Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

O MΥΘΙΚΟΣ ΚΥΡΙΟΣ 666.... του ενδελεχους ερευνητου σοφωτατου κ. Βασιλειου Σακκα 6ον (Ολοκλήρωσι της επιστολῆς ημερ. 22-2-1998. Παραληπτης ο λογιος Αγιορειτης μοναχος Θεοδωρητος Μαυρος. Θα ακολουθηση και μια δευτερη).

O MΥΘΙΚΟΣ ΚΥΡΙΟΣ 666.... 

 

του ενδελεχους ερευνητου σοφωτατου 

κ. Βασιλειου Σακκα
                           

                              
6ον
(Ολοκλήρωσι της επιστολῆς ημερ. 22-2-1998. Παραληπτης ο λογιος Αγιορειτης μοναχος Θεοδωρητος Μαυρος. Θα ακολουθηση και μια δευτερη).
 

Τουλάχιστον τὸν Ζακύνθου βρέθηκε καὶ μιὰ χριστιανὴ νὰ τὸν πάρῃ μὲ τὶς ντομάτες ὅπως τοῦ ἄξιζε! Εὖγε της! Καὶ καυχήθηκε ὁ Ζακύνθου λέγοντας ὅτι ἡ ντομάτα δὲν τὸν πέτυχε, ἀλλὰ ἔπεσε πάνω στὴν … Ἁγία Τράπεζα, ἀφήνοντας νὰ ἐννοηθῇ ὅτι ἡ γυναίκα ἦταν τρελλή! Μὰ εὐλογημένε, δὲν πρόκειται νὰ βαθμολογήσουμε τὴν γυναίκα γιὰ τὶς ἱκανότητές της στὴν σκοποβολὴ! Ἐφ’ὅσον σὲ ἐσένα τὴν πέταξε, ἡ ἱστορία θὰ καταγράψῃ ὅτι ἐσὺ εἶσαι ὁ νόμιμος ἀποδέκτης! Ἀλλὰ ἀκόμη καυχιέσαι ὅτι δὲν τὴν ἔφαγες ἐσὺ καὶ ἔπεσε ἐπάνω στὴν Ἁγία Τράπεζα; Καὶ δὲν κλαῖς καὶ δὲν ὀδύρεσαι ποὺ ἔγινες ἐσὺ αἰτία  νὰ βεβηλωθῇ τὸ θυσιαστήριον καὶ ἱλαστήριον τῆς Ἁγιότητος τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, ἔνθα οὐ πλέον Νόμος πλαξίν λιθίναις κεχαραγμένος φυλάσσεται, ἀλλ’ ὁ ἴδιος Νομοθέτης ὁ ἐν Σιναίῳ ὄρει τὸ πάλαι λαλήσας “τῷ βραδυγλώσσῳ καὶ δυσήχῳ Μωσῇ”, προσάγεται ὡς “θυσία μυστικὴ εἰς τὸ σφαγιασθῆναι καὶ δοθῆναι εἰς βρῶσιν τοῖς πιστοῖς”! Καὶ δὲν οἰκτίρεις τὸν ἑαυτόν σου ταλαίπωρε, διότι τουλάχιστον δὲν ἐκρίθης ἄξιος προτείνοντας τὸ σαρκίον σου, νὰ διατηρήσῃς  ἐκεῖνο ἀλώβητον! Ἀλλὰ ἐπειδὴ τόσο σοῦ κόβει, καὶ τοσοῦτον τυγχάνεις “σφόδρα μικρὸς τὸν νοῦν”, ἐπέτρεψεν ὁ Θεὸς ἀστοχησάσης τῆς γυναικὸς περὶ τὴν σκοποβολήν, νὰ ἵδῃ ὁ κόσμος ὅτι κατὰ τὸν θύτην καὶ τὸ θυσιαστήριον τῆς ἀποστασίας! Ὅσον δὲ ἀφορᾶ τὴν γυναῖκα, ἐμεῖς ποὺ τὴν ἀκούσαμε στὴν τηλεόρασι, δὲν ἀκούσαμε τίποτε τρελλό. Ἁπλῶς θεολογοῦσα εἶπεν ἡ γυνὴ κι’ ἐπικροτοῦμε ἡμεῖς: “Ἄν ψεύδονται οἱ Ἅγιοι Πατέρες, ψεύδομαι κι’ ἐγώ”! Τέτοιαν ὄντως θεολογίαν ὅμως,  μακάρι νὰ τὴν ἀκούγαμε καθημερινῶς καὶ ἐκ μέρους τῶν περισσοτέρων μεταξὺ τῶν ἀποφοιτησάντων ἐκ τῶν πανεπιστημιακῶν ἑδράνων καὶ φερομένων ὡς θεολόγων.Ὅταν ὁ Μωάμεθ ἐφεύρισκε ἐδάφια γιὰ τὸ Κοράνιο, διεπίστωνε ὅτι κάποτε τὰ ἐδάφια αὐτὰ δὲν ἐξυπηρετοῦσαν τοὺς ἀρχικούς του σκοπούς. Ἔτσι τὰ ἔσβηνε καὶ ἔγραφε ἄλλα στὴ θέσι τους ὅπως τὸν συνέφερε καλύτερα. Ἐπειδὴ ὅμως αὐτὸ σκανδάλιζε τοὺς πιστούς του, φρόντισε νὰ τὸ κατοχυρώσῃ ὡς δικαίωμα … κορανικῶς! Ἔτσι διαβάζουμε: “Ἄν παραλείψωμε ἕνα στίχο ἀπ’ τὸ Κοράνιο ἤ ἄν σβύσωμε τὴν ἀνάμνησή του ἀπ’ τὴν καρδιά σου, θὰ σοῦ φέρωμε ἕνα ἄλλο καλύτερο ἤ παρόμοιο” ἤ “Ἄν ἀλλάξωμε ἕνα ἐδάφιο τοῦ Κορανίου … ὁ Θεὸς ξέρει τὶ στέλνει” (Σούρα 2 Ἀγελάδα στ. 100/106 & 16 Μέλισσες στ. 101/103).  Αὐτὸ τὸ σύστημα ἐφαρμόζει καὶ ἡ Κρατικὴ Ἐκκλησία ἀνέκαθεν, ὑποκύπτουσα ἀνερυθριάστως στὶς χειρότερες τῶν ἀντιφάσεων, ἀγνοοῦσα τὸ “ναὶ ναὶ, οὐ οὐ” καὶ οὐδὲν αἰσχυνομένη. Ὅταν τὴν συμφέρει οἱ  Θεῖοι  καὶ Ἱεροὶ Κανόνες γίνονται, σπουδαῖοι, βαρυσήμαντοι καὶ μεγάλοι τόσο, τόσο κι’ ἄλλο τόσο, καὶ ὅταν πάλιν δὲν τὴν συμφέρει γίνονται τόσο δὰ μικροί!Μπορεῖ σήμερα νὰ σὲ καλέσῃ νὰ σὲ κάνει  “ Ἀρχιεπίσκοπο”  καὶ αὔριο  νὰ συγκροτήσῃ μίαν “Ἀριστίνδην Σύνοδο” καὶ νὰ σοῦ πῇ ὅτι εἶσαι “ἀντικανονικός”! Μπορεῖ νὰ σὲ ἀπομακρύνῃ ἐπειδὴ εἶσαι “ἱερωνυμικὸς”, ἀλλὰ ἐὰν ὀνομάζεσαι Αὐγουστῖνος Καντιώτης, θρασυδείλως βάζει τὴν ὄπισθεν καὶ σὺ αὐτομάτως καὶ διὰ μαγείας παύεις νὰ εἶσαι  “ἱερωνυμικός”! Τώρα τὸ πῶς καὶ βάσει ποίων Κανόνων ὁ τόσον πολὺς Καντιώτης ἠνέχθη τὸν ἐπιβάτην τοῦ ἀρχιεπισκοπικοῦ θρόνου, τοῦ νομίμου ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου ἀρνουμένου νὰ παραιτηθῇ, ἀνάγεται καὶ τοῦτο μεταξὺ τῶν ἀνεξερευνήτων μυστηρίων τῆς ἀνθρωπίνης καρδίας! Ἡ κρατικὴ ἱεραρχία καταπατεῖ ἀναιδῶς καὶ ἀνενδοιάστως τοὺς Θείους καὶ  Ἱεροὺς Κανόνας, ἀλλὰ δὲν διστάζει νὰ τοὺς ἐπικαλεσθῇ καὶ νὰ τοὺς ἐφαρμόσει σὲ κάποιον ποὺ θεωρεῖ ἀντίπαλό της.  

Τὸ μόνον ἱερὸν καὶ ὅσιον γιὰ τὴν κρατικὴ ἱεραρχία εἶναι ἡ “ἐκκλησιαστικὴ περιουσία” της. Ἐπὶ Χούντας τὸ θρυλικὸν “Παγκόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν” (Π.Σ.Ε.) μαζὶ μὲ ἄλλους διεθνεῖς  ὀργανισμοὺς κατεδίκασαν τὶς παραβιάσεις τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ τὴν σιωπὴ τῆς κρατικῆς Ἐκκλησίας. Ὅταν τὸν Ἰούλιο 1968, συνῆλθε στὴν Οὐψάλα τῆς Σουηδίας ἡ 4η Γενικὴ Συνέλευσις τοῦ Π.Σ.Ε. ἡ Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία δὲν ἔστειλε ἀντιπροσώπους. Βέβαια δὲν ἐπεκαλέσθη οὔτε κἄν τυπικὰ λόγους πίστεως, ἀλλὰ ἡ ἀποχὴ της ὀφείλεται μόνον “εἰς τὴν ἐχθρικὴν στάσιν τῆς Σουηδικῆς Κυβερνήσεως ἔναντι τῆς Ἑλληνικῆς καὶ εἰς τὴν ἀπαράδεκτον μεταχείρισιν τῆν ὁποίαν ὑφίσταται ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν”. Εἰρήσθω ἐν παρόδῳ ὅτι ἄνευ τῆς συμμετοχῆς τῶν Νεοημερολογιτῶν, δὲν θὰ ὑπῆρχε κἄν Π.Σ.Ε., διότι ὅπως παραδέχεται καὶ ὁ κ. Χ. Γιανναρᾶς κατὰ τὴν δημιουργίαν τοῦ Π.Σ.Ε. ἡ στάσις τοῦ Πάπα (ἔστω καὶ ἐπὶ προφάσει) ὑπῆρξεν ὀρθοδοξωτάτη! Χωρίς τοὺς Νεοημερολογήτας θὰ εἴχαμε ἁπλῶς μιὰν Ὁμοσπονδίαν ἤ Συνομοσπονδίαν Προτεσταντικῶν Ὁμολογιῶν, ποὺ δὲν θὰ εἶχε κανένα ἔρεισμα νὰ αὐτοαποκληθῇ Παγκόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν!Ὅταν ὅμως ἐθίχθη τὸ θέμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, ἡ κρατικὴ ἐκκλησία στὶς 19.3.86 ἔκαμε ἔκκλησι γιὰ νὰ ὑπερασπισθῇ τὰ χωράφια καὶ τὰ ντουβάρια της, στὸ Π.Σ.Ε. ἀλλὰ καὶ στὸ … Βατικανό! Ὀλέ! ὅπως λένε στὴν Μαδρίτη. Στὶς 2.4.87 ψηφίζεται ὁ Νόμος Τρίτση 1700 καὶ πέντε μέρες ἀργότερα στὶς 7.4.87, ἐκπρόσωποι τῆς κρατικῆς ἐκκλησίας, ἀπειλοῦν μὲ “ἄρσιν τοῦ Αὐτοκεφάλου” κάνοντας νὰ τρίξουν τὰ κόκκαλα τοῦ φουκαρᾶ τοῦ Φαρμακίδη! Βλέπουμε λοιπὸν πόσον δίκαιον εἶχε ὁ Σωτήρ μας λέγοντας: “Οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ”! Οἱ Πατέρες φοβούμενοι τὴν φιλαργυρίαν ποὺ κατὰ τὸν θ. Παῦλον εἶναι “εἰδωλολατρεία” ἐδούλευαν ὄχι μόνον γιὰ τὰ πρὸς τὸ ζῆν ὅπως καὶ ὁ ἴδιος ὁ Ἀπόστολος ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ κάνουν ἐλεημοσύνην. Τόσον πολύ εἶχον ἀνεπτυγμένη τὴν ἔννοια τοῦ “μεταδοτικοῦ” ὥστε καὶ ὅταν ἀκόμη δὲν εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ κάνουν ἐλεημοσύνη, ἐδούλευαν γιὰ νὰ τρέφουν τὰ θηρία τοῦ δάσους. Ἡ κρατικὴ ἐκκλησία κατέχει τὴν μισὴ  Ἑλλάδα, οἱ ἐπίσκοποί της ἱδρύουν τράπεζες καὶ γιὰ τὴν βιτρίνα καὶ τὸ θεαθῆναι διατηρεῖ  πεντέξι εὐαγῆ καθιδρύματα ὅτι τάχα προσφέρει κοινωνικὸ ἔργον. Μήπως καὶ οἱ μαφιόζοι, οἱ ἔμποροι ναρκωτικῶν καὶ οἱ κεφαλαιοκράτες τὸ ἴδιο δὲν κάνουν; Ὅλοι αὐτοὶ ἁπλῶς “λαδώνουν” τὴν κοινωνία, ἐπιμελοῦνται τῆς φήμης τους καὶ ἀγοράζουν “ἀγαθὴν συνείδησιν”. Δὲν ὑπηρετοῦν ὅμως τὸ κοινωνικὸ σύνολον. Λέγεται ὅτι ἔφτασαν στιγμὲς ποὺ οἱ μετοχὲς τῆς κρατικῆς Ἐκκλησίας στὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα ἔφθασαν ἀκόμη καὶ τὸ 54%. Ἐπιτρέπει ἡ Ἐκκλησία τὴν τοκογλυφία; Ποῦ ἐπενδύονται ὅλα αὐτὰ τὰ κεφάλαια; Πόσα ἐγκλήματα, αὐτοκτονίες, αἰσχροκέρδιες, ἐργοστάσια κατασκευῆς ὅπλων κρύβονται πίσω ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἀποκομιζόμενα κέρδη; Τὶ σχέση ἔχει ὁ γλυκύτατος ἡμῶν Σωτὴρ, ὁ μὴ ἔχων “ποῦ τὴν κεφαλὴν κλῖναι” μὲ τέτοια χρηματικὰ ὄργια; Εἶναι ἄραγε ἀνάγκη νὰ πᾶμε στὸ Μάαστριχτ, στὴν Σένγκεν ἤ τὶς Βρυξέλλες γιὰ νὰ συναντήσουμε τὸν Ἀντίχριστο; Κατὰ τοῦ Νόμου Τρίτση ἐπίσης, ὀκτὼ μεγάλα μοναστήρια, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ Ὅσιος Λουκᾶς καὶ τὰ Μετέωρα ἔκαμαν προσφυγὴ στὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης καὶ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο. Ἐκεῖ ἐδικαιώθησαν καὶ τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο κινδυνεύει νὰ πληρώσῃ ἀποζημίωσι ἑπτὰ τρισεκατομμυρίων! Νὰ μὴν ἔρχωνται λοιπὸν τώρα τὰ Μετέωρα νὰ μοῦ κυκλοφοροῦν φυλλάδες κατὰ τῆς Συνθήκης Σένγκεν, τῶν Γραμμωτῶν Κωδίκων καὶ τοῦ 666! Λίγη ντροπὴ δὲν νομίζω ὁτι θὰ ἔβλαπτε κανέναν. Χρειάζεται μεγάλη φιλοσοφία καὶ ὑψηλὴ θεολογία, νὰ  καταλάβουμε ὅτι τὴν στιγμὴ ποὺ προσέφυγες στὴν Εὐρωπαϊκὴ διαιτησία, κατέστησες τὴν Εὐρώπη κεχαγιᾶ καὶ δερβέναγα πάνω ἀπ’τὸ κεφάλι σου; Σήμερα ποὺ σὲ ἐδικαίωσε χαίρεσαι, αὔριο ποὺ θὰ σὲ καταδικάσῃ τὶ θὰ κάνῃς; Ἡ Εὐρώπη μέσα στὴν δομὴ τῶν μηχανισμῶν της διαθέτει Σένγκεν καὶ Μάαστριχτ, γιὰ νὰ κάνῃ τὴν δουλειά της ὅπως ἐκείνη νομίζει καὶ ὅπως ἔχει προγραμματίσει.  Ἤ τὸ Ἅγ. Ὄρος λίγα ἔφαγε ἀπὸ τὴν μαμὰ Εὐρώπη; Ὅπως ὅμως δέχεσαι τὶς καραμέλες τῆς μαμᾶς,  ἔτσι θὰ δεχτῇς καὶ τὴν βίτσα της (ἄν μὴ τὰ βίτσια της)!Ἕνας πλεονέκτης ἄνθρωπος ἐπιθυμεῖ νὰ ἔχῃ τὴν ὑγεία τοῦ Α, τὴν εὐτυχία τοῦ Β, τὰ πλούτη τοῦ Γ, τὴν κοινωνικὴ ὑπόληψι τοῦ Δ, κ.ο.κ. Ἔτσι ἡ κρατικὴ ἐκκλησία ζητεῖ ἀπὸ τὴν Εὐρώπη ἰδιαιτέραν μεταχείρισιν ποὺ νὰ τῆς ἐξασφαλίζει καὶ τὰ προνόμια τῆς βυζαντινῆς συναλληλίας καὶ τὰ ὀφέλη ἑνὸς σύγχρονου εὐρωπαϊκοῦ κράτους. Δηλαδὴ καὶ τὸ καρβέλι ὁλάκερο ἀλλὰ καὶ τὸν σκύλο χορτάτο. Ἔμ δὲν γίνεται! Τὸ κράτος μας οὔτε ὀρθόδοξον ὑπῆρξε ποτὲ οὔτε εὐρωπαϊκό. Πὲς οἱ συνθῆκες, πὲς οἱ διάφοροι Νεοδημο-Κλέφτες καὶ Σοσια-Ληστὲς ποὺ πέρασαν κατὰ καιροὺς τὸ κατάντησαν ἕνα μπάχαλο ὅπου ὁ κάθε κατεργάρης βρίσκει καὶ χορεύει. Ἡ ἀναξιοκρατία βασιλεύει τόσο στὴν Πολιτεία ὅσο καὶ στὴν Ἐκκλησία. Ἐὰν στὸ πολιτικὸ παζάρι ἔχεις ἐπιτύχει νὰ σοῦ ὑποσχεθοῦν π.χ. τὸ ὑπουργεῖο Γεωργίας, θὰ στὸ δώσουν κι’ ἄς μὴν ξέρεις νὰ ξεχωρίζῃς τὸ ἄνηθο ἀπὸ τὸ μάραθο ἤ τὴν ἀγγουριὰ ἀπὸ τὴν κολοκυθιά. Παρόμοια γίνονται καὶ μὲ τὶς Μητροπόλεις καὶ Ἐπισκοπές.Ἄν αὔριο ὅμως ὑπάρξῃ π.χ. ἕνα ἐθνικὸ κτηματολόγιο ὅπου τὸ κάθε τετραγωνικὸ μέτρο τῆς Ἐπικρατείας θὰ εἶναι καταχωρημένο, ἡ Εὐρώπη θὰ ἀντιμετωπίσῃ τὸ θέμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, ὅπως ἀντιμετωπίζει τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία ὅλων τῶν θρησκειῶν τῶν κρατῶν μελῶν της. Γιατὶ θὰ κάνῃ ἤ γιατὶ νὰ κάνῃ ἐξαὶρεσι σ’ ἐμᾶς; Σὲ ὡρισμένα κράτη ἄν δὲν καλλιεργεῖς  τὴν γῆν σου, τὸ κράτος σοῦ τὴν παίρνει καὶ “τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς οἵτινες ἀποδώσωσι αὐτῷ τοὺς καρπούς”. Στοὺς βόρειους λαοὺς ἡ ἰδιοκτησία εἶναι 99 ἐτῶν. Ἐὰν ἔχῃς τὸ ἀκίνητό σου  ἐπὶ 60 χρόνια καὶ πεθάνης, τὸ παιδὶ σου τὸ κληρονομεῖ μόνον γιὰ τὰ 39 χρόνια ποὺ μένουν. Ἀλλὰ καὶ στὴν Ἀθήνα ἐὰν ἔχης ἕνα οἰκοδομήσιμο οἰκόπεδο καὶ δὲν τὸ κτίζεις φορολογεῖσαι βαρέως μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι ἕναν χῶρο ποὺ θὰ στέγαζε 20 ἤ 40 οἰκογένειες, ἐσὺ δὲν μπορεῖς νὰ τὸν διατηρῇς ἀνεκμετάλλευτο καὶ ἀνοικοδόμητο.

Παντοῦ ἀρχίζει νὰ ἰσχύῃ ἡ ὑποχρεωτικότης τοῦ πολιτικοῦ γάμου καὶ ὅλοι φωνάζουμε γιὰ τὸ σκάνδαλο! Ἀλλὰ ἐὰν θέλουμε νὰ εἴμαστε δίκαιοι, διὰ ποίου ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον “τὸ σκάνδαλον ἔρχεται”; Ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς ἤ ἀπὸ τοὺς θρησκευτικοὺς; Αὔριο θα πᾶς ἐσὺ στὸ Βέλγιο καὶ θὰ πῆς, ἐγὼ ἀνήκω στὸν Κυπριανὸ τῆς Φυλῆς καὶ θὰ καλέσω ἕναν παπᾶ δικὸ του νὰ εὐλογήσῃ τὸν γάμο μου. Ὕστερ’ ἀπὸ σένα θὰ πάῃ ἄλλος καὶ θὰ πῇ, ἐγὼ δὲν ἀναγνωρίζω τὸν Κυπριανὸ, θὰ ἀπευθυνθῶ στὸν Χρυσόστομο νὰ μοῦ στείλῃ ἄλλον παπᾶ. Κατόπιν θὰ πάῃ ἀπὸ πίσω σας ὁ Βαρθολομαῖος καὶ θὰ πῇ: Μὰ τὶ λέτε τώρα; Αὐτοὶ οἱ δύο ἀλλὰ καὶ ὅλοι τους εἶναι σχισματικοὶ. Μόνον ἐγὼ ἔχω δικαίωμα νὰ παντρεύω! Καὶ πρέπει ν’ἀπαιτοῦμε ἀπὸ τὴν Κοινοπολιτεία νὰ κάνῃ τὸν διαιτητή;

Ὅλα αὐτὰ συνεπάγονται χωρισμὸν Ἐκκλησίας καὶ Κράτους ὅπως εἶπε κάποτε καὶ ὁ Καραμανλῆς ὁ πρεσβύτερος: “Ἦλθε ἡ ὥρα νὰ χωρίσουμε τὰ τσανάκια μας”. Προσωπικὰ πιστεύω ὅτι εἶναι ἡ πιὸ ἔντιμη, ὑγιὴς καὶ δικαία λύσις, καὶ εἶναι ἁπλῶς θέμα χρόνου. Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι δὲν ἔχουμε νὰ φοβηθοῦμε ἤ νὰ χάσουμε ἀπὸ ἕναν τέτοιο χωρισμό.Ἡ κρατικὴ Ἐκκλησία ὅμως ἔχει νὰ χάσῃ ἀρκετὰ  ὅσον ἀφορᾶ τὸν ὑλικὸ τομέα καὶ τὰ προνόμιά της. Ἔχει κάθε συμφέρον νὰ διατηρῇ αὐτὴν τὴν ἀβεβαιότητα, ἀφοῦ ὁ λύκος στὴν ἀναμπουμπούλα χαίρεται. Ἔτσι ὅταν πολλοὶ ὄντως εὐλαβεῖς κληρικοὶ καὶ μοναχοί της, ἐκ πεποιθήσεως κινούμενοι, ὅπως θέλω  νὰ πιστεύω, κρατοῦν τὸν λαὸν σὲ ὑπερδιέγερσι, ἑκόντες ἄκοντες ὑπερασπίζονται τὰ συμφέροντά της, δίνοντες τὴν ἐντύπωσι ἤ μᾶλλον τὴν ψευδαίσθησι ὅτι τάχα “πίστις τὸ κινδυνευόμενον”! Ἐνῷ στὴν πραγματικότητα δὲν εἶναι παρὰ “κορβανᾶς τὸ κινδυνευόμενον”.Τὰ “ὅπλα τῆς στρατείας” ἡμῶν ὅμως ὄντα πνευματικὰ, θὰ ὑποχρεώσουν τὴν νεοημερολογιτικὴ ἐκκλησία νὰ κατέλθῃ σὲ πεδίον μάχης τῆς δικῆς μας ἐπιλογῆς, ἤ μᾶλλον τῆς ὀρθοδόξου ἐπιλογῆς. Ἐνῷ σήμερα τῆς μιλᾶς γιὰ Κανόνες καὶ σοῦ ἀπαντᾶ μὲ τὸν Καταστατικὸ Χάρτη, τῆς μιλᾶς γιὰ Πατέρες καὶ ἀντιτάσσει τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, τῆς φέρνεις πνευματικὲς καὶ ἐκκλησιαστικὲς ἐνστάσεις καὶ σὲ κυνηγᾶ μὲ τὸν καβάση, διότι εἶναι θρησκεία κοσμικὴ καὶ θρησκεία προνομίων. Ἄν τῆς ἀφαιρέσης  ὅμως τὰ προνόμια, τότε θὰ εἶναι ὑποχρεωμένη ὅπως κι’ ἐμεῖς νὰ περιοριστῇ σὲ ὅπλα πνευματικὰ, πρᾶγμα ἀπὸ τὸ ὁποῖον θὰ ὠφεληθοῦμε ὅλοι.  Κι’ ἐκείνη ἀλλὰ κι’ ἐμεῖς! Ὄχι ὅμως κι’ἐμεῖς νὰ θέλουμε νὰ μιμούμαστε καὶ νὰ κακοαντιγράφουμε τοὺς νεοημερολογίτες. Ἐσχάτως ἄκουσα πιστοὺς τῶν Γ.Ο.Χ. νὰ διερωτῶνται πῶς νὰ ἐφαρμόσουν ἐπὶ ὡρισμένων θεμάτων τὴν “πατριαρχικὴ ἐγκύκλιον” τοῦ … 1928! Μὰ καὶ τὶ δουλειὰ ἔχουμε ἐμεῖς μὲ τὴν ἐγκύκλιον τοῦ 1928;

Στὶς 13.12.1997 ἔγινε μιὰ ἐκπομπὴ στὸ Τηλε-Τώρα μὲ τὸν π. Ἐμμανουὴλ Καλύβα καὶ τὸν διευθυντὴ τοῦ σταθμοῦ κ. Γρηγόρη Μιχαλόπουλο μὲ θέμα τὴν διένεξι περὶ ἀντιχρίστου καὶ 666.  Κάποιος τότε τηλεθεατὴς προφανῶς τοῦ πατρίου ἑορτολογίου, παρενέβη καὶ εἶπε οὐσιαστικῶς στὸν π. Ἐμμανουὴλ ὅτι τὴν στιγμὴ ποὺ μέσῳ τοῦ  Βαρθολομαίου κοινωνεῖ μὲ τὸ παπικὸν σύστημα, τὸ ὁποῖον εἶναι ἀντίχριστον σύμφωνα μὲ τὴν παράδοσίν μας, δὲν εἶναι πλέον ἁρμόδιος καὶ ἐξουσιοδοτημένος νὰ ἀσχολῆται περὶ ἑτέρου άντιχρίστου. Ὁ π. Ἐμμανουὴλ ἔδωσε τὴν ἐντύπωσιν ὅτι ἀπώλεσε τὴν ψυχραιμίαν του, εἶπε εἰς τὸν τηλεθεατὴν ὅτι εἶναι ἀσεβὴς καὶ ὅτι ὁ ἴδιος γνωρίζει τοὺς Κανόνας καλύτερα (πράγματα ποὺ θὰ προτιμούσαμε νὰ μᾶς ἔδινε τὴν δυνατότητα νὰ τὰ πιστοποιήσουμε μόνοι μας ἐμεῖς οἱ ἀπὸ κάτω), καὶ ὅτι ἐκεῖ ποὺ βρίσκεται ἀπέδειξε τοὺς ἀγῶνας του καὶ δὲν προτίθεται νὰ πάῃ στοὺς “παλαιοημερολογίτας” ποὺ εἶναι “πεντακόσια κομμάτια”.Δυστυχῶς ὅμως αὐτὰ δὲν εἶναι ἐπιχειρήματα ἀντάξια τοῦ ἐπιπέδου, τῆς προσωπικότητος καὶ τῶν γνώσεων τοῦ π. Ἐμμανουὴλ. Τὶ δικαιολογία εἶν’αὐτὴ γιὰ ἕναν θεολόγο, φιλόλογο καὶ ἱστορικὸ ὅτι οἱ Γ.Ο.Χ. εἶναι πεντακόσια κομμάτια; Καὶ ὀκτακόσια νὰ ἦταν! Τὸν ἐξουσιοδοτεῖ ἆρα γε αὐτὸ εἰς τὸ νὰ κοινωνῇ μὲ τὴν ἀποστασία καὶ νὰ παραμένῃ μέσα σ’ αὐτὴν; Ὅταν ὁ π. Χρυσόστομος τῶν Σπετσῶν ἐχώρισε τὶς εὐθύνες του ἀπὸ τὴν ἀποστασία, μήπως δὲν ἦταν διηρημένοι οἱ Γ.Ο.Χ.; Εἶπε ὅμως ὁ ἄνθρωπος, προτιμῶ νὰ μείνω μόνος μου, ἀλλὰ στὴν ἀποστασία δὲν παραμένω! Αὐτὴ εἶναι ἡ ὀρθὴ ἐκκλησιολογικὴ τοποθέτησις ὅταν ἡ Ἐκκλησία χειμάζεται. Διότι πῶς θὰ βοηθήσῃ κάποιος τὴν Ἐκκλησία παραμένοντας στὴν ἀποστασία; “Τὶς κοινωνία φωτὸς καὶ σκότους”;Αυτὰ εἶναι οἱ ἀδόκιμες, ἀμάρτυρες καὶ νεόκοπες “δυνητικὲς θεωρεῖες” τοῦ συγχωρεμένου τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου ποὺ δὲν τὶς συναντοῦμε πουθενὰ στοὺς Πατέρες. Τουναντίον ἡ Παράδοσις λέγει ὅτι ὅταν χωρίσης ἀπὸ τὴν ἀποστασία λυτρώνεις τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ σχίσματα καὶ θὰ τιμηθῇς  ὡς ὀρθόδοξος. Ἐνῶ ἐὰν μείνης στὴν ἀποστασία γιὰ νὰ ἀγωνισθῇς Ιntra muros κατὰ τὸν Σεβ. Αὐγουστῖνον, καὶ ἐπικαλεσθῆς οἰκονομίαν διὰ τὴν χαλεπότητα τῶν καιρῶν, τότε μὲν ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νὰ σὲ συγχωρήσῃ καὶ αὐτὴ κατ’οἰκονομίαν ἐφ’ ὅσον βέβαια δὲν πρωτοστάτησες στὴν ἀποστασία, ἀλλὰ σοῦ ἐπιβάλει καὶ τὸ ἐπιτίμιον τῆς μὴ προαγωγῆς σὲ ἀνώτερον βαθμὸν, ἀλλὰ ἄν εἶσαι διάκονος δὲν θὰ γίνῃς παπᾶς κι’ἄν εἶσαι ἀρχιμανδρίτης δὲν θὰ γίνης δεσπότης. Αὐτὰ ἡ ἀγάπη σας, ὡς θεολόγος τὰ γνωρίζετε κάλλιον ἐμοῦ καὶ δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐπεκταθῶ.Ἀλλὰ περὶ ποίας ἑνότητος μᾶς ὁμιλεῖ ἡ κρατικὴ ἐκκλησία; Ἀρκεῖ νὰ δῇ κανεὶς τὸν χορὸ ἀλληλοεξοντώσεως ποὺ ἔχουν στήσει γιὰ τὸν ἀρχιεπισκοπικὸ θῶκο.  Τὴν στιγμὴν ποὺ ἄν ἀποκαλέσουμε τὸν ἔσχατον μεταξὺ τῶν ἀδελφῶν μας “μωρὲ”  ἤ “ρακά” εἴμαστε ἄξιοι τῆς κολάσεως κατὰ τὸ Εὐαγγἐλιον, ποῦ βλέπει κανεὶς ἑνότητα ὅταν π.χ. ὁ “Ἅγιος Ζακύνθου” γράφει στὸν “Ἅγιο Κερκύρας” :  “Κύριε Τριβιζᾶ νὰ πᾶς νὰ πνιγῆς” καὶ δημοσίως ἀπὸ τῶν στηλῶν τῶν κοσμικῶν ἐφημερίδων ἀποκαλεῖ τὸν “Ἅγιον Καλαβρύτων” : “συκοφάντη”,  “τραμποῦκο” καὶ “ρουφιάνο”  (sic) (Βλέπε: Τῦπος τῆς Κυριακῆς 5.10.1997 σ.85); Πῶς ὅλοι αὐτοὶ οἱ “Ἅγιοι”  θὰ συλλειτουργήσουν αὔριο ἀνταλλάσσοντες ἀσπασμὸν ἀγάπης καὶ λέγοντες “ὁ Χριστὸς ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν” καὶ τῆς “ἀρχιερωσύνης σου μνησθείῃ Κύριος ὁ Θεὸς”,  “σκηνικῶς παίζοντες” καὶ τὰ θεῖα ἐμπαίζοντες; Μὲ τέτοια ἑνότητα ζητοῦν νὰ ἐλέγξουν καὶ νὰ διορθώσουν τὶς ἀτασθαλίες τῶν Γ.Ο.Χ.; Νὰ τὴν χαίρονται!

Ἡ ἑνότης τῆς κρατικῆς Ἐκκλησίας εἶναι πρωτίστως ἑνότης τοῦ κρατικοῦ κορβανᾶ. Ὅπως κάποτε ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος εἶδε τὸν διάβολο φορτωμένον μπουκαλάκια καὶ εἶπε ὅτι ἔχει ἁμάρτημα νὰ προτείνῃ γιὰ κάθε περίπτωσι καὶ γιὰ κάθε πᾶθος, ἔτσι καὶ ἡ κρατικὴ ἐκκλησία εἶναι ὁμοσπονδία παρατάξεων καὶ τάσεων. Ὑπάρχει ἡ παράταξις τῶν ἀδιαφόρων, ἡ παράταξις τῶν Νικολαϊτῶν, ἡ παράταξις τῶν φιλελευθέρων, τῶν συντηρητικῶν κ.λ.π. Ἄν θέλης μῆλον ἔπαρον, θέλεις κυδῶνι λάβε! Ἀρκεῖ νὰ εἶστε μαζὶ καὶ νὰ μᾶς μνημονεύετε καὶ ὑπάρχει τοῖς πᾶσιν τόπος καὶ κατάλυμα ἐν τῷ πανδοχείῳ. Τώρα δὲ ἔχομε καὶ τὴν παράταξιν τῶν “Γεροντιστῶν”. Ἔτσι ἀνεπτύχθη ἕνα νέο εἶδος “Γεροντολογίας” ἄσχετον βέβαια μὲ τὸ “Γεροντικὸν” τῆς Ἐκκλησίας μας. Σήμερα παρουσιάζεται μία πλειὰς “Ἁγίων Γερόντων” κ.λ.π. π.χ. π. Παΐσιος, π. Πορφύριος κ.λ.π. ποὺ διδάσκουν, ποὺ ἔχουν ἀκτινοβολία, ποὺ ἀσκητεύουν, ποὺ κάνουν θαύματα καὶ τόσα καλὰ καὶ ὡραῖα, πλὴν … ἐν μέσῃ ἀποστασίᾳ! Πλήν ὅμως ἡ Ὀρθοδοξία δὲν εἶναι γκουρουϊσμός! Ἀναστήματα ἀρετῆς καὶ εὐσεβισμοῦ, καθὼς καὶ θαύματα καὶ τερατουργίες ἔχουμε ἐπίσης στὸν παπισμό, τοὺς Σούφι, τὸν Ἰνδουϊσμὸ, τὸν Βουδδισμό κ.λ.π. Δὲν χωρίζει ὅμως ἡ πνευματικότης ἀπὸ τὴν καθαρότητα τῆς ὁμολογίας! Ὅταν οἱ Λατινόφρονες πῆγαν στὸ Ἅγιον Ὄρος, ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Πρῶτος τοῦ Ἁγίου Ὄρους τοὺς ἐξεδίωξε. Ὁ π. Παΐσιος γιατὶ δὲν ἐπετίμησε τὸν μετὰ τοῦ Πάπα συλλειτουργήσαντα Βαρθολομαῖον; Τὶ κάθεται καὶ γράφει πραγματείας περὶ ἀντιχρίστου καὶ 666 ὅταν γίνεται συγκοινωνὸς μὲ τὸν ἀντίχριστον τοῦ Βατικανοῦ ποὺ ἐκαταράσθησαν οἱ Πατέρες μας; Πῶς γίνεται κατὰ τὸν Ἀπόστολον ἐκ τῆς αὐτῆς πηγῆς νὰ ἀναβλύζῃ ταυτόχρονα ὕδωρ πικρόν καὶ γλυκύ; Ἔτσι πελαγοδρομοῦν οἱ πιστοὶ καὶ ἀποπροσανατολίζονται διότι δὲν ἔχουν μάθει νὰ μὴν ἀποβλέπουν σὲ πρόσωπα, ἀγνοοῦντες τὸν προφήτην λέγοντα: “ἐπικατάρατος πᾶς ἄνθρωπος ὅστις ἐλπίσῃ ἐπὶ ἄνθρωπον καὶ κάνει σάρκα βραχίονα αὐτοῦ”!Λέγει δὲ ὁ Θεὸς διὰ τοῦ Μωϋσέως εἰς τὸ ιγ΄ κεφάλαιον τοῦ Δευτερονομίου, ὅτι ἐὰν σηκωθῆ ἕνας προφήτης καὶ θέλει νὰ μᾶς ὁδηγήσῃ στὴν ἀποστασία, ὁ Θεὸς θὰ ἐπιτρέψῃ νὰ ἐπαληθευτοῦν οἱ προφητεῖες του, καὶ θὰ τὸν ἀφήσῃ ἀκόμη καὶ θαύματα νὰ κάνῃ τοῦ “εἰδέναι, εἰ ἀγαπᾶτε τὸν Θεὸν ὑμῶν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας ὑμῶν καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς ὑμῶν”. Ἀφοῦ αὐτὸς ὁ ἀντίχριστος ποὺ ἔχεις μπροστά σου δὲν σ’ ἐνοχλεῖ, γι’ αὐτὸν ποὺ θἄρθη νοιάζεσαι; Τὸ πραγματικὸ καὶ χειροπιαστὸ χάραγμα τοῦ ἡμερολογίου του δὲν σὲ νοιάζει, καὶ γιὰ τὸ ὑποθετικὸ 666 χολοσκᾶς; Ὅταν δυὸ ληστὲς ἔχουν ἐπιτεθῆ στὸ σπίτι σου, ἐσὺ προσπαθεῖς πεισματικὰ νὰ κρατήσης τὴν πόρτα κλειστὴ γιὰ νὰ μὴν μπῆ ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς ληστὲς,  ἐνῶ δὲν σὲ νοιάζει γιὰ τὸν ἄλλον ποὺ ἤδη ἔχει μπῆ ἀπὸ τὸ παράθυρο καὶ ἀδειάζει τὰ συρτάρια σου ἀπὸ τὰ τομαλφῆ σου. “Μωρὲ καὶ τυφλὲ” θὰ μᾶς πῇ τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον, πρῶτα ἐκδίωξε τὸν παρεισφρύσαντα καὶ κατόπιν θὰ δοῦμε πόσο θ’ ἀντέξῃ ἡ πόρτα καὶ πῶς μποροῦμε νὰ τὴν ἐνισχύσουμε. Δυστυχῶς δὲν ἐννόησε ὁ π. Καλύβας τὴν ἐπέμβασι τοῦ τηλεθεατοῦ ποὺ ὄντως ἐκκλησιολογικῶς καὶ ὀρθοδόξως τοῦ ὑπενθύμισε ὅτι διατελεῖ ἐν ἀντιφάσει καὶ συγχύσει καὶ δὲν εἶναι ἁρμόδιος νὰ χειρισθῇ τὰ μέλλοντα καὶ ἐσχατολογικὰ ὅταν ἐπὶ τῶν παρόντων καὶ σαφῶς ἐκπεφρασμένων ἁμαρτάνῃ καὶ δὲν τοποθετεῖται ὀρθῶς.Μὲ τὴν ἡλικία, τὰ ἐλαττώματα ποὺ δὲν μπορέσαμε νὰ διορθώσουμε κατὰ τὴν νεότητά μας δυστυχῶς αὐξάνονται καὶ χειροτερεύουν. Ἔτσι ἀφοῦ ἀπὸ νέος δὲν κατόρθωσα νὰ συνειδητοποιήσω ὅτι  “τὸ λακωνίζειν ἐστὶ φιλοσοφεῖν” καὶ ὅτι ἡ πολυλογία εἶναι ἀντιπαιδαγωγικὴ, δὲν πρόκειται νὰ τὰ μάθω τώρα ποὺ ἡ μνήμη ἀρχίζει πλέον νὰ μ’ ἐγκαταλείπει καὶ ἔχω τάσι νὰ δευτερολογῶ καὶ νὰ ἐπαναλαμβάνω τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια.Συγχωρήσατε λοιπὸν, πάτερ μου, τὴν ἀκατάσχετον φλυαρίαν καὶ πολυλογίαν μου τὴν ὄντως ἀσυγχώρητον διὰ κάποιον ποὺ ἰσχυρίζεται ὅτι ἐπιθυμεῖ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ νὰ κατέχῃ θέσιν μαθητοῦ.  Ἀλλὰ ἐπειδὴ οἱ καιροὶ εἶναι χαλεποί, ἐκ καθήκοντος ἐθεώρησα ἐπιβεβλημένον νὰ σᾶς ὑποβάλλω τὶς σκέψεις μου, ὅπως αὐτὲς παρουσιάζονται στὸ ἐπίπεδο τῆς δικῆς μου συνειδήσεως. Δὲν διεκδικῶ οὔτε πνευματικότητα οὔτε ἀλάθητον καὶ ἐπικαλοῦμαι τὰς εὐχὰς ὅλων τῶν ἐν Χριστῷ ὀρθοδόξων ἀδελφῶν μου διὰ νὰ φωτίσῃ ὁ Κύριος τὸ σκότος μου. Ἡ πρόθεσίς μου ἐνώπιον τοῦ Ἁγίου Θεοῦ  εἶναι νὰ μὴν ἀσχοληθῶ ποτὲ πλέον μὲ τὸ 666. Ἐπειδὴ αἰσθάνομαι τὸν ἑαυτόν μου ὄντως εὐάλωτον ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀντιχρίστου ποὺ ὄντως ἐνεργεῖ εἰς ὅλον τὸν κόσμον, (ἀλλὰ μὲ τρόπο πιὸ ἐπιτήδειο καὶ χωρὶς τέτοιες χοντράδες) καὶ εἰς τοὺς κινδύνους, πειρασμοὺς καὶ παγίδας τῆς Νέας Ἐποχῆς, εὔχεσθέ μου νὰ μοῦ δώςῃ ὁ Θεὸς μετάνοιαν, ἐγρήγορσιν καὶ ἰδίως ταπεινοφροσύνην ἄνευ τῆς ὁποίας οὐδεὶς δύναται νὰ διέλθῃ διὰ μέσου τῶν ἐφηπλωμένων παγίδων τοῦ ἐχθροῦ, ὡς μᾶς προειδοποιεῖ ὁ καθηγητὴς τῆς ἐρήμου θεῖος Ἀντώνιος.Μὲ πολὺν σεβασμὸν καὶ ἀγάπην Χριστοῦ. 

Β. Μ. Σακκᾶς.

7 σχόλια:

 1. Ο αείμνηστος Βασίλειος Σακκάς κάνει βαθύτατο θεολογικό στοχασμό και υποδεικνύει βάσει Αγίας Γραφής, και Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, πραγματικούς αντιχρίστους και υπαρκτές αντίχριστες καταστάσεις. Όχι μόνο με την έννοια αντι =εναντίον αλλά και αντί =αντ'Αυτού. Και μάλιστα σε όσους έχουν νουν να το καταλάβουν, αποκαλύπτει εκείνους που για προπέτασμα καπνού, παραπλάνηση και αντιπερισπασμό στρέφουν την προσοχή μας σε αντιχρίστους ανύπαρκτους, ώστε να μην καταλάβει ο αφελής πιστός ποιος είναι ο πραγματικός αντίχριστος ή η πραγματική αντίχριστη κατάσταση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Στο διαδίκτυο, στην κινητή και σταθερή τηλεφωνία, στους αιθέρες με δορυφόρους, όλα παρακολουθούνται ή είναι δυνατόν να παρακολουθηθούν. Τα mails, οι επισκέψεις σε ιστοσελίδες, οι συνομιλίες μας, πού κινούμαστε, με ποιους έχουμε ηλεκτρονικές συναλλαγές. Και φυσικά, δεν έχουν σχέση με κάποιον Αντίχριστο, αλλά με συμφέροντα διαφημιστικά ή κρατικά, θέματα ασφαλείας ξένων και δικών μας μυστικών υπηρεσιών που κάνουν και οφείλουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους κ.λπ. Και μάλλον δείχνουμε στην πράξη ότι δεν μας ενοχλεί καθόλου αυτή η αέναη παρακολούθηση, διότι και κινητά χρησιμοποιούμε και σταθερά τηλέφωνα, και κάρτες και διαδίκτυο και GPS, και ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Μας ενοχλεί όμως, το να ταξινομήσει το Κράτος μας κάποια στοιχεία μας!!! Γιατί μας ενοχλεί; ΤΟ ΕΠΙΑΣΕ Ο ΣΑΚΚΑΣ!!! Προφανώς διότι θα αποκαλύψει κάποια αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία ή παράνομες συναλλαγές! Όλα για την περιουσία και για τον πλοὐτο των δήθεν ακτημόνων ανθρώπων "του θεού" ή για την παλαβομάρα μας και την ποδηγέτηση των αφελών! Το κατάλαβε ο εξυπνότατος και φωτισμένος Β.Σακκάς.

  Δεν βλέπουμε οι ταλαίπωροι ότι χθες η Τουρκία εκτόξευσε δεύτερο κατασκοπευτικό φωτογραφικό δορυφόρο που μπορεί να καταγράφει με ακρίβεια μισού μέτρου όλους και όλα στην Ελλάδα! http://www.greekamericannewsagency.com/2010-01-19-17-50-12/2010-01-19-17-53-39/2010-04-09-22-22-27/48682-goturk-1-doriforos-tourkia

  Δεν ακούσαμε μέσα στη Βουλή των Ελλήνων εχθες 6-21-2016 ότι "Δεν υπάρχει διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών, ήταν η κοινή διαπίστωση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, μετά και την παραδοχή του προέδρου της ΑΔΑΕ (Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών) Χρήστου Ζαμπίρα ότι «είμαστε εκτεθειμένοι, μπροστά στην εξέλιξη των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων»".
  http://www.greekamericannewsagency.com/2010-01-19-17-50-12/2010-01-19-17-53-39/2010-04-09-22-22-27/48682-goturk-1-doriforos-tourkiahttp://www.enikos.gr/politics/423773,Proedros-ADAE-gia-ypoklopes-Eimaste-ekte8eimenoi-.html

  Δεν γνωρίζαμε την δήλωση του Έρικ Σμίτ της Google ήδη από το 2009 ότι "Αν υπάρχει κάτι που δεν θέλεις να το μάθει όλος ο κόσμος, καλύτερα να μην ξεκινήσεις καθόλου αυτή την περιπέτεια που ονομάζεται Διαδίκτυο"

  Ούτε τη δήλωση πρώην μυστικού πράκτορα μεγάλης Δύναμης που εξήγησε πως το ηλεκτρονικό μήνυμα που στέλνει ένας χρήστης του Ίντερνετ από το Παγκράτι σε μία φίλη του στην Καισαριανή, πριν φτάσει στην Καισαριανή, έχει διασχίσει με ταχύτητα φωτός δύο φορές τον Ατλαντικό κι έχει προλάβει να αποθηκευτεί.

  Παρακολουθήσεις αλλά και επίσημες απογραφές γινόταν ήδη από την Παλαιά Διαθήκη, κι επί Ρωμαϊκής εποχής και φυσικά από την έναρξη της Καινής Διαθήκης. Ούτε ο Κύριος μας ούτε οι Απόστολοι αντέδρασαν ή αμφισβήτησαν ή ασχολήθηκαν με τις Κρατικές παρακολουθήσεις και απογραφές αλλά τις αποδέχτηκαν. Τα του Καίσαρος Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Α/ Τι είναι όμως το λεγόμενο φακέλωμα; Το φακέλωμα είναι η ενέργεια και το αποτέλεσμα του σχηματισμού ενός φακέλου, με τη συγκέντρωση εγγράφων και στοιχείων, που αναφέρονται σε προσωπικά στοιχεία, που αφορούν θέματα ταυτοποίησης, φορολογικά, ιατρικά, δραστηριότητας, πεποιθήσεων, πολιτικά κ.ά.π. Στη σημερινή ηλεκτρονική εποχή, εγκαταλείπεται η συγκέντρωση των στοιχείων αυτών σε χάρτινους φακέλους και αντ’ αυτών χρησιμοποιούνται πλινθία (chips), δηλ. ολοκληρωμένα κυκλώματα, τα μικροκυκλώματα πυριτίου (τσιπς), τα οποία μπορούν σε ένα τέτοιο τσιπ, διαστάσεων περίπου 11Χ14 mm, να αποθηκευτεί ένας τεράστιος όγκος πληροφοριών, με τρομακτικά μεγάλη ταχύτητα.
  Το ερώτημα είναι, το πώς αντιμετωπίζεται το θέμα αυτό στην Αγία Γραφή και στην πατερική γραμματεία. Έτσι, βλέπουμε στην Π. Διαθήκη το πρώτο φακέλωμα, που είναι η ένταξη των απογόνων του Αβραάμ στα μέλη του «περιούσιου λαού» του Θεού, που γίνεται με την περιτομή και είναι μια αιματηρή καταγραφή, γιατί για να ενταχθεί κανείς στον κατάλογο αυτό, έπρεπε να προσφέρει τμήμα του ιδίου σώματος, σαν σφραγίδα και επικύρωση της διαθήκης μεταξύ Θεού και Αβραάμ (Γέν. 17. 9-14). Ο μη φακελωμένος (δηλ. ο απερίτμητος) αποκόπτεται από τον λαό του Θεού. Ακολουθεί το φακέλωμα των μελών του λαού του Θεού σε φυλές. Γίνεται ένταξη, καταμέτρηση και σύνταξη γενεαλογικών καταλόγων (Έξ. 6. 14-27). Ακολουθεί η απογραφή και η καταγραφή σε καταλόγους ολόκληρης της κοινότητας των Ισραηλιτών: «Απογράψτε εσύ κι ο Ααρών, ολόκληρη την κοινότητα των Ισραηλιτών. Καταρτίστε κατάλογο κατά συγγένειες και οικογένειες. Καταχωρήστε ένα προς ένα τα ονόματα όλων των αντρών από είκοσι ετών και πάνω, όλους τους στρατεύσιμους Ισραηλίτες, που συγκροτούν τις διάφορες στρατιωτικές μονάδες» (Αρ. 1. 2-3). Αυτό και εάν δεν είναι φακέλωμα! Έχουμε την απογραφή των Λευϊτών (Αρ. 3. 14-39), καθώς και την απαρίθμηση των ικανών Λευϊτών (Αρ. 4. 34-49). Έχουμε επίσης την καταγραφή όλης της γενεαλογικής γραμμής από Αδάμ μέχρι Αβραάμ (Α΄ Χρον. 1. 1-27), αλλά και σε ολόκληρο το βιβλίο των Α΄ Χρονικών έχουμε τις πάσης φύσεως καταγραφές των απογόνων των διαφόρων προπατόρων και πατριαρχών. Ακολουθεί ο κατάλογος αυτών που επέστρεψαν από την αιχμαλωσία της Βαβυλώνας αναλυτικά (Α΄ Έσδρας 5. 7-45), καθώς επίσης και τον κατάλογο όσων είχαν αλλοεθνείς γυναίκες (9. 18-36) και (Β΄ Έδρας 10. 18-44). Επίσης κατάλογος των αιχμαλώτων της Βαβυλώνας υπάρχει και στο Β΄ Έσδρας 2. 1-70 και μάλιστα οι επιστρέφοντες «αναζήτησαν την εγγραφή τους στους γενεαλογικούς καταλόγους των προγόνων τους» (2. 62). Επίσης ακολουθεί κατάλογος των οικογενειών, που επέστρεψαν από την Βαβυλώνα (8. 1-14) και στο (Νεεμ. 7. 4-68). Στο Νεεμ. 11. 1-24 έχουμε τον κατάλογο αυτών που εγκατεστάθηκαν στην Ιερουσαλήμ, καθώς και των ιερέων και των λευϊτών (12. 1-26).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Β/ Αλλά και στην Κ. Διαθήκη έχουμε καταγραφές και φακελώματα: Έτσι, στην αρχή των Ευαγγελίων Ματθαίου και Λουκά έχουμε την καταγραφή της γενεαλογίας του Χριστού, όπου οι προπάτορες έχουν φακελωθεί κανονικά. Αλλά και ο ίδιος ο Χριστός φακελώθηκε με την απογραφή: «Εγένετο δε εν ταις ημέραις εκείναις εξήλθε δόγμα παρά Καίσαρος Αυγούστου απογράφεσθαι πάσαν την οικουμένην………. Ανέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ πόλεως Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν εις πόλιν Δαυείδ………. απογράφεσθαι συν Μαριάμ τη μεμνηστευμένη αυτώ γυναικί, ούση εγκύω» (Λουκ. 2. 1-5). Κάποιες παρατηρήσεις πάνω στο χωρίο αυτό: Ένας παγκόσμιος δικτάτορας, ο Αύγουστος, διέταξε να απογραφεί (δηλ. να φακελωθεί), ο κάθε άνθρωπος σ’ ολόκληρη την Οικουμένη. Στην απογραφή προσήλθε και η οικογένεια του Χριστού (Ιωσήφ και Μαρία μαζί με το κυοφορούμενο) και δεν αρνήθηκαν, ούτε άγγελος Κυρίου τους προέτρεψε να μην πάνε να δώσουν τα στοιχεία τους και επομένως να φακελωθούν και τα στοιχεία τους να τα έχει ο κάθε ένας, που θα μπορούσε να τους κάνει κακό. Δεν σήκωσαν την παντιέρα της άρνησης στην αντίχριστη πολιτική εξουσία, που ήθελε να καταγράψει τα προσωπικά τους στοιχεία και επομένως να τους παρακολουθεί με τους ρουφάνιους της τότε εποχής (rufianni). Βέβαια, θα μπορούσαμε ακόμη και τον Θεό μας να κατατάξουμε, ως τον μέγιστο καταγραφέα, που καταγράφει (δηλ. φακελώνει) τους δικούς του ανθρώπους στο βιβλίο ή αυτούς που δεν εφαρμόζουν το λόγο του Θεού, τον γεγραμμένο στις προφητείες (Απκ. 5. 1, 5. 2, 5. 3, 5. 4, 5. 5, 5. 7, 5. 8, 5. 9, 20. 12, 22. 9, 22. 18, 22. 19) και το βιβλίο της ζωής (Απκ. 17. 8, 20. 12, 20. 15).
  Ούτε για το θέμα του φακελώματος υπάρχει πατερική τεκμηρίωση, αλλά και για αντίδραση στην καταγραφή στοιχείων του χριστιανού από την πολιτική εξουσία.

  Άλλο να μιλάμε σαν πολίτες, μέλη κομμάτων και ψηφοφόροι και άλλο σαν Εκκλησία και ως μέλη της και εξ ονόματός της. Σαν πολίτες μπορούμε να πρεσβεύουμε -ή όχι- τα όσα λέμε και να δραστηριοποιούμεθα σε συλλόγους, κόμματα, οργανώσεις, και κατά της παγκοσμιοποίησης, αν έτσι νομίζουμε. Αλλά να μην μπλέκουμε την Αγία Γραφή και την Εκκλησία, εκτός αν πρόκειται για αγώνα υπέρ της δικαιοσύνης και υπεράσπισης αδελφών και τότε επικαλούμενοι νόμους του κράτους.
  Σαν Εκκλησία, όμως και μέλη της πρέπει να εκτελούμε τις θείες εντολές του Ιησού, των Αποστόλων και των μεγάλων Πατέρων. Γνωρίζουμε, ότι η βασιλεία του Χριστού «ουκ' εστι εκ του κόσμου τούτου». Επί Ρωμαίων αυτοκρατόρων «ποία ελευθερία προσώπου και δημοκρατία» υπήρχε, ιδίως στην εποχή του Χριστού; Ξεχνάμε ότι φακέλωναν (ρούφοι) φυλάκιζαν, βασάνιζαν, αλλά και εσταύρωναν και έριχναν στα θηρία και έκαιγαν αλείφοντας με πίσσα τους Χριστιανούς; Ο Κύριος, που μπορούσε να τους πατάξει αστραπιαία τι έκανε; Περιέγραψε μεν με τα μελανότερα χρώματα την κατάσταση, αλλά δείχνοντας το νόμισμα είπε: «Απόδοτε τα Καίσαρος Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ», η αγία οικογένεια υπήκουσε στην εξουσία και απεγράφη, οι απόστολοι προέτρεπαν (όταν μάλιστα βασίλευε ο θηριώδης διώκτης των πιστών, ο Νέρωνας) «προσεύχεστε υπέρ βασιλέων και των εν υπεροχή όντων ίνα ησύχιον βίον διάγωμεν», εδίδασκαν «να αποδίδουμε φόρους», να είμαστε «πιο νόμιμοι από ότι λένε οι κρατικοί νόμοι», οι δε απόστολοι, ενώ ήταν αθώοι, δέχθηκαν να φυλακισθούν, ενώ άγγελος άνοιξε την πόρτα της φυλακής δεν έφευγαν, ως νομοταγείς, το δε όπλο των πιστών ήταν η υποταγή στην εξουσία κ.λπ. κ.λπ. Και οι μεγάλοι Πατέρες, ουδέποτε αμφισβήτησαν την παγκόσμια Βυζαντινή ή Ρωμαϊκή εξουσία και μάλιστα διώχθηκαν, φυλακίσθηκαν, εξορίσθηκαν, εκοιμήθησαν με το «Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν» στα χείλη (Ιω. Χρυσόστομος). Εμείς γιατί να απειθήσουμε στο Κράτος μας, απειθούντες στην Αγία Γραφή και στους Πατέρες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Γ/ Σε τι μας πειράζει η παγκοσμιοποίηση; Έχει η Εκκλησία λόγο και μάλιστα αρνητικό όταν είμαστε αδέλφια όλοι; Αν και ούτε Κίνα ούτε Ρωσία ούτε Αφρική ούτε Λατ. Αμερική δεν πρόκειται να παγκοσμιοποιηθούν, τουλάχιστον, σύντομα. Η Εκκλησία σε παγκοσμιοποιημένο κράτος έζησε επί 1400 χρόνια. Και άλλα 400 μέχρι το 1830. Μην μπερδεύουμε και την εποχή του αντιχρίστου που ΟΤΑΝ έρθει, τότε θα έρθει το σφράγισμά του 666, θα είναι δικτάτορας και ένας, και μπορεί να έλθει μετά από 666 παγκοσμιοποιήσεις και διαλύσεις τους και ίσως και μετά από 3.000 χρόνια! (για μετά τα 1000 χρόνια το οριοθετεί ο γ. Πορφύριος).
  Και κάτι τελευταίο. Μην ξεχνάμε τι είπε ο γ. Παϊσιος στην επιστολή του: «Σημεία των καιρών»: «Το παράξενο όμως, και πολλοί πνευματικοί άνθρωποι εκτός που δίνουν δικές τους ερμηνείες, φοβούνται και αυτοί τον κοσμικό φόβο του φακελλώματος, ενώ έπρεπε να ανησυχούν πνευματικά, και να βοηθήσουν τους Χριστιανούς με την καλή ανησυχία και να τους τονώνουν στην πίστη, να νιώθουν θεϊκή παρηγοριά» (σελ. 2).
  Τελικά, το φακέλωμα υπήρξε και υπάρχει από αιώνων, από την πρωτόγονη κατάσταση της καταγραφής στοιχείων σε παπύρους και πλάκες ή όστρακα (όπως ο εξοστρακισμός του Αριστείδη) σε μια πιο σύγχρονη κατάσταση, όπως η καταγραφή προσωπικών στοιχείων στο χαρτί, στην ακόμη πιο σύγχρονη σε πλινθία (chips) ή γραμμωτούς κωδικούς. Υποκλοπές προσωπικών δεδομένων γίνονταν, γίνονται και θα γίνονται, αφού ο αγώνας υποκλοπέων και επισήμων φορέων θα είναι συνεχής. Η μόνη διαφορά έγκειται στο ότι τα σύγχρονα αρχεία δεν καταλαμβάνουν χώρο και είναι προσβάσιμα με τρομακτικές ταχύτητες. Για τους πολίτες βέβαια, η διευκόλυνση στις συναλλαγές είναι τρομερή και δεν χρειάζεται πλέον να ανατρέξει κανείς αυτοπροσώπως στους διάφορους φορείς, για διεκπεραίωση των διαφόρων υποθέσεών του. Να σκεφτεί κανείς, το πόσο μπορεί να κοστίσει σε κάποιον μια αργοπορία, που μπορεί να του στοιχίσει ακόμη και τη ζωή του, όταν μπαίνοντας σε Νοσοκομείο για επείγουσα επέμβαση, θα έχει στο τσεπάκι όλο τον ιατρικό του φάκελο, που τώρα είναι διεσπαρμένος σε διάφορα Νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Εκείνο βέβαια που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι με το σύστημα αυτό αναγκαζόμαστε να είμαστε πιο ειλικρινείς και να μη μπορούμε να κρύψουμε τις όποιες παραβατικές μας πράξεις, πιστεύουμε δε ότι αυτός πρέπει να είναι και ο κυριότερος λόγος αντίδρασης στη λειτουργία των συστημάτων αυτών, μαζί με την «τεμπελιά» της αλλαγής νοοτροπίας, γιατί πώς να το κάνουμε; Δεν θέλουμε με τίποτε να αλλάξει η εικόνα που έχουμε για τον κόσμο. Μήπως τελικά εκείνο που φοβόμαστε και αποκαλούμε ως ανελεύθερο σύστημα είναι εκείνο το σύστημα που δεν μας αφήνει να λέμε ψέματα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ο π. Πορφύριος όχι μόνο τοποθετεί την Β΄ Παρουσία μετά από πάρα πολλά χρόνια, που κανένας δεν γνωρίζει, αλλά και το διατυπώνει με χιούμορ που για τους ψευδοπροφήτες που την ανακάλυψαν "σήμερα" (εφόσον ανακάλυψαν τα σφραγίσματα) είναι καταπέλτης:
  "Και γιατί νομίζετε ότι εγώ έχτισα αυτόν τον μεγάλο ναό τόσο μακρυά; Γιατί κάποια μέρα θα ενωθεί με την Αθήνα, θα γίνη ενοριακός και θα έχει πολυπληθές εκκλησίασμα. Μετά από πολλά πολλά χρόνια βέβαια. Αν είναι να έρθει τώρα ο Αντίχριστος, τότε γιατί έχτισα εγώ αυτόν τον μεγάλο ναό;"
  "Ποιο είναι το σύμβολο του Αντιχρίστου";
  Το 666`!
  Άλλο;
  Η ημισέληνος!
  Πώς ήρθε ο πατριάρχης;
  Με αεροπλάνο!
  Με αεροπλάνο, αλλά με τί Διαβατήριο;
  Τούρκικο, που έχει την ημισέληνο, δηλαδή το σὐμβολο του Αντιχρίστου.
  Και τί έπαθε ο πατριάρχης που στο διαβατήριό του σε κάθε σελίδα έχει το σύμβολο του Αντιχρίστου;
  Τίποτε.
  Γιατί εμείς να φοβηθούμε ότι θα πάθουμε κάτι αν στην ταυτότητά μας μας βάλουν κάποιο υποθετικό σύμβολο, χωρίς τη θέλησή μας;
  Τις παρθενομάρτυρες που πρώτα τις βίασαν σωματικά κι έπειτα μαρτύρησαν τί τις θεωρούμε, πόρνες ή παρθένες; Παρθένες και Αγίες.
  Βλέπετε εκείνο το κουτάκι;
  Το βλέπουμε γέροντα!
  Δικό μου δεν είναι; Έχει τον γραμμικό κώδικα! Έπαθα τίποτε, είτε έχει είτε δεν έχει το 666;
  Όχι γέροντα.
  Γιατί δεν έπαθα; Ξέρετε μωρέ τη Δύναμη του Χριστού; Και φοβάστε τον Αντίχριστο; Αν έχετε μέσα σας τον Χριστό, δεν μπορεί να σας κάνει τίποτε κανένας αντίχριστος.
  Τι είναι εκείνο;
  Ηλεκτρικό μάτι γέροντα.
  Βάλε το χέρι σου!
  Το έβαλα γέροντα.
  Κάηκες;
  Όχι γέροντα.
  Γιατί δεν κάηκες αφού είναι ηλεκτρικό μάτι;
  Μα γέροντα δεν είναι στην μπρίζα!
  Αυτό είναι! Κι εμείς όταν είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό είμαστε θερμοί Χριστιανοί πυρ πνέοντες και δεν φοβόμαστε κανέναν αντίχριστο, όταν όμως δεν είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό, είμαστε κρύοι και τρομοκρατούμαστε από τα πάντα.
  Έλα εδώ! Μπορείς να ξαπλώσεις στο κρεββάτι μου όσο είμαι ξαπλωμένος εγώ;
  Όχι γέροντα, δεν χωράμε και οι δύο.
  -Τί πρέπει να γίνει για να ξαπλώσεις;
  Να σηκωθείτε εσείς γέροντα για να έρθω εγώ.
  Α μπράβο. Έτσι, όταν έχουμε μέσα μας τον Χριστό δεν χωράει κανένας αντίχριστος.
  Τί λέει ο γέροντάς σας για τα θέματα αυτά;
  Να μην ασχολούμαστε!
  Μπράβο μπράβο, βρήκα έναν πνευματικό να συμφωνούμε. Τρέλαναν τον κόσμο, τον τρομοκράτησαν, διαζύγια, αντίχριστοι, σφραγίσματα.
  Μα ο γέροντας Π. έγραψε την επιστολή...
  Διαφωνώ! Διαφωνώ με όσα λέει. Εγώ είναι ιερέας, εκείνος είναι μοναχός. Του βάζω επιτίμιο, να μην ξανασχοληθεί με το θέμα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ιδίως στις μέρες μας με τους παράνομους και νόμιμους μετανάστες που κατακλύζουν τη χώρα επιβάλλεται η ταυτοποίηση με έγκυρες μεθόδους. Μας τρομάζει εμάς τους χριστιανούς η καταγραφή και απογραφή στοιχείων από το ίδιο το Κράτος μας; Τότε είναι σα να λέμε μπάτε σκύλοι αλέστε!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου