Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016

Ἄμεσος πανορθόδοξος κίνδυνος καὶ ὁ Σωφρόνιος Σαχάρωφμεσος πανορθόδοξος κίνδυνος
κα
Σωφρόνιος Σαχάρωφ


Το Πρωτοπρεσβυτέρου ωάννου Κ. Διώτη
Θεολόγου κα Δημοσιογράφου
Ἐκφράζονται πολλαὶ ἐπιφυλάξεις ὡς πρὸς τὴν ἐπιτυχίαν τῆς μελλούσης νὰ συγκληθῇ Πανορθοδόξου Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ 2016, διότι ὑπάρχουν ἀλληλοσυγκρουόμενα ρεύματα ἀπόψεων εἰς ἀκανθώθη θέματα. Εἶναι μέγιστος ὁ κίνδυνος ἀκόμη καὶ δημιουργίας σχισμάτων μὲ πανορθοδόξους καταστρεπτικὰς ἐπιπτώσεις. Πρὸς τὴν κατεύθυνσιν αὐτὴν δὲν ἀποκλείεται νὰ ἐπενεργοῦν ἀοράτως καὶ ἐχθρικοὶ παράγοντες τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Δυστυχῶς, ὡς φαίνεται δὲν ἐδημιουργήθησαν ἀκόμη αἱ ἀσφαλεῖς ἐκεῖναι προϋποθέσεις, ὥστε αἱ ἐργασίαι τῆς ἐν λόγῳ Συνόδου νὰ διεξαχθοῦν ν γί Πνεύματι. Τὸ ἀσφαλέστερον, ἐν προκειμένῳ, εἶναι νὰ ἀναβληθῇ ἡ συγκρότησις τῆς Συνόδου αὐτῆς, εἰς τὴν ὁποίαν πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ τεθοῦν καὶ τὰ ἐρωτήματα: Εἶναι ὁ Παπισμὸς αἴρεσις (πολυαίρεσις) καὶ ὁ Οἰκουμενισμὸς παναίρεσις, κατὰ τὸν ἅγιον Ἰουστῖνον Πόποβιτς ;  Δὲν προβλέπεται ὅτι θὰ ὑπάρξῃ σχετικὴ ὁμοφωνία.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ καθορισθέντα ἤ καθοριζόμενα θέματα πρὸς συζήτησιν εἰς τὴν λεγομένην Πανορθόδοξον Σύνοδον, ἐδημοσιοποιήθη εἰς τὸ Διαδίκτυον ὅτι γίνονται συζητήσεις καὶ διὰ διάφορα ἄλλα θέματα, ὅπως «λλαγ το Μοναχισμο στ χαρακτρα του. Πρότυπο ατο θ εναι Μον το ESSEX. Θ πάρξει σχετικ πόφαση στν Σύνοδο το 2016».
Ἔκπληξις καὶ κατάπληξις. Ἡ Μονὴ τοῦ Ἔσσεξ (Essex) τῆς Ἀγγλίας εἶναι οἰκτρὸν παράδειγμα πρὸς ἀποφυγὴν καὶ ὄχι πρὸς μίμησιν. Ἡ Μονὴ αὐτὴ εἶναι νδρογυναικεία. Εἶναι μικτ ἡ Μονὴ αὐτὴ ἀπὸ Μοναχοὺς καὶ Μοναχάς. Ἀποτελεῖται ἀπὸ 12 Μοναχοὺς καὶ ἀπὸ 20 Μοναχάς. Καὶ οἱ Μοναχοὶ αὐτοὶ καὶ αἱ Μοναχαὶ αὐταὶ συνοικοῦν εἰς τὸν αὐτὸν αὐλόγυρον μὲ κοινὸν Ἡγούμενον, κοινὴν τράπεζαν, κοινὴν προσευχήν, κοινὸν ἐκκλησιασμόν, κοινὴν συνεργασίαν εἰς τὰ διακονήματα, τὰ πάντα κοινά.
Τὴν Μονὴν τοῦ Ἔσσεξ  ἵδρυσεν ὁ κοιμηθεὶς κατὰ τὸ ἔτος 1993 Ἱερομόναχος Σωφρόνιος Σαχάρωφ μὲ περιφρονητικὴν παράβασιν ἱερῶν Κανόνων Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ μὲ ἀνατροπὴν τῶν θεσμίων τοῦ Ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ.
Ἡ ἵδρυσις μικτς Μονῆς εἶναι μέγα σκάνδαλον καὶ φοβερὸν ἁμάρτημα. Τὸ ἀνόμημα αὐτὸ καταδικάζουν αὐστηρῶς ὅλοι οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ Οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι. Ἰδού:
«Μήτε ν νδρῴῳ Μοναστηρί γυνή, μήτε ν γυναικεί νρ καθευδέτωΕ δ τοτο τις πράξοι, ετε Κληρικς εη ετε λαϊκός, φοριζέσθω» (μζ΄ Κανών τς ς΄ Οκουμενικς Συνόδου).
«π το παρόντος ρίζομεν, μ γίνεσθαι διπλον Μοναστήριον, τι σκάνδαλον κα πρόσκομμα τος πολλος γίνεται τοτοΜ διαιτάσθωσαν ν ν Μοναστηρί Μοναχο κα Μονάστριαι· μοιχεία γρ μεσολαβε τν συνδιαίτησιν. Μ χέτω Μοναχς παρρησίαν πρς Μονάστριαν Μονάστρια πρς Μοναχόν, δί προσομιλεν» (κ΄ Κανν τς Ζ΄ Οκουμενικς Συνόδου).
Φρίκη !  Φρίκη !  Φρίκη !  Ὁ ἱδρυτὴς αὐτὸς τῆς ἄκρως ἀντικανονικῆς καὶ σκανδαλώδους μικτς Μονῆς προορίζεται πρὸς ἁγιοκατάταξιν. Ὅταν ἐπληροφορήθην ὅτι ἔχει προγραμματισθῆ ἐπισήμως ἡ ἔνταξίς του εἰς τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ἐκκλησίας, εἰργάσθην ἐντατικῶς ἐπὶ σειρὰν μηνῶν καὶ ἔγραψα τὸ βιβλίον «ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΤΥΧΟΝ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΑΧΑΡΩΦ» (Κέντρον Πατερικῶν Ἐκδόσεων, Πατησίων 5, 10431 Ἀθῆναι, τηλ.: 2105243400).
Ὁ καθαιρετέος ἕνεκα τῆς ἱδρύσεως ὑπ’ αὐτοῦ μικτς Μονς Σωφρόνιος Σαχάρωφ ἔχει προβληθῆ διεθνῶς ὡς εἷς ἐκ τῶν κορυφαίων θεολόγων τῆς ἐποχῆς μας. Ὅμως, ἔχει διατυπώσει πλῆθος θεολογικῶν πλανῶν καὶ αἱρετικὰς ἀπόψεις. Ἀναφέρω δειγματοληπτικά τινα στοιχεῖα ἀπὸ τὸν θεολογικὸν ἐκτροχιασμὸν τοῦ Ἱερομονάχου Σωφρονίου Σαχάρωφ. Ὅταν ὑπέστη ἔλεγχον διὰ τὴν ἵδρυσιν τῆς ἀντικανονικῆς μικτς Μονς τοῦ Ἔσσεξ, ἀπήντησεν ὡς ἑξῆς: «Μ κατηγορετε δι παράβασιν ερν Κανόνων. Λησμονετε τι ″τ Σάββατον δι τν νθρωπον γένετο, οχ νθρωπος δι τ Σάββατον» (Μκ. Γ΄ 27). Δηλαδὴ ὅπως ὁ Χριστὸς κατήργησε τὴν ἀργίαν τοῦ ἰουδαϊκοῦ Σαββάτου, δυνάμεθα καὶ ἡμεῖς νὰ καταργοῦμε τὴν ἰσχὺν τῶν ἱερῶν Κανόνων. Ἔδωκε καὶ ἄλλην σχετικὴν ἀπάντησιν. Ἡ παράβασις ἱερῶν Κανόνων, εἶπε, διὰ τὴν ἵδρυσιν τῆς μικτς Μονς «πεβλήθη κατ’ ναλογίαν τν συνθηκν τς  ν τ Δύσει ρθοδοξίας». Κύριε, ἐλέησον !  Ἄλλη εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία ἐν τῇ Δύσει καὶ ἄλλη ἐν τῇ Ἀνατολῇ ; Οἱ ἱεροὶ Κανόνες ἔχουν αἰώνιον καὶ καθολικὸν κῦρος καὶ χρονικὸν καὶ τοπικόν. Ἡ ἄποψις ὅτι ἡ παράβασις τῶν ἱερῶν Κανόνων εἶναι ἐπιτρεπτὴ εἰς ὡρισμένους τόπους ἀποτελεῖ αρεσιν. Ἡ ἀπόρριψις τῆς καθολικότητος τῶν ἱερῶν Κανόνων πράγματι εἶναι αἱρετικὴ δοξασία, διότι οἱ ἱεροὶ Κανόνες εἶνα ἡ ἐν τῇ πράξει ἐφαρμογὴ τῆς Δογματικῆς Διδασκαλίας τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανισμοῦ.
Φεῦ !  Οὐαί !  Φρίξατε, ἀγαπητοὶ ἀναγνῶσται. Ὑβρίζεται εὐθέως ὁ Θεός. Ὁ Σωφρόνιος Σαχάρωφ εἶπεν ἀκόμη ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὰς ἐν Ἀγγλίᾳ ὑφισταμένας συνθήκας, τὴν παράβασιν τῶν ἱερῶν Κανόνων διὰ τὴν ἵδρυσιν τῆς μικτῆς Μονῆς ἐπέβαλε  «ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ». Οἱ αὐστηρῶς ἀπαγορευτικοὶ ἱδρύσεως μικτῶν Μονῶν ἱεροὶ Κανόνες τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων θεσπίσθησαν ν γί Πνεύματι. Κατὰ ποίαν ἔννοιαν λοιπὸν «ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» συνευδοκεῖ εἰς τὴν ἵδρυσιν μικτῶν Μονῶν; Αὐτοαναιρεῖται τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ; Ἀντιφάσκει ὁ Θεός; ;
Ὁ Σωφρόνιος Σαχάρωφ ὑπέπεσε καὶ εἰς Τριαδολογικὰς αἰρέσεις. Εἰς τὸ βιβλίον του «ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ» (σελ. 129) γράφει τὰ ἑξῆς: «Τ Θεο ν… μπορε ν νομασθ ″Καθαρ νέργεια (actus purus). Ατ φανερώνει πλήρως τν Οσία κα εναι συνεπς μοια μ ατήν».
Ἐδῶ, ὁ Σωφρόνιος Σαχάρωφ ταυτίζει τὴν Οὐσίαν τοῦ Θεοῦ μὲ μίαν λεγομένην «Καθαρν νέργειαν» (actus purus). Αὐτὴ ἡ «Καθαρ νέργεια» (actus purus) «φανερώνει πλήρως τν Οσία», γράφει. Φανερώνω = καθιστῶ γνωστόν. Δηλαδή, κατὰ τὸν Σωφρόνιον, ἡ «Καθαρ νέργεια» (actus purus) καθιστᾷ γνωστὴν τὴν Οσίαν τοῦ Θεοῦ καὶ μάλιστα «πλήρως». Αρεσις λκς. Καταργεῖται καὶ τὸ δόγμα περὶ ἀκαταλήπτου τοῦ Θεοῦ. Οὔτε οἱ ἄγγελοι γνωρίζουν τὴν Οσίαν τοῦ Θεοῦ. Τὸ actus purus εἶναι αἵρεσις τῶν Φράγκων.
Εἰς τὸ ὡς ἄνω βιβλίον του (σελ. 128) γράφει καὶ αὐτὰ τὰ τερατώδη ὁ θεολογικῶς παραπαίων Σωφρόνιος Σαχάρωφ:
«Κάθε πόσταση εναι πολύτως δια πρς τς λλες δύο ποστάσεις τς γίας Τριάδος. Κα πίσης, τέλεια ατ ταυτότητα δν μειώνει καθόλου τ μοναδικότητα κάθε ποστάσεως».
Ἀποφαίνεται ὁ πρὸς ἁγιοκατάταξιν Ἱερομόναχος οὗτος ὁτι αἱ τρεῖς Ὑποστάσεις τῆς Ἁγίας Τριάδος, αἱ ὁποῖαι ἔχουν ἐντελῶς διαφορετικὰ ὑποστατικὰ ἰδιώματα, ἤτοι τὸ Ἀγέννητον, τὸ Γεννητὸν καὶ τὸ Ἐκπορευτόν, ταυτίζονται, ἀλλὰ αὐτὴ ἡ ταύτισις «δν μειώνει καθόλου τ μοναδικότητα κάθε ποστάσεως», ὡς γράφει. Τραγέλαφος !  ταύτισις καὶ μάλιστα « τελεία ατ ταυτότης» οὐδὲν περιθώριον ἀφήνει περὶ «μοναδικότητος». Καὶ ἐδῶ ἔπεσεν εἰς αρεσιν ὁ Σωφρόνιος Σαχάρωφ. Οὐδαμῶς ταυτίζονται αἱ Ὑποστάσεις τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἡ τοιαύτη ταύτισις εἶναι καὶ παράλογος, διότι εἶναι συγκεκριμένοι καὶ διακεκριμένοι οἱ τρεῖς τρόποι ὑπάρξεως τῶν Ὑποστάσεων τούτων. Καὶ αὐτὴ ἡ Τριαδολογικ αρεσις εἶναι φρικιαστικὴ (Σαβελλιανισμός).
Εἶναι ἀνεξάντλητοι αἱ διεσπαρμέναι κακοδοξίαι εἰς τὰ συγγράμματα τοῦ Ἱερομονάχου Σωφρονίου Σαχάρωφ. Καὶ αὐτὸς λοιπὸν ὁ ἀμφιλεγόμενος θεολογικῶς Ἱερομόναχος εὑρίσκεται εἰς τὴν σειρὰν ἁγιοκατατάξεως, κάτι τὸ ὁποῖον θεωρεῖται βέβαιον ὅτι θὰ ματαιωθῇ μετὰ ἀπὸ τὴν ἔκδοσιν τοῦ προαναφερθέντος βιβλίου μου. Καὶ μόνον ἡ πρότασις πρὸς ἁγιοκατάταξιν τοῦ Σωφρονίου Σαχάρωφ ἀποτελεῖ προσβολὴν ὅλων τῶν Ἁγίων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὄχι παπικὴ βιομηχανία παραγωγῆς «γίων».

2 σχόλια:

 1. Ὄχι παπικὴ βιομηχανία παραγωγῆς «ἁγίων».

  Τώρα το θυμηθήκαμε;

  Όταν το πουλόβερ άρχισε να ξηλώνεται, σχεδόν όλοι χειροκροτήσατε. Αγιοκαταταχθήτω! Εφ' ημάς και επί τα τέκνα ημών.

  Τι θέλετε τώρα; Μας πήρε ΟΛΟΥΣ το ποτάμι, μας πήρε ο ποταμός.

  ο νεκρός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Όχι, μόνο ο Σωφρόνιος αλλά και ο Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός, ο γέροντας του κοτοπουλά ηγούμενου και ο Αιμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης, διαφημίζονται ως γέροντες μεγάλης αρετής και πολλοί υποστηρίζουν την αγιοκαταταξή τους. Όλοι οι αναφερόμενοι όμως όχι μόνο άντρες αρετής δεν ήταν αλλά και μακράν πλανημένοι. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο ο Σωφρόνιος να μην αγιοκατατακτεί, αλλά ούτε οι άλλοι δύο προαναφερόμενοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου