Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ, ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΓΕΙΟΥ ΖΩΗΣ του Αιδεσιμ. π. Βασ.Βολουδακη

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ, ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΓΕΙΟΥ ΖΩΗΣ

του Αιδεσιμ. π. Βασ.Βολουδακη 

Πάσχα σημαίνει διάβαση «ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν Ζωήν». Καί Ζωή εἶναι ἡ Αἰώνια, ὄχι ἡ πρόσκαιρη. Ἡ πρόσκαιρη βιοτή μας δέν πρέπει νά ὀνομάζεται ζωή, ἀλλά ἀναμονή τοῦ θανάτου, ἀφοῦ ὅλη της ἡ μεταπτωτική ἀποδόμηση, ὅλες οἱ πτυχές τῆς λειτουργίας της εἶναι προετοιμασία καί προανάκρουσμα τοῦ θανάτου, καί τό ἀποτέλεσμα, ἡ κατάληξή της, ὁ θάνατος!
Αὐτή ἡ πραγματικότητα, ἡ διαπίστωσή μας γιά τήν ματαιότητα καί τήν περιορισμένη διάρκεια αὐτῆς τῆς ἐπιγείου ζωῆς, ἀλλά καί ὁ ἐνδιάθετος πόθος γιά τήν Αἰωνιότητα, πού ὁ Θεός ἔχει ἐνσπείρει μέσα μας, ὁδήγησε καί ὁδηγεῖ συνεχῶς τήν ἀνθρωπότητα σέ μιά ἀδιάκοπη ἀναζήτηση τρόπων παρατάσεως τῆς ἐπιγείου ζωῆς, ἀντί νά τήν ὁδηγεῖ στήν βίωση τῆς μοναδικῆς Θεανθρώπινης ζωῆς πού «εἰσάγει τόν ἄνθρωπο πάλιν εἰς τόν Παράδεισον», στό «ἀρχαῖον κάλλος» του καί στήν Παραδείσια, στήν ἐκτός τοῦ κόσμου τούτου καί τῆς ἐπιγείου ζωῆς μακαριότητα.

Παρασυρμένοι καί ἐμεῖς, οἱ κατ’ ὄνομα χριστιανοί, ἀπό τό πνεῦ­μα τοῦ κόσμου, μαθαίνοντας ἀπό τήν Ἐκκλησία γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας, θεωρήσαμε πώς αὐτή ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί ἡ Πίστη μας σ’ αὐτήν εἶναι αὐτό πού ζητούσαμε γιά νά ἑδραιωθοῦμε περισσότερο καί μονιμώτερα στή γῆ καί νά κατοχυρώσουμε σ’ αὐτήν ὅλα τά προσωπικά μας δικαιώματα, σάν νά ἔχη καταργηθῆ ὁ προσωπικός σωματικός μας θάνατος, σάν νά εἶναι αὐτή ἡ ἐπίγεια ζωή ἡ Ἀθανασία, σάν νά μήν πρόκειται νά «παρέλθουν ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ» εἰς τόν αἰῶνα! Τόσο πολύ ἔχουμε γαντζωθεῖ στήν ἐπίγεια ζωή, ὥστε κάποιοι θρησκευόμενοι στίς μέρες μας ἔφθασαν νά διακηρύσσουν ὅτι ἀκόμη καί ἡ ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου δέν θά σημάνη τήν ἄμεση Β΄ Παρουσία τοῦ Χριστοῦ μας, ἀλλά ὅτι καί μετά τόν Ἀντίχριστο ἡ ἐπίγεια ζωή θά συνεχίζεται!...
Λησμονήσαμε ἤ δέν συνειδητοποιήσαμε ἀκόμη αὐτό καθ’ ἑαυτό τό Γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ μας. Λησμονήσαμε ὅτι ὁ Χριστός «ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν, οὐκέτι ἀποθνήσκει, θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει». Δέν συνειδητοποιήσαμε ὅτι ὁ Χριστός δέν ἀνεστήθη γιά νά συνεχίση Σωματικῶς τήν ἐ­πί­γεια ζωή Του, ἀσχέτως τοῦ ὅτι ὡς Θεός, γιά τήν σωτηρία καί ἐνίσχυση τοῦ ἐπιγείου ἀγῶνος μας θά εἶναι «μεθ’ ἡμῶν πάσας τάς ἡμέρας» τῆς ἐπιγείου ζωῆς τῆς ἀνθρωπότητος, «ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» τούτου, τοῦ ἀπατεῶνος. Οὔτε Ἀνεστήθη γιά νά παρατείνη τήν ἐπίγεια ζωή μας.
Ὁ Χριστός Ἀνεστήθη γιά νά μᾶς ἐπαναφέρη στήν αἰώνια ἀθανασία καί ὄχι γιά νά μᾶς δώση μόνο «ἐλπίδα Ἀναστάσεως». Αὐτό τό ἔπραξε, ἀφοῦ προηγουμένως ἔγινε «ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων, πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν», τούς ὁποίους μαζί Του «ἕως τόν Οὐρανόν ἀνήγαγε καί τήν Βασιλείαν Του ἐχαρίσατο τήν Μέλλουσαν», ὥστε διά τῆς Ἀναστάσεώς Του, νά μᾶς ἀπαλλάξη ἀπό τόν παντοτεινό φόβο τοῦ θανάτου, καί, κυρίως, γιά νά μᾶς διατρανώση καί νά μᾶς διασαλπίση ὅτι «τό πολίτευμα ἡμῶν ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει». Μόνο ὅταν ἔχουμε καί ζοῦμε τό πο­λίτευμά μας «ἐν οὐρανοῖς», μποροῦμε νά ζήσουμε «ὡς πάροικοι ἐν τῷ κόσμῳ» καί ὄχι ὡς γαντζωμένοι στόν κόσμο, φοβισμένοι καί τρομαγμένοι ἀπό τόν ἐπικείμενο θάνατό μας.
Οἱ ἄνθρωποι, πού ἔχουν ἀπαγκιστρώσει τό φρόνημά τους ἀπό τόν κόσμο καί τίς περιορισμένες διαστάσεις καί δυνατότητες τῆς ἐπιγείου ζωῆς, εἶναι οἱ μόνοι κατ’ ἀκρίβειαν ἐλεύθεροι καί ἀδέσμευτοι ἀπό τά ἐπίγεια πάθη, ἱκανοί νά ζήσουν καί νά Ὁ­μο­­λο­γοῦν τήν Ἀλήθεια. Εἶναι οἱ μόνοι πού ὁ λόγος τους ἔχει ὑ­πό­στα­ση καί Θεία Ἐνέργεια γιά νά συντρίψη τά φρονήμα­τα καί τίς ἑτεροδιδασκαλίες τῶν Λυκοποιμένων τῆς ἐποχῆς μας, οἱ ὁποῖοι –ἐνῶ ἔχουν ἀποστολή νά μεταποιοῦν ψυχές σέ πο­λῖ­τες τοῦ Παραδείσου– «κλεί­ουν τήν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων», με­τα­τρέ­ποντας τήν Πίστη τοῦ Χριστοῦ μας –τήν «τῶν ἐλπιζομένων ὑπόστασιν»– σέ μιά ἄφρονα “ἀμπελοφιλοσοφία” πού ἔχει μοναδική ἐπιδίωξη τήν παράταση τῆς ἐπιγείου ζωῆς στήν αἰωνιότητα!
Δηλαδή, συγχρονίζονται οἱ Ποιμένες τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ μέ τήν σύγχρονη κουλτούρα, τόν τἄχα πολιτισμό, πού δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ρετουσαρισμένο ρετρό τῆς ἀπ’ αἰώνων ἀνθρώπινης ἀθλιότητος! Αὐτός εἶναι ὁ πολιτισμός καί οἱ ἐπιδιώξεις τοῦ αἰῶνος μας: Πολιτισμός καί ἐπιδιώξεις βρώμικες καί χωματένιες! Ἕνας πολιτισμός, πού σκότωσε τόν Θεό γιά νά «λαλῆ (ἀποκλειστικά) ἐκ τῆς γῆς», ἐπιφυλάσσοντας στούς ἀπ’ αἰῶνος ἀλλά καί στούς μελλοντικούς κεκοιμημένους τήν ἀνυπαρξία, καί τό πρόσκαιρο παρόν σέ μελλοθανάτους μιᾶς ἀενάου ἐπιγείου ἀνθρωπότητος!
«Ἡ Ἀνάστασίς Σου Χριστέ Σωτήρ, ἅπασαν ἐφώτισε τήν Οἰκουμένην». «Λάμψον καί ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς τό Φῶς Σου τό ἀΐδιον», γιά νά ἀτενίζουμε τήν Ἀνάστασή Σου ὡς τήν βεβαιότητα ὅτι ἡ ἐπίγεια ζωή δέν θά διαρκέση πολύ. Ὅτι δέν θά διαρκέση γιά πολλούς αἰῶνες ἀκόμη ἡ ἐπίγεια κωμικοτραγωδία, καθώς μᾶς διαβεβαίωσε καί ὁ Μάρτυράς Σου ὅτι ὑποσχέθηκες λέγοντας «Ἰδού ἔρχομαι ταχύ»! Ἡ ἀπάντησή μας σ’ αὐτήν Τήν ὑπόσχεση Σου, ἀπό τό βάθος τῆς ὑπάρξεώς μας, εἶναι: «Ἀμήν ἔρχου Κύριε Ἰησοῦ»!

π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

22 σχόλια:

 1. Δυστυχώς, πατέρα Βασίλειε, το ζήτημα ήδη εμφανίζεται σάν πολύ σοβαρό. Αυτο που γράφετε τελευταία συζητείται ευρύτατα μεταξύ των θρησκευομένων γιατί αυτή η κακοδοξία προέρχεται από κάποιους σημερινούς αγίους και όχι από τους απλοϊκούς χριστιανούς. Είναι γραμμένο καί στα βιβλία της μονής της Σουρωτής περί του π.Παϊσίου καί βολεύει πολλούς που μιλούν γιά τον Αντίχριστο.Βρισκεται στην σελίδα 188 του Β' τόμου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αγαπητε αδελφε Οδυσσεα χαιρετε

  Αν θυμαστε παλιοτερα ειχαμε επικοινωνησει μαζι οταν σας ειχα ρωτησει καποιο θεμα που σας ειχε μεταφερει ο αειμνηστος Σωτηροπουλος περι της γνωμης του αγιου Πορφυριου περι των επισκοπων.

  Διαβασα την αναρτηση σας με τιτλο <>. Συμφωνω με ολες τις επισημανσεις σας περι των υπερβολων με το 666, τις καρτες και ολα τα συναφη. Για τις πλανες του μοναχου που προβλεπει τη συντελεια το 2018 τι να πει κανεις ;Θα μεινει μνημειωδες παραδειγμα για τις επερχομενες γενεες για τη δυναμη της πλανης . Πολυ σωστα τα γραφετε. Μονο σε ενα θεμα εχω αλλη αποψη. Γραφετε τα εξης

  Και αυτό διοτι οι Αγιοι Πατερες εν μια φωνη καταγραφουν ότι η Καταργησις του Αντιχριστου θα συμβη ταυτοχρονα με την Β΄Παρουσια του Κυριου μας.
  Αυτο ακριβως αποτελει ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙ.
  Οποτε, αν υπαρχουν καποιοι που διαφωνουν, οφειλουν να το πουν και να το αποδειξουν.


  Η αποψη μου ειναι οτι αυτη η πατερικη παραδοση δεν ειναι ορθη διοτι δεν μπορει να στηριχθει στην αγια γραφη. Ειναι μια πατερικη ερμηνεια που επετρεψε ο Θεος να επικρατησει για λογους που Αυτος γνωριζει. Πιθανον για την αποφυγη του αιρετικου χιλιασμου που επικρατουσε μεχρι και τα τελη του δευτερου αιωνα σχεδον σε ολη τη αρχαια εκκλησια. Το οτι τα εσχατολογικα θεματα ηταν εσφραγισμενο μυστηριο για ολους ανεξαιρετως ( ακομα και για τους πατερες ) εως εσχατου καιρου, ειναι κατι που μαρτυρει σαφως η γραφη. Δεν ειναι τυχαιο που μεγαλοι πατερες δεν ερμηνευσαν την αποκαλυψη. Συνεπως δεν πρεπει να μας ξενιζει το γεγονος οτι η αρχαια πατερικη ερμηνεια δεν ειναι η ορθη.

  Η αποψη οτι μετα τη καταργηση του αντιχριστου δεν ακολουθει η συντελεια του κοσμου ειναι η γνωμη πολλων μεγαλων θεολογων οπως του καθηγητου Παναγιωτου Τρεμπελα του αειμνηστου Σωτηροπουλου οπως μου την εξεφρασε προσωπικα στο τηλεφωνο αλλα και οπως αποδυκνειεται απο ομιλιες του στο youtube.

  Το κυριοτερο ομως ειναι οτι η συνεχιση της ζωης μετα τον αντιχριστο ειναι η αποψη την οποια με βεβαιοτητα εξεφρασαν και ο αγιος Πορφυριος και ο αγιος Παισιος και την μεταφερουν τα πνευματικοπαιδια τους. Ειναι η αποψη που αποδεικνυεται απο τη γραφη.


  Τα ανωτερω δεν τα γραφω για αντιπαραθεση. Τα γραφω με σεβασμο προς το προσωπο σας, και καλοπροαιρετα ωστε να εχουμε υποψιν μας και την αλλη αποψη. Προς αποφυγη παρεξηγησεως το θεμα αυτο δεν θιγει το δογμα ουτε υπαγεται στη μεταπατερικη θεολογια. Ειναι απλα ενα θεολογουμενο εσχατολογικο μυστηριο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Για το ζητημα που θιγει ο πατηρ Βασιλειος μας απασχολησε και παληοτερα και καταφυγαμε σε καλο εγκυρο Θεολογο και ζητησαμε την αποψι του και μας απαντησε τα παρακατω τα οποια και δημοσιοποιουμε;
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  Η άποψι που έχετε με κόκκινα γράμματα, όπως σας την εξέφρασα, αποδεικνύεται περίτρανα μέσα στην ειδική μελέτη του Βασιλείου Ταμιωλάκη που σας παρέπεμψα ως η κοινή συνισταμένη της Πατερικής τοποθετήσεως και ερμηνείας επί του προκειμένου.

  Οι γνώμες των Τρεμπέλα και Σωτηρόπουλου ή των Γερόντων Παϊσίου και Πορφυρίου είναι απλά γνώμες. Αν αυτούς τους θεωρήσουμε ισάξιους με τους Αγίους Πατέρες, της αυτής δυνάμεως, εμβριθείας, αγιότητος και αυθεντίας, τότε μπορούμε να υποστηρίζουμε αυτά που γράφει ο σχολιαστής. Αλλά νομίζω ότι οι απόψεις του σχολιαστού περί λάθους των Αγίων Πατέρων αν δεν είναι βλάσφημες, είναι εντελώς αυθαίρετες και υποκειμενικές που όζουν προτεσταντισμού και κρίμα του. Είναι υπερβολικό και αδικαιολόγητο λάθος και πλάνη φοβερή να θέτουμε στην αυτή μοίρα και αξία Αγίους Πατέρας της Εκκλησίας, με τους συγχρόνους καθηγητές και κάποιους υπερβολικά τιμωμένους γέροντες, πιθανόν αξιοσεβάστους αλλά ΟΧΙ και Πατερικά αναστήματα.

  Αν οι απόψεις των τελευταίων στηρίζονται στην Αγία Γραφή και αποδεικνύονται από Αυτήν, όπως γράφει ο σχολιαστής, δεν έχουν παρά να μας το αποδείξουν τεκμηριωμένα. Μέχρι τότε, ισχύουν τα Πατερικά και όσοι τα αμφισβητούν πίπτουν σε κρίμα και κατάκριμα όσων αμφισβητούν ή απορρίπτουν όσα ο Θεός ελάλησε δια στόματος των Αγίων Αυτού και βεβαίως οδηγούνται στην ολισθηρά ατραπό της πλάνης παρασύροντες εν τη αφροσύνη τους και όσους τους ακούουν και εμπιστεύονται...  Την Πατερική άποψι επί του θέματος παρουσίαζαν και τα ειδικά ακαδημαϊκά εγχειρίδια Δογματικής, βασισμένα στην Αγία Γραφή και τους Πατέρες της Εκκλησίας, τα οποία εξεδίδοντο στα ελληνικά μέχρι και τον ΙΘ’ αιώνα. Για παράδειγμα, σύνδεσι καταλύσεως Αντιχρίστου με τα γεγονότα της Δευτέρας Παρουσίας έχουμε (ενδεικτικά) στα εξής έργα:

  Αρχιμανδρίτου Αντωνίου, Πρυτάνεως Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κιέβου, Δογματική Θεολογία της Ορθοδόξου Καθολικής Ανατολικής Εκκλησίας, εξελληνισθείσα υπό Θεοδ. Βαλλιάνου, έν Αθήναις 1858, σελ. 394.

  Μητροπολίτου Μόσχας Μακαρίου, Εγχειρίδιον της κατά την Ορθόδοξον Χριστιανικήν Πίστην Δογματικής Θεολογίας, εξελληνισθέν υπό Αρχιμ. Νεοφύτου Παγίδα, έν Αθήναις 1882, σελ. 549.

  Οι σοφοί αυτοί συγγραφείς, έστω και αν κατηγορούνται από κάποιους επί σχολαστικισμώ, ήταν ριζωμένοι στην Παραδοσιακή Ορθόδοξη άποψι και διδασκαλία και δεν υπελείποντο των Τρεμπέλα και Σωτηροπούλου στις ακαδημαϊκές γνώσεις. Οι Γέροντες Παϊσιος και Πορφύριος δεν είχαν καν ειδικές ακαδημαϊκές γνώσεις. Θα ειπή κανείς είχαν χάριν Θεού. Αυτό συζητάται. Η ουσία είναι ότι δεν ήσαν αυθεντίαι επί Δογματικών θεμάτων, διότι τότε είναι που θα επέλθη πλήρης σύγχυσις πραγμάτων αν τους θεωρήσουμε ειδήμονες επί παντός επιστητού!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Παισιολατρης δεν ειμαι. Και θα προσθεσω και το εξης. Υπαρχει σαφης μαρτυρια απο ιερομοναχο οτι ο αγιος Παισιος δεν γνωριζε αν εχει γεννηθει ο αντιχριστος αλλα ουτε και ποτε θα ελθει. Οταν τον ρωτησε ο ιερομοναχος τοτε γιατι μιλατε για το 666 κια γραψατε το φυλλαδιο ο αγιος απαντησε: << καλα δεν πρεπει ως χριστιανοι να εχουμε τη καλη ανησυχια ;>>

  Ομως μια και σας ενδιαφερει το θεμα σε πρωτο χρονο σας αποστελλω τις μαρτυριες απο Τρεμπελα και Σωτηροπουλο. Περι του αγιου Πορφυριου και Παισιου οι μαρτυριες ειναι σαφεστατες αλλα φοβαμαι να τις παραθεσω μηπως προκυψει σκανδαλισμος. Ηδη μου γραφετε οτι αυτα δεν τα θεωρειτε ορθοδοξα. Φανταστειτε πως θα τα δουν αλλοι αδελφοι.

  Συγκεκριμενα εσχατολογικα θεματα ηταν εσφραγισμενα εως εσχατου καιρου και για αυτο οι πατερες εγραψαν για αυτα κατα το προφανες και οχι κατοπιν φωτισμου.

  1) Απο το Τρεμπελα
  https://lh3.googleusercontent.com/pRkvL6bc70xN6SCSyw9_mcPotCZhvFk8qPxoBII0yqU=w881-h332-no

  Το ανωτερω αποσπασμα ειναι απο την εισαγωγη του ιθ κεφαλαιου της αποκαλυψης απο τη καινη διαθηκη μετα συντομου ερμηνειας του αειμνηστου καθηγητου Παναγιωτου Τρεμπελα του ΣΩΤΗΡΑ. Στο ιδιο ακριβως πλαισιο με την ιδια σαφηνεια ειναι και η εισαγωγη του κ κεφαλαιου απο την ιδια καινη διαθηκη.


  2)Απο το Σωτηροπουλο


  α)Εδω μπορουμε να ακουσουμε τη φωνη του ιδιου του Σωτηροπουλου ο οποιος ρητα αναφερει οτι αλλαξε γνωμη περι του θεματος αυτου. Αρχικα, ειχε τη αρχαια πατερικη αποψη, την οποια ομως εγκατελειψε ( πριν το 1990 ) και σαφεστατα υποστηριξε το αιφνιδιο της β παρουσιας και τη μη συσχετιση αυτης με τα γεγονοτα του αντιχριστου.

  http://www.pantokrator.info/gr/logos/sotiropoulos/338_antixristos-antixristoi-xrisma.mp3
  Απο το 0:14:14 εως το 0:16:30

  β) εδω ειναι αποσπασμα απο το Γ τομο της ερμηνειας δυσκολων χωριων οπου ερμηνευει το β Θεσ. 2, 8-12
  https://lh3.googleusercontent.com/3dlyFlKKh1TPNzMqvxxn9l40yxVXJIe-5O7Lky8v1Fk=w389-h643-no

  γ)Επισης απο το 0:57:00 εως 1:01:00 η πολυ εντυπωσιακη επιχειρηματολογια του Σωτηροπουλου. Αξιοσημειωτο ειναι οτι δεν ερμηνευει ο Σωτηροπουλος, αλλα μεταφερει τη θεοπνευστη ερμηνεια του αποστολου Παυλου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. H αποψη για συνεχιση της ζωης μετα τη καταργηση του αντιχριστου δεν αποτελει κακοδοξια αλλα ορθοδοξια. Ειναι η αποψη των κορυφαιων συγχρονων αγιων μας αλλα και των κορυφαιων θεολογων μας Τρεμπελα και Σωτηροπουλου. Ειναι αυτο που τεκμηριωνεται μεσα απο την αγια γραφη.

  Οποιος μπορει να τεκμηριωσει μεσα απο την αγια γραφη, οτι η ζωη σταματα κατα τη καταργηση του αντιχριστου ας μας το δειξει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Παραπανω εγραφηκαν τα ακολουθα

  Η άποψι που έχετε με κόκκινα γράμματα, όπως σας την εξέφρασα, αποδεικνύεται περίτρανα μέσα στην ειδική μελέτη του Βασιλείου Ταμιωλάκη που σας παρέπεμψα ως η κοινή συνισταμένη της Πατερικής τοποθετήσεως και ερμηνείας επί του προκειμένου.


  Να προσθεσω οτι ο κυριος Ταμιωλακης δεν απεδειξε απολυτως τιποτε. Απλα μετεφερε την αποψη καποιων πατερως και τιποτε περισσοτερο. Η αποδειξεις ομως γινονται μεσα απο τη γραφη και τετοια αποδειξη δεν ειδαμε.


  Ο αγιος Νικοδημος ο Αγιορειτης λεγει στο πηδαλιο τα ακολουθα

  ρητεον οτι ημιν ου μελει τι ειπον η τι εφρρονησαν μερικοι πατερες. Αλλα τι λεγει η Γραφη και αι οικουμενικαι συνοδοι και η κοινη των πατερων δοξα . Ου γαρ δογμα συνιστα η γνωμη τινων εν τη εκκλησια .


  Περι του θεολογου που χαρακτηριστηκε ως εγκυρος εχω να πω τα εξης. Να μην βιαζεται να κρινει αν θελει να χαρακτηριζεται ως εγκυρος. Πρωτα να ρωτα και να ακουει και την αλλη αποψη και μετα να κρινει.

  Και μια και βιαζονται καποιοι να αποδειξουν οτι εχουν δικιο να μας απαντησουν στα ερωτηματα

  1)Τα εσχατολογικα αυτα θεματα ηταν απλα ερμηνευτικα θεματα για τα οποια ειναι δυνατο να εχουν γνωση η πατερες η εσφραγισμενα απορρητα σχεδια του Θεου οποτε ειναι απροσιτα θεολογουμενα αχρι καιρου ;

  Η επιστροφη των Εβραιων στην εκκλησια και στο Χριστο, θα γινει πριν τον αντιχριστο η μετα ;

  Αν γινει πριν, πως τοτε οι Εβραιοι θα δεχθουν τον αντι ;
  Αν γινει μετα που φαινεται στη γραφη οτι δεν θα εχει διαρκεια και θα κρατησει ελαχιστο διαστημα ημερων η μηνων ;

  Περιμενω τις απαντησεις στα ερωτηματα μεσα απο την αγια γραφη. Δεν υποτιμω τους πατερες αλλα σε αυτα τα εσφραγισμενα θεματα ειναι δυνατο οι πατερες να κανουν λαθος. Η αγια γραφη ομως οταν ερμηνευεται δια της αγιας γραφης δεν κανει λαθος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στη Γραφή λέει: "τότε επληρώθη το ρηθέν δια Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος, και έλαβον τα τριάκοντα αργύρια, την τιμήν του τετιμημένου.........." (Μτ. 27.9). Αλλά τέτοια ρήση δεν υπάρχει στον Ιερεμία, πλην όμως υπάρχει στο Ζαχαρία (11.12). Τι συνέβη εδώ; Ο Ματθαίος έκανε λάθος, το άγιο Πνεύμα έκανε λάθος, επίτηδες το άγιο Πνεύμα έκανε λάθος; Πάντως, στο συγκεκρημένο η αγία Γραφή έκανε λάθος.

   Διαγραφή
  2. Eιναι γνωστο το συγκεκριμενο θεμα αλλα ειναι ασχετο με αυτο που συζηταμε τωρα.

   Διαγραφή
  3. Προς χιλιαστή george Ber. Σου είχα απαντήσει επί του θέματος, ανωνύμως, πριν από ένα δυο μήνες και ουκ ηβουλήθης συνιέναι. Αν θυμάσαι, τότε που σου είχα πει "σιγά να μη ρωτήσουμε εσένα" για αυτά τα θέματα (διότι επιεικώς αποδεικνύεσαι αστοιχείωτος). Σε είχα παραπέμψει και σε "λινκ" αλλά αφού δεν μετανόησες, σήμερα σου αρμόζει: τον αράπη κι αν τον πλένεις το σαπούνι σου χαλάς, και μετανόησε.

   Προς Ανώνυμο 20 Απριλίου 2017 - 9:14 π.μ. Δεν κάνει λάθος η Αγία Γραφή, αλλά εμεἰς. Και σε εσάς είχα απαντήσει αλλά δεν το δεχθήκατε (δικαίωμά σας). Το επαναλαμβάνω για τους μη γνωρίζοντες αναγνώστες, ότι η Καινή Διαθήκη έχει δίκαιο, απλώς είναι κάπως και κάπου φθαρμένο το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης που έχουμε σήμερα, στις έντυπες εκδόσεις της Ελλάδος, διότι προέρχεται από βιβλιοπώλες που επανεκδίδουν πρόχειρα προτεσταντικές πρόχειρες και μη κριτικές εκδόσεις με κάπως φθαρμένο κείμενο της Π.Δ. όπου πιθανώς (και αυτό αποτελεί αντικείμενο μελέτης του κειμένου και κριτικής εκδόσεως κατόπιν αντιπαραβολής χιλιάδων αρχαίων χειρογράφων) κάποιο τμήμα κειμένου, κάποια σελίδα, μπήκε σε άλλο βιβλίο. Ως γνωστόν για την Π.Δ. έχει χαθεί το πρωτότυπο κείμενο και η μοναδική έγκυρη πηγή είναι η μετάφραση των Ο΄ της οποίας όμως η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει επίσημη έντυπη έκδοση ούτε έχει κάνει κάποια κριτική έκδοση. Αντίθετα η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει επίσημη κριτική έκδοσι της Καινής Διαθήκης, από τα αρχαία χειρόγραφα, από επιτροπή επιστημόνων υπό τον Β. Αντωνιάδη του 1904 εκδόσεως του Πατριαρχείου Κων/λεως και είναι η Καινή Διαθήκη που εκδίδει και σήμερα η Αποστολική Διακονία.

   Διαγραφή
  4. Η σχετική παραπομπή βρίσκεται και στην επίσημη κριτική έκδοση της Κ.Δ. από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Πιστεύουμε, ότι το λάθος του Ματθαίου, με τη βοήθεια του αγίου Πνεύματος, έγινε σκόπιμα. Χρειάζεται εναντίον των Προτεσταντών, που θεωρούν τη Γραφή ως αλάνθαστη. Το συγκεκριμένο κείμενο, δηλώνει, ότι έχουν λάθος.

   Διαγραφή
  5. Με τις κατακρισεις που εγραψες δεν αδικεις εμενα. Αδικεις τον εαυτο σου. Κανεις δεν μπορει να πλησιασει προς το Πατερα παρα μονο δια του συνανθρωπου του. Προσεξε λοιπον μη ζημειωθεις πνευματικα απο το τροπο που γραφεις.

   Οπως γραφηκε παραπανω μια και εχω την ιδια αποψη με τον αγιο Πορφυριο, τον αγιο Παισιο, τον αειμηνστο καθηγητη Παναγιωτη Τρεμπελα, το Νικολαο Σωτηροπουλο, το π. Δανιηλ Γουβαλη και πληθος αλλων μεγαλων θεολογων θα επρεπε να ειχα μετανοιωσει. Με απλα λογια
   τα ακολουθα λογια που γραφηκαν για μενα θα αφορουν και τα ανωτερω προσωπα που εχουν την ιδια αποψη με μενα.

   τον αράπη κι αν τον πλένεις το σαπούνι σου χαλάς, και μετανόησε.

   Ας προσεξουν οσοι θελουν διοτι η κατακριση καποιες φορες σχετιζεται με το ζηλωτισμο και την υπερηφανεια

   Διαγραφή
  6. Απάντηση προς τον αγαπητό σχολιαστή 20 Απριλίου 2017 - 8:09 μ.μ.

   Χριστός Ανέστη῎ Είναι Ορθόδοξη και όχι Προτεσταντική η τοποθέτηση ότι η Καινή Διαθήκη είναι Θεόπνευστη και Αλάνθαστη ως προς τις Σωτηριώδεις Αλήθειες και η αποκλειστική πηγή της Πίστεως που παραδόθηκε άπαξ και καταγράφεται εγγράφως στο κείμενο της Κ.Δ. και ισχυόντων της Π.Δ.

   Βάσει των ανωτέρω, μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει ως κύριο καθήκον και πρώτη αποστολή της να διαφυλάττει ως κόρην οφθαλμού, να δημοσιεύει δι΄ αναγνώσεως μεγαλοφώνως στην θεία λατρεία (στην αρχαία Εκκλησία η Λατρεία περιελάμανε κυρίως ανάγνωση Γραφών και ελάχιστους Ύμνους), να θέτει προς προσκύνησι κατά την είσοδο στους Ναούς, να υψώνει, να ευλογεί, να επικαλείται, να έχη στην Αγία Τράπεζα, να παραδίδει από γενιά δε γενιά αναλλοίωτο το κείμενο και τον κατάλογο των βιβλίων της Καινής Διαθήκης και Π.Δ. (Κανόνα) τα οποία θεωρεί θεόπνευστα, αλάθητα ως προς τις Σωτηριώδεις αλήθειες, πηγή της Πίστεως και των Δογμάτων, η δε Ορθόδοξη Εκκλησία και μόνο αυτή διά των Συνόδων και Πατέρων Ερμηνεύει αυθεντικά το κείμενο της Καινής Διαθήκης (Α.Γ) στο οποίο στηρίζει τα Δόγματα και τους Κανόνες και ο,τιδήποτε έρχεται σε αντίθεση με την Αγία Γραφή, είναι άκυρο όποιος κι αν το είπε, όποια Σύνοδος (όρα ψευτοσύνοδος Κολυμπαρίου) κι αν το διατύπωσε. Οι προτεστάντες, ό,τι και αν πουν, την Καινή Διαθήκη και Π.Δ. τις αγοράζουν από το βιβλιοπωλείο και δεν έχουν Ιερά Παράδοσι η οποία να τους παραδίδει από γενιά σε γενιά από τους Αποστόλους μέχρι σήμερα, το πρωτότυπο αυθεντικό κείμενο και τον κατάλογο με τα γνήσια βιβλία της Κ.Δ. (εν γένει Αγίας Γραφής) ούτε την αυθεντική Ερμηνεία της. Αυτό δεν σημαίνει ότι σε ορισμένα σημεία που η Αγία Γραφή είναι ξεκάθαρη, δεν έχουν δίκιο οι προτεστάντες κι εμείς οι Ορθόδοξοι άδικο, εάν και όπου εμείς οι "Ορθόδοξοι" ακολουθώντας ειδωλολατρικές ή παπικές παραδόσεις περιφρονούμε τον λόγο του Θεού (Αγία Γραφή) και ειδικά την Νέα Διαθήκη Του με τους Πιστούς και την Ιερά Παράδοσι και Εκκλησιαστική Πρακτική των πρώτων αιώνων.

   Στο θέμα Ιερεμίας -Ζαχαρίας: Την Π.Δ. και στην Ελληνική μετάφραση των Ο΄ τη χρησιμοποιούσαν άρα την γνώριζαν ο Κύριος, η Εκκλησία, οι Απόστολοι, και εάν όντως στην Κ.Δ. είχε γίνει το λάθος που αναφέρετε, ολόκληρη η Εκκλησία θα το διαπίστωνε και θα το διόρθωνε αναφέροντας ότι πρόκειται για ένα λάθος μνήμης ως προς το όνομα του Προφήτη.

   Εμείς για το συγκεκριμένο πρόβλημα πρεσβεύουμε ότι η πρωτότυπη Παλαιά Διαθήκη και η πρωτότυπη μετάφραση των Ο΄ δεν έχει λάθος (ούτε βέβαια και η πρωτότυπη Κ.Δ.) αλλά είναι σφάλμα μεταγενέστερων αιώνων είτε των αντιγραφέων είτε των τυπογράφων και εκδοτών της Π.Δ. που μπέρδεψαν και μετατοποθέτησαν κάποια φύλλα της Π.Δ. Προτεσταντικές εκδόσεις της Παλαιάς Διαθήκης με τα λάθη τους ανατυπώνουμε και χρησιμοποιούμε κι εμείς οι Ορθόδοξοι, ελλείψει Ορθοδόξου Κριτικής Εκδόσεως της Π.Δ. που ελπίζουμε κάποτε να γίνει.

   Το σημερινό Μασοριτικό είναι μετά Χριστόν επαναμετάφραση από την μετάφραση των Ο'.

   Είναι σωστό το κείμενο της Καινής Διαθήκης που εκδίδει η Αποστολική Διακονία και είναι η κριτική έκδοση από τα αρχαία χειρόγραφα, του καθηγητού Β. Αντωνιάδου με επιτροπή του Πατριαρχείου Κων/λεως του 1904.

   Διαγραφή
  7. george Ber έχεις τελειώσει Δημοτικό; Με ποια προσόντα μας κάνεις το διδάσκαλο;

   Διαγραφή
 7. Οφείλουμε άπαντες να συμφωνήσουμε απολύτως με την τοποθέτηση του π. Βασιλείου Βολουδάκη διότι δεν διατυπώνει κάποια δική του άποψη, αλλά την επίσημη Ορθόδοξη τοποθέτηση. Αυτό που λέει ο π. Βασίλειος Βολουδάκης το κραυγάζει η Αγία Γραφή εν συνόλω και το ερμηνεύει η διαχρονική Εκκλησία και η διαχρονική θεολογία όπως και οι πλείστοι σπουδαίοι σύγχρονοι ερμηνευτές.

  Οι άλλοι, οι γεροντολάγνοι αντιχριστολόγοι της τελευταίας 30ετίας που ενώ ή δεν έχουν μελετήσει τας Γραφάς ή τις παρερμηνεύουν ασυστόλως, τολμούν να "έχουν άποψη" και επ΄ αυτού του θέματος, όπως και περί άλλων εσχατολογικών, αλλά και οι παρασυρμένοι απο το σύγχρονο Ρελφικό πανδαιμόνιο, θεολόγοι και θεολογούντες, δεν ξεπλένονται στη Νεοχιλιαστική Κολυμβήθρα του Σιλωάμ για τις διαψεύσεις των ψευδοπροφητειών τους των τελευταίων δεκαετιών. Αντί να ζητήσουν συγγνώμη για το κακό που προκάλεσαν στην Εκκλησία καταστρέφοντας την σοβαρότητά της στα μάτια των "εθνικών" αλλά και την μη στερεών στην Πίστι, και να μετανοήσουν για τις ψευδοπροφητείες τους ότι σε bar-code, microchips, κάρτες πολίτη, τραπεζικές κάρτες, ΑΜΚΑ, ηλεκτρονικές ταυτότητες και διαβατήρια, δήθεν κρύβονται "σφραγίσματα του Αντιχρίστου", επειδή καταδιαψεύστηκαν και κατεξευτελίστηκαν αφού πέρασαν πέντε, πέρασαν 10, πέρασαν 15, πέρασαν 20, πέρασαν 25, πέρασαν 30, πέρασαν 35 χρόνια και ... Αντίχριστος δεν εφάνη, ούτε Δευτέρα Παρουσία έγινε, επιχειρούν συμφωνώντας με τους χιλιαστές ψευδομάρτυρες των ημερών μας να επαναφέρουν στην εποχή μας τις χιλιαστικές αιρέσεις των πρώτων αιὠνων. Ἐτσι, σου λἐνε, σφραγίσματα έχουμε, ο Αντίχριστος υπάρχει κάπου αλλά ακόμα δεν έγινε δημοσίως γνωστός και εξ άλλου αυτός και τα σφραγίσματά του θα γίνη γνωστός "στους έχοντες νουν", αλλά η Δευτέρα Παρουσία θα γίνη μετά από 1000 χρόνια! Ξέρουν λοιπόν οι σύγχρονοι χιλιαστές εθελοθρησκοι και ότι δήθεν αποκλείεται να γίνη σήμερα ή αύριο η Δευτέρα Παρουσία! Κι ύστερα μας φταίει η αίρεση του Οικουμενισμού όταν γέμισε αιρέσεις η Ορθοδοξία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σε καμια περιπτωση δεν οφειλουμε να συμφωνησουμε με την αποψη του πατερα Βασιλειου διοτι δεν εχει κανενα ερεισμα στη γραφη και ασφαλως δεν αυτη δεν ειναι η επισημη θεση της εκκλησιας. Η εκκλησια μας δεν εχει επισημη θεση για τα απορρητα εσχατολογικα μυστηρια του Θεου και δεν δογματιζει περι αυτων.Αυτο που κανει ειναι να μας προφυλασει απο τις αιρεσεις και να περιμενει την εξελιξη των γεγονοτων ωστε να τοποθετηθει τη καταληλη στιγμη. Μια και γραφηκε οτι η αγια γραφη εν συνολω το κραυγαζει ας μας το δειξει ο ανωτερω σχολιαστης .

   Το ερωτημα το εκανα και παραπανω αλλα κανεις δεν απαντησε το που αναφερει η γραφη οτι μετα τη καταργηση του αντιχριστου ερχεται η β παρουσια. Εμενα μου ειπαν οτι ειμαι επιεικως αστοιχειωτος. Ωραια, ας μας απαντησουν οι φωτισμενοι.

   Περι της δευτερας παραγραφου δεν με αγγιζουν οσα γραφηκαν και ουτε εχω τη παραμικρη σχεση με αυτα.

   Διαγραφή
 8. ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ ΣΧΟΛΙΟΥ μὲ ἐπικαιροποίησι:
  Εἶχε δημοσιευθῇ στὴν apotixisi 9η Απριλίου 2017 - 11:36 π.μ.

  Χιλιαστά, εἶστε Ψευδομάρτυς του Ἰεχωβᾶ Χιλιαστής ἢ Ὀρθόδοξος ἀδελφός Χιλιαστής;

  Δυστυχῶς, ἐντὸς τῆς συγχρόνου γεροντολαγνικῆς Ὀρθοδοξίας ἀνεσύρθησαν ἐκ τῆς ναφθαλίνης καὶ πάλιν ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας τοιαῦτα φαινόμενα ἀναβιώσεως χιλιαστικῶν πλανῶν καὶ αἱρέσεων τῶν πρώτων αἰώνων μετὰ Χριστόν. Σκοπὸ ἀσφαλῶς, θὰ ἔχουν νὰ δικαιολογήσουν τὶς διαψεύσεις τῶν δῆθεν ἀποκαλύψεων των γεροντάδων, γιὰ "σφραγίσματα" καὶ "ἔλευσι τοῦ Ἀντιχρίστου" στὶς τελευταῖες δεκαετίες.

  Διαψεύσθηκαν παταγωδῶς ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας οἱ ἀντιχριστολόγοι γεροντάδες ὁπαδοὶ τῆς Relfe καὶ μὲ ἄλλα τεκμήρια ἀλλὰ καὶ διότι, κατὰ τὴν Ὀρθόδοξη ἀντίληψι ἐὰν εἶχαν δίκαιο, θὰ ἔπρεπε ἤδη νὰ ἔχῃ ἐμφανισθῇ ὁ Ἀντίχριστος καὶ νὰ ἐπίκειται ἡ Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου και τὸ τέλος τοῦ ὑπὸ τὴν παροῦσα μορφὴ ὑλικοῦ Σύμπαντος! Ἔτσι, δὲν εἶναι δύσκολο νὰ ὑποπτευθῇ ὁ καθένας, γιατὶ μηχανεύτηκαν νὰ ἐπαναφέρουν τὸν χιλιασμό, τὴν ἐγνωσμένη καὶ καταδικασμένη αὐτὴ αἵρεσι, δικαιολογῶντας ὅτι (δῆθεν) ἐνεφανίσθησαν μέν στὶς μέρες μας τὰ (δῆθεν) σφραγίσματα τοῦ Ἀντιχρίστου, τὰ (δῆθεν) 666, ὁ (δῆθεν) Ἀντίχριστος καὶ τὸ (δῆθεν) κράτος του τὰ ὁποῖα ὑποδεικνύουν σὲ κάρτες, τσιπάκια, barcode, παγκοσμιοποίησι, κάρτα του Πολίτη κ.α. χωρὶς ὅμως νὰ τὰ συνδυάζουν μὲ τὴν Ὀρθόδοξι ἀντίληψι ὅτι ὁ ἔσχατος Ἀντίχριστος καὶ τὰ "σφραγίσματά του" θὰ εἶναι χρονικῶς πλησίον τῆς Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου και της Συντελείας του Αιῶνος (ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ Ως ΕΜΠΙΠΤΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΦΑΙΡΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΟΥ). Ὑπ' αὐτὴ τὴν Ὀρθόδοξον ἔποψι ἔχουν διαψευστῇ, γελοιοποιηθῇ καὶ ἐξευτελιστῇ ὅσοι γεροντᾶδες στὶς 3 τελευταῖες δεκαετίες "σφραγίσματα" καὶ "666 "τοῦ Ἀντιχρίστου "βλέπουν", σὲ κάρτες τοῦ Πολίτη, τσιπάκια, barcodes, Ἀντίχριστον ὅμως δὲν ὑποδεικνύουν, οὔτε Δευτέρα Παρουσία καὶ Συντέλεια τοῦ Αἰῶνος συμβαίνει. Τοὺς βολεύει λοιπόν νὰ ἒλθη ἡ Συντέλεια τοῦ αἰῶνος καὶ ἡ Δευτἐρα Παρουσία ... 1000 + 3,5 ἔτη μετὰ τὴν φανέρωσι τοῦ Ἀντιχρίστου!!! 'Aγνοοῦν ἢ καὶ πάλιν διαστρεβλώνουν τεχνηέντως τὴν ἐπικρατοῦσα θέσι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὅτι τὰ 1000 ἔτη εἶναι συμβολικός ἀριθμός τῆς πνευματικῆς Βασιλείας τοῦ Χριστοῦ (Τὴ χιλιετῆ Βασιλεία τοῦ Κυρίου βιώνει στὴν περίοδο τῆς Καινῆς Διαθήκης ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ), ὅτι 1000 ἔτη γιὰ τὸν Θεὸ εἶναι μία ἡμέρα καὶ μία ἡμέρα εἶναι χίλια ἔτη, ὅτι τὰ ...3,5 ἔτη θὰ ἐλαττωθοῦν (κολοβωθήσονται) ὥστε νὰ ἐλαφρυνθοῦν καὶ νὰ ἀντέξουν οἱ ἐκλεκτοί οἱ ὁποῖοι, ἐκλεγμένοι πρὸ αἰώνων ἀπὸ τὸν Κύριο ποὺ τοὺς ἑτοίμασε τὴ βασιλεία Του, ΔΕΝ θὰ πλανηθοῦν, ὅπως κακῶς παρερμηνεύουν ἀενάως οἱ ἐσχατολόγοι. Δὲν θα πλανηθούν οἱ ἅγιοι διότι θὰ εἶναι ἐνισχυμένοι μὲ τὰ σφραγίσματα τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τοὺς ἐντεταλμἐνους Άγγέλους, ὁ δὲ Σατανᾶς εἶναι δεμένος καὶ μὴ ἔχων καμμία δύναμη στοὺς πιστοὺς (=ἁγίους) ποὺ ἁπαρτίζουν τὴν Ἐκκλησία. Δὲν μπορεῖ νὰ πλανήσῃ ὁ Διάβολος τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας καὶ θὰ τὰ πλανήσῃ ἕνας ἄνθρωπος, ὁ "Αντίχριστος"; Ἰδοὺ τὸ ἐπίπεδο τῶν ἑρμηνευτικῶν δυνατοτήτων τῶν ἀντιχριστολόγων χιλιαστῶν. Μὴν τοὺς ἐμπιστεύεστε ἐν λευκῷ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς σας. Ἐμπιστευθῆτε τοὺς δοκιμασμένους ἱεροκήρυκας, θεολόγους, κληρικούς, ἑρμηνευτὰς τῶν θείων Γραφῶν καὶ ἐν προκειμένῳ τὸν π. Βασίλειο ὁ ὁποῖος ἐπὶ τοῦ θέματος τοῦ Χιλιασμοῦ παραθέτει τὴν ἀπολύτως Ὀρθόδοξον ἀντίληψιν καὶ ἀσφαλῶς τὸν θεολόγο κ. Ὀδυσσέα Τσολογιάννη ὁ ὁποῖος εἶναι μὲν χαμηλῶν τόνων, ἀλλὰ στὰ θέματα αὐτὰ τῶν συνωμοσιολογιῶν δέν ἀκολουθεῖ τὸ ῥεῦμα, ὅπως τὰ "ψόφια" καὶ ἀδύναμα ψάρια, ἀλλά πάει κόντρα στὸ ῥεῦμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Oλα τα ανωτερω ειναι α σχετα με το θεμα της ζωης μετα τη καταργηση του αντιχριστου. Προσωπικα δεν εχω καμια απολυτως σχεση με τα επιχειρηματα που αναφερθηκαν. Αν καποιοι εχουν προηγουμενα με καποιους αλλους ειναι δικο τους θεμα.

   ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΚΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΦΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η Β ΠΑΡΟΥΣΙΑ .

   ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΤΟΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ

   Διαγραφή
  2. george Ber μην είσαι υπερφίαλος. Δεν έχεις την ταπεινότητα (αλλά πιθανώς και το IQ) να καταλάβεις ότι, εσύ είσαι εκείνος που δεν μπορείς να αποδείξεις τις αιρετικές σου δοξασίες.

   Διαγραφή
 9. Λόγω προβλημάτων διαδικτύου μόλις διάβασα σήμερα το άρθρο του π. Βασιλείου, διαπιστώνοντας ότι είναι σπουδαίο κείμενο. Σπανίζουν τέτοια κείμενα στην εποχή μας όπου ακριβώς ο εν τη πράξει υλισμός έχει αλλοιώσει και το Ορθόδοξο φρόνημα των αντιϋλιστών. Κατά "σύμπτωσι" το άρθρο ταιριάζει ως επιβεβαίωση στο επόμενο κείμενο του π. Αυγουστίνου, για το κατά πόσο είμαστε Χριστιανοί. Και όπως πολλές φορές κάποιοι ψελλίζουμε, και το διαβάζουμε και σε κάποια κείμενα της Ομολογίας, και μάλλον είναι και θέση του ιστολόγου ο οποίος επικαλείται και τον μακαριστό Ελευθερουπόλεως, που μας αποκαλούσε σκ ... ψευτοχριστιανούς, δεν είναι μόνο ο αντιοικουμενισμός αυτός ο οποίος θα μας σώση, αν και στα υπόλοιπα δεν ακολουθούμε εν συνόλω την Χριστιανική Πίστι, δηλαδή την Ορθοδοξία μαζί με την Ορθοπραξία. Χριστιανόν ζητώ έλεγε και ο π. Αυγουστίνος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το αρθρο του πατρος Βασιλειου εχει σημαντικα λαθη. Το πρωτο ειναι οτι θεωρει ως αιτια της αποψης περι ζωης μετα τον αντιχριστο τον υλισμο κτλ. Αυτο ειναι ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟ.

   1)Ουτε ο αγιος Πορφυριος, ουτε ο αγιος Παισιος, ουτε ο Τρεμπελας, ουτε ο Σωτηροπουλος, ουτε ο π. Γουβαλης ειχαν τετοια κινητρα για τη υποστηριξη της αποψης αυτης.

   2) Η ζωη μετα τον αντιχριστο ειναι κατι που φαινεται μεσα απο τη γραφη και σε καμια περιπτωση δεν μπορει να ειναι αιτια απαξιωσης του πλησιον. Ας προσεξει ο π. Βασιλειος μη τυχον απαξιωνει το Σχεδιο του Θεου.

   Διαγραφή
  2. Το άρθρο του πατρός Βασιλείου είναι απόλυτα ορθό, όχι διότι κατέχει κάποιο "αλάθητο" αλλά διότι επί του συγκεκριμένου θέματος απηχεί την ομόφωνη θέση και ερμηνεία της Εκκλησίας. Μην κολλάτε σε λεπτομέρειες αποπροσανατολίζοντας τη σηζήτησι, αλλά και μην ασχολείστε με την ουσία διότι δεν είστε κατάλληλα καταρτισμένος. Μετανοείστε.

   Δεν είναι εξ άλλου αλάθητοι πάπες ο Τρεμπέλας και ο Σωτηρόπουλος. Αν και, έχοντάς τους μελετήσει, αναφέρουν ότι η χιλιετής βασιλεία είναι πνευματική, η Εκκλησία. Αν ο Σωτηρόπουλος στα γεράματά του, αλλαξοπίστησε, δεν γνωρίζω. Όσο για τους αγίους σας, (εγώ δεν γνωρίζω αν είναι άγιοι, ο Θεός θα το κρίνει) και άγιοι να είναι, αλάθητοι δεν είναι, ούτε μορφωμένοι. Ειδικά αυτοί που αναφέρετε είναι επιεικώς αστοιχείωτοι διότι έχουν επίπεδο θεολογικής μορφώσεως κατώτερο και από το δικό σας (αποδεικνείεστε επιεικώς θεολογικώς αστοιχείωτος αγαπητέ george Ber αν δεν είστε εγκάθετος των χιλιαστών). Η αγιότητα δεν κρίνεται από κάποια "αγιοποίησι" υπό των Οικουμενιστών. Θα βρεθούμε προ εκπλήξεων στη Δευτέρα Παρουσία, όχι μόνο διότι "1000 χρόνια στον χρόνο του Θεού είναι μία μέρα και μία μέρα 1000 χρόνια" αλλά και διότι ο Θεός θα ανακηρύξει αγίους (σεσωσμένους και διακριθέντας στο μαρτύριο και στην Ομολογία) ανθρώπους κατά επίσημον εκκλησίαν ασήμους, ενώ, εύχομαι να μη συμβή, αλλά Κύριος Οίδε, πιθανώς κάποιοι από εκείνους που εμείς ανακηρύξαμε, όχι "αγίους" (αυτό είναι το ακινδυνότερο) αλλά στην πράξη ΘΕΟΥΛΗΔΕΣ μας, μικροθεούς μας, και σε εκείνους πιστεύουμε αντί στον Θεό, να μην καταταγούν ούτε ως ελάχιστοι μεταξύ των σεσωσμένων. Το εναντίον, ανθρώπους που αφορίστηκαν από την επίσημη Εκκλησία, πιθανώς ο Μόνος Κριτής να τους κατατάξη μεταξύ των σεσωσμένων (αγίων).

   Διαγραφή
  3. Mε την απαντηση σου με βοηθας να καταλαβω πολλα πραγματα.

   Αραγε αυτο το επιπεδο εχουν οσοι αποτοιχιζονται;;;;;;

   Ο Θεος να βαλει το χερι του ωστε να προσεχουν οι χριστιανοι τι διαβαζουν στο διαδικτυο. Προσοχη στο ζηλωτισμο και στις παγιδες που προκυπτουν απο αυτον.

   Διαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου