρούς.

   Δια ταυτα: ξαναγράφω, η κάρτα πολίτη ( όπως την ξέρουμε) δεν ειναι σφράγισμα αλλά ανοιγει τον δρόμο ο οποίος ακριβώς εκει θα καταλήξει εν ευθετω χρόνω.
   Ελπίζω να γίνουν κατανοητά τα παραπάνω, διότι δεν εχω σκοπό να συνεχίσω αυτό το τροπάρι...
   επίσης ποια η γνώμη σας για τον π.Σάββα και π. Ευθύμιο γι' αυτά που είπαν - βλέπε σε παρακάτω σχόλιο το link
   Διαγραφή
 2. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ
  Χ Ξ S’
  ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

  ΓΡΑΜΜΙΚΗ Α΄-Β΄ ΟΟΟΟΟΟ = = = ΙΙΙΙΙΙ
  ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΗΠΔΠΙ
  ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΧΞS’
  ΡΩΜΑΪΚΟ DCLXVI
  ΑΡΑΒΙΚΟ 777
  ΕΒΡΑΪΚΟ 7ΟΠ
  ΔΥΑΔΙΚΟ 1010011010
  ΤΡΙΑΔΙΚΟ 220200
  ΤΕΤΡΑΔΙΚΟ 22122
  ΠΕΝΤΑΔΙΚΟ 10131
  ΕΞΑΔΙΚΟ 3030
  ΕΠΤΑΔΙΚΟ 1641
  ΟΚΤΑΔΙΚΟ 1232
  ΕΝΝΕΑΔΙΚΟ 820
  ΔΕΚΑΔΙΚΟ 666
  ΕΝΔΕΚΑΔΙΚΟ 556
  ΔΩΔΕΚΑΔΙΚΟ 476
  ΔΕΚΑΤΡΙΑΔΙΚΟ 3C3
  ΔΕΚΑΤΕΤΡΑΔΙΚΟ 358
  ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΔΙΚΟ 2Ε6
  ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟ 29Α
  ΔΕΚΑΕΠΤΑΔΙΚΟ 253
  ΔΕΚΑΟΚΤΑΔΙΚΟ 210
  ΔΕΚΑΕΝΝΙΑΔΙΚΟ 1G1
  EΙΚΟΣΑΔΙΚΟ 1D6


  Κ.ΛΠ.

  Επομένως, αν δει κανείς τον αριθμό 1232 και νομίσει ότι είναι ένας αθώος αριθμός δεν έχει δίκαιο, γιατί ο συγκεκριμένος αριθμός είναι ο αριθμός του ονόματος του Αντιχρίστου στο οκταδικό σύστημα αρίθμησης, οπότε μακρυαααααα!

  Ν.Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πολύ χρήσιμες οι λογικές σκέψεις και οι Επιστημονικές παραθέσεις σας.
   Να προσθέσω ότι, υπάρχουν ερμηνευτές, που, αναφέροντας κατ΄ αρχάς ότι βάσει της Εκκλησιαστικής Ερμηνείας και Παραδόσεως η τελική Προφητεἰα θα ερμηνευτεί σωστά, ΜΟΝΟΝ όταν εκπληρωθεί κατά το τελικό της στάδιο, δηλ. μόνον όταν εμφανιστῆ ο τελικός Αντίχριστος (να επισημανθεί πως τη λέξη αντίχριστος δεν την αναφέρει η Αποκάλυψις η οποία αναφέρει μόνον θηρίον και αριθμόν ανθρώπου) ερμηνεύουν βάσει Γραφής ότι

   α) πιθανώς ο αριθμός εξακόσια εξήκοντα έξ (διότι τα αρχαιότερα χειρόγραφα της Αποκαλύψεως τον αναφέρουν ολογράφως και όχι χξστ΄ ή χξς) να είναι όντως συγκεκριμένος αριθμός, πιθανώς υπό κάποιο βέβαια απο τα αριθμητικά συστηματα που παραθέτετε, ή και κάποιο άλλο συνδυασμό (π.χ. αριθμό μελλοντικής συνομοσπονδίας 666 (ή πλήθους) αντιχρίστων Κρατών και το θηρίον να είναι ο αρχηγός τους). Ουδείς γνωρίζει, ουδείς ερμηνεύει σωστά προ της ελεύσεως του Αντιχρίστου και προ της εκπληρώσεως της Προφητείας, ήτοι προ της ἀμεσα επικειμένης Συντελείας του Αιώνος και της Δευτέρας του Χριστού Παρουσίας. Αντίχριστοι πολλοί γεγόνασιν αλλά, δεν είναι οι τελικοί συνεπώς για αυτούς δεν ισχύει το εξακόσια εξήκοντα έξ.

   β [και σπουδαιότερο) μπορεί όμως ο αριθμός αυτός, να είναι συμβολικός ή να επαληθευτεί κάπως αλλιώς κι όχι κυριολεκτικά, όπως συμβολικοί είναι σχεδόν όλοι οι αριθμοί της Αποκαλύψεως, ακόμα και οι ἑπτά Εκκλησίες, διότι για να απαριθμηθούν μόνον επτά (συμβολικός αριθμός), παραλείπονται μεγἀλες Εκκλησίες της Μ.Ασίας που δεν ήταν μόνον 7. Στο εξαδικό σύστημα που χρησιμοποιείτο από αρκετούς τότε, το 666 σήμαινε τον μεγάλο αριθμό, ισχύ, πιθανώς την ενδοξότητα του ατόμου, ὀπως ο Κύριος όταν ανέφερε ότι, και εάν αμαρτήσει ο αδελφός σου εβδομηντάκις επτά, να τον συγχωρήσεις, δεν εννούσε ...77 (και την 78η φορά να μην τον συγχωρήσεις) αλλά, λέγοντας 77 εννοούσε πολλές φορές, το μεγάλο πλήθος.

   Διαγραφή
  2. Μια διόρθωση από τον ίδιο σχολιαστή (3 Δεκεμβρίου 2016 - 6:42 π.μ.). Η παράγραφος "Αντίχριστοι πολλοί γεγόνασιν αλλά, δεν είναι οι τελικοί συνεπώς για αυτούς δεν ισχύει το εξακόσια εξήκοντα έξ" διορθώνεται σε "Αντίχριστοι πολλοί γεγόνασιν αλλά, δεν είναι οι τελικοί συνεπώς δεν ισχύει υποχρεωτικά για όλους αυτούς το εξακόσια εξήκοντα έξ ως αριθμός ονόματος πραγματικός ή συμβολικός, χωρίς να αποκλείεται και η συσχέτιση σε κάποιους εξ αυτών".

   Πάντως δεν νοείται χάραγμα ή σφράγισμα σε γραμμικούς κώδικες κ.α. Αντί η Εκκλησία να ενημερώσει την νεολαία μας που όλο και περισσότερο επιδίδεται σε ανεξίτηλα τατουάζ (δερματοστιξίες) με ενίοτε αποκρουστικές ἐως αποκρυφιστικές απεικονίσεις στο δέρμα της, αντί να ενημερώσει ότι τα χαράγματα αυτά και οι "χαλκάδες" στις μύτες, στα αυτιά, στις γλώσσες, στα φρύδια, στους ομφαλούς, στα γεννητικά όργανα, στις θηλές των μαστών, πιθανώς να αποτελούν υποσυνείδητη αποδοχή ότι όσοι τα επιλέγουν γίνονται εξαρτήματα και υπόδουλοι ((( Τίνος))) ;;; ασχολούμαστε με ανύπαρκτα σφργίσματα σε συσκευασίες και κάρτες... Κάποιο λάκκο έχει η φάβα. Ο εχθρός επιχειρεί αντιπερισπασμό ώστε αλλού να στρέψουμε την προσοχή μας και να διασπαστούν για ένα επιπλέον λόγο οι Χριστιανοί.

   Διαγραφή
 3. Δυστυχώς πέρασε στον ελληνικό λαό το ψέμμα ότι ο μη κατονομαζόμενος μητροπολίτης μίλησε για δύο Δέσποινες ενώ εκείνος το είχε διαψεύσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αφού είναι ψέμμα γιατί να μην κατονομαστεί;

   Ἐνας άλλος, συγκεκριμένα ο Φλωρίνης, λέγεται ότι είπε "ἐξω η αρκούδα"! Αλήθεια ή ψέμμα;

   Διαγραφή
  2. Kαι ο μακαριστός Φλωρίνης το διέψευσε. Αλλά η φαιά προπαγάνδα καλά κρατεί στον τόπο αυτόν της φαιδράς πορτοκαλέας!

   Διαγραφή
  3. Δυστυχως στο ζητημα αυτο ο Βασιλειος Σακκας, ειχε κακη πληροφορησι απο ...κουτσομποληδες ισως παλιοημερολογιτες.
   Η διαψευσι εγινε απο τον ιδιο τον μητροπολιτη που ενω ηταν πολυ λαοφιλης ειχε και πολλους εχθρους, οπως καποιον δικηγορο που ακομα ζει και καταφερεται εναντιον του ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ, με χυδαια επιθετα, εναντιον του, τοσο το μισος των ανθρωπων.

   Διαγραφή
 4. Θα ήθελα περιληπτικά και χωρίς να παρεξηγηθώ να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μου που πιθανότατα είναι λανθασμένες. Δεν θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι είναι ερμηνεία αλλά ούτε και έχω τσιμεντώσει τις απόψεις μου. Είναι απλά σκέψεις δικές μου ανθρώπινες, βασισμένες σε γνώσεις μου και σε γεγονότα που βρήκα κατόπιν προσωπικής ενασχόλησης και μιας και το θέμα έχει συνάφεια και επειδή συμφωνώ γενικά με τα γραφόμενα του κυρίου Σακκά τον οποίο γνώρισα χάρη στην Ομολογία και σας ευχαριστώ γι αυτό είπα να τις παραθέσω σαν τροφή για σκέψη και τίποτα περισσότερο.
  Η βάπτισή μας ονομάζεται και Φώτισμα. Γι' αυτό και στην διάρκεια της βαπτίσεως κρατάμε αναμμένες λαμπάδες. Το Φως αυτό είναι το Πυρ της Πεντηκοστής δηλαδή το Φως του Αγίου Πνεύματος!! Είναι το ίδιο Φώς δηλαδή η ίδια Φωτιά που καθαγιάζει τα Τίμια Δώρα. Είναι το Φως που ανανεώνεται μέσα μας κάθε φορά που συμμετέχουμε στην Θεία Λειτουργία. Μέσω της κοινωνίας και της προσευχής ανανεώνεται αυτή η Φωτιά που καίει μέσα στην ψυχή μας. Γι αυτό ακριβώς και στο τέλος κάθε Θείας Λειτουργίας ψάλλουμε "Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν Πνεύμα επουράνιον, εύρομεν πίστιν αληθή αδιαίρετον Τριάδα προσκυνούντες". Το ίδιο το άναμμα του κεριού που κάνουμε συμβολίζει το Φώς του Χριστού, το Φώς που λάβαμε κατά την Βάπτισή μας και μας σφραγίζει ως δούλους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού! Ο Χριστός μας είπε: ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ' ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.
  Με την κοινωνία με τον πάπα και τους Οικουμενιστές πώς μπορούμε να δούμε και να συνεχίσουμε να έχουμε μαζί μας το αληθινό φώς? Ο πάπας ως παναιρετικός και σε μία πρόγευση του τι πιθανόν θα πράξει ο μελλοντικός αντίχριστος (όποτε και όταν έρθει)χαράσσει ήδη τους πιστούς του με "καθαγιασμένες" στάχτες (προερχόμενες από φωτιά και αγίασμα που αυτός και η παπική αίρεση ευλογούν - αν αυτός είναι ο σωστός όρος) ως απομίμηση του πνευματικού σφραγίσματος κατά την διάρκεια της Βάπτισης και λέει ότι συμβολίζει την κάθαρση της καρδιάς μέσω της μετάνοιας(απαραίτητο για την ένωση της καρδιάς του κάθε πιστού με την άσπιλη καρδιά της Παναγίας και την Ιερή καρδιά του Χριστού. Εδώ εισαγάγει και την ψευδολατρεία των καρδιών - ειδώλων και φυσικά δια της πλαγίας και το ψευδο θείο έλεος των παπικών).
  Όταν και όποτε έλθει ο μελλοντικός αντίχριστος πάντως ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα μέσω του Ιωάννη μας τονίζει ξεχωριστά το εξής ψευδοθαύμα που θα γίνει τότε: 13 καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, καὶ πῦρ ἵνα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνῃ εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. Με βάση τα παραπάνω καθίσταται κατ εμέ σαφές ότι αν δεν έρθει ο αντίχριστος δεν μπορεί να υπάρξει χάραγμα όπως μας αναφέρει και η Αποκάλυψη. Μόνον αυτός μπορεί να δώσει το δικό του ανίερο φως - το φώς του βδελυρού πνεύματος στον κόσμο και ΙΣΩΣ και να το επιβάλει στον καθένα κατά τα πρότυπα της σημερινής παπικής αίρεσης....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είδατε (και είδαμε) με ποια ταπεινοφροσύνη παραθέτετε τις απόψεις σας για μια "ενδεχόμενα σωστή" ερμηνεία παρά την τεκμηριωμένη παρουσίασή της; Δεν θέλετε να την επιβάλλετε αλλά την μοιράζεστε μαζί μας, αποδεχόμενος την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ μας, να συμφωνήσουμε ή όχι ή κάπου να συμφωνήσουμε ή αλλού να διαφωνήσουμε!

   Οποία διαφορά με τους αντιχριστολόγους τριεξάρηδες που ΝΤΕ ΚΑΙ ΚΑΛΑ θέλουν να επιβάλλουν στην Εκκλησία ότι οι γραμμικοί κώδικες (bar codes), τα τσιπάκια και οι κάρτες του Πολίτη έχουν το σφράγισμα του Αντιχρίστου, έχουν το 666 και όποιος τις χρησιμοποιεί απαρνείται τον Χριστό και υποτάσσεται στον αντίχριστο και στον Σατανά! Αιδώς παράφρονες!!!

   Διαγραφή
  2. Πάνω από όλα είμαστε άνθρωποι και κάνουμε λάθη. Την σκέψη μας είναι θεμιτό και επιβάλλεται να την χρησιμοποιούμε και να συζητάμε παράλληλα αναμεταξύ μας γιατί καμιά φορά ως άνθρωποι το χάνουμε και τότε έρχεται ο αδελφός μας και μας ξεκουνάει για να συνέλθουμε. Είναι συνηθισμένο αυτό από καταβολής κόσμου. Δεν είναι όμως σωστό να μιλάμε για τέτοια θέματα ως προφήτες χωρίς να είμαστε. Αν κάποιοι θεωρούν πράγματι ότι είναι προφήτες να βγουν επώνυμα και να το πουν και να κριθούν. Εγώ ξέρω ότι μόνο οι δύο προφήτες του Χριστού όταν έρθουν θα έρθουν φανερά και ντυμένοι με σάκους για να μας διαβεβαιώσουν και να τα ξεκαθαρίσουν όλα. Μακάρι να είμαστε ικανοί αν ζούμε τότε να τους αναγνωρίσουμε.
   Στο παραπάνω σκεπτικό ήθελα να προσθέσω και μία ακόμα παρατήρηση που ξέχασα. Παρατήρησα λοιπόν ότι μετά την αλλαγή του ημερολογίου το Πάσχα των παπικών εορτάζεται κατά βάση μία εβδομάδα πριν το δικό μας(εκτός από εκείνες τις φορές που τα δύο Πάσχα συμπίπτουν). Οι παπικοί δαίμονες βλέποντας από ότι καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση οι Ορθόδοξοι να θελήσουν να εορτάσουν το Πάσχα μαζί τους (Πασχάλιος Κανόνας) δημιούργησαν επί Ιωάννη Παύλου του 2ου μία εορτή που τήνει πλέον να φτάσει(αν όχι ξεπεράσει) σε σπουδαιότητα την ίδια την εορτή του Πάσχα και αυτή είναι η Κυριακή του Θείου Ελέους που ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΕΣ συμπίπτει με το δικό μας Πάσχα(Έτσι καθίσταται σαφές ότι ελάχιστες φορές δεν έχουμε κοινούς εορτασμούς με την παπική αίρεση που να αφορούν τον Ιησού Χριστό όπως το 2021,2024,2027,2032 κλπ). Ξεκινάει η διαδικασία αυτής της εορτής από την Μ.Παρασκευή των παπικών και κορυφώνεται 9 μέρες μετά (επομένως υπερφαλαγγίζει αν μπορούμε να το πούμε έτσι το Πάσχα τους). Την Κυριακή αυτή λοιπόν οι παπικοί βγαίνουν έξω και κοιτάνε στον ήλιο για "θαύματα" και το δυσάρεστο είναι ότι γίνονται πράγματι μεγάλα ψευδοθαύματα. Αυτό το επεσήμανα απλά ως μία παρατήρηση σε συνδυασμό με τα προηγούμενα πάντα ώστε να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας γιατί δυστυχώς (κατά 90%)την ίδια μέρα που εορτάζουμε εμείς το Πάσχα εορτάζουν και οι παπικοί αυτή την Σατανοκίνητη κατ' εμέ εορτή(αφού βασίζεται κατά κόρον στα "οράματα" μίας Πολωνής καλόγριας με το όνομα Φαουστίνα Κοβάλσκα), βάζοντάς με σε σκέψεις για την σκοπιμότητα αυτής της ενέργειας. Αναρωτιέμαι μέσα μου αν βρήκε τελικά ο Σατανάς τρόπο να ξεπεράσει το πρόβλημα του Πασχάλιου με αυτόν τον ύπουλο και αφανή τρόπο.....
   Να σε καλά αδερφέ μου και σε ευχαριστώ που δέχτηκες και διάβασες και την άποψή μου που σίγουρα παραβλέπει πολλά.

   Διαγραφή
  3. Οι Έλληνες ΡΚαθολικοί εορτάζουν πάντοτε το Πάσχα με τους Ορθόδοξους κατά παρέκληση και έχουν πάρει άδεια από το Βατικανό, μετά την ημερολογιακή μεταρρύθμιση του 1583.

   Ν.Κ.

   Διαγραφή
  4. Έχεις απόλυτο δίκαιο αδελφέ Ν.Κ. Άρα και μέσω της κοινωνίας υπάρχει μόνιμος εορτασμός. Βέβαια είναι σημαντικό το ότι οι μεγάλες μάζες των πιστών εκατέρωθεν εορτάζουν επίσης κατά κόρον την ίδια μέρα για το ίδιο υποτίθεται πρόσωπο του Κυρίου μας και στην μία πλευρά γίνονται ψευδοθαύματα ενώ στην άλλη λαμβάνουμε το Άγιο Φώς...
   Αδελφέ μου, Ο Χριστός ενώθηκε μαζί μας μέσω του Αγίου Πνεύματος. Κατά την διάρκεια της πεντηκοστής ημέρας από την Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού πραγματοποιήθηκε η επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους. Ο δε Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι ξεκάθαρος: ἐγὼ μὲν βαπτίζω ὑμᾶς ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν· ὁ δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μου ἐστίν, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ καὶ πυρί.

   Κατά την παραμονή της Πεντηκοστής των παπικών το 1979 ωστόσο ο Ιωάννης Παύλος ο 2ος είπε την εξής ΙΣΤΟΡΙΚΗ και ΔΙΑΣΗΜΗ για τα δεδομένα των παπικών προσευχή:

   "And I cry, I who am a Son of the land of Poland and who am also Pope John Paul II. I cry from all the depths of this Millennium, I cry on the vigil of Pentecost, I cry with all of you: Let your Spirit descend and renew the face of the earth, the face of this land.” (Homily, Warsaw 1979)

   Προσεύχεται για να κατέλθει το πνεύμα και να ανανεώσει την όψη της Γης και την όψη της συγκεκριμένης χώρας ή γης. Για ποιο πνεύμα προσεύχεται να κατέλθει? Ποιο είναι αυτό το πνεύμα για το οποίο συμπροσευχήθηκαν όλοι μαζί του? Αφού το Άγιο Πνεύμα ήδη κατήλθε στην Γη και μέσω αρχικά των Αποστόλων και μετέπειτα όλης της Εκκλησίας ήδη την άλλαξε και την ανανέωσε την όψη της Γης και βρίσκεται πλέον μέσα στην ψυχή κάθε πιστού που έχει κοινωνία με τον Χριστό.
   Μήπως όλη αυτή η προσευχή προς το άγνωστο αυτό πνεύμα γίνεται από τώρα ώστε να εκπληρωθεί κάποτε στο μέλλον και συγκεκριμένα όταν θα γίνει το εξής:
   13 καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, καὶ πῦρ ἵνα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνῃ εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων.
   Στην πρόσφατη ενθρόνιση του Χριστού ως Βασιλιά της Πολωνίας ακούστηκε η ίδια προσευχή από τον παπικό αρχιερέα, μέσα στο ναό του "Θείου Ελέους" μπροστά στην εικόνα του Χριστού όπως την ονειρεύτηκε η Φαουστίνα Κοβάλσκα στα "οράματά της" (και μπροστά στις εικόνες του Ιωάννη Παύλου του 2ου και της Φαουστίνας) παρουσία της θρησκευτικής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Αλήθεια ποιος αποφάσισε ότι η Φαουστίνα Κοβάλσκα είδε ΣΙΓΟΥΡΑ τον Χριστό και όχι τον Διάβολο μεταμορφωμένο είναι απορίας άξιο? Ποιος αποφάσισε και με τι κριτήρια ότι η Φαουστίνα Κοβάλσκα είναι Αγία?

   Να είσαι πάντα καλά αδελφέ και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ποστ με τα διάφορα πιθανά χξς όπου νομίζω τα λες όλα και βάζεις μία οριστική τελεία σε όσους θέλουν να συνεχίσουν αυτή την προπαγάνδα του 666 σε προφητική χροιά και τόνο...

   Αλέξανδρος. Είμαι αυτός που σχολίασα και παραπάνω

   Διαγραφή
  5. Αλεξανδρε εισαι το παληκαρι που μας επισκεφθηκε στην Σουρωτη.
   Χαθηκες αδελφε.

   Διαγραφή
  6. Είναι γνωστόν, ότι οι Παπικοί έχουν διαστρεβλώσει τα πάντα.

   Ν.Κ.

   Διαγραφή
  7. Αδελφέ της Ομολογίας όχι δεν έχω πάει ποτέ στην Σουρωτή λόγω χιλιομετρικής απόστασης κυρίως αλλά θέλω κάποια στιγμή να επισκεφτώ τον πατέρα Ευθύμιο Τρικαμηνά και να παρακολουθήσω και την θεία Λειουργία. Δυστυχώς λόγω απουσίας προσωπικού οχήματος αυτό καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολο.

   Κατά τα άλλα αδέλφια μου σκεφτείτε λίγο και το όνομα και όχι τόσο τον αριθμό. Σκεφτείτε με βάση τα γεγονότα και όχι τις θεωρίες. Αυτή την στιγμή για παράδειγμα είναι γεγονός ότι στην σατανοκίνητη κατ εμέ τελετή ενθρόνισης του "Νέου Χριστού της Φαουστίνας Κοβάλσκας" ως Βασιλιά της Πολωνίας όλοι ανεξαιρέτως οι παπικοί ιερείς έφεραν στα άμφιά τους το όνομα JHS ως το όνομα αυτού του Χριστού που είδε η Φαουστίνα, τον οποίο και κάνανε και εικόνα - Φέρνει δε κάπως στο μυαλό και στο ΧΞς αλλά μόνο ως προς τον αριθμό των γραμμάτων. Δείτε το για παράδειγμα στο 16.11 https://www.youtube.com/watch?v=pzv9DOg0ksk . Κάποιοι παπικοί σε πρόχειρη έρευνα που έκανα το μεταφράζουν ως:

   J or I -Jehovah or Iehovah (God the Father)
   H-Hesus (God the Son)
   S-SQOPQUZ (God the Holy Spirit)

   Σαν όνομα μάλιστα είναι διάσημο στην παπική αίρεση. Είναι μέχρι και πάνω στο πατατάκι που έχουν οι παπικοί για κοινωνία για να μην αναφέρω το έμβλημα του Φραγκίσκου.
   http://wl.static.fotolia.com/jpg/00/14/09/72/400_F_14097221_vCmxV8UDO8A39ex7pFkwvWCq8QEkzVTk.jpg
   https://1.bp.blogspot.com/-njxQKfRTUJc/V8fAnuEvbJI/AAAAAAAAFZM/IIn7J5NsctkJjXbtFajRDQlk9K_QD3b9gCLcB/s1600/JHS-host.jpg
   https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/3a/8c/bb/3a8cbb952d8b862d6927154a447d96ef.jpg
   http://restlesspilgrim.net/blog/wp-content/uploads/2011/04/ihs_monogram_gesu.jpg

   Αυτό είναι επομένως ένα ήδη υπάρχων όνομα που η αίρεση χρησιμοποιεί για να αποκαλέσει τον Χριστό που αυτή λατρεύει.

   Αλέξανδρος

   Διαγραφή
 5. ΒΙΝΤΕΟ

  Πρός το τέλος στο 1.35 και για τα επόμενα 15 λεπτά θα δείτε τον π.Σάββα Λαυριώτη να μιλάει για την κάρτα πολίτη και ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να την παραλάβουμε και τον π. Ευθύμιο Τρικαμηνά να ΣΥΜΗΓΟΡΕΙ

  https://www.youtube.com/watch?v=hZ8ryAE9slE

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ο π.Σάββας Λαυριώτης μιλάει κατά της κάρτας πολίτη στο 1.40 και ο π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς συνηγορεί

  https://www.youtube.com/watch?v=hZ8ryAE9slE

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Κοιταξε, αυτα που λεει ο πατηρ Σαββας, γραψαμε οτι δεν στηριζονται επιστημονικα.
  Ειδικοι επιστημονες που τα ακουν, λενε οτι δεν συμφωνουν, αυτα δεν αληθευουν.
  Ουτε το μπαρ κοουντ εχει το 666, ουτε και το τσιπ θα το εχει. Ειναι αστηρικτο και αυθαιρετο.
  Ο πατηρ Σαββας ακομα δεν το καταλαβε και εφ΄οσον συνεχιζει τα παληα λεγομενα και τιποτα το νεο, μαλλον δεν πληροφορηθηκε τις αντικρουσεις των ΕΙΔΙΚΩΝ.
  Και εμεις ισχυριζομεθα οτι αν πιστευουμε οτι με την καρτα αυτη ή οτιδηποτε αλλο βγη και κυκλοφορησει παραβιαζεται η ελευθερια μας ή τα ανθρωπινα δικαιωματα μας και επειδη δεν μπιστευομαστε τους ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΥΣ πολιτικους μας, να αντιδρασουμε με ολες μας τις δυναμεις.
  Ακομα και να μην την παρουμε.
  Εκεινο ομως που βλεπουμε ειναι οτι οχι μονο δεν αντιδρουμε εναντιον τους, για οσα ανορθοδοξα πραττουν αλλα τρεχουμε και απο πισω τους σαν σκυλακια.

  Οτι εχει σχεσι η καρτα του πολιτη με την Ιερα Αποκαλυψι εμεις δεν συμφωνουμε και μαλιστα, πιστευουμε οτι οσοι τα λενε αυτα, ασεβουν απεναντι στον λογο του Θεου και διαστρεβλωνουν το κειμενο της Ι.Α.
  Και ο θεος δεν αστειευεται οταν διαστρεβλωνεται ο λογος Του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου