Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

Δοκησίσοφος Ὑπουργός ὑπό Δημ. Ἰ. Κάτσουρα
Παρακολουθήσαμε ἀπό τηλοψίας τή χθεσινή συνέντευξη τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Νικολάου Κοτζιᾶ στόν δημοσιογράφο καί διευθυντή τῆς "Καθημερινῆς" κ. Ἀλέξη Παπαχελᾶ. Ἦταν ἀναμφιβόλως ἐνδιαφέρουσα καί μόνον ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι ἐθίγησαν σειρά σοβαρῶν προβλημάτων, τά ὁποῖα ἀντιμετωπίζει ἡ Χώρα, ὅσον ἀφορᾶ στά λεγόμενα ἐθνικά θέματα.
Ὁ Ὑπουργός ἔδωσε ἀπαντήσεις στά τεθέντα ἐρωτήματα, τά ὁποῖα μᾶλλον δέν τόν ἔφεραν σέ ἰδιαίτερα δύσκολη θέση. Μάλιστα, σέ ὅσα ἐξ αὐτῶν δέν ἐπιθυμοῦσε ἤ δέν μποροῦσε νά τό κάνει ἦταν εὔκολο, λόγῳ τοῦ χαρτοφυλακίου του, νά μήν ἀπαντήσει, ἐπικαλούμενος τό μή ἀνακοινώσιμο τῶν σχετικῶν στοιχείων ἤ σχεδιασμῶν του.
Ἐκεῖ ὅπου τεχνηέντως καί σαφῶς δέν μᾶς ἔκανε σοφώτερους ἦταν στό θέμα τῶν Σκοπίων καί τίς μετ' αὐτῶν διαπραγματεύσεις, οἱ ὁποῖες αὐτό τό διάστημα βρίσκονται σέ ἐξέλιξη. Ἀπεσιώπησε ὅσα δέν τόν συνέφερε νά θιγοῦν καί ἐπέλεξε νά ἐπικεντρώσει τόν λόγο του οὐσιαστικῶς σέ ἕνα καί μόνο σημεῖο (περί τοῦ erga omnes), πλατιάζοντας ἐπ' αὐτοῦ τόσο ὥστε νά ἐμφανισθεῖ ὡς ἐπίμονος καί διεκδικητικός διαπραγματευτής.
Ἐκεῖνο, ὅμως, τό ὁποῖο δέν κατόρθωσε νά ἀποκρύψει καί διασκεδάσει ἦταν ἡ ἐντελῶς ἀτεκμηρίωτη καί προκλητική παραχωρητική στάση του στό λεγόμενο ὀνοματολογικό, ἐκ παραλλήλου μέ τήν ἀνεπίτρεπτη περιφρόνησή του στή βούληση τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ἐπ' αὐτοῦ. Ἐπεχείρησε μάλιστα, κάπως δειλά εἶναι ἡ ἀλήθεια, νά ψελλίσει κάτι περί ἀρχικῶς μειοψηφικῆς ἀπόψεως (τοῦ ἰδίου καί τῆς Κυνερνήσεως), ἡ ὁποία πλέον ἔχει ἤδη φθάσει νά κερδίζει τήν ἀποδοχή τῶν περισσοτέρων, βάσει κάποιων δημοσκοπήσεων, τίς ὁποῖες ὁ ἴδιος ἔχει ὑπ' ὄψιν του!


Κάποιοι ἔπεισαν, ἀνέφερε, τόν Ἑλληνικό λαό νά ἔχει τήν (προφανῶς κατ' αὐτόν λανθασμένη) ἄποψη περί μή ἀποδοχῆς συνθέτου ὀνομασίας, ἡ ὁποία δηλαδή θά περιλαμβάνει τόν ὄρο "Μακεδονία" στό ὄνομα τοῦ γειτονικοῦ κρατιδίου. Δυστυχῶς δέ, ἡ ἔναντι αὐτῆς, τῆς ὄντως συντριπτικῶς πλειοψηφούσης θέσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἐπιχειρηματολογία τοῦ κ. Ὑπουργοῦ ἦταν ἀνάξια ἑνός δοκοῦντος εἶναι σοφοῦ πολιτικοῦ ἤ μᾶλλον ἀντάξιά του, ἀκριβῶς λόγῳ τῆς δοκησισοφίας του!
Κατηγόρησε προηγουμένη Ἑλληνική Κυβέρνηση, χωρίς νά τολμᾶ νά τήν κατονομάσει, περί ὑποστηρίξεως συνθέτου ὀνομασίας ("Μακεδονία-Σκόπια"). Ἀπέφυγε δέ νά εἶναι σαφής καί ὑπεύθυνος δῆθεν γιά νά μή βλάψει τήν χώρα μέ τήν ἀποκάλυψη τῶν σχετικῶν στοιχείων, ἄν καί μόνη ἡ ἀναφορά του μᾶλλον συνήργησε, τουλάχιστον ἐν μέρει, σέ κάτι τέτοιο.
Καί τό χειρότερο ὅλων εἶναι ὅτι ἐπανέλαβε τό πλέον σαθρό ἐπιχείρημα, ὑπέρ τῆς συνθέτου ὀνομασίας, αὐτοῦ καί τῶν ὁμοϊδεατῶν του. Πρόκειται γιά τό παιδαριῶδες σκεπτικό ὅτι ἡ ἐπί χρόνια χρήση τῆς προσωρινῆς ὀνομασίας τήν ὁποία χρησιμοποιοῦμε γιά τό κρατίδιο τῶν Σκοπίων (δηλαδή τό F.Y.R.O.M.) δῆθεν ἀποτελεῖ τήν ἔμπρακτη ἀποδοχή τῆς λύσεως τῆς συνθέτου ὀνομασίας, ἐπειδή συμπεριλαμβάνεται σ' αὐτήν ἡ λέξη Μακεδονία.
Αὐτός, ὅμως, ὁ ἰσχυρισμός εἶναι ἐντελῶς σαθρός, διότι ἡ ὀνομασία αὐτή ὑπῆρξε συμπεφωνημένα προσωρινή ὑπό τήν ἔννοια τῆς ἀνοχῆς μας, μέχρι νά διευθετηθεῖ κανονικά τό πρόβλημα καί κυρίως ἀποδίδει, χωρίς τήν ἐπί τῆς οὐσίας ἔγκρισή μας, μία ὀνομασία πού σ' αὐτό τό κρατίδιο, ὡς ὁμόσπονδο τμῆμα τῆς πάλαι ποτέ Γιουγκοσλαβίας, εἶχε, ὡς γνωστόν, ἀποδοθεῖ (κακῶς). Ἐν τελευταία δέ ἀναλύσει εἶναι μία ὀνομασία τήν ὁποία ποτέ δέν ἀπεδέχθη καί δέν χρησιμοποίησε στήν πράξη τό κράτος τῶν Σκοπίων.
Ἡ δοκησισοφία του, ὅμως, δέν τόν προφύλαξε καί ἀπό τήν αὐτοαναίρεση τῆς δῆθεν ἐθνικά ἐπιβεβλημένης, ὅπως ἄλλοτε ἀτυχῶς ἐδήλωσε, ἐπιλογῆς τῆς συνθέτου ὀνομασίας, ὅταν ὁμολόγησε ὅτι ἀπό ἕνα ὑπερ-σύνθετο ὄνομα, ὅπως τό "πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας", οἱ Σκοπιανοί κράτησαν μόνο τό Μακεδονία! Αὐτό, δηλαδή, τό ὁποῖο θά συμβεῖ νομοτελειακά καί μέ τό νέο σύνθετο ὄνομα πού ὁ ἴδιος φιλοδοξεῖ ὅτι θά κατορθώσει νά κάνουν ἀποδεκτό οἱ βόρειοι γείτονές μας. Μόνο πού τώρα δέν θά εἶναι συμβατικό, δέν θά εἶναι προσωρινό καί θά ἔχει τήν δεσμευτική γιά μᾶς ἔγκρισή μας! Γι' αὐτό καί δέν πρέπει νά γίνει κάτι τέτοιο ποτέ!
Ἀσχέτως τῆς θετικῆς ἤ ἀρνητικῆς ἐκβάσεως τῶν ἐν ἐξελίξει διαπραγματεύσεων αὐτῆς τῆς Κυβερνήσεως γιά τό Σκοπιανό, ἐκεῖνο πού σέ κάθε περίπτωση θά ἔχει συντελεσθεῖ σέ βάρος τῆς Πατρίδος μας καί τῶν συμφερόντων της εἶναι ὅτι θά ἔχουμε "οἰκεία βουλήσει" ἀπεμπολήσει ἱστορικά δικαιώματά μας, ὑποθηκεύοντας τό μέλλον μέ τήν ἱστορική καταγραφή τοῦ προηγούμενου τῆς παραδόσεώς τους καί τοῦ συμβιβασμοῦ μας σέ περίοδο εἰρήνης!
Ὁ ἐν λόγῳ Ὑπουργός, ὁ ὁποῖος εἶναι ἐμφανές ὅτι "δοκεῖ σοφός εἶναι", δηλώνοντας μάλιστα αὐτάρεσκα καί ὡς "διαβαστερός" (!), κινούμενος ὅμως χωρίς σύνεση καί σεβασμό στόν ἐντολέα του, τόν Ἑλληνικό λαό, κινδυνεύει νά μείνει στήν ἱστορία, ὡς ἀμετροεπής καί κατώτερος τῶν περιστάσεων.
Ἐάν, ἔστω καί τώρα, ἐγκαταλείψει τήν ἐπιμονή του σέ μία ἀδιέξοδη ἐπιλογή, τήν ὁποία γνωρίζει καλῶς πόθεν καί διατί προπαγανδίζεται καί προωθεῖται, εἶναι δυνατόν, ἐπικαλούμενος τήν ἀδιαλλαξία τῶν Σκοπιανῶν γιά τό erga omnes νά ἀποσύρει ἀπό τό τραπέζι τῶν διαπραγματεύσεων τήν ἀκραία παραχώρηση γιά τή σύνθετη ὀνομασία καί νά κάνει τή στροφή τῆς εὐθύνης πρός τήν εὐθεῖα ὁδό τῆς ἱστορικῆς καί ἐθνικῆς ἀξιοπρέπειας!
Διαφορετικά, ὅπως ὁ ἴδιος ἄκων προεφήτευσε, αὐτή ἡ ἐπιλογή μέ ἐπίκεντρο ὄχι τό erga omnes, ἀλλά (κατά τή γνώμη μας) τή σύνθετη ὀνομασία (τουτέστιν τήν παραχώρηση τῆς χρήσεως τοῦ ὀνόματος Μακεδονία μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τήν ψυχή καί πεμπτουσία τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ) θά γίνει αἰτία προστριβῶν στό διηνεκές. Μέ ἀπρόβλεπτες συνέπειες γιά τήν Πατρίδα καί δικαιολογημένες κατηγορίες καί ἠθικές καταδίκες σέ βάρος τῶν ὑπευθύνων γιά ὅσα θά προκληθοῦν καί θά ἀκολουθήσουν, ἀργά ἤ γρήγορα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου