Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019


Επιζήμιος ο Ναυπάκτου Ιερόθεος
Του Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Κ. Διώτη

Ηκούσθη ότι, όταν ο Αρχιμανδρίτης Ιερόθεος Βλάχος εξελέγη ως Ποιμενάρχης της Ναυπάκτου, εις Μητροπολίτης της Εκκλησίας είπεν ότι αυτός θα κάμη κακόν εις την Εκκλησίαν. Υπάρχει βάσιμος λόγος να είναι αληθές τούτο, διότι ο μακαριστός Μεσσηνίας κυρός Χρυσόστομος (Θέμελης), εις το δεύτερον βιβλίον του κατά του Ναυπάκτου, πληροφορεί δια τον Μητροπολίτην Ναυπάκτου π. Ιερόθεον ότι: «Σεβ. Μητροπολίτης απέστειλεν εις την Σεβασμιότητά του αυστηροτάτου περιεχομένου επιτιμητικήν επιστολήν».
Ο Ποιμενάρχης της Ναυπάκτου π. Ιερόθεος Βλάχος εδημιούργησεν εν Ναυπάκτω την μεγαλυτέραν εκκλησιαστικήν τραγωδίαν εις τον εν Ελλάδι εκκλησιαστικόν χώρον με δυσμενείς επιπτώσεις και πέραν των ορίων της Ελλάδος. Με τον πολυετή και άδικον διωγμόν του κατά της περιφήμου και πέραν των ορίων της Ελλάδος ευφήμως γνωστής Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος εδίχασε την τοπικήν κοινωνίαν και προεκάλεσε πρωτοφανή σκανδαλισμόν. Δι’ αυτό το Δημοτικόν Συμβούλιον της Ναυπάκτου ηρνήθη να εγκρίνη πρότασιν διοργανώσεως επετειακής εκδηλώσεως προς τιμήν του Μητροπολίτου τούτου, κάτι το οποίον ουδέποτε συνέβη με άλλον Μητροπολίτην. Εγένετο δε υπαίτιος να καταρρακωθή η Εκκλησιαστική Δικαιοσύνη και να εξευτελισθή το Συνοδικόν κύρος εν σχέσει προς την τραγωδίαν αυτήν.


Και ως Αρχιμανδρίτης υπήρξεν επιζήμιος ο Ναυπάκτου Ιερόθεος, κατά μητρπολιτικήν μαρτυρίαν. Ο τότε οικείος του Μητροπολίτης Εδέσσης κυρός Χρυσόστομος απέπεμψεν αυτόν εκ της Μητροπόλεώς του ως «ανεπιθύμητον» και «επιζήμιον δια τον τόπον».
Κατά την σημερινήν τραγικήν επικαιρότητα, μεταξύ άλλων, υπάρχουν αι τρεις ανοικταί και οδυνηραί πληγαί. Η ψευδοαυτοκεφαλία των σχισματικών της Ουκρανίας, η οποία αναταράσσει ολόκληρον την Ορθοδοξίαν, ο όρος «ουδετερόθρησκον κράτος», με τον οποίον επιδιώκετεαι ο αποχριστιανισμός του ελληνικού ορθοδόξου κράτους, και η προδοτική συμφωνία των Πρεσπών.
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου π. Ιερόθεος Βλάχος, απροσδοκήτως, παραδόξως και επιζημίως δια την Ορθοδοξίαν και τον Ελληνισμόν έχει υιοθετήσει και τας τρεις αυτάς πληγάς. Δια τα δύο πρώτα θέματα έχει υποστή αυστηρόν έλεγχον ο Ναυπάκτου Ιερόθεος με δύο προηγούμενα σχετικά δημοσιεύματά μου εις τον «Ο.Τ.».
Ανεμένετο η ανάμειξις του Ναυπάκτου και εις την τρίτην περίπτωσιν. Όμως, ο λόγιος ούτος Επίσκοπος δεν ετοποθετήθη ευθέως εις το άκρως επικίνδυνον δια την Ελλάδα ζήτημα τούτο, αλλά με δύο ερωτήματά του και με μίαν επ’ αυτών ιταμήν και άκρως υποκριτικήν δήλωσίν του ενόμισεν ότι έλαβε την αρμόζουσαν, κατ’ αυτόν, θέσιν. Ιδού:
«Είναι εθνική ανάγκη να μη ψηφισθή η συμφωνία των Πρεσπών από τη Βουλή των Ελλήνων, διότι θα δοθή η δυνατότητα υποχωρητικότητας της Ελλάδος και θα αχθή η όρεξη για υποχώρηση και σε άλλα εθνικά θέματα; Είναι εθνική ανάγκη να μη ψηφισθή η συμφωνία των Πρεσπών,  γιατί θα δυναμώση ο επεκτατισμός των Σκοπίων; Δεν γνωρίζω τίποτε από όλα αυτά» Εκκλησιαστική Παρέμβαση», Ιανουάριος 2019).
Σεβασμιώτατε, το 80% και πλέον των Ελλήνων έχει συνειδητοποιήσει πλήρως ότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι προδοτική και καταστρεπτική δια την Ελλάδα. Με την συμφωνίαν αυτήν εξυπηρετούνται, αποκλειστικώς και μόνον, τα συμφέροντα της Αμερικής, του ΝΑΤΟ και της Γερμανίας. Παρέχονται δε με την συμφωνίαν αυτήν εις τα Σκόπια καταστρεπτικά δικαιώματα εις βάρος της Ελλάδος. Δια την ανθελληνικότητα και επικινδυνότητα της συμφωνίας αυτής έχουν γραφή εκατοντάδες δημοσιευμάτων από κορυφαίους ειδικούς πανεπιστημιακούς Καθηγητάς, από δημοσιογράφους, από Κληρικούς και από πολλούς άλλους. Συ, Δέσποτα της Ναυπάκτου π. Ιερόθεε Βλάχε, δεν εντρέπεσαι, δεν κοκκινίζεις, δεν ερυθριάς να υποκρίνεσαι με τοιαύτην έκδηλον προκλητικότητα ότι δήθεν δεν γνωρίζεις «τίποτε από όλα αυτά»; Συ, Ποιμενάρχα της Ναυπάκτου, παρουσιάζεσαι υπερηφάνως ότι είσαι ικανός να ασχολήσαι επί παντός του επιστητού. Η παρούσα σκανδαλώδης υποκρισία σου έχει την σκοπιμότητα να μη ελθης εις αντίθεσιν με τους αθέους και αντιχρίστους κυβερνώντας, οι οποίοι υπέκυψαν εις τας πιέσεις ξένων παραγόντων και επρόδωσαν την Πατρίδα μας. Η υποκρισία είναι και αυτή στοιχείον της αθεολογήτου συμπεριφοράς σου, Δέσποτα της Ναυπάκτου.
Ουδείς ανέμενεν ότι ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιεροθέος Βλάχος θα ήτο τόσον πολύ επιζήμιος, εκκλησιαστικώς και εθνικώς.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου