Δευτέρα, 17 Απριλίου 2017Διότι καί οἱ προκλήσεις ἔχουν τά ὅριά των!....


Τρία πρόσωπα, μία πλάνη!


πό Νεκταρίου Χαλκιώτη, θεολόγου
Εἶχα τήν μεγάλη ὑπομονή νά διαβάσω ὁλόκληρη τήν πρόσφατη ἐπιστολή τοῦ κ. Σεραφείμ (ἀπό 12/4/2017) πρός τόν σημερινό Πρόεδρο τῆς Τουρκίας κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ἐρντογάν. Ἐντυπωσιακή ὄντως καί πλούσια σέ στοιχεῖα ἀναιρετικά τῆς πλάνης τοῦ Μωαμεθανισμοῦ. Τό πλέον ὅμως ἐκπληκτικό, πέραν τῆς παγκοσμίου πρωτοτυπίας μιᾶς τέτοιας δημόσιας πρωτοβουλίας ἑνός ὀρθοδόξου ἐπισκόπου πρός ἕναν ἀλλόθρησκο Ἀρχηγό Κράτους, εἶναι ἀναμφίβολα τό γεγονός ὅτι ἐν ἔτει 2017 καί ἡμερομηνίαν 12ην Ἀπριλίου, ὁ ὑποτίθεται ἀντι-οἰκουμενιστής Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ προβάλλει ἐμμέσως πλήν σαφῶς καί χαρακτηρίζει τόν ὑπ' αὐτοῦ καταγγελθέντα κατά τό παρελθόν ὡς αἱρετίζοντα οἰκουμενιστήν πατριάρχη Βαρθολομαῖο ὡς "τόν πρῶτο Ποιμένα τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας καί Πρωθιεράρχη τοῦ Ζῶντος Ἀληθινοῦ Τρισυποστάτου Θεοῦ, τόν Διάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου"! Ἐάν αὐτό δέν δύναται νά χαρακτηρισθεῖ ὡς παραφροσύνη, τότε τί ἄλλο; Μά, θά ἰσχυρισθεῖ κάποιος ὅτι ὁ κ. Βαρθολομαῖος, ὁ ἐμπνευστής τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης τῆς "πανορθοδόξως" καταργησάσης τήν Ὀρθοδοξία, δέν παύει νά εἶναι τυπικῶς ὅ,τι καί ὅπως τόν ἀποκαλεῖ ὁ κ. Σεραφείμ. Καμμία διαφωνία! Ἀρκεῖ, μετά καί τήν πρόσφατον ἀποστολήν πολυτελοῦς δώρου (ψηφιδωτοῦ πορτραίτου) ἐκ μέρους τοῦ τελευταίου πρός τόν ὑπ' αὐτοῦ καταγγελόμενον ὡς ἀντορθόδοξον πατριάρχην ἐπί τῆ εἰκοσιπενταετῆ θεοφιλῆ πατριαρχία του (!), νά συμφωνήσουμε ὅλοι (καί εἰς τό ) ὅτι εἶναι ἀδύνατον λογικός καί συνετός ἄνθρωπος νά παρακολουθήσει τήν ἀμετροέπεια, ἐλαφρότητα καί ἴσως τόν παραλογισμό συγκεκριμένων προσώπων, τά ὁποῖα προκαλοῦν τήν εὐθυκρισίαν καί θέτουν τό δίλημμα: γραφικότης ἤ παραφροσύνη;.....Τελικῶς, ἕνας Ἐφραίμ Βατοπαιδίου, ἕνας Θεόδωρος Ζήσης καί ἕνας Σεραφείμ Μεντζελόπουλος (ἰδού τά τρία πρόσωπα) βάλθηκαν νά μᾶς τρελλάνουν καί νά ἐξευτελίσουν τόν ἱερό ἀγώνα τῶν ὀρθοδόξων κατά τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ! [Σημείωση: Ὑπενθμίζουμε ὅτι ὁ κ. Ἐφραίμ δέν ἔφθανε ὅτι πρό ἐτῶν κατεσκανδάλισε μέ τήν ἀντιμοναχική του συμπεριφορά, ὡς "μπίζνεσμαν", τήν ὑφήλιον, τελευταίως ἐτόλμησε δημοσίως νά διακηρύξει ἀναισχύντως ὅτι ἡ οἰκουμενιστική καί ληστρική ψευδοσύνοδος τῆς Κρήτης εἶναι κανονική καί ὀρθόδοξος (!) πρός τέρψιν καί διευκόλυνση τοῦ ἐνοίκου τοῦ Φαναρίου, ὁ δέ π. Θ. Ζήσης πρίν "ἀλέκτωρ φωνῆσαι" (ὅπου ἀλέκτωρ διάβαζε Ἄνθιμος καί Βαρθολομαῖος) ἀπαρνήθηκε τήν ἀρχική ὁμολογιακή του πρωτοβουλία παλινδρομήσας εἰς τήν κοινωνία τῆς παναιρέσεως!]. Ἴσως, ἐπειδή ἡ νόσος των εἶναι κοινή καί ἐκ δύο ρητῶν προσδιοριζομένη: Τοῦ Γραφικοῦ "Φάσκοντες εἶναι σοφοί ἐμωράνθησαν", ἀφ' ἑνός, καί, τοῦ Πατερικοῦ "ἀρχή τῶν κακῶν φιλαυτία, τέλος δέ ὑπερηφάνεια", ἀφ' ἑτέρου. Ὁ Θεός νά μᾶς γίνη ἵλεως! Ἐπειδή δέ ἡ κατάσταση ἔχει φθάσει εἰς τό μή περαιτέρω κατακλείομε τήν παροῦσα, ἄνευ εἰρωνικῆς διαθέσεως, ἀπευθύνοντες πρός τούς ἐν λόγω τρεῖς πατέρες καί κυρίους, τά ἴδια τά λόγια μέ τά ὁποῖα ὁ νομιζόμενος λέων τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἀποδειχθείς χαμαιλέων  κ. Σεραφείμ ἀπευθύνθηκε πρός τόν φασίζοντα Πρόεδρον τῆς γείτονος χώρας:

"....Ἐπειδή, λοιπόν, ...., ὁ θάνατος εἶναι ἄδηλος καί ἐπειδή, σύμφωνα μέ τόν Εὐαγγελικό λόγο, «οὐκ οἴδατε τήν ὥραν οὐδέ τήν στιγμήν τοῦ θανάτου», ἐξαιτίας αὐτοῦ Σᾶς προτρέπουμε καί Σᾶς συμβουλεύουμε νά σπεύσετε νά ἔλθετε στούς κόλπους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, προτοἔλθει τό τέλος τῆς ἐπιγείου ζωῆς Σας. Ἅγιος Τριαδικός Θεός Σᾶς δέχεται μέ ἀνοικτές ἀγκάλες! Χαρά θά γίνει καί στή γἀπό τούς Ὀρθοδόξους, χαρά θά γίνει καί στούς Οὐρανούς ἀπό τούς Ἀγγέλους γιά τήν εἴσοδό Σας στήν μοναδική καί ἀληθινή Ἐκκλησία!...."

"....Εὐχόμαστε ἄκτιστος Θεία Χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος νά φωτίσει τόν νοῦ Σας, νά Σᾶς ἐνισχύσει καί νά Σᾶς ἐνδυναμώσει, γιά νά ἀποτινάξετε καί νά ἀποσκορακίσετε τόν ὕπνο τῆς πλάνης καί τῆς ραθυμίας καί νά προσέλθετε στίς ἀγκάλες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας....." μακράν τῆς πολυπλοκάμου πλάνης (ἰδού καί ἡ πλάνη) τοῦ "ἀχρικαιρισμοῦ", τοῦ καιροσκοπισμοῦ καί, κυρίως, τοῦ παναιρετικοῦ, θεωρητικοῦ καί πρακτικοῦ, ἀντιχρίστου καί ἐκκλησιομάχου Οἰκουμενισμοῦ! Ἀμήν. Καλή Ἀνάσταση!

10 σχόλια:

 1. Ας δούμε τι κατάσταση έχουμε:
  Ποια η διαφορά της κρατούσας εκκλησίας από τους αποτειχισμένους και τους ΓΟΧ;

  1.Οι Οικουμενιστές της κρατούσας εκκλησίας λένε: εμείς είμαστε η εκκλησία.
  2.Οι αποτειχισμένοι λένε: εμείς κόψαμε από εσας επειδή είστε αιρετικοί, αλλά εσείς οι οικουμενιστές είστε η εκκλησία.
  3.Οι ΓΟΧ λένε: εμείς είμαστε η εκκλησία, αλλά εσείς οι οικουμενιστές έχετε έγκυρα μυστήρια και άγιο Πνεύμα.

  Ζήτω η ομολογία των βλάσφημων οικουμενιστών
  Ζήτω η απιστία των φερόμενων ως ορθοδόξων
  Ζήτω η τρέλα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προφανέστατα οι ΓΟΧ δεν δέχονται ότι οι οικουμενιστές έχουν μυστήρια και χάρη! Γι αυτό και θεωρουν οτι πο ίδιοι αποτελούν την Εκκλησία. Πάντως θεωρώ στρατηγικό λάθος να δηλώνεται που δεν υπάρχουν μυστήρια και που υπάρχουν. Είναι υπέραρκετό να δηλώνεται ότι μυστήρια και σώζουσα χάρις υπάρχουν μόνο εντός της Εκκλησίας, δεν νοείται δε Εκκλησία όπου δενυπάρχει Ορθοδοξία!

   Διαγραφή
  2. Κοιταξε την δικη σου τρελλη διαγνωσι και ερμηνεια περι της τρελλας των αλλων.
   Ο καθενας λεει οτι θελει και οτι τουρθη στο κεφαλι.
   Ανωνυμοι ειστε καρφακι δεν σας καιγεται και λετε οτι θελετε και οτι γουσταρετε.
   Και εμεις οι επωνυμοι παρακολουθουμε την τρελλα του καθε συγχυσμενου τρελλου και λεμε τι να απαντησουμε σε αυτους τους τρελλους και συγχυσμενους;
   Σηκωνει απαντησι ή αναμαρτητη βρισια;

   Διαγραφή
  3. Η παραπανω απαντησι μας αφορα τον πρωτο σχολιαστη τον 12,41

   Διαγραφή
 2. Απάντηση στον " Ανώνυμος17 Απριλίου 2017 - 12:41 μ.μ."
  Τρελό είναι ΑΛΛΑ
  Να με συμπαθάς αλλά λέω απο το 2002 , και δεν νομίζω οτι είμαι μόνος μου , ότι οι οικουμενιστες είναι πλήρη σατανική συναγωγή της απώλειας και τα μυστήρια τους είναι σαν την όστια , του σατανά μεταλαβιά.
  Και ζητώ να στείλουμε σε ορθόδοξους επισκόπους , και είναι ορθοδοξοι όσοι στην θεωρία και πραξη αναθεματίζουν τον οικουμενισμό , να πάρουμε επισκόπους να ανασυντάξουμε και να αναδιοργανώσουμε την εκκλησία μας. Νέους και άφθαρτους επισκόπους αλλά και νέους και άφθαρτους ιερείς . Γιατί οταν το άλας μωρανθεί το πετάς κατά τα λόγια του Κυρίου .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις

  1. «ότι οι οικουμενιστες είναι πλήρη σατανική συναγωγή της απώλειας και τα μυστήρια τους είναι σαν την όστια , του σατανά μεταλαβιά»

   Αυτό ακριβώς λέω κι εγώ, γι αυτό γράφω Ζήτω η τρέλα επειδή δεν καταλαβαίνουν ότι ο Χριστός και ο διάβολος δεν είναι συνεργάτες

   Διαγραφή
  2. Οθεν αν το λές .... πως λές αποτειχισμένους όσους λένε "εσείς οι οικουμενιστές είστε η εκκλησία." ?
   Αυτοί δεν είναι αποτειχισμένοι ....
   Επειδή δεν βλέπουμε την εκκλησία του Ιησού αλλά την εκκλησία των πονηρευομένων σε όσους μνημονεύουν Βαρθολομαίο αποτειχιζόμαστε
   Αποτείχιση δεν είναι όπως το λέει ο Σακαρέλος φεύγω απο το τείχος και φέρνει σαν παράδειγμα την έξοδο του Μεσολογγίου
   Αποτείχιση σημαίνει οτι οχυρώνομαι στην ορθόδοξη πίστη, ορθώνω την ορθοδοξη πίστη ως τείχος που χωρίζει απο τον εχθρό για να αποκρούσω τον ΕΧΘΡΟ "Ἄσπιλε, ἀμόλυντε, ἄφθορε, ἄχραντε, ἁγνὴ Παρθένε, Θεόνυμφε Δέσποινα.... κατά το τὰς τῶν ἐναντίων ἐφόδους ἀποτειχίζουσα, καὶ πρὸς σωτηρίαν καθοδηγοῦσά με,"Είμαστε η εκκλησία του Ιησού ενάντια στην εκκλησία των πονηρευομένων του σατανα ....
   Οποιος βλέπει την εκκλησία στους οικουμενιστές και αποτειχίζεται ... δηλαδή χωρίζεται απο την εκκλησία και ορθώνει τείχος και μάχεται ενάντια σε αυτή ... ε είναι για εξορκισμό .. ο ψυχίατρος δεν επαρκεί!!!
   .

   Διαγραφή
  3. Οχι 10,02 δεν λες αυτο.
   Λες και το φωναζεις αλλα δυστυχως το δειχνεις οτι, οι ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ σου καθονται στο στομαχι σου και ισως επειδη σου φαινονται ...αγουριδες...τους επιτιθεσαι τεχνηεντως θολωνοντας τα νερα.
   Εγω ετσι βλεπω την καταστασι που βρισκεσαι, κατι σοβαρο συμβαινει με σενα, αλλα χωρις να το θελεις το μαρτυρησες..

   Διαγραφή
  4. κάνεις λάθος κύριε 8.19
   μου κάθονται στο στομάχι οι αποτειχισμένοι που γράφω στην παράγραφο Ν2 και όχι οι κανονικοί
   Εσεις εμηνεύετε διαφορετικά αυτά που έγραψα καθαρά.

   Διαγραφή
  5. Διαφωνώ και με τις τρεις απόψεις.
   Συμφωνώ μόνο με την καθαρή ομολογία πίστεως, η οποία δεν εκφράζεται στις παραπάνω περιπτώσεις που ανέφερα.
   Γι αυτό συμφωνησα με τον σχολιαστή sotirio για το δηλητηριο της όστιας, και γι αυτό οι αποτειχισμένοι που στέλνουν τον κόσμο πίσω στους οικουμενιστές δεν είναι αποτειχισμένοι, αλλά εντειχισμένοι...
   Τώρα ελπίζω να συνεννοηθήκαμε.

   Διαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου