Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016

Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΜΟΥ

Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΜΟΥ
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων:
η δεύτερη γιάφκα Οικουμενιστών
 μετά το Φανάρι!
Ευχές για τα Χριστούγεννα με εκπροσώπους δογμάτων και Εκκλησιών (δηλ. αρετικούς) αντάλλαξε ο Ιεροσολύμων Θεόφιλος
(ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)Ευχές για τα Χριστούγεννα με εκπροσώπους δογμάτων και Εκκλησιών αντάλλαξε ο Ιεροσολύμων Θεόφιλος (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)
 
Δεκτοί από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.Θεόφιλο έγιναν το περασμένο Σάββατο εκπρόσωποι Εκκλησιών και δογμάτων, και αντήλλαξαν ευχές για τα Χριστούγεννα.
Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει:
Την 11.00 π.μ. ώραν του Σαββάτου, 27ης Δεκεμβρίου 2015 / 9ης Ιανουαρίου 2016, η Εκκλησία των Αρμενίων εις Ιεροσόλυμα επεσκέφθη το Πατριαρχείον επί τη εορτή των Χριστουγέννων αυτού.
Τούς Αρμενίους κληρικούς υπό τον Αρχιεπίσκοπον Άρην Σαβρανιάν εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.
Επί τη επισκέψει ταύτη ο επί κεφαλής της ομάδος των Αρμενίων κληρικών Σεβασμιώτατος Άρης προσεφώνησε τον Μακαριώτατον λέγων ότι το φως της Γεννήσεως του επιφανέντος Ιησού Χριστού εις τον κόσμον επέλαμψε και εφώτισε τα έθνη, τα οποία εδέχθησαν αυτό και εσχημάτισαν την Εκκλησίαν. Παρά ταύτα και σήμερον υπάρχουν Έθνη μη δεχόμενα την αλήθειαν του Χριστού, διό και επιβάλλεται μεταξύ των συνεργασία διά την αντιμετώπισιν των φαινομένων αυτών.

Επίσκεψις της Αδελφότητος των Φραγκισκανών. 


Την 9.15 π.μ. της πρωΐας του Σαββάτου, 27ης Δεκεμβρίου 2015/ 9ης Ιανουαρίου 2016, επεσκέφθη το Πατριαρχείον η Αδελφότης των Φραγκισκανών επί τη εορτή των Χριστουγέννων.
Την Αδελφότητα των Φραγκισκανών εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.
Επί τη επισκέψει ταύτη προσεφώνησε τον Μακαριώτατον ο Κουστωδός της Αγίας Γης π. Pierre Batista Pizzaballa, λέγων ότι δοξάζομεν τον Θεόν, διότι εωρτάσαμεν και εφέτος εν μέσω προβλημάτων και καταδιώξεων των Χριστιανών εις την Μέσην Ανατολήν και ανά τον κόσμον. Παρ’ όλα αυτά ημείς ζώμεν επ’ ελπίδι, διότι ο Κύριος εισήλθεν εις την ζωήν και την ιστορίαν ημών και δη εις την περιοχήν ημών και εις ημάς εδόθη το προνόμιον να ζώμεν εις την γην ταύτην, εν η ο Εμμανουήλ, ήτοι ο Θεός μεθ’ ημών, επεσκέφθη ημάς και να δίδωμεν επαξίως την μαρτυρίαν ημών εις τον κόσμον.

Πάσαι αι Χριστιανικαί Κοινότητες εις την επί τοις Χριστουγέννοις επίσκεψιν αυτών.
Την 10.00 π.μ. ώραν της ιδίας ημέρας, επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον επί τη εορτή των Χριστουγέννων αυτού ομού αι πλείσται των Χριστιανικών Κοινοτήτων των Ιεροσολύμων (πλην των Φραγκισκανών και των Αρμενίων, οι οποίοι επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον εις ιδίαν αυτών επίσκεψιν) ήτοι του Λατίνου Πατριάρχου εις Ιεροσόλυμα, των Συριάνων, των Κοπτών, των Αιθιόπων, των Λουθηρανών και των Αγγλικανών.
Τούς Αρχηγούς και τα μέλη των Κοινοτήτων τούτων εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.
Εις το πλαίσιον της συναντήσεως ταύτης, οι Προκαθήμενοι εξ ονόματος των Εκκλησιών αυτών ηυχήθησαν εις τον Μακαριώτατον
και την Αδελφότητα, της οποίας Αυτός τυγχάνει ηγούμενος, ευλογημένον το Νέον Έτος, τη χάριτι του δι’ ημάς ενανθρωπήσαντος και εν συνεργασία προς όφελος των Χριστιανικών ποιμνίων εις Ιεροσόλυμα και ειρήνην και ασφάλειαν εις αυτήν.
Εις τους ευχετηρίους τούτους λόγους ανταπήντησεν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

1 σχόλιο:

 1. Αἱ δικαιολογίαι των ἀδιαφόρων ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ πρὸς τὰς αἱρέσεις

  Ἄλλη μιὰ φορὰ ἀκοῦμε τὴν φωνὴ τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἀνήκουν στὶς τρεῖς κατηγορίες τῶν συμπορευομένων σιωπηλὰ μὲ τὴν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἐνῶ κατηγορούμενοι εἶναι αὐτοὶ πού -κακῶς ἢ καλῶς- ἐναντιώνονται στὸν Οἰκουμενισμό.
  Καὶ οἱ τρεῖς κατηγορίες εἶναι:

  α) ἐκεῖνοι (ἱερωμένοι καὶ λαϊκοί) ποὺ γνωρίζουν, ἀλλὰ ἀπὸ δειλία, συμφέρον ἢ ἀδιαφορία ἀνέχονται τοὺς Οἰκουμενιστὲςκαὶ ἔτσι συμπορεύονται μὲ τὴν Παναίρεση.


  β) ἐκεῖνοι (ἱερωμένοι καὶ λαϊκοί) ποὺ ἀγνοοῦν (κακῶς) ἢ γιὰ διαφόρους λόγους δὲν θεωροῦν (κάκιστα) ὡς αἱρετικοὺς τοὺς Οἰκουμενιστές, μὲ ἀποτέλεσμα κι αὐτοὶ νὰ συμπορεύονται μὲ τὴν Παναίρεση.


  γ) ἐκεῖνοι (ἱερωμένοι καὶ λαϊκοί) ποὺ ἀντιτίθενται στὴν Παναίρεση, ἀλλὰ ἰδιογνώμως καὶ ἀρνούμενοι νὰ ἀκολουθήσουντὴν Διαχρονικὴ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, κοινωνοῦν μὲ τοὺς Οἰκουμενιστές.

  Δηλαδή, καταγγέλλουν μὲν τὸν Οἰκουμενισμό, ἀλλὰ....

  i) ἀρνοῦνται νὰ κατονομάσουν τοὺς Οἰκουμενιστές, ἢ ἀρνοῦνται ὅτι εἶναι αἱρετικοί, πρὶν …συγκληθεῖ Σύνοδος!!!

  ἀρνοῦνται νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ αὐτούς καὶ κοινωνοῦν ἀδιακρίτως μαζί τους, ἢ τοὺς μνημονεύουν (ὡς ἱερωμένοι καὶ λαϊκοί ),

  ἐνῶ γνωρίζουν ὅτι οἱ Ἀπόστολοι καὶ οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν “λόγοις καὶ ἔργοις” ἀποφανθεῖ τελεσίδικα ὅτι :
  ἡ μνημόνευση τῶν αἱρετικῶν(ἀσχέτως ἂν εἶναι καταδικασμένοι ἀπὸ Σύνοδο ἤ ὄχι) σημαίνει ὅτι...συμφωνεῖ ὁ μνημονεύων μὲ τὸν μνημονευόμενο αἱρετικό, δηλαδὴ ταυτίζεται στὴν Πίστη μ’ αὐτόν, ἔστω κι ἂν εἶναι
  Ὀρθόδοξος καὶ δημόσια δηλώνει ὅτι διαφωνεῖ.

  ( Τὰ σχετικὰ κείμενα τῶν Ἁγίων τὰ ἔχουμε παραθέσει δεκάδες φορές! ).

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου